HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Grunnlagsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Grunnlagsdokument"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2013 Grunnlagsdokument Formannskapets møte 24. oktober 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak... 3 Forord Utfordringer og mål for økonomiplan Vekst Folkehelse Samhandlingsreformen Økonomisk tilpasning og bærekraft Budsjettprosessen Kommunens styringssystemer Holemodellen Kommuneplanmelding/årsmelding Årshjul Balansert målstyring Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Frie inntekter Statsbudsjettet Anslag på skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd sentrale inntekter Momskompensasjon drift og investeringer Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Lønns- og prisvekst Rente og avdragsutgifter Lånegjeld Drift av kommunens tjenester Informasjon og publikumstjenesten Administrasjon og fellesutgifter Skoler inkl skolefaglig ansvarlig Barnehager inkl barnehagefaglig ansvarlig Helse inkl KPPT NAV Hole Pleie, rehabilitering og omsorg Tjenester for funksjonshemmede/hole arbeidssenter Plan og utvikling Folkehelse og fritid, kirken Teknisk drift/ eiendom Strategisk samarbeid, eierskap og prosjekter Investeringsplan Kommunale gebyrer VEDLEGG Økonomiplan

3 1. Skatteøret for 2013 fastsettes til den høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett 2013 og økonomiplan vedtas som det fremgår av budsjettdokumentet Vedlegg - budsjettskjema 1A og 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs etter fradrag av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til rammeområdet. 4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i tråd med budsjettdokumentet oversikt Kommunale gebyrer. 5. Rådmannen har fullmakt til å fordele budsjettrammen for rammeområdene videre til det enkelte tjenestested. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering senest i forbindelse med 1. tertialrapport. 6. Rådmannen har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjøret med kr Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt og planlagt finansiering. 8. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2013 vedtas følgende låneopptak: a. Låneopptak til investeringer med inntil kr b. Avdragstid 30 år. c. Serielån. d. Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår jf finansreglementet. 3

4 En hovedutfordring også i det kommende budsjettarbeidet og økonomiplanperioden er å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Hole kommune har opplevd store svigninger i skatteinntektene fra det ene året til det andre, og selv om deler av dette fanges opp gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det behov for å tilpasse driften til et varig lavere kostnadsnivå. Ved år med eventuelle høyere inntekter enn forventet, vil kommunen være i stand til å avsette midler for der igjen å redusere risikoen knyttet til svigninger i inntektene fremover samt ha økonomisk evne til å dekke uforutsatte kostnadsøkninger. Fra rådmannens side er det en målsetting å tilrettelegge for gode, stabile og forutsigbare tjenester for innbyggerne. Kommunen har en målsetting om ikke å ha høyere befolkningsvekst enn 2% årlig. Utviklingen de senere årene har vært høyere enn det, prognoser basert på fortsatt høy befolkningsvekst gir utfordringer for kommunen i forhold til investeringer og drift, spesielt knyttet til skoler og pleie- og omsorg. Kommunen har fortsatt utfordringer knyttet til den høye befolkningsveksten og spesielle behov hos brukerne. Endringer i lovverk/forskrifter med mer gir også utfordringer med hensyn til organisasjonen, kompentanse og økonomi. Samhandlingsreformen går inn i sitt andre driftsår. Det er for tidlig å si noe eksakt om virkningen sett ut fra et økonomisk perspektiv, men ordningen later til å ha en større kostnad enn forutsatt. Rådmannen fastholder at utbygging av Hole bo- og rehabiliteringssenter, god dialog med legene og kompetanseheving av personell er viktige suksessfaktorer. På sikt forventes skatteinntektene å reduseres tilsvarende et nivå i overkant av 130% av landsgjennomsnittet. Ut fra dette må kommunen gjennomføre en varig reduksjon av utgiftssiden. I tillegg bør tiltak for å øke inntektssiden gjennomføres. Omorganisering og effektivisering fremkommer av forslag til statsbudsjett 2013 som forventing til kommunesektoren. For Hole kommune vil dette i kommende periode bety at man gjør noen strukturelle grep i tillegg til at tjenestelederne oppfordres til å gjennomføre tiltak som forbedrer og effektiviserer prosesser som et ledd i effektivisering av driften i størrelsesorden 3-5%. Kommunens investeringsplan er også revurdert med hensyn til reduksjon i investeringer, lånebehov og driftskostnader. 4

5 Vekst Fig. Vekst i hole kommune siste 11 år Hole kommune har vært preget av høy vekst gjennom mange år. De siste 6 årene har veksten ligget fra 2% til helt opp i over 4%. Dette er i snitt godt over kommuneplanens målsetting på 2% årlig, og kommunen ligger helt i toppen blant vekstkommuner i landet. Vekst er i utgangspunktet positivt. Over tid kan det gi kommunen en mer solid økonomi, vi får en tilførsel av ressurspersoner som bidrar til videre utvikling av kommunen og det vil ofte ha en selvforsterkende effekt i forhold til kommunens omdømme. Vedvarende høy vekst skaper imidlertid store utfordringer, og det i hele spekteret av kommunens oppgaver og tjenesteyting. Det blir vanskelig å henge med i utviklingen av kommunens tjenesteproduksjon og i utbygging av kommunal infrastruktur. Statistisk sentralbyrå utarbeider flere befolkningsfremskrivninger med ulik veksttakt. Følgende tabell viser fremskrivning til 2020, basert på middels nasjonal vekst: ,04 % 2,79 % 2,93 % 2,68 % 2,57 % 2,52 % 2,36 % 2,49 % 5

6 Noen konkrete vekstutfordringer Arealer Vekst legger press på kommunens arealer, men arealdisponering er også en mulighet til å styre vekst. I henhold til rikspolitiske retningslinjer er det riktig å styre nye utbyggingsområder inn mot eksisterende boligområder bl.a. for å bidra til en effektiv og miljømessig god transportavvikling. Forholdet mellom vekst og vern er et viktig hensyn å ta, spesielt i Hole kommune. En av kommunens største utfordringer knyttet til arealdisponering, er utbyggingen av E16. Her forventes en avklaring av trasévalg i Bolig Hole kommunes nærhet til Oslo området, vekst og dermed et trangt boligmarked gjør at boligprisene i Hole ligger betydelig over prisene i f.eks. Ringerike og Jevnaker. Dette skaper spesielt utfordringer for kommunens unge som skal etablere seg på boligmarkedet, men også for andre deler av kommunens befolkning som av forskjellige grunner må reetablere seg på boligmarkedet. Skole og barnehage Både innen skole og barnehagesektoren begynner vi å nærme oss grensen for antall barn innen dagens infrastruktur. Dette betyr at det relativt snart må tas stilling til hvordan man skal utvide kapasiteten innen begge disse områdene. Pleie, omsorg, funksjonshemmede, kommunale boliger Kommunen har behov for flere omsorgsboliger, og det er kjøpt tomt i Vik sentrum som skal kunne dekke noe av dette behovet. Utbyggingen her må imidlertid sees i en større sammenheng, noe som skal ivaretas gjennom utarbeidelsen av områdeplaner for både Vik og Sundvollen. Det står til en hver tid flere personer på venteliste til kommunale boliger. Befolkningsveksten viser seg også her. I tillegg har kommunen påtatt seg å ta i mot flyktninger, 2 3 husstander innen utgangen av Evt. kjøp av Tyriheim forventes å avhjelpe denne situasjonen. Kommunal saksbehandling Økt vekst skaper en tilsvarende økning i antall saker, innen de tekniske områdene, i NAV og ellers. Dette legger et stadig økende press på kommunens saksbehandlere og viser seg igjen i økt saksbehandlingstid og større restanser. Det er i tillegg en trend at innbyggerne i større grad hevder sine rettigheter og stiller større krav til kommunen. Dette har flere konsekvenser bl.a. større krav til kompetanse og økt saksbehandlingstid på enkeltsaker. 6

7 1.2 Folkehelse Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofiler for alle landets kommuner. Hole kommunes profil viser at kommunen generelt sett har et godt utgangspunkt for sitt folkehelsearbeid. Fig. Modell for folkehelsearbeidet i Hole kommune Folkehelse er en viktig del av det arbeidet som gjøres i alle deler av Hole kommune. Det er utarbeidet en kommunedelplan for Folkehelse, Idrett og kultur, som legger noe av grunnlaget for det folkehelsearbeidet som skal gjøres. Med referanse til figuren ovenfor, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette inn innsatsen så tidlig som mulig i denne figuren. Det vil si å gjøre tiltak som bygger opp under befolkningens trivsel, tilhørighet og identitet, samt å jobbe med forebyggende helsefaglige tiltak. 7

8 1.3 Samhandlingsreformen Norge er et av verdens beste land å bo i. Folk lever stadig lenger, helsetilstanden og kunnskapsnivået i befolkningen blir stadig bedre og behandlingsmulighetene er mange og varierte. Samtidig innebærer dette at velferdsstaten har store utfordringer framover knyttet til økende levealder, økende antall eldre i befolkningen, økende krav og forventninger og økte muligheter til diagnostisering, behandling og livsforlengende tiltak. Samhandlingsreformen bærer to hovedtanker i seg. 1) Utvikling av kommunale tilbud knyttet til forebygging og mestring 2) Etablering av tiltak som skal sørge for kommunale tjenester "i stedet for, under og etter sykehusopphold" Nytt lovverk i form av ny Folkehelse-lov og ny helse- og omsorgstjenestelov samt overføring av penger fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, danner grunnlaget for den juridiske og økonomiske delen av reformen. Endring av holdninger, avlæring av gammel kunnskap og etablering av ny kompetanse er også nødvendige faktorer som må jobbes aktivt med for å oppnå reformens intensjon. Erfaringene så langt tilsier at det fra et statlig hold ikke er lagt opp til en full-finansiering av Samhandlingsreformen. Statlige overføringer fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, er ikke tilstrekkelig i forhold til med-finansiering av sykehusinnleggelser. Beregningsgrunnlaget for økonomiske overføringer til kommunene, la til grunn et mindre antall årlige sykehusinnleggelser (2011) enn det som er de faktiske tall (2012). Hole kommune har hittil klart å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med et par unntak til tross for at liggetiden stadig går ned. Hvert overbeleggsdøgn på sykehuset gir en kostnad for kommunen på kr Utvikling av tilbud knyttet til forebygging og mestring: - Folkehelse i alle planer på tvers av tjenestekategorier - Opprettelse av Frisklivssentral med en grunnbemanning tilsvarende 100% stilling. - 3 årig Prosjekt "psykolog i skolehelsetjenesten" - delfinansiert via statlig tilskudd Etablering av ulikt tiltak i stedet for, under og etter sykehusinnleggelse - " Vridning" av tjenestetilbudet i retning av korttidsplasser framfor langtidsplasser. Økt vekt på rehabilitering. Dette er en riktig endring for pasientene i forhold til målsetting om, men betyr svikt i inntekter for Pleie, rehabitering og omsorg. - Prosjekt etablering av ø-hjelp-plasser et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken og Jevnaker, Sigdal, Modum, Krødsherad Ringerike og Hole. - Rekruttering og opplæring av helsefagligpersonell som må inneha den nødvendige kompetanse. - Etablering av tilsynslege-ordning for flere brukere i tjenesten for funksjonshemmede - Etablering av nye omsorgsboliger, jfr plan - Etablering av dagsenter for eldre jfr plan 8

9 1.4 Økonomisk tilpasning og bærekraft Mål for god økonomistyring er å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Hole kommune har hatt svake økonomiske resultater de senere årene tiltross for gode skatteinntekter. Kommunen kjennetegnes med høye skatteinntekter, høy befolkningsvekst og forholdsvis store svigninger i inntektene som skaper utfordringer i forhold til budsjettering og planlegging. Høy befolkningsvekst kombinert med statlige reformer har gitt utslag også i økte investeringer og en høy lånegjeld pr innbygger. Dette gjør kommunen mer sårbar i forhold til eventuelle renteøkninger. Endringer i inntektssystemet bidrar også til at kommunen må tilpasse driften til forventede lavere inntekter. I årsbudsjett for 2013 og økonomiplan legges opp til: Tilpasning av driften gjennom både kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger. Alle enheter forventes årlig å bidra med tiltak for å forbedre effektiviteten i tjenesteproduksjonen gjennom forbedringstiltak. Investeringstakt som er bærekraftig i forhold til driftsinntektene. Mål om å planlegge i forhold til årlig overskudd / driftsresultat på 1,5-3% for å møte uforutsette svigninger i inntekter og utgifter samt egenfinansiering av investeringer. 9

10 2. Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på kommuneplanens langsiktige del. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Rådmannen har ansvar for å utarbeide grunnlagsdokumentasjon vedrørende årsbudsjett og økonomiplan. Formannskapet har ansvaret for å fremme innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstilling til årsbudsjettet skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Kommunestyret skal selv vedta årsbudsjettet. Vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 18. juni Kommunestyret - Plan og perspektivseminar. Drøfte sentrale politiske emner og gi prioriteringer / styringssignaler. Utviklingstrekk og utfordringer. Vekst, strukturelle endringer og økonomi. September Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan oktober grunnlagsdokumentasjon utarbeides 8. oktober Regjeringens forslag til statsbudsjett og rammer for kommunesektoren foreligger. 24. oktober Formannskapet - heldagsmøte Gjennomgang av rådmannen grunnlagsdokument. Fastsette foreløpige budsjettrammer og mål. 21. november Formannskapet avgir foreløpig innstilling i budsjettsaken (som legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager) Høringsdokumentet endres i tråd med formannskapets innstilling og legges ut snarest etter 21. november. 26. november - 7. Høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 7. desember. desember 12. desember Formannskapet behandler høringsuttalelsene og avgir endelig innstilling. 17. desember Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett Innen 15. januar Fylkesmannen frist oversendelse budsjettvedtak 10

11 Holemodellen "Holemodellen" er kommunens egne styringsverktøy, lederstruktur og holdningsarbeid, satt i system for å få til en bedre og mer balansert tjenesteproduksjon. 3.2 Kommuneplanmelding/årsmelding Hensikten med kommuneplanmeldingen er blant annet å gi politikerne best mulig forståelse for kommunens drift, hvilke utfordringer en står ovenfor og grunnlag for å velge de riktige strategier videre. Det legges også vekt på å se sammenhengen med overordna mål når det skal gjøres prioriteringer. 3.3 Årshjul Årshjulet viser i grove trekk hva det skal legges vekt på gjennom året og samhandlingen mellom politikk og administrasjon på ulike nivåer. Årshjulet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal RAPPORTERING/STATUS STRATEGI UTARBEIDE PLANDOKUMENTER VEDTAK Politiske vedtak 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ÅRSBERETNING KOMMUNEPLAN- MELDING BUDSJETT- FORSLAG BUDSJETT- VEDTAK Tjenesteledermøter VIRKSOMHETS- PLANLEGGING KOMMUNEPLAN- MELDING BUDSJETT REGNSKAP TJENESTELEDER- SAMLING OPPSUMMERING/ PRIORITERING HANDLINGPLAN BMS- RAPPORTERING SAMORDNET VURDERING BUDSJETT 11

12 Samfunnsutvikling Brukere Medarbeidere Økonomi Hole kommune Økonomiplan grunnlagsdokument 3.4 Balansert målstyring Det er satt i gang arbeid med å revitalisere balansert målstyring i Hole kommune. Hensikten med balansert målstyring er å lage rutiner for en bedre samfunnsøkonomisk styring av kommunens oppgaver. Perspektiver Fokusområder Hovedmål Målemetode Frekvens Ønsket resultat Laveste Ikke aksepterte godkjent resultat resultat Resultat 2011 Ø1 Økonomistyring Ø1.1 Holde budsjett Regnskap vs budsjett Tertial 0-1% 0% negativt negativt > 1% negativt avvik avvik avvik 0,8% Ø2 Effektivitet Ø2.1 Tiltak for forbedring Avhenger av tiltaket Tertial 1 Ikke aktuelt 0 Ø3 Finansiell styrke Ø3.1 Resultat min 3% av driftsinntektene Resultatregnskap Årlig 1,5 % 0,1-1,5 % < 0,1 % 0,5 M1 Kompetanse M1.1 Utarbeide kompetanseplaner Etablerte kompetanseplaner på tjenestestedene Årlig M1.2 Nødvendig kompetanse for å utføre Medarbeiderundersøkelsen 2. årlig egne arbeidsoppgaver M2 Vi-kultur og M2.1 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen 2. årlig arbeidsmiljø M % nærvær Nærværsstatistikk Tertial Alle > 90% < 90% Ca. 50%, men alle de store 4, ,4 0-3,9 4,8 B2 God kvalitet på tjenestetilbudet B3 Forutsigbare tjenester S1 Det gode liv med basis i natur og kultur S2 Barn og unges oppvekst S3 Næringsutvikling S4 Folkehelse Balansert målstyring - Holemodellen Visjon: Eventyrlig fortid - eventyrlig fremtid B1.2 Service og tilgjengelighet Forbrukerrådets test Årlig Meget bra Bra Dårlig Ikke testet B2.1 Opplevd kvalitet på tjenestetilbudet Brukerundersøkelse Årlig 44% fornøyd 4, ,4 0-3,9 55% ok B2.2 Avvik/merknader ved tilsyn Telling Tertial 0 Merknader Avvik 8 avv. B2.3 Gjennomførte forbedringsprosjekter Telling Tertial 1 Ikke aktuelt 0 10 B3.1 Tjeneste beskrivelser v/ alle tjenester Telling Årlig under utarbeidels Finnes, må Alle e Ikke oppdateres B3.2 Gode internettsider DIFI undersøkelse Årlig S1.1 Balansert arealutvikling (vekst og vern) stjerner stjerner Kommuneplan Årlig 0 dispensasjo 1-3 stjerner 6 ner < 10 disp > 10 disp 0 S1.2 Miljøsertifisering Telling Årlig Sertifisert 2 bhg. i (1/3 pr år) I gang ikke i gang gang S1.3 Miljømessige gode løsninger for all utvikling S1.4 Opplevd tilrettelegging for aktiv bruk av natur og kulturverdiene i helse, kultur og rekreasjonsarbeid. S2.1 Ta hensyn til barn og unges behov ved all fremtidig arealutvikling i kommunen S2.2 Sørge for samhandling om barn og unge på tvers av tjenestefunksjoner, med fokus på overganger. (Ungdomstrinn- Videregående i 2012) S3.1 Styrke total egendekning av arbeidsplasser S3.2 Gjøre det enkelt å være næringsdrivende i kommunen/regionen S4.1 Folkehelseperspektivet skal være en del av alle kommunale planer Statistikk Årlig Alle utbyggere velger fornybar energi 4, ,4 0-3,9 4,6 Bedre enn Reduksjon i > 95 % 2010 fht ,9% M3 Ledelse M3.1 Mottak, oppfølging og opplæring av nye Evalueringsskjema Årlig Ikke medarbeidere 4, ,4 0-3,9 rapportert M3.2 Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen 2. årlig 4, ,4 0-3,9 4,7 M4 Tverrfaglighet M4.1 Utnytte fagressurser på tvers Årsrapportering Årlig 0 Ikke rapp. B1 Opplevd B1.1 Opplevd medvirkning fra brukerne Brukerundersøkelse 2. årlig 40% tilfredshet på fornøyd medvirkning 4, ,4 0-3,9 52% ok Innbyggerundersøkelse Arealplaner Årsrapportering Forbedringsprosjekter 3. årlig Årlig Årlig > 50 % velger fornybar < 50 % velger fornybar 4, ,4 0-3,9 Ikke rapp. 95% fornøyd Alle < alle alle i gang 0 i gang Statistikk Årlig >0,5 % 0-0,5% økning økning reduksjon Mangl. stat. Brukerundersøkelse 2. årlig næring 4, ,4 0-3,9 50% ok Årsrapportering Årlig ikke rel. i alle < alle

13 Balansert målstyring kan kort beskrives gjennom tre innfallsvinkler, som alle retter fokus mot organisasjonens kunnskap, egne prestasjoner og oppnådde resultat: Helhet ulike strategiske fokusområder. Hvilke strategiske fokusområder som velges, kan variere fra organisasjon til organisasjon og dessuten endres over tid. Det sentrale poenget er imidlertid at det rettes oppmerksomhet mot flere fokusområder samtidig. o For Hole kommune innebærer det å rette fokus mot 4 strategiske fokusområder; Økonomi, medarbeidere, brukere og samfunnsutvikling. Fokus selve fundamentet for balansert målstyring er kommunens visjon, overordnede mål og strategier (hovedområder en velger å styre på). o For Hole kommune innebærer det at alle tjenesteenheter i tillegg til lovverk skal legge kommuneplanen til grunn for all planlegging og rapportering. Dialog og utvikling - Et tredje element i balansert målstyring er understrekingen av at gode resultater bare oppnås gjennom aktivt og reelt samarbeid mellom mennesker. Fine målformuleringer og presise tiltaksbeskrivelser oppfattes verken som fornuftige eller bindende dersom ikke berørte parter har deltatt i utformingen av dem. o Sentralt for alle ledere i Hole kommune er relasjonsledelse. Relasjonsledelse skal benyttes som et verktøy og bidra til å få det beste ut av alle kommunens medarbeidere - for å oppnå gode resultater. o For Hole kommune innebærer det at alle ansatte skal jobbe for kommunens "Vikultur". Vi-kulturen skal bidra til at vi sammen skal gjøre vårt ytterste for å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud innenfor gitte rammer. Til grunn for vi-kulturen ligger verdiene: Respekt, åpenhet, lojalitet og fleksibilitet. o Som leder i Hole kommune skal du jobbe etter kommunens fire ledersetninger: Bygge intern stolthet og kultur Være en tydelig og tilgjengelig leder Tenke helhetlige løsninger og benytte tverrfaglig kompetanse Fremme arbeidsglede og bidra til et godt arbeidsmiljø Være serviceinnstilt og bidra til gode løsninger for brukerene 13

14 Befolkningsutvikling Kommunen har et mål i kommuneplanen at gjennomsnittlig befolkningsvekst ikke skal overskride 2%. I forbindelse med kommuneplanens arealdel ble det lagt stor vekt på å lage et verktøy der kommunen kunne regulere befolkningsveksten i størst mulig grad. Befolkningsutviklingen og alderssammensetningen har stor betydning for tjenestebehovet i årene fremover. Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet flere befolkningsfremskrivninger med ulik veksttakt. I kommuneplanmeldingen er følgende prognoser lagt til grunn fremover: Endring Antall Prosent 0-5 år ,77 % 6-15 år ,16 % år ,60 % 67 år eller eldre ,53 % Totalt Endring i antall Endring i % 2,67 2,55 2,89 2,75 14,29 % Tabellen viser prognose for årlig vekst fra 2011 til 2015 og fra

15 4.2 Frie inntekter Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør kommunens frie inntekter. Disse kan kommunen disponere fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. Eiendomsskatt, merverdiavgiftskompensasjon på investeringer og rentekompensasjonsrodninger fra staten går også inn under definisjonen frie inntekter. I regnskapet 2011 utgjorde de frie inntektene 288 mill kr (73%) av totale driftsinntekter på 393 mill kr. 4.3 Statsbudsjettet Stortinget fastsetter rammen for kommunesektorens inntekter gjennom statsbudsjettet. Budsjettet er basert på signaler i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 fremlagt 8. oktober Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på 6,8 mrd kr. Dette tilsvarer 1,8%. Av veksten i samlede inntekter er 5 mrd kroner vekst i frie inntekter. Utfordringer for kommunesektoren som fremgår av statsbudsjettet: Økte pensjonskostnader Endringer i alderssammensetning Arbeidskraftbehov Vekst og fraflytting Veksten i frie inntekter skal kompensere for: Befolkningsvekst og demografi kostnadene beregnet til mellom 3-3,3 mrd kr Pensjonskostnader utover det som dekkes av deflator 1,4 mrd kr Handlingsrom for kommunesektoren I 2012 forventes en særskilt vekst i kommunesektorens pensjonspremier. Dette har flere årsaker: Høy årslønnsvekst Svakere resultater i pensjonsordningene pga finansuro, og dermed mindre overskudd som kan tilbakeføres kommunene. Høyere kapitalkrav for pensjonsordningene for å sikre soliditet. Beregningsrenten for den såkalte "garanterte avkastningen" er satt ned til 2,5% pga lavt nivå på langsiktige renter. For Hole kommune vil dette kunne dreie seg om ca 1,8 mill kr i økte pensjonskostnader knyttet til økte pensjonspremier. 15

16 Andre saker: I 2013 er det lagt inn 913 mill kr i rammetilskuddet til nye oppgaver. Dette kommer i tillegg til veksten i frie inntekter: Nominell videreføring av foreldrebetaling barnehager kompensasjon for helårseffekt av tiltaket i 2012 og videreføring av tiltaket i Omlegging av kontantstøtten kompensasjon for helårseffekt av tiltaket i 2013 Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra 92 til 94% fra 1. august kompensasjon for helårseffekt av tiltaket i 2012 og videreføring av tiltaket i Valgfag på 8. og 9. trinn kompensasjon for helårsvirkning av valgfag på 8. trinn i 2012 og innføring av valgfag på 9. trinn fra høsten Kulturskoletilbud i skole/sfo ny sak i Regjeringen foreslår at det innføres en times gratis kulturskoletilbud i skole eller SFO-tiden på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra høsten Tilbudet skal være frivillig for den enkelte. Utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp uttrekk av rammetilskuddet til kommunene i frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp. Barnevern Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 205 mill kr. Kommunene kan søke om midler til stillinger både saksbehandlerstillinger og stillinger knyttet til tiltaksutvikling og samhandlingstiltak. Fylkesmannen fordeler midlene etter søknad. Ressurskrevende tjenester Kompensasjonsgraden er 80% for netto utgifter utover innslagsnivået i Innslagspunktet blir økt pr bruker fra kr til kr for netto utgifter i 2012 (justert opp med antatt lønnsvekst). Gjelder personer under 67 år. 4.4 Anslag på skatt og rammetilskudd For å kunne gi et likevedig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles deler av skatteinntektene, inntektsutjevningen, mellom kommunene. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd ses under ett. Det er mange forhold som påvirker skatteinntektene. Som det fremgår av tabellen nedenfor er det forholdsvis store svigninger fra det ene året til det andre. Gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet oppveies noe av svigningene. Rammetilskuddet til kommunene består av et brutto rammetilskudd som fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober og et innteksutjevningselement som beregnes løpende i budsjettåret og kommer som fradrag/tillegg til brutto rammetilskudd. 16

17 Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket 60% av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettvedtaket fastsette forventet skatteinngang (prognose) for Hole kommune og indirekte tas det da stilling til forventet nivå i forhold til landsgjennomsnittet. I tråd med kommunestyrets målsetting om å tilpasse driften til et varig lavere inntektsnivå er det for 2012 lagt til grunn en prognose på 145% av landsgjennomsnittet. Dette er videreført i økonomiplanperioden. KS (Kommunenes sentralforbund) har utarbeidet en prognosemodell for skatt og rammetilskudd som benyttes av de fleste kommuner som verkøy for budsjettering av skatt og rammetilskudd. I modellen understrekes at kommunene selv må ta stilling til prognose for egne skatteinntekter. Rammetilskudd (1000 kr) Prognose Innbyggertilskudd (likt beløp pr innbygger) Utgiftsutjevning Overgangsordinger/INGAR fra Saker særskilt fordeling (fysioterapi, kvalifisering.) Veksttilskudd Ordinært skjønn -390 Ekstra skjønn tildelt av KRD Ekstra skjønn tildelt av KRD des Tiltakspakken 2009/1 mrd mer i frie inntekter i RNB Brutto rammetilskudd "Bykletrekk" 3 6 Netto inntektsutjevning Netto rammetilskudd Endring fra året før -12,8 % 195,1 % 23,0 % 6,3 % 0,7 % 0,6 % 0,0 % Skatteinntekter Skatt på formue og inntekt Endring fra året før 11,60 % 9,30 % 3,02 % 5,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum skatt og rammetilskudd Hole kommunes skatteinntekter er basert på prognose for 2012 på 220 mill kr og 6% vekst i 2013 som statsbudsjettet legger opp til. Prognosen for 2013 er viderført som i 2012 med et anslag på 145% av landsgjennomsnittet. Kommunen forventes å trekkes ca 46 mill kr i rammetilskuddet pga høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, demografi, sosiale forhold og geografi. Utgiftsutjevningen gir en reduksjon i rammetilskuddet til Hole kommune. Indeks lavere enn 1 tilsier lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet. For Hole kommune er denne på 0,98 i Gjennom utgiftsutjevningen trekkes Hole kommune 5,4 mill kr. 17

18 4.5 Andre generelle statstilskudd sentrale inntekter I tillegg til skatt- og rammetilskudd mottar kommunen andre generelle, dvs ikke øremerkede tilskudd fra staten, som momskompensasjon, rentekompensasjonstilskudd m.v. Generelle statstilskudd (1000 kr) Prognose Kompensasjon reform 97 / Utdanningsdir Rentekompensasjon skolebygg - HUS Rentekomensasjon omsorgsboliger Rentekompensasjon skolebygg VIK Rentekompensasjon skolebygg Røyse Øvrige generelle statstilskudd Momskompensasjon drift og investeringer Momskompensasjonsordningen ble innført fra Ordningen skulle være selvfinansierende ved at kommunene får refundert merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene ble trukket i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjorde. Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer skal også føres i driftsregnskapet. Men, fra 2010 er ordningen endret slik at kompensasjonsilskuddet skal gradvis inntektsføres i investeringsregnskapet. Ettersom denne endringen på kort sikt vil innebære en innstramming av kravet om økonomisk balanse i driften, ble det innført en overgangsperiode på fem år hvor hhv 20% i 2010, 40% i 2011, 60% i 2012, 80% i 2013 og 100% fra 2014 av kompensasjonen må pliktig overføres til investering. Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer utgjorde i regnskapet for 2009 ca 19 mill kr, 3,8 mill kr i 2010 og 6,8 mill kr i Dette innebærer at kommunen fremover må tilpasse driften en varig redusert driftsinntekt. I forhold til det enkelte investeringstiltak vil det på den annen side gis et mer riktig bilde av det faktiske finansieringsbehov. Momskompensasjon på investeringer er for 2013 budsjettert med utgangspunkt i investeringsplanen for I tråd med forskriften skal 80% (pliktig del) overføres til investeringsbudsjettet til finansiering av investeringer. I budsjettforslaget er all momskompensasjon på investeringer forutsatt overført til investeringsregnskapet også i Fra 2014 er kompensasjonstilskuddet i sin helhet forutsatt budsjettert og regnskapsført i investeringsregnskapet. 18

19 4.5.2 Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Kommunen mottar kompensasjonstilskudd i forhold til fullførte invsteringer i omsorgsboliger/sykehjem og rentekompensasjon på investeringer i skoleanlegg. Samlet årlig tilskudd har de siste årene utgjort ca 3 mill. kr. Det legges også til grunn for 2013 og økonomiplanperioden, med noe justeringer i forhold til renteprognosen som legges til grunn for årsbudsjett og økonomiplanperioden. For nye tiltak i investeringsplanen fremover er det endring knyttet til kompensasjonsordningene for omsorgsboliger/sykehjem. I gammel ordning var det et oppstartilskudd og rentekompensasjon innenfor en låneramme, i den nye ordningen gis det investeringstilskudd som bidrar til å redusere lånebehovet. Ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 ble det etablert ny ordning for rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg. Det er lagt til grunn en investeringsramme på 15 mrd kr fra og med 1. januar 2009 til 31. desember Hole kommunes andel er beregnet til 14,771 mill kr. I investeringsplanen ligger det inne et nytt tiltak i forhold til Vik og Røyse skole som forutsettes komme inn under rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg. 4.6 Lønns- og prisvekst Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en deflator (vektet pris- og lønnsvekst) for 2013 på 3,3%. Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 4%. Deflatoren har to funksjoner: historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator) og kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator). 4.7 Rente og avdragsutgifter Signaler fra markedene indikerer fortsatt langsiktig lavt rentenivå i Norge. Prognoser bl.a. fra Kommunalbanken tilsier isolert at renten kan forventes å ligge på rundt 2,5-2,75% de neste årene for så å øke til 3,25-3,5 mot slutten av økonomiplanperioden. Erfaringene fra de senere årene med forholdsvis sterke svigninger i rentene og at kommunen i hovedsak har pt-rente på sine lån, tilsier at man budsjetterer forsiktig også her. Rådmannen forslår at renteforutsetningene som er lagt til grunn i økonomiplanen for videreføres. 19

20 Renteforutsetinger 2013: 3,25 % 2014: 3,75 % 2015: 4,00% 2016: 4,00% 4.8 Lånegjeld Tabellen viser kommunens behov for låneopptak i 2013 og økonomiplanperioden. Kommunen hadde pr , 354,9 mill kr i langsiktig lånegjeld og prognose for 2012 er med de gjeldende lånevedtak og avdragsprofil på 367,8 mill kr. Lånegjelden inkluderer VAinvesteringer og startlån til videreformidling. Regnskap Budsjett Investeringsgjeld Budsjetterte låneopptak Avdragsutgifter Lån pr Av planlagte låneopptak i 2013 på vel 9 mill kr utgjør rentable investeringer knyttet til vannog avløp (gebyrfinansierte tiltak) 2 mill kr. Med den høye gjeldsbelastningen er kommunen følsom overfor renteendringer. En økning i rentenivået på 1 prosentpoeng vil isolert sett øke renteutgiftene på lån med flytende rente med ca 3 mill kr. Pr juli 2012 er ca 2% av kommunens lånegjeld knyttet opp til fastrenteavtaler. Finansutgifter og inntekter inkl rentekompensasjonstilskudd mm Renter og avdrag Regnskap Budsjett Renteutgifter Avdragsutgifter Sum brutto renter og avdrag Rentekompensasjon - staten Finansinntekter Renteinntekter Startlån Renteinntekter Ringeriks-kraft nett Utbytte fra selskaper Sum renteinntekter Netto rente og avdragsutgifter

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Å Balsfjord kommune -"` -for framtida

Å Balsfjord kommune -` -for framtida Å Balsfjord kommune -"` -for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Foto: Russetind fra østsia av fjorden Politisk behandlin Formannska Offentli ettersyn Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer