Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 111/08 Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte Sak 112/08 Protokoll til godkjenning fra møte Arbeidsutvalget...2 Sak 113/08 Avviksrapportering pr Sak 114/08 Forslag til budsjett Bydel Nordstrand...4 Sak 115/08 Oberst Rodes vei 92 C m.fl. - Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn.5 Sak 116/08 Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide Idrettsbarnehaen i nye loklaer.8 Sak 117/08 Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler...10 Sak 118/08 Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for Sak 119/08 Evaluering av bydelsdagene Sak 120/08 Møteplan 1. halvår Sak 121/08 Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel Nordstrand - ber om bekreftelse på mottatt dokumentasjon...18 Sak 122/08 Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg - anmodning om uttalelse...21 Sak 123/08 Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet den Sak 124/08 Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den Oslo, Sigbjørn Odden (H) /s/ leder av bydelsutvalget

2 Sak 111/08 Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Arbeidsutvalget /08 INNKALLING OG SAKSKART TIL ARBEIDSUTVALGETS MØTE BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Sakskart og innkalling til møte godkjennes Oslo, bydelsdirektør 1

3 Sak 112/08 Protokoll til godkjenning fra møte Arbeidsutvalget Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Arbeidsutvalget /08 PROTOKOLL TIL GODKJENNING FRA MØTE ARBEIDSUTVALGET BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Protokoll fra møte godkjennes Oslo, bydelsdirektør 2

4 Sak 113/08 Avviksrapportering pr Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Inge Olav Solli Medbestemmelsesutvalg Arbeidsutvalget /08 Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Helse- og sosialkomite Byutvikling, miljø og samferdsel Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget AVVIKSRAPPORTERING PR BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr til behandling i: Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteer og råd Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees Til medbestemmelsesutvalget: Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr til orientering Til bydelsutvalget: Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr til orientering SAKSUTREDNING: SE VEDLEGG bydelsdirektør Inge Olav Solli/s/ økonomisjef 3

5 Sak 114/08 Forslag til budsjett Bydel Nordstrand Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Inge Olav Solli Arbeidsmiljøutvalg Medbestemmelsesutvalg Arbeidsutvalget /08 Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Helse- og sosialkomite Barn, ungdom og kultur komite Byutvikling, miljø og samferdsel Bydelsutvalget FORSLAG TIL BUDSJETT BYDEL NORDSTRAND BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Budsjett dokumentene kan hentes her fredag 28/ Blir omdelt på AU-møtet 1/12-08 Oslo, bydelsdirektør 4

6 Sak 115/08 Oberst Rodes vei 92 C m.fl. - Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tove Heggen Larsen Arbeidsutvalget /08 Byutvikling, miljø og samferdsel Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget OBERST RODES VEI 92 C M.FL. - MUNKERUD SKOLE - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken sendes til: Barn, ungdom og kulturkomite Byutvikling, miljø og samferdselskomite Til komiteene: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. Til bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den ambisjon og perspektiver som er lagt inni planen for nybygg av skolen med utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever nybygging. 2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården. 3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og drop-off sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å tilrettelegge for best mulig og sikker tilgjengelig for de myke trafikantene/barn/skolebarn. 4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at stopp og parkering i tilliggende veier blir redusert. 5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 5

7 6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk. 7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt. 8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger. 9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege og helsetjenester. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette. SAMMENDRAG: Bakgrunn PIanområdet ligger på Nordstrand og omfatter Munkerud barneskole og nedlagt Munkerudvollen barnepark samt deler av tilliggende veier. Området ligger inntil Oberst Rodes vei i vest, tilstøtende villabebyggelse og P.A. Holms vei i syd og øst samt den bevaringsverdige Munkerud gård i nord. Skoletomten er m2. Eiendommen i sør på 2463 m2, regulert til lekeplass, inngår i planen. Dagens bebyggelse omfatter skolens hovedbygg og et frittliggende bygg mot nord, begge fra I tillegg fire midlertidige paviljonger fra 90-tallet og en fraflyttet vaktmesterbolig oppført i Samlet areal for skolebyggene er brutto ca m". PIanområdet er regulert til offentlig skoleformål. Hensikten med planarbeidet er behov for opprustning/utvidelse av Munkerud skole, samt ønske om å integrere en flerbrukshall og barnehage i anlegget. Utvidelse av skolen har sitt grunnlag i vedtatt skolebehovsplan. Alle eksisterende bygninger foreslås revet og erstattet av et nytt skolebygg med flerbrukshall og barnehage. Byggearbeidene forutsettes ferdigstilt i Skolen skal ha 735 elever, og barnehagen vil romme opptil 70 barn. SAKSUTREDNING: Beskrivelse av planforslaget Tomten foreslås til byggeområde for offentlig bygning/allmennyttige formål (skole, flerbrukshall, barnehage). I tillegg reguleres offentlig trafikkområde. Maks. bebygd areal fastsettes til %-BYA = 25% og med inntil BRA= m2 Byggehøyde blir tilsvarende 2-3 etasjer. Det illustrerte prosjektet gir m2 over terreng, dvs. at det blir 900 m2 for fleksibilitet til detaljprosjekteringen. Skoleanlegget med barnehage skal utformes på en slik måte at bebyggelsen samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Store og langstrakte fasader skal gis en underdeling med vertikale og horisontale sprang og varierende fasadematerialer. 6

8 Det etableres tre avkjørsler fra Oberst Rodes vei hvorav to er ensrettet. Parkeringen skal være i henhold tilparkeringsnormen. Det anlegges gangforbindelser både til skolen og på tvers gjennom tomten. Del av Oberst Rodes vei reguleres til offentlig vei med bredde på 9,0 m og ensidig fortau på 3,0 m. Breiens vei og E. Torkildsens vei reguleres til offentlig vei med bredde på ca 8 m tilsvarende eksisterende situasjon. Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Ved å samle skole, barnehage og flerbrukshall i tilknytning til et kompakt nybygg, frigjøres arealer og skapes åpenhet rundt skoleanlegget. En samlokalisering av barnehage, flerbrukshall og skoleanlegget vil styrke skole- og aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet samt sikrer økt barnehagetilbud. Forslaget vil medføre noe økt trafikkbelastning i tilstøtende boliggater. Forhåndsuttalelser Byde Nordstrand har tidligere uttalt: Bydel Nordstrand er bekymret for trafikale forhold rundt skolen, spesielt foreldrekjøring. Utvidet tilbud kan få konsekvenser for belastningen i området. I tillegg til drop-off sone bør vurderes ytterligere tiltak for myke trafikanter. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager/ skoler bør legges til grunn. Positivt at mest mulig av terrengformer og vegetasjon søkes bevart, da bydelen har begrenset fellesareal! hundremeterskoger. Bevaring av vegetasjonen bør sikres, og beskyttes i anleggsperioden. Illustrasjoner bør vise anlegget innpasset i terrenget, omkringliggende bebyggelse og sol! skyggeforhold. Bydelen har behov for barnhager. Planen bør vurderes i forhold til befolkningsveksten i skolekretsen på nytt. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege og helsetjenester. Overordnede mål Planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer og overordnede planer. Kommuneplanen vektlegger videreutvikling av Osloskolene. De foreslåtte formålene beliggende i et boligområde vil være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging idet transportbehovet kan begrenses. Alle overordnede planer påpeker at det er viktig å legge til rette for bruk av kollektivbetjening samt gode skoleveier. Flerbrukshall er i tråd med Kommunedelplan for idrett. I henhold til overordnede planer skal det legges vekt på ivaretakelse og styrking av grøntstruktur som anses å bli ivaretatt i planen. Føringer i forslag til kommunedelplan for torg/møteplasser følges opp i utviklingen av Munkerud skole med bl.a. inkludering av barneparktomta i sør. I tråd med overordnede planer må det tas hensyn til bevaringsverdige objekter og miljø. I denne saken mener Plan- og bygningsetaten foreløpig dette vil være hensynet til Munkerud gård idet skoleanlegget ikke er oppført på Gul liste. I og med at lekeplasstomten i sør sikres tilsvarende bruk og tilgjengelighet som et friområde selv om den innlemmes i skoletomten, anses dette ikke å utløse krav til erstatningsarealer. Bydel Nordstrand har fått utsatt høringsfristen til 19. desember. Oslo 24. november 2009 bydelsdirektør Tove Heggen Larsen/s/ ass. bydelsdirektør Vedlegg: Oberst Rodes vei 92 C m.fl. Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn. 7

9 Sak 116/08 Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide Idrettsbarnehaen i nye loklaer Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Kari Eckholdt Håve Arbeidsutvalget /08 Bydelsutvalget SØKNAD OM LÅNEGARANTI FOR HUSBANKLÅN FOR Å UTVIDE IDRETTSBARNEHAEN I NYE LOKALER BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK: Til arbeidsutvalget: saken sendes til behandling i Bydelsutvalget. Til Bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer for lån i Husbanken på k Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige plasser når dette er ivaretatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig. 3. Det forutsettes at plassene tilrettelegges for barn under 3 år. SAKSFREMSTILLING: Denne saken gjelder søknad om kommunal garanti for lån til Idrettsbarnehagen AS som ønsker å utvide barnehagen med nye lokaler i Ekeberg idrettshall. Det er søkt kommunal garanti for kr Lånet skal knyttes til finansiering av ombygging av lokalene i Ekeberg idrettshall med plass til 12 barn i alderen 1 3 år. Bydelsutvalget garanterer ikke for lån, men kan komme med anbefaling til Oslo kommune ved Bystyrer, at lånegaranti blir gitt for lån i Husbanken. Idrettsbarnehagen har fått forhåndsgodkjennelse på de planene som foreligger i henhold til barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.m. Idrettsbarnehagen AS har avtale med Oslo idrettskrets om leie av lokalene i Ekeberg idrettshall. Idrettsbarnehagen fikk lånegaranti for husbanklån da de etablerte barnehagen i Friluftsetaten har ingen bemerkninger til at en utvider den eksisterende idrettsbarnehagen. Bruksendringen vil ikke føre til noen forandring av friområdene i forhold til tidligere bruk. Lokalene er på bakkeplan med store vinduer som slipper lys inn og er for øvrig knyttet til den eksisterende barnehagen med innvendig trapp. Bydel Nordstrand har fortsatt stort behov for barnehageplasser og det er størst press på plasser for barn i aldersgruppen 1-3 år.. 8

10 Bydelen ønsker mangfold i barnehagetilbudet og Idrettsbarnehagen AS har en spennende profilering med satsningsområder som grunnmotoriske aktiviteter, vekt på uteliv og spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn. Barnehagen har en finansieringsplan som viser anleggkostnader på kr Eier vil søke investeringstilskudd for 12 barn som tilsvarer kr Siden det er vanskelig å forutsi om dette tilskuddet videreføres i 2009, vil vedtaket lyde på den totale anleggs kostnaden. Barnehagen er pliktig etter barnehagelovens 15 gitt i forskrift om forelderbetaling i barnehager å ikke sette forelderbetalingen høyere enn maksimalgrensen, som fastsettes av Stortinget. Oslo, Bydelsdirektør Kari E. Håve/s/ spesialkonsulent Vedlegg: Søknad om lånegaranti for husbanklån Finansieringsplan Uttalelse fra Park og friluftsetaten Forhåndsgodkjennelse på planer for nye lokaler 9

11 Sak 117/08 Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler Arkivsak: Arkivkode: 855 Saksbehandler: Christin Resen-Fellie Arbeidsutvalget /08 Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget BEGRUNNELSE FOR AVSLAG OM FRIVILLIGHETSMIDLER BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i: Barn, ungdom og kulturkomiteen Bydelsutvalget Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. Til bydelsutvalget: Bydelsutvalget opprettholder vedtaket om tildeling av frivillighetsmidler for SAKSFRAMSTILLING: Vedlegg: Søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Volley (1) E-post datert (2) Statutter for tildeling av frivillighetsmidler (3) Oslo Volley har søkt om frivillighetsmidler og fått avslag på søknaden. Klubben ber om begrunnelse for avslaget og definerer driften som lokalt tiltak. Bydelsadministrasjonen har laget et forslag til fordeling av midlene på bakgrunn av utlysningen datert Vi har benyttet statutter som er nedtegnet i 2003 som grunnlag for hvilke grupper som prioriteres ved fordelingen av frivillighetsmidlene. Lokale tiltak som fremmer den frivillige innsatsen i forhold til funksjonshemmede, utsatt ungdom, barn og eldre skal prioriteres. Kravet om lokal tilknytning har alltid vært et prinsipp for tildelingen av frivillighetsmidler i bydelen. Klubbens navn indikerer at målgruppen favner om hele Oslo. I deres søknad kom det ikke frem hvor mange medlemmer klubben har i Bydel Nordstrand. Etter at vedtaket var fattet i bydelsutvalget, kom det en ny epost med ønske om begrunnelse for avslaget av frivillighetsmidler. Her er klubbens omfang i Bydel Nordstrand spesifisert. 10

12 Komiteer- råd og utvalg baserte sin avgjørelse på opplysningene gitt i søknaden. Frivillighetsmidlene for 2008 er tildelt, og Oslo Volley har anledning til å søke om midler i Oslo, bydelsdirektør Mihriban Rai/s/ enhetsleder 11

13 Sak 118/08 Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tove Heggen Larsen Arbeidsutvalget /08 Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT AV SFO PÅ STEINERSKOLEN FOR 2008 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i : Barn, ungdom og kulturkomite Bydelsutvalget Til komiteer: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. Til bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO nå er Utdanningsetatens oppgave og ansvar. 2. Bydelsutvalget beklager at bydelen ikke har økonomiske midler til å støtte driften av SFO på Steinerskolen for Bakgrunn: Det vises til søknad om midler datert 19. april d.å. Bydelen har oversendt et foreløpig svar på henvendelsen og beklaget den svært sene tilbakemelding, noe som skyldes at søknaden ved en inkurie har blitt liggende hos oss uten å bli besvart. SAKSFRAMSTILLING: Som kjent har SFO området i Oslo kommune vært i gjennom en omorganisering og SFO er fra 1. august i år tilbakeført til Utdanningsetaten og bydelen har ikke lenger ansvar for det ordinære SFO arbeidet. Søknaden legges likevel fram for politisk behandling. Av hensynet til bydelens økonomiske situasjon ser ikke bydelsdirektøren seg i stand til å imøtekomme søknaden. Oslo 3. november 2008 bydelsdirektør Tove Heggen Larsen/s/ ass. bydelsdirektør Vedlegg: Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for

14 Sak 119/08 Evaluering av bydelsdagene 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Arbeidsutvalget /08 Eldrerådet Ungdomsrådet Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget EVALUERING AV BYDELSDAGENE 2008 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget Saken sendes BUK-komiten, ungdomsrådet, eldrerådet og bydelsutvalget til behandling Til bydelsutvalget 1. Foretatt evaluering tas til orientering. 2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i saksutredningen pkt. 1 9, tiltrees 3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget 4. Bydelenes representasjon: a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder av BUK-komiten b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til ansvarsgruppen. c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør Til BUK-komiteen Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees Til ungdomsrådet Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees Til eldrerådet Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 13

15 SAKSUTREDNING 1. Evaluering 2008 Bydelsdirektøren har hatt møte med Lambertseter frivillighetssentral v/ Kai Adelsøn for å evaluere bydelsdagene Bydelsdagene konkluderes å ha vært vellykkede; Alt ble gjennomført etter programmet Publikumsoppslutningen var som forventet Bredere deltakelse ansvar fra og med planleggingsfasen ville vært en fordel Var for sent ute med å fastsette program gjennomføringen var tilfredsstillende Usikkerhet omkring bydelens økonomiske deltakelse, da en var avhengig av å søke på frivillighetsmidlene. Det er ikke til å legge skjul på annet enn at hovedtyngden og gjennomføringsmuligheten har ligget til Lambertseter frivillighetssentral og ved dets leder Kai Adelsøn. De framtidige bydelsdager vil også være avhengig av dette. For å sikre innhold og gjennomføring av framtidige bydelsdager vil det være en fordel at medvirkningen (eierskapet) utvides. Bydelsdirektøren finner det på bakgrunn av møtet med leder av Lambertseter frivillighetssentral å se framover, og hva som må til for å sikre gode arrangementer. 2. Framtidige bydelsdager A Aktører - Forankring Aktørene, de som skal stå formelt ansvarlig/være det øverste organ for planlegging, gjennomføring og evaluering av de årlige bydelsdagene er en ANSVARSGRUPPE. Deltakerne til denne er lag og foreninger som ønsker å være med; hver med 1 representant. Ikke uttømmende men aktuelle lag og foreninger er: 1. Frivillighetssentralene i. Lambertseter ii. Ekeberg Simensbråten iii. ISU (Idrettens samarbeidutvalg) 2. Bydelen i. Administrasjon ii. Fritidsklubben iii. Representant fra BUK-komiteen iv. Representant fra Eldrerådet/Ungdomsrådet 3. Eikabergtinget 4. Søndre Aker Historielag 5. Bekkelaghøgda lokalhistoriske forening 6. Menighetene 7. Nordseter pensjonistforening 8. Nordstrand Pensjonistforening 9. Idrettslagene i. Lambertseter idrettsforening ii. Nordstrand idrettsforening iii. KFUM-kameratene iv. Bekkelaget Sportsklubb 14

16 10. Nordstrand kultur og musikktråd 11. Eldresentrene 12. Representant for handelsstanden på Lambertseter, Sæter og Holtet (opplistingen er ment å være uttømmende) B Organisering 1. Leder for bydelsdagene Bydelsutvalget forutsetter med Lambertseter frivillighetssentral at daglig leder Kai Adelsøn fortsetter som general for bydelsdagene. Vedkommende blir leder av både ansvarsgruppen og arbeidsgruppen (et engere utvalg av ansvarsgruppen). 2. Ansvarsgruppe. Interesserte organisasjoner danner med 1 representant fra hver av disse ansvarsgruppen for det enkelte år. 3. Arbeidsgruppe Ansvarsgruppen velger arbeidsgruppe, og bestemmer selv (fra år til år) hvor mange medlemmer denne skal ha. Obligatorisk representasjon i arbeidsgruppen er: Leder ( Bydelsgeneral ) Bydelen ved politisk (leder av BUK-komite) og administrativ deltakelse (dette besluttes av bydelsdirektør. Dette betyr ikke sekretariatsfunksjon) 4. Bærende prinsipper for bydelsdagene a. Programmet/aktivitetene skal bygge på lokaltilhørighet innen kultur, historie, idrett og lek. Tilpasset deltakelse og dimensjonering fra handelsstandens side er ønskelig. b. Representere en arena for møteplasser for bydelens innbyggere (ivareta befolkningsgrupper som har potensiell anledning til å møte uavhengig av tidspunkt eldre og yngre) c. Politiske eller andre aksjonsgrupper som kan oppfattes å være i sterk motstrid til Bydel/Oslo kommune skal ikke gis plass i programmet. d. Annet som anses formålstjenlig for å fremme positiv omtale og utvikling/omdømme av Bydel Nordstrand. 5. Hensiktsmessige informasjonskanaler er: Bydelens internettside Lokalavisene (herunder bydelssider i Aften) Plakater/oppslag 6. Varighet og når på året bydelsdagene avholdes a. I 2009 fastsettes dagene til september. For påfølgende år nærmest mulig til det samme tidsrom. i. År hvor det er stortings- og kommunevalg faller bydelsdagene sammen med innspurten av valgarrangementer. I den grad dette tas inn i programmet bør dette representere lokalpolitisk nivå (kommunevalg), og gi en balansert representasjon for de respektive partier. ii. Ev. andre politisk arrangementer forutettes ikke å forstyrre arrangementer som tilhører bydelsdagene. b. Det forutsettes at ansvarsgruppen avpasser tidspunkt slik at det ikke på en uønsket måte kolliderer med tilsvarende arrangementer i nabobydeler (Østensjø og Søndre Nordstrand). 7. Økonomi a. Det bærende prinsipp for ansvarsgruppe/arbeidsgruppe er frivillighet som ikke kompenseres økonomisk b. Faktiske utgifter kan utløses ved: iii. Forberedelse 15

17 1. annonsering er den tunge posten ( mva i 2008, samlet direkte utgift var kr ) iv. Under arrangementet e. Ansvarsgruppen må løpende vurdere mulighet for å hente inn økonomiske bidrag fra private aktører (herunder handelsstanden). Dette kan også være naturalia (forbruksvarer som naturlig medgår under avvikling av arrangementer) f. Økonomisk bidrag fra Bydel Nordstrand: i. Det gis bidrag på kr ,- i ii. Senere års bidrag vurderes i budsjettsammenheng, men forutettes ikke å gå av frivillighetsmidler. 8. Bydelsprisen Bydel Nordstrand sin utdeling av bydelsprisen innpasses årlig til det delearrangementet som vurderes å være et (av få) hovedarrangement, og hvor innholdet i utgangspunktet er knyttet opp mot det utvidede kulturbegrepet 9. Evaluering Etter innstilling fra arbeidsgruppen skal ansvarsgruppen innen 1.november hvert år avgi evalueringsrapport til Bydel Nordstrand som minimum skal inneholde: i. Evaluering av de samlede bydelsdager det aktuelle år ii. iii. Regnskap Hovedsynspunkter om realismen for det kommende år å kunne avvikle bydelsdager på en trygg og hensiktsmessig måte. Oslo, bydelsdirektør 16

18 Sak 120/08 Møteplan 1. halvår 2009 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli Arbeidsutvalget /08 Bydelsutvalget MØTEPLAN 1. HALVÅR 2009 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i: Bydelsutvalget Til bydelsutvalget: Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2009 Oslo, bydelsdirektør Vedlegg: Møteplan 1. halvår

19 Sak 121/08 Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel Nordstrand - ber om bekreftelse på mottatt dokumentasjon Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tove Heggen Larsen Arbeidsutvalget /08 Arbeidsutvalget /08 Byutvikling, miljø og samferdsel Bydelsutvalget VEDR. ETABLERING AV MINIGJENBRUKSSTASJONER I BYDEL NORDSTRAND - BER OM BEKREFTELSE PÅ MOTTATT DOKUMENTASJON BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget sender sak vedr. Etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel Nordstrand til behandling i: Byutvikling, miljø og samferdsel Bydelsutvalget Til byutvikling, miljø og samferdsel: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Til bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget er positive til at det etableres minigjenbruksstasjon på tomtene Vårveien 53 og Mosseveien Etableringen imøtekommer en mer miljømessig behandling av avfall gjennom utvidet kildesortering og material gjenvinning av plastemballasje og matavfall. 3. Bydel Nordstrand blir med dette en viktig bidragsyter i å nå Oslo kommunes målsetting om å material gjenvinne ca. 50 % av husholdningsavfallet. 4. Bydelen ønsker at det legges vekt på god skjerming og trafikksikkerhet for anleggene og at det tas nødvendig hensyn til skjerming og estetisk tilpasning til det omkringliggende bomiljø. 5. Henting må tilpasses slik at det ikke er til fare for tryggheten på skoleveiene i og rundt områdene. 6. Bydelen ønsker også at Renovasjonsetaten informerer om planene til beboere i bydelen. 7. Bydelsutvalget ber om at ordningen evalueres etter et års tid. Bakgrunn: Avfallsplan for Oslo kommune " ble behandlet og vedtatt i Bystyret Vedtaket innebærer blant annet at Oslo skal innføre utvidet kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje og matavfall. I planen heter det videre at i løpet av perioden frem til 2011 skal 18

20 Renovasjonsetaten (REN) etablere minst 10 nye minigjenbruksstasjoner i Oslo. Kildesortering innføres som et pilotprosjekt i Oslo høsten REN ønsker å etablere minimum to stasjoner i Bydel Nordstrand. De aktuelle tomtene de har sett på i bydel Nordstrand er Vårveien 53 og Mosseveien 145. SAKSFRAMSTILLING: Hva kjennetegner en minigjenbruksstasjon Minigjenbruksstasjon er betjente mottakssteder hvor privatpersoner kan levere mindre mengder avfall til materialgjenvinning og miljøriktig behandling. Stasjonene kan motta batterier, små elektriske apparater, farlig avfall, lysstoffrør og lyspærer, metall, papp, papir, plastemballasje, klær/tekstiler, samt keramikk, porselen og glass. Noen stasjoner kan ha et utvidet tilbud. Sortering av avfall bidrar til en miljøvennlig behandling, og en best mulig utnyttelse av ressursene i avfallet. Alle minigjenbruksstasjoner i Oslo vil ha felles gjenkjennbare elementer, selv om størrelsen og utformingen av anlegget vil variere. Fakta: Bemannet stasjon med kvalifisert personell. Lokalt tilpasset åpningstid. Områdene skal skjermes med vegitasjon og overbygging, eventuelt hus. Stasjonene bygges ut etter et felles konsept, men med lokal tilpasning til nærmiljøene. Beregnet for mindre mengder avfall. Stasjonene formidler informasjon om kildesortering og avfallshåndtering i Oslo. Bakgrunn for etableringen Målet med etableringene er at mest mulig avfall skal gå til ombruk og materialgjenvinning. Minigjenbruksstasjoner bør derfor ligge i nærheten av, eller i boligområder slik at tilbudet er lett tilgjengelig for beboerne. Etablering av lokale stasjoner reduserer biltrafikken både i og mellom bydelene i Oslo. Oslo kommune har som mål å ha et kretsløpsbasert avfallssystem basert på avfallshierarkiets prioriteringer der miljøhensynene er ivaretatt." For å oppnå dette hovedmålet skal Oslo kommune ha følgende del mål: Bidra til avfallsforbygging og avfallsreduksjon. Øke materialgjenvinningsgraden for husholdningsavfallet til minimum 50 % innen Alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om. Det skal innføres full kildesortering, det skal være etablert en langsiktig løsning for utsortering og behandling av våtorganisk avfall og gjenvinning av ren plast i hele kommunen innen Etablering i Bydel Nordstrand Renovasjonsetaten ønsker å etablere anlegg på følgende adresser: Mosseveien 145 og Vårveien 53. Disse anleggene vil være beregnet for levering med bil, men kan også være tilgjengelig for gående og syklende. Det kan også bli aktuelt med en stasjon lenger syd i bydelen. Vårveien 53 En etablering i Vårveien 53 vil hovedsakelig være et næranlegg for beboere i Manglerud, Ryen og området øst for grøntarealer og treningsfelt på Ekeberg. Estimert besøkstall ligger på ca årlig. Noen boenheter med adresse Lyngveien benytter i dag en ankomstvei som deler Vårveien 53. Renovasjonsetaten ønsker å flytte denne veien vestover slik at den går nærmere fjellskrenten ovenfor Vårveien 53. Dette vil være nyttig for beboerne som da vil få en ankomstvei av vesentlig bedre kvalitet og med jevnere stigningsforhold. Dette vil spesielt bedre ankomstforholdene for beboerne vinterstid. Renovasjonsetaten vil sørge for beplanting og god skjerming av anlegget. I dag er det entrepenørvirksomhet på området, og etablering av minigjenbruksstasjon vil gi et ryddigere inntrykk av området. 19

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 SAKSKART

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 SAKSKART Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 25. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Møteinnkalling 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 10.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Informasjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 02. juni 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 / 23 49 50

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd Møteinnkalling 3/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 18. desember 2008 kl. 19.00 Sekretariat: SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Store BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/10 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. november 2010 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Onsdag 15. februar 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Møteinnkalling 2/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 25. februar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Møtested: Arbeidsutvalget Sted: Sted: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 16. mars 2009 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 6/13 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 08. oktober 2013

Detaljer

Informasjon Møtesekretær Rupinder Bains informerte om boligplanen som skal utarbeides i løpet av sommeren

Informasjon Møtesekretær Rupinder Bains informerte om boligplanen som skal utarbeides i løpet av sommeren Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Spesialkonsulent Berit Bystrøm

Spesialkonsulent Berit Bystrøm Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Møtested: Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 42/ Møtetid: Tirsdag 20. mars 2007 kl. 10.00 Sekretariat: 23495103 Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

STEINSPRANGET BARNEHAGE,

STEINSPRANGET BARNEHAGE, Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: STEINSPRANGET BARNEHAGE, Steinspranget 6 (NB: endret møtested for dette møtet) Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon Det ble delt ut fra møtesekretær et program for Aktiv alderdom aktiv omsorg.

Informasjon Det ble delt ut fra møtesekretær et program for Aktiv alderdom aktiv omsorg. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 9. juni 2008 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Møterom 3. etg. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 7. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 27. august 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. april 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Åpen halvtime: Hroar Møthe viste til sak 52/14 - Detaljregulering Kongsveien 82, offentlig ettersyn og la fram sine synspunkter i saken.

Åpen halvtime: Hroar Møthe viste til sak 52/14 - Detaljregulering Kongsveien 82, offentlig ettersyn og la fram sine synspunkter i saken. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 02. juni 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Irene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon: Knut Hedemann (A) orienterte om foreløpig program for bydelsdagene

Informasjon: Knut Hedemann (A) orienterte om foreløpig program for bydelsdagene Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. mai 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Aasmund

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. mai 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 02/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 02/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 02/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 19. mars 2012 kl. 18.30

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Susanne Rootvelt, Bekkelaget Sportsklubb, Henriette Holtmann, Karlsrud Skole, Kristin Aalborg, Kastellet skole. Henrik Hortemo, Nordstrand Menighet,

Susanne Rootvelt, Bekkelaget Sportsklubb, Henriette Holtmann, Karlsrud Skole, Kristin Aalborg, Kastellet skole. Henrik Hortemo, Nordstrand Menighet, Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder:

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder: Protokoll 5/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Møterom 3. etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Sigbjørn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. mars 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 10. oktober 2006 kl. 10.00 Sekretariat: 23495103 Tilstede: I tillegg møtte: Møtesekretær:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Økernveien 145, 3 et. møterom 7-8 Møtetid: Mandag 28. januar 2013 kl. 16.00 Sekretariat: 23439983

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. oktober 2010 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. november 2010 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

Sindre Berge, NIF, Henrik Hortemo, NMUF, Oda Sundal, Bekkelaget menighet, Olav Kvalsvik, Lambertseter ungdomsskole.

Sindre Berge, NIF, Henrik Hortemo, NMUF, Oda Sundal, Bekkelaget menighet, Olav Kvalsvik, Lambertseter ungdomsskole. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 25. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Sindre

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede: Sindre

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Store møterom, bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 17.00

Detaljer

Spesialkonsulent Berit Bystrøm

Spesialkonsulent Berit Bystrøm Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 30. januar 2007 kl. 10.00 Sekretariat: 23495103 Tilstede: I

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 09. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Sindre Berge Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 18. februar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV Frode Woldsund, Krf. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V. Frode Woldsund Krf

Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV Frode Woldsund, Krf. Invald Bore, H Steinar Lende, A Erling Kvernevik, V. Frode Woldsund Krf Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 22. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 25. januar 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Møtested: Eldrerådet Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtetid: mandag 17.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 05. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Byutviklings-, miljø- og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 12. juni 2012 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 09. september 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434 SAKSKART

Detaljer

I tillegg møtte fra administrasjonen: Per Johannessen, bydelsdirektør Irene Borge-Hansen, konsulent politisk sekretariat

I tillegg møtte fra administrasjonen: Per Johannessen, bydelsdirektør Irene Borge-Hansen, konsulent politisk sekretariat Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Møtested: Arbeidsutvalget Sted: Sted: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 16. mars 2009 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/10 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 1/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 1/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 1/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Bogstad møterom Sørkedalsveien 150 B Møtetid: torsdag 26. januar 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Åpen halvtime BSK Elite AS, ved Morten Mørk, vil orientere om deres initiativ for etablering av ny hall på Bekkelaget.

Åpen halvtime BSK Elite AS, ved Morten Mørk, vil orientere om deres initiativ for etablering av ny hall på Bekkelaget. Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel (BMS-komiteen) Møtested: Bu-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. mars 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Store møterom 2.etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. desember 2007

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. november 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritisklubb Møtetid: Mandag 06. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Henrik Hortemo

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 03. februar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 09. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Protokoll 2/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 25. februar 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 16. april 2012 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 31. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00-21.30

Detaljer

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime Møteinnkalling 1/12 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 23. februar 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak

Detaljer

Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør

Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Informasjon Knut Hedemann (A) orienterte komiteens medlemmer om fremdriften i rehabiliteringsplanen for nye Symra kulturhus.

Informasjon Knut Hedemann (A) orienterte komiteens medlemmer om fremdriften i rehabiliteringsplanen for nye Symra kulturhus. Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for barnehager syd Protokoll 5/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent

Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Spiserom 2. etg.ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 07. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 09. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 31. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer