Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 111/08 Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte Sak 112/08 Protokoll til godkjenning fra møte Arbeidsutvalget...2 Sak 113/08 Avviksrapportering pr Sak 114/08 Forslag til budsjett Bydel Nordstrand...4 Sak 115/08 Oberst Rodes vei 92 C m.fl. - Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn.5 Sak 116/08 Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide Idrettsbarnehaen i nye loklaer.8 Sak 117/08 Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler...10 Sak 118/08 Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for Sak 119/08 Evaluering av bydelsdagene Sak 120/08 Møteplan 1. halvår Sak 121/08 Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel Nordstrand - ber om bekreftelse på mottatt dokumentasjon...18 Sak 122/08 Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg - anmodning om uttalelse...21 Sak 123/08 Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet den Sak 124/08 Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den Oslo, Sigbjørn Odden (H) /s/ leder av bydelsutvalget

2 Sak 111/08 Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Arbeidsutvalget /08 INNKALLING OG SAKSKART TIL ARBEIDSUTVALGETS MØTE BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Sakskart og innkalling til møte godkjennes Oslo, bydelsdirektør 1

3 Sak 112/08 Protokoll til godkjenning fra møte Arbeidsutvalget Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Arbeidsutvalget /08 PROTOKOLL TIL GODKJENNING FRA MØTE ARBEIDSUTVALGET BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Protokoll fra møte godkjennes Oslo, bydelsdirektør 2

4 Sak 113/08 Avviksrapportering pr Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Inge Olav Solli Medbestemmelsesutvalg Arbeidsutvalget /08 Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Helse- og sosialkomite Byutvikling, miljø og samferdsel Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget AVVIKSRAPPORTERING PR BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr til behandling i: Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barn, ungdom og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteer og råd Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees Til medbestemmelsesutvalget: Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr til orientering Til bydelsutvalget: Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr til orientering SAKSUTREDNING: SE VEDLEGG bydelsdirektør Inge Olav Solli/s/ økonomisjef 3

5 Sak 114/08 Forslag til budsjett Bydel Nordstrand Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Inge Olav Solli Arbeidsmiljøutvalg Medbestemmelsesutvalg Arbeidsutvalget /08 Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Helse- og sosialkomite Barn, ungdom og kultur komite Byutvikling, miljø og samferdsel Bydelsutvalget FORSLAG TIL BUDSJETT BYDEL NORDSTRAND BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Budsjett dokumentene kan hentes her fredag 28/ Blir omdelt på AU-møtet 1/12-08 Oslo, bydelsdirektør 4

6 Sak 115/08 Oberst Rodes vei 92 C m.fl. - Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tove Heggen Larsen Arbeidsutvalget /08 Byutvikling, miljø og samferdsel Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget OBERST RODES VEI 92 C M.FL. - MUNKERUD SKOLE - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken sendes til: Barn, ungdom og kulturkomite Byutvikling, miljø og samferdselskomite Til komiteene: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. Til bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den ambisjon og perspektiver som er lagt inni planen for nybygg av skolen med utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever nybygging. 2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården. 3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og drop-off sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å tilrettelegge for best mulig og sikker tilgjengelig for de myke trafikantene/barn/skolebarn. 4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at stopp og parkering i tilliggende veier blir redusert. 5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 5

7 6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk. 7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt. 8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger. 9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege og helsetjenester. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette. SAMMENDRAG: Bakgrunn PIanområdet ligger på Nordstrand og omfatter Munkerud barneskole og nedlagt Munkerudvollen barnepark samt deler av tilliggende veier. Området ligger inntil Oberst Rodes vei i vest, tilstøtende villabebyggelse og P.A. Holms vei i syd og øst samt den bevaringsverdige Munkerud gård i nord. Skoletomten er m2. Eiendommen i sør på 2463 m2, regulert til lekeplass, inngår i planen. Dagens bebyggelse omfatter skolens hovedbygg og et frittliggende bygg mot nord, begge fra I tillegg fire midlertidige paviljonger fra 90-tallet og en fraflyttet vaktmesterbolig oppført i Samlet areal for skolebyggene er brutto ca m". PIanområdet er regulert til offentlig skoleformål. Hensikten med planarbeidet er behov for opprustning/utvidelse av Munkerud skole, samt ønske om å integrere en flerbrukshall og barnehage i anlegget. Utvidelse av skolen har sitt grunnlag i vedtatt skolebehovsplan. Alle eksisterende bygninger foreslås revet og erstattet av et nytt skolebygg med flerbrukshall og barnehage. Byggearbeidene forutsettes ferdigstilt i Skolen skal ha 735 elever, og barnehagen vil romme opptil 70 barn. SAKSUTREDNING: Beskrivelse av planforslaget Tomten foreslås til byggeområde for offentlig bygning/allmennyttige formål (skole, flerbrukshall, barnehage). I tillegg reguleres offentlig trafikkområde. Maks. bebygd areal fastsettes til %-BYA = 25% og med inntil BRA= m2 Byggehøyde blir tilsvarende 2-3 etasjer. Det illustrerte prosjektet gir m2 over terreng, dvs. at det blir 900 m2 for fleksibilitet til detaljprosjekteringen. Skoleanlegget med barnehage skal utformes på en slik måte at bebyggelsen samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Store og langstrakte fasader skal gis en underdeling med vertikale og horisontale sprang og varierende fasadematerialer. 6

8 Det etableres tre avkjørsler fra Oberst Rodes vei hvorav to er ensrettet. Parkeringen skal være i henhold tilparkeringsnormen. Det anlegges gangforbindelser både til skolen og på tvers gjennom tomten. Del av Oberst Rodes vei reguleres til offentlig vei med bredde på 9,0 m og ensidig fortau på 3,0 m. Breiens vei og E. Torkildsens vei reguleres til offentlig vei med bredde på ca 8 m tilsvarende eksisterende situasjon. Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Ved å samle skole, barnehage og flerbrukshall i tilknytning til et kompakt nybygg, frigjøres arealer og skapes åpenhet rundt skoleanlegget. En samlokalisering av barnehage, flerbrukshall og skoleanlegget vil styrke skole- og aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet samt sikrer økt barnehagetilbud. Forslaget vil medføre noe økt trafikkbelastning i tilstøtende boliggater. Forhåndsuttalelser Byde Nordstrand har tidligere uttalt: Bydel Nordstrand er bekymret for trafikale forhold rundt skolen, spesielt foreldrekjøring. Utvidet tilbud kan få konsekvenser for belastningen i området. I tillegg til drop-off sone bør vurderes ytterligere tiltak for myke trafikanter. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager/ skoler bør legges til grunn. Positivt at mest mulig av terrengformer og vegetasjon søkes bevart, da bydelen har begrenset fellesareal! hundremeterskoger. Bevaring av vegetasjonen bør sikres, og beskyttes i anleggsperioden. Illustrasjoner bør vise anlegget innpasset i terrenget, omkringliggende bebyggelse og sol! skyggeforhold. Bydelen har behov for barnhager. Planen bør vurderes i forhold til befolkningsveksten i skolekretsen på nytt. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege og helsetjenester. Overordnede mål Planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer og overordnede planer. Kommuneplanen vektlegger videreutvikling av Osloskolene. De foreslåtte formålene beliggende i et boligområde vil være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging idet transportbehovet kan begrenses. Alle overordnede planer påpeker at det er viktig å legge til rette for bruk av kollektivbetjening samt gode skoleveier. Flerbrukshall er i tråd med Kommunedelplan for idrett. I henhold til overordnede planer skal det legges vekt på ivaretakelse og styrking av grøntstruktur som anses å bli ivaretatt i planen. Føringer i forslag til kommunedelplan for torg/møteplasser følges opp i utviklingen av Munkerud skole med bl.a. inkludering av barneparktomta i sør. I tråd med overordnede planer må det tas hensyn til bevaringsverdige objekter og miljø. I denne saken mener Plan- og bygningsetaten foreløpig dette vil være hensynet til Munkerud gård idet skoleanlegget ikke er oppført på Gul liste. I og med at lekeplasstomten i sør sikres tilsvarende bruk og tilgjengelighet som et friområde selv om den innlemmes i skoletomten, anses dette ikke å utløse krav til erstatningsarealer. Bydel Nordstrand har fått utsatt høringsfristen til 19. desember. Oslo 24. november 2009 bydelsdirektør Tove Heggen Larsen/s/ ass. bydelsdirektør Vedlegg: Oberst Rodes vei 92 C m.fl. Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn. 7

9 Sak 116/08 Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide Idrettsbarnehaen i nye loklaer Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Kari Eckholdt Håve Arbeidsutvalget /08 Bydelsutvalget SØKNAD OM LÅNEGARANTI FOR HUSBANKLÅN FOR Å UTVIDE IDRETTSBARNEHAEN I NYE LOKALER BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK: Til arbeidsutvalget: saken sendes til behandling i Bydelsutvalget. Til Bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer for lån i Husbanken på k Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige plasser når dette er ivaretatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig. 3. Det forutsettes at plassene tilrettelegges for barn under 3 år. SAKSFREMSTILLING: Denne saken gjelder søknad om kommunal garanti for lån til Idrettsbarnehagen AS som ønsker å utvide barnehagen med nye lokaler i Ekeberg idrettshall. Det er søkt kommunal garanti for kr Lånet skal knyttes til finansiering av ombygging av lokalene i Ekeberg idrettshall med plass til 12 barn i alderen 1 3 år. Bydelsutvalget garanterer ikke for lån, men kan komme med anbefaling til Oslo kommune ved Bystyrer, at lånegaranti blir gitt for lån i Husbanken. Idrettsbarnehagen har fått forhåndsgodkjennelse på de planene som foreligger i henhold til barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.m. Idrettsbarnehagen AS har avtale med Oslo idrettskrets om leie av lokalene i Ekeberg idrettshall. Idrettsbarnehagen fikk lånegaranti for husbanklån da de etablerte barnehagen i Friluftsetaten har ingen bemerkninger til at en utvider den eksisterende idrettsbarnehagen. Bruksendringen vil ikke føre til noen forandring av friområdene i forhold til tidligere bruk. Lokalene er på bakkeplan med store vinduer som slipper lys inn og er for øvrig knyttet til den eksisterende barnehagen med innvendig trapp. Bydel Nordstrand har fortsatt stort behov for barnehageplasser og det er størst press på plasser for barn i aldersgruppen 1-3 år.. 8

10 Bydelen ønsker mangfold i barnehagetilbudet og Idrettsbarnehagen AS har en spennende profilering med satsningsområder som grunnmotoriske aktiviteter, vekt på uteliv og spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn. Barnehagen har en finansieringsplan som viser anleggkostnader på kr Eier vil søke investeringstilskudd for 12 barn som tilsvarer kr Siden det er vanskelig å forutsi om dette tilskuddet videreføres i 2009, vil vedtaket lyde på den totale anleggs kostnaden. Barnehagen er pliktig etter barnehagelovens 15 gitt i forskrift om forelderbetaling i barnehager å ikke sette forelderbetalingen høyere enn maksimalgrensen, som fastsettes av Stortinget. Oslo, Bydelsdirektør Kari E. Håve/s/ spesialkonsulent Vedlegg: Søknad om lånegaranti for husbanklån Finansieringsplan Uttalelse fra Park og friluftsetaten Forhåndsgodkjennelse på planer for nye lokaler 9

11 Sak 117/08 Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler Arkivsak: Arkivkode: 855 Saksbehandler: Christin Resen-Fellie Arbeidsutvalget /08 Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget BEGRUNNELSE FOR AVSLAG OM FRIVILLIGHETSMIDLER BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i: Barn, ungdom og kulturkomiteen Bydelsutvalget Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. Til bydelsutvalget: Bydelsutvalget opprettholder vedtaket om tildeling av frivillighetsmidler for SAKSFRAMSTILLING: Vedlegg: Søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Volley (1) E-post datert (2) Statutter for tildeling av frivillighetsmidler (3) Oslo Volley har søkt om frivillighetsmidler og fått avslag på søknaden. Klubben ber om begrunnelse for avslaget og definerer driften som lokalt tiltak. Bydelsadministrasjonen har laget et forslag til fordeling av midlene på bakgrunn av utlysningen datert Vi har benyttet statutter som er nedtegnet i 2003 som grunnlag for hvilke grupper som prioriteres ved fordelingen av frivillighetsmidlene. Lokale tiltak som fremmer den frivillige innsatsen i forhold til funksjonshemmede, utsatt ungdom, barn og eldre skal prioriteres. Kravet om lokal tilknytning har alltid vært et prinsipp for tildelingen av frivillighetsmidler i bydelen. Klubbens navn indikerer at målgruppen favner om hele Oslo. I deres søknad kom det ikke frem hvor mange medlemmer klubben har i Bydel Nordstrand. Etter at vedtaket var fattet i bydelsutvalget, kom det en ny epost med ønske om begrunnelse for avslaget av frivillighetsmidler. Her er klubbens omfang i Bydel Nordstrand spesifisert. 10

12 Komiteer- råd og utvalg baserte sin avgjørelse på opplysningene gitt i søknaden. Frivillighetsmidlene for 2008 er tildelt, og Oslo Volley har anledning til å søke om midler i Oslo, bydelsdirektør Mihriban Rai/s/ enhetsleder 11

13 Sak 118/08 Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tove Heggen Larsen Arbeidsutvalget /08 Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT AV SFO PÅ STEINERSKOLEN FOR 2008 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i : Barn, ungdom og kulturkomite Bydelsutvalget Til komiteer: Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. Til bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO nå er Utdanningsetatens oppgave og ansvar. 2. Bydelsutvalget beklager at bydelen ikke har økonomiske midler til å støtte driften av SFO på Steinerskolen for Bakgrunn: Det vises til søknad om midler datert 19. april d.å. Bydelen har oversendt et foreløpig svar på henvendelsen og beklaget den svært sene tilbakemelding, noe som skyldes at søknaden ved en inkurie har blitt liggende hos oss uten å bli besvart. SAKSFRAMSTILLING: Som kjent har SFO området i Oslo kommune vært i gjennom en omorganisering og SFO er fra 1. august i år tilbakeført til Utdanningsetaten og bydelen har ikke lenger ansvar for det ordinære SFO arbeidet. Søknaden legges likevel fram for politisk behandling. Av hensynet til bydelens økonomiske situasjon ser ikke bydelsdirektøren seg i stand til å imøtekomme søknaden. Oslo 3. november 2008 bydelsdirektør Tove Heggen Larsen/s/ ass. bydelsdirektør Vedlegg: Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for

14 Sak 119/08 Evaluering av bydelsdagene 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Arbeidsutvalget /08 Eldrerådet Ungdomsrådet Barn, ungdom og kultur komite Bydelsutvalget EVALUERING AV BYDELSDAGENE 2008 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget Saken sendes BUK-komiten, ungdomsrådet, eldrerådet og bydelsutvalget til behandling Til bydelsutvalget 1. Foretatt evaluering tas til orientering. 2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i saksutredningen pkt. 1 9, tiltrees 3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget 4. Bydelenes representasjon: a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder av BUK-komiten b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til ansvarsgruppen. c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør Til BUK-komiteen Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees Til ungdomsrådet Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees Til eldrerådet Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 13

15 SAKSUTREDNING 1. Evaluering 2008 Bydelsdirektøren har hatt møte med Lambertseter frivillighetssentral v/ Kai Adelsøn for å evaluere bydelsdagene Bydelsdagene konkluderes å ha vært vellykkede; Alt ble gjennomført etter programmet Publikumsoppslutningen var som forventet Bredere deltakelse ansvar fra og med planleggingsfasen ville vært en fordel Var for sent ute med å fastsette program gjennomføringen var tilfredsstillende Usikkerhet omkring bydelens økonomiske deltakelse, da en var avhengig av å søke på frivillighetsmidlene. Det er ikke til å legge skjul på annet enn at hovedtyngden og gjennomføringsmuligheten har ligget til Lambertseter frivillighetssentral og ved dets leder Kai Adelsøn. De framtidige bydelsdager vil også være avhengig av dette. For å sikre innhold og gjennomføring av framtidige bydelsdager vil det være en fordel at medvirkningen (eierskapet) utvides. Bydelsdirektøren finner det på bakgrunn av møtet med leder av Lambertseter frivillighetssentral å se framover, og hva som må til for å sikre gode arrangementer. 2. Framtidige bydelsdager A Aktører - Forankring Aktørene, de som skal stå formelt ansvarlig/være det øverste organ for planlegging, gjennomføring og evaluering av de årlige bydelsdagene er en ANSVARSGRUPPE. Deltakerne til denne er lag og foreninger som ønsker å være med; hver med 1 representant. Ikke uttømmende men aktuelle lag og foreninger er: 1. Frivillighetssentralene i. Lambertseter ii. Ekeberg Simensbråten iii. ISU (Idrettens samarbeidutvalg) 2. Bydelen i. Administrasjon ii. Fritidsklubben iii. Representant fra BUK-komiteen iv. Representant fra Eldrerådet/Ungdomsrådet 3. Eikabergtinget 4. Søndre Aker Historielag 5. Bekkelaghøgda lokalhistoriske forening 6. Menighetene 7. Nordseter pensjonistforening 8. Nordstrand Pensjonistforening 9. Idrettslagene i. Lambertseter idrettsforening ii. Nordstrand idrettsforening iii. KFUM-kameratene iv. Bekkelaget Sportsklubb 14

16 10. Nordstrand kultur og musikktråd 11. Eldresentrene 12. Representant for handelsstanden på Lambertseter, Sæter og Holtet (opplistingen er ment å være uttømmende) B Organisering 1. Leder for bydelsdagene Bydelsutvalget forutsetter med Lambertseter frivillighetssentral at daglig leder Kai Adelsøn fortsetter som general for bydelsdagene. Vedkommende blir leder av både ansvarsgruppen og arbeidsgruppen (et engere utvalg av ansvarsgruppen). 2. Ansvarsgruppe. Interesserte organisasjoner danner med 1 representant fra hver av disse ansvarsgruppen for det enkelte år. 3. Arbeidsgruppe Ansvarsgruppen velger arbeidsgruppe, og bestemmer selv (fra år til år) hvor mange medlemmer denne skal ha. Obligatorisk representasjon i arbeidsgruppen er: Leder ( Bydelsgeneral ) Bydelen ved politisk (leder av BUK-komite) og administrativ deltakelse (dette besluttes av bydelsdirektør. Dette betyr ikke sekretariatsfunksjon) 4. Bærende prinsipper for bydelsdagene a. Programmet/aktivitetene skal bygge på lokaltilhørighet innen kultur, historie, idrett og lek. Tilpasset deltakelse og dimensjonering fra handelsstandens side er ønskelig. b. Representere en arena for møteplasser for bydelens innbyggere (ivareta befolkningsgrupper som har potensiell anledning til å møte uavhengig av tidspunkt eldre og yngre) c. Politiske eller andre aksjonsgrupper som kan oppfattes å være i sterk motstrid til Bydel/Oslo kommune skal ikke gis plass i programmet. d. Annet som anses formålstjenlig for å fremme positiv omtale og utvikling/omdømme av Bydel Nordstrand. 5. Hensiktsmessige informasjonskanaler er: Bydelens internettside Lokalavisene (herunder bydelssider i Aften) Plakater/oppslag 6. Varighet og når på året bydelsdagene avholdes a. I 2009 fastsettes dagene til september. For påfølgende år nærmest mulig til det samme tidsrom. i. År hvor det er stortings- og kommunevalg faller bydelsdagene sammen med innspurten av valgarrangementer. I den grad dette tas inn i programmet bør dette representere lokalpolitisk nivå (kommunevalg), og gi en balansert representasjon for de respektive partier. ii. Ev. andre politisk arrangementer forutettes ikke å forstyrre arrangementer som tilhører bydelsdagene. b. Det forutsettes at ansvarsgruppen avpasser tidspunkt slik at det ikke på en uønsket måte kolliderer med tilsvarende arrangementer i nabobydeler (Østensjø og Søndre Nordstrand). 7. Økonomi a. Det bærende prinsipp for ansvarsgruppe/arbeidsgruppe er frivillighet som ikke kompenseres økonomisk b. Faktiske utgifter kan utløses ved: iii. Forberedelse 15

17 1. annonsering er den tunge posten ( mva i 2008, samlet direkte utgift var kr ) iv. Under arrangementet e. Ansvarsgruppen må løpende vurdere mulighet for å hente inn økonomiske bidrag fra private aktører (herunder handelsstanden). Dette kan også være naturalia (forbruksvarer som naturlig medgår under avvikling av arrangementer) f. Økonomisk bidrag fra Bydel Nordstrand: i. Det gis bidrag på kr ,- i ii. Senere års bidrag vurderes i budsjettsammenheng, men forutettes ikke å gå av frivillighetsmidler. 8. Bydelsprisen Bydel Nordstrand sin utdeling av bydelsprisen innpasses årlig til det delearrangementet som vurderes å være et (av få) hovedarrangement, og hvor innholdet i utgangspunktet er knyttet opp mot det utvidede kulturbegrepet 9. Evaluering Etter innstilling fra arbeidsgruppen skal ansvarsgruppen innen 1.november hvert år avgi evalueringsrapport til Bydel Nordstrand som minimum skal inneholde: i. Evaluering av de samlede bydelsdager det aktuelle år ii. iii. Regnskap Hovedsynspunkter om realismen for det kommende år å kunne avvikle bydelsdager på en trygg og hensiktsmessig måte. Oslo, bydelsdirektør 16

18 Sak 120/08 Møteplan 1. halvår 2009 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli Arbeidsutvalget /08 Bydelsutvalget MØTEPLAN 1. HALVÅR 2009 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i: Bydelsutvalget Til bydelsutvalget: Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2009 Oslo, bydelsdirektør Vedlegg: Møteplan 1. halvår

19 Sak 121/08 Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel Nordstrand - ber om bekreftelse på mottatt dokumentasjon Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tove Heggen Larsen Arbeidsutvalget /08 Arbeidsutvalget /08 Byutvikling, miljø og samferdsel Bydelsutvalget VEDR. ETABLERING AV MINIGJENBRUKSSTASJONER I BYDEL NORDSTRAND - BER OM BEKREFTELSE PÅ MOTTATT DOKUMENTASJON BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget sender sak vedr. Etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel Nordstrand til behandling i: Byutvikling, miljø og samferdsel Bydelsutvalget Til byutvikling, miljø og samferdsel: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. Til bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget er positive til at det etableres minigjenbruksstasjon på tomtene Vårveien 53 og Mosseveien Etableringen imøtekommer en mer miljømessig behandling av avfall gjennom utvidet kildesortering og material gjenvinning av plastemballasje og matavfall. 3. Bydel Nordstrand blir med dette en viktig bidragsyter i å nå Oslo kommunes målsetting om å material gjenvinne ca. 50 % av husholdningsavfallet. 4. Bydelen ønsker at det legges vekt på god skjerming og trafikksikkerhet for anleggene og at det tas nødvendig hensyn til skjerming og estetisk tilpasning til det omkringliggende bomiljø. 5. Henting må tilpasses slik at det ikke er til fare for tryggheten på skoleveiene i og rundt områdene. 6. Bydelen ønsker også at Renovasjonsetaten informerer om planene til beboere i bydelen. 7. Bydelsutvalget ber om at ordningen evalueres etter et års tid. Bakgrunn: Avfallsplan for Oslo kommune " ble behandlet og vedtatt i Bystyret Vedtaket innebærer blant annet at Oslo skal innføre utvidet kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje og matavfall. I planen heter det videre at i løpet av perioden frem til 2011 skal 18

20 Renovasjonsetaten (REN) etablere minst 10 nye minigjenbruksstasjoner i Oslo. Kildesortering innføres som et pilotprosjekt i Oslo høsten REN ønsker å etablere minimum to stasjoner i Bydel Nordstrand. De aktuelle tomtene de har sett på i bydel Nordstrand er Vårveien 53 og Mosseveien 145. SAKSFRAMSTILLING: Hva kjennetegner en minigjenbruksstasjon Minigjenbruksstasjon er betjente mottakssteder hvor privatpersoner kan levere mindre mengder avfall til materialgjenvinning og miljøriktig behandling. Stasjonene kan motta batterier, små elektriske apparater, farlig avfall, lysstoffrør og lyspærer, metall, papp, papir, plastemballasje, klær/tekstiler, samt keramikk, porselen og glass. Noen stasjoner kan ha et utvidet tilbud. Sortering av avfall bidrar til en miljøvennlig behandling, og en best mulig utnyttelse av ressursene i avfallet. Alle minigjenbruksstasjoner i Oslo vil ha felles gjenkjennbare elementer, selv om størrelsen og utformingen av anlegget vil variere. Fakta: Bemannet stasjon med kvalifisert personell. Lokalt tilpasset åpningstid. Områdene skal skjermes med vegitasjon og overbygging, eventuelt hus. Stasjonene bygges ut etter et felles konsept, men med lokal tilpasning til nærmiljøene. Beregnet for mindre mengder avfall. Stasjonene formidler informasjon om kildesortering og avfallshåndtering i Oslo. Bakgrunn for etableringen Målet med etableringene er at mest mulig avfall skal gå til ombruk og materialgjenvinning. Minigjenbruksstasjoner bør derfor ligge i nærheten av, eller i boligområder slik at tilbudet er lett tilgjengelig for beboerne. Etablering av lokale stasjoner reduserer biltrafikken både i og mellom bydelene i Oslo. Oslo kommune har som mål å ha et kretsløpsbasert avfallssystem basert på avfallshierarkiets prioriteringer der miljøhensynene er ivaretatt." For å oppnå dette hovedmålet skal Oslo kommune ha følgende del mål: Bidra til avfallsforbygging og avfallsreduksjon. Øke materialgjenvinningsgraden for husholdningsavfallet til minimum 50 % innen Alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om. Det skal innføres full kildesortering, det skal være etablert en langsiktig løsning for utsortering og behandling av våtorganisk avfall og gjenvinning av ren plast i hele kommunen innen Etablering i Bydel Nordstrand Renovasjonsetaten ønsker å etablere anlegg på følgende adresser: Mosseveien 145 og Vårveien 53. Disse anleggene vil være beregnet for levering med bil, men kan også være tilgjengelig for gående og syklende. Det kan også bli aktuelt med en stasjon lenger syd i bydelen. Vårveien 53 En etablering i Vårveien 53 vil hovedsakelig være et næranlegg for beboere i Manglerud, Ryen og området øst for grøntarealer og treningsfelt på Ekeberg. Estimert besøkstall ligger på ca årlig. Noen boenheter med adresse Lyngveien benytter i dag en ankomstvei som deler Vårveien 53. Renovasjonsetaten ønsker å flytte denne veien vestover slik at den går nærmere fjellskrenten ovenfor Vårveien 53. Dette vil være nyttig for beboerne som da vil få en ankomstvei av vesentlig bedre kvalitet og med jevnere stigningsforhold. Dette vil spesielt bedre ankomstforholdene for beboerne vinterstid. Renovasjonsetaten vil sørge for beplanting og god skjerming av anlegget. I dag er det entrepenørvirksomhet på området, og etablering av minigjenbruksstasjon vil gi et ryddigere inntrykk av området. 19

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. februar 2013 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05 Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Møteinnkalling 3/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243, 2. etg. Møtetid: Torsdag 21. april 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 234 95 029 SAKSKART

Detaljer

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V)

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 18. juni 2013 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 29. april 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 19. mai 2011 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 05/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 05/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 05/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling Oslo kommune Møteinnkalling 7/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen Møtetid: torsdag 05. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wenche M Hansen SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 17. juni 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldt spørsmål fra A: Flere restauranter har uteservering

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer