GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen"

Transkript

1 GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015

2 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr POSTADRESSE Gullberget 110,112,114,116 Gullhaugveien 165,167,169,171,199,m.f. STYRELEDER Ronny Amundsen Brochmanns Gate 14 C0470Oslo T E FORRETNINGSFØRER Brækhus Dege Eiendom Christoffer Busterud Dronning Maudsgt. 10 T E RAPPORTEN ER UTFØRT AV OBOS Prosjekt AS - Oslo Pb St. Olavs Plass 0129 Oslo SAKSBEHANDLER Glenn Arvesen T E Befaring Det er avholdt to befaringer: Torsdag og torsdag Befaringene er visuelle og bygningsdeler over terreng er i hovedsak befart fra bakkeplan. Eventuelle unntak er beskrevet direkte inn i den enkelte bygningsdel. Et representativt utvalg av bygningsmassen er befart og vurdert: Tre trapperom, uteområder, søppelrom, garasjeanlegg og tekniske rom, samt to tak og to leiligheter. Følgende var tilstede på en eller begge befaringer: Ronny Amundsen Seksjonseier/styreleder Glenn Arvesen Hovedansvarlig OBOS Prosjekt AS Ken Haga Elektro OBOS Prosjekt AS Tommy Asp VVS OBOS Prosjekt AS Kontroll og godkjenning PROSJEKTNR KONTROLLERT AV Jørgen Espen GODKJENT AV Tron Høglund

3 Om rapporten 3 Formålet med rapporten er å gi en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand. Konstruksjoner, tilstand og aktuelle tiltak for fellesarealer og anlegg beskrives, og alle forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring omhandles. Rapporten vil danne grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av spesifikke tiltak. Vurderingene er basert på registreringer og visuelle observasjoner i forbindelse med gjennomførte befaringer, samt på lover og forskrifter, håndverksmessig utførelse og aktuelle bransjestandarder fra bygningene ble oppført. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. I alle kostnadsestimater er det lagt inn antatt kostnad for prosjektledelse (7,5%), entreprenørens rigg og drift av byggeplass (15%), samt 25% merverdiavgift. For tiltakt som er planlagt utført de neste årene er det beregnet en prisstigning på 4% pr. år. TILSTANDSGRAD TG 0 Ingen symptomer TG 1 Svake symptomer TG 2 Middels kraftige symptomer TG 3 Kraftige symptomer TG IU Ikke undersøkt Tilnærmet nytt og uten symptomer på slitasje Bygningsdel/element har kun normal bruksslitasje Bygningsdel/element har behov for vedlikehold Forhold som må påregnes utbedret umiddelbart Tilstanden er ikke undersøkt KONSEKVENSGRAD OG KONSEKVENSER Bygningsdelenes tilstand blir beskrevet med en konsekvensgrad (KG) med tilhørende konsekvens KONSEKVENSGRAD KG 0 Ingen konsekvenser KG 1 Små og middels konsekvenser KG 2 Vesentlige konsekvenser KG 3 Store og alvorlige konsekvenser KONSEKVENSER Sikkerhet (prioriteres høyest) Brudd på lover og forskrifter Mulige helseskader Belastning på ytre miljø Økonomi Energiforbruk Konsekvens for virksomheten Tap av kulturminner Utseende, estetikk PRIORITERING AV TILTAK Beskrivelse av prioriteringsgrader og femårsplaner Høy Tiltaket anbefales utført umiddelbart Middels Tiltaket anbefales utført Lav Tiltaket kan utsettes Ikke relevant Tiltaket er ikke relevant i dette tilfellet

4 Konklusjon 4 Byggene er oppført 1989 i konstruksjoner typiske for byggetiden. Det er tidligere utført noe vedlikeholdsarbeid ytterligere spesifisert/utdypet under "Tidligere utført vedlikehold" og under den enkelte bygningsdel. Der det i Vedlikeholdsplanen er henvist til levetider/brukstid er tallene hentet fra relevante fagblader, SINTEF Byggforskserie og erfaringstall hos OBOS. På generelt grunnlag anbefales det at periodisk vedlikehold utføres som større prosjekter. Dette for enhetlig utførelse/standard. Erfaringsmessig oppnås det bedre enhetspriser ved større prosjekter, gjerne ved at flere vedlikeholdsoppgaver slås sammen. BYGG: Bygningsmassen fremstår som velholdt og boligselskapet gjennomfører jevnlig vedlikehold ut fra tidligere utarbeidet vedlikeholdsplan. Det er opplyst at det foreligger serviceavtale med Norsk Brannvern AS på kontroll av varslings- og slukningsutstyr. Forutenom normalt løpende vedlikehold anbefales i korte trekk: - Betonganalyse og større vedlikeholdsarbeider i fellesgarasjer. - Brannøvelse/kartlegging av rømningsforhold fra balkonger. - Lokal utbedring på hovedtak samt forprosjekt på ombygning av tak. - På sikt vurdere å skifte vinduer og leilighetsdører. (kan inngå i forprosjektet på tak) - Sikring av støttemur med rekkverk. - Sikring med vegg/gittervegg i tavlerom - Kontroll av rekkverkshøyder på balkonger SANITÆR OG VARME: - Bunnledninger for vann og avløp er ikke kontrollert, men normalt sett er det få skader på slike rør. Imidlertid bør alle utvendige stoppekraner lokaliseres, det skal være påmontert anvisningsskilt på fasaden. - Brannsikring av avløpsrør i garasjer til leilighetene: Det er knyttet stor usikkerhet rundt brannsikring av avløpsrør i plast. Det er ikke registrert brannmansjetter ved/i tak rundt avløpsrør. Det anbefales kontroll/kartlegging så raskt som mulig, pga. alvorlighetsgraden rundt manglende brannsikring. - Det anbefales et forprosjekt vedr. varmtvannsentralene. - Det er luktproblemer i bøttekott i trappegang grunnet sluk som tørker ut. Tiltak anbefales enten i form av utbedring eller skifte til annet type sluk med luktsperre. - Det bør lages anbefaling til beboerne: Ved nyinstallasjon/skifte av kraner, bør det velges kran med dempet avstenging for å redusere rørbanking som skyldes trykkstøt når kjøkken eller baderomskraner stenges brått. - Øvrige vann- og avløpinstallasjoner er vurdert normalt god tilstand. VENTILASJON: Byggets ventilasjonssystem er av type mekanisk avtrekk der hver leilighet har egen kanal ført over tak. Samtlige leiligheter har egen vifte som styres fra kjøkkenventilatoren. Under befaringen i leilighetene ble det målt god luftespalte under dører samt registrert tilluftsventiler i vinduer og fasade. Det ble sist utført kanalrens i 2004, det anbefales at dette også utføres i Flere friskluftventiler nederst i trappeganger var stengt på befaringsdagen. Disse bør stå i åpen stilling for sikre tilstrekkelig tilluft. Det er ingen serviceavtale med entreprenør på ventilasjonsanlegget, men vaktmester har gode oppfølgingsrutiner det vesentlige i boligsameiet. ELEKTRO: Boligsameiet virker å ha god kontroll og er bevisste på vedlikehold av det elektrotekniske anlegget. Styreleder rapporterer om et driftsikkert anlegg med få eller ingen driftsproblemer. Det vil likevel anbefales tiltak for oppgraderinger, og energiøkonomiske anbefalinger på sikt. UNIVERSEL UTFORMING: Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Dette kan være vanskelig å oppfylle i en eksisterende bolig, men det bør i størst mulig grad tilstrebes en tilnærming til universell utforming.

5 Byggene i Gullmyra Boligsameie har en planløsning der tilrettelegging for bevegelseshemmede er vurdert vanskelig uten en større ombygning. Eksempler på utfordringer vil være at det ikke er heis i byggene og at leilighetenes planløsning ikke er tilpasset bevegelseshemmede. Tilpasninger bør gjøres ved behov. Universell utforming omfatter også tilrettelegging for synshemmede. Ved senere oppgraderinger av ringetablå, nummerskilt, osv. bør det legges vekt på produkter og plassering tilrettelagt for synshemmede. Trappene i byggene er godt merket med kontrasttape i trinnene. Utvendige trapper har ensfarget utforming og merking av trinn bør vurderes. 5 ENERGI- OG MILJØTILTAK: Det anbefales radonmåling for å kartlegge radonforekomst i byggene. Ved skifte av vinduer/balkongdører bør det benyttes vinduer tilsvarende dagens nivå eller bedre for energibesparelse og økt komfort. Ved ombygging av tak bør isolasjonstykkelsen økes. Boligselskapet bør vurdere alternative muligheter for oppvarming av varmtvann til boligene, eksempelvis varmepumpe.

6 Tilstandsprofil 6 Tilstand defineres som et objekts eller en bygningsdels status vedrørende beskaffenhet og forfatning på befaringstidspunktet. En tilstandssvekkelse for konstruksjonen tilsier at det er symptom på eller at det allerede er oppstått en svekkelse eller en skade. Alder er også et symptom. TG 3 TG 2 TG 1 TG 0 For bygningsmassen er det registrert 7 stk. tilstand for bygningsdeler med TG 3. Dette er forhold som må påregnes utbedret umiddelbart. For bygningsmassen er det registrert 27 stk. tilstand for bygningsdeler med TG 2. Dette er forhold der det er behov for vedlikehold. For bygningsmassen er det registrert 114 stk. tilstand for bygningsdeler med TG 1. Dette er forhold der det kun er registret normal bruksslitasje. For bygningsmassen er det ikke registret noen tilstander for bygningsdeler med TG 0. TG3 9% TG2 32% TG1 59%

7 Anbefalte prioriteringer 7 Bør utbedres umiddelbart TG 3 KRAFTIGE SYMPTOMER SIDE DEL BYGNINGSDEL PLASSERING TILSTAND ANBEFALTE TILTAK KONSEKVENS B Balkonger Fasader Kritisk tilstand Kontroll av rekkverkshøyde - balkonger KG 3 Sikkerhet A Takluker Blokker Normal aldersslitasje Utskiftning av takluker/overlys KG 3 Sikkerhet A Isolasjon Kjeller Mangelfull brannisolering Brannsikring av avløpsrør KG 3 Sikkerhet B Støttemurer Tomt Kritisk tilstand Sikre støttemur KG 3 Sikkerhet A Flatt tak Parkeringshus Stor alders- /værslitasje Omtekking - terrasser KG 3 Økonomi B Flatt tak Parkeringshus Stor alders- /værslitasje Omtekking av kulverter KG 3 Økonomi A Plassbygde himlinger Parkeringshus Stor ytre påvirkning Utskifting av himlinger - garasjeanlegg KG 2 Økonomi Bør utbedres snarlig TG 2 MIDDELS KRAFTIGE SYMPTOMER SIDE DEL BYGNINGSDEL PLASSERING TILSTAND ANBEFALTE TILTAK KONSEKVENS A Dører Trapperom Generelt god stand Ingen tiltak anbefales KG 2 Sikkerhet B Innvendige trapper Trapperom Lokal utbedring - trapp Utbedring av trappenese KG 2 Sikkerhet A Bindingsverk Fellesrom Utidsmessig stand Ny delevegg i tavlerom 2.8.6A Hovedstoppekran Berederrom Stor aldersslittasje Skifte stoppekran, trykkreduksjonsventil, tilbakeslagsventil og vannmåler KG 2 Sikkerhet KG 2 Sikkerhet A Brannalarmanlegg Fellesarealer Tilsynelatende god stand Trådløst adresserbart varslingsanlegg KG 2 Sikkerhet A Betongvegger Kjeller Symptomer på armeringskorrosjon Betongundersøkelse anbefales KG 2 Sikkerhet

8 B Dører Fasader Feilkonstruksjon av sidefelt Bygging av nytt sidefelt - ståldør KG 2 Sikkerhet A Betongvegger Kjeller Lokale skader Utbedring av riss på vegg - fellesgarasje KG 2 Sikkerhet A Flatt tak Boder Generelt god stand Forsterkning av taksperrer - boder KG 2 Sikkerhet A Kanalnett over grunn Blokker Normal bruksslitasje Rengjøring av ventilasjonskanaler KG 2 Helse A Armaturer Vaskerier Uheldig tilstand Utbedre sluk på bøttekott KG 2 Helse A Andre fasadesystemer Fasader Lokale skader Utbedre lokale skader - betongfasader KG 2 Ytre miljø A Dører Fasader Varierende tilstand Overflatebehandling av ståldører i fellesgarasje 4.2.2A Dører Fasader Varierende tilstand Utskiftning av dør - søppelbod A Isolasjon Kjeller Variabel tilstand Kontroll og utbedring av rørisolasjon 2.5.1A Flatt tak Bygg Høy Årlig belastning/værslittasjeinspeksjon/tettearbeid - hovedtak 2.5.1B Flatt tak Bygg Høy Kostnadsrapport belastning/værslittasjetakombygging 2.5.1C Flatt tak Bygg Høy Omtekking/ombygging belastning/værslittasjeav hovedtak KG 2 Estetikk KG 2 Estetikk KG 2 Konsekvens for virksomheten KG 2 Økonomi KG 2 Økonomi KG 2 Økonomi A Vinduer og Fasader Normal Ingen tiltak anbefales KG 2 balkongdører aldersslitasje Økonomi A Vinduer Oppganger Normal alder- /værslitasje Ingen tiltak anbefales KG 2 Økonomi A Armaturer Berederrom Stor aldersslitasje Vedlikehold av varmtvannsberedere B Uteareal Uteområde Uheldig tilstand Fjerne tre ved Gullhaugveien KG 2 Økonomi KG 2 Økonomi A Drenering Rundt Generelt god Ingen tiltak anbefales KG 1 bygninger stand Økonomi A Vinduer Fasader Normal bruksslitasje Ingen tiltak anbefales KG 1 Økonomi

9 Samlet tiltaksplan Tiltak 2015 Tiltak 2015 Tiltak 2015 Tiltak 2015 Tiltak 2015 Løpende vedlikehold Periodisk vedlikehold Utskifting Oppgradering Undersøkes nærmere kr kr kr kr kr Totalt for 2015 kr Tiltak 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2016 Løpende vedlikehold Periodisk vedlikehold Oppgradering Undersøkes nærmere kr kr kr kr Totalt for 2016 kr Tiltak 2017 Tiltak 2017 Tiltak 2017 Løpende vedlikehold Periodisk vedlikehold Undersøkes nærmere kr kr kr Totalt for 2017 kr Tiltak 2018 Tiltak 2018 Tiltak 2018 Løpende vedlikehold Periodisk vedlikehold Undersøkes nærmere kr kr kr Totalt for 2018 kr

10 Tiltak 2019 Løpende vedlikehold kr Tiltak 2019 Periodisk vedlikehold kr Tiltak 2019 Tiltak 2019 Oppgradering Undersøkes nærmere kr kr Totalt for 2019 kr Totalt for kr

11 Årlig tiltaksplan Undersøkes nærmere SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Radonmåling av boliger Tiltaksansvarsområde Middels kr B Kontroll av rekkverkshøyde - balkonger Styret Høy kr A Kontroll av utvendig kledning Vaktmester Middels kr A Årlig kontroll av rømningsveier på Vaktmester Høy kr balkonger A Teknisk kontroll og måling Entreprenør Lav kr A Betongundersøkelse anbefales Tiltaksansvarsområde Høy kr Totalt for undersøkes nærmere kr

12 Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Årlig kontroll av takvifter Entreprenør Middels kr A Årlig inspeksjon/tettearbeid - hovedtak 2.2.5A Utbedre lokale skader - betongfasader Entreprenør Høy kr Entreprenør Middels kr B 2.5.3B 2.7.1B 2.2.4A A 3.8.1A 3.2.2B Lokal utbedring/flekking - fasader Årlig rens av sluk Utbedring av trappenese Tilsyn og vedlikehold av ytterdører Kontrollere instillinger + renhold Rengjøring av støttemur Bygging av nytt sidefelt - ståldør Entreprenør Vaktmester Vaktmester Vaktmester Vaktmester Vaktmester Entreprenør Middels Høy Høy Høy Middels Middels Høy kr kr kr kr kr kr kr A Utbedring av riss på vegg - fellesgarasje 3.4.1A Lokal utbedring av asfaltdekke - fellesgarasje Entreprenør Høy kr Entreprenør Middels kr A Årlig vedlikeholdsavtale på Entreprenør Middels kr garasjeventilasjon A Vedlikehold av uteområde Tiltaksansvarsområde Høy kr B Fjerne tre ved Gullhaugveien Vaktmester Høy kr A Serviceavtale på garasjeporter Entreprenør Høy kr A Etablere lufting - søppelrom Entreprenør Middels kr Totalt for løpende vedlikehold kr

13 Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Rengjøring av ventilasjonskanaler Entreprenør Middels kr B Årlig kontroll/vedlikehold Vaktmester Høy kr trapperomsvinduer A 2.4.2A 2.5.5A 2.8.5A 2.8.7A Flekking av trapperom Dyprens/boning av belegg Årlig rens/kontroll av takrenner Lokalisere utvendige stoppekraner Kontroll og vedlikehold av sluk Entreprenør Entreprenør Vaktmester Vaktmester Beboer Lav Middels Høy Høy Middels kr kr kr kr kr A Kontroll og vedlikehold av Entreprenør Middels kr stoppekraner A A A A Vedlikehold av varmtvannsberedere Kontroll og utbedring av rørisolasjon Brannsikring av avløpsrør Årlilg kontroll/service Entreprenør Entreprenør Entreprenør Entreprenør Høy Middels Høy Høy kr kr kr kr A Årlig kontroll og vedlikehold - lekeplasser Entreprenør Middels kr A Overflatebehandling av ståldører i Entreprenør Middels kr fellesgarasje Totalt for periodisk vedlikehold kr Utskifting SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Utskiftning av takluker/overlys Entreprenør Høy kr A Utbedre sluk på bøttekott Entreprenør Høy kr B Omtekking av kulverter Entreprenør Høy kr A Utskifting av himlinger - garasjeanlegg Entreprenør Høy kr A Utskiftning av dør - søppelbod Entreprenør Middels kr Totalt for utskifting kr

14 Oppgradering SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Ny delevegg i tavlerom Entreprenør Middels kr A 3.5.1A 3.8.1B 4.4.1A Trådløst adresserbart varslingsanlegg Omtekking - terrasser Sikre støttemur Forsterkning av taksperrer - boder Entreprenør Entreprenør Entreprenør Entreprenør Høy Høy Høy Middels kr kr kr kr Totalt for oppgradering kr Totalt for 2015 kr

15 Årlig tiltaksplan Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Årlig kontroll av takvifter Entreprenør Middels kr A Årlig inspeksjon/tettearbeid - hovedtak Entreprenør Høy kr B 2.5.3B 2.2.4A A Lokal utbedring/flekking - fasader Årlig rens av sluk Tilsyn og vedlikehold av ytterdører Kontrollere instillinger + renhold Entreprenør Vaktmester Vaktmester Vaktmester Middels Høy Høy Middels kr kr kr kr A Lokal utbedring av asfaltdekke - fellesgarasje Entreprenør Middels kr A Årlig vedlikeholdsavtale på Entreprenør Middels kr garasjeventilasjon A Vedlikehold av uteområde Tiltaksansvarsområde Høy kr A Serviceavtale på garasjeporter Entreprenør Høy kr Totalt for løpende vedlikehold kr Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD B Årlig kontroll/vedlikehold Vaktmester Høy kr trapperomsvinduer A 2.4.2A 2.5.5A 2.8.7A Flekking av trapperom Dyprens/boning av belegg Årlig rens/kontroll av takrenner Kontroll og vedlikehold av sluk Entreprenør Entreprenør Vaktmester Beboer Lav Middels Høy Middels kr kr kr kr A Kontroll og vedlikehold av Entreprenør Middels kr stoppekraner A Årlilg kontroll/service Entreprenør Høy kr A Årlig kontroll og vedlikehold - lekeplasser Entreprenør Middels kr Totalt for periodisk vedlikehold kr Undersøkes nærmere SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Kontroll av utvendig kledning Vaktmester Middels kr A Årlig kontroll av rømningsveier på Vaktmester Høy kr balkonger Totalt for undersøkes nærmere kr 4 700

16 Oppgradering SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Ev. skille seksjoner Entreprenør Middels kr A Overflatebehandling av utvendige Entreprenør Middels kr trapper Totalt for oppgradering kr Totalt for 2016 kr

17 Årlig tiltaksplan Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Årlig kontroll av takvifter Entreprenør Middels kr A Årlig inspeksjon/tettearbeid - hovedtak Entreprenør Høy kr B 2.5.3B 2.2.4A A Lokal utbedring/flekking - fasader Årlig rens av sluk Tilsyn og vedlikehold av ytterdører Kontrollere instillinger + renhold Entreprenør Vaktmester Vaktmester Vaktmester Middels Høy Høy Middels kr kr kr kr A Lokal utbedring av asfaltdekke - fellesgarasje Entreprenør Middels kr A Årlig vedlikeholdsavtale på Entreprenør Middels kr garasjeventilasjon A Vedlikehold av uteområde Tiltaksansvarsområde Høy kr A Serviceavtale på garasjeporter Entreprenør Høy kr Totalt for løpende vedlikehold kr Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD B Årlig kontroll/vedlikehold Vaktmester Høy kr trapperomsvinduer A 2.4.2A 2.5.3A 2.5.5A Flekking av trapperom Dyprens/boning av belegg Kontroll/lokal utbedring - inngangstak Årlig rens/kontroll av takrenner Entreprenør Entreprenør Entreprenør Vaktmester Lav Middels Middels Høy kr kr kr kr A Skifte stoppekran, Entreprenør Høy kr trykkreduksjonsventil, tilbakeslagsventil og vannmåler A Kontroll og vedlikehold av sluk Beboer Middels kr A Kontroll og vedlikehold av Entreprenør Middels kr stoppekraner A Årlilg kontroll/service Entreprenør Høy kr A Årlig kontroll og vedlikehold - lekeplasser Entreprenør Middels kr Totalt for periodisk vedlikehold kr

18 Undersøkes nærmere SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Kontroll av utvendig kledning Vaktmester Middels kr A Årlig kontroll av rømningsveier på Vaktmester Høy kr balkonger Totalt for undersøkes nærmere kr Totalt for 2017 kr

19 Årlig tiltaksplan Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Årlig kontroll av takvifter Entreprenør Middels kr A Årlig inspeksjon/tettearbeid - hovedtak Entreprenør Høy kr B 2.5.3B 2.2.4A A Lokal utbedring/flekking - fasader Årlig rens av sluk Tilsyn og vedlikehold av ytterdører Kontrollere instillinger + renhold Entreprenør Vaktmester Vaktmester Vaktmester Middels Høy Høy Middels kr kr kr kr A Lokal utbedring av asfaltdekke - fellesgarasje Entreprenør Middels kr A Årlig vedlikeholdsavtale på Entreprenør Middels kr garasjeventilasjon A Vedlikehold av uteområde Tiltaksansvarsområde Høy kr A Serviceavtale på garasjeporter Entreprenør Høy kr Totalt for løpende vedlikehold kr Undersøkes nærmere SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD B Kostnadsrapport takombygging OBOS Prosjekt AS - Oslo Middels kr A Kontroll av utvendig kledning Vaktmester Middels kr A Årlig kontroll av rømningsveier på Vaktmester Høy kr balkonger Totalt for undersøkes nærmere kr

20 Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD B Årlig kontroll/vedlikehold Vaktmester Høy kr trapperomsvinduer A 2.4.2A 2.5.5A 2.8.7A Flekking av trapperom Dyprens/boning av belegg Årlig rens/kontroll av takrenner Kontroll og vedlikehold av sluk Entreprenør Entreprenør Vaktmester Beboer Lav Middels Høy Middels kr kr kr kr A Kontroll og vedlikehold av Entreprenør Middels kr stoppekraner A Årlilg kontroll/service Entreprenør Høy kr A Årlig kontroll og vedlikehold - lekeplasser Entreprenør Middels kr Totalt for periodisk vedlikehold kr Totalt for 2018 kr

21 Årlig tiltaksplan Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A 2.2.5B 2.5.3B 2.2.4A A Årlig kontroll av takvifter Lokal utbedring/flekking - fasader Årlig rens av sluk Tilsyn og vedlikehold av ytterdører Kontrollere instillinger + renhold Entreprenør Entreprenør Vaktmester Vaktmester Vaktmester Middels Middels Høy Høy Middels kr kr kr kr kr A Lokal utbedring av asfaltdekke - fellesgarasje Entreprenør Middels kr A Årlig vedlikeholdsavtale på Entreprenør Middels kr garasjeventilasjon A Vedlikehold av uteområde Tiltaksansvarsområde Høy kr A Serviceavtale på garasjeporter Entreprenør Høy kr Totalt for løpende vedlikehold kr Oppgradering SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD C Omtekking/ombygging av hovedtak Entreprenør Høy kr Totalt for oppgradering kr

22 Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD B Årlig kontroll/vedlikehold Vaktmester Høy kr trapperomsvinduer A 2.4.2A 2.5.3A 2.5.5A Flekking av trapperom Dyprens/boning av belegg Kontroll/lokal utbedring - inngangstak Årlig rens/kontroll av takrenner Entreprenør Entreprenør Entreprenør Vaktmester Lav Middels Middels Høy kr kr kr kr A Tilstandskontroll og vedlikehold av Entreprenør Middels kr bunnledninger A Kontroll og vedlikehold av Styret Lav kr vanninnlegg A Kontroll og vedlikehold Vaktmester Lav kr A Kontroll og vedlikehold av vannrør Beboer Lav kr A Kontroll og vedlikehold av sluk Beboer Middels kr A Kontroll og vedlikehold av Entreprenør Middels kr stoppekraner A Årlilg kontroll/service Entreprenør Høy kr A Årlig kontroll og vedlikehold - lekeplasser Entreprenør Middels kr Totalt for periodisk vedlikehold kr Undersøkes nærmere SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Kontroll av utvendig kledning Vaktmester Middels kr A Årlig kontroll av rømningsveier på Vaktmester Høy kr balkonger Totalt for undersøkes nærmere kr Totalt for 2019 kr

23 Innhold 23 Oppdragsbeskrivelse Om rapporten Konklusjon Tilstandsprofil Anbefalte prioriteringer Samlet tiltaksplan Årlig tiltaksplan 2015 Årlig tiltaksplan 2016 Årlig tiltaksplan 2017 Årlig tiltaksplan 2018 Årlig tiltaksplan Om boligselskapet 24 2 Tilstandsvurdering BLOKKER 28 3 Tilstandsvurdering GARASJER 85 4 Tilstandsvurdering BODER Vedlegg 5.1 Definisjoner og begreper 5.2 Analysenivå 5.3 Generelt om vedlikehold 5.4 Energivurderinger 5.5 Universell utforming 5.6 Vedlikehold av vinduer 5.7 Informasjon om betongskader 5.8 Aldring av avløpsrør 5.9 Tagging 5.10 Lekeplasser 5.11 Fakta om radon 5.12 VVS faguttrykk 5.13 Energi og energiøkonomisering 5.14 Info om Internkontrollforskriften 5.15 Planlegging og utbedring av utemiljø 5.16 Avløpsrør i plast 5.17 Ventilasjonsforhold i boliger 5.18 Universell utforming 5.19 Informasjon om avfallshåndtering

24 1 Om boligselskapet Adresse Gullberget 110,112,114,116 Gullhaugveien 165,167,169,171,199,m.f. 24 ANTALL BOENHETER 144 ANTALL BYGNINGER 6 ANTALL OPPGANGER 11 ANTALL ETASJER 5 Gullmyra Boligsameie ligger i Bærum kommune i Akershus og består av 6 boligblokker oppført i henholdsvis 3 og 4 etasjer samt kjeller. I alt er det 148 seksjoner fordelt på 4 garasjeseksjoner og 144 boligseksjoner. Adkomst via Lommedalsveien --> Sleiverudveien --> Gullberget --> direkte inn på sameiets tomt. Området fremstår som fullt utbygget og består av lavblokk- og småhusbebyggelse. God tilgang til tur- og rekreasjonsmuligheter. Det er gangavstand til marka der man bla. finner lysløype. Kollektivtransport i form av buss i Gullberget. Flere servicetilbud i nærheten, Bærums Verk handelssted nevnes. Tomten ligger tilbaketrukket på en høyde og området er barnevennlig. Blokkene og uteomhusarealene er fordelt utover flere parseller med Gnr 94. og Bnr. 500, 501, 505, 506, m.f. Tomtene er fullt opparbeidet med lekeplasser, gjesteparkering, støttemurer, sittegrupper, beplantning, intern-/gangveier, bed, m.m. Boligseksjonene har eksklusiv bruksrett til nummerert garasjeplass i en av fellesgarasjene. Det er i tillegg utvendige biloppstillingsplasser benyttet som gjesteparkering. For øvrig er det parkering i gate etter gjeldene regler for området. Garasjene og tomten drives og vedlikeholdes av Gullmyra Huseierforening. Boligsameiet har en orienterende nettside: Tidligere utført vedlikehold Boligsameiet har de senere år utført oppgraderinger/vedlikeholdsarbeid på bygningsmassen/tomten. Årstallene er å anse som omtrentlige og baserer seg på opplysninger gitt av styreleder samt opplyst på boligsameiets nettside. Kun arbeid av større omfang nevnes: 2006: Overflatebehandling av alle fasader. (betong og trevirke) 2006/2007: Takomlegging : Fuging av elementskjøter. 2009: Nye lamper i alle oppganger. 2009/2010: Skiftet alle hovedinngangsdører 2012: Skiftet takplater på balkonger i øvre plan. 2012: Skiftet takrenner og nedløpsrør. 2012/2013: Oppgradering og riving på lekeplasser. 2013/2014: Flekkmaling av betong på alle bygg. 2014: Overflatebehandling av trekledning på alle blokker. Råteskadet kledning ble skiftet. 2014: Skifte av låssystem, nødlysarmaturer, ringetablå og porttelefoner. 2014: Montert snøfangere på tak. 2014: Overflatebehandling av oppganger samt nytt belegg i trapper/repos.

25 Oversiktskart 25 Kilde:

26 BYGNINGSTYPE Boligblokk BLOKKER 26 6 rektangulære boligblokker oppført i 1989/1990 av utbygger Byggholt. Byggene er oppført i 3 og 4 etasjer over terreng samt kjeller. Kjelleren er beskrevet som eget bygg etter ønske fra styret. 5 av blokkene har to oppganger/trappeløp og den siste blokken har en hovedinngang og et trappeløp. Leilighetenes form/størrelse er varierende fra 2-roms leilighet på ca 55 m² til 4- roms på ca 100 m². Bygningsmassen fremstår som velholdt og godt ivaretatt. Bærende konstruksjoner i betong. Hovedtak med flat takkonstruksjon i betong med isolasjon og tekking med med sveisepapp. Saltak over balkonger med bølgende plater i plexiglass. Balkonger i betong med rekverk i betong/tre. Flere av balkongene har skreddersydde blomsterkasser i betong. Fasadene preges av malt betong og dekkbeiset/malt trekledning montert liggende. BYGNINGSTYPE Boligblokk GARASJER Garasjeanlegg under alle blokkene. Anleggene ble bygget samtidig med blokkene. Stedvis går kjeller utenfor vegglivet på boligblokken. Dette gjelder primært ved balkongfasadene og mellom blokker. 4 av blokkene har parvis sammenbygget garasjeanlegg og del av garasjen som ligger mellom blokkene er omtalt som kulvert i rapporten. Kjelleren er konstruert med tak/etasjeskiller i betong, vegger i betong og gulv på grunn med asfaltbelegg. Motoriserte garasjeporter av varierende utførelse og standard.

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

SAMEIET CORT ADELERS GATE 25. Selskapsnr. 7079. Vedlikeholdsnøkkelen

SAMEIET CORT ADELERS GATE 25. Selskapsnr. 7079. Vedlikeholdsnøkkelen SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnr. 7079 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utsiftsdato: 14. august 2015 Oppdragsbesivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Sameiet Cort Adelers Gate 25 Org.nr 994 358 472

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

ELLINGSRUDJORDET B/L. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen

ELLINGSRUDJORDET B/L. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen ELLINGSRUDJORDET B/L Selskapsnr. 0568 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utsiftsdato: 4. desember 2015 Oppdragsbesivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Ellingsrudjordet B/L Org.nr 947 854 232 POSTADRESSE MUNKEBEKKEN

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

STIGENGA BORETTSLAG. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen

STIGENGA BORETTSLAG. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen STIGENGA BORETTSLAG Selskapsnr. 0390 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Desember 2016 STIGENGA BORETTSLAG Selskapsnummer 0390 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Stigenga Borettslag Org.nr 948

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger.

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Tre alternativ: Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Alternativ 2: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg på tak med ny trapp og heis. Alternativ 3: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka Juni 2009 Innhold 1 Bildedokumentasjon...2 1.1 Vedlikeholdsobjekter...2 1.2 Skader og mangler...4 2 Generelt

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest.

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest. Referansegruppa, anbefaling om vedlikehold Oslo 07.04.2014 Arkiv nummer: 38 2 Til: Styret Fra: Referansegruppa Sammendrag og konklusjoner Referansegruppa anbefaler at generalforsamlingen gir styret fullmakt

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie Liabakken Boligsameie Olaf Bulls vei 30-48/52-82 www.liabakken.no Agenda 1. Velkommen og innledning til møte v styretleder Elisabeth Natvig Kort orientering

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Befaring - brannteknisk vurdering

Befaring - brannteknisk vurdering Til: Anders Kaalhus, seksjon 3 Kent Pedersen, seksjon 2 Fra: Lise Steffensen Kristiansen Dato 2017-01-23 Befaring - brannteknisk vurdering Norconsult ved brannteknisk rådgiver Lise S Kristiansen og Ørjan

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

TILSTANDSANALYSE / VEDLIKEHOLDSPLAN GOMMERUD BOLIGSAMEIE 2005-2014

TILSTANDSANALYSE / VEDLIKEHOLDSPLAN GOMMERUD BOLIGSAMEIE 2005-2014 spris (Kr) SUM VEDLIKEHOLDSKOSTNADER DE NESTE ÅRENE EKSKL. MVA. kr 652 4 kr 566 kr 858 kr 4 kr 467 2 BYGG 2 Grunn og fundamenter 24 Fundamenter Det er ingen synlige tegn i garasje eller over bakkenivå

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

EMANUELFJELL BORETTSLAG

EMANUELFJELL BORETTSLAG S.nr. 990375 EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000.

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000. 5 10 15 20 50 25 m 17 708 050 29 250 33 24 00 14 729 24 20 9 24 00 13 728 13 959 24 00 865 20 98 24 6 14 623 13 0 80 18 407 12 73 44 6 15 21 3 0 85 12 855 35 550 12 41 50 15 41 50 707 12 805 34 24 00 81

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer