HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Grunnlagsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Grunnlagsdokument"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2013 Grunnlagsdokument Formannskapets møte 24. oktober 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak... 3 Forord Utfordringer og mål for økonomiplan Vekst Folkehelse Samhandlingsreformen Økonomisk tilpasning og bærekraft Budsjettprosessen Kommunens styringssystemer Holemodellen Kommuneplanmelding/årsmelding Årshjul Balansert målstyring Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Frie inntekter Statsbudsjettet Anslag på skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd sentrale inntekter Momskompensasjon drift og investeringer Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Lønns- og prisvekst Rente og avdragsutgifter Lånegjeld Drift av kommunens tjenester Informasjon og publikumstjenesten Administrasjon og fellesutgifter Skoler inkl skolefaglig ansvarlig Barnehager inkl barnehagefaglig ansvarlig Helse inkl KPPT NAV Hole Pleie, rehabilitering og omsorg Tjenester for funksjonshemmede/hole arbeidssenter Plan og utvikling Folkehelse og fritid, kirken Teknisk drift/ eiendom Strategisk samarbeid, eierskap og prosjekter Investeringsplan Kommunale gebyrer VEDLEGG Økonomiplan

3 1. Skatteøret for 2013 fastsettes til den høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett 2013 og økonomiplan vedtas som det fremgår av budsjettdokumentet Vedlegg - budsjettskjema 1A og 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs etter fradrag av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til rammeområdet. 4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i tråd med budsjettdokumentet oversikt Kommunale gebyrer. 5. Rådmannen har fullmakt til å fordele budsjettrammen for rammeområdene videre til det enkelte tjenestested. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering senest i forbindelse med 1. tertialrapport. 6. Rådmannen har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjøret med kr Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt og planlagt finansiering. 8. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2013 vedtas følgende låneopptak: a. Låneopptak til investeringer med inntil kr b. Avdragstid 30 år. c. Serielån. d. Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår jf finansreglementet. 3

4 En hovedutfordring også i det kommende budsjettarbeidet og økonomiplanperioden er å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Hole kommune har opplevd store svigninger i skatteinntektene fra det ene året til det andre, og selv om deler av dette fanges opp gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det behov for å tilpasse driften til et varig lavere kostnadsnivå. Ved år med eventuelle høyere inntekter enn forventet, vil kommunen være i stand til å avsette midler for der igjen å redusere risikoen knyttet til svigninger i inntektene fremover samt ha økonomisk evne til å dekke uforutsatte kostnadsøkninger. Fra rådmannens side er det en målsetting å tilrettelegge for gode, stabile og forutsigbare tjenester for innbyggerne. Kommunen har en målsetting om ikke å ha høyere befolkningsvekst enn 2% årlig. Utviklingen de senere årene har vært høyere enn det, prognoser basert på fortsatt høy befolkningsvekst gir utfordringer for kommunen i forhold til investeringer og drift, spesielt knyttet til skoler og pleie- og omsorg. Kommunen har fortsatt utfordringer knyttet til den høye befolkningsveksten og spesielle behov hos brukerne. Endringer i lovverk/forskrifter med mer gir også utfordringer med hensyn til organisasjonen, kompentanse og økonomi. Samhandlingsreformen går inn i sitt andre driftsår. Det er for tidlig å si noe eksakt om virkningen sett ut fra et økonomisk perspektiv, men ordningen later til å ha en større kostnad enn forutsatt. Rådmannen fastholder at utbygging av Hole bo- og rehabiliteringssenter, god dialog med legene og kompetanseheving av personell er viktige suksessfaktorer. På sikt forventes skatteinntektene å reduseres tilsvarende et nivå i overkant av 130% av landsgjennomsnittet. Ut fra dette må kommunen gjennomføre en varig reduksjon av utgiftssiden. I tillegg bør tiltak for å øke inntektssiden gjennomføres. Omorganisering og effektivisering fremkommer av forslag til statsbudsjett 2013 som forventing til kommunesektoren. For Hole kommune vil dette i kommende periode bety at man gjør noen strukturelle grep i tillegg til at tjenestelederne oppfordres til å gjennomføre tiltak som forbedrer og effektiviserer prosesser som et ledd i effektivisering av driften i størrelsesorden 3-5%. Kommunens investeringsplan er også revurdert med hensyn til reduksjon i investeringer, lånebehov og driftskostnader. 4

5 Vekst Fig. Vekst i hole kommune siste 11 år Hole kommune har vært preget av høy vekst gjennom mange år. De siste 6 årene har veksten ligget fra 2% til helt opp i over 4%. Dette er i snitt godt over kommuneplanens målsetting på 2% årlig, og kommunen ligger helt i toppen blant vekstkommuner i landet. Vekst er i utgangspunktet positivt. Over tid kan det gi kommunen en mer solid økonomi, vi får en tilførsel av ressurspersoner som bidrar til videre utvikling av kommunen og det vil ofte ha en selvforsterkende effekt i forhold til kommunens omdømme. Vedvarende høy vekst skaper imidlertid store utfordringer, og det i hele spekteret av kommunens oppgaver og tjenesteyting. Det blir vanskelig å henge med i utviklingen av kommunens tjenesteproduksjon og i utbygging av kommunal infrastruktur. Statistisk sentralbyrå utarbeider flere befolkningsfremskrivninger med ulik veksttakt. Følgende tabell viser fremskrivning til 2020, basert på middels nasjonal vekst: ,04 % 2,79 % 2,93 % 2,68 % 2,57 % 2,52 % 2,36 % 2,49 % 5

6 Noen konkrete vekstutfordringer Arealer Vekst legger press på kommunens arealer, men arealdisponering er også en mulighet til å styre vekst. I henhold til rikspolitiske retningslinjer er det riktig å styre nye utbyggingsområder inn mot eksisterende boligområder bl.a. for å bidra til en effektiv og miljømessig god transportavvikling. Forholdet mellom vekst og vern er et viktig hensyn å ta, spesielt i Hole kommune. En av kommunens største utfordringer knyttet til arealdisponering, er utbyggingen av E16. Her forventes en avklaring av trasévalg i Bolig Hole kommunes nærhet til Oslo området, vekst og dermed et trangt boligmarked gjør at boligprisene i Hole ligger betydelig over prisene i f.eks. Ringerike og Jevnaker. Dette skaper spesielt utfordringer for kommunens unge som skal etablere seg på boligmarkedet, men også for andre deler av kommunens befolkning som av forskjellige grunner må reetablere seg på boligmarkedet. Skole og barnehage Både innen skole og barnehagesektoren begynner vi å nærme oss grensen for antall barn innen dagens infrastruktur. Dette betyr at det relativt snart må tas stilling til hvordan man skal utvide kapasiteten innen begge disse områdene. Pleie, omsorg, funksjonshemmede, kommunale boliger Kommunen har behov for flere omsorgsboliger, og det er kjøpt tomt i Vik sentrum som skal kunne dekke noe av dette behovet. Utbyggingen her må imidlertid sees i en større sammenheng, noe som skal ivaretas gjennom utarbeidelsen av områdeplaner for både Vik og Sundvollen. Det står til en hver tid flere personer på venteliste til kommunale boliger. Befolkningsveksten viser seg også her. I tillegg har kommunen påtatt seg å ta i mot flyktninger, 2 3 husstander innen utgangen av Evt. kjøp av Tyriheim forventes å avhjelpe denne situasjonen. Kommunal saksbehandling Økt vekst skaper en tilsvarende økning i antall saker, innen de tekniske områdene, i NAV og ellers. Dette legger et stadig økende press på kommunens saksbehandlere og viser seg igjen i økt saksbehandlingstid og større restanser. Det er i tillegg en trend at innbyggerne i større grad hevder sine rettigheter og stiller større krav til kommunen. Dette har flere konsekvenser bl.a. større krav til kompetanse og økt saksbehandlingstid på enkeltsaker. 6

7 1.2 Folkehelse Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofiler for alle landets kommuner. Hole kommunes profil viser at kommunen generelt sett har et godt utgangspunkt for sitt folkehelsearbeid. Fig. Modell for folkehelsearbeidet i Hole kommune Folkehelse er en viktig del av det arbeidet som gjøres i alle deler av Hole kommune. Det er utarbeidet en kommunedelplan for Folkehelse, Idrett og kultur, som legger noe av grunnlaget for det folkehelsearbeidet som skal gjøres. Med referanse til figuren ovenfor, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette inn innsatsen så tidlig som mulig i denne figuren. Det vil si å gjøre tiltak som bygger opp under befolkningens trivsel, tilhørighet og identitet, samt å jobbe med forebyggende helsefaglige tiltak. 7

8 1.3 Samhandlingsreformen Norge er et av verdens beste land å bo i. Folk lever stadig lenger, helsetilstanden og kunnskapsnivået i befolkningen blir stadig bedre og behandlingsmulighetene er mange og varierte. Samtidig innebærer dette at velferdsstaten har store utfordringer framover knyttet til økende levealder, økende antall eldre i befolkningen, økende krav og forventninger og økte muligheter til diagnostisering, behandling og livsforlengende tiltak. Samhandlingsreformen bærer to hovedtanker i seg. 1) Utvikling av kommunale tilbud knyttet til forebygging og mestring 2) Etablering av tiltak som skal sørge for kommunale tjenester "i stedet for, under og etter sykehusopphold" Nytt lovverk i form av ny Folkehelse-lov og ny helse- og omsorgstjenestelov samt overføring av penger fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, danner grunnlaget for den juridiske og økonomiske delen av reformen. Endring av holdninger, avlæring av gammel kunnskap og etablering av ny kompetanse er også nødvendige faktorer som må jobbes aktivt med for å oppnå reformens intensjon. Erfaringene så langt tilsier at det fra et statlig hold ikke er lagt opp til en full-finansiering av Samhandlingsreformen. Statlige overføringer fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, er ikke tilstrekkelig i forhold til med-finansiering av sykehusinnleggelser. Beregningsgrunnlaget for økonomiske overføringer til kommunene, la til grunn et mindre antall årlige sykehusinnleggelser (2011) enn det som er de faktiske tall (2012). Hole kommune har hittil klart å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med et par unntak til tross for at liggetiden stadig går ned. Hvert overbeleggsdøgn på sykehuset gir en kostnad for kommunen på kr Utvikling av tilbud knyttet til forebygging og mestring: - Folkehelse i alle planer på tvers av tjenestekategorier - Opprettelse av Frisklivssentral med en grunnbemanning tilsvarende 100% stilling. - 3 årig Prosjekt "psykolog i skolehelsetjenesten" - delfinansiert via statlig tilskudd Etablering av ulikt tiltak i stedet for, under og etter sykehusinnleggelse - " Vridning" av tjenestetilbudet i retning av korttidsplasser framfor langtidsplasser. Økt vekt på rehabilitering. Dette er en riktig endring for pasientene i forhold til målsetting om, men betyr svikt i inntekter for Pleie, rehabitering og omsorg. - Prosjekt etablering av ø-hjelp-plasser et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken og Jevnaker, Sigdal, Modum, Krødsherad Ringerike og Hole. - Rekruttering og opplæring av helsefagligpersonell som må inneha den nødvendige kompetanse. - Etablering av tilsynslege-ordning for flere brukere i tjenesten for funksjonshemmede - Etablering av nye omsorgsboliger, jfr plan - Etablering av dagsenter for eldre jfr plan 8

9 1.4 Økonomisk tilpasning og bærekraft Mål for god økonomistyring er å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Hole kommune har hatt svake økonomiske resultater de senere årene tiltross for gode skatteinntekter. Kommunen kjennetegnes med høye skatteinntekter, høy befolkningsvekst og forholdsvis store svigninger i inntektene som skaper utfordringer i forhold til budsjettering og planlegging. Høy befolkningsvekst kombinert med statlige reformer har gitt utslag også i økte investeringer og en høy lånegjeld pr innbygger. Dette gjør kommunen mer sårbar i forhold til eventuelle renteøkninger. Endringer i inntektssystemet bidrar også til at kommunen må tilpasse driften til forventede lavere inntekter. I årsbudsjett for 2013 og økonomiplan legges opp til: Tilpasning av driften gjennom både kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger. Alle enheter forventes årlig å bidra med tiltak for å forbedre effektiviteten i tjenesteproduksjonen gjennom forbedringstiltak. Investeringstakt som er bærekraftig i forhold til driftsinntektene. Mål om å planlegge i forhold til årlig overskudd / driftsresultat på 1,5-3% for å møte uforutsette svigninger i inntekter og utgifter samt egenfinansiering av investeringer. 9

10 2. Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på kommuneplanens langsiktige del. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Rådmannen har ansvar for å utarbeide grunnlagsdokumentasjon vedrørende årsbudsjett og økonomiplan. Formannskapet har ansvaret for å fremme innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstilling til årsbudsjettet skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Kommunestyret skal selv vedta årsbudsjettet. Vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 18. juni Kommunestyret - Plan og perspektivseminar. Drøfte sentrale politiske emner og gi prioriteringer / styringssignaler. Utviklingstrekk og utfordringer. Vekst, strukturelle endringer og økonomi. September Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan oktober grunnlagsdokumentasjon utarbeides 8. oktober Regjeringens forslag til statsbudsjett og rammer for kommunesektoren foreligger. 24. oktober Formannskapet - heldagsmøte Gjennomgang av rådmannen grunnlagsdokument. Fastsette foreløpige budsjettrammer og mål. 21. november Formannskapet avgir foreløpig innstilling i budsjettsaken (som legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager) Høringsdokumentet endres i tråd med formannskapets innstilling og legges ut snarest etter 21. november. 26. november - 7. Høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 7. desember. desember 12. desember Formannskapet behandler høringsuttalelsene og avgir endelig innstilling. 17. desember Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett Innen 15. januar Fylkesmannen frist oversendelse budsjettvedtak 10

11 Holemodellen "Holemodellen" er kommunens egne styringsverktøy, lederstruktur og holdningsarbeid, satt i system for å få til en bedre og mer balansert tjenesteproduksjon. 3.2 Kommuneplanmelding/årsmelding Hensikten med kommuneplanmeldingen er blant annet å gi politikerne best mulig forståelse for kommunens drift, hvilke utfordringer en står ovenfor og grunnlag for å velge de riktige strategier videre. Det legges også vekt på å se sammenhengen med overordna mål når det skal gjøres prioriteringer. 3.3 Årshjul Årshjulet viser i grove trekk hva det skal legges vekt på gjennom året og samhandlingen mellom politikk og administrasjon på ulike nivåer. Årshjulet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal RAPPORTERING/STATUS STRATEGI UTARBEIDE PLANDOKUMENTER VEDTAK Politiske vedtak 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ÅRSBERETNING KOMMUNEPLAN- MELDING BUDSJETT- FORSLAG BUDSJETT- VEDTAK Tjenesteledermøter VIRKSOMHETS- PLANLEGGING KOMMUNEPLAN- MELDING BUDSJETT REGNSKAP TJENESTELEDER- SAMLING OPPSUMMERING/ PRIORITERING HANDLINGPLAN BMS- RAPPORTERING SAMORDNET VURDERING BUDSJETT 11

12 Samfunnsutvikling Brukere Medarbeidere Økonomi Hole kommune Økonomiplan grunnlagsdokument 3.4 Balansert målstyring Det er satt i gang arbeid med å revitalisere balansert målstyring i Hole kommune. Hensikten med balansert målstyring er å lage rutiner for en bedre samfunnsøkonomisk styring av kommunens oppgaver. Perspektiver Fokusområder Hovedmål Målemetode Frekvens Ønsket resultat Laveste Ikke aksepterte godkjent resultat resultat Resultat 2011 Ø1 Økonomistyring Ø1.1 Holde budsjett Regnskap vs budsjett Tertial 0-1% 0% negativt negativt > 1% negativt avvik avvik avvik 0,8% Ø2 Effektivitet Ø2.1 Tiltak for forbedring Avhenger av tiltaket Tertial 1 Ikke aktuelt 0 Ø3 Finansiell styrke Ø3.1 Resultat min 3% av driftsinntektene Resultatregnskap Årlig 1,5 % 0,1-1,5 % < 0,1 % 0,5 M1 Kompetanse M1.1 Utarbeide kompetanseplaner Etablerte kompetanseplaner på tjenestestedene Årlig M1.2 Nødvendig kompetanse for å utføre Medarbeiderundersøkelsen 2. årlig egne arbeidsoppgaver M2 Vi-kultur og M2.1 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen 2. årlig arbeidsmiljø M % nærvær Nærværsstatistikk Tertial Alle > 90% < 90% Ca. 50%, men alle de store 4, ,4 0-3,9 4,8 B2 God kvalitet på tjenestetilbudet B3 Forutsigbare tjenester S1 Det gode liv med basis i natur og kultur S2 Barn og unges oppvekst S3 Næringsutvikling S4 Folkehelse Balansert målstyring - Holemodellen Visjon: Eventyrlig fortid - eventyrlig fremtid B1.2 Service og tilgjengelighet Forbrukerrådets test Årlig Meget bra Bra Dårlig Ikke testet B2.1 Opplevd kvalitet på tjenestetilbudet Brukerundersøkelse Årlig 44% fornøyd 4, ,4 0-3,9 55% ok B2.2 Avvik/merknader ved tilsyn Telling Tertial 0 Merknader Avvik 8 avv. B2.3 Gjennomførte forbedringsprosjekter Telling Tertial 1 Ikke aktuelt 0 10 B3.1 Tjeneste beskrivelser v/ alle tjenester Telling Årlig under utarbeidels Finnes, må Alle e Ikke oppdateres B3.2 Gode internettsider DIFI undersøkelse Årlig S1.1 Balansert arealutvikling (vekst og vern) stjerner stjerner Kommuneplan Årlig 0 dispensasjo 1-3 stjerner 6 ner < 10 disp > 10 disp 0 S1.2 Miljøsertifisering Telling Årlig Sertifisert 2 bhg. i (1/3 pr år) I gang ikke i gang gang S1.3 Miljømessige gode løsninger for all utvikling S1.4 Opplevd tilrettelegging for aktiv bruk av natur og kulturverdiene i helse, kultur og rekreasjonsarbeid. S2.1 Ta hensyn til barn og unges behov ved all fremtidig arealutvikling i kommunen S2.2 Sørge for samhandling om barn og unge på tvers av tjenestefunksjoner, med fokus på overganger. (Ungdomstrinn- Videregående i 2012) S3.1 Styrke total egendekning av arbeidsplasser S3.2 Gjøre det enkelt å være næringsdrivende i kommunen/regionen S4.1 Folkehelseperspektivet skal være en del av alle kommunale planer Statistikk Årlig Alle utbyggere velger fornybar energi 4, ,4 0-3,9 4,6 Bedre enn Reduksjon i > 95 % 2010 fht ,9% M3 Ledelse M3.1 Mottak, oppfølging og opplæring av nye Evalueringsskjema Årlig Ikke medarbeidere 4, ,4 0-3,9 rapportert M3.2 Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen 2. årlig 4, ,4 0-3,9 4,7 M4 Tverrfaglighet M4.1 Utnytte fagressurser på tvers Årsrapportering Årlig 0 Ikke rapp. B1 Opplevd B1.1 Opplevd medvirkning fra brukerne Brukerundersøkelse 2. årlig 40% tilfredshet på fornøyd medvirkning 4, ,4 0-3,9 52% ok Innbyggerundersøkelse Arealplaner Årsrapportering Forbedringsprosjekter 3. årlig Årlig Årlig > 50 % velger fornybar < 50 % velger fornybar 4, ,4 0-3,9 Ikke rapp. 95% fornøyd Alle < alle alle i gang 0 i gang Statistikk Årlig >0,5 % 0-0,5% økning økning reduksjon Mangl. stat. Brukerundersøkelse 2. årlig næring 4, ,4 0-3,9 50% ok Årsrapportering Årlig ikke rel. i alle < alle

13 Balansert målstyring kan kort beskrives gjennom tre innfallsvinkler, som alle retter fokus mot organisasjonens kunnskap, egne prestasjoner og oppnådde resultat: Helhet ulike strategiske fokusområder. Hvilke strategiske fokusområder som velges, kan variere fra organisasjon til organisasjon og dessuten endres over tid. Det sentrale poenget er imidlertid at det rettes oppmerksomhet mot flere fokusområder samtidig. o For Hole kommune innebærer det å rette fokus mot 4 strategiske fokusområder; Økonomi, medarbeidere, brukere og samfunnsutvikling. Fokus selve fundamentet for balansert målstyring er kommunens visjon, overordnede mål og strategier (hovedområder en velger å styre på). o For Hole kommune innebærer det at alle tjenesteenheter i tillegg til lovverk skal legge kommuneplanen til grunn for all planlegging og rapportering. Dialog og utvikling - Et tredje element i balansert målstyring er understrekingen av at gode resultater bare oppnås gjennom aktivt og reelt samarbeid mellom mennesker. Fine målformuleringer og presise tiltaksbeskrivelser oppfattes verken som fornuftige eller bindende dersom ikke berørte parter har deltatt i utformingen av dem. o Sentralt for alle ledere i Hole kommune er relasjonsledelse. Relasjonsledelse skal benyttes som et verktøy og bidra til å få det beste ut av alle kommunens medarbeidere - for å oppnå gode resultater. o For Hole kommune innebærer det at alle ansatte skal jobbe for kommunens "Vikultur". Vi-kulturen skal bidra til at vi sammen skal gjøre vårt ytterste for å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud innenfor gitte rammer. Til grunn for vi-kulturen ligger verdiene: Respekt, åpenhet, lojalitet og fleksibilitet. o Som leder i Hole kommune skal du jobbe etter kommunens fire ledersetninger: Bygge intern stolthet og kultur Være en tydelig og tilgjengelig leder Tenke helhetlige løsninger og benytte tverrfaglig kompetanse Fremme arbeidsglede og bidra til et godt arbeidsmiljø Være serviceinnstilt og bidra til gode løsninger for brukerene 13

14 Befolkningsutvikling Kommunen har et mål i kommuneplanen at gjennomsnittlig befolkningsvekst ikke skal overskride 2%. I forbindelse med kommuneplanens arealdel ble det lagt stor vekt på å lage et verktøy der kommunen kunne regulere befolkningsveksten i størst mulig grad. Befolkningsutviklingen og alderssammensetningen har stor betydning for tjenestebehovet i årene fremover. Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet flere befolkningsfremskrivninger med ulik veksttakt. I kommuneplanmeldingen er følgende prognoser lagt til grunn fremover: Endring Antall Prosent 0-5 år ,77 % 6-15 år ,16 % år ,60 % 67 år eller eldre ,53 % Totalt Endring i antall Endring i % 2,67 2,55 2,89 2,75 14,29 % Tabellen viser prognose for årlig vekst fra 2011 til 2015 og fra

15 4.2 Frie inntekter Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør kommunens frie inntekter. Disse kan kommunen disponere fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. Eiendomsskatt, merverdiavgiftskompensasjon på investeringer og rentekompensasjonsrodninger fra staten går også inn under definisjonen frie inntekter. I regnskapet 2011 utgjorde de frie inntektene 288 mill kr (73%) av totale driftsinntekter på 393 mill kr. 4.3 Statsbudsjettet Stortinget fastsetter rammen for kommunesektorens inntekter gjennom statsbudsjettet. Budsjettet er basert på signaler i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 fremlagt 8. oktober Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på 6,8 mrd kr. Dette tilsvarer 1,8%. Av veksten i samlede inntekter er 5 mrd kroner vekst i frie inntekter. Utfordringer for kommunesektoren som fremgår av statsbudsjettet: Økte pensjonskostnader Endringer i alderssammensetning Arbeidskraftbehov Vekst og fraflytting Veksten i frie inntekter skal kompensere for: Befolkningsvekst og demografi kostnadene beregnet til mellom 3-3,3 mrd kr Pensjonskostnader utover det som dekkes av deflator 1,4 mrd kr Handlingsrom for kommunesektoren I 2012 forventes en særskilt vekst i kommunesektorens pensjonspremier. Dette har flere årsaker: Høy årslønnsvekst Svakere resultater i pensjonsordningene pga finansuro, og dermed mindre overskudd som kan tilbakeføres kommunene. Høyere kapitalkrav for pensjonsordningene for å sikre soliditet. Beregningsrenten for den såkalte "garanterte avkastningen" er satt ned til 2,5% pga lavt nivå på langsiktige renter. For Hole kommune vil dette kunne dreie seg om ca 1,8 mill kr i økte pensjonskostnader knyttet til økte pensjonspremier. 15

16 Andre saker: I 2013 er det lagt inn 913 mill kr i rammetilskuddet til nye oppgaver. Dette kommer i tillegg til veksten i frie inntekter: Nominell videreføring av foreldrebetaling barnehager kompensasjon for helårseffekt av tiltaket i 2012 og videreføring av tiltaket i Omlegging av kontantstøtten kompensasjon for helårseffekt av tiltaket i 2013 Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra 92 til 94% fra 1. august kompensasjon for helårseffekt av tiltaket i 2012 og videreføring av tiltaket i Valgfag på 8. og 9. trinn kompensasjon for helårsvirkning av valgfag på 8. trinn i 2012 og innføring av valgfag på 9. trinn fra høsten Kulturskoletilbud i skole/sfo ny sak i Regjeringen foreslår at det innføres en times gratis kulturskoletilbud i skole eller SFO-tiden på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra høsten Tilbudet skal være frivillig for den enkelte. Utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp uttrekk av rammetilskuddet til kommunene i frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp. Barnevern Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 205 mill kr. Kommunene kan søke om midler til stillinger både saksbehandlerstillinger og stillinger knyttet til tiltaksutvikling og samhandlingstiltak. Fylkesmannen fordeler midlene etter søknad. Ressurskrevende tjenester Kompensasjonsgraden er 80% for netto utgifter utover innslagsnivået i Innslagspunktet blir økt pr bruker fra kr til kr for netto utgifter i 2012 (justert opp med antatt lønnsvekst). Gjelder personer under 67 år. 4.4 Anslag på skatt og rammetilskudd For å kunne gi et likevedig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles deler av skatteinntektene, inntektsutjevningen, mellom kommunene. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd ses under ett. Det er mange forhold som påvirker skatteinntektene. Som det fremgår av tabellen nedenfor er det forholdsvis store svigninger fra det ene året til det andre. Gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet oppveies noe av svigningene. Rammetilskuddet til kommunene består av et brutto rammetilskudd som fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober og et innteksutjevningselement som beregnes løpende i budsjettåret og kommer som fradrag/tillegg til brutto rammetilskudd. 16

17 Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket 60% av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettvedtaket fastsette forventet skatteinngang (prognose) for Hole kommune og indirekte tas det da stilling til forventet nivå i forhold til landsgjennomsnittet. I tråd med kommunestyrets målsetting om å tilpasse driften til et varig lavere inntektsnivå er det for 2012 lagt til grunn en prognose på 145% av landsgjennomsnittet. Dette er videreført i økonomiplanperioden. KS (Kommunenes sentralforbund) har utarbeidet en prognosemodell for skatt og rammetilskudd som benyttes av de fleste kommuner som verkøy for budsjettering av skatt og rammetilskudd. I modellen understrekes at kommunene selv må ta stilling til prognose for egne skatteinntekter. Rammetilskudd (1000 kr) Prognose Innbyggertilskudd (likt beløp pr innbygger) Utgiftsutjevning Overgangsordinger/INGAR fra Saker særskilt fordeling (fysioterapi, kvalifisering.) Veksttilskudd Ordinært skjønn -390 Ekstra skjønn tildelt av KRD Ekstra skjønn tildelt av KRD des Tiltakspakken 2009/1 mrd mer i frie inntekter i RNB Brutto rammetilskudd "Bykletrekk" 3 6 Netto inntektsutjevning Netto rammetilskudd Endring fra året før -12,8 % 195,1 % 23,0 % 6,3 % 0,7 % 0,6 % 0,0 % Skatteinntekter Skatt på formue og inntekt Endring fra året før 11,60 % 9,30 % 3,02 % 5,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum skatt og rammetilskudd Hole kommunes skatteinntekter er basert på prognose for 2012 på 220 mill kr og 6% vekst i 2013 som statsbudsjettet legger opp til. Prognosen for 2013 er viderført som i 2012 med et anslag på 145% av landsgjennomsnittet. Kommunen forventes å trekkes ca 46 mill kr i rammetilskuddet pga høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, demografi, sosiale forhold og geografi. Utgiftsutjevningen gir en reduksjon i rammetilskuddet til Hole kommune. Indeks lavere enn 1 tilsier lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet. For Hole kommune er denne på 0,98 i Gjennom utgiftsutjevningen trekkes Hole kommune 5,4 mill kr. 17

18 4.5 Andre generelle statstilskudd sentrale inntekter I tillegg til skatt- og rammetilskudd mottar kommunen andre generelle, dvs ikke øremerkede tilskudd fra staten, som momskompensasjon, rentekompensasjonstilskudd m.v. Generelle statstilskudd (1000 kr) Prognose Kompensasjon reform 97 / Utdanningsdir Rentekompensasjon skolebygg - HUS Rentekomensasjon omsorgsboliger Rentekompensasjon skolebygg VIK Rentekompensasjon skolebygg Røyse Øvrige generelle statstilskudd Momskompensasjon drift og investeringer Momskompensasjonsordningen ble innført fra Ordningen skulle være selvfinansierende ved at kommunene får refundert merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene ble trukket i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjorde. Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer skal også føres i driftsregnskapet. Men, fra 2010 er ordningen endret slik at kompensasjonsilskuddet skal gradvis inntektsføres i investeringsregnskapet. Ettersom denne endringen på kort sikt vil innebære en innstramming av kravet om økonomisk balanse i driften, ble det innført en overgangsperiode på fem år hvor hhv 20% i 2010, 40% i 2011, 60% i 2012, 80% i 2013 og 100% fra 2014 av kompensasjonen må pliktig overføres til investering. Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer utgjorde i regnskapet for 2009 ca 19 mill kr, 3,8 mill kr i 2010 og 6,8 mill kr i Dette innebærer at kommunen fremover må tilpasse driften en varig redusert driftsinntekt. I forhold til det enkelte investeringstiltak vil det på den annen side gis et mer riktig bilde av det faktiske finansieringsbehov. Momskompensasjon på investeringer er for 2013 budsjettert med utgangspunkt i investeringsplanen for I tråd med forskriften skal 80% (pliktig del) overføres til investeringsbudsjettet til finansiering av investeringer. I budsjettforslaget er all momskompensasjon på investeringer forutsatt overført til investeringsregnskapet også i Fra 2014 er kompensasjonstilskuddet i sin helhet forutsatt budsjettert og regnskapsført i investeringsregnskapet. 18

19 4.5.2 Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Kommunen mottar kompensasjonstilskudd i forhold til fullførte invsteringer i omsorgsboliger/sykehjem og rentekompensasjon på investeringer i skoleanlegg. Samlet årlig tilskudd har de siste årene utgjort ca 3 mill. kr. Det legges også til grunn for 2013 og økonomiplanperioden, med noe justeringer i forhold til renteprognosen som legges til grunn for årsbudsjett og økonomiplanperioden. For nye tiltak i investeringsplanen fremover er det endring knyttet til kompensasjonsordningene for omsorgsboliger/sykehjem. I gammel ordning var det et oppstartilskudd og rentekompensasjon innenfor en låneramme, i den nye ordningen gis det investeringstilskudd som bidrar til å redusere lånebehovet. Ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 ble det etablert ny ordning for rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg. Det er lagt til grunn en investeringsramme på 15 mrd kr fra og med 1. januar 2009 til 31. desember Hole kommunes andel er beregnet til 14,771 mill kr. I investeringsplanen ligger det inne et nytt tiltak i forhold til Vik og Røyse skole som forutsettes komme inn under rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg. 4.6 Lønns- og prisvekst Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en deflator (vektet pris- og lønnsvekst) for 2013 på 3,3%. Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 4%. Deflatoren har to funksjoner: historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator) og kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator). 4.7 Rente og avdragsutgifter Signaler fra markedene indikerer fortsatt langsiktig lavt rentenivå i Norge. Prognoser bl.a. fra Kommunalbanken tilsier isolert at renten kan forventes å ligge på rundt 2,5-2,75% de neste årene for så å øke til 3,25-3,5 mot slutten av økonomiplanperioden. Erfaringene fra de senere årene med forholdsvis sterke svigninger i rentene og at kommunen i hovedsak har pt-rente på sine lån, tilsier at man budsjetterer forsiktig også her. Rådmannen forslår at renteforutsetningene som er lagt til grunn i økonomiplanen for videreføres. 19

20 Renteforutsetinger 2013: 3,25 % 2014: 3,75 % 2015: 4,00% 2016: 4,00% 4.8 Lånegjeld Tabellen viser kommunens behov for låneopptak i 2013 og økonomiplanperioden. Kommunen hadde pr , 354,9 mill kr i langsiktig lånegjeld og prognose for 2012 er med de gjeldende lånevedtak og avdragsprofil på 367,8 mill kr. Lånegjelden inkluderer VAinvesteringer og startlån til videreformidling. Regnskap Budsjett Investeringsgjeld Budsjetterte låneopptak Avdragsutgifter Lån pr Av planlagte låneopptak i 2013 på vel 9 mill kr utgjør rentable investeringer knyttet til vannog avløp (gebyrfinansierte tiltak) 2 mill kr. Med den høye gjeldsbelastningen er kommunen følsom overfor renteendringer. En økning i rentenivået på 1 prosentpoeng vil isolert sett øke renteutgiftene på lån med flytende rente med ca 3 mill kr. Pr juli 2012 er ca 2% av kommunens lånegjeld knyttet opp til fastrenteavtaler. Finansutgifter og inntekter inkl rentekompensasjonstilskudd mm Renter og avdrag Regnskap Budsjett Renteutgifter Avdragsutgifter Sum brutto renter og avdrag Rentekompensasjon - staten Finansinntekter Renteinntekter Startlån Renteinntekter Ringeriks-kraft nett Utbytte fra selskaper Sum renteinntekter Netto rente og avdragsutgifter

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014 2017 ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtatt av Hole kommunestyre. 16.12.2013 sak 071/13

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014 2017 ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtatt av Hole kommunestyre. 16.12.2013 sak 071/13 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014 2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt av Hole kommunestyre 16.12.2013 sak 071/13 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2014-2017... 6

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Høringsdokument. Formannskapets 19.11.2014, sak 054/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Høringsdokument. Formannskapets 19.11.2014, sak 054/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Høringsdokument Formannskapets 19.11.2014, sak 054/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 4 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018...

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Til formannskapets medlemmer

Til formannskapets medlemmer HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Rådmannens grunnlagsdokument ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

HOLE KOMMUNE. Rådmannens grunnlagsdokument ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 HOLE KOMMUNE Rådmannens grunnlagsdokument ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 Formannskapsmøte 19.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Budsjettprosessen... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune

Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune Utfordringsnotat - gjeldende handlingsplan - 1. tertialrapport - kommuneproposisjonen - politisk behandling - august Budsjett/Handlingsplan - politiske vedtak

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

1 Vedtak... 5. 2 Forord... 6. 3 Utfordringer i økonomiplanperioden... 7. 3.1 Befolkningsvekst... 7. 3.2 Noen konkrete vekstutfordringer...

1 Vedtak... 5. 2 Forord... 6. 3 Utfordringer i økonomiplanperioden... 7. 3.1 Befolkningsvekst... 7. 3.2 Noen konkrete vekstutfordringer... ØKONOMIPLAN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 Rådmannens grunnlagsdokument 18.11. 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Vedtak... 5 2 Forord... 6 3 Utfordringer i økonomiplanperioden... 7 3.1 Befolkningsvekst... 7 3.2 Noen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer