reint sagt NYTTIG GJENBRUK Infoblad frå SIMAS Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "reint sagt NYTTIG GJENBRUK Infoblad frå SIMAS Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS"

Transkript

1 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr Desember NYTTIG GJENBRUK Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 Infoblad frå SIMAS

2 Reint sagt Miljøvenleg jul Nok eit år der det har skjedd mykje innan avfallsbransjen. Frå myndigheitene fekk me i august ein ny nasjonal avfallsstrategi som er kalla: «Frå avfall til ressurs». Tidligare vart avfall sett på som eit problem og ei kjelde til forureining. No er fokus flytta til å sjå på avfall som ein ressurs som skal omdannast til råvare for industrien. Dette er det ikkje vanskeleg å vera einig i når ein ser korleis ressursbruken på jorda har auka det siste århundret. Dette kan du lese meir om i Reint Sagt. På mange område kan me alle gjere ein innsats frå å vere flinke til å kjeldesortere slik at ein kan gjenbruke, til å kaste mindre. I SIMAS ser me kvar dag at det vert kasta brukbare ting, som utan vidare eller med enkle grep kan brukast på nytt. Det som viser seg å vere eit av dei største problema er all mat som vert kasta. Mat som er fullt brukbar vert kasta både frå hushaldningar og butikkar. No kastar me ca. ¼ av maten og då er det god grunn til å spørje kvifor? SIMAS har i sommar og haust vore med på to lokale marknader der me har sett kasting av mat på agendaen. Denne aktiviteten kjem me til å auka neste år, og kanskje kjem me på ein marknad nær deg! Me kan i alle fall tenkje oss å få eit godt svar på spørsmålet om kvifor så mykje mat vert kasta! No er fokus fl ytta til å sjå på avfall som ressurs som skal omdannast til råvare for industrien. Visste du at... Gåvepapir inneheld fargestoff og leire, og er difor ikkje egna for materialgjenvinning. Gåvepapir skal sorterast som restavfall. Kvart år vert det brukt rundt 60 millionar meter gåvepapir i Noreg. Det tilsvara ein og ein halv runde rundt jorda! Det aller meste av dette er papir som er liten vits i å gjenvinna. Dette betyr at gåveinnpakning i Noreg aleine skapar 2,7 millionar kilo avfall i året. Dersom du brenn gåvepapiret heime vil det gje mykje sot og oske. Temperaturen i pipa kan dessutan verta så høg at pipa kan sprekka og du får pipebrann. Tips til kva du kan bruka som alternativ til vanleg gåvepapir: - Gråpapir: dekorer papiret med eit dikt, glansbilete, klistremerker, granbar eller eit fint band. - Avispapir, teikneserie- eller vekeblad. Dette er gjenbruk! - Tøy: ein kan pakka inn t.d. badeskummet i ein badehandduk med ei fin sløyfa - Gjenbruk: Gjer som bestemor; ta vare på dei finaste gåvepapira og banda, og bruk dei på nytt - Ingenting. Kvifor pakka inn vinflaska eller konfektøskja når mottakaren likevel veit kva som er i pakka? Ei fin sløyfe kan vera nok. - Kjøp resirkulerbart gåvepapir på bokhandelen Når det gjeld kjeldesortering so hadde me i 2011 ein detaljert analyse av kva som vert kasta i restavfallet frå hushaldningane. Ny analyse av dette kjem i Me håpar då at tala vert betre enn sist i underkant av 50 % av restavfallet var restavfall! I denne analysen viste det seg at mest 6 % av restavfallsvekta var klede som kunne gå til gjenbruk. Dette er utgangspunktet for at me i 2014 vil setja meir fokus på å bruka ting på nytt. REDAKSJON Ansvarleg redaktør: Hallvard Thomassen Informasjonsmedarbeidar: Tone Myklebust Opplag: Redaksjonen avslutta: 23. november 2013 Foto: Simas, arkiv, istockphoto.com, loop.no Design: Gasta design & kommunikasjon Trykk: Natvik Prenteverk Papir: 100% resirkulert papir Julesekken Gåvekort Me i SIMAS ynskjer alle ei god jul og eit godt nytt år! Hallvard Thomassen direktør Alle kan setje ut ein ekstra sekk med gåvepapir i samband med julefeiringa. Denne vert henta ved fyrste restavfallshenting etter julafta, og er utan ekstra kostnad for husstanden. Bruk den sekken som du ellers nyttar til plast, og legg sekken oppå restavfallsdunken. Den aller finaste julegåva vert ikkje rekna i kroner og øre, men i timar og minuttar. Tida vår er vorte noko av det mest dyrebare me har, mykje meir verdt enn alle tinga me brukar den opp på. Med eit gåvekortet kan du ta litt av tida di tilbake, pakka den inn og gje den bort til nokon du er glad i; Gje ein skitur i skogen. Ein frukost på senga. Ei helg på hytta. Eller noko heilt anna. Riktig god jul! 2 3

3 SIMAS-praten Skal laga ny avfallsplan for SIMAS Namn: Toni Skjær Alder: 30 Bustad: Saltkjelen i Lærdal Driv med: Jobbar som sjåfør og driftsoperatør på SIMAS sin miljøstasjon i Festingdalen. Me har hatt ein prat med Toni om kvardagen hans på SIMAS. Kva er dine oppgåver? dagar i veka er eg på køyring. Eg køyrer rundt på miljøstasjonane i alle kommunane, og hentar inn klede, farleg avfall, EE-avfall, asbest og likande. Samtidig har me med oss ut tomme behaldarar til t.d. EE-avfall, isolerglasvindauge og avfallsdukar til miljøstasjonane. Me køyrer også ut avfallsdunkar til private og næringsdrivande. Hentar farleg avfall frå næringsdrivande. 1 dag i veka jobbar eg på miljøstasjonen i Festingdalen. Kva likar du best med jobben din? - Fint å reisa rundt å henta. Det er varierte dagar med lasting, lossing, køyring, sortering og dunkutlevering. Er folk flinke å sortera? - Det er både og, kan verta betre. Spesielt når det gjeld farleg avfall. Me finn mykje sprayboksar og småelektronikk i sekker som går i restavfallet. Folk må verta flinkare til å sortera ut desse tinga. Kva gjer de med det farlege avfallet som kjem inn? - Me sorterer det og lastar det om for vidare transport til godkjent behandling. Avfallet må også registrerast og deklarerast. Kva gjer de for at fleire skal komme og levera farleg avfall på miljøstasjonen i staden for å kasta det i restavfallet? - Me prøver å forklara at dei må sortera farleg avfall for seg sjølv, at dei kan komma med det i ei eiga kasse eller liknande. Me deler også ut brosjyrar om kva som er farleg avfall. Kva slags farleg avfall er det folk leverer mest av? - Sprayboksar og måling. Kva er det vanlegaste spørsmålet du får? - Folk lurer på alt mogleg, det er ein del spørsmål om levering av asbest, og betaling på miljøstasjonane. Eg har til og med vorte stoppa i lastebilen, og blitt spurt om når kloakken skal tømmast. For å få god og målretta styring av verksemda har SIMAS siste åra arbeida ut frå ein strategiplan som eigarane vedtok i Her vart visjon, mål og strategiar for å nå måla satt opp. Dette er eit viktig verktøy for den daglege drifta av verksemda. Bakgrunn Etter at SIMAS gjennomførte ein brei og omfattande arbeidsprosess vedtok eigarane i 2010 ein strategiplan for verksemda for perioden Det vart sett opp definerte måleparameter innafor viktige målområder; kunde, økonomi og internt. På styremøtet vart det vedteke å starte opp arbeidet med revidering av strategiplan og utarbeide ein felles avfallsplan som definerer tilbodet til abonnentane. Resultat og erfaring frå dagens strategiplan Konklusjonen er at på dei fleste områda er resultatmåla oppnådd. Der mål ikkje er nådd skuldast dette fleire forhold, mellom anna at det er fyrste gongen måleparametrane er nytta, og at det var satt opp måleparameter som det i ettertid viste seg å vera vanskeleg å måla. Det vart i 2012 gjennomført ein større benchmarking av verksemda. Dette vart gjennomført i regi av bransjeorganisasjonen Avfall Norge og i denne vart aktiviteten til SIMAS målt opp mot 22 andre verksemder i landet. Denne viser korleis drift, økonomi, val av renovasjonsløysingar og eksterne rammer er samanlikna med andre renovasjonsverksemder i HEIMEKOMPOST Visste du at. Du kan få 75 % reduksjon i renovasjonsgebyret for våtorganisk avfall dersom du heimekomposterer? Du kan henta gratis kompoststrø på miljøstasjonen? Du kan delta på gratis kurs i heimekompostering i regi av SIMAS? SIMAS gjev tilskot på kr. 500,- for kjøp av Kompostbinge? Kompostbingen må kjøpast gjennom SIMAS Fylkesmannen krev av SIMAS har oversikt over kven som heimekomposterer? landet. Ny benchmarking vil verta gjennomført i 2014, og vil vera med å danne grunnlaget for nye tiltak framover. Avfall 2020 Visjonær utviklingsplan for SIMAS Plan er no å laga ein visjonær utviklingsplan som omhandlar dei lovpålagde oppgåvene knytt til husholdningsavfallet. Følgjande viktige strategiområder er satt opp; Ressurs- og klimapåverknad Teknologiutvikling innan kjeldesortering og mottak av avfall Forvaltningsoppgåver Det skal etablerast visjonar og målsetningar som SIMAS skal arbeida mot. Mange av måla er nedfelt i styrande dokument, lovar og reglar frå myndigheitene. Alle føreslåtte mål og visjonar skal, om mogeleg, vurderast opp mot fylgjande kriterier; a. Miljø- og klimaeffekt b. Kostnader og økonomi c. Kundane sine ønskjer Målet er at den nye planen skal vedtakast av eigarane hausten Møte Simas i 2014 Me vil neste år delta på fleire marknader rundt om i regionen vår. Me hadde i år prøvedeltaking på marknader i Aurland og Lærdal. Dette var nyttig for SIMAS, i tillegg til at me håpar kundane vil ta direkte kontakt med oss. Me kjem difor på ein marknad nær deg! Lasting av malingspann. Det er viktig med sikker last når ein køyrer farleg avfall. Lasting av EE-avfall. Her frå Aurland miljøstasjon. 4 5

4 Gjenbruk Gjenbruk betyr at ting vert brukt om att i staden for at dei vert kasta. Når vi reparerer i staden for å kjøpe nytt, eller tar i bruk eit gamalt møbel i staden for å kjøpe nytt, sparar vi miljøet for bruk av energi, uttak av naturressursar og reduserer utslepp både i produksjon og transport. Ved å la gamle ting gå til gjenbruk kan dei få forlenga levetid hjå ein ny eigar. Nesten alle slags produkt kan brukast om att; klede, møblar, syklar, trillebårer, leiker, ski og akebrett er døme på ting som eignar seg godt til gjenbruk. Facebook er ein god kanal for å få selt, bytta eller kjøpt brukte ting. Gjenbruk er ein av hovudprioriteringane i den nasjonale avfallspolitikken. Det er vorte populært med gjenbruk av interiør. Gamle ting kan med enkle grep bli til noko nytt, det er billig, fint og samtidig får ein eit personleg preg på interiøret sitt. TV-benk laga av eplekassar TIPS: Her er eit utval nyttige kjøpe, selje, bytte, gje bort-sider på Facebook: Kjøp og sal Sogn og Fjordane Kjøp, selg, gi bort Luster og omegn Selje kjøpe gi vekk Indre sogn Kjøp og salg Årdal, Lærdal, Kaupanger, Luster, Sogndal, Leikanger omegn Sjå gjerne også Norgesglas er vorte populært igjen. I vindauge; blomsterpotter av hermetikkboks. Kabeltrommel får nytt liv som stovebord. Korga med tepper er laga av ein gammal vinballong. Alle foto: Lene Madsen Skohylle av gamle eplekasser Sofa laga av pallar. Legg madrassar og puter oppå, så vert den god å sitja i. Dersom du skal ha sofaen ute, kan du trekka madrassane med voksduk, slik at dei kan liggja ute utan å blå våte. Hermetikkboks vert blomsterpotte SLAMRENOVASJON Simas har ansvar for slamtømming i kommunane i Sogn. Nødtømming/ektratømming Treng du tømming utanom ordinær tømmefrekvens, vil dette vera ei tilleggsteneste frå Simas. før neste periode slamrenovatør har anna tømming i området. Ekstratømming: Tømming av slamtank som kan skje utanom ordinær tømmefrekvens når renovatøren er i området, eller maks 5 km frå området der dei utfører ordinær tømming. Ta kontakt med Simas eller slamrenovatør for å få opplyst pris og tinga tømming. Tlf SIMAS: Vakttelefon slamrenovatør: tlf GPS-registering av slamtankar SIMAS har begynt å GPS-registrera slamtankar i eigarkommunane. Bakgrunnen for dette er at SIMAS IKS har ansvaret for gjennomføring av tømming av slamtankar i kommunane. For å betre kvalitetssikringa av abonnementlister, samt å effektivisere planlegginga av tømmerutene vert det gjennomført ei GPS-registrering av slamtankane. Denne vil i neste omgang danne grunnlaget for ny anbodskonkurranse og vera styrande for gjennomføring av tømming av slamtankane. Nødtømming: Tømming av slamtank som må skje innan 24 timar eller som må skje 6 7

5 Miljønytte Kjeldesortering er eit godt og enkelt miljøtiltak som alle kan gjera. Ved å kjeldesortera avfallet vårt tek me vare på ressursane i avfallet og sikrar at farleg avfall vert handtert på forsvarleg måte. Kvifor kjeldesortera? Avfallsmengda i Noreg er dobla sidan tidleg på 70-talet, noko som heng saman med stadig større forbruk. Dersom me held fram i same tempo som i dag, vil me dobla avfallsmengda endå ein gong innan For å skaffa material til å laga alle produkta som ender opp som avfall, brukar me stadig meir naturressursar. Forbruket av drivstoff og energi aukar også i samband med transport og produksjon av desse varene. Dessutan fører det til stadig aukande utslepp av farlege stoff og drivhusgassar. Det aller viktigaste me kan gjera for å spara miljøet, er å hindra at avfall oppstår. Det gjer me ved å la vera å kjøpa ting Visste du at. som fort vert øydelagt. Me kan også laga gåver eller gje bort billettar til konsertar, kino og liknande. Me kan også bytte ting, selje på nett, eller arrangera loppemarknad. Avfall som vert kjeldesortert kan materialgjenvinnast og brukast som råstoff i produksjon av nye produkt. Då avgrensar me uttaket av naturressursar, og brukar mindre energi. Me sparar både CO2 og energi ved at avfallet vert materialgjenvunne samanlikna med forbrenning av avfall. Når me utnyttar energien i restavfallet, gjev det fleire klimaverknader. Blant anna erstattar fjernvarme elektrisitet og olje til oppvarming og reduserer utslepp frå lokale varmesentralar. Ved at restavfallet vert energiutnytta i staden for å gå til deponi, reduserer me utslepp av metan frå deponia. I perioden har utslepp av metangass frå deponi gått ned med 38 prosent. Dette er både på grunn av utnytting av avfallsdeponigass til energiproduksjon, men også på grunn av deponiforbodet som trådde i kraft i juli då vart det forbode å deponera organisk nedbrytbart avfall (Kjelde: SSB) Kva med framtida? Forbrenning av avfall var smart tidlegare med tanke på klimautfordringa. Men samtidig som ein brenn avfall, brenn ein også ressursar som kunne blitt til nytt råstoff. Med om lag 7 milliardar menneske på jorda, og eit ressursforbruk på 16 tonn materialar i året per person, seier det seg sjølv at etterspørselen etter råvarer vil gå opp, dvs. at prisen også går opp når det er ein knappheit på ressursar. Det fint avgrensa mengder råstoff på jorda vår, så løysinga vert å nytta dei ressursane me allereie har på nytt gjennom materialgjenvinning. Barn søv godt i velbrukt pysjamas og sengetøy. Når tekstilar er vaska mange gonger har kjemikaliar og fargestoff som kan smitta over på hud vorte borte. Å gjenvinna ein brusboks sparar nok energi til å ha på fjernsynet i 3 timar Kvar nordmann kastar i snitt 51 kg mat i året. Det vert 250 millionar kilo mat totalt ein fjerdedel av all maten som vert omsett i Noreg. Loket på bosdunken skal vera lukka. Då unngår me å fôra skadedyr som rotter, mus og kråker, og får mindre ureining rundt dunkane. Gjenvinning av mobiltelefonar I 2010 kom smarttelefonen inn på den norske marknaden for alvor, og det vart sett ny salsrekord med 2,5 millionar selde mobiltelefonar. Med så mange som vel å skifte ut mobiltelefonen sin, skulle ein tru at ei tilsvarande mengd mobiltelefonar vert levert til gjenvinning. Slik er det diverre ikkje. Faktisk vert berre mindre enn ein prosent av talet på selde mobiltelefonar gjenvunne. Det betyr at store mengder etterspurte, edle metall ikkje vert brukt på nytt. Det er synd, for heile 95 prosent av komponentane i mobiltelefonar kan gjenvinnast. Kva består mobiltelefonar av? I ein mobiltelefon finn ein i snitt 40 prosent metall, 40 prosent plast og 20 prosent keramikk, i tillegg til miljøskadelege kjemikaliar som blant anna bromerte flammehemmarar. Frå ein brukt mobil vert alle metall som kopar, nikkel, tinn, kobolt, gull og tantalum (coltan) gjenvunne altså so mykje metall ein treng for å laga ein ny mobiltelefon. Kvar kan eg levere? Alle forhandlarar som sel elektronikk pliktar å ta i mot EE-avfall. Du kan altså levere inn den gamle mobiltelefonen i ein butikk, eller ta den med til miljøstasjonen. Kvar vert mobilen send etter at den er levert inn? Etter at mobilen er levert hjå t.d. forhandlar, vert den send vidare til eit gjenvinningsanlegg. Her vert batteriet teke ut manuelt. Batteri har sitt eige kretslaup, og alle batteri som vert samla inn går til Batteriretur sine sentrallager, og derifrå går dei vidare til ulike gjenvinningsanlegg i Europa. Resten av mobilen vert sendt vidare til eit stort smeltevert i Rönnskär, sør i Sverige. Smelteverket er ein del av Boliden, eit svensk metallkonsern. Metalla vert smelta ned og gjenvunne På smelteverket behandlar dei ikkje berre mobiltelefonar. Det fyrste som skjer med alt EE-avfallet som kjem til Rönnskär er at dei smeltar ned ein liten del av lasta for å anslå verdien av metalla. Mobiltelefonane har ikkje noko eige særløp, men vert blanda samen med TV-apparat, datamaskiner og likande. Slik får ein ei blanding som er optimal for smelteomnen, plasten gjev nemleg god brennverdi. I smelteomnen vert plasten brent opp. Temperaturen er så høg at dei miljøskadelege stoffa også vert destruert. Metalla i EE-avfallet vert smelta ned til ei blanding som vert kalla svartkopar. Denne metallblandinga går gjennom ei konvertering der jern og aluminium vert teke ut. Til slutt skal dette gjennom ein elektrolyseprosess som skil ut kopar, sølv og gull. Dette er no vorte reine metall som kan seljast på verdsmarknaden. Eit biprodukt av denne prosessen er sinkoksid, eit gult pulver. Sinkoksid vert sendt til Bolidens smelteverk i Odda, kor ein utvinn sink. Visste du at. I 2010 vart det selt 2,5 millionar mobiltelefornar i Noreg (rekordår) 95 prosent av komponentane i ein mobiltelefon kan gjenvinnast Under 1 prosent av mobiltenefonane vert gjenvunne Ein mobiltelefon består av 40 prosent metall, 40 prosent plast og 20 prosent keramikk Kretskorta i mobiltelefonar inneheld gull, opptil 250 gram per tonn 8 9

6 Kva vert ordet? Sjå på dei små teikningane. Skriv orda bort over (vassrett). Kva vert det lange ordet ned over (loddrett)? Det lange ordet vert: Teikning: Svein Samuelsen barna si side Sorteringsguide Matavfall: Papir, papp og drikkekartong: Dette er avfall som skal komposterast. Dette skal leggjast i den blå dunken. Bruk bioposar til matavfallet, og kast Aviser det i dunken med brunt lok. Unngå lukt Vekeblad og frosen dunk, sjå Reklame Matavfall Skrivepapir Papir tilgrisa av matavfall Konvoluttar Serviettar Gråpapir Tørkepapir Bøker utan stive permar Papirbrødposar Drikkekartongar skal leggjast i ein Teposar plastpose øvst i dunken Kaffifilter/grut Emballasjekartong Blomster Alt anna papir som ikkje er Blomsterjord plastbelagt Barnebleier Telefonkatalogen Papp Brunt papir Farleg avfall: Farleg avfall er avfall som kan føre til ureining eller skade på menneske og Restavfall: dyr dersom det ikkje vert forsvarleg Noko til overs? handsama. Farleg avfall leverar du på Restavfallet er det som vert att etter miljøstasjonen. at du har sortert ut alle dei andre Spillolje fraksjonane. Dette skal kastast i dunken Maling, lim, lakk med grått lok eller leverast Sprayboksar på miljøstasjonen. Løysemiddel, frostveske, kjøleveske Plastartiklar (ikkje emballasjeplast) Vaskemiddel Porselen (leverast miljøstasjon) Batteri Keramikk (leverast miljøstasjon) Syrer, basar Tilgrisa plastfolieemballasje Plantevernmiddel Steikefolie Lysstoffrøyr, sparepærer, Gåve/innpakningspapir lyspærer Tomme/inntørka målingsboksar PCB av plast Asbest og eternit Papir og papp som er tilgrisa av olje eller anna ureina ting som ikkje let seg bryte ned i ein komposteringsprosess Pant: Øydelagde kle og sko Panting av flasker er også kjeldesortering. Pant flaskene i butikken! att,før du kastar den i Oske ha oska oppi ein pose og knyt dunken. Plastemballasje: Plastemballasje skal sorterast i plastknytesekken, og vert henta saman med papir og papp. Plastflasker Plastkanner Plastøskjer og boksar Plastbeger Folie og bæreposar Chipsposar Kaffiposar Glas og metall-emballasje: Glas og metallemballasje frå mat- og drikkevarer. Desse kan leverast på miljøstasjonen eller ved ulike returpunkt i ditt nærområde. Sjå vår heimeside for å finne ditt returpunkt Brukte klede og sko: Det du ikkje lenger brukar, kan andre ha nytte av. Brukte klede og sko kan leverast på miljøstasjonen eller ved ulike returpunkt i ditt nærområde. Sjå vår heimeside for å finne ditt returpunkt. EE-avfall: Elektriske produkt som treng straum eller batteri for å fungera, vert EEavfall når dei skal kastast. Desse kan du levera på miljøstasjonen eller hjå forhandlaren

7 SNØ OG IS Hugs å måka og strø slik at renovatøren får henta avfallet ditt! RETURADRESSE: SIMAS IKS Amla 6854 Kaupanger Informasjon Utdeling av bioposar og sekker til plastemballasje til husstandane i 2014 Utdeling av bioposar vil skje i veke 14 og 15. Ved tømming av våtorganiske dunkar vert det lagt ut 2 rullar bioposar på dunkane. Dette er berekna for 1 års forbruk. Det er difor viktig å hugse å setje ut dunken med brunt lok desse vekene. Utdeling av sekker til plastemballasje vert utlevert ved tømming av papirdunken i veke 10 og 11. Dersom ein har behov for fleire rullar, kan ein få kjøpt desse hjå kommunen, SIMAS eller i daglegvarebutikkar. Avfallskalender 2014 Hugs å sjå etter ny avfallskalender for 2014 i posten i veke 51/52 Raude restavfallssekker Er berekna på ekstra restavfall og kan kjøpast på miljøstasjonen, ved tenestetorga i kommunen eller ved å kontakta SIMAS (Tenestetorget i Høyanger har ny besøksadresse; 4. etg i Sæbøgården). Denne kostar kr. 75,- + mva. Prisen dekker innsamling og transport av fylt sekk, samt behandling av avfallet. Sekken kan setjast ut ilag med restavfallsdunken ved neste ordinære tømming. Info om avtalegiro Avtalegiro er tilpassa dei som ynskjer automatisk betaling av rekningane sine. Med denne løysinga syter banken for at dei faste rekningane vert betalt direkte frå konto på forfallsdato. Du får god oversikt ved at du får varsel minst 7 dagar før forfall, og kvittering med forklarande tekst på kontoutskrifta. Du kan oppretta avtalegiro i nettbanken eller ved å kontakta banken. Faktura på e-post Du kan få faktura tilsendt på e-post ved å kontakta SIMAS og oppgje kundenummer og e-postadresse du ynskjer å få faktura tilsendt til. Faktura på e-post er med på å redusera avfallsmengda. Opningstider for miljøstasjonane i jule- og nyttårshelga Aurland Torsdag Stengt Balestrand Torsdag Stengt Høyanger Torsdag Stengt Leikanger Torsdag Stengt Vik Torsdag Stengt Lærdal Tysdag Stengt Tysdag Stengt Luster Onsdag Stengt Onsdag Stengt Sogndal Måndag Torsdag Stengt Måndag Kontortid for SIMAS i jule- og nyttårshelga: Julaftan: Stengt og 30.12: Kl Nyttårsaftan: Kl Ver merksam på at det kan vere endra tømmedagar på avfallet ditt i samband med jul og nyttår. Sjekk avfallskalendar! Me ynskjer alle våre kundar og samarbeidspartnarar ei riktig god jul og godt nyttår! Kontakt oss på telefon , eller gasta.no

reint sagt Bellona: Sogningar er ekstra opptekne av miljø! Infoblad frå SIMAS INFORMASJON

reint sagt Bellona: Sogningar er ekstra opptekne av miljø! Infoblad frå SIMAS INFORMASJON INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 2. 2011 - Desember Bellona: Sogningar er ekstra opptekne av miljø! Dette skal du gjera med julesekken Tips til restemat Slik sorterar du plast Infoblad frå

Detaljer

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 1. 2015 - mars Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall S A IM S å r df a l b o Inf reint sagt infoblad frå SIMAS Kan du bidra

Detaljer

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4. Årsmelding 1998 Innhald 1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.3 Tilsette 5 5 Rekneskapen for 1998 6 5.1 Kor kjem inntektene

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane

Saman tek vi vare på ressursane SSR - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK ÅRSMELDING 2014 Saman tek vi vare på ressursane INNHALD Meir og meir avfall s 4 Høgdepunkt 2014 s 6 Marin forsøpling og mikroplast s 8 Eigarmelding s 14 Styrets årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

fjellvarsel fjellvarsel Bildøyvatnet vassverk Berland opna Bildøyvatnet rein vekst rein vekst FAKTA

fjellvarsel fjellvarsel Bildøyvatnet vassverk Berland opna Bildøyvatnet rein vekst rein vekst FAKTA fjellvarsel Informasjon frå Fjell vatn, avløp og renovasjon as November 2013 Nr. 3/13 fjellvarsel INFORMASJON FRÅ FJELL VATN, AVLØP OG RENOVASJON AS NR 2 JUNI 2015 Informasjon frå Fjell vatn, avløp og

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

SUM-info 1-2014. Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON. Opningstider Gjenvinningsstasjonane

SUM-info 1-2014. Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON. Opningstider Gjenvinningsstasjonane Renovasjon og septiktanktøming i medlemskommunane SUM-info 1-2014 Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON Einestølen 6815 Førde Telefon: 57724150 Internett: www.sum.sf.no Du

Detaljer

FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet.

FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. Årsrapport 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. SIDE 15 BILDØYVATNET VASSVERK SIDE 16 SOLSVIK VASSVERK SIDE 22

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015 Energi og klimaplan for Hemsedal kommune Kommunedelplan 2012 2015 Vedteken av Kommunestyret 19.01.2012 1. Samandrag... 4 2. Innleiing... 4 2.1 Bakgrunn for arbeidet og nosituasjon... 4 2.2.1 Organisering

Detaljer

Dette må du vite om dei nye lyspærene

Dette må du vite om dei nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn ein ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGÅVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om dei nye lyspærene Vår

Detaljer

Byggjer nett for betre forsyning

Byggjer nett for betre forsyning Konkurranse 14 Vinn ein ipad! Premiekryss 15 Større, slankare, vakrare 16 NR 2. haustutgåve 2012 l 30. årgang l LiVsstiLsmaGasiN frå ditt NEttsELskap Biletet viser statnetts utbygging ved Osafjorden. Foto:

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Avfallsplan 2004 2008 Måldokument Endeleg versjon

Avfallsplan 2004 2008 Måldokument Endeleg versjon Avfallsplan 2004 2008 Måldokument Endeleg versjon Oppdragsgiver: BIR Gjenvinning AS (frå 1. juli 2004: BIR Privat AS) Formell oppdragstittel: Avfallsplan 2004 2008 Oppdragsnummer: 112916 Rapportdato: 2004-02-10

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Gjer bustaden din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Fornybar landskamp 6. Straumen blir borte 2.

Gjer bustaden din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Fornybar landskamp 6. Straumen blir borte 2. Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGÅVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjer bustaden din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn ein ipad! NR 1. VÅRUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Kristina Bakka er Kvinnherads

Detaljer