1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013"

Transkript

1

2

3

4 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus OAS Oslo og Akershusstudentenes samskipnad EK Egenkapital 1 Redegjørelse Midlene det søkes om skal hovedsakelig gå til velferdstiltak for studenter og studenttillitsvalgte ved HiOA. Da SP HiOA har opparbeidet seg relativt stor egenkapital de siste årene vil denne også bidra til å finansiere denne form for tiltak de neste årene. Midlene det søkes om i år skal gå til å finansiere ca 40 % prosent av velferdsbudsjettet, samt ca 4 % av driftbudsjettet. Vi søkte om et svært lavt støttebeløp for 2012, tilsvarende ca. en fjerdedel av historiske tildelinger fra OAS. Dette ble gjort som et ledd i plan om å bygge ned SPs oppsparte midler. I takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil det søkes om høyere beløp fra VT. I år ser vi oss derfor nødt til å søke om et noe større beløp enn i fjor. Studentparlamentet 2013 Drift SP HiOA ønsker å opprettholde 4 stillinger i AU samt 1,5 konsulentstilling. Tildelingene fra HiOA er fremdeles noe uklare, men mest sannsynlig blir rammen indeksregulert for SP HiOA har et trangt driftsbudsjett uten særlig handlingsrom. Fordi vi er en del av HiOA må vi følge statlige reguleringer for lønn og lønnsjusteringer. Vi har foretatt en nedjustering av posten «konsulent selvstendig», på grunn av ny ordstyrer som ikke ønsker den typen betaling. Samtidig har vi oppjustert posten «gaver til eksterne», da mer midler vil gå til symbolske gaver til ordstyrer. Oppjustering av posten reisekostnader kommer av prisreguleringen i markedet. Det ser ut som vi kommer til å ha et overforbruk i 2012 som gjør at vi bruker opp de få oppsparte midlene vi hadde på den kontoen. Vi søker derfor om et relativt lite, men nødvendig beløp for 2012 til drift. Velferd Her har vi de oppsparte velferdsmidlene fra OAS, som vi ønsker skal gå til samme velferdstiltak som tidligere. Vi ønsker å fortsette å prioritere å bruke midler til opplæring og sosiale tiltak for de tillitsvalgte. Vi føler også at det er viktig å holde på de forskjellige tilskuddsordningene, for å fremme mer studentaktivitet både for studentråd og for nye foreninger eller andre som ønsker å gjennomføre et studentarrangement. Som et ledd i at vi ønsker å få flest mulig foreninger til å registrere seg i SiOStudentliv har vi justert ned budsjett for oppstartsmidler til foreninger. Vi har også justert opp posten for driftsstøtte studentråd, da vi oppfordrer flere studentråd til å ha høyere aktivitet, og om å søke midler fra oss til dette. Posten «trykkeutgifter» har kommet til som ett ledd i at vi skal avvikle prosjektregnskapet for Studiestart/Fadderordning. Oppjusteringen i posten» kursog seminaravgifter» er grunnet høy prisvekst i markedet.

5 Studiestart Vi har hatt et eget prosjektregnskap for Studiestart/ Fadderordningen. Vi tar sikte på å avvikle det helt for 2013, da det ikke lengre er SP HIOA som arrangerer fadderordningen eller får midler til det formål. De ekstra kostnader som følger av studiestart, spesielt i form av brosjyrer og profileringsartikler legges inn under Velferdsbudsjettet, med noen økte poster. Oppfølging Vi ønsker å legge til rette for et høyt aktivitetsnivå, både i SP og AU, lag, foreninger og andre studentpolitiske organer ved HiOA. Vi ser det som viktig å fortsette å legge ressurser i oppfølging av det lokale studentdemokratiet, særlig Studentenes fakultetsråd og de mange nye og gamle studentrådene både i Pilestedet og på Kjeller. SP kommer også til å fortsette med å følge opp studentenes interesser i den fremdeles pågående prosessen i forbindelse med sammenslåingen av de to institusjonene. Økonomiske hensyn SP HiOA er fremdeles ung og organisasjonen er ikke helt satt enda. Vi er bare litt over halvveis i vårt første ordentlige driftsår, og har enda ikke helt oversikt over hvordan alle de nye løsningene våre fungerer og hvordan vi lander på budsjett ved årets slutt. Likevel skal det sies at budsjett for 2013 er et realistisk og fornuftig budsjett. Det er tatt utgangspunkt i budsjett fra 2012, samt tidligere budsjettering ved HiO og HiAk. Vi legger ved regnskapstall hittil i år, denne rapporten viser til og med august. Vi gjør oppmerksom på at det er flere kostnader spesielt i forbindelse med studiestart som enda ikke er ført. Det gjelder også noen driftskostnader fra sommermånedene, samt noen andre kostnader som blir internfakturert senere i år. Tidligere år ble det ført et skyggeregnskap for SP HiO/ HiOA. Dette var for at SP skulle kunne lese de store linjene i regnskapet på en enklere måte. Dette har vi sluttet med og vi forholder oss nå kun til statlig kontoplan oppsett. I foreløpig regnskap vil det derfor være noe avvik på hvilke artskontoer som er brukt. I fjor søkte vi om et relativt lavt beløp fra VT. Søknadssummen i år er ca dobbelt så stor. Vi varslet i fjorårets søknad at vi i takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil søke om høyere beløp fra VT. Vi har spist mye av egenkapitalen i år, og har lagt opp til å fortsette å bruke av denne. Vi ønsker å ha en gradvis overgang, både for Velferdstinget og SP HiOA, til vi når et fornuftig nivå. Vi søker med realistiske tall, etter både vårt og deres ønske.

6 3 Godkjent regnskap for 2011 Drift HiO HiAk 1 Inntekter Rev. Budsjett 2011 HiOA Regnskap 2011 HiOA Noter Inntekter Regnskap HiAk 2011 Rev. Budsjett 2011 HiOA 2 Tilskudd fra HiO kr ,00 kr ,00 Tilskudd fra HiO kr kr ,00 3 Tilskudd frahiak kr ,00 kr ,17 Tilskudd frahiak kr ,00 kr ,00 4 Annen støtte kr ,00 kr Annen støtte kr ,00 kr ,00 5 Sum inntekter kr ,00 kr ,17 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 6 Kostnader Kostnader 7 Lønn kr , ,69 1 Lønn kr ,00 kr ,00 8 Mobiltelefon kr 9 102,00 kr 1 391,00 2 Sosiale Kostnader (se lønn) kr 9 Kontorrekvisita kr ,00 kr 1 148,00 3 Mobiltelefon kr 3 102,00 kr 9 102,00 10 Ordstyring kr 5 000,00 kr 4 Kontorrekvisita kr 291,00 kr ,00 11 Teknisk utstyr kr ,00 kr ,00 5 Ordstyring kr kr 5 000,00 12 Intern bespisning kr ,00 kr ,77 6 Teknisk utstyr kr kr ,00 13 Trykking kr ,00 kr 3 421,01 7 Intern bespisning kr ,00 kr ,00 14 Reiseutgifter kr ,00 kr ,01 8 Trykking kr kr ,00 15 Andre kostnader kr ,00 kr 3 092,88 9 Reiseutgifter kr 3 670,00 kr ,00 16 Kurs/Seminar kr ,00 kr Andre kostnader kr 4 548,00 kr ,00 17 Stud.Arr/Velferd kr ,00 kr Kurs/Seminar kr ,00 kr ,00 18 Stud.Arr/Velferd kr ,00 kr ,00 19 Sum kostnader kr ,00 kr ,36 Sum kostnader kr ,00 kr , Resultat kr ,00 kr ,19 Resultat kr ,00 kr , IB pr kr ,16 kr ,96 Udsiponertpr 1.1 kr kr ,16 24 UB pr kr ,16 kr ,77 Udisponert pr kr ,00 kr ,00 Noter Drift: 25 1 Feil i regnskapet for lønn fra HiO som lå til grunn for revidert budsjett. Det reelle forbruket er altså på linje med det som 26 er beregnet for 2012, ca. 2.3 mill Det er ikke kjøpt inn nye telefoner som planlagt. Kostnader som er ført er telefonregning for velferdsansvarlig Nytt utstyr til kontoret er ikke kjøpt inn, men noe nytt inventar har gått fra "Teknisk utstyr" 29 4 Ordstyring føres teknisk sett som lønn, men har ikke gått over budsjett på kr Nytt inventar til nye kontorplasser. To ipads som premier i konkuranse Hverken sommerfest og julebord har ikke blitt fakturert i tide til å komme med på regnskap for dette var budsjettert med ca I tillegg kommer et lite underforbruk jevnt over, som forklaring 33 på det relativt store underforbruket 34 7 Innsparingen skyldes at man fra høsten av gikk over til å trykke gratis på Kjeller 35 8 Totalt forbruk for HiAk + HiOA er ganske nøyaktig på budsjett 36 9 Andre kostnader er primært gaver 37

7 Velferd 38 Inntekter Regnskap HiAk 2011 Rev. Budsjett HiOA 2011 Regnskap HiOA 2011 Noter 39 Tilskudd OAS/SiO kr kr ,00 kr ,00 a 40 Overf. HiAk kr ,15 kr ,60 b 41 OAS velferdsfond kr kr ,76 kr ,76 c 42 Frifond NSO kr kr ,00 kr ,50 d 43 Sum inntekter kr kr ,91 kr ,86 44 Kostnader 45 Tilbakeføring SR kr kr ,11 kr , Velferdsprosjekter kr kr ,00 kr ,35 47 Egne konferanser kr kr ,00 kr , Andre konferanser kr kr 2 000,00 kr 600, Informasjon kr kr ,00 kr , Valget kr kr ,00 kr , Driftsstøtte kr kr 7 500,00 kr 7 500,00 52 ISU kr kr ,00 kr , Prosjektstøtte SR kr kr ,00 kr 7 54 Profilering kr kr ,00 kr , Idepott kr kr ,00 kr , Sum kostnader kr kr ,11 kr , Driftsresultat kr kr ,80 kr , IB pr kr ,52 kr ,30 kr ,42 10 * lagt til fordringen her UB pr kr ,60 kr ,10 kr ,97 Noter Velferd: 64 a Årlig overføring fra samskipnaden (OAS), nå avviklet 65 b Rest fra SP HiAks velferdsbudsjett overført felles budsjett høst c Engangsoverføring fra samskipnaden i forb. med avvikling av OAS 67 d Støtte fra NSO etter søknad En del Studentråd har ikke levert regnskap, og har som en følge av dette ikke fått utbetalt støtte 70 2 Overforbruket skyldes primært at seminarene jevnt over har blitt noe dyrere en antatt 71 3 Deltageravgift for ett AUmedlem på NSOs avsparkskonferanse. NSO dekker 2 deltagere, og vi sendte Underforbruket skyldes primært at vi har trykket også plakater gratis på Kjeller i en periode 73 5 Jevnt overforbruk. De største utgiftene var; flyers og rollups, valgvake, og Valgutgave av Ergo 74 6 Det er tildelt kun kr , resten er etterslep på støtte som ble innvilget i 2010, men regnskapsført i Det er gjort noen tildelinger, men det er ikke regnskapsført noe i Det må derfor medregnes at det påløper noe i Det er ikke i særlig grad bestillt profileringsmateriell slik som planlagt 77 9 Det er ikke søkt om midler i størrelsesorden i nærheten av budsjettrammen. De største utgiftene er; konsert med DeLillos 78 under studiestart, stiftelsesmøtet SPHiOA, informasjonsarbeid om fusjonen, samt profileringsstøtte til Samfunnet IB er ikke reelt høyere, men SP har blitt kreditert en fordring på kr ,12, som i realiteten gir oss tilsvarende beløp 80 økning i disponible midler

8 50204 Studiestart 81 Inntekter Regnskap 2011 HiAk Rev. Budsjett 2011 HiOA Regnskap 2011 HiOA Noter 82 Prosjektstøtte HiO kr kr ,00 kr ,00 83 Andre inntekter kr kr ,00 kr 84 Sum inntekter kr kr ,00 kr ,00 85 Kostnader 86 Overføringer kr kr ,00 kr , Konsert, grillfest kr kr ,00 kr , Fadderkickoff kr kr ,00 kr ,65 89 T skjorter kr kr ,00 kr 3 90 Profileringsartikler kr kr ,00 kr , Andre kostnader kr kr ,00 kr 5 316,00 93 Sum kostnader kr kr ,00 kr , Resultat kr kr 5 000,00 kr 3 750, IB pr kr kr ,74 kr , UB pr kr kr ,74 kr , Noter Studiestart: Kr ,1 overført pilestredet, overført Kjeller Har gått noe over da lyd og lys ble noe dyrere en antatt Ble sponset av LO, og har dermed ikke vært en utgift for SP Gikk over da det ble dyrere en antatt med trykk av bla. Brosjyrer og programmer

9 Vedlegg: Psak 44/12 Drift, budsjettenhet 19800, prosjekt Konto Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett Differanse Noter 3900 Tilskudd fra HiOA kr ,00 kr ,00 kr Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr Utgifter 5 Lønn kr ,00 kr ,00 kr , Konsulent selvstendig kr ,00 kr ,00 kr 5901 gaver ansatte kr 3 500,00 kr 5 000,00 kr 1 000, velferdstilskudd ansatte kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 1 000, bevertning interne møter kr ,00 kr ,00 kr 6440 Leie andre kontormaskin kr kr ,00 kr , IThardware kr ,00 kr ,00 kr 6560 telefon kjøp kr ,00 kr ,00 kr 6801 kontorrekvisita kr ,00 kr ,00 kr 6821 Trykningsutgifter kr ,00 kr ,00 kr 6861 arr.seminar,konf, ol kr ,00 kr ,00 kr 3 000, telefoni, kommunikasjon kr ,00 kr ,00 kr 7141 tjenestereiser ansatte i.o kr ,00 kr ,00 kr 7161 Diettkostnad kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 7193 Reisekostnader fakturert kr ,00 kr ,00 kr 7322 profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr 7411 Gave til eksterne kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr 1 000, Annen kostnad kr ,00 kr ,00 kr Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr Resultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 IB pr kr ,00 kr ,00 kr UB pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 NOTER 1) Lønnoppgjør 2) Liten oppjustering 3) Liten oppjustering 4) Utkjøp bankterminalavtale Kjeller, 60 måneder 5) Liten oppjustering

10 Budsjettenhet Velferd, Prosjekt Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett 3421 Tilskudd fra Velferdstinge kr ,00 kr ,00 kr ,00 1 Tilskudd fra NSO kr ,00 kr ,00 kr Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Utgifter 6821 Trykkutgifter 0 kr 5 000,00 kr 5 000, Arr av seminar, konf, o.l. kr ,00 kr ,00 kr , Kurs og seminaravgifter kr ,00 kr ,00 kr 7193 Reisekostnader fakturert kr kr ,00 kr , Profilannonsering kr ,00 kr ,00 kr , Profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr , Bevertning for øvrig kr ,00 kr ,00 kr 7413 Tilskudd stud.arr/velferds kr ,00 kr ,00 kr 7414 Driftsstøtte Studentråd kr ,00 kr ,00 kr 7414 Tilskudd studentorganisa kr ,00 kr ,00 kr 7799 Annen kostnad kr ,00 kr ,00 kr Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Driftsresultat kr ,00 kr ,00 kr IB pr kr ,00 kr ,00 UB pr kr ,00 kr ,00 NOTER 1) til Studiestart fra VT er ført på Velferdkontoen. 2) Trykk av diverse flygers studiestart 3) Oppstarts og motivasjonsseminar. Transportkostnader fordelt. 4) Tranportutgifter i forbindelse med motivasjon og oppstart seminar. Markedføringsutgifter. Økt pga Studiestart. Utdeling av boller, twist, kaffe osv. Evt 5) Grilling på Kjeller 6) Profileringsartikler økt pga Studiestart T skjorter, giveaways

11 Budsjettenhet Fadderordningen, Prosjekt Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett 3421 Tilskudd fra Velferdstinge kr 1 Tilskudd fra Høgskolen kr kr ,00 2 Sum inntekter kr kr ,00 Utgifter 5391 Konsulent selvstendig kr kr , Annen leiekostnad kr kr , Reisekostnader fakturert høgskolen kr 5 000, Bevertning for øvring kr kr 5 000, Gave til eksterne kr kr 1 000, Tilskudd studentorganisasjoner kr , Annen kostnad kr ,00 9 Sum kostnader kr kr ,00 Driftsresultat kr kr ,00 IB pr kr ,57 kr ,57 UB pr kr ,57 kr ,57 NOTER 1) Penger fra VT er ført på Velferdskonto 2) Midler fra seksjon for opptak 3) Band 4) Lyd lys Grillkonsert 5) Transport foreningsdagene Kjeller 6) Catering band 7) Gave til årets foreleser 8) Etterslep fra ) Uforutsette utgifter

12 2 Budsjett 2013 Drift Konto Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett Budsjett 2013 Noter 3900 Tilskudd fra HiOA kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd fra VT kr ,00 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Utgifter 5 Lønn kr ,00 kr ,00 kr , Konsulent selvstendig kr ,00 kr ,00 kr 5 000, gaver ansatte kr 3 500,00 kr 5 000,00 kr 5 000, velferdstilskudd ansatte kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000, bevertning interne møte kr ,00 kr ,00 kr , Leie andre kontormaskin kr kr ,00 kr IThardware kr ,00 kr ,00 kr , telefon kjøp kr ,00 kr ,00 kr kontorrekvisita kr ,00 kr ,00 kr , Trykningsutgifter kr ,00 kr ,00 kr , arr.seminar,konf, ol kr ,00 kr ,00 kr , telefoni, kommunikasjon kr ,00 kr ,00 kr , tjenestereiser ansatte i.o kr ,00 kr ,00 kr , Diettkostnad kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000, Reisekostnader fakturert kr ,00 kr ,00 kr , profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr , Gave til eksterne kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr 8 000, Annen kostnad kr ,00 kr ,00 kr ,00 20 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Resultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 IB pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 UB pr kr ,00 kr ,00 kr NOTER: 1) Tilskudd fra HiOA 2) Tilskudd fra VT etter søknad 3) Lønn 550 % stilling. AU 4 stillinger, lønn 13 måneder. Konsulenter 1,5 stilling. 4) Ny ordstyrer krever ikke den type lønn, men må ha noe i tilfelle innleie. 5) Avslutningsgaver 6) Bursdagsfeiringer og 12 middager for kontoret 7) Mat på parlamentsmøter, formøter LM osv. 8) En uforutsett utgift i 2012, kommer ikke i Utkjøp bankterminal avtale HiAk. 9) PC, programvare, oppdateringer 10) Nye telefoner kjøpt i ) Kontorrekvisita. Øker posten litt pga behov. 12) Det har vært gratis trykkeri på Kjeller for mindre trykksaker. Dette må vi mest sannsynligvis betale for i Sakspapirer, årsrapporter, div infomatriale 13) Internt seminar i forbindelse med overlapping 14) Telefonregning AU 15) Reiser til forskjellige arrangementer og seminarer 16) Diett på reise 17) Parlamentsmøter på Kjeller 2 ganger i året. Buss t/retur. Økt pga prisregulering. 18) SP gensere til Parlamentet 19) Gaver til innledere og partnere. Post økt pga symbolske gaver til ordstyrer som ikke krever lønn. 20) Uforutsette utgifter

13 Velferd Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett Budsjett Tilskudd fra Velferdstinge kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd fra NSO kr ,00 kr ,00 kr ,00 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Utgifter 6821 Trykkutgifter kr kr 5 000,00 kr , Arr av seminar, konf, o.l. kr ,00 kr ,00 kr , Kurs og seminaravgifter kr ,00 kr ,00 kr , Reisekostnader fakturert kr kr ,00 kr , Profilannonsering kr ,00 kr ,00 kr , Profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr , Bevertning for øvrig kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd stud.arr/velferd kr ,00 kr ,00 kr , Driftsstøtte Studentråd kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd studentorganisa kr ,00 kr ,00 kr , Annen kostnad kr ,00 kr ,00 kr ,00 13 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftsresultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 IB pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 UB pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 NOTER 1) Midler fra VT. 2) Søknad til NSO om prosjektmidler 3) Trykk av diverse brosjyrer og flygers studiestart. Tidligere studiestartskostnader budsjetteres her. 4) 2 store seminarer for tillitsvalgte i året, tillitsvalgtkvelder ect. Prisøkning. Transportutgifter skilt ut til egen post. 5) Mulighet til å dra på andre konferanser. 6) Reisekostnader i forbindelse med tillitsvalgtseminar. Prisøkning. 7) Markedføringsutgifter. Alt fra annonser til utdeling av mat. Stand i forbindelse med studiestart, valgene og andre prosjekter. Tidligere studiestartskostnader budsjetteres her. 8) Profileringsartikler til bl.a studiestart, åpen dag og til forbruk. Tidligere studiestartskostnader budsjetteres her. 9) Mat på tillitsvalgtkvelder, julebord, sommerfest 10) Prosjektstøtte studentarrangementer 11) Driftstøtet Studentråd etter fordelingsnøkkel. En liten oppjustering etter behov. 12) Oppstartsstøtte HiOA foreninger. Nedjustert fordi vi oppfordrer i større grad HiOA foreninger å søke oppstartsstøtte av KS. 13) Avsetning etterslep 2012 og uforutsette utgifter

14 Studentparlamentet i Oslo og Akershus Foreløpig regnskap t.o.m Drift, budsjettenhet 19800, prosjekt Konto Inntekter Revidert budsjett Foreløpig regnskap Restbudsjett Noter 3699 Andre tilfeldige inntekter 0 kr ,88 kr , Tilskudd fra HiOA kr ,00 kr ,13 kr ,87 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,01 kr ,99 Utgifter kr 5 Lønn kr ,00 kr ,42 kr , Konsulent selvstendig kr ,00 kr 8 387,72 kr 4 612, gaver ansatte kr 5 000,00 kr 3 329,19 kr 1 670, velferdstilskudd ansatte kr 5 000,00 kr 2 438,40 kr 2 561, bevertning interne møter kr ,00 kr 3 839,00 kr , Leie andre kontormaskiner kr ,00 kr ,00 kr 284, IThardware kr ,00 kr ,20 kr 2 137, telefon kjøp kr ,00 kr kr , Service/vedlikehold kontormaskin kr kr 523,95 kr 523, kontorrekvisita kr ,00 kr 4 613,70 kr 5 386, Trykningsutgifter kr ,00 kr 5 875,00 kr 4 125, arr.seminar,konf, ol kr ,00 kr ,00 kr 660, telefoni, kommunikasjon kr ,00 kr 1 539,34 kr 8 460, tjenestereiser ansatte i.oppgpl kr ,00 kr 4 755,00 kr , Diettkostnad kr 5 000,00 kr 336,00 kr 4 664, Reisekostnader studenter ikke op kr kr 120,00 kr 120, Reisekostnader fakturert høgskole kr ,00 kr 4 709,00 kr 5 291, profileringsartikler kr ,00 kr 3 597,50 kr , Gave til eksterne kr 4 000,00 kr 3 203,80 kr 796, Gebyr ved inkasso/forliksklage kr kr 1 827,59 kr 1 827, Annen kostnad kr ,00 kr kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,81 Resultat kr ,00 kr 3 188,80 IB pr kr ,77 kr ,77 UB pr kr ,77 kr ,97 KOMMENTAR: Det budsjetteres med et overforbruk. Dette er likevel et stramt budsjett, og vi regner med å lande ganske presist på budsjett ved årets slutt. Annen kostnad er en avsetning til uforutsette utgifter. De kostnadene som ikke er budsjettert blir ført på riktig artskonto, ikke på annen kostnad. NOTER: 1 Restoppgjør HiAk kontoer 2 Rammetildeling, periodevis 3 Lønn 550 % inkl. AA avgift, feriepenger, pensjon ect 4 Ordstyrer på Parlamentsmøter. Bruker ikke opp denne posten da betalt ordstyrer har sluttet. 5 Avslutningsgaver 6 Bursdagsfeiringer og middager

15 7 Mat interne møter. 8 Utkjøp av bankterminalavtale inngått av SP HiAk. 9 Mac og programvare. IPAD til konkurranse Praksis FTW gjør at posten sprekker. Skal ompost til Velferd der vi har fått penger refundert fra NSO telefoner til AU innjøpt. Internfaktureres på slutten av året. 11 Service kopimaskin 12 Kontorrekvisita, kaffe til kontoret osv. 13 Trykningsutgifter kommer til å bli brukt opp. Vi får noe materiale trykt gratis fra trykkeri på Kjeller, derfor lave kostnader. 14 Flere skal reise på seminar/konferanser i høst. 15 Mulig internfaktura på telefonregning ved slutten av året 16 Flere skal reise på seminar/konferanser i høst. 17 Som over 18 Studentreise 19 Buss t/retur Kjeller. " Parlamentsmøter iåret skal avholdes der. 20 Kommer faktura 21 Ordstyrere innledere osv. 22 En avsetning av penger til uforutsette kostnader som gebyr/ inkasso, service og vedlikehold osv. Er ført på rett artskonto. Budsjettenhet Velferd, Prosjekt Inntekter Revidert budsjett 20Foreløpig regnskap Restbudsjett Noter: 3699 Tilskudd fra Velferdstinget SiO kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd fra NSO kr ,00 kr ,55 kr 8 014,45 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,55 kr ,45 Utgifter kr 6440 Leie av andre kontormaskiner kr kr 1 200,00 kr 1 200, Trykkutgifter kr 5 000,00 kr kr 5 000, Arr av seminar, konf, o.l. kr ,00 kr ,00 kr , Møtekostnader kr kr 806,80 kr 806, Kurs og seminaravgifter kr ,00 kr 400,00 kr 9 600, Reisekostnader fakturert høgskole kr ,00 kr ,00 kr 9 552, Profilannonsering kr ,00 kr ,68 kr , Profileringsartikler kr ,00 kr ,75 kr , Bevertning for øvrig kr ,00 kr ,87 kr , Gave til eksterne kr kr 1 764,00 kr 1 764, Tilskudd stud.arr/velferdsutgifter kr ,00 kr ,35 kr 1 955, Driftsstøtte Studentråd/oppstart fokr ,00 kr ,15 kr , Diverse lisenser kr kr 2 700,87 kr 2 700, Annen kostnad kr ,00 kr ,00 17 Sum kostnader kr ,00 kr ,17 kr ,83 kr Driftsresultat kr ,00 kr ,62 kr ,38 IB pr kr ,00 kr ,00 UB pr kr ,00 kr ,38 KOMMENTAR: Noen poster har foreløpig store avvik i form av underforbruk. Grunn til det er at vi venter en del store faktura,samt at

16 endel kostnader inntreffer mot slutten av året. Vi regner med små avvik på de fleste postene. Avvik kan derimot forekomme på tildelingspostene hvor penger deles ut etter søknad. NOTER: 1) til Studiestart fra VT er ført på Velferdkontoen. Resten av tildelingen er ført på september, derfor ikke med i nåværende rapport 2) Refusjoner fra NSO, Praksis FTW, samarbeid HiST og HiB ect 3) Leie bankterminal før fikk sagt opp avtalen. Kjeller, SP HiAk 4) Trykk av diverse flygers studiestart, venter faktura 5) Oppstarts og motivasjonsseminar. Venter faktura fra motivasjonsseminar. 6) FeilførtSkal omposteres 7413 tilskudd stud arr/prosjektstøtte 7) NSO konferanser og mulighet til å delta på andre konferanser. 8) Tranportutgifter i forbindelse med motivasjon og oppstartseminar. Venter faktura fra motivasjonsemiar 9) 10) Markedføringsutgifter. Økt pga Studiestart. Utdeling av boller, twist, kaffe osv. Evt Grilling på Kjeller Profileringsartikler økt pga Studiestart T skjorter, giveaways 11) I ordinært regnskap er det egentlig ført på 2 forskjellige poster. Slått sammen her fordi det skal omposteres til denne kontoen. 12) Gavekort for designoppdrag Praksis FTW. Refundert NSO 13) En feilføring på , skal over til 7414 Driftstøtte studentråd. Reel sum er ,35 14) , er oppstartsstøtte foreninger , er Driftstøtte studentråd. Pluss på konto skyldes en ompostering til prosjekt Fadderordningen på ,60,. Dette er utgiftsført i 2011, og blir derfor inntektsført i Det forventes at vi kommer til å dele ut mesteparten av Driftstøtte studentråd. Oppstartsstøtte studentforeninger derimot blir mest sannsynlig mye mindre. Budsjettenhet Fadderordningen, Prosjekt Inntekter Revidert budsjett Foreløpig regnskap Restbudsjett 3699 Tilskudd fra Velferdstinget SiO 1 Tilskudd fra Høgskolen kr ,00 kr ,00 kr 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr Utgifter kr kr 6499 Annen leiekostnad kr ,00 kr ,00 kr 1 950, Andre tjenester kr ,00 kr , Reisekostnader fakturert høgskole kr 5 000,00 kr kr 5 000, Bevertning for øvring kr 5 000,00 kr kr 5 000, Gave til ansatte kr 1 000,00 kr 300,00 kr 700, Tilskudd studentorganisasjoner kr ,00 kr ,60 kr 0, Annen kostnad kr ,00 kr ,00 9 Sum kostnader kr ,00 kr ,60 kr ,40 kr Driftsresultat kr ,00 kr ,60 kr ,40 IB pr kr ,57 kr ,57 UB pr kr ,57 kr ,97 KOMMENTAR: Vi kommer til å sitte igjen med litt mer penger på denne kontoen enn først antatt.

17 Grunnen er en del ubrukte midler fra i fjor, samt at vi har hatt noe mindre kostnader i forbindelse med studiestart enn vi først regnet med. Mest sannsynlig blir dette prosjektet avsluttet til neste år og da vil resterende ubrukte midler overføres til Velferdskontoen. Studiestartsutgifter blir budsjettert på Velferd. NOTER: 1) Penger fra VT er ført på Velferdskonto 2) Midler fra seksjon for opptak til Grillkonserten 3) Lys lyd Grillkonsert 4) Band, Disaster in the universe, betalt i sept 5) Transport foreningsdagene Kjeller. Faller bort. Løst med kollektivtransport. 6) Catering band 7) Blomster/gave til årets foreleser 8) Ompostert i starten av året fra Velferd. Blir derfor utgiftsført på denne kontoen i ) Uforutsette utgifter

18 Konto Konto(T) regnskap hittil i år (1) budsjett hittil i år (1) avvik hittil i år (1) budsjett totalt i år (1) restbudsjett (1) Andre tilfeldige inntekter ,88 0, ,88 0, , Bevilgning fra KD, rammetildeling , ,25 0, , , Driftsinntekter , , , , , Lønn faste stillinger , , , , , Lønn midlertidige stillinger , , , , , Påløpte feriepenger , , , , , Fordel gruppelivsforsikring 3 377, , , , , Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 8 387, , , ,00 387, Arbeidsgiveravgi. av lønn og gruppelivsforsikring , , , , , Arbeidgiveravgift av påløpte feriepenger , ,77 632, , , Arbeidgivers pensjonsinnskudd , , , , , Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd , , , , , Ompostering lønnskostnader internt fakultet/senter ,66 0, ,66 0, , Refusjon av sykepenger lønn 3 043,00 0, ,00 0, , Gaver til ansatte 3 329, ,34 995, ,00 170, Velferdstilskudd 2 438, ,66 228, , , Bevertning ved interne møter 3 839,00 0, ,00 0, , Kostnader for arbeidskraft , , , , , Leie andre kontormaskiner ,00 0, ,00 0, , IT software 3 601,00 0, ,00 0, , IT hardware 0, , , , , ITutstyr aktivert og omfordelt ,50 0, ,50 0, , Telefon og telefaks, kjøp 0, , , , , Service/vedlikehold kontormaskiner 523,95 0,00 523,95 0,00 523, Kontorrekvisita 4 613, , , , , Trykningsutgifter 5 875, ,66 791, , , Arrangement av seminar, konferanser og lignende , , , , , Møtekostnader 0, , , , , Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 1 539, , , , , Andre driftskonstnader , , , , , Tjenestereiser ansatte ikke oppgavepliktig 4 755, , , , , Diettkostnad, ikke oppgaveplikt 336, , , , , Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig 120,00 0,00 120,00 0,00 120, Reisekostnader fakturert høgskolen 4 709,00 0, ,00 0, , Profileringsartikler 3 597, , , , , Gave til eksterne 3 203, , , ,00 203, Gebyr ved inkasso/forliksklage 1 827,59 0, ,59 0, , Annen kostnad 0, , , , , Andre kostnader , , , , , Standardverdi , , , , , Studentparlamentet drift , , , , , Profilannonsering 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Andre kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Standardverdi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bidrag fra organisasjoner 0, , , , , Gaver 972,00 0,00 972,00 0,00 972, Andre tilfeldige inntekter ,29 0, ,29 0, ,29

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Oslo 04.09.2013 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg.

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg. Oslo, 03.mars 2010 Til: Fra: Studentparlamentet i Oslo Studentparlamentets Arbeidsutvalg ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen,

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Studentparlamentet i Oslo søker om 900.000,- fra Velferdstinget i Oslo for året 2011.

Studentparlamentet i Oslo søker om 900.000,- fra Velferdstinget i Oslo for året 2011. Torsdag, 2. September 2010 Søknad om midler fra Velferdstinget for 2011 Studentparlamentet i Oslo har på møte 29. august 2010 vedtatt revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011. Budsjett for 2011

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer