VELFERD I STUDIETIDEN Studentsamskipnaden i Oslo, årsrapport 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELFERD I STUDIETIDEN Studentsamskipnaden i Oslo, årsrapport 2002"

Transkript

1 VELFERD I STUDIETIDEN Studentsamskipnaden i Oslo, årsrapport 2002

2 HOVEDOPPGAVER INNHOLD HVA GÅR SEMESTERAVGIFTEN TIL? Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Norges veterinærhøgskole, Arkitekthøgskolen i Oslo og Det teologiske Menighetsfakultet til sammen ca studenter i SiOs hovedoppgave er å tilby studentene produkter og tjenester som bidrar til en effektiv læringsprosess og en stimulerende studiehverdag bidrar til høy studiekvalitet legger forholdene til rette for trivsel blant studentene. Tilbudene våre spenner fra helse- og sosionomtjenester, idrettstilbud, barnehager, spisesteder, boligbygging og boligdrift, studentaktiviteter, karrieresenter BEGIVENHETER 02 og til bokhandel. SiO skal være en fremragende servicebedrift for sine medlemmer og bidra til at medlemsinstitusjonene har de mest attraktive læringsmiljøene i landet. Dette krever at vi hele tiden må utvikle gode tilbud tilpasset kundenes ønsker og behov. Studentenes velferd utgjør SiOs verdiskapning. Velferdstilbudene finansieres blant annet gjennom semesteravgiften som høstsemesteret 2002 var på 410 kroner. SiO mottar også direkte statsstøtte og støtte fra utdanningsinstitusjonene i form av gratis lokaler (såkalt fristasjon). Overskuddet fra vår forretningsdrift overføres til velferdsavdelingene. Lederen i SiOs hovedstyre er student og med dennes dobbeltstemme ved stemmelikhet, har studentene flertall i hovedstyret. Dette betyr i praksis at studentene styrer sin egen velferdsorganisasjon. SiO ble etablert i 1939 og er Norges eldste studentsamskipnad. Alle offentlige utdanningsinstitusjoner er tilknyttet en av landets 25 studentsamskipnader. I dag har utdanningsinstitusjonene det overordnede strategiske ansvaret for studentenes velferd, mens studentsamskipnadene har det operative HOVEDOPPGAVER OG BEGIVENHETER INNHOLD OG ORGANISASJONSKART STYRELEDER HAR ORDET NØKKELTALL ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET SIO-LÆRINGSMILJØ OG KARRIERESENTERET SOSIONOMTJENESTEN HELSETJENESTEN UNIVERSITETSIDRETTEN BOLIGDIVISJONEN STUDENTBARNEHAGENE STUDENTKAFEENE AKADEMIKA AS STYRETS BERETNING REGNSKAP REVISJONSBERETNING 1. Helsetjenesten kr 98, 2. Sosionomtjenesten kr 34, 3. Universitetsidretten kr 23,- 4. Læringsmiljø kr 63,- 5. Karrieresenteret kr 24,- 6. Studentbarnehagene kr 60,- 7. Studentparlamentet kr 21,- 8. Universitas kr 29,- 9. Radio Nova kr 18,- 10. NSU kr 40,- Alle studentene må betale semesteravgift for å få delta i undervisningen og melde seg opp til eksamen. Undervisningsinstitusjonen er tilknyttet SiO og studentene kan derigjennom nyte godt av våre tilbud. Høsten 2002 var semesteravgiften på kr 410,-. I høstsemesteret sto 616 studentboliger på Bjølsen studentby klare for innflytting. Dette utgjorde byggetrinn I av studentbyen. Byggetrinn II med ytterligere 521 hybler og leiligheter vil stå ferdige i løpet av sommeren Som en del av produktutviklingen fikk en rekke møbelleverandører til Boligdivisjonen prøvemøblere et nyrenovert studenthus på Kringsjå. Prosjektet ble positivt mottatt av studentene som fikk prøve møblene. Studentenes Småbarnstue, Norges første studentbarnehage, feiret 50 år. Akademika AS feiret 50 års jubileum med jubileumsfest for alle medarbeidere. Unipub A/S ble etablert som eget aksjeselskap for å skille forlags- og kompendievirksomheten fra den ordinære bokhandelvirksomheten. Helsetjenesten opplevde dramatiske kutt i tilskuddene etter budsjettforliket i Stortinget i desember Reduksjonen fra 4,8 millioner kroner til 2,746 millioner kroner gjør at det nå blir økt egenbetaling for visse tjenester. Allmennmedisinsk seksjon ble bygget om og har nå fått nytt og stort venterom, ny resepsjon og egen heis tilrettelagt for rullestolbrukere. SiO-Læringsmiljø har brukt året på å tilpasse sine tjenester til kvalitetsreformen og å følge opp det stadig unge Studentersamfundet Chateau Neuf. Student.no vokser jevnt og i løpet av året ble også Sosionomtjenesten inkludert i nettsiden ved at de gir råd via nettet. Studentkafeene åpnet i 2002 to nye serveringssteder og nyåpnet ett. I tillegg har de utvidet sitt tilbud med kiosker og automater. I kaffemiljøet har Studentkafeenes baristaer markert seg sterkt i NM for baristaer. SIOs ORGANISASJON PR Karrieresenteret har lansert et nytt halvårlig magasin kalt PROSPEKT, som har blitt godt mottatt og sitert i mediene. * Stab: IT, lønn, regnskap, personal, økonomi, HMS, eiendom, informasjon, Kortsenteret og SiO Konsult. 2 3

3 NØKKELTALL SIO STYRELEDER HAR ORDET Nye krav fra studentene og omverdenen Antall studenter - høst SiO konsern Resultat før skatt (mill kr) SiO konsern Total omsetning (mill kr) Det er studentene som avgjør hvor god SiOs virksomhet er, og vår eksistens er avhengig av at vi er best på de tjenestene vi yter overfor studentene. Vi må ta hensyn til studentenes krav og endrede rammebetingelser i vårt arbeid for å oppfylle visjonen om å "gjøre det enkelt og utviklende å være student i Oslo". Vi er lokalisert i en by og i et marked med stor konkurranse fra kommersielle aktører på pris, kvalitet og service på de av SiOs tilbud som selv har en inntjening. Lærestedene opplever økt konkurranse om studentene, og brukerne krever større grad av individuelle løsninger. Samskipnadsmodellen er under diskusjon, og legislative og økonomiske rammevilkår i fremtiden kan utradere samskipnaden som tjenesteyter for studentene. Pilarene i Verdihuset representerer de verdier SiO mener må legges til grunn for at vi skal fortsette å være studentenes beste velferdsorganisasjon. Vi må ha respekt overfor dagens studenter, og forvalte SiOs verdier for fremtidige studenter. På samme tid skal vi bidra til lærestedenes ideal om å utvikle studentene til å bli kritiske og selvstendige samfunnsborgere, eller gagns mennesker, som det heter i vårt Verdihus. LYTTE TIL STUDENTENE Det sentrale for SiO er å få gode tilbakemeldinger når studentene vurderer oss. Vår eksistensberettigelse hviler på at vi er de beste på det vi gjør for studentene. Når vi måler brukertilfredshet erkjenner vi at det er studentene som brukere som skal definere hva som er god service; ikke SiO selv. Studentene må lett kunne forstå de valgene vi gjør; det være seg åpningstider eller prioritering mellom tilbud. Våre ansatte må kunne kommunisere våre valg og være imøtekommende. Å være en velferdsorganisasjon og servicebedrift for dagens studentgruppe er en sammensatt utfordring. SiOs ansatte må kunne møte en mangfoldig brukergruppe. HUMANKAPITAL Som et svar på krav fra brukere og omverden må SiO utvikle sin humankapital; våre medarbeidere, deres kunnskap og motivasjon skal til enhver tid gjenspeile SiOs visjon. Når studentene vurderer SiOs kvalitet er det våre medarbeidere de vurderer. Derfor har hver enkelt medarbeider et direkte ansvar for SiOs kvalitative og økonomiske resultater. Kvalitet forutsetter at hver enkelt utnytter sin kunnskap om fag og arbeidsplass. Hver enkelt må strekke seg langt for å tilfredsstille brukernes forventninger. Men for at våre ansatte skal kunne smile når de møter studentene, må de også være motivert. Derfor må vi ta vare på hverandre i SiO, og sikre at medarbeiderne blir hørt når de har innspill å komme med. SERVICEINSTITUSJON OG ROLLEMODELL I Verdihuset har vi som nevnt påtatt oss et ansvar for å bidra til at studentene blir gagns mennesker. Dette innebærer at vi ikke skal være selvutslettende i vår tjenesteyting, men stille krav til at studentene bidrar til for eksempel kildesortering, energisparing og ryddige kantiner. Det ligger en spenning mellom verdiene SiO som serviceorganisasjon og SiO som rollemodell. Medarbeiderne våre er rollemodeller. Vi må erkjenne at det er komplisert å skulle fungere som en form for oppdrager, når vår eksistensberettigelse først og fremst avhenger av tilgjengelighet og god kvalitet. Dersom SiO skal ha en forventning om å utvikle studentene gjennom å stille krav til dem, forutsetter det at vi også stiller krav til oss selv. SELVRANSAKELSE Enhver organisasjon med svært god kontinuitet må passe seg for å bli statisk, og klare å være selvkritisk over tid. Årets medarbeiderundersøkelse har gitt oppløftende tilbakemeldinger om arbeidsmiljøet i SiO. Men leser vi dette med kritisk blikk, forteller den også at vi ikke er flinke nok til å stille krav til hverandre og lytte til det studentene sier at vi oppfatter at vi er bedre enn hva studentene fortalte oss i brukerundersøkelsen fra Vi skal stille spørsmål, og vi skal gi hverandre konstruktiv kritikk. Stiller vi ikke spørsmål ved hvordan vi gjør ting i dag, risikerer vi at noen andre gjør det i morgen. RESULTATER (1000 KR.) KL EA VD BD SIO FOR AKA KONS SK KONS CN Driftsinntekter Vareforbruk Personalkost Driftskostn Avskr Nedskr Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt BALANSE (1000 KR.) KL EA VD BD SIO FOR AKA KONS SK KONS CN Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Antall ansatte Ant. studenter høst Semesteravgift i kr. (høst) Innbet. sem.avg. (1000 kr.) Statstilsk. post 74 (1000 kr) Antall hybler Antall leiligheter Antall barnehageplasser Totalkapital (1000 kr.) Egenkapital (1000 kr.) Gjeld (1000 kr.) Totalomsetning (1000 kr.) Resultat før skatt (1000 kr.) May Kristin Fønnebø er hovedstyreleder i SiO. 5

4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET SiO er til for studentene Studentene er de som til syvende og sist avgjør om vi i SiO gjør en tilfredsstillende jobb. Det er i de mange møtene mellom studentene og våre ansatte evalueringen skjer. Gjennom kundetilfredshetsmålinger får vi svarene. Dette har vi kalt måling av vår relasjonskapital. For at disse resultatene skal bli bedre, er det viktig at organisasjonen internt fungerer godt. De som skal gjøre jobben må ha den nødvendige forståelse, kunnskap og andre forutsetninger for å gjøre jobben best mulig. Summen av disse menneskelige ressursene er SiOs humankapital. Beste kaffen i by`n, får vi ofte høre om kaffen vi serverer, sier Ricardo Draaisma, barista på Kafe Sverdrup og sølvvinner i baristakunst. Til høyre barista Eun Berit Aune. SiO skal utvikle, forvalte og sikre organisasjonens verdier til det beste for nåværende og fremtidige studentgenerasjoner. SiO skal behandle sine kunder slik vi selv ønsker å bli behandlet når vi er kunder. En viktig del av SiOs humankapital er vår evne til å leve opp til SiOs grunnverdier. Adm.dir. Lisbeth Dyrberg: Vi skal fungere som gode rollemodeller for studentene som benytter våre tjenester. I 2002 gjennomførte Institutt for Medskapende Ledelse (IML) en medarbeiderundersøkelse. Resultatene setter oss i stand til å forstå vår humankapital, og gir oss et utgangspunkt for å kunne måle utviklingen av den. SiOs ansatte har gitt karakterer fra 1 til 6 (der 6 er det beste) på spørsmål om deres arbeidshverdag. Karakterer mellom 3,5 og 4,5 regnes som gode. En viktig del av SiOs humankapital er vår evne til å leve opp til SiOs grunnverdier. SiOs visjon lyder: "Vi skal gjøre det enkelt og utviklende å være student i Oslo". 93 prosent av de ansatte oppgir i 2002 at de kjenner SiOs visjon. Visjonen bærer i seg SiOs fem grunnverdier: VI SKAL BIDRA TIL VERDISKAPING FOR STUDENTENE SOM EIERE SiO skal utvikle, forvalte og sikre organisasjonens verdier til det beste for nåværende og fremtidige studentgenerasjoner. Dette punktet ser ut til å bety mye for den enkelte SiO-ansatte. Totalt i SiO fikk utsagnet "Jeg er opptatt av at SiO forvalter sin rolle som tjenesteyter overfor studentene på en god måte" en gjennomsnittscore på 5,2. SiOs ansatte håndterer til daglig den særskilte situasjonen studentene er i, og det er avgjørende at den enkelte opplever og inspireres av det særegne ansvaret som ligger i samskipnadens rolle over tid. VI SKAL VÆRE TILGJENGELIGE FOR STUDENTENE SOM KUNDER SiO skal behandle sine kunder slik vi selv ønsker å bli behandlet når vi er kunder. Utsagnet "Jeg opplever at SiO-ansatte er ekte engasjert i sine kunder og gir dem personlig service" har en gjennomsnittlig score på 4,8 i SiO. I 2001 mente 58 prosent av studentene at "tilgjengelig" var et ord som godt beskriver SiO. SiOs ansatte er mer tilfredse med egen tilgjengelighet enn hva studentene er. Dette illustrerer at vi bør arbeide videre med å realisere den delen av visjonen som gjelder å gjøre det enkelt å være student i Oslo. VI SKAL HA RESPEKT FOR ENKELTMENNESKET Den dominerende omgangsformen i SiO skal være preget av gjensidig respekt. Alle ansatte skal få anerkjennelse for sin innsats, og motta rettferdig belønning. SiOs ansatte er spesielt tilfredse med relasjonen til sine ledere. Dette synliggjøres bl a ved at utsagnet "Jeg blir møtt med respekt av min leder" får en snittscore på 5,3 i SiO. SiO arbeider kontinuerlig med lederutvikling, ut fra tro på at SiO- medarbeidere som møtes med respekt av sine ledere, igjen møter studentene med respekt i deres samhandling. VI SKAL UTVIKLE GAGNS MENNESKER Alle i SiO skal være med på å skape et miljø og utvikle holdninger blant ansatte og studenter som bidrar til et godt samfunn. Begrepet "gagns mennesker" reflekterer noe av samskipnadens historie og utdanningsmessige forankring. Vi skal fungere som gode rollemodeller for studentene som benytter våre tjenester. "Jeg opplever at SiO-ansatte er gode rollemodeller for studenter når det gjelder arbeidsinnsats, høflighet og hjelpsomhet" er et utsagn som får snittkarakteren 4,8 blant SiOs ansatte. I brukerundersøkelser fremover er vi spesielt opptatt av å spørre studentene om de møtes med respekt og skikkelighet i den enkelte virksomhet. VI SKAL BIDRA TIL DYNAMISK SAMARBEID MED MEDLEMSINSTITUSJONENE SiO-ansatte skal føre åpne dialoger og være bidragsytere i vårt forhold til Universitetet i Oslo og høgskolene. Utsagnet "Jeg opplever at SiOs forhold til medlemsinstitusjonene er preget av respekt" får en snittscore på 4,7. Samarbeidet med medlemsinstitusjonene er tett - vi er spesielt opptatt av at relasjonen er fruktbar. I en tidligere undersøkelse mente de ansatte ved SiOs medlemsinstitusjoner at SiOs tjenester var nødvendige og tilgjengelige. Vi skal sørge for at vi tilbyr nødvendige tjenester til universitets- og høgskolestudenter. Vi skal videreutvikle relasjonene mellom enkeltmedarbeidere i SiO og våre medlemsinstitusjoner. SiO-ansatte er spesielt tilfredse på hovedområdene "forholdet til min leder", "forståelse av virksomhetens mål og strategier" samt "klima og kollegaforhold". Det gleder et administrerende direktørhjerte at verdiene ikke representerer tomt snakk, og at vi evner å omsette innholdet til holdninger og handling i arbeidshverdagen. Kun slik kan vi sørge for at velferdsverdien skapes for studentene hver dag. 6 7

5 SIO-LÆRINGSMILJØ Det sosiale livet rundt studiene SiO-Læringsmiljø har det siste året jobbet med tilrettelegging for studentaktiviteter i kvalitetsreformen. BEGIVENHETER For å møte utfordringene som følger av kvalitetsreformen har vi jobbet med å bedre tilrettelegging for frivillige studentaktiviteter ved universitetet, samt økt bevissthet om disse som et viktig bidrag til det helhetlige læringsmiljøet og den enkelte students utvikling. Vi har også begynt arbeidet med å tilpasse fadderordningen for nye studenter til den kommende studieorganiseringen. NØKKELTALL Omsetning (mill kr) 5,1 5,0 Bevilget til studentaktiviteter (mill kr) 2,4 1,9 Antall ansatte 5 4 Læringsmiljøsjef Rolf Rolf Andersen Andersen Kjønnsfordeling (ledelse): 100% M Alder (gj.snitt) 30 år Ansettelsestid (gj.snitt) 2,86 år VERDIHUSET (SKALA 1-6) Gagns menneske 4,7 Avdelingen flyttet på tampen av året inn i nye lokaler. Dette innebærer en vesentlig forbedring av det fysiske arbeidsmiljøet og muliggjør en mer effektiv drift. Dynamisk samarbeid 4,9 Respekt 5,5 Tilgjengelighet 4,9 Verdiskapning 5,0 Kjennskap til SiOs visjon 100% OM VIRKSOMHETEN SiO-Læringsmiljø legger forholdene til rette for frivillig studentaktivitet, har ansvar for fadderordningen for nye studenter og samarbeider med ulike enheter ved universitetet, høgskolene og i SiO for å bedre studie- og læringsmiljøet. KARRIERESENTERET Riktig jobbvalg med Karrieresenteret ORGANISASJON Det har vært en betydelig fornyelse i staben i løpet av Gjennomsnittlig ansettelsestid i SiO- Læringsmiljø har tradisjonelt vært kort, men har økt de senere årene. Økt kompetansenivå i avdelingen og bedre lønnsbetingelser gir håp om at denne trenden vil fortsette. Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte synes det er spesielt inspirerende å jobbe for studentene og å gi dem et godt førstemøte med voksentilværelsen. Undersøkelsen viser også at avdelingen er preget av høy motivasjon og arbeidsglede. Karrieresenteret har lansert eget magasin og vært aktive i media om akademikernes karrieremuligheter. BEGIVENHETER Hovedsatsninger for Karrieresenteret i 2002 var lansering av det halvårlige karrieremagasinet PRO- SPEKT, samarbeidsprosjekter med UiO i forbindelse med Kvalitetsreformen og profesjonalisering av egen veiledningsmetodikk. I tillegg arrangerte vi den årlige Arbeidslivsdagen, med svært god deltakelse fra 50 arbeidsgivere (på tross av et sviktende arbeidsmarked) og flere tusen studenter. ORGANISASJON Det har vært en utfordring for Karrieresenteret å håndtere en økende mengde studenthenvendelser med få stillingsressurser, og vi er glade for at vi har klart å øke tilbudet for å møte etterspørselen. Vi har avholdt 680 veiledningstimer, 23 jobbsøkerkurs og 27 workshops. Workshopformen ble i løpet av 2002 utvidet til å omfatte nye temaer som Opptak til aspirantkurset i UD og Akademikere med minoritetsbakgrunn. Vi har dessuten hatt 15 bedriftsbesøk. Medarbeiderundersøkelsen har vist at alle Karrieresenterets medarbeidere kjenner SiOs visjon, og er gjennomgående svært godt tilfredse med sin arbeidsplass. Ellers har vi lært av undersøkelsen at vi kan vinne på å satse enda mer på læringsarenaer for medarbeiderne. SOSIONOMTJENESTEN Rådgivning gjennom alle kanaler Sosionomtjenesten har videreført og utvidet sine kurs og grupper, og kan nå også hjelpe studentene via e-post og Internett. BEGIVENHETER Det ble gjennomført en brukerundersøkelse som berømmet Sosionomtjenestens arbeid. 97% opplevde at deres problem ble tatt på alvor. For 54% bidro samtalen til å løse deres problem, mens 34% mente at samtalen delvis bidro til at problemet ble løst. 98% følte seg godt/meget godt mottatt i skranke og på telefon. Fem studenter fra Prosjektforum ved UiO evaluerte markedsføringen av Sosionomtjenesten og ga verdifulle innspill til videreutvikling for å bli mer kjent blant studentene. Studentenes rapport dannet grunnlaget for Sosionomtjenestens informasjonsplan i Høsten 2001 etablerte vi en rådgivningstjeneste på Internett via Student.no. Antallet henvendelser fra studentene har økt gradvis, uten at dette er for stor arbeidsbelastning for tjenesten ennå. Arbeidet med grupper for kvinnelige studenter med spiseforstyrrelser har blitt videreført og utvidet fra tre til fem grupper. Andre gruppetilbud (sorggruppe, gruppe for hovedfagsstudenter, kroniske smerter og "Ta Ordet"-kurs) ble videreført som tidligere. Til sammen 87 studenter har deltatt i gruppetilbudene. Sosionomtjenesten har et middagsverttilbud for studenter fra utviklingsland og Øst-Europa som får komme på besøk i norske hjem. I år har 44 studenter benyttet dette tilbudet. ORGANISASJON I løpet av året har 626 studenter fått personlige rådgivningssamtaler, og ca 1100 har ringt eller fått hjelp i skranken. En del studenter henvender seg også via e-post. Flest studenter henvender seg på grunn av vansker i studiesituasjonen, emosjonelle problemer eller relasjonsproblemer. Langvarig sykdom, trygdeforhold, lånekassespørsmål og annen økonomi er også hyppige henvendelsesgrunner. International Coffee-Hour arrangeres ukentlig i samarbeid med UiO, og samler ca 200 utenlandske studenter hver fredag ettermiddag. Sosionomtjenesten er en aktiv medarrangør av Sykkelaksjonen ved semesterstart. Vi samarbeider ellers mye med Boligdivisjonens husvertordning i opplæring/ veiledning av husverter og i løsing av enkeltsaker. Medarbeiderne har god forståelse for SiOs verdier og målsetting. De ansatte har selv sterk fokus på studentene, slik det fremkommer i medarbeiderundersøkelsen De ansatte vurderer sin arbeidsplass som svært tilfredsstillende. NØKKELTALL Omsetning (mill kr) 3,1 3,0 Antall ansatte: 8 6 Leder Anne-Britt Anne-Britt Markman Markman Kjønnsfordeling (ledelse): 50%M / 50%K Alder (gj.snitt): 30 år Ansettelsestid (gj.snitt) 2,33 år VERDIHUSET (SKALA 1-6) Gagns menneske: 4,4 Dynamisk samarbeid: 4,6 Respekt: 5,1 Tilgjengelighet: 4,2 Verdiskapning: 4,8 Kjennskap til SiOs visjon 100% OM VIRKSOMHETEN Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo er et kompetansesenter som tilbyr veiledning, kurs og andre informasjonstjenester til jobbsøkende studenter og nyutdannede, og bidrar til økt kommunikasjon mellom akademia og arbeidslivet. NØKKELTALL Omsetning (mill kr) 2,3 2,3 Antall ansatte sosionomer 4 4 Ledende sosionom Anne Karine Anne Karine Lie Lie Kjønnsfordeling (ledelse) Alder (gj.snitt) Ansettelsestid (gj.snitt) 100% K 44 år 7,66 år VERDIHUSET (SKALA 1-6) Gagns menneske 4,8 Dynamisk samarbeid 5,1 Respekt 5,8 Tilgjengelighet 4,6 Verdiskapning 5,2 Kjennskap til SiOs visjon 100% OM VIRKSOMHETEN Sosionomtjenesten gir individuell og generell informasjon, veiledning og rådgivning til studenter i forbindelse med personlige, sosiale og økonomiske problemer. 8 9

6 HELSETJENESTEN Friske studenter lærer mest Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo har i 2002 hatt en klar økning i antall pasientkontakter og behandlede pasienter. Budsjettforliket i Stortinget for 2003, med store kutt i tilskuddene til Helsetjenesten, kom overraskende og vil få store konsekvenser. Vår kunnskap om studentene og deres behov er unik. Over femti års erfaring gjør Helsetjenesten til det beste og mest helhetlige legealternativet for studentene, sier oversykepleier Anne Astrid Tveitan Larsen. BEGIVENHETER Budsjettforliket i Stortinget primo desember 2002, med tilhørende endringer i statsbudsjettet for 2003, vil få store konsekvenser for Helsetjenestens organisering og drift. Helsetjenesten fikk redusert sitt tilskudd fra 4,8 mill. kroner til kr Det er igangsatt arbeid på mange nivåer for å sikre Helsetjenestens unike, studentspesifikke, helhetlige og integrerte tilbud. Helsetjenesten har fått ny ledelse etter at administrerende overlege Otto W. Steenfeldt-Foss (sluttet 31/ ) og oversykepleier Kaia Sveen (sluttet 30/ ) har gått av for aldersgrensen. De har i vesentlig grad og over mange år, bidratt til oppbyggingen og utformingen av Helsetjenesten slik den er i dag. De har lagt kraft og sjel i dette arbeidet, og Helsetjenesten takker dem varmt for innsatsen! Deres etterfølgere er adm. overlege Cecilie Daae og oversykepleier Anne Astrid Tveitan Larsen. En viktig begivenhet i 2002 var den store ombyggingen i allmennmedisinsk seksjon. Vi har fått nytt, stort og pasientvennlig venterom, ny resepsjon som ivaretar pasientenes behov for uforstyrret samtale med legesekretær, egen heis, og lokalene er spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere. ØKONOMI 2002 har vært et godt år for Helsetjenesten. Vi har hatt en klar økning i antall behandlede pasienter og antall pasientkontakter, og vi har hatt høyere inntjening enn budsjett. I hovedsak har dette sammenheng med stor arbeidsinnsats og høy klinisk aktivitet i alle profesjonsgrupper. Den forebyggende delen av virksomheten er betydelig og er i år ytterligere styrket gjennom ansettelse av psykolog i 50% klinisk og 50% forebyggende stilling. Ny fysioterapeut i full stilling er til glede for pasientene og begge seksjoner. ORGANISASJON Helsetjenesten er en solid kunnskapsbedrift med høy faglig kvalitet i alle profesjonsgrupper. Det gjenspeiler seg i antall ansatte spesialister i begge seksjoner og medarbeidere med spesialkompetanse og videreutdanning. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen bekrefter høy faglig kvalitet og trivsel, og vi vil fortsatt vektlegge et godt arbeidsmiljø med fokus på kompetanseutvikling og gjensidig utveksling og samarbeid. Antall ansatte har økt som følge av oppfyllelse av de studentpolitiske målsettinger om styrking av forebyggende arbeid og integrert fysioterapitilbud. Det er lav andel mannlige ansatte ved Helsetjenesten. Alle i lederposisjoner ved Helsetjenesten er kvinner. Medarbeiderundersøkelsen viser for øvrig at Helsetjenestens ansatte har god kjennskap til SiOs visjon og etterlever denne både i intensjon og i den praktiske hverdag gjennom det arbeidet som utføres. De ansatte opplever det som inspirerende å arbeide med studentene, og har fokus på å gi studentene et godt førstemøte med voksentilværelsen. NØKKELTALL Omsetning (mill.kr) 21,6 18,9 Antall kontakter Helsetjenesten Antall brukere totalt Helsetjenesten Antall fastlegepasienter Antall ansatte Adm.overlege Cecilie Otto W. Daae Steenfeldt- Foss Kjønnsfordeling (ledelse) 100% K Alder (gj.snitt) 48,7 år Ansettelsestid (gj.snitt) 9,82 år Turnover 7,69% VERDIHUSET (SKALA 1-6) Gagns menneske 4,7 Dynamisk samarbeid 4,6 Respekt 5,0 Tilgjengelighet 4,6 Verdiskapning 4,6 Kjennskap til SiOs visjon 100% OM VIRKSOMHETEN Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo er et unikt, studentspesifikt, helhetlig og integrert helsetilbud til studentene og universitetspopulasjonen. Helsetjenesten består av en allmennmedisinsk og en psykiatrisk/psykologisk seksjon, samt fysioterapitjeneste, med en felles medisinsk-faglig og koordinerende ledelse. Helsetjenesten driver også en betydelig forebyggende virksomhet. Helsetjenesten yter øyeblikkelig hjelp når det er behov for det. Over studenter har så langt valgt Helsetjenesten som fastlege. Konsultasjoner hos Helsetjenesten er gratis for studenter. Helsetjenesten tilbyr både allmennmedisinsk og psykiatrisk/ psykologisk behandling

7 UNIVERSITETSIDRETTEN Større og sterkere Universitetsidretten oppnådde i 2002 sitt beste resultat noensinne, og har brukt året til å planlegge utbygninger og utbedringer av alle sine anlegg. BOLIGDIVISJONEN Nye boliger og testing av fremtidens hybelmøbler Høsten 2002 var 616 nye studenthybler på Bjølsen innflytningsklare og et nyrenovert studenthus på Kringsjå ble prøvemøblert for å finne fremtidens hybelmøbler. BEGIVENHETER Universitetsidretten jobbet med å finne et erstatningslokale for Oslo Turnhall slik at sentrumsstudentene får opprettholdt sitt tilbud. Slik det nå ser ut, håper vi å flytte inn i nye lokaler vårsemesteret Utbedringer i Idrettsbygningen på Blindern pågår, og vil fremstå som et tidsriktig anlegg sommeren Antallet studenter som ønsker å trene hos oss fortsetter å øke også i ØKONOMI Universitetsidretten oppnådde i 2002 sitt beste økonomiske resultat hittil. Dette skyldes i hovedsak økt salg av adgangskort og større deltakelse på avgiftsbelagte kurs. Totalt utgjorde Universitetsidrettens egne inntekter 25,2 mill. kr. av en totalomsetning på 34,8 mill. kr. For å kunne opprettholde tilbudet til studentene på dagens høye nivå til en så lav pris, er vi helt avhengig av den økonomiske støtten og den hjelp til driften av våre anlegg som Universitetet i Oslo gir. ORGANISASJON Universitetsidretten har i løpet av 2002 hatt større utskiftninger av fast ansatt personell enn normalt. All utskiftning har skjedd i driftsavdelingen, hvor flesteparten følger en skift/turnusordning. Mye av årsaken til den store turnover finnes her, og det er blitt gjort noen grep for å bedre situasjonen. En målsetting for 2003 er å få redusert turnover med minimum 10%. Universitetsidretten har en jevn fordeling av kvinner og menn når det gjelder de fast ansatte. Blant instruktører og øvrige som mottar timelønn er det en stor overvekt av kvinner. Det er også flest kvinner som trener i våre anlegg. Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte ønsker og trives med å legge forholdene best mulig til rette for studentene. Kjennskapen til SiOs visjon scorer noe lavere enn antatt, og skyldes trolig mange nyansatte, og at ansatte på timebasis også har deltatt i undersøkelsen. Universitetsidretten har et jevnt og bra resultat når det gjelder spørsmål som er knyttet opp mot våre brukere. Det går klart frem her og ellers i undersøkelsen at resultatene er bedre for spørsmål om egen avdeling, enn for de spørsmål som angår SiO som helhet. Her er nok årsaken som over, samt for liten kunnskap om andre avdelinger i SiO. På bakgrunn av undersøkelsen og en gjennomgang med alle ansatte vil Universitetsidretten jobbe med forbedringer innenfor hovedområdet som omfatter arbeidsprosesser og arbeidsmåter. BEGIVENHETER I løpet av høsten 2002 var 616 studentboliger på Bjølsen studentby klare for innflytting. Dette utgjorde byggetrinn 1 av studentbyen byggetrinn 2 med ytterligere 521 hybler og leiligheter vil stå ferdige i løpet av mai-august Boligdivisjonen åpnet en ny resepsjon på Blindern i mai I tillegg innviet vi et nytt kundesenter i Bjølsen studentby. Totalt tilbyr vi nå våre tjenester fra fire resepsjoner. For å øke rekrutteringen til Universitetet i Oslo, fortsatte Boligdivisjonen samarbeidet med UiO om et spesielt boligtilbud for førsteårsstudenter. Ordningen var særdeles vellykket og planlegges videreført og utvidet i Som del i vår produktutvikling fikk en rekke møbelleverandører prøvemøblere et nyrenovert studenthus på Kringsjå. Prosjektet medførte positive reaksjoner både fra studenter og oslopressen. Boligdivisjonen vil ha glede av erfaringene fra dette prosjektet ved fremtidige generaloppussinger. Planlagte oppussings- og utbedringsprosjekter ble gjennomført for i overkant av 33 mill.kr. Generaloppussingen av et hus i Kringsjå studentby var det største prosjektet, i tillegg til en totalombygging av ett av husene i Fjellbirkeland studentby. Fra august 2002 kunne studenter søke bolig gjennom to web-portaler; og dette medførte økt søkertilgjengelighet for kundene. ØKONOMI Driftsmessig ble 2002 et godt år for Boligdivisjonen. Virksomheten oppnådde et økonomisk belegg på 98,0% sammenlignet med 97,7% i Omsetningen økte med 16,0%, mens driftsresultatet økte med 22,2% sammenlignet med Etterspørselen etter studentboliger har vært stabil gjennom hele 2002, med unntak av perioden rundt semesterstart med en viss ventetid for søkerne. ORGANISASJON Selv om Boligdivisjonens boligmasse har økt betydelig de siste årene har ikke antall ansatte økt i samme grad. Dette setter naturlig nok større krav til den enkelte medarbeider og til divisjonens ledelse, og et kompetansekartleggingsprosjekt er satt i gang. De ansatte i Boligdivisjonen er fordelt på i alt 14 nasjonaliteter. Dette setter sitt positive preg på virksomheten og øker vår generelle kulturforståelse. Fordelingen mellom menn og kvinner i divisjonen er hhv. 54% og 46% og avspeiler en typisk fordeling i forhold til type arbeid. Tilbakemeldingene i medarbeiderundersøkelsen tyder på at de ansatte synes det er inspirerende å arbeide med studenter som målgruppe. Det er også fokus på å møte kundene med respekt og forståelse og å gi dem et godt førstemøte med voksentilværelsen. NØKKELTALL Omsetning (mill kr) 34,8 30,5 Antall solgte adgangskort Antall solgte enkeltbilletter Antall ansatte Antall ansatte deltid/instruktører Direktør Asbjørn Asbjørn Amundsen Amundsen Alder (gj.snitt faste ansatte) 38,4 år Ansettelsestid (gj.snitt faste ansatte) 6,9 år Kjønnsfordeling (ledelsen) 80% M / 20% K VERDIHUSET (SKALA 1-6) Gagns menneske 4,6 Dynamisk samarbeid 4,7 Respekt 4,7 Tilgjengelighet 4,7 Verdiskapning 4,7 Kjennskap til SiOs visjon 79% OM VIRKSOMHETEN Universitetsidretten tilbyr i samarbeid med studentidrettsklubbene et bredt spekter av aktiviteter til studentvennlige priser. Universitetsidretten gjennomfører sine tilbud i all hovedsak i våre tre hovedanlegg Domus Athletica, Idrettsbygningen på Blindern og Oslo Turnhall. NØKKELTALL Omsetning (mill. kr.) Antall ansatte Direktør Lars Lars Mork Mork Gundersen Gundersen Kjønnsfordeling (ledelse) 66% K / 33% M Turnover 6,96% Alder (gj.snitt) 40 år Ansettelsestid (gj.snitt) 7,82 år VERDIHUSET (SKALA 1-6) Gagns menneske 4,6 Dynamisk samarbeid 4,5 Respekt 4,8 Tilgjengelighet 4,7 Verdiskapning 4,7 Kjennskap til SiOs visjon 93% OM VIRKSOMHETEN Boligdivisjonen har ansvar for utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av 11 studentbyer og studenthus i Oslo. Totalt utgjorde dette studenthybler og -leiligheter i

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1 Årsrapport for 2011 SiTo Årsr apport 2011 1 2 SiTo Årsr apport 2011 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

2008 året som ble så bratt

2008 året som ble så bratt Årsrapport 2008 2008 året som ble så bratt I 2008 fikk Asker kommune kjenne på nye rammebetingelser for kommuneøkonomien og konsekvensene av en global finanskrise. Både den politiske ledelsen og ulike

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige.

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige. 2 GJENSIDIGE ÅRSRAPPORT 2004 MED BLIKKET FREMOVER Det har vært et godt år for Gjensidige. Vi har forenklet oss, og blir stadig bedre i å behandle kundene våre eierne. Vi går inn i en spennende tid i ny

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 OM SIO SiO utvikler og tilbyr studentspesifikke tjenester med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende

Detaljer

25 1910 87 2012 ÅRSRAPPORT 2012

25 1910 87 2012 ÅRSRAPPORT 2012 25 10 1987 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Vår visjon er å være ledende i mangfold Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet INNHOLD OM HERO NORGE VIRKSOMHETSOMRÅDER TALL OG TALE Fakta om Hero Norge

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer