MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/06 06/00238 REFERATER SAKSLISTE 0082/06 05/00333 HASVIK LUFTHAVN REGULERINGSENDRINGEN LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN 0083/06 06/00026 Unntatt offentlighet SØKNAD OM ETTERGIVELSE/NEDSETTELSE AV RESTSKATT FOR /06 06/00059 OPPTAK AV HUSBANKLÅN 0085/06 06/00086 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 0086/06 06/00129 RULLERING AV OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE 0087/06 06/00078 HELSEMESSIG OG SOSIAL - BEREDSKAPSPLAN FOR HASVIK KOMMUNE 0088/06 06/00036 TERTIALMELDINGER /06 06/00193 DRØFTINGSSAKER Breivikbotn, 26. september 2006 Geir A. Iversen (s) ordfører

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00238 Sak 0081/06: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) 06/ ADM/SAADM/SM RSK brevordner /06 UDI UTLENDINGSDIREKTORATETS MASSEANKOMSTBEREDSKAP - KARTLEGGING AV INNKVARTERINGSKAPASITET ( ASYLMOTTAK) 2) 06/ ADM/SAADM/GAI U /06 Gamvik kommune "LEVERINGSPLIKT FOR FARTØY MED TORSKETRÅLTILLATELSE"- ENDRINGSFORSLAG 3) 06/ ADM/SAADM/SM N /06 Finnmark Fylkeskommune SAMFERDSELDEPARTEMENTETS ANBUDINNBYDELSE FOR RUTEFLYGING I FINNMARK OG NORD TROMSØ 4) 06/ ADM/SAADM/OM /06 Det kongelige kommunale og regional dep INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK VED LOKALVALG I ) 06/ TEK/TEKADM/GJ U /06 Finnmarkseiendommen FISKERETT MED GARN I FERSKVANN - HØRING 6) 06/ ADM/SAADM/SM N /06 Finnmark Fylkeskommune MØTE OM ANBUDSRUNDEN PÅ KORTBANENETTET BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 05/00333 Sak 0082/06: HASVIK LUFTHAVN - REGULERINGSENDRINGEN LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i PBL 27-1 punkt. 2 å legge ut Avinors forslag til reguleringsendring av Hasvik lufthavn til offentlig ettersyn og at dette kunngjøres i minst 2 aviser som er allminnelig lest. Saksutredning: Dokumenter i saken: - Reguleringsplan for Hasvik lufthavn, planbeskrivelse - Plankart målestokk: 1: Reguleringsbestemmelser Avinor overleverte den inn et forslag til reguleringsendring av Hasvik lufthavn. Denne reguleringsendringen inngår i den gjeldene reguleringsplan for Hasvik flyplass- og havneområde vedtatt av kommunestyret i Hasvik den Grunnlaget for denne endringen er Avinors behov for å utvide sikkerhetsområde langs rullebanen og i baneendene. Som resultat av dette må Sandveien legges om. I den sammenheng ble det sett på tre alternative traseløsninger. Av disse er det kun ett alternativ som er hensiktsmessig og det er den såkalt nedre trase. Det er i saken sent ut forhåndsvarsel til: - Hasvik golfklubb - Telkenor/TTS Service for nettutbygging - Sametinget/Avdeling for rettigheter, næring og miljø - Kystverket Troms og Finnmark - Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmark - Statens vegvesen/nord- troms og Vest- Finnmark distrikt Utover Statens vegvesen og Sametinget var det ingen av de forhåndsvarslede som hadde innspill av betydning i saken. Når det gjelder innspillet til Statens vegvesen så gikk det på omleggingen av Sandveien. I følge dem er det kun nedre trasé som er aktuell fordi den gir de mest oversiktlige trafikkforholdene. Sametingets innspill gikk også på de presenterte alternativene for omlegging av Sandveien.

4 For Sametinget var det viktig at den valgte vegtrase ikke kom i berøring med den gamle kirkegården på Hasvik. I så henseende var nedre trase for Sametinget, ikke problematisk. Videre ble det, den , avholdt folkemøte om saken på Hasvik kommunens rådhus. Her var det representanter fra Avinor og barlindhaug til stede for å redegjøre om saken. Administrative bemerkninger: Slik saken foreligger har administrasjonen ingen ting å innvende til dette planforslaget og vi foreslår at det legges ut til offentlig ettersyn. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Digranes Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/00059 Sak 0084/06: OPPTAK AV HUSBANKLÅN Faglig tilråding: Formannskapet gir administrasjonen myndighet til å ta opp ,- i lån i Husbanken. Saksutredning: Låneutvalget og administrasjonen ser at behovet for Husbanklån øker i Hasvik Kommune. Og for å stå sterke og for å styrke området med utlånsmidler ber administrasjonen formannskapet om å få søke husbanken om 1 million i ekstra. BREIVIKBOTN, Arve Digranes Økonomileder

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Adelsten Iversen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 06/00086 Sak 0085/06: SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Faglig tilråding: Saksframlegg og innstilling legges fram på møtet. Saksutredning: BREIVIKBOTN, Geir Adelsten Iversen Ordfører

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Evy Ann Nilsen Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 06/00129 Sak 0086/06: RULLERING AV PSYKIATRIPLAN FOR HASVIK KOMMUNE Faglig tilråding: På denne bakgrunn fremmes følgende faglig tilrådning til formannskapet i Hasvik kommune: Rullering av psykiatriplan for Hasvik kommune innstilles til kommunestyret. Saksutredning:

8 Rullert September 2006

9 1. Innledning s Målsetning s Hovedmålsetning for planen s Mål og visjon for helsevern i Finnmark s Målgruppe s Behov for tilbud fra psykisk helsevern s Områder som trenger styrking s Ansvarsfordeling og organisering på ulike Forvaltningsnivå s Kommunens ansvar og organisering s Tverrfaglige møter s Psykiatrisk sykepleier tillegges følgende oppgaver s Organisatorisk s Fylkeskommunens ansvar og organisering (2.linje) s Fylkeskommunens ansvar og organisering (3.linje) s Hasvik kommunes hjelpeområder s Boliger s Tilbud i sykehjem/bolig med heldøgns omsorg s Bistand i egen bolig s Dagtilbud s Fritidstilbud s Tilbud til familie/pårørende s Støtte til barn og barnefamilier s Allmennlegetjenesten s Tiltak for akuttsyke s Beredskap ved kriser s Lokal kompetanseutvikling s Allment opplysningsarbeid s Handlingsplan for disponering av Psykiatrimidler s Øremerket tilskudd s. 16

10 1. INNLEDNING Utgangspunktet for utarbeidelsen av handlingsplan for psykiatri i Hasvik kommune er st. meld 25:96-97 «Åpenhet og helhet». Meldingen setter fokus på hvordan man kan styrke og heve kvaliteten på det tjenestetilbud som allerede blir gitt til mennesker med psykiske lidelser. R rundskriv I-1/2001 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2001, og Plan for psykisk helsevern i Finnmark Dette er et område hvor kommunene får et stadig større ansvar, og er også et område hvor både kunnskap og utvidede tilbud trenges. Hovedutfordringen med planen blir å skissere et riktig dimensjonert og hensiktsmessig tilbud til brukergruppen. Planen er ment å være en bruksplan, både i det daglige arbeidet med utviklingen av psykiatri tilbudet og i økonomiplan og budsjettarbeid. Ansvar: Rådmannen har det overordnede ansvaret for handlingsplan for psykiatri i Hasvik kommune. Øvrige kommunale tjenesteapparat har ansvar for iverksettelse og gjennomføring av tiltak i henhold til handlingsplan. Arbeidet med planen: Driftsstyret fastsatte i møte sak 0021/05 den at rådmannen skal sette ned en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan for psykiatri gjeldende fra Rådmann satte ned en arbeidsgruppe til utarbeidelse av handlingsplan for psykiatri bestående av: * Eivind Merok Kommunelege 1 * Ragnhild Steen Kommunelege 2 * Evy Ann Nilsen Pleie- og omsorgsleder * Katharina Von der Herberg Avdelingsleder hjemmesykepleien * Trygve Torkildsen Psykiatrisk sykepleier * Vera Isaksen Sosial leder * Anders Humstad Skole/Barnehage rådgiver Arbeidsgruppa startet sitt arbeid Arbeidsgruppa som har utarbeidet planen ble bestående av: * Eivind Merok Kommunelege 1 * Ragnhild Steen Kommunelege 2 * Katharina Von der Herberg Avdelingsleder hjemmesykepleien * Vera Isaksen Sosialleder * Anders Humstad Skole/Barnehage rådgiver * Karen Elisabeth Mauseth Kst pleie- og omsorgsleder Arbeidsgruppas utgangspunkt er Hasvik kommunes opptrappingsplan for psykisk helse, behandlet av Kommunestyret Arbeidsgruppa har hatt 5 møter. Arbeidsgruppa har i tillegg søkt en bredere gruppe for å tilegne seg ytterligere informasjon, rådgivning og innspill til gruppa i møter. Turnuslegene, Alta Produkter og DPS.

11 2. MÅLSETTING Bakgrunn for utarbeidelse av handlingsplan for psykiatri er St. meld der man fokuserer på hvordan man kan styrke og heve kvaliteten på tjenestetilbudet som allerede blir gitt til mennesker med psykiatriske lidelser. Hovedutfordringen blir å utarbeide en plan som får en riktig dimensjonert og et hensiktsmessig tilbud til brukergruppen Hovedmålsetting for planen: «Bidra til bedre livskvalitet for mennesker med psykiske lidelser» Delmål: * Satse på forebyggende arbeid rettet mot psykiske lidelser. * Bedre tilgjengelighet av tjenester til mennesker med psykiske lidelser. * Heve kompetansen i personalgruppa, som bidrag til bedre kvaliteten og effektiviteten i tjenestene. * Tilpasse tjenestene bedre til pasientenes behov. * Øke pasienter og pårørende innflytelse over tjenestene Plan for psykisk helse er rullert flere ganger i Hasvik kommune med utgangspunkt i rundskriv I-1/2001, hvor det kommer frem at nasjonale mål og hovedprioriteringer bør vurderes i forbindelse med planlegging, utbygging og drift i kommunene. Der er følgende målgrupper særlig prioritert: Mennesker med psykiske lidelser med særlig vekt på problemer blant; Barn/unge Eldre Funksjonshemmede Enslige forsørgere Kommunen må vektlegge forebygging og tilrettelegging av tjenester til brukergruppen med alvorlige psykiske lidelser. Det skal vektlegges etablering av tiltak for barn og unge. Kommunen må videre tilstrebe et tjenesteapparat som kan gripe tidlig inn når problemer har oppstått. Ved behandling av statsbudsjettet for 2001 sluttet Stortingets sosialkomite seg til at i lys av de økonomiske måltallene i opptrappingsplanen bør 20 % av tilskuddene rettes mot barn og unge Mål og visjoner for psykisk helsevern i Finnmark: Visjonene for psykisk helsevern i Finnmark kommer til uttrykk i følgende målsetting: «Et kvalitativt godt psykisk helsevern tilpasset Finnmarks befolkning, kultur og bosetting» Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en plan for psykisk helsevern i Finnmark. I planen er mål og visjoner for tjenesten i Finnmark trukket opp og følgende målformuleringer er konkret nedfelt i planene: Større vekt på forebyggende arbeid i kommunene. Arbeidet rettes inn mot målgrupper som lever i helsetruende miljø (primær forebygging), og mot enkeltpersoner som står i fare for å utvikle psykiske lidelser (sekundær forebygging).

12 Tjenestene organiseres slik at nødvendig tilbud kan gies nærmest mulig den enkeltes bosted, etter prinsippet om lavest mulig effektive omsorgsnivå. Dette forutsetter et nært og forpliktende samarbeid mellom og innen forvaltningsnivå. Behandlingstilbudet må holde en god faglig standard i forhold til behovet, slik dette til enhver tid kommer til uttrykk i form av synlige helseproblemer i befolkningen. Behandlingstilbudet må tilpasses de kulturelle forskjellene i befolkningen som har sammenheng med etnisk bakgrunn. Tilfredsstillende kvalitetssikring av tjenestene, med vekt på utvikling av metoder for internkontroll. Målsettingen for det lokale tilbud for mennesker med psykiske lidelser er å gi den enkelte i målgruppa et tilbud i samsvar med statlige og fylkeskommunale målsettinger. 3. MÅLGRUPPE Målgruppen omfatter barn, unge og voksne Behovet for tilbud fra psykisk helsevern Behovet for et kommunalt psykiatris tilbud kommer klart til uttrykk gjennom nasjonal helseplan der statistikken for 1998 henviser til følgende forhold: 7 % av befolkningen opplever nedsatt psykisk velvære Ca 50 % av alle kvinner og 25 % av alle menn opplever depresjoner En av tre voksne har psykiske plager på et gitt tidspunkt Mentale lidelser utgjør 25 % av samfunnets sykdoms- og uførekostnader 1-3 % lider av langvarige psykiske lidelser Antallet selvmord i Norge har økt betydelig, særlig blant menn I Hasvik kommune er forholdene små og gjennomsiktige. Hjelpeapparatet har til enhver tid rimelig god oversikt over antallet personer med ulike typer psykiske lidelser. Arbeidsgruppas inntrykk er at det i Hasvik kommunen er en økning i antall personer som har både rusrelaterte- og psykiske problemer. Andre problemer som ofte er representert i brukergruppen er angst, depresjon, schizofreni og andre psykoser Områder som trenger styrking: I Hasvik Kommune bruker en store ressurser på tjenestetilbud når det gjelder institusjonsplasser per i dag. Hasvik kommune har ikke det store tjenestetilbudet rettet mot hjemmeboende brukere i kommunen per i dag. Hjemmebasert omsorg fra kl , mandag til fredag. Dette gjelder også for psykiatrisk helsearbeid. Følgende områder trenger en å styrke: Forebyggende arbeid blant barn og ungdom, med fokus på å forebygge rusproblematikken i kommunen. Satse på ungdomsklubb. Øke kunnskap hos foresatte, ansatte i pleie og omsorg, sosial, helse, og skolesektoren vedrørende rusproblematikk.

13 Bidra til en bedre livskvalitet i daglivet for de med psykisk lidelser, både med hensyn til planlegging av dagliglivets gjøremål og med hensyn til aktiviteter som fritid/jobb. 4. ANSVARSFORDELING OG ORGANISERING PÅ ULIKE FORVALTNINGSNIVÅ De ulike forvaltningsnivåene har ansvar for ulike deler av tilbudet til mennesker med psykiatriske lidelser Psykiatriske helsearbeidere i Hasvik kommune består per i dag av en 50 % psykiatriske sykepleiere stilling. I tillegg har vi avsatt økonomiske midler til støttekontakt - utfordringen har vært å få rekruttert mon til å være støttekontakt. En har også hatt planer om å ansette to i 20 % stillinger i ungdomsklubbene, ungdomsklubbene har en hatt avtale med henholdsvis foresatte og lag/foreninger som har ivaretatt ungdomsklubbene i Hasvik kommune. Det er også ansatt to personer i Hasvik kulturskole. I utgangspunktet hadde en som mål å øke 50 % psykiatrisk sykepleier stilling til 100 % stilling i En ønsker nå å opprette en stilling innenfor miljøarbeid fra Kommunens ansvar og organisering: Det legges vekt på at mennesker med psykiske lidelser skal integreres i lokalsamfunnet. Kommunen har ansvar for: Anskaffelse av bolig/bistand i bolig. Dagaktivitet Opplæring og utdanning Rehabilitering Allmennlegetjeneste Koordinering av tjenestetilbud Forebyggende arbeid Individuelle planer For å kunne ivareta det ansvaret kommunen er pålagt i forhold til psykiatriske pasienter ser en for seg følgende organisering av tjenesten: Det opprettes: Kommunalt psykiatri team - med hovedansvar for planlegging og utforming av tiltak. Teamet består av:: Psykiatrisk sykepleiere Leder for pleie og omsorg Kommunelege Sosialleder Andre interne og eksterne samarbeidsparter kan innkalles etter behov Tverrfaglige møter: Psykiatriske sykepleiere, Sosialleder, Helsesøster, Kommunelege I, lederfor pleie og omsorg, PPT - leder, Skole/barnehage rådgiver Psykiatrisk sykepleier tillegges følgende oppgaver: Miljøterapi / Støttesamtaler Organisering av konsultasjonsdager m. 2.linjetjenesten.

14 Koordinering av psykiatrisk tjenestetilbud Forebyggende arbeid med barn, ungdom og voksne/eldre. Oppfølging av psykiatriske pasienter i distriktet. Veiledning til andre ansatte Helsearbeidere i psykiatri (psykiatrisk sykepleier og miljøarbeider) legges organisatorisk i hjemmebaserte tjenester/pleie og omsorg. Det vil fremkomme i Hasvik kommunes organisasjonskart Fylkeskommunens ansvar og organisering (2.linjetjenesten) Helseforetaket ansvar og organisering: Poliklinisk virksomhet Behandling i døgnenhet Dagtilbud Rehabilitering Veiledning og kompetansestøtte Sykehus For Hasvik kommune blir dette ivaretatt av: DPS for Vest-Finnmark Døgnenheten Jansnes VPP - Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Alta. BUP - Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Hammerfest 4.3. Fylkeskommunens ansvar og organisering (3. linjetjenesten) UNN- Psykiatrisk avdeling Tromsø: Behandling av særlig vanskelige pasienter Akuttbehandling, skjermet avdeling Korttidsbehandling, åpen avdeling Langtidsbehandling /rehabilitering Alderspsykiatri Behandling av lettere psykiske lidelser Psykiatriske tiltak for flyktninger / asylsøkere Psykiatriske tilbud til rusmisbrukere Selv om hvert nivå i hjelpeapparatet har sine oppgaver og ansvarsområder er det en del av oppgavene i forhold til planen å gjennomgå og klargjøre grenseoppganger og samarbeidsrutiner innenfor og på tvers av nivåer. 5. HASVIK KOMMUNENS HJELPEOMRÅDER Den enkelte kommune er i henhold til St.melding 25 pålagt ansvaret for å ivareta bestemte oppgaver i forhold til mennesker med psykiske lidelser. Planen skal være tilpasset de lokale behov, og for Hasvik kommune sin del vil planen inneholde følgende tiltak: * Boliger * Tilbud i sykehjem - bolig med heldøgns omsorg * Bistand i boligen * Dagtilbud * Fritidstilbud * Tilbud til familie / pårørende * Allmennlegetjeneste * Tiltak overfor akuttsyke * Beredskap ved kriser * Lokal kompetanseheving * Allment opplysningsarbeid * Utdanning og opplæring * Arbeid * Forebyggende arbeid * Tverrfaglig samarbeid * Støtte til barn og barnefamilier

15 5.1. Boliger Egen bolig er et basisbehov i forhold til å gi den enkelte psykiatriske pasienten et tilbud utenom institusjon. I dag søker denne gruppen om bolig på lik linje med andre innbyggere i kommunen, man har erkjenner et særlig ansvar for denne gruppen jfr. sosial tjenesteloven 3-1. Trygdeboliger blir tildelt av et inntaksråd som består av; Avd.leder hjemmesykepleien, Avd.leder institusjon, Kommunelege, Sosialleder og Pleie- og omsorgsleder. Boligutvalg tildeler kommunale boliger. Sosialleder er medlem. Det finnes i dag et behov for særskilt boligprogram for denne gruppen. Om personer i målgruppen ønsker og har behov for å eie egen bolig vil disse få nødvendig bistand i forhold til planlegging og gjennomføring fra sosialkontoret med bistand fra øvrig aktuell etat til dette Tilbud i sykehjem/bolig med heldøgns omsorg. Det tilbud som i dag gies er ordinær sykehjemsplass, langtidsplasser, korttidsplasser og avlastningsplasser Bistand i egen boligen I dag disponeres en del av hjelp til personer med behov for bistand i boligen fra pleie- og omsorgs- avdelingen. Det tilbud som i dag gies er: * Hjemmehjelp * Hjemmesykepleie * Miljøarbeider/støttekontakt * Psykiatrisk sykepleie * Ny stilling innenfor miljøarbeid fom Dette er hovedelementene i bistanden den enkelte vil få tilbud om i fremtiden. (Det blir nødvendig å gi en grunnopplæring og være organisert slik at man unngår utbrenthet i yrkesgruppene. Hjemmebaserte tjenester bør en organisere slik at de har en felles BA/arena.) 5.4. Dagtilbud Det tildeler økonomiske midler til Alta Produkter avdeling i Hasvik fra psykiatrimidlene. Her må et samarbeidet utvikle videre i mellom Alta produkter og psykiatrien i Hasvik kommune en felles interesse, for å få tilrettelagte aktiviteter/jobb for målgruppen. Særdeles med hensyn til de som har minst tilbud blant brukergruppen. Det vil for Alta Produkter side være nødvendig å øke kompetansen innenfor psykiatri. Ved et samarbeid kan Alta Produkter få veiledning fra Hasvik kommunes helsearbeidere. Dagsenter; Hasvik kommune (rådmann og pleie og omsorgsleder) vil i løpe av første halvdel av 2006 søke å finne et passende lokale som kan gi dag tilbud til brukergruppen. Dag tilbud en til to dager per uke, ved bruk av miljøarbeider Fritidstilbud Det å bli integrert i et samfunn å fungere sosialt kan bli en uoverstigelig terskel for mange psykiatriske pasienter. Det kan være manglende kunnskap om psykiske lidelser som gjøre det vanskelig å få innpass i aktiviteter for noen fra målgruppa. Det kan også være sykdomsrelatert. Tiltak: Miljøarbeider (Støttekontakter) Samarbeide på tvers av kommunale etater og med lokale lag/foreninger: Verdens dag for psykisk helse er et eksempel på det. Her bør en samarbeide med skolen om en aktivitetsdag. Og med lokale lag/foreninger om markering av dagen.

16 Ungdomsklubbene er en arena. Innkjøp av utstyr (data/musikk) som kan benyttes til dag-/fritidstilbud, særdeles med hensyn til de som har minst tilbud blant brukergruppen Tilbud til familie / pårørende Familien er en viktig ressurs for mennesker med psykiske lidelser, her er det viktig å forebygge utbrendthet. Når målsettingen er integrering i nærmiljøet vil dette for mange i vår kommune bety mye kontakt med pårørende. Noen vil bo hjemme, dette vil i første rekke gjelde eldre pasienter. For de nærmeste kan det å være pårørende til personer med psykiske lidelser være både slitsomt og dramatisk. Et godt tilbud til pårørende vil være nødvendig for at den enkelte pasient skal ha det bra. På dette området tenker man følgende tiltak: Beredskap ved kriser /akuttinnleggelser (se eget punkt 5.10) Legge til rette for oppstart av pårørende - gruppe Tilbud om samtale for nye pasienter og deres familie 5.7. Støtte til barn og barnefamilier Skolehelsetjenesten/helsestasjon, barnehagen og skolen har de største kontaktflatene i forhold til denne gruppen. Helsestasjon møter så og si alle foreldre og barn gjennom sine tilbud, og er et viktig kontaktledd til barn og barnefamilier. For å styrke det primærforebyggende arbeidet har vi følgende tiltak: Helsesøster bruker forelder veiledningsprogrammet i sine konsultasjoner med nybakte foreldre. Dette skal øke fokus på tidlig samspill mellom foreldre og barn. Åpen kontortime ved skolene, med målgruppe klasse. Tilbudet drives i samarbeid mellom skolen, helsesøster/lege og psyk. sykepleier Allmennlegetjenesten Særlig for denne pasientgruppen er det viktig med kontinuitet innen allmennlegetjenesten. Det gir trygghet og gjør det lettere å henvende seg til lege. Denne pasientgruppen trenger ofte lengre tid enn andre pasienter for å skape et tillitsforhold til legen. Leger som kjenner pasienten vil også kunne fange opp signaler om forverring på et tidlig stadium. Det vil derfor virke sykdomsforebyggende for en del pasienter Tiltak for akuttsyke I kommunen er det legen som har ansvaret i forhold til akutt syke. Lov om psykisk helsevern har klare prosedyrer ved tvangsinnleggelse jmfr Ved behov kan medlemmer i beredskapsgruppen tilkalles i forhold til pårørende. Dette er særlig aktuelt i forhold til første gangs innleggelse. Dette skal legen informere pårørende om Helse/pleie og omsorg, og sosial beredskap ved kriser Beredskapsteamet skal bistå enkeltpersoner og familier ved personlige kriser eller akutte kriser i nærmeste familie. Teamet består av Psykiatrisk sykepleier Helsesøster Sosialleder Pleie og omsorgsleder Kommunelege avdelingsleder

17 Det vil være naturlig at beredskapsteamet tar kontakt med annet helse personell eller andre som familien/den enkelte ønsker å snakke med, f.eks. prest, helsesøster (særlig der det angår barn) eller andre. Situasjoner der det er naturlig å tilby pårørende hjelp fra beredskaps teamet: * Akutt innleggelse i psykiatrisk institusjon * Alvorlig ulykke * Selvmordsforsøk * Forlis * Plutselige dødsfall * Andre situasjoner Det er viktig at lege, prest, politi eller andre offentlige personer som først møter pårørende i slike situasjoner er informert om beredskapsteamet, og at disse kan kontaktes for å ivareta de pårørende. Informasjon gis ved å sendes ut plan til prest, lensmannskontor, skoler og barnehager, brannstasjon og kommunelege og helsesøster. Kommunens psykiatri team jfr punkt 4.1 utarbeider informasjonsmateriell som sendes/informeres ut til befolkningen, innen utgangen av november Lokal kompetanseutvikling Kunnskap om psykisk helsevern er generelt lav i det kommunale hjelpeapparatet, og ettersom utviklingen tilsier at et stadig større ansvar for denne pasientgruppen overføres til kommunene, må kompetansen lokalt heves. Dette er særlig viktig for den gruppen ansatte som har dette som arbeidsfelt, men alle deler av forvaltningen trenger økt kunnskap om denne brukergruppen. Øremerket personell til den daglige jobbingen (feks. hjemmehjelp/miljøarbeider) Regelmessige møter for de som jobber i tjenesten Tilbud om hospitering ved institusjon eller i første linjetjenesten i andre kommuner Veiledning Bruke DPS som ressurs i forhold til opplæring / gjennomgang av tema Allment opplysningsarbeid Kunnskap om psykiske lidelser er lav generelt i befolkningen. Denne pasientgruppen har vært gjemt bort i sentralinstitusjoner, og psykiske lidelser har gjennom lang tid vært beheftet med skam. Økt åpenhet om psykiske lidelser og omfanget av disse har gitt et innblikk i en ukjent og for mange en skremmende del av norsk helsevesen. Avmystifisering av psykiske lidelser kan best skje gjennom opplysningsarbeid. Det må arbeides systematisk i forhold til følgende grupper: Befolkningen generelt, informasjons møter/temakvelder f.eks. ved Mental helse, brosjyrer, markere verdensdagen sammen med skole og lag og foreninger. Kommunale etater Skoleverket blir en særlig viktig arena i forhold til å forebygge psykiske lidelser. Det er viktig at skolene har rutiner for å møte barn i kriser, og at skolen sikres nødvendig informasjon om oppståtte kriser i barnets nærmeste familie/miljø. Handlingsplan for disponering av psykiatrimidler Tiltak; Barn Ansvarlig Igangsettes Ungdomsklubber Det er behov for å fortsette arbeidet med ungdomsklubbene i Hasvik kommune. Det søkes å finne lokale løsninger på den Skole og barnehage rådgiver Ble iverksatt Ordningen vidreføres

18 enkelte plass til drifta av klubbene. Forebygging av rusproblematikk blant ungdom Det er behov for opplæring i forebygging av rusproblematikk blant ungdom. Kulturskolen Tilbudet på Kulturskolen i Hasvik kommune skal utvides. Se kolonnen nedenfor. Dagens tilbud med bildekunst fortsetter som før. Det er ansatt en person i 50 % stilling i Hasvik kulturskole. Rockeverksted Tilbudet på kulturskolen utvides med rockeverksted. Dette ble igangsatt i 2002 på tettstedet Hasvik. Tilbudet skal utvides til å gjelde verksted i Breivikbotn og på Sørvær. Hasvik kommune betaler lønn til de som skal drive rockeverkstedet Idrettslag Idrettslaget i kommunen driver fotballgrupper og turngrupper for barn og unge. Helsestasjon for ungdom Skolehelsetjeneste, helsestasjon/leger Åpen kontortid på skolen. En dag i uka Skole og barnehage rådgiver Skole og barnehage rådgiver Skole og barnehage rådgiver Idrettslag Helsesøster Kommune Lege Vidreføres 2002 Videreføres og utvides Generelle tiltak Ansvarlig Iverksettes Helsearbeidere psykiatri Psykiatrisk helsearbeider i kommunen skal samarbeide med alle innen pleie og omsorg/helse, sosialkontor/barnevern, skole og barnehage. 50% stilling psykiatrisk sykepleier, videreføres og økes til 100 % stilling fra og med % stilling assistent innenfor miljøarbeid fom Økes med ytterligere 50 % stilling fom (SE MERKNAD **) Personalsjef og Pleie- og oms.leder Ble iverksatt Januar ,8 579

19 Opplæring/kompetanseheving Det er nødvendig å heve kompetansen for de som jobber med rus/psykiatri, både innen forebygging og rehabilitering. Dette gjelder ansatte i pleie og omsorg, helse, sosial og skole. Kurs, hospitering og videreutdanning er aktuelle former som skal tas i bruk Det er kartlagt hvor det er behov for kompetanseheving i Hasvik kommunes Opplæringsplan for ansatte. Personalsjef og Pleie og oms.leder Ble iverksatt ,4 Eksternt samarbeid Kommunen har avklart med 2. linjetjenesten om hvilke form og hvor mye bistand og støtte kommunen kan forvente. Det er inngått avtaler om framtidig samarbeidsformer. Faste møteplaner med BUP, VPP og DPS- VF avklares årlig. Alta Produkter Varig tilrettelagte arbeidsplasser i regi av Alta Produkter. Tilskudd fra psykiatri midler tildeles. Mål med midlene er at Alta Produkter utvikler/tilegner seg fagkunnskaper om målgruppen i henhold til planen. Møteplass for mennesker med psykiske lidelser Det er behov for en møteplass for mennesker som har psykiske lidelser. Denne møteplassen er tenkt som et sosialt tilbud på ukentlig basis. Gruppen vil bli igangsatt av psykiatrisk sykepleier i samarbeide med DPS-VF. Psykiatrisk sykepleier skal være medlem av gruppen. Det er nødvendig med midler til sosiale aktiviteter, eventuelt utstyr. Særskilt boligtiltak Tildeling av økonomiske resurser i forbindelse med anskaffelse av bolig. INDIVIDUELLE PLANER Brukere av kommunale tjenester som har behov for individuelle planer skal få utarbeidet dette. Det vil være et samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten å få laget disse planene. STØTTE TIL PÅRØRENDE Det skal opprettes mulighet for pårørende å Psykiatrisk sykepleier, Sosialleder og Pleie og oms.leder, Alta Produkter Psykiatrisk sykepleier Igangsettes høsten 2006 Sosialleder og Pleie og oms.leder Inntaksrådet 2005 Psykiatrisk sykepleier

20 få informasjon og støtte fra fagfolk, både i kommunen og 2. linjetjenesten (særlig DPS- VF). Dette kan være individuell oppfølging og/eller hjelp til å starte pårørende gruppe hvis det er ønske om det. Tilskudd benyttet ,3 928,4 Forventet ramme: (tilskudd) ,3 928,4 Omdisponering/overføring av ubrukte psykiatrimidler 2005 til Disse midlene benyttes til innkjøp av data/musikkanlegg. Musikk er viktig for alle aldersgrupper og det er et viktig tiltak innenfor psykiatrien. (Dette kan brukes til flerbruk både ungdom og de med spesielle behov i brukergruppen.) Kan også brukes i forbindelse med dagtilbud/fritidstilbud. Sosialleder Pleie- og oms.leder Skole/barnehage rådgiver Opplæring rus ungdom 36 0pplæring/ kompetanse heving 31 overført fra 2005 til 2006 ** Endret i forhold til tidligere, det var ikke midler nok til å dekke inn 100 % psykiatrisk sykepleier samt 150 % stilling miljøarbeider fra Øremerket tilskudd: Øremerket tilskudd skal på en egen rentebærende konto. Tilskuddet skal være på en egen kostra konto (ikke bakes inn i kommunens budsjett) i henhold til Rundskriv I 2003 og I Overføring/omprioriterte midler fra 2005 til 2006 skal stå på en egen rentebærende konto. Det skal foreligge et vedtak om overføring av slike midler fra et år til et annet. Er det ikke et vedtak på overføring av midlene fra et år til et annet trekkes de av på neste års overføringer av øremerket tilskudd. Vedtaket bør være hos Fylkesmannen innen den påfølgende år. Pleie og omsorgsleder er ansvarlig for rapportering til Fylkesmannen i Finnmark. Og ansvarlig for saksbehandling vedrørende psykiatrimidlene. De i kommunens tjenesteapparat som har ansvar for iverksetting og gjennomføring av tiltak i henhold til handlingsplan for øremerkede tilskudd rapporterer innen i påfølgende år om bruken av midlene til pleie og omsorgsleder som har ansvaret for rapportering til Fylkesmannen i Finnmark. Det er kalkulert med en økning på 15 % for årene 2007 og 2008 i henhold til opptrappingsplan for psykisk helse. BREIVIKBOTN, Evy Ann Nilsen Pleie- og omsorgsleder

Psykiatriplan for Hasvik Kommune 2006-2008. www.hasvik.kommune.no

Psykiatriplan for Hasvik Kommune 2006-2008. www.hasvik.kommune.no Psykiatriplan for Hasvik Kommune 2006-2008 www.hasvik.kommune.no 1. Innledning s. 3 2. Målsetning s. 4 2.1 Hovedmålsetning for planen s. 4 2.2 Mål og visjon for helsevern i Finnmark s. 4 3. Målgruppe s.

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

Vedtatt 15.12.2006 sak 034/06

Vedtatt 15.12.2006 sak 034/06 LOPPA KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt 15.12.2006 sak 034/06 1 INNLEDNING 3 MÅLSETTING 4 Hovedmålsettinger for planen 4 Mål og visjoner for psykisk helsevern i Finnmark 5 MÅLGRUPPE 5 Behovet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/06 06/226 REFERATER 33/06 06/78 VEDR. SYKEHJEMSPLASSER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/06 06/226 REFERATER 33/06 06/78 VEDR. SYKEHJEMSPLASSER I HASVIK KOMMUNE MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Oddny B. Eilertsen Siv O. Gamst

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00 Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 04.01.2006 Tid: 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Odd Ivar Gladsø Roger

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/07 07/151 ÅRSREGNSKAP 2006

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/07 07/151 ÅRSREGNSKAP 2006 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0018/05 05/00306 PSYKIATRIPLAN FOR HASVIK KOMMUNE 2005-2008

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0018/05 05/00306 PSYKIATRIPLAN FOR HASVIK KOMMUNE 2005-2008 Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 01.06.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Harald Isaksen

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.10.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Hans P. Rasmussen

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna

Detaljer

Saker til behandling. 1/15 15/00224-1 Opprettelse av stilling som kommune psykolog 2

Saker til behandling. 1/15 15/00224-1 Opprettelse av stilling som kommune psykolog 2 MØTEINNKALLING Komite for pleie, omsorg, helse og sosial Dato: 12.11.2015 kl. 10:00 Sted: Stort møterom 2 etg helsesenteret Arkivsak: 15/00180 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til tlf 78943300

Detaljer

Mestring, samhørighet og håp

Mestring, samhørighet og håp Mestring, samhørighet og håp Aust-Agder 28 september 2016 Aslak Brekke RVTS Sør Målsetning med veilederen Målsetningen med veilederen er å bidra til å sikre en enhetlig, likeverdig og forsvarlig psykososial

Detaljer

Plan for psykososialt krisearbeid

Plan for psykososialt krisearbeid FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Saksnr.: 2010/2098 Dokumentnr.: Løpenr.: Dato: 25.01.2013 Gradering: Klassering: O35 Plan for psykososialt krisearbeid Godkjent i psykososialt kriseteam

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Hasvik kommune Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per-Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Målfrid Hansen Utvalg: DRIFTSSTYRET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre.

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre mellom

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Harald Isaksen for Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Saksframlegg PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner den framlagte planen. Saksfremlegg - arkivsak 07/33304 1 Bakgrunn I

Detaljer