MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/06 06/00238 REFERATER SAKSLISTE 0082/06 05/00333 HASVIK LUFTHAVN REGULERINGSENDRINGEN LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN 0083/06 06/00026 Unntatt offentlighet SØKNAD OM ETTERGIVELSE/NEDSETTELSE AV RESTSKATT FOR /06 06/00059 OPPTAK AV HUSBANKLÅN 0085/06 06/00086 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 0086/06 06/00129 RULLERING AV OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE 0087/06 06/00078 HELSEMESSIG OG SOSIAL - BEREDSKAPSPLAN FOR HASVIK KOMMUNE 0088/06 06/00036 TERTIALMELDINGER /06 06/00193 DRØFTINGSSAKER Breivikbotn, 26. september 2006 Geir A. Iversen (s) ordfører

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00238 Sak 0081/06: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) 06/ ADM/SAADM/SM RSK brevordner /06 UDI UTLENDINGSDIREKTORATETS MASSEANKOMSTBEREDSKAP - KARTLEGGING AV INNKVARTERINGSKAPASITET ( ASYLMOTTAK) 2) 06/ ADM/SAADM/GAI U /06 Gamvik kommune "LEVERINGSPLIKT FOR FARTØY MED TORSKETRÅLTILLATELSE"- ENDRINGSFORSLAG 3) 06/ ADM/SAADM/SM N /06 Finnmark Fylkeskommune SAMFERDSELDEPARTEMENTETS ANBUDINNBYDELSE FOR RUTEFLYGING I FINNMARK OG NORD TROMSØ 4) 06/ ADM/SAADM/OM /06 Det kongelige kommunale og regional dep INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK VED LOKALVALG I ) 06/ TEK/TEKADM/GJ U /06 Finnmarkseiendommen FISKERETT MED GARN I FERSKVANN - HØRING 6) 06/ ADM/SAADM/SM N /06 Finnmark Fylkeskommune MØTE OM ANBUDSRUNDEN PÅ KORTBANENETTET BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 05/00333 Sak 0082/06: HASVIK LUFTHAVN - REGULERINGSENDRINGEN LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i PBL 27-1 punkt. 2 å legge ut Avinors forslag til reguleringsendring av Hasvik lufthavn til offentlig ettersyn og at dette kunngjøres i minst 2 aviser som er allminnelig lest. Saksutredning: Dokumenter i saken: - Reguleringsplan for Hasvik lufthavn, planbeskrivelse - Plankart målestokk: 1: Reguleringsbestemmelser Avinor overleverte den inn et forslag til reguleringsendring av Hasvik lufthavn. Denne reguleringsendringen inngår i den gjeldene reguleringsplan for Hasvik flyplass- og havneområde vedtatt av kommunestyret i Hasvik den Grunnlaget for denne endringen er Avinors behov for å utvide sikkerhetsområde langs rullebanen og i baneendene. Som resultat av dette må Sandveien legges om. I den sammenheng ble det sett på tre alternative traseløsninger. Av disse er det kun ett alternativ som er hensiktsmessig og det er den såkalt nedre trase. Det er i saken sent ut forhåndsvarsel til: - Hasvik golfklubb - Telkenor/TTS Service for nettutbygging - Sametinget/Avdeling for rettigheter, næring og miljø - Kystverket Troms og Finnmark - Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmark - Statens vegvesen/nord- troms og Vest- Finnmark distrikt Utover Statens vegvesen og Sametinget var det ingen av de forhåndsvarslede som hadde innspill av betydning i saken. Når det gjelder innspillet til Statens vegvesen så gikk det på omleggingen av Sandveien. I følge dem er det kun nedre trasé som er aktuell fordi den gir de mest oversiktlige trafikkforholdene. Sametingets innspill gikk også på de presenterte alternativene for omlegging av Sandveien.

4 For Sametinget var det viktig at den valgte vegtrase ikke kom i berøring med den gamle kirkegården på Hasvik. I så henseende var nedre trase for Sametinget, ikke problematisk. Videre ble det, den , avholdt folkemøte om saken på Hasvik kommunens rådhus. Her var det representanter fra Avinor og barlindhaug til stede for å redegjøre om saken. Administrative bemerkninger: Slik saken foreligger har administrasjonen ingen ting å innvende til dette planforslaget og vi foreslår at det legges ut til offentlig ettersyn. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Digranes Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/00059 Sak 0084/06: OPPTAK AV HUSBANKLÅN Faglig tilråding: Formannskapet gir administrasjonen myndighet til å ta opp ,- i lån i Husbanken. Saksutredning: Låneutvalget og administrasjonen ser at behovet for Husbanklån øker i Hasvik Kommune. Og for å stå sterke og for å styrke området med utlånsmidler ber administrasjonen formannskapet om å få søke husbanken om 1 million i ekstra. BREIVIKBOTN, Arve Digranes Økonomileder

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Adelsten Iversen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 06/00086 Sak 0085/06: SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Faglig tilråding: Saksframlegg og innstilling legges fram på møtet. Saksutredning: BREIVIKBOTN, Geir Adelsten Iversen Ordfører

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Evy Ann Nilsen Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 06/00129 Sak 0086/06: RULLERING AV PSYKIATRIPLAN FOR HASVIK KOMMUNE Faglig tilråding: På denne bakgrunn fremmes følgende faglig tilrådning til formannskapet i Hasvik kommune: Rullering av psykiatriplan for Hasvik kommune innstilles til kommunestyret. Saksutredning:

8 Rullert September 2006

9 1. Innledning s Målsetning s Hovedmålsetning for planen s Mål og visjon for helsevern i Finnmark s Målgruppe s Behov for tilbud fra psykisk helsevern s Områder som trenger styrking s Ansvarsfordeling og organisering på ulike Forvaltningsnivå s Kommunens ansvar og organisering s Tverrfaglige møter s Psykiatrisk sykepleier tillegges følgende oppgaver s Organisatorisk s Fylkeskommunens ansvar og organisering (2.linje) s Fylkeskommunens ansvar og organisering (3.linje) s Hasvik kommunes hjelpeområder s Boliger s Tilbud i sykehjem/bolig med heldøgns omsorg s Bistand i egen bolig s Dagtilbud s Fritidstilbud s Tilbud til familie/pårørende s Støtte til barn og barnefamilier s Allmennlegetjenesten s Tiltak for akuttsyke s Beredskap ved kriser s Lokal kompetanseutvikling s Allment opplysningsarbeid s Handlingsplan for disponering av Psykiatrimidler s Øremerket tilskudd s. 16

10 1. INNLEDNING Utgangspunktet for utarbeidelsen av handlingsplan for psykiatri i Hasvik kommune er st. meld 25:96-97 «Åpenhet og helhet». Meldingen setter fokus på hvordan man kan styrke og heve kvaliteten på det tjenestetilbud som allerede blir gitt til mennesker med psykiske lidelser. R rundskriv I-1/2001 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2001, og Plan for psykisk helsevern i Finnmark Dette er et område hvor kommunene får et stadig større ansvar, og er også et område hvor både kunnskap og utvidede tilbud trenges. Hovedutfordringen med planen blir å skissere et riktig dimensjonert og hensiktsmessig tilbud til brukergruppen. Planen er ment å være en bruksplan, både i det daglige arbeidet med utviklingen av psykiatri tilbudet og i økonomiplan og budsjettarbeid. Ansvar: Rådmannen har det overordnede ansvaret for handlingsplan for psykiatri i Hasvik kommune. Øvrige kommunale tjenesteapparat har ansvar for iverksettelse og gjennomføring av tiltak i henhold til handlingsplan. Arbeidet med planen: Driftsstyret fastsatte i møte sak 0021/05 den at rådmannen skal sette ned en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan for psykiatri gjeldende fra Rådmann satte ned en arbeidsgruppe til utarbeidelse av handlingsplan for psykiatri bestående av: * Eivind Merok Kommunelege 1 * Ragnhild Steen Kommunelege 2 * Evy Ann Nilsen Pleie- og omsorgsleder * Katharina Von der Herberg Avdelingsleder hjemmesykepleien * Trygve Torkildsen Psykiatrisk sykepleier * Vera Isaksen Sosial leder * Anders Humstad Skole/Barnehage rådgiver Arbeidsgruppa startet sitt arbeid Arbeidsgruppa som har utarbeidet planen ble bestående av: * Eivind Merok Kommunelege 1 * Ragnhild Steen Kommunelege 2 * Katharina Von der Herberg Avdelingsleder hjemmesykepleien * Vera Isaksen Sosialleder * Anders Humstad Skole/Barnehage rådgiver * Karen Elisabeth Mauseth Kst pleie- og omsorgsleder Arbeidsgruppas utgangspunkt er Hasvik kommunes opptrappingsplan for psykisk helse, behandlet av Kommunestyret Arbeidsgruppa har hatt 5 møter. Arbeidsgruppa har i tillegg søkt en bredere gruppe for å tilegne seg ytterligere informasjon, rådgivning og innspill til gruppa i møter. Turnuslegene, Alta Produkter og DPS.

11 2. MÅLSETTING Bakgrunn for utarbeidelse av handlingsplan for psykiatri er St. meld der man fokuserer på hvordan man kan styrke og heve kvaliteten på tjenestetilbudet som allerede blir gitt til mennesker med psykiatriske lidelser. Hovedutfordringen blir å utarbeide en plan som får en riktig dimensjonert og et hensiktsmessig tilbud til brukergruppen Hovedmålsetting for planen: «Bidra til bedre livskvalitet for mennesker med psykiske lidelser» Delmål: * Satse på forebyggende arbeid rettet mot psykiske lidelser. * Bedre tilgjengelighet av tjenester til mennesker med psykiske lidelser. * Heve kompetansen i personalgruppa, som bidrag til bedre kvaliteten og effektiviteten i tjenestene. * Tilpasse tjenestene bedre til pasientenes behov. * Øke pasienter og pårørende innflytelse over tjenestene Plan for psykisk helse er rullert flere ganger i Hasvik kommune med utgangspunkt i rundskriv I-1/2001, hvor det kommer frem at nasjonale mål og hovedprioriteringer bør vurderes i forbindelse med planlegging, utbygging og drift i kommunene. Der er følgende målgrupper særlig prioritert: Mennesker med psykiske lidelser med særlig vekt på problemer blant; Barn/unge Eldre Funksjonshemmede Enslige forsørgere Kommunen må vektlegge forebygging og tilrettelegging av tjenester til brukergruppen med alvorlige psykiske lidelser. Det skal vektlegges etablering av tiltak for barn og unge. Kommunen må videre tilstrebe et tjenesteapparat som kan gripe tidlig inn når problemer har oppstått. Ved behandling av statsbudsjettet for 2001 sluttet Stortingets sosialkomite seg til at i lys av de økonomiske måltallene i opptrappingsplanen bør 20 % av tilskuddene rettes mot barn og unge Mål og visjoner for psykisk helsevern i Finnmark: Visjonene for psykisk helsevern i Finnmark kommer til uttrykk i følgende målsetting: «Et kvalitativt godt psykisk helsevern tilpasset Finnmarks befolkning, kultur og bosetting» Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en plan for psykisk helsevern i Finnmark. I planen er mål og visjoner for tjenesten i Finnmark trukket opp og følgende målformuleringer er konkret nedfelt i planene: Større vekt på forebyggende arbeid i kommunene. Arbeidet rettes inn mot målgrupper som lever i helsetruende miljø (primær forebygging), og mot enkeltpersoner som står i fare for å utvikle psykiske lidelser (sekundær forebygging).

12 Tjenestene organiseres slik at nødvendig tilbud kan gies nærmest mulig den enkeltes bosted, etter prinsippet om lavest mulig effektive omsorgsnivå. Dette forutsetter et nært og forpliktende samarbeid mellom og innen forvaltningsnivå. Behandlingstilbudet må holde en god faglig standard i forhold til behovet, slik dette til enhver tid kommer til uttrykk i form av synlige helseproblemer i befolkningen. Behandlingstilbudet må tilpasses de kulturelle forskjellene i befolkningen som har sammenheng med etnisk bakgrunn. Tilfredsstillende kvalitetssikring av tjenestene, med vekt på utvikling av metoder for internkontroll. Målsettingen for det lokale tilbud for mennesker med psykiske lidelser er å gi den enkelte i målgruppa et tilbud i samsvar med statlige og fylkeskommunale målsettinger. 3. MÅLGRUPPE Målgruppen omfatter barn, unge og voksne Behovet for tilbud fra psykisk helsevern Behovet for et kommunalt psykiatris tilbud kommer klart til uttrykk gjennom nasjonal helseplan der statistikken for 1998 henviser til følgende forhold: 7 % av befolkningen opplever nedsatt psykisk velvære Ca 50 % av alle kvinner og 25 % av alle menn opplever depresjoner En av tre voksne har psykiske plager på et gitt tidspunkt Mentale lidelser utgjør 25 % av samfunnets sykdoms- og uførekostnader 1-3 % lider av langvarige psykiske lidelser Antallet selvmord i Norge har økt betydelig, særlig blant menn I Hasvik kommune er forholdene små og gjennomsiktige. Hjelpeapparatet har til enhver tid rimelig god oversikt over antallet personer med ulike typer psykiske lidelser. Arbeidsgruppas inntrykk er at det i Hasvik kommunen er en økning i antall personer som har både rusrelaterte- og psykiske problemer. Andre problemer som ofte er representert i brukergruppen er angst, depresjon, schizofreni og andre psykoser Områder som trenger styrking: I Hasvik Kommune bruker en store ressurser på tjenestetilbud når det gjelder institusjonsplasser per i dag. Hasvik kommune har ikke det store tjenestetilbudet rettet mot hjemmeboende brukere i kommunen per i dag. Hjemmebasert omsorg fra kl , mandag til fredag. Dette gjelder også for psykiatrisk helsearbeid. Følgende områder trenger en å styrke: Forebyggende arbeid blant barn og ungdom, med fokus på å forebygge rusproblematikken i kommunen. Satse på ungdomsklubb. Øke kunnskap hos foresatte, ansatte i pleie og omsorg, sosial, helse, og skolesektoren vedrørende rusproblematikk.

13 Bidra til en bedre livskvalitet i daglivet for de med psykisk lidelser, både med hensyn til planlegging av dagliglivets gjøremål og med hensyn til aktiviteter som fritid/jobb. 4. ANSVARSFORDELING OG ORGANISERING PÅ ULIKE FORVALTNINGSNIVÅ De ulike forvaltningsnivåene har ansvar for ulike deler av tilbudet til mennesker med psykiatriske lidelser Psykiatriske helsearbeidere i Hasvik kommune består per i dag av en 50 % psykiatriske sykepleiere stilling. I tillegg har vi avsatt økonomiske midler til støttekontakt - utfordringen har vært å få rekruttert mon til å være støttekontakt. En har også hatt planer om å ansette to i 20 % stillinger i ungdomsklubbene, ungdomsklubbene har en hatt avtale med henholdsvis foresatte og lag/foreninger som har ivaretatt ungdomsklubbene i Hasvik kommune. Det er også ansatt to personer i Hasvik kulturskole. I utgangspunktet hadde en som mål å øke 50 % psykiatrisk sykepleier stilling til 100 % stilling i En ønsker nå å opprette en stilling innenfor miljøarbeid fra Kommunens ansvar og organisering: Det legges vekt på at mennesker med psykiske lidelser skal integreres i lokalsamfunnet. Kommunen har ansvar for: Anskaffelse av bolig/bistand i bolig. Dagaktivitet Opplæring og utdanning Rehabilitering Allmennlegetjeneste Koordinering av tjenestetilbud Forebyggende arbeid Individuelle planer For å kunne ivareta det ansvaret kommunen er pålagt i forhold til psykiatriske pasienter ser en for seg følgende organisering av tjenesten: Det opprettes: Kommunalt psykiatri team - med hovedansvar for planlegging og utforming av tiltak. Teamet består av:: Psykiatrisk sykepleiere Leder for pleie og omsorg Kommunelege Sosialleder Andre interne og eksterne samarbeidsparter kan innkalles etter behov Tverrfaglige møter: Psykiatriske sykepleiere, Sosialleder, Helsesøster, Kommunelege I, lederfor pleie og omsorg, PPT - leder, Skole/barnehage rådgiver Psykiatrisk sykepleier tillegges følgende oppgaver: Miljøterapi / Støttesamtaler Organisering av konsultasjonsdager m. 2.linjetjenesten.

14 Koordinering av psykiatrisk tjenestetilbud Forebyggende arbeid med barn, ungdom og voksne/eldre. Oppfølging av psykiatriske pasienter i distriktet. Veiledning til andre ansatte Helsearbeidere i psykiatri (psykiatrisk sykepleier og miljøarbeider) legges organisatorisk i hjemmebaserte tjenester/pleie og omsorg. Det vil fremkomme i Hasvik kommunes organisasjonskart Fylkeskommunens ansvar og organisering (2.linjetjenesten) Helseforetaket ansvar og organisering: Poliklinisk virksomhet Behandling i døgnenhet Dagtilbud Rehabilitering Veiledning og kompetansestøtte Sykehus For Hasvik kommune blir dette ivaretatt av: DPS for Vest-Finnmark Døgnenheten Jansnes VPP - Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Alta. BUP - Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Hammerfest 4.3. Fylkeskommunens ansvar og organisering (3. linjetjenesten) UNN- Psykiatrisk avdeling Tromsø: Behandling av særlig vanskelige pasienter Akuttbehandling, skjermet avdeling Korttidsbehandling, åpen avdeling Langtidsbehandling /rehabilitering Alderspsykiatri Behandling av lettere psykiske lidelser Psykiatriske tiltak for flyktninger / asylsøkere Psykiatriske tilbud til rusmisbrukere Selv om hvert nivå i hjelpeapparatet har sine oppgaver og ansvarsområder er det en del av oppgavene i forhold til planen å gjennomgå og klargjøre grenseoppganger og samarbeidsrutiner innenfor og på tvers av nivåer. 5. HASVIK KOMMUNENS HJELPEOMRÅDER Den enkelte kommune er i henhold til St.melding 25 pålagt ansvaret for å ivareta bestemte oppgaver i forhold til mennesker med psykiske lidelser. Planen skal være tilpasset de lokale behov, og for Hasvik kommune sin del vil planen inneholde følgende tiltak: * Boliger * Tilbud i sykehjem - bolig med heldøgns omsorg * Bistand i boligen * Dagtilbud * Fritidstilbud * Tilbud til familie / pårørende * Allmennlegetjeneste * Tiltak overfor akuttsyke * Beredskap ved kriser * Lokal kompetanseheving * Allment opplysningsarbeid * Utdanning og opplæring * Arbeid * Forebyggende arbeid * Tverrfaglig samarbeid * Støtte til barn og barnefamilier

15 5.1. Boliger Egen bolig er et basisbehov i forhold til å gi den enkelte psykiatriske pasienten et tilbud utenom institusjon. I dag søker denne gruppen om bolig på lik linje med andre innbyggere i kommunen, man har erkjenner et særlig ansvar for denne gruppen jfr. sosial tjenesteloven 3-1. Trygdeboliger blir tildelt av et inntaksråd som består av; Avd.leder hjemmesykepleien, Avd.leder institusjon, Kommunelege, Sosialleder og Pleie- og omsorgsleder. Boligutvalg tildeler kommunale boliger. Sosialleder er medlem. Det finnes i dag et behov for særskilt boligprogram for denne gruppen. Om personer i målgruppen ønsker og har behov for å eie egen bolig vil disse få nødvendig bistand i forhold til planlegging og gjennomføring fra sosialkontoret med bistand fra øvrig aktuell etat til dette Tilbud i sykehjem/bolig med heldøgns omsorg. Det tilbud som i dag gies er ordinær sykehjemsplass, langtidsplasser, korttidsplasser og avlastningsplasser Bistand i egen boligen I dag disponeres en del av hjelp til personer med behov for bistand i boligen fra pleie- og omsorgs- avdelingen. Det tilbud som i dag gies er: * Hjemmehjelp * Hjemmesykepleie * Miljøarbeider/støttekontakt * Psykiatrisk sykepleie * Ny stilling innenfor miljøarbeid fom Dette er hovedelementene i bistanden den enkelte vil få tilbud om i fremtiden. (Det blir nødvendig å gi en grunnopplæring og være organisert slik at man unngår utbrenthet i yrkesgruppene. Hjemmebaserte tjenester bør en organisere slik at de har en felles BA/arena.) 5.4. Dagtilbud Det tildeler økonomiske midler til Alta Produkter avdeling i Hasvik fra psykiatrimidlene. Her må et samarbeidet utvikle videre i mellom Alta produkter og psykiatrien i Hasvik kommune en felles interesse, for å få tilrettelagte aktiviteter/jobb for målgruppen. Særdeles med hensyn til de som har minst tilbud blant brukergruppen. Det vil for Alta Produkter side være nødvendig å øke kompetansen innenfor psykiatri. Ved et samarbeid kan Alta Produkter få veiledning fra Hasvik kommunes helsearbeidere. Dagsenter; Hasvik kommune (rådmann og pleie og omsorgsleder) vil i løpe av første halvdel av 2006 søke å finne et passende lokale som kan gi dag tilbud til brukergruppen. Dag tilbud en til to dager per uke, ved bruk av miljøarbeider Fritidstilbud Det å bli integrert i et samfunn å fungere sosialt kan bli en uoverstigelig terskel for mange psykiatriske pasienter. Det kan være manglende kunnskap om psykiske lidelser som gjøre det vanskelig å få innpass i aktiviteter for noen fra målgruppa. Det kan også være sykdomsrelatert. Tiltak: Miljøarbeider (Støttekontakter) Samarbeide på tvers av kommunale etater og med lokale lag/foreninger: Verdens dag for psykisk helse er et eksempel på det. Her bør en samarbeide med skolen om en aktivitetsdag. Og med lokale lag/foreninger om markering av dagen.

16 Ungdomsklubbene er en arena. Innkjøp av utstyr (data/musikk) som kan benyttes til dag-/fritidstilbud, særdeles med hensyn til de som har minst tilbud blant brukergruppen Tilbud til familie / pårørende Familien er en viktig ressurs for mennesker med psykiske lidelser, her er det viktig å forebygge utbrendthet. Når målsettingen er integrering i nærmiljøet vil dette for mange i vår kommune bety mye kontakt med pårørende. Noen vil bo hjemme, dette vil i første rekke gjelde eldre pasienter. For de nærmeste kan det å være pårørende til personer med psykiske lidelser være både slitsomt og dramatisk. Et godt tilbud til pårørende vil være nødvendig for at den enkelte pasient skal ha det bra. På dette området tenker man følgende tiltak: Beredskap ved kriser /akuttinnleggelser (se eget punkt 5.10) Legge til rette for oppstart av pårørende - gruppe Tilbud om samtale for nye pasienter og deres familie 5.7. Støtte til barn og barnefamilier Skolehelsetjenesten/helsestasjon, barnehagen og skolen har de største kontaktflatene i forhold til denne gruppen. Helsestasjon møter så og si alle foreldre og barn gjennom sine tilbud, og er et viktig kontaktledd til barn og barnefamilier. For å styrke det primærforebyggende arbeidet har vi følgende tiltak: Helsesøster bruker forelder veiledningsprogrammet i sine konsultasjoner med nybakte foreldre. Dette skal øke fokus på tidlig samspill mellom foreldre og barn. Åpen kontortime ved skolene, med målgruppe klasse. Tilbudet drives i samarbeid mellom skolen, helsesøster/lege og psyk. sykepleier Allmennlegetjenesten Særlig for denne pasientgruppen er det viktig med kontinuitet innen allmennlegetjenesten. Det gir trygghet og gjør det lettere å henvende seg til lege. Denne pasientgruppen trenger ofte lengre tid enn andre pasienter for å skape et tillitsforhold til legen. Leger som kjenner pasienten vil også kunne fange opp signaler om forverring på et tidlig stadium. Det vil derfor virke sykdomsforebyggende for en del pasienter Tiltak for akuttsyke I kommunen er det legen som har ansvaret i forhold til akutt syke. Lov om psykisk helsevern har klare prosedyrer ved tvangsinnleggelse jmfr Ved behov kan medlemmer i beredskapsgruppen tilkalles i forhold til pårørende. Dette er særlig aktuelt i forhold til første gangs innleggelse. Dette skal legen informere pårørende om Helse/pleie og omsorg, og sosial beredskap ved kriser Beredskapsteamet skal bistå enkeltpersoner og familier ved personlige kriser eller akutte kriser i nærmeste familie. Teamet består av Psykiatrisk sykepleier Helsesøster Sosialleder Pleie og omsorgsleder Kommunelege avdelingsleder

17 Det vil være naturlig at beredskapsteamet tar kontakt med annet helse personell eller andre som familien/den enkelte ønsker å snakke med, f.eks. prest, helsesøster (særlig der det angår barn) eller andre. Situasjoner der det er naturlig å tilby pårørende hjelp fra beredskaps teamet: * Akutt innleggelse i psykiatrisk institusjon * Alvorlig ulykke * Selvmordsforsøk * Forlis * Plutselige dødsfall * Andre situasjoner Det er viktig at lege, prest, politi eller andre offentlige personer som først møter pårørende i slike situasjoner er informert om beredskapsteamet, og at disse kan kontaktes for å ivareta de pårørende. Informasjon gis ved å sendes ut plan til prest, lensmannskontor, skoler og barnehager, brannstasjon og kommunelege og helsesøster. Kommunens psykiatri team jfr punkt 4.1 utarbeider informasjonsmateriell som sendes/informeres ut til befolkningen, innen utgangen av november Lokal kompetanseutvikling Kunnskap om psykisk helsevern er generelt lav i det kommunale hjelpeapparatet, og ettersom utviklingen tilsier at et stadig større ansvar for denne pasientgruppen overføres til kommunene, må kompetansen lokalt heves. Dette er særlig viktig for den gruppen ansatte som har dette som arbeidsfelt, men alle deler av forvaltningen trenger økt kunnskap om denne brukergruppen. Øremerket personell til den daglige jobbingen (feks. hjemmehjelp/miljøarbeider) Regelmessige møter for de som jobber i tjenesten Tilbud om hospitering ved institusjon eller i første linjetjenesten i andre kommuner Veiledning Bruke DPS som ressurs i forhold til opplæring / gjennomgang av tema Allment opplysningsarbeid Kunnskap om psykiske lidelser er lav generelt i befolkningen. Denne pasientgruppen har vært gjemt bort i sentralinstitusjoner, og psykiske lidelser har gjennom lang tid vært beheftet med skam. Økt åpenhet om psykiske lidelser og omfanget av disse har gitt et innblikk i en ukjent og for mange en skremmende del av norsk helsevesen. Avmystifisering av psykiske lidelser kan best skje gjennom opplysningsarbeid. Det må arbeides systematisk i forhold til følgende grupper: Befolkningen generelt, informasjons møter/temakvelder f.eks. ved Mental helse, brosjyrer, markere verdensdagen sammen med skole og lag og foreninger. Kommunale etater Skoleverket blir en særlig viktig arena i forhold til å forebygge psykiske lidelser. Det er viktig at skolene har rutiner for å møte barn i kriser, og at skolen sikres nødvendig informasjon om oppståtte kriser i barnets nærmeste familie/miljø. Handlingsplan for disponering av psykiatrimidler Tiltak; Barn Ansvarlig Igangsettes Ungdomsklubber Det er behov for å fortsette arbeidet med ungdomsklubbene i Hasvik kommune. Det søkes å finne lokale løsninger på den Skole og barnehage rådgiver Ble iverksatt Ordningen vidreføres

18 enkelte plass til drifta av klubbene. Forebygging av rusproblematikk blant ungdom Det er behov for opplæring i forebygging av rusproblematikk blant ungdom. Kulturskolen Tilbudet på Kulturskolen i Hasvik kommune skal utvides. Se kolonnen nedenfor. Dagens tilbud med bildekunst fortsetter som før. Det er ansatt en person i 50 % stilling i Hasvik kulturskole. Rockeverksted Tilbudet på kulturskolen utvides med rockeverksted. Dette ble igangsatt i 2002 på tettstedet Hasvik. Tilbudet skal utvides til å gjelde verksted i Breivikbotn og på Sørvær. Hasvik kommune betaler lønn til de som skal drive rockeverkstedet Idrettslag Idrettslaget i kommunen driver fotballgrupper og turngrupper for barn og unge. Helsestasjon for ungdom Skolehelsetjeneste, helsestasjon/leger Åpen kontortid på skolen. En dag i uka Skole og barnehage rådgiver Skole og barnehage rådgiver Skole og barnehage rådgiver Idrettslag Helsesøster Kommune Lege Vidreføres 2002 Videreføres og utvides Generelle tiltak Ansvarlig Iverksettes Helsearbeidere psykiatri Psykiatrisk helsearbeider i kommunen skal samarbeide med alle innen pleie og omsorg/helse, sosialkontor/barnevern, skole og barnehage. 50% stilling psykiatrisk sykepleier, videreføres og økes til 100 % stilling fra og med % stilling assistent innenfor miljøarbeid fom Økes med ytterligere 50 % stilling fom (SE MERKNAD **) Personalsjef og Pleie- og oms.leder Ble iverksatt Januar ,8 579

19 Opplæring/kompetanseheving Det er nødvendig å heve kompetansen for de som jobber med rus/psykiatri, både innen forebygging og rehabilitering. Dette gjelder ansatte i pleie og omsorg, helse, sosial og skole. Kurs, hospitering og videreutdanning er aktuelle former som skal tas i bruk Det er kartlagt hvor det er behov for kompetanseheving i Hasvik kommunes Opplæringsplan for ansatte. Personalsjef og Pleie og oms.leder Ble iverksatt ,4 Eksternt samarbeid Kommunen har avklart med 2. linjetjenesten om hvilke form og hvor mye bistand og støtte kommunen kan forvente. Det er inngått avtaler om framtidig samarbeidsformer. Faste møteplaner med BUP, VPP og DPS- VF avklares årlig. Alta Produkter Varig tilrettelagte arbeidsplasser i regi av Alta Produkter. Tilskudd fra psykiatri midler tildeles. Mål med midlene er at Alta Produkter utvikler/tilegner seg fagkunnskaper om målgruppen i henhold til planen. Møteplass for mennesker med psykiske lidelser Det er behov for en møteplass for mennesker som har psykiske lidelser. Denne møteplassen er tenkt som et sosialt tilbud på ukentlig basis. Gruppen vil bli igangsatt av psykiatrisk sykepleier i samarbeide med DPS-VF. Psykiatrisk sykepleier skal være medlem av gruppen. Det er nødvendig med midler til sosiale aktiviteter, eventuelt utstyr. Særskilt boligtiltak Tildeling av økonomiske resurser i forbindelse med anskaffelse av bolig. INDIVIDUELLE PLANER Brukere av kommunale tjenester som har behov for individuelle planer skal få utarbeidet dette. Det vil være et samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten å få laget disse planene. STØTTE TIL PÅRØRENDE Det skal opprettes mulighet for pårørende å Psykiatrisk sykepleier, Sosialleder og Pleie og oms.leder, Alta Produkter Psykiatrisk sykepleier Igangsettes høsten 2006 Sosialleder og Pleie og oms.leder Inntaksrådet 2005 Psykiatrisk sykepleier

20 få informasjon og støtte fra fagfolk, både i kommunen og 2. linjetjenesten (særlig DPS- VF). Dette kan være individuell oppfølging og/eller hjelp til å starte pårørende gruppe hvis det er ønske om det. Tilskudd benyttet ,3 928,4 Forventet ramme: (tilskudd) ,3 928,4 Omdisponering/overføring av ubrukte psykiatrimidler 2005 til Disse midlene benyttes til innkjøp av data/musikkanlegg. Musikk er viktig for alle aldersgrupper og det er et viktig tiltak innenfor psykiatrien. (Dette kan brukes til flerbruk både ungdom og de med spesielle behov i brukergruppen.) Kan også brukes i forbindelse med dagtilbud/fritidstilbud. Sosialleder Pleie- og oms.leder Skole/barnehage rådgiver Opplæring rus ungdom 36 0pplæring/ kompetanse heving 31 overført fra 2005 til 2006 ** Endret i forhold til tidligere, det var ikke midler nok til å dekke inn 100 % psykiatrisk sykepleier samt 150 % stilling miljøarbeider fra Øremerket tilskudd: Øremerket tilskudd skal på en egen rentebærende konto. Tilskuddet skal være på en egen kostra konto (ikke bakes inn i kommunens budsjett) i henhold til Rundskriv I 2003 og I Overføring/omprioriterte midler fra 2005 til 2006 skal stå på en egen rentebærende konto. Det skal foreligge et vedtak om overføring av slike midler fra et år til et annet. Er det ikke et vedtak på overføring av midlene fra et år til et annet trekkes de av på neste års overføringer av øremerket tilskudd. Vedtaket bør være hos Fylkesmannen innen den påfølgende år. Pleie og omsorgsleder er ansvarlig for rapportering til Fylkesmannen i Finnmark. Og ansvarlig for saksbehandling vedrørende psykiatrimidlene. De i kommunens tjenesteapparat som har ansvar for iverksetting og gjennomføring av tiltak i henhold til handlingsplan for øremerkede tilskudd rapporterer innen i påfølgende år om bruken av midlene til pleie og omsorgsleder som har ansvaret for rapportering til Fylkesmannen i Finnmark. Det er kalkulert med en økning på 15 % for årene 2007 og 2008 i henhold til opptrappingsplan for psykisk helse. BREIVIKBOTN, Evy Ann Nilsen Pleie- og omsorgsleder

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR NORDKAPP KOMMUNE 2000-2003. EG SER Eg ser at du e trøtt. - men eg kan ikkje gå alle skritto for deg. Du må gå di sjøl.

PSYKIATRIPLAN FOR NORDKAPP KOMMUNE 2000-2003. EG SER Eg ser at du e trøtt. - men eg kan ikkje gå alle skritto for deg. Du må gå di sjøl. PSYKIATRIPLAN FOR NORDKAPP KOMMUNE 2000-2003 EG SER Eg ser at du e trøtt - men eg kan ikkje gå alle skritto for deg. Du må gå di sjøl. - men eg vil gå di med deg, eg vil gå di med deg. Bjørn Eidsvåg FORORD

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer