KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR"

Transkript

1 KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR BI har et stadig økende fokus på samfunnsansvar og etikk. Vi befinner oss som mange andre bedrifter ved et vendepunkt. Vi har valget mellom kortsiktig fortjeneste og det å tenke langsiktig for å skape positive ringvirkninger for samfunn og miljø, selv om det på kort sikt kan oppleves som gevinstene ligger noe lengre frem i tid. Vi opplever det ikke som noe valg. Det er nå vi har muligheten, og vi må gripe den mens vi har den! TANKE OG HANDLING - KUNNSKAP OG ERFARING Gapet mellom kunnskap og handling i samfunnsansvarsdebatten er velkjent. Det svarer til et skille mellom teori og praksis som man finner i kunnskapsinstitusjoner. Å omsette teori i praksis, kunnskap i handling, er kjernen i det erfaringsbaserte studiet Master of Management. Det kreves både teoretisk og praktisk erfaring for å bli opptatt til studiet, og undervisningen legger vekt på å knytte teori til egne praktiske erfaringer. Med dette utgangspunktet vil studenter på Master of Management være i en unik posisjon til å skape og bidra til endring. MASTER OF MANAGEMENT Samfunnet trenger ressurssterke mennesker som bidrar til å påvirke sine omgivelser i positiv retning. Det gjelder både jobbmessig og sosialt. Kunnskapsrike og dynamiske mennesker i arbeidslivet er et optimalt utgangspunkt for å tenke nytt og spenstig. De kan skape endring fra innsiden slik at vi får flere bedrifter og organisasjoner med et solid etisk fundament. Fra nå av må det å implementere bærekraftige strategier og drive næringsutvikling etter standarder som vektlegger langsiktighet være vårt fremste konkurransebarometer. Det å inkludere samfunnsansvar som en del av bedrifter, og organisasjoners strategi kan fortone seg kostbart på kort sikt. Det samme gjelder investering i utdanning. Det er likevel langt mer fornuftig å være i forkant av utviklingen enn å måtte hente seg inn igjen når det ikke er tid igjen til å velge, og andre har gått forbi. Vi ser frem til å gå sammen med deg og din organisasjon inn i den nye fremtidsvisjonen, og håper du finner inspirasjon gjennom våre studier!

2 VELKOMMEN TIL BI Handelshøyskolen BI har Norges ledende vitenskapelige miljø innenfor kjerneområdene økonomi, ledelse, strategi, markedsføring, innovasjon og entreprenørskap. Det gjør BI i stand til å levere forskningsbasert kunnskap og handlekraftige kandidater som bidrar til bedre praksis i privat og offentlig virksomhet. BI har som visjon at faglig styrke og relevans skal gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole. BI fikk gjennom akkrediteringsprosess i NOKUT status som vitenskapelig høyskole i I 2005 ble BI på ny godkjent etter kvalitetskravene i EQUIS (European Quality Improvement System) for en periode på fem år. «BI is an overall high quality institution, with very solid academic foundations and clearly above the standards of quality common in many EQUIS accredited schools», konkluderte ekspertkomiteen som foretok evalueringen. BI er en uavhengig kunnskapsstiftelse som ser det som sin samfunnsoppgave å bidra til verdiskaping gjennom et skapende samspill mellom forskning, studier, studenter, næringsliv og øvrig samfunnsliv. BI har helt siden etableringen i 1943 vært opptatt av å bygge broer mellom fag og praksis. BI har totalt seks studiesteder i Norge, beliggende i, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen og ca studenter fordelt på de ulike studiestedene. Omtrent halvparten av studentene er kvinner. BI er også etablert i utlandet, og er en betydelig aktør både i Litauen og i Shanghai, Kina. BI har sin hovedbase i, i et skreddersydd kunnskapsbygg tegnet av arkitekten Niels Torp. I 2010 tilbyr BI 17 Bachelorprogrammer, Siviløkonom - studiet, åtte Masterstudier, og seks doktorgrads - programmer. Innen etter- og videreutdanning tilbyr BI åpne og bedriftsinterne programmer, med et tilbud som spenner fra kortvarige spesialkurs, til mer omfattende og krevende Master of Management og MBAprogrammer. BI er også en av de største aktørene i Norge på nett basert undervisning. BI har egne nisje - skoler innen forsikring, varehandel, bank og finans. Handelshøyskolen BI sitt bibliotek er på 6500 kvm fordelt over to plan, og ligger øverst i bygget i Nydalen. I det store utvalget finnes blant annet over trykte og mer enn elektroniske bøker, over fag- og forskningstidsskrifter, aviser fra inn og utland, studentoppgaver, fulltekstdatabaser og fagdata baser, bedrifts- og reklamehistoriske samlinger og en flott samling skjønnlitteratur. I biblioteket kan studentene fritt benytte et utvalg forskjellige arbeids - plasser; PC-arbeidsplasser, leseplasser, gruppearbeids - plasser, AV- rom og sosiale møteplasser. Vi ønsker deg velkommen som student på BI! Foto: Liv-Nina Myklebost

3 Foto: Damir

4 MASTER OF MANAGEMENT MASTERGRAD PÅ DELTID OVER 3 ÅR Master of Management er et 90 studiepoengs erfaringsbasert masterstudium, som oppnås ved å ta tre valgfrie Master of Management programmer. Hvert Master of Management program er en modul i en Master of Management grad. Rekkefølge og kombinasjon av programmer velges fritt i forhold til jobb, karriereplaner og personlig utvikling. Det enkelte program er også selvstendig, kompetansegivende og avsluttende, og kan gjennomføres uavhengig av Master of Management graden. Et enkeltstående program gir deg 30 studiepoeng på masternivå. Programmene gjennomføres over ett år/ to semestre, med 5-6 intensive studiesamlinger, hver med en varighet på 3-5 dager. Undervisningen foregår på dagtid. Når du gjennomfører det avsluttende Master of Management programmet, vil det bli lagt større vekt på prosjektoppgaven enn tidligere i studieløpet. BI tilbyr et innføringskurs i metode og oppgaveskriving for alle Master of Management studenter, samt fordypningskurs i henholdsvis kvalitativ eller kvantitativ metode. Studentene velger det fordypningskurset som er mest relevant for oppgaven. SPESIALISERING Det er mulig å spesialisere seg innenfor Master of Management ved å velge en bestemt kombinasjon av programmer. Vi tilbyr følgende spesialiseringer: Anvendt organisasjonspsykologi Human Resource Management (HRM) Innovasjon Kommunikasjon Markedsføring Skoleledelse Spesialiseringene har tilbakevirkende kraft fra og med høsten Se for godkjente fagkombinasjoner innenfor spesialiseringene. Ved fullført spesialisering kan studenten be om et vedlegg til gradsvitnemålet som bekrefter spesialiseringen. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programporteføljen, samt at enkelte programmer kan bli avlyst. OVERGANGSORDNING Det tilbys en overgangsordning for studenter som tidligere har fullført tre Master of Management programmer, men som ikke har gjennomført avsluttende program. Overgangsordningen gjelder for studenter som har fullført tre Master of Management programmer, hvorav to av disse ble påbegynt i løpet av studieåret eller senere. Ordningen innebærer ingen endringer av opptakskravet til det avsluttende programmet. Det vil si at det kreves et snitt på C/2,8 fra de tidligere programmene. Pris for overgangsordningen (inkl. metodeseminar): NOK Ordningen gjelder til og med opptaket for studieåret Ta kontakt med en studieveileder for mer informasjon. Se søkerveiledning bakerst i brosjyren for informasjon om opptakskrav. 4

5 ANVENDT ØKONOMI OG LEDELSE Som samfunnsdeltakere ser vi daglig konsekvenser av beslutninger tatt på ledernivå i form av endringer i priser, renter og valutakurser. Programmet tar sikte på å bidra med en dypere forståelse for hvorfor ledere tar de beslutningene de gjør. Slike kunnskaper er grunn - leggende nyttige for alle mennesker i et samfunn og spesielt viktig for ledere. Programmets mål er å gi deg en dypere forståelse for økonomiens virkemåte. I tillegg får du handlingskompetanse i utviklende lederstil gjennom personlige tilbakemeldinger og simuleringer. Deltakerne får nyttige, anvendbare kunnskaper innenfor fagfeltene ledelse, samfunnsøkonomi, finans og økonomisk historie. I løpet av programgjennomføringen vil man bli stadig mer oppmerksom på hvilke ledelseselementer som vektlegges for å oppnå gjennomslag i sitt lederskap. Ledelse og økonomi Makroøkonomi og ledelse Økonomisk historie Mikroøkonomi Budsjettering, finans og ledelse Førstelektor Anders Tveit Institutt for samfunnsøkonomi Høyskolelektor Emanuel Blattner Institutt for regnskap, revisjon og jus Førstelektor Stig Ytterstad Institutt for ledelse og organisasjon Professor Sverre Knutsen Institutt for innovasjon og økonomisk organisering BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MED BESLUTNINGSVERKTØY Lønnsomhet er et nøkkelord i bedriftsøkonomiske beslutninger. Sentralt i lønnsomhetsanalyser er for - ståelsen av hva som forårsaker kostnader og hvordan kostnadene kan relateres til aktiviteter, produkter og kunder. En god kostnadsforståelse er nødvendig for å kunne ta gode strategiske beslutninger med hensyn til produktutvikling, produktmiks, leverandør relasjoner, markedssegmentering og distribusjon. Programmet setter økonomiske beslutningstakere i stand til å ta bedre og raskere beslutninger ved hjelp av nyere teorier og relevante modeller. Flerdimensjonale modeller som fanger opp beslutningens tidshorisont, foretakets ressurssituasjon, relevant beslutningsinformasjon av både finansiell og ikke-finansiell karakter, samt verdien av tilleggsinformasjon for beslutningstakere står sentralt i programmet. Det er en fordel med økonomisk bakgrunn hvis du ønsker å ta dette programmet. Excel - modellering Intern og ekstern kostnadsanalyse Verdien av fleksibilitet og tilleggsinformasjon som sentrale aspekter ved valg mellom ulike investeringsalternativer Lineærprogrammering som verktøy for ressurshåndtering Insentiver og bonussystemer Balansert målstyring Nyere styringskonsepter Institutt for regnskap, revisjon og jus Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen Førstelektor Espen Skaldehaug Førstelektor Tor Tangenes 5

6 CONSULTING For å kunne fungere som en god rådgiver er det viktig å ha både solid faglig plattform og evne til å omgjøre dette til anvendbar og nyttig kunnskap. I tillegg må rådgiveren mestre en relasjon med kunden som bygger på ekthet og tillit. Dette programmet er en unik kombinasjon av faglige perspektiver med forankring i organisasjonspsykologi, strategisk ledelse og filosofi. I tillegg integreres klassiske bidrag fra litteratur og idéhistorie. Gjennom programmet utvikles deltakernes evner til å opptre som profesjonelle rådgivere, fremskaffe informasjon, vurdere og vise skjønn, samt initiere nye idéer, meninger og synsvinkler. En av samlingene gjennomføres i Venezia. Konsultasjonsprosessen - hvordan gi best mulig hjelp Diagnoser og metoder Intervensjonsstrategier Coaching: Rådgivning for lederen Borgerskap: Rådgivning for organisasjonen Institutt for kommunikasjon, kultur og språk Høyskolelektor Steinar Bjartveit Førsteamanuensis Tor Grenness ER Stavanger DET VERDISKAPENDE STYRET Styrets arbeid bør ha stor betydning for virksomheters utvikling, og kravet til faglig kompetanse øker. Gjennom en tverrfaglig tilnærming tar programmet for seg fagområdet styrer i hele sin bredde. Programmet skal bidra til å gi deltakerne økt forståelse for styrers mangfold, betydning og utfordringer med tanke på utvikling av Det verdiskapende styret. Med utgangspunkt i forskning, teori og praksis blir det utviklet felles kunnskap gjennom studiet. Ulike sider ved styrer, dets prosesser og struktur blir diskutert, og det skapes muligheter for å danne nyttige nettverk og samtalefora. Hvorfor et styre? Styrets oppgaver og formalkrav Det helhetlige styringsperspektiv Corporate Governance Prosesser, styreledelse og etikk Den internasjonale styrearena Den aktuelle styredebatten Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Professor dr. juris Tore Bråthen Studierektor Elbjørg Gui Standal 6

7 ENDRINGSLEDELSE Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Den grunnleggende idéen er at det er mer å vinne på å bedre organisasjoners implementeringsevne, enn å bedre planleggings- og utredningsevnen. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv. Gjennom dette programmet utvikler deltakerne kunnskap og kompetanse om det å være pådrivere i endringsprosesser. Deltakerne får innsikt i begreper og modeller som viser veien til reflektert handling, og har gjennomgående fokus mot implementerings-problematikk. Programmets faglige innhold er primært rettet mot ledere eller stabspersoner med en aktiv rolle i ledelse av endring. Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutforming Endringsledelse; kritiske forhold og sentrale begrep Kompetansedrevet endring; endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter Kundedrevet endring; endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser Institutt for ledelse og organisasjon Professor Bjørn W. Hennestad Professor Øivind Revang FLERMEDIAL LEDELSE Mediebransjen er inne i en tid med store og raske endringer. Ny teknologi, nye publikumsmønstre og endrede konkurranseforhold påvirker den redaksjonelle virkeligheten og byr på krevende lederutfordringer. Den flermediale hverdagen med kontinuerlig produksjon av innhold til flere kanaler stiller skjerpede krav til organisering og koordinering av redaksjonelle ressurser. Deltakerne vil inngå i et program som forener medieteori og praktisk erfaring fra mediehus både i Norge og utlandet. Studieopplegget tilbyr analyse, teori og formidling av redaksjonelle lederverktøy tilpasset den flermediale hverdagen. Det er praktisk innrettet mot håndtering av utfordringer i daglig ledelse og planlegging. Det har en klar vinkling mot redaksjonelt arbeid, men vil også ha relevans for deltakere som ikke har direkte journalistfaglig bakgrunn. Programmet er utviklet i samarbeid med Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. En av samlingene gjennomføres i New York. Redaksjonell organisering og flerkanalpublisering i mediehuset Sosiale medier og journalistisk innovasjon Strategi, ledelse og omverdensanalyse i et medieperspektiv Medieøkonomi og forretningsmodeller i mediebransjen Medieutvikling og konvergens sett fra USA: erfaringer, utfordringer og muligheter Redaksjonell kvalitet; sikring og evaluering av nye og tradisjonelle kvalitetsaspekter Institutt for kommunikasjon, kultur og språk Professor Guri Hjeltnes Høyskolelektor Ragnhild Kristine Olsen 7

8 FORHANDLINGER Beslutninger fattes sjelden ut fra gitte ramme - betingelser alene. Ofte avhenger virksomheters resultater av hvor gode løsninger de kan forhandle seg frem til med andre. Evnen til å fremforhandle gode resultater er basert på en kombinasjon av analytiske og mellommenneskelige egenskaper, og er et kjennetegn ved godt lederskap. Programmet tilbyr et analytisk begrepsapparat som setter deltakerne i stand til å forberede, gjennomføre og evaluere ulike forhandlingstyper på en profesjonell måte. Mellommenneskelige egenskaper står i fokus, fordi forhandlinger i sin natur er en kommunikasjonsprosess, der tillit og gjensidig overbevisning står sentralt. Deltakerne gjennomfører en serie forhandlingseksperimenter. Siste samling gjennomføres i Washington DC, med innlagt besøk hos akademiske og utøvende toppmiljøer. FORHANDLINGER Analysens grunnlag Sosialpsykologiske modeller; forhandlingsforberedelser Flertallsforhandlinger; parallelle topartsforhandlinger; forhandlingsforberedelser Tillit og langsiktige relasjoner Megling, flerpartsforhandlinger og forhandlingssamfunn Institutt for offentlige styringsformer PROGRAMANSVARLIG Professor Leif Helland Foto: Ellen Heggelund

9 FINANSIELL STRATEGI Programmet gir deltakerne en grundig faglig fordypning innenfor et område som er av vital betydning for virksomheters overlevelsesevne og vekst. Deltakerne blir godt rustet til å påvirke og foreta finansielle beslutninger til beste for virksomheten. For å kunne ta rasjonelle beslutninger når det uventede inntreffer, legges det stor vekt på hvordan usikkerhet/risiko påvirker beslutnings - reglene, og hvordan beslutningene påvirker virksomhetens verdi. Målet med programmet er at deltakerne skal utvikle seg til å bli enda mer kompetente ressurspersoner og ledere i sine respektive virksomheter. Det forutsettes at deltakerne har økonomisk/administrativ utdanning på høyskolenivå. Slik bakgrunn kan imidlertid kompenseres gjennom annen høyere utdanning og relevant yrkeserfaring. Investeringsbeslutninger Finansieringsbeslutninger Verdsettelse Finansielle investeringer Finansiell risikostyring Internasjonal finans Institutt for finansiell økonomi PROGRAMANSVARLIG Førsteamanuensis Dag Michalsen Da jeg startet studiene på BI hadde jeg vært hjemmeværende i noen år, og jeg ønsket å friske opp økonomikompetansen og fordype meg i ett fagområde. Jeg satte derfor sammen BIs ulike økonomifag slik at jeg fikk en sterk kompetanseheving innen finans. Som avsluttende masterprogram valgte jeg finansiell strategi, et tungt, men svært lærerikt program. Krisen i finansmarkedet var naturligvis i fokus på faget og BIs forelesere kunne med sin forskning på området formidle ulike sider ved problemstillingen. Jeg vil spesielt trekke fram arbeidet med den avslutt - ende masteroppgaven som svært lærerikt. Her har man mulighet til å prøve teorien i praksis på en konkret problemstilling, under kyndig veiledning. Jeg har hatt stor nytte av resultatet fra masteropp gaven i jobben som forvalter i en familiebedrift. Videre vil jeg fremheve læringen ved å arbeide i grupper i forbindelse med caseoppgaver og master oppgaver. Studentene på BIs masterprogrammer har lang erfaring fra ulike bransjer. Gruppearbeidet var derfor svært interessant, fordi vi diskuterte teorier i forhold til praktiske erfaringer. Foto: Liv-Nina Myklebost Brit Berntsen Reinsli Student på Finansiell Strategi 2008/09

10 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Påstanden om at hovedårsaken til vedvarende konkurransefortrinn er organisasjoners håndtering av sine menneskelige ressurser er ikke bare en klisjé. Det finnes faktisk en rekke vitenskapelige studier som viser at ulike typer av HR-aktiviteter er sterkt relatert til organisasjoners ytelse i form av både finansielle og ikke- finansielle resultater. For dagens og morgendagens organisasjoner vil slik kunnskap dermed utgjøre ikke bare et konkurransemessig fortrinn, men et være eller ikke være, i en tid med mange utfordringer. Strategisk HR omhandler sammenhengen mellom overordnet strategi på den ene siden, og ledelse av menneskelige ressurser på den andre. Denne sammenhengen dreier seg først og fremst om konsistens mellom strategi og HR-strategiske valg. Den dreier seg imidlertid også om at HR-aktiviteter må være internt konsistente og at man bruker metoder for seleksjon, læring og ledelse som i størst mulig grad er holdbare ut fra vitenskapelig forskning. Forskningen viser at det kan være lønnsomt å håndtere medarbeiderne som organisasjonens mest verdifulle ressurs. Dette gir ledelse og organisering av menneskelige ressurser et nytt innhold og gjør HR-strategiske valg til en enda viktigere del av lederoppgaven. HR i strategisk perspektiv HR og organisatorisk klima, og effekter på individnivå Motivasjon, læring, kompetanse og ytelse Endring og omstilling, konflikt og forhandlinger HR-ledelse og lederatferd på ulike nivåer Institutt for ledelse og organisasjon Professor Bård Kuvaas Førsteamanuensis Øyvind Martinsen ER Stavanger Bergen INTERN REVISJON - Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll Programmet gir deltakerne inngående forståelse for samspillet mellom virksomheters etablerte strategier og mål, og hvordan de kan arbeide for å sikre at målene nås på en kostnadseffektiv måte. Herunder hvordan intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll kan bidra til effektiv virksomhetsstyring. Med utgangspunkt i aktuelle virksomhetsstyringsaspekter, får deltakerne grundig innsikt i "assurance services" som kan bidra til at toppledelsen og styret får relevant informasjon om organisasjonens situasjon. Programmet fokuserer også på hvordan den interne revisor i samspill med andre kan utøve sin funksjon. Programmet er utviklet og blir gjennomført i samarbeid med Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). En av samlingene gjennomføres i Sveits. Eierstyring, Corporate Governance Risikostyring hva hindrer oppnåelse av organisasjoners strategier? Intern styring og kontroll Assurance services - informasjonsbekreftelse Intern revisjon arbeidsmetodikk Kvalitetssikring, standarder og kontrollkonsepter Relasjoner og samarbeid med andre revisjonsfunksjoner Egenevaluering/Control Risk Self Assessment Kommunikasjon med styret/daglig leder rapportering Revisors konsultative rolle Organisering og ledelse av revisjonsfunksjonen Profesjonsetikk Institutt for regnskap, revisjon og jus PROGRAMANSVARLIG Professor T. Flemming Ruud 10

11 INTERNATIONAL MANAGEMENT Are you planning to work internationally? This programme will give you tools to manage an international organization. Through the programme you will gain skills you need to work in another cultural context. The programme uses an inter- disciplinary approach with perspectives from international business, strategic management, human resource management, as well as cultural studies. In the programme participants will meet and discuss practical challenges with international companies operating abroad. After the programme the students should be better prepared for managing as well as taking on international assignments. They should be able to apply core concepts from theory on practical situations. Participants should also be able to reflect on the meaning of different national contexts and understand its impact on their own behavior. In addition we expect participants to be able to develop international strategy and organizations, manage cross-cultural teams, and communicate and negotiate better across cultures. The programme actively stimulates network building by sharing experiences with other students. This programme is run in close cooperation with Fudan School of Management in Shanghai and the business school ISM in Lithuania. It includes a study-trip to Shanghai in addition to one to Vilnius. All teaching will be held in English. TOPIC OVERVIEW Developing a strategy for foreign operations Understanding national and organizational cultures International human resource management Communication and negotiation: Implications for international management Norwegian and Scandinavian management in an international perspective Transfer of knowledge in multinational firms International management in the new emerging economies Lithuania and China PROGRAMME RESPONSIBILITY Department of Strategy and Logistics COURSE RESPONSIBILITY Professor Rolv Petter Amdam Professor Randi Lunnan CAMPUS KOMMUNIKASJON I ORGANISASJONER I henhold til internasjonale studier kan man estimere at ledere bruker om lag tre fjerdedeler av sin arbeidstid på å kommunisere. Denne kommunikasjonen foregår i stor grad innad i egen organisasjon, men også utad mot organisasjonens omgivelser. Kommunikasjon er grunnlaget for det meste som skjer i en organisasjon. Uten kommunikasjon kan man ikke utøve ledelse, motivere medarbeidere, fatte og implementere beslutninger, forhandle eller gjennomføre endringer. Programmet tar sikte på å gi deltakerne teoretisk innsikt og praktiske verktøy innenfor feltet organisasjons-kommunikasjon. Programmet vil illustrere hvordan slik kunnskap kan ha relevans både for arbeidsområder som endringskommunikasjon, motivasjon, og kommunikasjon ved fusjoner/fisjoner og nedbe manning. Det vil også dekke temaer som identitet, organisasjons kultur, beslutningstaking og bruk av digitale medier i organisasjoner. Programmet er utviklet i samarbeid med Norsk kommunikasjonsforening. I studieperioden får du gratis medlemskap i Kommunikasjonsforeningen. Organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og /-kommunikasjon Organisasjonskultur, identitet, motivasjon og kommunikasjon Kommunikasjon av endring Interne kanaler, nettverk og segmenter Interpersonlig og intergruppe kommunikasjon Institutt for kommunikasjon, kultur og språk PROGRAMANSVARLIG Professor II Pål Kraft 11

12 Foto: Ellen Heggelund

13 MARITIME LAW, TRADE LAW AND MARINE INSURANCE International trade relies on transportation of goods, and shipping is the most globalised of all industries as well as one of the most law regulated. International conventions, statutory laws and standard contracts apply to all aspects of the business of buying, owning, chartering and operating ships. As the legal and contractual liabilities of owners and charterers keep increasing, the programme will also focus on environmental and insurance aspects of shipping. The programme is designed to provide the participants with tools and frameworks to develop an understanding and in depth knowledge of laws, regulations and jurisdiction issues applicable to trade and transport. The skills obtained from the course will teach students how to find and apply relevant laws, and give a better foundation for analyzing standard and individual contracts in order to improve business results. TOPIC OVERVIEW Sale and purchase of goods Incoterms Maritime law and international conventions Ship sale and purchase Contracts of carriage Chartering Carriers liabilities and multimodal transportation Cargo insurance and Marine insurance PROGRAMME RESPONSIBILITY Department of Accounting, Auditing and Law COURSE RESPONSIBILITY Førstelektor Cathrine Bjune CAMPUS LEADERSHIP FOR SUSTAINABILITY; Responsible Value Creation,Development and Climate Change Given a renewed focus in contemporary society on global development and the environment, the leader - ship for sustainability programme focuses on how businesses respond constructively to critical social, ecological and financial challenges through responsible value creation and engaged entrepreneurship. The programme provides participants with the practical tools to work on corporate responsibility, business ethics, sustain ability and climate issues within their own company. It also introduces the participants to entrepreneurship and innovation and how sustainability and social justice can be used as strategic innovation drivers. It will develop leadership skills to motivate and catalyse responsible value creation, moving beyond tradeoffs towards inclusive innovation, yet with an understanding of the dilemmas and difficult judgments involved. The programme will present central theories and examples of best practice in the area of corporate responsibility and sustainability-focused innovation, both nationally and internationally. Throughout the course, participants will meet and discuss with business leaders who have fronted corporate responsibility and sustainability focused innovation. TOPIC OVERVIEW Responsible value creation- why and how? Climate change and social justice as leadership challenges Sustainability as an innovation driver Implementing, reporting and communicating corporate responsibility and sustainability Redirecting finance to environmental and social sustainability Partnering with government and NGOs PROGRAMME RESPONSIBILITY Department of Innovation and Economic Organisation COURSE RESPONSIBILITY Professor Atle Midttun Professor Jørgen Randers Professor Anne Welle Strand CAMPUS 13

14 LEDELSE OG ØKONOMISK KRIMINALITET Det er blitt et klart lederansvar å forhindre økonomisk kriminalitet. Likevel forekommer økonomisk kriminalitet i og mellom virksomheter og individer i økende grad. Økonomisk kriminalitet er profitt motiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet, eller i regi av kriminelle individer. Programmet gir deltakerne inngående kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet faktisk foregår og hvilke teorier som kan forklare virksomheters og individers kriminelle atferd. Videre gir programmet deltakerne inngående kunnskap om metoder for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Alvorlig økonomisk kriminalitet er gjerne koblet til organisert kriminalitet, og programmet gir derfor innsikt i kriminelle organisasjoner nasjonalt og globalt. Analyse av økonomisk og organisert kriminalitet Avdekking, undersøkelse og gransking av økonomisk kriminalitet Styring, ledelse og forebygging av økonomisk kriminalitet Institutt for ledelse og organisasjon PROGRAMANSVARLIG Professor Petter Gottschalk Målgruppen er alle med lederansvar og kontrollansvar i organisasjoner i næringslivet og offentlig forvaltning. Målgruppen inkluderer en rekke kunnskapsmedarbeidere, som jurister, revisorer, sikkerhetsansvarlige, journalister, politiansatte, konsulenter og ansatte i kontrolletater. Foto: Damir

15 LEDELSE; MAKT OG MENING Å ta en utdanning innen ledelse gjør ingen til gode ledere. Det er nemlig ikke faktakunnskap og verktøy det kommer an på, men holdningene, intensjonene og ikke minst valgene man gjør underveis som avgjør hvorvidt man lykkes. Ledelse er handling, og å kunne se sine egne bidrag i en større sammenheng. Ledelse er å stå for noe, velge det, brenne for det, og samtidig kunne begrunne sin rolle som leder. Programmet gir nye perspektiver på hva som skiller gode ledere fra middelmådige. Deltakerne får en bred forståelse for hva god ledelse egentlig innebærer. Artikulering av mening, forvaltning av narrasjoner og organisasjonens forløp som historie, står sentralt i god ledelse. Det handler om å styre det felles prosjektet mot felles meningsdannelse; om å forvalte mening, og om hva makt og mening innebærer i praksis. Kunnskapen ses i lys av praktisk anvendelse gjennom erfaringsdeling og refleksjon. En av samlingene gjennomføres i Roma. L'etre et le néant - Personen som ledelsesutøver. Ledelse sett i eksistensialistiske og rolleteoretiske perspektiver Master of the Game - Ledelse og maktutøvelse. Ledelse sett i spillteoretiske og etiske perspektiver Survival of the Fittest - Ledelse og mening. Ledelse sett i evolusjonsteoretiske og kompleksitets-teoretiske perspektiver The Power of Talk - Ledelse og retorikk. Ledelse sett i kommunikasjons-teoretiske og retoriske perspektiver Benchmarking i antikkens Roma - Ledelse og ekstrem resultatoppnåelse. Ledelse sett i narrative perspektiver sentrert rundt karismatisk ledelse Institutt for kommunikasjon, kultur og språk Høyskolelektor Steinar Bjartveit Studierektor Kjetil Eikeset Førsteamanuensis Maria Isaksson ER, Bergen, Drammen/Porsgrunn, Kristiansand NYSKAPING OG KOMMERSIALISERING Nyskaping er å se det alle andre ser, og så tenke det ingen andre tenker. Programmet dreier seg om hvordan etablerte nye bedrifter, så vel som hvordan bedrifter kan skape lønnsomme innovasjoner. Programmet gir grundig og konkret gjennomgang av teori og praksis knyttet til nyskaping og innovasjon. I programmet ser vi på hvordan endringer i marked, konkurranse og organisasjon legger føringer og gir muligheter for innovativ aktivitet. Vi ser på dette både i eksisterende så vel som nye bedrifter, av ulik størrelse og i en rekke næringer. I programmet lærer deltakerne å lede utvikling og kommersialisering av nye produkter, prosesser, konsepter og tjenester, og gjennom dette skape økte verdier for bedriften. Det gjennomføres et spennende og anvendelig ukes langt studieopphold i San Francisco, Berkeley, og Silicon Valley i California. Nye teorier, modeller og perspektiver innen innovasjonsfeltet Hvordan utvikle nye produkter, prosesser, konsepter og tjenester Kommersialisering av innovasjoner og realisering av verdier Innovasjon, e-business og anvendelse av IT Implementering av justert forretningsmodell for egen bedrift eller resultatenhet Institutt for innovasjon og økonomisk organisering PROGRAMANSVARLIG Førsteamanuensis Peder Inge Furseth 15

16 Foto: Ellen Heggelund PERSONAL- OG ARBEIDSJUS Økende krav til internasjonalisering, effektivitet og omstilling er en kontinuerlig utfordring for de fleste bedrifter og organisasjoner, som stiller store krav til ledelse og samarbeid. Programmet gir deltakerne kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når private og offentlige virksomheter gjennomgår omstillinger i Norge og internasjonalt. Gjennom programmet får ledere, personal- og organisasjons - ansvarlige, medarbeidere og tillitsvalgte kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser dette setter for ansettelser, endringer og omstillinger i arbeidslivet. Deltakerne vil få innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på området og hvordan disse anvendes i praksis. Programmet er tilpasset arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 som trådte i kraft 1. januar 2006, med senere endringer. Arbeidsrettens grunnlag og reguleringsformer Rettskilder og juridisk metode. Rekruttering og ansettelse Tariffavtale og arbeidsavtale, lønns- og arbeidsvilkår Omstillinger, utkontrahering og nedbemanning Opphør av arbeidsavtalen endringer og stillingsvern Virksomhetsoverdragelse, internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene Institutt for regnskap, revisjon og jus Studierektor Sverre F. Langfeldt Førsteamanuensis Bjørn Eriksen 16

17 PR-LEDELSE OG STRATEGISK KOMMUNIKASJON Informasjonsmedarbeideres teoretiske ballast kommer ofte fra andre områder enn public relations (PR). I et komplekst og stadig skiftende beslutningsmiljø kan imidlertid egne og andres praktiske erfaringer ofte komme til kort. Det oppstår behov for kunnskaps - messige fundamenter som peker ut over hverdagens opplevelser. Dette er kunnskap som blant annet bygger på systematisk forskning om relasjonsbygging, kommunikasjon og påvirkning. Personer som skal ha et lederansvar innen PR må i tillegg kunne utføre en strategisk analyse, samt gjennomføre strategiske prosesser. De må også kunne beherske moderne prinsipper for strategisk kommunikasjon og PR-ledelse. Med kompetanse fra dette programmet blir deltakerne bedre kvalifisert til å ta på seg lederansvar for kommunikasjonsarbeidet i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet. I tillegg til å gjøre deltakerne mer effektive i sin praktiske informasjonsvirk somhet, er det et mål at kurset skal gi teoretisk innsikt i sentrale emner innen informasjon og samfunnskontakt. Det legges spesielt vekt på ledelsesfunksjonen innenfor PR-faget. Programmet er utviklet i samarbeid med Norsk kommunikasjonsforening. Studentene får gratis medlemskap i kommunikasjonsforeningen i studieperioden. Strategisk kommunikasjon Påvirkning og overtalelse Omverdensanalyse, issues management og krisekommunikasjon Medierelasjoner, planlegging og evaluering av PR Omdømme, identitet og retorikk Institutt for kommunikasjon, kultur og språk PROGRAMANSVARLIG Professor II Pål Kraft PRODUKSJONSLEDELSE Moderne industriproduksjon er kompleks og kunnskapsintensiv og setter derfor høye krav til kompetanse og effektive prosesser i alle ledd. Ressurser og aktiviteter må koordineres med større presisjon enn før for at bedriftens kostnadsnivå, responstid og kvalitet skal samsvare med de krav som markedet stiller. En konkurranseutsatt produksjonsbedrift er avhengig av at produksjonsrelaterte beslutninger både på strategisk og operativt nivå tas av høyt kvalifiserte medarbeidere. Kvantitative, IT-baserte analysemetoder anvendes i de fleste av programmets moduler. Programmet retter seg primært mot topp- og mellomledere i alle typer produksjonsbedrifter. Innholdet i programmet er spesielt egnet for personer med ingeniørutdanning, logistikkbakgrunn eller tilsvarende kompetanse. Programmet er utviklet og blir gjennomført i et samarbeid med industribedrifter i Grenland og Høgskolen i Telemark. Introduksjon til produksjonsledelse. Prosessanalyse. Effektivitetsmåling Produksjonsstrategier IT-basert planlegging på overordnet nivå IT-basert planlegging på detaljert nivå Lean-produksjon Metodikk og fallgruver Produksjonens rolle i supply chain management Institutt for strategi og logistikk PROGRAMANSVARLIG Førsteamanuensis Atle Nordli GJENNOMFØRINGSTED Porsgrunn 17

18 PROSJEKTLEDELSE Prosjektarbeidsformen er i dag et vekstområde over hele verden. For de fleste bedrifter, institusjoner og organisasjoner, nesten uansett størrelse og type, er det å mestre moderne prosjektarbeid blitt helt avgjørende. Gjennom dette programmet blir deltakerne godt rustet til å lede prosjekter og utnytte prosjekt som arbeidsform i egen organisasjon. Deltakerne skal etter endt kurs kunne planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter på hensiktsmessig vis. Blant annet skal de kunne legge et godt fundament for og foreta situasjonstilpasset organisering av prosjektet og fordele roller, ansvar og myndighet på hensiktsmessig vis. De skal kunne lede prosjektet, utvikle prosjektteamet og følge opp prosjektet. Deltakerne utvikler forståelse for risiko, usikkerhet og dynamikk i prosjekter. Ledelse av prosjektarbeid innebærer også å kunne mestre organisasjonsendringer, samt forhandle og opptre strategisk. Man må kunne formidle og kommunisere, og forstå betydningen av og kunne etablere sosiale og kulturelle nettverk. Deltakerne skal gjennom studietiden følge og evaluere et eget valgt prosjekt. På den måten skapes det forbindelse mellom det teoretiske grunnlaget undervisningen presenterer og praksis. Prosjektifisering og prosjektets fundament Planlegging og håndtering av usikkerhet Organisering og relasjoner Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid Lederskap og teamarbeid i prosjektet Den prosjektorienterte virksomheten Institutt for ledelse og organisasjon Professor Jonas Söderlund Førsteamanuensis Anne Live Vaagaasar ER Oppstart høsten 2010:, Drammen/Porsgrunn og Kristiansand Oppstart våren 2011: PROSJEKTLEDELSE - NETTBASERT Det nettbaserte Master of Management programmet i Prosjektledelse er en enda mer fleksibel studiemodell, som innebærer en kombinasjon av intensivsamlinger og aktiviteter via internett. Læringsmål, pensum, prosjekt oppgave og eksamen er de samme for begge gjennomføringen. Se beskrivelse av programmet ovenfor. Programmet omfatter 4 intensivsamlinger à 2 dager. Samlingene inneholder temaforelesninger, gruppearbeid, refleksjonsøvelser og veiledning. Undervisnings- og læringsaktivitetene på nettet er organisert i fire temaperioder gjennom studieåret og utfyller temaene på intensivsamlingene. Også i en virtuell læreprosess må vi gi hverandre tillit for å skape gode og trygge læringsbetingelser. Aktivitetene på nettet er en kombinasjon av selvstudie (bla gjennom tematiserte videoer med tilhørende aktiviteter), individuelle og gruppe - baserte innsendinger, temadiskusjoner og refleksjonsoppgaver. Hensikten med de organiserte nettaktivitetene er å arbeide med ulike tema i pensum, spesielt de som ikke foreleses på samlingene. Det forventes at studentene er innom kurssidene på nettet daglig i disse periodene og at de deltar i aktivitetene som skjer på nettet. Institutt for ledelse og organisasjon Professor Jonas Söderlund Førsteamanuensis Anne Live Vaagaasar 18

19 PÅVIRKNING OG INNFLYTELSE I ORGANISASJONER Påvirkning og innflytelse står helt sentralt for effektiv ledelse. Kunnskaper om hvilke forhold som påvirker både en selv og andre vil derfor være grunnleggende i en ledelsesfaglig utdanning. I dette programmet blir det derfor vist til påvirkningsmetoder og innflytelsesmekanismer, som kan benyttes i positiv påvirkning av medarbeidernes engasjement og ytelse. Målsettingen er å forbedre lederens evne til å treffe avgjørelser, løse problemer samt å virkeliggjøre beslutninger. Kunnskap som gjør det mulig å løse jobbrelaterte problemer kan også anvendes til å løse dagliglivets personlige utfordringer. Ved å analysere måter å tenke på og hvordan tanker former følelser, skal vi også se hvordan en leder kan takle egne emosjonelle påkjenninger og samtidig forstå sine medarbeidere bedre. Vi ser også på hva den enkelte leder kan gjøre for å motivere seg selv og andre, vinne sympati og oppnå lojalitet. Psykologiske hovedprinsipper for påvirkning, samt hensiktsmessige teknikker for å påvirke andre, så vel som å forsvare seg mot uønsket påvirkning, står sentralt. Vi ser også på effektive problemløsnings- og beslutningsmetoder samt læring, visjoner og kreativitet. Etisk bruk av kunnskapen er også tema. Moderne organisasjons- og ledelsespsykologi Lederen som påvirker (makt, påvirkningspsykologi og innflytelse) Personlighet og motivasjon som grunnlag for påvirkning (personlighetspsykologi og motivasjonspsykologi) Beslutningspsykologi og kreativitet (rasjonalitet og styrt nytenkning) Påvirkning i grupper og team Institutt for ledelse og organisasjon Førsteamanuensis Linda Lai Førsteamanuensis Øyvind Martinsen Foto: Liv-Nina Myklebost Samfunnet har blitt et prosjektsamfunn. For min del var det å flytte fra Nigeria til Norge i seg selv ett prosjekt, som innebar usikkerhet og angst. Men man skulle ikke behøve å vente på en krise for å oppdage hva som er viktig i livet. For å gjøre seg selv relevant i ett prosjektbasert samfunn, må man kunne prosjektledelse. Det nettbaserte studiet i prosjektledelse er lagt opp slik at det gir fleksibilitet til å kunne kombineres med et annet program, samtidig som man jobber. I tillegg til nettbasert Prosjektledelse tar jeg Samspill og Ledelse Anvendt organisasjonspsykologi, som handler om mellommenneskelige relasjoner. Dette trenger jeg for å overleve usikkerheten, samt at det er nyttig i forhold til å lære teambygging. Dette har vært et år der jeg har fått oppfylt mange faglige ønsker. Margaret Etokebe Deltaker på nettbasert Prosjektledelse og Samspill og ledelse anvendt organisasjonspsykologi 2009/2010

20 SAMSPILL OG LEDELSE; Anvendt organisasjonspsykologi Samspill og ledelse handler om kommunikasjon og samspill mellom grupper og individer i sosiale systemer. Samspillskompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv. Dette programmet skal formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. Gjennom vitenskapelig basert teori, fokus på kvalitativ metode, oppgaveløsninger og egne erfaringer, blir deltakerne utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen, og hvordan denne innvirker på utøvelsen av lederskap og arbeids - prestasjoner. Programmet gir anvendbar psykologisk kunnskap til bruk i prosjektteam, bedrifter og organisasjoner, der endring skjer stadig raskere. I en kontinuerlig prosess formidler programmet fagpsykologisk viten som gir rike muligheter for personlig utvikling. Tilstedeværelse på samlingene er påkrevd for å oppnå evaluering. En av samlingene gjennomføres på hotell i Norge. Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team Refleksjonsteam: Roller og gruppefantasier Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsesstrategier Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre Personlig veiledning: Intervensjonsmetoder og anvendelse av psykologisk kompetanse Institutt for ledelse og organisasjon PROGRAMANSVARLIG Professor Paul Moxnes ER Stavanger Trondheim Bergen Drammen/Porsgrunn SCENARIOS, FORESIGHT AND STRATEGY; Scenarier som strategisk verktøy Selv om fremtiden er uforutsigbar, er den ikke utenkbar. Én mulighet for å bli kjent med fremtiden på forhånd, er å utvikle scenarier. Dette programmet gir verktøy for økt langsiktighet i strategiarbeidet, en mer fleksibel handlingsberedskap og skjerpet fremtidsforståelse i egen organisasjon. Programmet gir oversikt over de internasjonalt ledende teknikker og metoder som finnes for scenarieutvikling, omverdensanalyse og utvikling av fremtidsbasert strategi. Vi utforsker det mytiske grunnlaget for både dagens tankesett og fremtidstenkning, samt bruker fortellinger og bilder for å bevisstgjøre disse ofte usynlige rammene for den strategiske tenkningen. Vi går i dybden på hva som kjennetegner gode scenarier med høy relevans for strategiprosesser. Deltakerne får skjerpet sine evner til å analysere omverdenen, og forstå mer av hva som driver samfunnsutviklingen og hva som skaper trendbrudd. Innføring i scenarietilnærming; hva, hvorfor og når bruke scenarier Scenarier i praksis Systemdynamikk og modellering Globale endringer, myter og makrotrender Fra scenarier til handling Institutt for offentlige styringsformer Professor Jørgen Randers Førstelektor Per Espen Stoknes En av samlingene gjennomføres i Tallinn, Estland. 20

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke»

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» ÅRSRAPPORT 2005 1 VISJON «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» Innhold 3 Rektors ord: På lag med samfunnet 4 Kort om BI/Nøkkeltall 5 Begivenheter

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

Hva kan kjennetegne Human Resources i 2030?

Hva kan kjennetegne Human Resources i 2030? www.uis.no Katrine Fugelli Simonsen Hva kan kjennetegne Human Resources i 2030? En fremsynsstudie med HR-avdelingen i Lyse som case Masteroppgave 2012 Oppgaven er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse

Detaljer

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, 16. JUNI 2009 NHHs OMDØMME Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen Masterutredning ved Institutt

Detaljer

KURSKATALOG. Vår 2014. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon. www.prokurs.no service@prokurs.no

KURSKATALOG. Vår 2014. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon. www.prokurs.no service@prokurs.no KURSKATALOG Vår 2014 Økonomi Jus Effektiv Hverdag Interaksjon Inspirasjon Innovasjon www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Siden sist... 3 Våre tjenester og fordeler... 4 Våre samarbeidspartnere...

Detaljer

Master in Sustainable Business and Administration (MBA Sustainable Business)

Master in Sustainable Business and Administration (MBA Sustainable Business) 1 HØGSKOLEN I GJØVIK Grunnlagsdokument for: Master in Sustainable Business and Administration (MBA Sustainable Business) Master i bærekraftig økonomi og administrasjon. 1. Innledning Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer