Miljøsaneringsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøsaneringsbeskrivelse"

Transkript

1 Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole

2 D For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 2 av 54

3 Innhold 1 Innledning Tiltaksbeskrivelse Miljøkartlegging Prøvetaking 7 2 Forekomster av helse- og miljøfarlig stoffer Asbest Bly Etylenglykol flammehemmere Ftalater Gulvbelegg Gulvlister Dørvinyl Takfolie Vinduer KFK/HKFK/HFK-gass Kjølegass i kjøleanlegg Isolasjonsmaterialer Klorparafiner Isolerglassvinduer Fugeskum Krom-kobber-arsen Kvikksølv Termostater og pressostater Vannlåser og rør Olje, tungmetaller og kjemikalier Kjemikalier PCB Isolerglassruter Maling Avrettingsmasse på gulv Terrazzo i trapp Fugemasser Pentaklorfenol EE-avfall Sammenstilling av helse- og miljøfarlige stoffer Forurensede tyngre rivemasser som ikke er farlig avfall 17 3 Miljøsaneringsbeskrivelse Disponering av helse- og miljøfarlige stoffer som fjernes fra anleggene/bygningene Asbest Bly Blyplater i dører Flammehemmere Etylenglykol Ftalater Gulvbelegg, gulvlister og annen myk vinyl 19 n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 3 av 54

4 3.6.2 Vinduer KFK-/HKFK-/HFK-gass XPS-plater inne i tredører på ventilasjonshuset på taket Klorparafiner Isolerglassruter Krom, kobber og arsen (CCA) Kvikksølv Termostater, pressostater og varmemengdemålere Vannlåser Rør Olje og kjemikalier Maling og kjemikalier PCB Vinduer Pentaklorfenol Elektrisk og elektronisk utstyr 23 4 Diskusjon og konklusjon 24 Vedlegg 1: Analyseresultater Vedlegg 2: Resultater fra målinger med miljøpistol Vedlegg 3: Analysebevis Vedlegg 4: Bilder av enkelte av forekomstene Vedlegg 5: Plantegninger vinduer farlige stoffer Vedlegg 6: Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer og avfall n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 4 av 54

5 Dokument nr.: MSB-01 Sammendrag I forbindelse med rehabilitering av Bugården ungdomsskole i Sandefjord kommune har Norconsult foretatt en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningen. Kartleggingen er oppsummert i denne miljøsaneringsbeskrivelsen. Bygningen er oppført i 1970 i to etasjer pluss kjeller. Grunnflaten er ca m 2. Hovedbyggematerialet er betong med lette fasader av bindingsverk i tre. Bygningen inneholder endel bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Nedenfor er en kort oppsummering av de viktigste funnene: Asbest: o Plater mellom vinduene på fasadene (96 plater) o Plater over luftespalten nederst på trekledning på fasadene (370 lm) o Forkantplater på tak over gangveier (127 lm) Bly: Plater i 2 dører Ftalater: o Vinyl gulvbelegg (ca m 2 ) o Takfolie (ca m 2 ) o Vinduer (44 stk.) KFK/HKFK : Isolasjonsplater i 6 dører på tak Klorparafiner: Vinduer (5 stk.) Kvikksølv: Vannlåser mm i tidligere tannlegekontor PCB: Vinduer (56 stk.) Miljøsanering gjøres som første del av en rehabiliteringsprosess. Bygningsdeler med innehold av farlige stoffer må ikke fjernes uten grunn pga. sitt innhold av farlige stoffer, men dersom de fjernes pga. utskifting, oppussing, rehabilitering eller riving skal de fjernes spesielt og leveres som farlig avfall. Fotografier av de vanligste forekomstene er vist bakerst i denne rapporten, Vedlegg 4 side 44. Fotografier av asbestforekomstene vist på side 8 til 9. I tillegg er. plassering av vinduer med farlige stoffer er vist i Vedlegg 5 side 47 til 49. Bygningen er oppført i en periode (1971) da bruk av asbestholdige bygningsmaterialer var svært vanlig. Selv om det er gjort en grundig asbestkartlegging, kan det derfor fremdeles finnes uoppdaget asbest i bygningen, kanskje særlig i lukkede konstruksjoner (inne i vegger mm., og under dagens/gårsdagens gulvbelegg/-materialer). Det må derfor utvises spesiell forsiktighet ved all form for riving i bygningen. Hvordan de forskjellige forekomstene av bygningsdeler med helse- og miljøfarlig stoff over grensen for farlig avfall skal fjernes er angitt i kapittel 3. Det er funnet lave konsentrasjoner av tungmetaller og PCB i en rekke malingsprøver fra hele bygningen. Konsentrasjonene er lavere enn grensen for farlig avfall men høyere enn forurensningsforskriftens normverdi. Det medfører at all pusset/malt betong, tegl, leca og murpuss som rives, må leveres til godkjent avfallsmottak som lavforurenset masse. Dette er omtalt i punkt 2.15 på side 17. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 5 av 54

6 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 1 Innledning 1.1 TILTAKSBESKRIVELSE Bygningen skal rehabiliteres. Omfanget av rehabiliteringen er ukjent. Tabell 1: Informasjon om bygningen Adresse: Bugården ungdomsskole Sandefjord Byggeår: 1971 Ventilasjonsaggregat på tak er montert 1998/1999 Berørt areal: Ca m 2 Beskrivelse: Bygningen er oppført i 1971 som Bugården ungdomsskole. Den har totalt 3 etasjer. Det er benyttet plasstøpt betong trolig med betongdragere og betongsøyler. Bygningen har gule teglfasader under vinduene i 1. etasje, over dette stående rødmalt trekledning. Korridorvegger mot klasserom m.m. er for en stor del utført i gul teglstein. Veggene mellom klasserommene er av sponplater med rockwool-isolasjon. På gulvene i trappene og i inngangspartiet er det terrazzo. Gulvbelegg i klasserom og korridorer er av vinyl. Skolen har elektrisk oppvarming med panelovner under vinduene. I 1998/99 fikk skolen mekanisk ventilasjon med eget aggregatrom på tak. I 2007 ble en rekke vinduer på et par fasader skiftet til nye grå aluminiumsvinduer. Bortsett fra disse endringene fremstår skolen i stor grad som da den ble bygd. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 6 av 54

7 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 1.2 MILJØKARTLEGGING Ved riving og rehabilitering skal det gjennomføres en miljøkartlegging og utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse (iht. krav i TEK10). Norconsult er engasjert for å foreta en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i forbindelse med de forestående rivearbeidene. Miljøkartleggingen tar sikte på å registrere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som kan bli berørt av rive- og rehabiliteringsarbeider. Funnene fra kartleggingen er oppsummert i denne beskrivelsen, hvor det er angitt hvordan forekomstene kan identifiseres, mengde og hvilke krav som gjelder for miljøsanering av forekomstene. Selv om miljøkartleggingen tar sikte på å gi en så fullstendig oversikt som mulig, er det ofte ikke mulig å få registrert alle forekomster. Dette kan skyldes begrensninger i forhold til adgang, at bygget er i drift, eller at forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ligger skjult i bygningskroppen eller på atypiske steder. Miljøkartleggingen er gjennomført av Steinar Amlo fra Norconsult AS, og befaring fant sted 3. juli Kartlegging av gymsalen, trimrommet og tilfluktsrommet er utført 5. august av Marthe-Lise Søvik fra Norconsult AS. Under kartleggingen fikk vi tilgang til omtrent alle rom som berøres av tiltaket. Kartleggingen er basert på en visuell bedømmelse av konstruksjonene som skal rives. Under kartleggingen ble det foretatt mindre inngrep i konstruksjonene for prøvetaking og for å avdekke eventuelle forekomster av helse og miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialene. Inngrepene ble foretatt ved hjelp av håndverktøy som kniver, hammer, meisel, brekkjern, skrujern og liknende. Vedlegg 6 viser en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer som det generelt letes etter under en miljøkartlegging, hvor det er vanlig å finne disse stoffene og hvilke egenskaper som gjør at det er viktig at disse stoffene fjernes på en forsvarlig måte. Rapporten omfatter ikke vurdering av grunnforurensning, muggsopp og andre sopper, skadedyr eller biologiske forurensninger som dueekskrementer, døde dyr og biologiske smittekilder. 1.3 PRØVETAKING Under kartleggingen er det tatt ut materialprøver av en del materialer som er sendt til kjemisk analyse i laboratorium for verifikasjon/avkreftelse av innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Analyseresultater er gjengitt i Vedlegg 1. Det er i tillegg brukt miljøpistol som benytter energidispersiv røntgenfluorescens (EDXRF) til på stedet å kunne undersøke innhold av tungmetaller, klor, brom og antimon i ulike bygningsmaterialer. Resultater fra målingen er gjengitt i tabell i Vedlegg 2. Enkelte forekomster finnes det så godt erfaringsgrunnlag på at er farlig avfall at det ikke blir vurdert som nødvendig med materialanalyser for å bekrefte dette. Disse forekomstene må håndteres som farlig avfall med mindre det kan vises med materialanalyser at konsentrasjonen av de aktuelle helse- og miljøfarlige stoffene er under stoffenes grense for farlig avfall som gitt av avfallsforskriften. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 7 av 54

8 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2 Forekomster av helse- og miljøfarlig stoffer Dette kapittelet inneholder en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer som har blitt registrert under miljøkartleggingen. Dersom man under rivearbeidene skulle støte på helse- og miljøfarlige stoffer, må rivingen avbrytes. Stoffene må deretter fjernes forsvarlig og leveres som farlig avfall. Eventuelt kan ekspertise hentes inn for bekreftelse / avkreftelse av om det faktisk er helse- og miljøfarlige stoffer. 2.1 ASBEST Tabell 2 viser en oversikt over forekomster av asbest avdekket under kartleggingen. Forekomstene er vist inntegnet på plantegninger i Vedlegg 5. Tabell 2: Oversikt over registrerte forekomster av asbest. Plassering Materiale Tonn Mengde Bilde av forekomst Tak over gangveier ute. Forkantplate på sidene av takene Tynne (6 mm) lyse eternittplater. Platene ser ut til å være lagt dobbelt. Platene er ca. 50 cm høye. Platenes lengde tilsvarer takets «omkrets» ganger 2 (pga. dobbelt lag). 1,4 127 løpemeter Fasader utvendig. Mellom vinduer i 1. og 2. etasje. (Ikke der det er nye grå aluminumsvinduer) Lysfarget smal (ca. 12 cm) tynn (6 mm) eternittplate 0,17 96 plater (enkelte av disse kan være byttet ut med trefinérplater) n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 8 av 54

9 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole Plassering Materiale Tonn Mengde Bilde av forekomst Fasader utvendig. Over vinduer i 1. og 2. etasje i underkant av trekledning Perforert internittplate ca. 4 mm tykk Platenes dybde er kun ca. 8 cm. Lengden tilsvarer vindusbåndenes lengde. 0,33 ca.370 lm SUM (alle asbestforekomster) 1,9 tonn 2.2 BLY Tabell 3 gir en oversikt over forekomster av bly registrert under kartleggingen. Tabell 3: Oversikt over registrerte forekomster av bly. Plassering Materiale Mengde BEF 170. Tidligere tannlegekontor Blyplater inne i tredører 2 dører 2.3 ETYLENGLYKOL Ventilasjonsanleggene bruker etylenglykol ifm. varmegjenvinning mellom til- og fraluft. I 2. etasje, ved hovedtrappen er det i korridoren en luke i himling, opp til ventilasjonsrom på tak. I dette ventilasjonsrommer det benyttet etylenglykol på varmegjenvinneren i ventilasjonsaggregatet. Estimert mengde glykolblanding er 60 liter. 2.4 FLAMMEHEMMERE Rørisolasjon av cellegummi inneholder så høy konsentrasjon av bromerte flammehemmere eller flammehemmeren antimontrioksid at rørisolasjonen må håndteres som farlig avfall. Det er særlig mye slik isolasjon i kjøkkenet i kjelleren. Det er estimert ca. 300 lm cellegummiisolasjon i bygningen. 2.5 FTALATER Gulvbelegg Vinyl gulvbelegg inneholdt frem til ca. år 2000 ftalater i så stort omfang at gulvbelegget er farlig avfall. Det er slikt gulvbelegg i hele bygningen, der det da ikke er terrazzo (trapper) eller tregulv (sløydsal og gymsal). Totalt ca m 2. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 9 av 54

10 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole Noen få steder kan det være flere lag vinyl oppå hverandre, slik at det totalt er ca. ca m 2 gulvbelegg Gulvlister Svarte og grå myke vinyl gulvlister finnes langs veggene i store deler av bygningen. Denne typen gulvlister inneholder erfaringsmessig så høy konsentrasjon av ftalater at de må håndteres som farlig avfall. Total mengde ftalatholdige gulvlister i bygningen er estimert til ca lm Dørvinyl Enkelte innerdører i legekontor med mer er kledd med vinylbelegg. Dette gjelder 4 dører i/ved rom BEF Takfolie Taket er tekket med grå takfolie. Materialprøve 24 viser et innhold av ftalaten DEHP på 7800 mg/kg. Grensen for farlig avfal for DEHP er 5000 mg/kg, slik at takfolien er farlig avfall. Det er ca m 2 på skolebygningen Vinduer Vinduer produsert i tidsrommet inneholder ftalater i isolerglasslimet, og slike vinduer er derfor farlig avfall. Det er til sammen 44 slike ftalatvinduer i kjeller, 1. og 2. etasje. Hvilke vinduer som inneholder ftalater er vist på skisser i vedlegg bakerst i denne rapporten. 2.6 KFK/HKFK/HFK-GASS Kjølegass i kjøleanlegg Det er HFK-gass i kjøleskap/frysere/kombiskap. Slike finnes enkelte steder i bygningen. Hvis slike ønskes avhendet skal de leveres til avfallsmottak som EE-avfall Isolasjonsmaterialer Isolasjonsmaterialer som stiv polyuretan (PUR) og XPS er oppskummet med HKFK-gass. Tabell 4 gir en oversikt over forekomster av isolasjonsmaterialer som inneholder KFK/HKFK/HFK som ble registrert under kartleggingen. Tabell 4: Isolasjonsmaterialer som inneholder KFK/HKFK/HFK. Plassering Type Mengde Tak, ventilasjonsrom Tredører plassert i veggene i ventilasjonsrommet. Tredørene er ytterdører har en innebygget XPS-isolasjonsplate. 6 dører n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 10 av 54

11 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2.7 KLORPARAFINER Isolerglassvinduer Vinduer produsert i tidsrommet inneholder klorparafiner i isolerglasslimet/gummilistene, og slike vinduer er derfor farlig avfall. Det er til sammen 5 slike vinduer i kjeller, 1. og 2. etasje. Hvilke vinduer som inneholder klorparafiner er vist på skisser i vedlegg bakerst i denne rapporten Fugeskum Ventilasjonsrommet på taket har 6 dører. Rundt disse dørene er det brukt gult fugeskum. Fugeskummet er analysert for innhold av klorparafiner. Fugeskummet inneholdt ikke klorparafiner. 2.8 KROM-KOBBER-ARSEN Utvendig trekledning er av trykkimpregnert treverk impregnert med krom-kobber-arsen («CCAimpregnert treverk»). Utvendig trekledning er derfor farlig avfall. Utvendig trekledning er ca. 580 m 2 eller 10 tonn. 2.9 KVIKKSØLV Termostater og pressostater Kvikksølv kan finnes inne i kapillærrør (av kobber eller messing) i eldre termostater og pressostater. En slik termostat finnes i kjelleren, i ventilasjonsrommet ved siden av kantina Vannlåser og rør I 1. etasje i hjørnet av skolen (BEF177 m.fl.) (nærmest brakkeriggen) var det tidligere 2 tannlegekontorer. På og 1980-tallet ble kvikksølvholdig amalgam benyttet til tannfyllinger. Avløpsrør og vannlåser i disse rommene og kjelleren under vil derfor inneholde kvikksølvavleiringer. Vannlåser og avløpsrør er derfor kvikksølvholdig avfall. Dette gjelder: Alle vannlåser i BEF 174, BEF170, BEF 175, BEF 178, BEF 176, BEF 177 Kjeller: Avløpsrør oppunder tak i sløydlager BEF034. Totalt ca. 10 lm 2.10 OLJE, TUNGMETALLER OG KJEMIKALIER Kjemikalier Under befaringen stod det igjen en del malingsspann, oljerester og lignende i tekniske rom og i kjeller mm. Totalt ca. 200 kg. I fysikksalen og kjemisalen med siderom (BEF 149. BEF 150, BEF 151 og BEF 152) er det 4 utslagsvasker. Vannlåsen i utslagsvaskene er farlig avfall da denne typisk vil kunne inneholde kvikksølv og/eller kjemikalier i form av væske eller bunnfall. Totalt 4 vannlåser. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 11 av 54

12 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2.11 PCB Isolerglassruter Gamle isolerglassruter produsert til om med 1975 inneholder PCB. Det vil si at originale vindusruter i Bugården ungdomsskole inneholder PCB. kan inneholde PCB. Tabell 5 gir en oversikt over mengdene isolerglassruter som må håndteres som PCB-holdig. Tabell 5: Oversikt over PCB-holdige isolerglassruter i bygningen. Plassering Antall Fabrikasjonsår Kjeller, kantine 15 stk 1970 (umerket) (lave vinduer) 1. etasje 20 stk etasje 21 stk Sum 56 stk Maling Hvilke vinduer som inneholder hvilket farlig stoff er vist på skisser i Vedlegg 6. Det har blitt tatt prøve av flere av de ulike malingstypene i bygget mht. PCB i tillegg til at tungmetallinnholdet har blitt undersøkt med miljøpistolen og med analyse av materialprøver. Det har ikke blitt registrert noen forekomster av maling hvor konsentrasjon av PCB er over grensen for farlig avfall. Derimot har det i en del av malingene blitt registrert verdier av PCB og/eller tungmetaller over forurensingsforskriftens normverdi, men under farlig avfallsgrensen. Dette er omtalt i kap som beskriver lav-forurensede masse i tiltaket. Dette gjelder kun for tyngre bygningsmasser som betong og tegl, samt Siporex/Leca Avrettingsmasse på gulv Det har blitt tatt prøve av avrettingsmasse på betonggulv. Prøven (nr. 15) inneholdt ikke PCB over grensen fora farlig avfall, men derimot over forurensingsforskriftens normverdi. Se kap som beskriver lav-forurensede masser i tiltaket Terrazzo i trapp Det har blitt tatt prøve av terrazzo fra trapp inne i bygningen. Prøven (nr. 21) inneholdt ikke PCB over grensen for farlig avfall, men derimot over forurensingsforskriftens normverdi. Se kap som beskriver lav-forurensede masser i tiltaket Fugemasser Det har blitt lett etter fugemasser på typiske steder som rundt vinduer i yttervegger, rundt dører i korridorvegger av tegl, rundt dører i yttervegg. Både vinduer, ytterdører og innerdører er «dyttet» med mineralull. Det er ikke funnet slike fugemasser i bygningen. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 12 av 54

13 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2.12 PENTAKLORFENOL I kjelleren ligger kantine. Veggen under serveringsdisken er kledd med marmorimiterte plater, ca. 10 m 2. Slike plater er impregnert med pentaklorfenol og er derfor farlig avfall EE-AVFALL Elektrisk utstyr kan inneholde en rekke forskjellige helse- og miljøfarlige stoffer. Disse stoffene skal ikke separeres fra utstyret under miljøsaneringen, men utstyret skal leveres helt og uskadd til behandlingsanlegg for EE-avfall, som sørger for at de helse- og miljøfarlige komponentene fjernes på en forsvarlig måte. EE-produkter er alle produkter og komponenter som leverer, leder eller forbruker elektrisk strøm og inkluderer også nødvendige deler for å avkjøle, oppvarme, beskytte mm. disse produktene. EE-produkter er nærmere definert i avfallsforskriften 1-3. Eksempler på produkter som er EE-avfall er beskrevet under EE-avfall i Vedlegg 7. Alle EE-produkter skal leveres som EE-avfall når de kasseres. De største EE-enkeltfraksjonene ved Bugården ungdomsskole vil være panelovner, lysarmaturer og kabler. I kjelleren står det også mye utrangert datautstyr og AV-utstyr. Estimert mengde EE-avfall er samlet ca. 10 tonn. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 13 av 54

14 2.14 SAMMENSTILLING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER Helse- eller miljøfarlig stoff Et. Lokalitet Påvisningssted Mengde totalt Miljøsaneringsbeskrivelse Krav til behandling Asbest Alle, utvendig Se Tabell 2 på side 8. Totalt ca. 1,9 tonn Asbestsanering. Leveres som egen fraksjon til godkjent avfallsmottak. Bly 1. Rom BEF 170 Blyplater i dører 2 stk. dører Se pkt. 3.3 side 19. Se pkt. 3.3 side 19. Flammehemmere Alle Hele bygningen Rørisolasjon av cellegummi på rør Totalt ca. 300 lm (sannsynlig at mer kan ligge skjult) Rives av rør og lignende og puttes i plastsekker el.l. Leveres som farlig avfall med innhold av BFH. Etylenglykol Tak Ventilasjonsanlegg på tak Varmegjenvinner el.. Ca 60 liter etylenglykol Tappes av til kanner Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med etylenglykol. Ftalater Alle Omtrent alle rom Vinyl gulvbelegg (se pkt ) Totalt ca m 2 gulvbelegg Rives normalt, men legges i egen container. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med ftalater. Alle De fleste korridorer og kontorer Gulvlister ca lm 1. BEF 170 Vinylbeslått dør 2 dører Tak Hele taket Takfolie Ca m 2 Alle Fasader Vinduer. De aktuelle vinduene er merket med «F» på skisse i vedlegg 4, bakerst i denne rapporten. 44 vinduer KFK/HKFK/ HFK-gass Tak Dører til ventilasjonshus Isolasjonsplater inne i tredører 6 stk. dører Dørene utsorteres ved eventuell riving av ventilasjonsromet eller ved Dørene leveres hele til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med HKFK- n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 14 av 54

15 Helse- eller miljøfarlig stoff Et. Lokalitet Påvisningssted Mengde totalt Miljøsaneringsbeskrivelse Krav til behandling utskifting av dørene. gass. Avfallsstofnr.: 7157 EAL-kode: * Klorparafiner Alle Fasader Se skisser i Vedlegg 4 Vinduer 5 vinduer Tas ut av veggen hele. Glasset må ikke knuse. Settes på bil eller i container. Under transport skal vinduene stå. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med innhold av klorparafiner. Avfallsstofnr.: 7158 EAL-kode: * Kromkobberarsen Alle Fasader Rødmalt utvendig trekledning Ca. 10 tonn Rives på normal måte, men legges i separat container. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med CCA. Avfallsstofnr.: 7098 EAL-kode: * Kvikksølv Kj.: Ventilasjonsrom BEF066, ved kantine Termostater med kapillærrør fylt med kvikksølv 1 stk. Se punkt Det er viktig at kapillærrøret ikke brekker! Leveres som EE-avfall til godkjent avfallsmottak 1. BEF174, BEF170, BEF175, BEF178, BEF176, BEF177 Vannlåser i utslagsvasker og kjøkkenbenker Ca. 10 stk vannlåser Se punkt Se punkt Kj. Sløydlager BEF034 Avløpsrør oppunder tak Ca. 10 lm rør Se punkt Se punkt Kjemikalier Alle Tekniske rom, sløyd, kjemi, fysikksal mm. Olje, maling, kjemikalier i flasker, bokser og kanner ca. 200 kg Samles sammen og leveres i originalemballasje. Viktig å ikke blande kjemikalier. Leveres som farlig avfall til godkjent avfallsmottak. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 15 av 54

16 Helse- eller miljøfarlig stoff Et. Lokalitet Påvisningssted Mengde totalt Miljøsaneringsbeskrivelse Krav til behandling 1. Fysikksal og kjemisal med siderom: BEF 149, BEF 150, BEF 151, BEF 152 Vannlåser 4 vannlåser Se punkt Se punkt PCB Alle Merket «PCB» på skisse i vedlegg 4 bakerst i denne rapporten. Vinduer 56 stk. Tas ut hele med ramme. Transporteres stående Leveres til godkjent avfallsmottak som PCBvinduer. Pentaklorfenol Kjeller Kantine / kjøkken Veggplater (marmorimitasjon) på severingsdisk ca. 10 m 2 plater Tas ned og legges i egen container evt. i container sammen med CCAimpregnert treverk. Leveres til godkjent avfallsmottak som impregnert trevirke. Avfallsstoffnr EAL-kode: * EE-avfall Alle Hele bygningen Alt elektrisk og elektronisk utstyr og kabler etc., samt kabelkanaler av plast. Totalt ca. 10 tonn Utstyret demonteres forsiktig og sorteres i følgende fraksjoner: Lysrør Andre lyskilder Kabler/ ledninger Små enheter Store enheter Hvite- og brunevarer Regionalt mottak for EEavfall Det er viktig at komponentene i EE-avfallet ikke knuser. Dette kan føre til at de helse- og miljøfarlige stoffene frigjøres. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 16 av 54

17 Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2.15 FORURENSEDE TYNGRE RIVEMASSER SOM IKKE ER FARLIG AVFALL Dersom innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i eller på betong, tegl og leca er høyere enn forurensningsforskriftens normverdi, kan ikke massene fra rivningen disponeres som rene, selv om innholdet er under grensen for farlig avfall. Dette vil oftest være på grunn av at maling eller puss som er påført betong, tegl eller leca inneholder forhøyede konsentrasjoner av PCB eller tungmetaller. Dersom malingen og pussen som inneholder disse stoffene fjernes fra underlaget, kan massene disponeres som rene. I mange tilfeller vil dette imidlertid være så arbeidskrevende, at det er enklere og raskere, og dermed også rimeligere, å levere massene som lav-forurensede til godkjent avfallsmottak. Dette vil være avhengig mengden maling og puss som må saneres, pris for å transportere og levere lav-forurensede masser og om det er behov for gjenbruk og man slipper å tilføre masser. Det er også i enkelte tilfeller aktuelt å gjøre en risikovurdering for gjenbruk av massene uten sanering. Dette kan kreve tillatelse fra forurensningsmyndighet (i de fleste tilfeller Klif). Dersom risikovurderingen viser at bruken av massene ikke medfører nevneverdig forurensning, kan gjenbruk imidlertid finne sted uten tillatelse iht. forurensningslovens 8 tredje ledd. Vi har ikke regnet ut mengden slike lavforurensede masser, da Bugården ungdomsskole skal rehabiliteres, ikke rives. Dersom enkelte betong/tegl-konstruksjoner (vegger, dekker, trapper etc.) lkevel skal rives skal en gå ut fra at all betong/tegl/leca/siporex er lavforurenset som beskrevet over. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 17 av 54

18 Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 3 Miljøsaneringsbeskrivelse I dette kapittelet er saneringsmåte for de avdekkede forekomstene av helse- og miljøfarlige stoffer angitt. 3.1 DISPONERING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER SOM FJERNES FRA ANLEGGENE/BYGNINGENE Etter at forekomstene av farlig avfall er fjernet forsvarlig fra bygningene må de leveres inn til godkjent avfallsmottak for farlig avfall. Hvis stoffene oppbevares på byggeplassen skal de låses inn eller på annen måte sikres mot uvedkommende. Alle de store avfallsgjenvinningsfirmaene har systemer og utstyr for sikker oppbevaring, henting, transport og levering av stoffene. Slike firmaer sørger for levering til de riktige sluttmottakere. Tiltakshaver er øverste ansvarlige for avfallshåndteringen. I forbindelse med levering av sluttrapport når prosjektet er avsluttet er det krav om å dokumentere avfallshåndteringen. For ordinært avfall og lav-forurensede masser skal kvittering fra avfalls- og gjenvinningsanlegg eller andre lovlige mottak vedlegges sluttrapporten. For farlig avfall benyttes kopi av utfylte og signerte deklarasjonsskjemaer som dokumentasjon. Ved gjenbruk skal egenerklæring fylles ut. Dokumentasjonen skal generelt vise: Dato Bedriftsnavn på mottaker og avsender Avfallstype Mengde I tillegg skal tiltakshaver ha kopi av deklarasjonsskjemaer for farlig avfall. Riveentreprenøren er ansvarlig for å deklarere alt farlig avfall, samt å skaffe dokumentasjon på levering av ordinært avfall og lav-forurensede masser. Riveentreprenøren skal oppbevare og systematisere dokumentasjonen, og sette opp en samlet oversikt over endelige mengder og fraksjoner. Oversikten, samt den systematiserte dokumentasjonen, overleveres prosjektleder når miljøsanerings-/rivningsarbeidet er ferdig. Dersom det er vesentlige avvik fra avfallsplanen, må entreprenøren redegjøre for disse. 3.2 ASBEST Asbest kan kun saneres av firma godkjent for dette av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet stiller strenge krav til håndtering av asbestholdige materialer. Alle arbeider som medfører fare for spredning av fibre er meldepliktige og underlagt krav til vernetiltak. Nedrivning eller bearbeiding av asbestholdige materialer skal derfor kun skje av godkjente virksomheter. Asbestholdige materialer skal pakkes forsvarlig og leveres til godkjent mottak. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 18 av 54

19 Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7250 EAL-kode: * Asbestholdige isolasjonsmaterialer * Asbestholdige byggematerialer 3.3 BLY Blyplater i dører Dører med blyplater inne i kan demonteres (skjæres opp) og blyet legges i container for metallavfall 3.4 FLAMMEHEMMERE Rørisolasjonen rives av rørene og legges i plastsekker el.l.. Sekkene leveres til godkjent mottak for farlig avfall som farlig avfall med innhold av bromerte flammehemmere. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7155 EAL-kode: * Andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer 3.5 ETYLENGLYKOL Etylenglykol tappes til sugebil eller til store plastkanner. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7152 EAL-kode: * annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer 3.6 FTALATER Gulvbelegg, gulvlister og annen myk vinyl Gulvbelegg og gulvlister med ftalater rives på vanlig måte, men legges i egen container. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med ftalater. Vinylbelegget på de polstrede dørene kan rives av for hånd eller med enkelt verktøy. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7156 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 19 av 54

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Proffe råd om byggavfall

Proffe råd om byggavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

Proffe råd om byggavfall

Proffe råd om byggavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 Dersom du ikke sorterer, blir avfallet deponert

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy Mars 2012 u:\klif\rapp-klif-kk-1403-2012.docx side 1/74 PROSJEKTRAPPORT Prosjektnr.: 100537-757

Detaljer

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE

FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE Rapport 9/2007 FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE 8 ULOVLIGE BIL- OG SKROTDEPONIER I BUSKERUD Forfatter: Harald Baardseth, Naturvernforbundet i Buskerud Per-Erik Schulze, fagrådgiver Norges Naturvernforbund Ingunn

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning Økt sortering av rene fraksjoner av byggavfall Innspill til NHP-nettverket 28. april 2014 Utgivelsesdato 28. april

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Følgende typer materialer skal sorteres ut fra egenskaper, i henhold til norsk regelverk: - Farlig avfall - Radioaktivt avfall - EE-avfall - Smittefarlig avfall - Eksplosiver

Detaljer