Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Ronny Nordahl Medlem AP Terje Johansen Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Leif Hermod Jenssen Medlem SP Knut Arne Johansen Medlem FLD Randi Vaeng perm. fra kl. 14. Medlem FLD Per Jensen Medlem H Torbjørn Hind Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Venke Heide Medlem FLD Marit Alvig Espenes Medlem AP Berit Nikolaisen Medlem SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer John Bernhard Andersen Nina Bolle AP Dag Agnar Solbakk Marit Alvig Espenes AP Halftan Sætherskar Berit Nikolaisen SP Tommy Andreassen sak 24/13 Merknader Ingen merknader til innkallingen. Til sakslisten ønsket Torbjørn Hind, H, å ta opp sak om Fylkesvei 211 fra Brøstadbotn til Sørfjord. Saken tas opp til behandling. Til underskrift av protokoll ble følgende valgt: Randi Vaeng og Dag Agnar Solbakk. Fra administrasjonen møtte: Navn Ørjan Higraff Geir Fjellberg Viktor K. Olsen Stilling rådmann enhetsleder teknisk enhetsleder økonomi

2 Kjell J. Lillegård fagleder Servicetorg Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Randi Lillegård Dag Agnar Solbakk Randi Vaeng ordfører Saksliste Utvalgssaksnr PS 22/13 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling ENOVA Tiltakspakke: Gjennomføring av energiutbedringstiltak PS 23/13 Etablering av frisklivssentral i Dyrøy og Sørreisa - driftsplan 2009/ /274 PS 24/13 Dyrøy Utleiebygg - Tiltak ny takkonstruksjon 2012/119 PS 25/13 Boligpolitikk i Dyrøy kommune 2012/600 PS 26/13 Dyrøy Vekst AS - framtidig drift 2012/361 PS 27/13 Søknad om bevilling til skjenking av alkohol - Dyrøy Holiday 2012/469 PS 28/13 Ettergivelse av næringsfondslån X 2013/261 PS 29/13 Uttalelse Fylkesvei 211 Randi Lillegård ordfører

3 Saker til behandling PS 22/13 ENOVA Tiltakspakke: Gjennomføring av energiutbedringstiltak Saken fremlegges uten forslag til vedtak Prosjektdeltaker i Enovaprosjektet Frode Forsberg fra Demas AS orienterte og demonstrerte hvordan prosjektet har utviklet seg fra 1992 og fram til dags dato. Omforent forslag lagt fram i møtet: «Kommunestyret tar presentasjonen til orientering.» Enst. vedtatt. Kommunestyret tar presentasjonen til orientering. PS 23/13 Etablering av frisklivssentral i Dyrøy og Sørreisa - driftsplan 1. Driftsplan for Frisklivssentralen i Dyrøy og Sørreisa godkjennes. 2. Det delegeres til rådmennene å utarbeide og inngå avtale, innenfor de rammer som er skissert i driftsplanen. Ellen Mikalsen Hals erklært inhabil. Hals tiltrådte behandling av saken som saksbehandler. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 1. Driftsplan for Frisklivssentralen i Dyrøy og Sørreisa godkjennes. 2. Det delegeres til rådmennene å utarbeide og inngå avtale, innenfor de rammer som er skissert i driftsplanen. PS 24/13 Dyrøy Utleiebygg - Tiltak ny takkonstruksjon Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag og gjennomføring av abudsprosess (konkurranseutsetting) for utbedringstiltak for Dyrøy Utleiebygg. Fullmakten betinges av en øvre økonomisk ramme på kr ,- ekskl. mva.

4 Etter at anbud foreligger legger rådmannen fram sak for behandling i kommunestyret vedr. finansiering og gjennomføring av utbedringsarbeidene. Som rådmannens Saksprotokoll i Formannskapet Ronny Nordahl erklært inhabil som styreleder for selskapet. Enst. godkjent. Knut Arne Johansen, Felleslista i Dyrøy, la fram følgende endringsforslag som tillegg til første punkt. «Beløpet dekkes av framtidige låneopptak.» Enst. vedtatt som ordførers innstilling med vedtatte tillegg. Vedtak i Formannskapet Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag og gjennomføring av abudsprosess (konkurranseutsetting) for utbedringstiltak for Dyrøy Utleiebygg. Fullmakten betinges av en øvre økonomisk ramme på kr ,- ekskl. mva. Beløpet dekkes av framtidige låneopptak. Etter at anbud foreligger legger rådmannen fram sak for behandling i kommunestyret vedr. finansiering og gjennomføring av utbedringsarbeidene. Saksprotokoll i Kommunestyret Marit Alvig Espenes erklært inhabil som styremedlem i selskapet. Knut Arne Johansen erklært inhabil som varamedlem i selskapet. Forslag til vedtak lagt fram i møtet av Felleslista for Dyrøy/Dyrøy Høyre: 1. Saken utsettes for å se på mulige sammenhenger med andre tiltak i bygget. 2. Styret i Dyrøy Utleiebygg AS og plangruppa for sentrumsplanen samarbeider om en tilrådning til kommunestyret i neste møte. Ved votering ble framlagt forslag fra FLD/H enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Saken utsettes for å se på mulige sammenhenger med andre tiltak i bygget. 2. Styret i Dyrøy Utleiebygg AS og plangruppa for sentrumsplanen samarbeider om en tilrådning til kommunestyret i neste møte. Som inhabil erklærte følgende seg: Ronny Nordahl Dyrøy Utleiebygg AS Halftan Sætherskar Dyrøy Utleiebygg AS Knut Arne Johansen Dyrøy Utleiebygg AS

5 Randi Vaeng Dyrøy boligstiftelse Per Jensen Dyrøy boligstiftelse Enst. godkjent. Tommy Andreassen tiltrådte til behandling av saken som vararepresentant for Per Jensen. Per Jensen tiltrådte til behandling av saken som representant for Dyrøy boligstiftelse og innledet til saken. Bård Hammarstrøm, Plan Evo AS, og Kari Rognsaa, Z Interiør AS, var invitert av Dyrøy boligstiftelse til å vise skisser av en ny etasje på bygget, seksjonert i leiligheter. Forslag til vedtak fra Felleslista for Dyrøy/Dyrøy Høyre, senere omforent: 1) Dyrøy kommunestyre går inn for at det bygges leiligheter i en 2. etg. på Utleiebygget jfr. omforent vedtak av Dyrøy Boligstiftelse, Dyrøy Utleiebygg AS og Sentrumsplangruppa. 2) a) De 2 partene i prosjektet Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse bevilger kr hver til utarbeiding av detaljprosjektering og anbudsgrunnlag. Et mindre beløp av denne bevilgningen kan anvendes til plan for utenomhusarbeider. b) Kommunens bevilgning dekkes av midler fra salg av boliger 3) a) Følgende grovkalkyle legges til grunn for det videre arbeidet fram til detaljprosjektering: Kostnadsramme kr 11 mill. Finansiering: Husbanklån kr 4 mill. Dyrøy kommune kr 4 mill. (Tilsvarer nytt tak på bygget) Dyrøy kommune kr 1,5 mill. (Fra fond boligsalg) Dyrøy Boligstiftelse kr 1,5 mill. Kostnads- og finansieringsplan justeres når mer detaljert kalkyle foreligger. b) Administrasjonen avklarer finansieringsmuligheter/betingelser med Husbanken i god tid før neste kommunestyremøte Momsproblematikk avklares. Omforent forslag til nytt pkt. 3 c lagt fram av gruppelederne. «Kommunestyrets målsetning er å få forhåndssolgt leiligheter tilsvarende minst kr 3 mill.» Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. 1) Dyrøy kommunestyre går inn for at det bygges leiligheter i en 2. etg. på Utleiebygget jfr. omforent vedtak av Dyrøy Boligstiftelse, Dyrøy Utleiebygg AS og Sentrumsplangruppa. 2) a) De 2 partene i prosjektet Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse bevilger kr hver til utarbeiding av detaljprosjektering og anbudsgrunnlag. Et mindre beløp av denne bevilgningen kan anvendes til plan for utenomhusarbeider. b) Kommunens bevilgning dekkes av midler fra salg av boliger 3) a) Følgende grovkalkyle legges til grunn for det videre arbeidet fram til detaljprosjektering: Kostnadsramme kr 11 mill. Finansiering: Husbanklån kr 4 mill. Dyrøy kommune kr 4 mill. (Tilsvarer nytt tak på bygget) Dyrøy kommune kr 1,5 mill. (Fra fond boligsalg) Dyrøy Boligstiftelse kr 1,5 mill. Kostnads- og finansieringsplan justeres når mer detaljert kalkyle foreligger.

6 b) Administrasjonen avklarer finansieringsmuligheter/betingelser med Husbanken i god tid før neste kommunestyremøte Momsproblematikk avklares. c) Kommunestyrets målsetning er å få forhåndssolgt leiligheter tilsvarende minst kr 3 mill. PS 25/13 Boligpolitikk i Dyrøy kommune 1. Dyrøy kommune er sentral i realisering av en helhetlig boligpolitikk. For å realisere disse utfordringene vedtar kommunestyret at dette ivaretas av Dyrøy Boligstiftelse. 2. Kommunestyret vedtar at Dyrøy boligstiftelse får i oppdrag å invitere private utbyggere/ næringsliv/andre til å diskutere ønske om og planer for oppføring av 4-6 leiligheter lokalisert sentrumsnært i kommunen. Kommunestyret forutsetter at utbygger/næringsliv/andre leverer et tilsvarende antall boenheter til det ordinære åpne boligmarkedet. Antall leiligheter kan utvides etter ytterligere behov. 3. Dette baseres på samarbeid med Dyrøy kommune/dyrøy boligstiftelse og private utbyggere/næringsliv/andre, jf. en samhandlings form etter eksempel fra «Hamarøymodellen». Planene/prosjektet kunngjøres i databasen for offentlige innkjøp. Prosjektet forutsettes gjennomført i samarbeid og godkjenning fra Husbanken. 3. Prosjektet videreføres dersom en akseptabel form for samhandling og delaktighet fra private utbyggere/næringsliv/andre oppnås. Det forutsettes at salg av kommunale boliger gjennomføres, jf. egen sak i formannskapet. 4. Prosessen med salg av kommunale boliger forutsettes gjennomført jf. egen sak til formannskapet 5. Hvis samarbeidet mellom Dyrøy boligstiftelse og private utbyggere/næringsliv/andre ikke lar seg gjennomføres som forutsatt, legges saken fram for ny behandling i kommunestyret. Forslag fra Knut Arne Johansen, FLD, om å utsette saken: Etter votering ble forslaget bifalt med 12 mot 2 stemmer. Saken utsettes. PS 26/13 Dyrøy Vekst AS - framtidig drift 1. Kommunestyret anbefaler for generalforsamlingen å gjennomføre en styrt avvikling av Dyrøy Vekst. Dette skjer i løpet av Kommunestyret anbefaler ovenfor generalforsamlingen at styret for Dyrøy Vekst foreslås å fungere som avviklingsstyre. 3. Kommunens behov for vaskeritjenester lyses ut på anbud blandt arbeidsmarkedsbedriftene i regionen. 4. Det søkes samarbeid i form av eierskap og kjøp av tjenester med den virksomheten som vinner anbudskonkurransen.

7 5. Representanter for kommunen og avviklingsstyret forestår den videre oppfølging med ny samarbeidspartner. 6. Alle utestående fordringer skal følges opp av bedriften og forutsettes inndrevet. 7. Avklaring av framtidig eierskap av «Grønnhuset» avklares i den den videre prosessen. 8. Budsjettet reguleres i en samlet budsjettregulering når resultatet av avviklingen er kjent. John Bernard Andersen, Leif Hermod Jenssen og Ellen Mikalsen Hals erklært inhabil. Enst. godkjent. Saken ble behandlet som siste sak, hvor permisjon var innvilget for Randi Vaeng. Styreleder Kjell Sverre Myrvoll orienterte om den økonomiske situasjonen i selskapet og bakgrunnen for denne. Forslag lagt fram i møtet fra FLD/SV/AP/SP: Alternativ 1 fra styret i Dyrøy Vekst legges til grunn: 1. Som styrets forslag. 2. Kundefordring på kr 2,5 mill. stilles i bero inntil driften kommer i pluss. 3. Dyrøy kommune overtar lån i kommunalbanken slik at det ikke misligholdes. 4. Dyrøy kommune utlyser vaskeriavtalen på anbud. 5. Som styrets forslag. 6. Som styrets forslag. 7. Som styrets forslag. 8. Dyrøy Vekst AS intensiverer arbeidet med å få oppfylt tiltaksplassene. 9. En videre drift forutsettes at styret tar de nødvendige grep for å restrukturere drifta. Forslag lagt fram i møtet fra Høyre: Som rådmannens forslag til vedtak med nytt pkt. 4: «Det søkes samarbeid i form av eierskap etter forslag fra styret i Dyrøy Vekst AS. Følgende forutsetninger skal legges til grunn: kompetanse, arbeidsområder skal legges til grunn for hva slags bedrift en skal søke samarbeid med.» Ved prøvevotering ønsket ingen å stemme for rådmannens forslag. Ved votering falt forslaget fra Høyre med 2 mot 8 stemmer. Forslaget fra FLD/SV/AP/SP ble enstemmig vedtatt. 1. Vedtak om økt tilskudd og aksjekapitalutvidelse på kr iverksettes. 2. Kundefordring på kr 2,5 mill. stilles i bero inntil driften kommer i pluss. 3. Dyrøy kommune overtar lån i kommunalbanken slik at det ikke misligholdes. 4. Dyrøy kommune utlyser vaskeriavtalen på anbud. 5. Det inngås forhandlinger med Dyrøy kommune/dyrøy Energi AS om å utvide samarbeidet for å samkjøre en del produksjoner og få økonomisk kompensasjon for utført

8 arbeid på Dyrøy Energi AS. Herunder se på maskinparken til de to selskapene med tanke på effektivisering og samkjøring. 6. Det inngås nærmere forhandlinger med Dyrøy kommune øvrige private tjenester som f.eks snørydding, søppelrydding, enkelt vedlikehold etc. 7. Videreføre samarbeidet med Senja Avfall IKS. 8. Dyrøy Vekst AS intensiverer arbeidet med å få oppfylt tiltaksplassene. 9. En videre drift forutsettes at styret tar de nødvendige grep for å restrukturere drifta. PS 27/13 Søknad om bevilling til skjenking av alkohol - Dyrøy Holiday Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet )Dyrøy Holiday A/S gis etter alkohollovens 4-2, jf. 4-1: 1a) Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent (øl, rusbrus), mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) og over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni b) Skjenking kan foregå i utleieleiligheter, samt utbygd/opparbeidet areal rundt badestamp og grillhytte. 1c)Skjenketid: Søndag til torsdag Fredag og lørdag I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fredager/- lørdager kan det skjenkes til kl Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kveld før Kristi himmelfartsdag, kveld før 1. mai, 16. mai. 1d) Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Ragnar Lerkendal, og som stedfortreder Ragna Lerkendal 1e) Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter m/merknader. 1f) Dyrøy kommune vil påpeke at ihht. alkoholloven plikter Dyrøy Holiday A/S å kunne tilby alkoholfrie alternativer av både øl og vin. Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 1)Dyrøy Holiday A/S gis etter alkohollovens 4-2, jf. 4-1: 1a) Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent (øl, rusbrus), mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) og over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni b) Skjenking kan foregå i utleieleiligheter, samt utbygd/opparbeidet areal rundt badestamp og grillhytte. 1c)Skjenketid: Søndag til torsdag Fredag og lørdag I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fredager/- lørdager kan det skjenkes til kl Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kveld før Kristi himmelfartsdag, kveld før 1. mai, 16. mai.

9 1d) Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Ragnar Lerkendal, og som stedfortreder Ragna Lerkendal. 1e) Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter m/merknader. 1f) Dyrøy kommune vil påpeke at ihht. alkoholloven plikter Dyrøy Holiday A/S å kunne tilby alkoholfrie alternativer av både øl og vin. PS 28/13 Ettergivelse av næringsfondslån PS 29/13 Uttalelse Fylkesvei 211 Forslag lagt fram i møtet fra Torbjørn Hind, Høyre, om å komme med en uttalelse om forholdene på Fylkesvei 211 fra Brøstad til Sørfjorden. Omforent forslag lagt fram i møtet: 1. Kommunestyret i Dyrøy konstaterer at Fylkesvei 211 strekningen Brøstad Sørfjorden har en helt uakseptabel dårlig standard. 2. Kommunestyret ber ordfører drøfte saken på nytt ovenfor veimyndighetene/troms fylkeskommune. Enst. vedtatt. 1. Kommunestyret i Dyrøy konstaterer at Fylkesvei 211 strekningen Brøstad Sørfjorden har en helt uakseptabel dårlig standard. 2. Kommunestyret ber ordfører drøfte saken på nytt ovenfor veimyndighetene/troms fylkeskommune.

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: 27.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo,

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer