1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013"

Transkript

1

2

3

4 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus OAS Oslo og Akershusstudentenes samskipnad EK Egenkapital 1 Redegjørelse Midlene det søkes om skal hovedsakelig gå til velferdstiltak for studenter og studenttillitsvalgte ved HiOA. Da SP HiOA har opparbeidet seg relativt stor egenkapital de siste årene vil denne også bidra til å finansiere denne form for tiltak de neste årene. Midlene det søkes om i år skal gå til å finansiere ca 40 % prosent av velferdsbudsjettet, samt ca 4 % av driftbudsjettet. Vi søkte om et svært lavt støttebeløp for 2012, tilsvarende ca. en fjerdedel av historiske tildelinger fra OAS. Dette ble gjort som et ledd i plan om å bygge ned SPs oppsparte midler. I takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil det søkes om høyere beløp fra VT. I år ser vi oss derfor nødt til å søke om et noe større beløp enn i fjor. Studentparlamentet 2013 Drift SP HiOA ønsker å opprettholde 4 stillinger i AU samt 1,5 konsulentstilling. Tildelingene fra HiOA er fremdeles noe uklare, men mest sannsynlig blir rammen indeksregulert for SP HiOA har et trangt driftsbudsjett uten særlig handlingsrom. Fordi vi er en del av HiOA må vi følge statlige reguleringer for lønn og lønnsjusteringer. Vi har foretatt en nedjustering av posten «konsulent selvstendig», på grunn av ny ordstyrer som ikke ønsker den typen betaling. Samtidig har vi oppjustert posten «gaver til eksterne», da mer midler vil gå til symbolske gaver til ordstyrer. Oppjustering av posten reisekostnader kommer av prisreguleringen i markedet. Det ser ut som vi kommer til å ha et overforbruk i 2012 som gjør at vi bruker opp de få oppsparte midlene vi hadde på den kontoen. Vi søker derfor om et relativt lite, men nødvendig beløp for 2012 til drift. Velferd Her har vi de oppsparte velferdsmidlene fra OAS, som vi ønsker skal gå til samme velferdstiltak som tidligere. Vi ønsker å fortsette å prioritere å bruke midler til opplæring og sosiale tiltak for de tillitsvalgte. Vi føler også at det er viktig å holde på de forskjellige tilskuddsordningene, for å fremme mer studentaktivitet både for studentråd og for nye foreninger eller andre som ønsker å gjennomføre et studentarrangement. Som et ledd i at vi ønsker å få flest mulig foreninger til å registrere seg i SiOStudentliv har vi justert ned budsjett for oppstartsmidler til foreninger. Vi har også justert opp posten for driftsstøtte studentråd, da vi oppfordrer flere studentråd til å ha høyere aktivitet, og om å søke midler fra oss til dette. Posten «trykkeutgifter» har kommet til som ett ledd i at vi skal avvikle prosjektregnskapet for Studiestart/Fadderordning. Oppjusteringen i posten» kursog seminaravgifter» er grunnet høy prisvekst i markedet.

5 Studiestart Vi har hatt et eget prosjektregnskap for Studiestart/ Fadderordningen. Vi tar sikte på å avvikle det helt for 2013, da det ikke lengre er SP HIOA som arrangerer fadderordningen eller får midler til det formål. De ekstra kostnader som følger av studiestart, spesielt i form av brosjyrer og profileringsartikler legges inn under Velferdsbudsjettet, med noen økte poster. Oppfølging Vi ønsker å legge til rette for et høyt aktivitetsnivå, både i SP og AU, lag, foreninger og andre studentpolitiske organer ved HiOA. Vi ser det som viktig å fortsette å legge ressurser i oppfølging av det lokale studentdemokratiet, særlig Studentenes fakultetsråd og de mange nye og gamle studentrådene både i Pilestedet og på Kjeller. SP kommer også til å fortsette med å følge opp studentenes interesser i den fremdeles pågående prosessen i forbindelse med sammenslåingen av de to institusjonene. Økonomiske hensyn SP HiOA er fremdeles ung og organisasjonen er ikke helt satt enda. Vi er bare litt over halvveis i vårt første ordentlige driftsår, og har enda ikke helt oversikt over hvordan alle de nye løsningene våre fungerer og hvordan vi lander på budsjett ved årets slutt. Likevel skal det sies at budsjett for 2013 er et realistisk og fornuftig budsjett. Det er tatt utgangspunkt i budsjett fra 2012, samt tidligere budsjettering ved HiO og HiAk. Vi legger ved regnskapstall hittil i år, denne rapporten viser til og med august. Vi gjør oppmerksom på at det er flere kostnader spesielt i forbindelse med studiestart som enda ikke er ført. Det gjelder også noen driftskostnader fra sommermånedene, samt noen andre kostnader som blir internfakturert senere i år. Tidligere år ble det ført et skyggeregnskap for SP HiO/ HiOA. Dette var for at SP skulle kunne lese de store linjene i regnskapet på en enklere måte. Dette har vi sluttet med og vi forholder oss nå kun til statlig kontoplan oppsett. I foreløpig regnskap vil det derfor være noe avvik på hvilke artskontoer som er brukt. I fjor søkte vi om et relativt lavt beløp fra VT. Søknadssummen i år er ca dobbelt så stor. Vi varslet i fjorårets søknad at vi i takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil søke om høyere beløp fra VT. Vi har spist mye av egenkapitalen i år, og har lagt opp til å fortsette å bruke av denne. Vi ønsker å ha en gradvis overgang, både for Velferdstinget og SP HiOA, til vi når et fornuftig nivå. Vi søker med realistiske tall, etter både vårt og deres ønske.

6 3 Godkjent regnskap for 2011 Drift HiO HiAk 1 Inntekter Rev. Budsjett 2011 HiOA Regnskap 2011 HiOA Noter Inntekter Regnskap HiAk 2011 Rev. Budsjett 2011 HiOA 2 Tilskudd fra HiO kr ,00 kr ,00 Tilskudd fra HiO kr kr ,00 3 Tilskudd frahiak kr ,00 kr ,17 Tilskudd frahiak kr ,00 kr ,00 4 Annen støtte kr ,00 kr Annen støtte kr ,00 kr ,00 5 Sum inntekter kr ,00 kr ,17 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 6 Kostnader Kostnader 7 Lønn kr , ,69 1 Lønn kr ,00 kr ,00 8 Mobiltelefon kr 9 102,00 kr 1 391,00 2 Sosiale Kostnader (se lønn) kr 9 Kontorrekvisita kr ,00 kr 1 148,00 3 Mobiltelefon kr 3 102,00 kr 9 102,00 10 Ordstyring kr 5 000,00 kr 4 Kontorrekvisita kr 291,00 kr ,00 11 Teknisk utstyr kr ,00 kr ,00 5 Ordstyring kr kr 5 000,00 12 Intern bespisning kr ,00 kr ,77 6 Teknisk utstyr kr kr ,00 13 Trykking kr ,00 kr 3 421,01 7 Intern bespisning kr ,00 kr ,00 14 Reiseutgifter kr ,00 kr ,01 8 Trykking kr kr ,00 15 Andre kostnader kr ,00 kr 3 092,88 9 Reiseutgifter kr 3 670,00 kr ,00 16 Kurs/Seminar kr ,00 kr Andre kostnader kr 4 548,00 kr ,00 17 Stud.Arr/Velferd kr ,00 kr Kurs/Seminar kr ,00 kr ,00 18 Stud.Arr/Velferd kr ,00 kr ,00 19 Sum kostnader kr ,00 kr ,36 Sum kostnader kr ,00 kr , Resultat kr ,00 kr ,19 Resultat kr ,00 kr , IB pr kr ,16 kr ,96 Udsiponertpr 1.1 kr kr ,16 24 UB pr kr ,16 kr ,77 Udisponert pr kr ,00 kr ,00 Noter Drift: 25 1 Feil i regnskapet for lønn fra HiO som lå til grunn for revidert budsjett. Det reelle forbruket er altså på linje med det som 26 er beregnet for 2012, ca. 2.3 mill Det er ikke kjøpt inn nye telefoner som planlagt. Kostnader som er ført er telefonregning for velferdsansvarlig Nytt utstyr til kontoret er ikke kjøpt inn, men noe nytt inventar har gått fra "Teknisk utstyr" 29 4 Ordstyring føres teknisk sett som lønn, men har ikke gått over budsjett på kr Nytt inventar til nye kontorplasser. To ipads som premier i konkuranse Hverken sommerfest og julebord har ikke blitt fakturert i tide til å komme med på regnskap for dette var budsjettert med ca I tillegg kommer et lite underforbruk jevnt over, som forklaring 33 på det relativt store underforbruket 34 7 Innsparingen skyldes at man fra høsten av gikk over til å trykke gratis på Kjeller 35 8 Totalt forbruk for HiAk + HiOA er ganske nøyaktig på budsjett 36 9 Andre kostnader er primært gaver 37

7 Velferd 38 Inntekter Regnskap HiAk 2011 Rev. Budsjett HiOA 2011 Regnskap HiOA 2011 Noter 39 Tilskudd OAS/SiO kr kr ,00 kr ,00 a 40 Overf. HiAk kr ,15 kr ,60 b 41 OAS velferdsfond kr kr ,76 kr ,76 c 42 Frifond NSO kr kr ,00 kr ,50 d 43 Sum inntekter kr kr ,91 kr ,86 44 Kostnader 45 Tilbakeføring SR kr kr ,11 kr , Velferdsprosjekter kr kr ,00 kr ,35 47 Egne konferanser kr kr ,00 kr , Andre konferanser kr kr 2 000,00 kr 600, Informasjon kr kr ,00 kr , Valget kr kr ,00 kr , Driftsstøtte kr kr 7 500,00 kr 7 500,00 52 ISU kr kr ,00 kr , Prosjektstøtte SR kr kr ,00 kr 7 54 Profilering kr kr ,00 kr , Idepott kr kr ,00 kr , Sum kostnader kr kr ,11 kr , Driftsresultat kr kr ,80 kr , IB pr kr ,52 kr ,30 kr ,42 10 * lagt til fordringen her UB pr kr ,60 kr ,10 kr ,97 Noter Velferd: 64 a Årlig overføring fra samskipnaden (OAS), nå avviklet 65 b Rest fra SP HiAks velferdsbudsjett overført felles budsjett høst c Engangsoverføring fra samskipnaden i forb. med avvikling av OAS 67 d Støtte fra NSO etter søknad En del Studentråd har ikke levert regnskap, og har som en følge av dette ikke fått utbetalt støtte 70 2 Overforbruket skyldes primært at seminarene jevnt over har blitt noe dyrere en antatt 71 3 Deltageravgift for ett AUmedlem på NSOs avsparkskonferanse. NSO dekker 2 deltagere, og vi sendte Underforbruket skyldes primært at vi har trykket også plakater gratis på Kjeller i en periode 73 5 Jevnt overforbruk. De største utgiftene var; flyers og rollups, valgvake, og Valgutgave av Ergo 74 6 Det er tildelt kun kr , resten er etterslep på støtte som ble innvilget i 2010, men regnskapsført i Det er gjort noen tildelinger, men det er ikke regnskapsført noe i Det må derfor medregnes at det påløper noe i Det er ikke i særlig grad bestillt profileringsmateriell slik som planlagt 77 9 Det er ikke søkt om midler i størrelsesorden i nærheten av budsjettrammen. De største utgiftene er; konsert med DeLillos 78 under studiestart, stiftelsesmøtet SPHiOA, informasjonsarbeid om fusjonen, samt profileringsstøtte til Samfunnet IB er ikke reelt høyere, men SP har blitt kreditert en fordring på kr ,12, som i realiteten gir oss tilsvarende beløp 80 økning i disponible midler

8 50204 Studiestart 81 Inntekter Regnskap 2011 HiAk Rev. Budsjett 2011 HiOA Regnskap 2011 HiOA Noter 82 Prosjektstøtte HiO kr kr ,00 kr ,00 83 Andre inntekter kr kr ,00 kr 84 Sum inntekter kr kr ,00 kr ,00 85 Kostnader 86 Overføringer kr kr ,00 kr , Konsert, grillfest kr kr ,00 kr , Fadderkickoff kr kr ,00 kr ,65 89 T skjorter kr kr ,00 kr 3 90 Profileringsartikler kr kr ,00 kr , Andre kostnader kr kr ,00 kr 5 316,00 93 Sum kostnader kr kr ,00 kr , Resultat kr kr 5 000,00 kr 3 750, IB pr kr kr ,74 kr , UB pr kr kr ,74 kr , Noter Studiestart: Kr ,1 overført pilestredet, overført Kjeller Har gått noe over da lyd og lys ble noe dyrere en antatt Ble sponset av LO, og har dermed ikke vært en utgift for SP Gikk over da det ble dyrere en antatt med trykk av bla. Brosjyrer og programmer

9 Vedlegg: Psak 44/12 Drift, budsjettenhet 19800, prosjekt Konto Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett Differanse Noter 3900 Tilskudd fra HiOA kr ,00 kr ,00 kr Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr Utgifter 5 Lønn kr ,00 kr ,00 kr , Konsulent selvstendig kr ,00 kr ,00 kr 5901 gaver ansatte kr 3 500,00 kr 5 000,00 kr 1 000, velferdstilskudd ansatte kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 1 000, bevertning interne møter kr ,00 kr ,00 kr 6440 Leie andre kontormaskin kr kr ,00 kr , IThardware kr ,00 kr ,00 kr 6560 telefon kjøp kr ,00 kr ,00 kr 6801 kontorrekvisita kr ,00 kr ,00 kr 6821 Trykningsutgifter kr ,00 kr ,00 kr 6861 arr.seminar,konf, ol kr ,00 kr ,00 kr 3 000, telefoni, kommunikasjon kr ,00 kr ,00 kr 7141 tjenestereiser ansatte i.o kr ,00 kr ,00 kr 7161 Diettkostnad kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 7193 Reisekostnader fakturert kr ,00 kr ,00 kr 7322 profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr 7411 Gave til eksterne kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr 1 000, Annen kostnad kr ,00 kr ,00 kr Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr Resultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 IB pr kr ,00 kr ,00 kr UB pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 NOTER 1) Lønnoppgjør 2) Liten oppjustering 3) Liten oppjustering 4) Utkjøp bankterminalavtale Kjeller, 60 måneder 5) Liten oppjustering

10 Budsjettenhet Velferd, Prosjekt Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett 3421 Tilskudd fra Velferdstinge kr ,00 kr ,00 kr ,00 1 Tilskudd fra NSO kr ,00 kr ,00 kr Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Utgifter 6821 Trykkutgifter 0 kr 5 000,00 kr 5 000, Arr av seminar, konf, o.l. kr ,00 kr ,00 kr , Kurs og seminaravgifter kr ,00 kr ,00 kr 7193 Reisekostnader fakturert kr kr ,00 kr , Profilannonsering kr ,00 kr ,00 kr , Profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr , Bevertning for øvrig kr ,00 kr ,00 kr 7413 Tilskudd stud.arr/velferds kr ,00 kr ,00 kr 7414 Driftsstøtte Studentråd kr ,00 kr ,00 kr 7414 Tilskudd studentorganisa kr ,00 kr ,00 kr 7799 Annen kostnad kr ,00 kr ,00 kr Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Driftsresultat kr ,00 kr ,00 kr IB pr kr ,00 kr ,00 UB pr kr ,00 kr ,00 NOTER 1) til Studiestart fra VT er ført på Velferdkontoen. 2) Trykk av diverse flygers studiestart 3) Oppstarts og motivasjonsseminar. Transportkostnader fordelt. 4) Tranportutgifter i forbindelse med motivasjon og oppstart seminar. Markedføringsutgifter. Økt pga Studiestart. Utdeling av boller, twist, kaffe osv. Evt 5) Grilling på Kjeller 6) Profileringsartikler økt pga Studiestart T skjorter, giveaways

11 Budsjettenhet Fadderordningen, Prosjekt Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett 3421 Tilskudd fra Velferdstinge kr 1 Tilskudd fra Høgskolen kr kr ,00 2 Sum inntekter kr kr ,00 Utgifter 5391 Konsulent selvstendig kr kr , Annen leiekostnad kr kr , Reisekostnader fakturert høgskolen kr 5 000, Bevertning for øvring kr kr 5 000, Gave til eksterne kr kr 1 000, Tilskudd studentorganisasjoner kr , Annen kostnad kr ,00 9 Sum kostnader kr kr ,00 Driftsresultat kr kr ,00 IB pr kr ,57 kr ,57 UB pr kr ,57 kr ,57 NOTER 1) Penger fra VT er ført på Velferdskonto 2) Midler fra seksjon for opptak 3) Band 4) Lyd lys Grillkonsert 5) Transport foreningsdagene Kjeller 6) Catering band 7) Gave til årets foreleser 8) Etterslep fra ) Uforutsette utgifter

12 2 Budsjett 2013 Drift Konto Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett Budsjett 2013 Noter 3900 Tilskudd fra HiOA kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd fra VT kr ,00 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Utgifter 5 Lønn kr ,00 kr ,00 kr , Konsulent selvstendig kr ,00 kr ,00 kr 5 000, gaver ansatte kr 3 500,00 kr 5 000,00 kr 5 000, velferdstilskudd ansatte kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000, bevertning interne møte kr ,00 kr ,00 kr , Leie andre kontormaskin kr kr ,00 kr IThardware kr ,00 kr ,00 kr , telefon kjøp kr ,00 kr ,00 kr kontorrekvisita kr ,00 kr ,00 kr , Trykningsutgifter kr ,00 kr ,00 kr , arr.seminar,konf, ol kr ,00 kr ,00 kr , telefoni, kommunikasjon kr ,00 kr ,00 kr , tjenestereiser ansatte i.o kr ,00 kr ,00 kr , Diettkostnad kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000, Reisekostnader fakturert kr ,00 kr ,00 kr , profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr , Gave til eksterne kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr 8 000, Annen kostnad kr ,00 kr ,00 kr ,00 20 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Resultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 IB pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 UB pr kr ,00 kr ,00 kr NOTER: 1) Tilskudd fra HiOA 2) Tilskudd fra VT etter søknad 3) Lønn 550 % stilling. AU 4 stillinger, lønn 13 måneder. Konsulenter 1,5 stilling. 4) Ny ordstyrer krever ikke den type lønn, men må ha noe i tilfelle innleie. 5) Avslutningsgaver 6) Bursdagsfeiringer og 12 middager for kontoret 7) Mat på parlamentsmøter, formøter LM osv. 8) En uforutsett utgift i 2012, kommer ikke i Utkjøp bankterminal avtale HiAk. 9) PC, programvare, oppdateringer 10) Nye telefoner kjøpt i ) Kontorrekvisita. Øker posten litt pga behov. 12) Det har vært gratis trykkeri på Kjeller for mindre trykksaker. Dette må vi mest sannsynligvis betale for i Sakspapirer, årsrapporter, div infomatriale 13) Internt seminar i forbindelse med overlapping 14) Telefonregning AU 15) Reiser til forskjellige arrangementer og seminarer 16) Diett på reise 17) Parlamentsmøter på Kjeller 2 ganger i året. Buss t/retur. Økt pga prisregulering. 18) SP gensere til Parlamentet 19) Gaver til innledere og partnere. Post økt pga symbolske gaver til ordstyrer som ikke krever lønn. 20) Uforutsette utgifter

13 Velferd Inntekter Budsjett 2012 Revidert budsjett Budsjett Tilskudd fra Velferdstinge kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd fra NSO kr ,00 kr ,00 kr ,00 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Utgifter 6821 Trykkutgifter kr kr 5 000,00 kr , Arr av seminar, konf, o.l. kr ,00 kr ,00 kr , Kurs og seminaravgifter kr ,00 kr ,00 kr , Reisekostnader fakturert kr kr ,00 kr , Profilannonsering kr ,00 kr ,00 kr , Profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr , Bevertning for øvrig kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd stud.arr/velferd kr ,00 kr ,00 kr , Driftsstøtte Studentråd kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd studentorganisa kr ,00 kr ,00 kr , Annen kostnad kr ,00 kr ,00 kr ,00 13 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftsresultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 IB pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 UB pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 NOTER 1) Midler fra VT. 2) Søknad til NSO om prosjektmidler 3) Trykk av diverse brosjyrer og flygers studiestart. Tidligere studiestartskostnader budsjetteres her. 4) 2 store seminarer for tillitsvalgte i året, tillitsvalgtkvelder ect. Prisøkning. Transportutgifter skilt ut til egen post. 5) Mulighet til å dra på andre konferanser. 6) Reisekostnader i forbindelse med tillitsvalgtseminar. Prisøkning. 7) Markedføringsutgifter. Alt fra annonser til utdeling av mat. Stand i forbindelse med studiestart, valgene og andre prosjekter. Tidligere studiestartskostnader budsjetteres her. 8) Profileringsartikler til bl.a studiestart, åpen dag og til forbruk. Tidligere studiestartskostnader budsjetteres her. 9) Mat på tillitsvalgtkvelder, julebord, sommerfest 10) Prosjektstøtte studentarrangementer 11) Driftstøtet Studentråd etter fordelingsnøkkel. En liten oppjustering etter behov. 12) Oppstartsstøtte HiOA foreninger. Nedjustert fordi vi oppfordrer i større grad HiOA foreninger å søke oppstartsstøtte av KS. 13) Avsetning etterslep 2012 og uforutsette utgifter

14 Studentparlamentet i Oslo og Akershus Foreløpig regnskap t.o.m Drift, budsjettenhet 19800, prosjekt Konto Inntekter Revidert budsjett Foreløpig regnskap Restbudsjett Noter 3699 Andre tilfeldige inntekter 0 kr ,88 kr , Tilskudd fra HiOA kr ,00 kr ,13 kr ,87 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,01 kr ,99 Utgifter kr 5 Lønn kr ,00 kr ,42 kr , Konsulent selvstendig kr ,00 kr 8 387,72 kr 4 612, gaver ansatte kr 5 000,00 kr 3 329,19 kr 1 670, velferdstilskudd ansatte kr 5 000,00 kr 2 438,40 kr 2 561, bevertning interne møter kr ,00 kr 3 839,00 kr , Leie andre kontormaskiner kr ,00 kr ,00 kr 284, IThardware kr ,00 kr ,20 kr 2 137, telefon kjøp kr ,00 kr kr , Service/vedlikehold kontormaskin kr kr 523,95 kr 523, kontorrekvisita kr ,00 kr 4 613,70 kr 5 386, Trykningsutgifter kr ,00 kr 5 875,00 kr 4 125, arr.seminar,konf, ol kr ,00 kr ,00 kr 660, telefoni, kommunikasjon kr ,00 kr 1 539,34 kr 8 460, tjenestereiser ansatte i.oppgpl kr ,00 kr 4 755,00 kr , Diettkostnad kr 5 000,00 kr 336,00 kr 4 664, Reisekostnader studenter ikke op kr kr 120,00 kr 120, Reisekostnader fakturert høgskole kr ,00 kr 4 709,00 kr 5 291, profileringsartikler kr ,00 kr 3 597,50 kr , Gave til eksterne kr 4 000,00 kr 3 203,80 kr 796, Gebyr ved inkasso/forliksklage kr kr 1 827,59 kr 1 827, Annen kostnad kr ,00 kr kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,81 Resultat kr ,00 kr 3 188,80 IB pr kr ,77 kr ,77 UB pr kr ,77 kr ,97 KOMMENTAR: Det budsjetteres med et overforbruk. Dette er likevel et stramt budsjett, og vi regner med å lande ganske presist på budsjett ved årets slutt. Annen kostnad er en avsetning til uforutsette utgifter. De kostnadene som ikke er budsjettert blir ført på riktig artskonto, ikke på annen kostnad. NOTER: 1 Restoppgjør HiAk kontoer 2 Rammetildeling, periodevis 3 Lønn 550 % inkl. AA avgift, feriepenger, pensjon ect 4 Ordstyrer på Parlamentsmøter. Bruker ikke opp denne posten da betalt ordstyrer har sluttet. 5 Avslutningsgaver 6 Bursdagsfeiringer og middager

15 7 Mat interne møter. 8 Utkjøp av bankterminalavtale inngått av SP HiAk. 9 Mac og programvare. IPAD til konkurranse Praksis FTW gjør at posten sprekker. Skal ompost til Velferd der vi har fått penger refundert fra NSO telefoner til AU innjøpt. Internfaktureres på slutten av året. 11 Service kopimaskin 12 Kontorrekvisita, kaffe til kontoret osv. 13 Trykningsutgifter kommer til å bli brukt opp. Vi får noe materiale trykt gratis fra trykkeri på Kjeller, derfor lave kostnader. 14 Flere skal reise på seminar/konferanser i høst. 15 Mulig internfaktura på telefonregning ved slutten av året 16 Flere skal reise på seminar/konferanser i høst. 17 Som over 18 Studentreise 19 Buss t/retur Kjeller. " Parlamentsmøter iåret skal avholdes der. 20 Kommer faktura 21 Ordstyrere innledere osv. 22 En avsetning av penger til uforutsette kostnader som gebyr/ inkasso, service og vedlikehold osv. Er ført på rett artskonto. Budsjettenhet Velferd, Prosjekt Inntekter Revidert budsjett 20Foreløpig regnskap Restbudsjett Noter: 3699 Tilskudd fra Velferdstinget SiO kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd fra NSO kr ,00 kr ,55 kr 8 014,45 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,55 kr ,45 Utgifter kr 6440 Leie av andre kontormaskiner kr kr 1 200,00 kr 1 200, Trykkutgifter kr 5 000,00 kr kr 5 000, Arr av seminar, konf, o.l. kr ,00 kr ,00 kr , Møtekostnader kr kr 806,80 kr 806, Kurs og seminaravgifter kr ,00 kr 400,00 kr 9 600, Reisekostnader fakturert høgskole kr ,00 kr ,00 kr 9 552, Profilannonsering kr ,00 kr ,68 kr , Profileringsartikler kr ,00 kr ,75 kr , Bevertning for øvrig kr ,00 kr ,87 kr , Gave til eksterne kr kr 1 764,00 kr 1 764, Tilskudd stud.arr/velferdsutgifter kr ,00 kr ,35 kr 1 955, Driftsstøtte Studentråd/oppstart fokr ,00 kr ,15 kr , Diverse lisenser kr kr 2 700,87 kr 2 700, Annen kostnad kr ,00 kr ,00 17 Sum kostnader kr ,00 kr ,17 kr ,83 kr Driftsresultat kr ,00 kr ,62 kr ,38 IB pr kr ,00 kr ,00 UB pr kr ,00 kr ,38 KOMMENTAR: Noen poster har foreløpig store avvik i form av underforbruk. Grunn til det er at vi venter en del store faktura,samt at

16 endel kostnader inntreffer mot slutten av året. Vi regner med små avvik på de fleste postene. Avvik kan derimot forekomme på tildelingspostene hvor penger deles ut etter søknad. NOTER: 1) til Studiestart fra VT er ført på Velferdkontoen. Resten av tildelingen er ført på september, derfor ikke med i nåværende rapport 2) Refusjoner fra NSO, Praksis FTW, samarbeid HiST og HiB ect 3) Leie bankterminal før fikk sagt opp avtalen. Kjeller, SP HiAk 4) Trykk av diverse flygers studiestart, venter faktura 5) Oppstarts og motivasjonsseminar. Venter faktura fra motivasjonsseminar. 6) FeilførtSkal omposteres 7413 tilskudd stud arr/prosjektstøtte 7) NSO konferanser og mulighet til å delta på andre konferanser. 8) Tranportutgifter i forbindelse med motivasjon og oppstartseminar. Venter faktura fra motivasjonsemiar 9) 10) Markedføringsutgifter. Økt pga Studiestart. Utdeling av boller, twist, kaffe osv. Evt Grilling på Kjeller Profileringsartikler økt pga Studiestart T skjorter, giveaways 11) I ordinært regnskap er det egentlig ført på 2 forskjellige poster. Slått sammen her fordi det skal omposteres til denne kontoen. 12) Gavekort for designoppdrag Praksis FTW. Refundert NSO 13) En feilføring på , skal over til 7414 Driftstøtte studentråd. Reel sum er ,35 14) , er oppstartsstøtte foreninger , er Driftstøtte studentråd. Pluss på konto skyldes en ompostering til prosjekt Fadderordningen på ,60,. Dette er utgiftsført i 2011, og blir derfor inntektsført i Det forventes at vi kommer til å dele ut mesteparten av Driftstøtte studentråd. Oppstartsstøtte studentforeninger derimot blir mest sannsynlig mye mindre. Budsjettenhet Fadderordningen, Prosjekt Inntekter Revidert budsjett Foreløpig regnskap Restbudsjett 3699 Tilskudd fra Velferdstinget SiO 1 Tilskudd fra Høgskolen kr ,00 kr ,00 kr 2 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr Utgifter kr kr 6499 Annen leiekostnad kr ,00 kr ,00 kr 1 950, Andre tjenester kr ,00 kr , Reisekostnader fakturert høgskole kr 5 000,00 kr kr 5 000, Bevertning for øvring kr 5 000,00 kr kr 5 000, Gave til ansatte kr 1 000,00 kr 300,00 kr 700, Tilskudd studentorganisasjoner kr ,00 kr ,60 kr 0, Annen kostnad kr ,00 kr ,00 9 Sum kostnader kr ,00 kr ,60 kr ,40 kr Driftsresultat kr ,00 kr ,60 kr ,40 IB pr kr ,57 kr ,57 UB pr kr ,57 kr ,97 KOMMENTAR: Vi kommer til å sitte igjen med litt mer penger på denne kontoen enn først antatt.

17 Grunnen er en del ubrukte midler fra i fjor, samt at vi har hatt noe mindre kostnader i forbindelse med studiestart enn vi først regnet med. Mest sannsynlig blir dette prosjektet avsluttet til neste år og da vil resterende ubrukte midler overføres til Velferdskontoen. Studiestartsutgifter blir budsjettert på Velferd. NOTER: 1) Penger fra VT er ført på Velferdskonto 2) Midler fra seksjon for opptak til Grillkonserten 3) Lys lyd Grillkonsert 4) Band, Disaster in the universe, betalt i sept 5) Transport foreningsdagene Kjeller. Faller bort. Løst med kollektivtransport. 6) Catering band 7) Blomster/gave til årets foreleser 8) Ompostert i starten av året fra Velferd. Blir derfor utgiftsført på denne kontoen i ) Uforutsette utgifter

18 Konto Konto(T) regnskap hittil i år (1) budsjett hittil i år (1) avvik hittil i år (1) budsjett totalt i år (1) restbudsjett (1) Andre tilfeldige inntekter ,88 0, ,88 0, , Bevilgning fra KD, rammetildeling , ,25 0, , , Driftsinntekter , , , , , Lønn faste stillinger , , , , , Lønn midlertidige stillinger , , , , , Påløpte feriepenger , , , , , Fordel gruppelivsforsikring 3 377, , , , , Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 8 387, , , ,00 387, Arbeidsgiveravgi. av lønn og gruppelivsforsikring , , , , , Arbeidgiveravgift av påløpte feriepenger , ,77 632, , , Arbeidgivers pensjonsinnskudd , , , , , Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd , , , , , Ompostering lønnskostnader internt fakultet/senter ,66 0, ,66 0, , Refusjon av sykepenger lønn 3 043,00 0, ,00 0, , Gaver til ansatte 3 329, ,34 995, ,00 170, Velferdstilskudd 2 438, ,66 228, , , Bevertning ved interne møter 3 839,00 0, ,00 0, , Kostnader for arbeidskraft , , , , , Leie andre kontormaskiner ,00 0, ,00 0, , IT software 3 601,00 0, ,00 0, , IT hardware 0, , , , , ITutstyr aktivert og omfordelt ,50 0, ,50 0, , Telefon og telefaks, kjøp 0, , , , , Service/vedlikehold kontormaskiner 523,95 0,00 523,95 0,00 523, Kontorrekvisita 4 613, , , , , Trykningsutgifter 5 875, ,66 791, , , Arrangement av seminar, konferanser og lignende , , , , , Møtekostnader 0, , , , , Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 1 539, , , , , Andre driftskonstnader , , , , , Tjenestereiser ansatte ikke oppgavepliktig 4 755, , , , , Diettkostnad, ikke oppgaveplikt 336, , , , , Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig 120,00 0,00 120,00 0,00 120, Reisekostnader fakturert høgskolen 4 709,00 0, ,00 0, , Profileringsartikler 3 597, , , , , Gave til eksterne 3 203, , , ,00 203, Gebyr ved inkasso/forliksklage 1 827,59 0, ,59 0, , Annen kostnad 0, , , , , Andre kostnader , , , , , Standardverdi , , , , , Studentparlamentet drift , , , , , Profilannonsering 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Andre kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Standardverdi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bidrag fra organisasjoner 0, , , , , Gaver 972,00 0,00 972,00 0,00 972, Andre tilfeldige inntekter ,29 0, ,29 0, ,29

19 3 3 Driftsinntekter , , , , , Tilskudd til foreninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bevertning ved interne møter ,50 0, ,50 0, , Kostnader for arbeidskraft ,50 0, ,50 0, , Leie andre kontormaskiner 1 200,00 0, ,00 0, , Arrangement av seminar, konferanser og lignende , , , , , Møtekostnader 806,80 0,00 806,80 0,00 806, Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 210,12 0,00 210,12 0,00 210, Andre driftskonstnader , , , , , Kurs og seminaravgifter 400, , , , , Reisekostnader fakturert høgskolen , , , ,00 448, Profilannonsering , , , , , Profileringsartikler , , , , , Bevertning for øvrig , , , , , Gave til eksterne 1 764,00 0, ,00 0, , Tilskudd studentarrangementer/velferdsutgifter , , , , , Tilskudd studentorganisasjoner , , , , , Diverse lisenser 2 700,87 0, ,87 0, , Andre kostnader , , , , , Kulturmidler OAS 0, , , , , Bidrag fra organisasjoner 0, , , , , Driftsinntekter 0, , , , , Gaver til ansatte 300,00 0,00 300,00 0,00 300, Kostnader for arbeidskraft 300,00 0,00 300,00 0,00 300, Annen leiekostnad ,00 0, ,00 0, , Andre driftskonstnader ,00 0, ,00 0, , Tilskudd studentorganisasjoner ,60 0, ,60 0, , Annen kostnad 0, , , , , Andre kostnader , , , , , Avregning KD/interne ,60 0, ,60 0, , Finans inntekter og kostnader ,60 0, ,60 0, , Inntekter av diverse varer og tjenesterinternt ,00 0, ,00 0, , Hjelpekasse ,00 0, ,00 0, , Fadderordningen 0, , , , , Diverse inntekter u avg.omr ,00 0, ,00 0, , Driftsinntekter ,00 0, ,00 0, , Avregning KD/interne ,00 0, ,00 0, , Finans inntekter og kostnader ,00 0, ,00 0, , Studenttiltak/støtte 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prosjekter studentparlamentet 0, , , , , , , , , ,96

20 Parlamentssak 36/11 Til Forsamlinga Fra Styret Vår ref.: P/Sak 36/11 Halvtårsrapport for våren 2011 Deres ref.: Saksbehandler: Daniel Massie P/Sak 02/11 Halvtårsrapport for våren OAS Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus VT Velferdstinget i Oslo og Akershus NSO Norsk Studentorganisasjon HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SAIH Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond ESN Erasmus Student Network ISU International Students Union Bakgrunn: Forsamlingen skal hvert halvår få fremlagt en halvårsrapport over Studentparlamentets aktivitet. Rapporten er basert på en tematisk inndeling. Det er ingen fullstendig oversikt over møter og aktiviteter, men gir en hovedoversikt over de viktigste sakene på handlingsplanen og hva som har blitt gjort i forhold til disse. Rapporten dekker perioden frem til og det er derfor nesten 2 måneder igjen av perioden i skrivende stund. Handlingsplanen er Studentparlamentets arbeidsdokument og årsrapporten vil derfor ta utgangspunkt i den for å beskrive hvilke mål som er nådd, hva som har vært gjort godt og på hvilke områder det er et forbedringspotensiale Studentparlamentet har våren 2010 hatt møter med: Styret og Forsamlinga i Studentparlamentet Studentrådene på de forskjellige avdelingene Ledelsen på HiO Internasjonalt kontor Karrieresenteret Styret i ISU Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentparlamentet på HiAk Studentparlamentet på UiO Studentparlamentet Høgskolen i Oslo, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Faks: Epost:

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Oslo 04.09.2013 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Handlingsplan for studieåret 2012-13 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Oslo 08.09.2014 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Dag og dato: tirsdag, 21. november 2017 Tidspunkt: 17.00-21.15 Rom: Pilestredet 42, rom Q1015 Gi beskjed her https://skjema.uio.no/89844 om du kommer eller ikke, så

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Innstillingsutvalgets forslag

Innstillingsutvalgets forslag 17. februar 2011 1 Innledning Innstillingsutvalgets forslag Organisering av det nye studentdemokratiet Innstillingsutvalget ble opprettet av studentparlamentene ved HiO og HiAk, desember 2010. På bakgrunn

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen til: Parlamentsmøte /0 i SP-HiOA Tirsdag 0.0 0 kl. :00 Pilestredet, rom S Alternativt oppmøte: Studentparlamentskontorene i Pilestredet kl :, så går vi sammen opp! Velkommen til det første ordinære

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009

AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009 AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009 Saksbehandler Einar Gimse Syrstad Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP HiST Bakgrunn Jf. 2-1-4 skal vedta budsjett for. I økonomi- og handlingsplan, legger føringene

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

Rapport fra Styringsgruppen Organisering av studentdemokratiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Rapport fra Styringsgruppen Organisering av studentdemokratiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Stiftelsesmøte - Sak 01/11 - Vedlegg 1 Rapport fra Styringsgruppen Organisering av studentdemokratiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Stiftelsesmøte

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr Last ned det opprinnelige vedlegget Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Studenthuset og kulturscenen driv, DebutUKA, Buddy Tromsø, Hurradio og Kulturutvalget v/driv. Dato:

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Vi i studentrådet på Khio har jobbet med å synliggjøre oss her på skolen, dette har vi til en viss grad klart. Ved å bistå og støtte det sosiale som ligger

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 21. september 2016 Tid: kl. 16.00

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Tirsdag 04.10.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D153 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 21/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.09.16 * Ref-sak 22/16 Saker

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Prinsipprogram for SP-HiOA

Prinsipprogram for SP-HiOA 1 Innledning Prinsipprogram for SP-HiOA Studentparlamentet (SP) er øverste studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og skal ivareta studentenes interesser. Studentparlamentet skal fremme studentenes

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.05-16/17 Gjelder Revidering av retningslinjer for Frifond 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til reviderte

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

SFR-LU møte Referat

SFR-LU møte Referat Til: Studentrådsledere, parlamentsmedlemmer, fakultetsstyrerepresentanter, dekan og adm. Fra: Studentenes fakultetsråd ved Fakultet for Lærerutdanning Referent: Yvonne Belsten SFR-LU møte 27. 10.2011 Referat

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer