Miljøsaneringsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøsaneringsbeskrivelse"

Transkript

1 Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole

2 D For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 2 av 54

3 Innhold 1 Innledning Tiltaksbeskrivelse Miljøkartlegging Prøvetaking 7 2 Forekomster av helse- og miljøfarlig stoffer Asbest Bly Etylenglykol flammehemmere Ftalater Gulvbelegg Gulvlister Dørvinyl Takfolie Vinduer KFK/HKFK/HFK-gass Kjølegass i kjøleanlegg Isolasjonsmaterialer Klorparafiner Isolerglassvinduer Fugeskum Krom-kobber-arsen Kvikksølv Termostater og pressostater Vannlåser og rør Olje, tungmetaller og kjemikalier Kjemikalier PCB Isolerglassruter Maling Avrettingsmasse på gulv Terrazzo i trapp Fugemasser Pentaklorfenol EE-avfall Sammenstilling av helse- og miljøfarlige stoffer Forurensede tyngre rivemasser som ikke er farlig avfall 17 3 Miljøsaneringsbeskrivelse Disponering av helse- og miljøfarlige stoffer som fjernes fra anleggene/bygningene Asbest Bly Blyplater i dører Flammehemmere Etylenglykol Ftalater Gulvbelegg, gulvlister og annen myk vinyl 19 n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 3 av 54

4 3.6.2 Vinduer KFK-/HKFK-/HFK-gass XPS-plater inne i tredører på ventilasjonshuset på taket Klorparafiner Isolerglassruter Krom, kobber og arsen (CCA) Kvikksølv Termostater, pressostater og varmemengdemålere Vannlåser Rør Olje og kjemikalier Maling og kjemikalier PCB Vinduer Pentaklorfenol Elektrisk og elektronisk utstyr 23 4 Diskusjon og konklusjon 24 Vedlegg 1: Analyseresultater Vedlegg 2: Resultater fra målinger med miljøpistol Vedlegg 3: Analysebevis Vedlegg 4: Bilder av enkelte av forekomstene Vedlegg 5: Plantegninger vinduer farlige stoffer Vedlegg 6: Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer og avfall n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 4 av 54

5 Dokument nr.: MSB-01 Sammendrag I forbindelse med rehabilitering av Bugården ungdomsskole i Sandefjord kommune har Norconsult foretatt en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningen. Kartleggingen er oppsummert i denne miljøsaneringsbeskrivelsen. Bygningen er oppført i 1970 i to etasjer pluss kjeller. Grunnflaten er ca m 2. Hovedbyggematerialet er betong med lette fasader av bindingsverk i tre. Bygningen inneholder endel bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Nedenfor er en kort oppsummering av de viktigste funnene: Asbest: o Plater mellom vinduene på fasadene (96 plater) o Plater over luftespalten nederst på trekledning på fasadene (370 lm) o Forkantplater på tak over gangveier (127 lm) Bly: Plater i 2 dører Ftalater: o Vinyl gulvbelegg (ca m 2 ) o Takfolie (ca m 2 ) o Vinduer (44 stk.) KFK/HKFK : Isolasjonsplater i 6 dører på tak Klorparafiner: Vinduer (5 stk.) Kvikksølv: Vannlåser mm i tidligere tannlegekontor PCB: Vinduer (56 stk.) Miljøsanering gjøres som første del av en rehabiliteringsprosess. Bygningsdeler med innehold av farlige stoffer må ikke fjernes uten grunn pga. sitt innhold av farlige stoffer, men dersom de fjernes pga. utskifting, oppussing, rehabilitering eller riving skal de fjernes spesielt og leveres som farlig avfall. Fotografier av de vanligste forekomstene er vist bakerst i denne rapporten, Vedlegg 4 side 44. Fotografier av asbestforekomstene vist på side 8 til 9. I tillegg er. plassering av vinduer med farlige stoffer er vist i Vedlegg 5 side 47 til 49. Bygningen er oppført i en periode (1971) da bruk av asbestholdige bygningsmaterialer var svært vanlig. Selv om det er gjort en grundig asbestkartlegging, kan det derfor fremdeles finnes uoppdaget asbest i bygningen, kanskje særlig i lukkede konstruksjoner (inne i vegger mm., og under dagens/gårsdagens gulvbelegg/-materialer). Det må derfor utvises spesiell forsiktighet ved all form for riving i bygningen. Hvordan de forskjellige forekomstene av bygningsdeler med helse- og miljøfarlig stoff over grensen for farlig avfall skal fjernes er angitt i kapittel 3. Det er funnet lave konsentrasjoner av tungmetaller og PCB i en rekke malingsprøver fra hele bygningen. Konsentrasjonene er lavere enn grensen for farlig avfall men høyere enn forurensningsforskriftens normverdi. Det medfører at all pusset/malt betong, tegl, leca og murpuss som rives, må leveres til godkjent avfallsmottak som lavforurenset masse. Dette er omtalt i punkt 2.15 på side 17. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 5 av 54

6 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 1 Innledning 1.1 TILTAKSBESKRIVELSE Bygningen skal rehabiliteres. Omfanget av rehabiliteringen er ukjent. Tabell 1: Informasjon om bygningen Adresse: Bugården ungdomsskole Sandefjord Byggeår: 1971 Ventilasjonsaggregat på tak er montert 1998/1999 Berørt areal: Ca m 2 Beskrivelse: Bygningen er oppført i 1971 som Bugården ungdomsskole. Den har totalt 3 etasjer. Det er benyttet plasstøpt betong trolig med betongdragere og betongsøyler. Bygningen har gule teglfasader under vinduene i 1. etasje, over dette stående rødmalt trekledning. Korridorvegger mot klasserom m.m. er for en stor del utført i gul teglstein. Veggene mellom klasserommene er av sponplater med rockwool-isolasjon. På gulvene i trappene og i inngangspartiet er det terrazzo. Gulvbelegg i klasserom og korridorer er av vinyl. Skolen har elektrisk oppvarming med panelovner under vinduene. I 1998/99 fikk skolen mekanisk ventilasjon med eget aggregatrom på tak. I 2007 ble en rekke vinduer på et par fasader skiftet til nye grå aluminiumsvinduer. Bortsett fra disse endringene fremstår skolen i stor grad som da den ble bygd. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 6 av 54

7 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 1.2 MILJØKARTLEGGING Ved riving og rehabilitering skal det gjennomføres en miljøkartlegging og utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse (iht. krav i TEK10). Norconsult er engasjert for å foreta en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i forbindelse med de forestående rivearbeidene. Miljøkartleggingen tar sikte på å registrere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som kan bli berørt av rive- og rehabiliteringsarbeider. Funnene fra kartleggingen er oppsummert i denne beskrivelsen, hvor det er angitt hvordan forekomstene kan identifiseres, mengde og hvilke krav som gjelder for miljøsanering av forekomstene. Selv om miljøkartleggingen tar sikte på å gi en så fullstendig oversikt som mulig, er det ofte ikke mulig å få registrert alle forekomster. Dette kan skyldes begrensninger i forhold til adgang, at bygget er i drift, eller at forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ligger skjult i bygningskroppen eller på atypiske steder. Miljøkartleggingen er gjennomført av Steinar Amlo fra Norconsult AS, og befaring fant sted 3. juli Kartlegging av gymsalen, trimrommet og tilfluktsrommet er utført 5. august av Marthe-Lise Søvik fra Norconsult AS. Under kartleggingen fikk vi tilgang til omtrent alle rom som berøres av tiltaket. Kartleggingen er basert på en visuell bedømmelse av konstruksjonene som skal rives. Under kartleggingen ble det foretatt mindre inngrep i konstruksjonene for prøvetaking og for å avdekke eventuelle forekomster av helse og miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialene. Inngrepene ble foretatt ved hjelp av håndverktøy som kniver, hammer, meisel, brekkjern, skrujern og liknende. Vedlegg 6 viser en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer som det generelt letes etter under en miljøkartlegging, hvor det er vanlig å finne disse stoffene og hvilke egenskaper som gjør at det er viktig at disse stoffene fjernes på en forsvarlig måte. Rapporten omfatter ikke vurdering av grunnforurensning, muggsopp og andre sopper, skadedyr eller biologiske forurensninger som dueekskrementer, døde dyr og biologiske smittekilder. 1.3 PRØVETAKING Under kartleggingen er det tatt ut materialprøver av en del materialer som er sendt til kjemisk analyse i laboratorium for verifikasjon/avkreftelse av innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Analyseresultater er gjengitt i Vedlegg 1. Det er i tillegg brukt miljøpistol som benytter energidispersiv røntgenfluorescens (EDXRF) til på stedet å kunne undersøke innhold av tungmetaller, klor, brom og antimon i ulike bygningsmaterialer. Resultater fra målingen er gjengitt i tabell i Vedlegg 2. Enkelte forekomster finnes det så godt erfaringsgrunnlag på at er farlig avfall at det ikke blir vurdert som nødvendig med materialanalyser for å bekrefte dette. Disse forekomstene må håndteres som farlig avfall med mindre det kan vises med materialanalyser at konsentrasjonen av de aktuelle helse- og miljøfarlige stoffene er under stoffenes grense for farlig avfall som gitt av avfallsforskriften. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 7 av 54

8 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2 Forekomster av helse- og miljøfarlig stoffer Dette kapittelet inneholder en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer som har blitt registrert under miljøkartleggingen. Dersom man under rivearbeidene skulle støte på helse- og miljøfarlige stoffer, må rivingen avbrytes. Stoffene må deretter fjernes forsvarlig og leveres som farlig avfall. Eventuelt kan ekspertise hentes inn for bekreftelse / avkreftelse av om det faktisk er helse- og miljøfarlige stoffer. 2.1 ASBEST Tabell 2 viser en oversikt over forekomster av asbest avdekket under kartleggingen. Forekomstene er vist inntegnet på plantegninger i Vedlegg 5. Tabell 2: Oversikt over registrerte forekomster av asbest. Plassering Materiale Tonn Mengde Bilde av forekomst Tak over gangveier ute. Forkantplate på sidene av takene Tynne (6 mm) lyse eternittplater. Platene ser ut til å være lagt dobbelt. Platene er ca. 50 cm høye. Platenes lengde tilsvarer takets «omkrets» ganger 2 (pga. dobbelt lag). 1,4 127 løpemeter Fasader utvendig. Mellom vinduer i 1. og 2. etasje. (Ikke der det er nye grå aluminumsvinduer) Lysfarget smal (ca. 12 cm) tynn (6 mm) eternittplate 0,17 96 plater (enkelte av disse kan være byttet ut med trefinérplater) n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 8 av 54

9 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole Plassering Materiale Tonn Mengde Bilde av forekomst Fasader utvendig. Over vinduer i 1. og 2. etasje i underkant av trekledning Perforert internittplate ca. 4 mm tykk Platenes dybde er kun ca. 8 cm. Lengden tilsvarer vindusbåndenes lengde. 0,33 ca.370 lm SUM (alle asbestforekomster) 1,9 tonn 2.2 BLY Tabell 3 gir en oversikt over forekomster av bly registrert under kartleggingen. Tabell 3: Oversikt over registrerte forekomster av bly. Plassering Materiale Mengde BEF 170. Tidligere tannlegekontor Blyplater inne i tredører 2 dører 2.3 ETYLENGLYKOL Ventilasjonsanleggene bruker etylenglykol ifm. varmegjenvinning mellom til- og fraluft. I 2. etasje, ved hovedtrappen er det i korridoren en luke i himling, opp til ventilasjonsrom på tak. I dette ventilasjonsrommer det benyttet etylenglykol på varmegjenvinneren i ventilasjonsaggregatet. Estimert mengde glykolblanding er 60 liter. 2.4 FLAMMEHEMMERE Rørisolasjon av cellegummi inneholder så høy konsentrasjon av bromerte flammehemmere eller flammehemmeren antimontrioksid at rørisolasjonen må håndteres som farlig avfall. Det er særlig mye slik isolasjon i kjøkkenet i kjelleren. Det er estimert ca. 300 lm cellegummiisolasjon i bygningen. 2.5 FTALATER Gulvbelegg Vinyl gulvbelegg inneholdt frem til ca. år 2000 ftalater i så stort omfang at gulvbelegget er farlig avfall. Det er slikt gulvbelegg i hele bygningen, der det da ikke er terrazzo (trapper) eller tregulv (sløydsal og gymsal). Totalt ca m 2. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 9 av 54

10 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole Noen få steder kan det være flere lag vinyl oppå hverandre, slik at det totalt er ca. ca m 2 gulvbelegg Gulvlister Svarte og grå myke vinyl gulvlister finnes langs veggene i store deler av bygningen. Denne typen gulvlister inneholder erfaringsmessig så høy konsentrasjon av ftalater at de må håndteres som farlig avfall. Total mengde ftalatholdige gulvlister i bygningen er estimert til ca lm Dørvinyl Enkelte innerdører i legekontor med mer er kledd med vinylbelegg. Dette gjelder 4 dører i/ved rom BEF Takfolie Taket er tekket med grå takfolie. Materialprøve 24 viser et innhold av ftalaten DEHP på 7800 mg/kg. Grensen for farlig avfal for DEHP er 5000 mg/kg, slik at takfolien er farlig avfall. Det er ca m 2 på skolebygningen Vinduer Vinduer produsert i tidsrommet inneholder ftalater i isolerglasslimet, og slike vinduer er derfor farlig avfall. Det er til sammen 44 slike ftalatvinduer i kjeller, 1. og 2. etasje. Hvilke vinduer som inneholder ftalater er vist på skisser i vedlegg bakerst i denne rapporten. 2.6 KFK/HKFK/HFK-GASS Kjølegass i kjøleanlegg Det er HFK-gass i kjøleskap/frysere/kombiskap. Slike finnes enkelte steder i bygningen. Hvis slike ønskes avhendet skal de leveres til avfallsmottak som EE-avfall Isolasjonsmaterialer Isolasjonsmaterialer som stiv polyuretan (PUR) og XPS er oppskummet med HKFK-gass. Tabell 4 gir en oversikt over forekomster av isolasjonsmaterialer som inneholder KFK/HKFK/HFK som ble registrert under kartleggingen. Tabell 4: Isolasjonsmaterialer som inneholder KFK/HKFK/HFK. Plassering Type Mengde Tak, ventilasjonsrom Tredører plassert i veggene i ventilasjonsrommet. Tredørene er ytterdører har en innebygget XPS-isolasjonsplate. 6 dører n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 10 av 54

11 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2.7 KLORPARAFINER Isolerglassvinduer Vinduer produsert i tidsrommet inneholder klorparafiner i isolerglasslimet/gummilistene, og slike vinduer er derfor farlig avfall. Det er til sammen 5 slike vinduer i kjeller, 1. og 2. etasje. Hvilke vinduer som inneholder klorparafiner er vist på skisser i vedlegg bakerst i denne rapporten Fugeskum Ventilasjonsrommet på taket har 6 dører. Rundt disse dørene er det brukt gult fugeskum. Fugeskummet er analysert for innhold av klorparafiner. Fugeskummet inneholdt ikke klorparafiner. 2.8 KROM-KOBBER-ARSEN Utvendig trekledning er av trykkimpregnert treverk impregnert med krom-kobber-arsen («CCAimpregnert treverk»). Utvendig trekledning er derfor farlig avfall. Utvendig trekledning er ca. 580 m 2 eller 10 tonn. 2.9 KVIKKSØLV Termostater og pressostater Kvikksølv kan finnes inne i kapillærrør (av kobber eller messing) i eldre termostater og pressostater. En slik termostat finnes i kjelleren, i ventilasjonsrommet ved siden av kantina Vannlåser og rør I 1. etasje i hjørnet av skolen (BEF177 m.fl.) (nærmest brakkeriggen) var det tidligere 2 tannlegekontorer. På og 1980-tallet ble kvikksølvholdig amalgam benyttet til tannfyllinger. Avløpsrør og vannlåser i disse rommene og kjelleren under vil derfor inneholde kvikksølvavleiringer. Vannlåser og avløpsrør er derfor kvikksølvholdig avfall. Dette gjelder: Alle vannlåser i BEF 174, BEF170, BEF 175, BEF 178, BEF 176, BEF 177 Kjeller: Avløpsrør oppunder tak i sløydlager BEF034. Totalt ca. 10 lm 2.10 OLJE, TUNGMETALLER OG KJEMIKALIER Kjemikalier Under befaringen stod det igjen en del malingsspann, oljerester og lignende i tekniske rom og i kjeller mm. Totalt ca. 200 kg. I fysikksalen og kjemisalen med siderom (BEF 149. BEF 150, BEF 151 og BEF 152) er det 4 utslagsvasker. Vannlåsen i utslagsvaskene er farlig avfall da denne typisk vil kunne inneholde kvikksølv og/eller kjemikalier i form av væske eller bunnfall. Totalt 4 vannlåser. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 11 av 54

12 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2.11 PCB Isolerglassruter Gamle isolerglassruter produsert til om med 1975 inneholder PCB. Det vil si at originale vindusruter i Bugården ungdomsskole inneholder PCB. kan inneholde PCB. Tabell 5 gir en oversikt over mengdene isolerglassruter som må håndteres som PCB-holdig. Tabell 5: Oversikt over PCB-holdige isolerglassruter i bygningen. Plassering Antall Fabrikasjonsår Kjeller, kantine 15 stk 1970 (umerket) (lave vinduer) 1. etasje 20 stk etasje 21 stk Sum 56 stk Maling Hvilke vinduer som inneholder hvilket farlig stoff er vist på skisser i Vedlegg 6. Det har blitt tatt prøve av flere av de ulike malingstypene i bygget mht. PCB i tillegg til at tungmetallinnholdet har blitt undersøkt med miljøpistolen og med analyse av materialprøver. Det har ikke blitt registrert noen forekomster av maling hvor konsentrasjon av PCB er over grensen for farlig avfall. Derimot har det i en del av malingene blitt registrert verdier av PCB og/eller tungmetaller over forurensingsforskriftens normverdi, men under farlig avfallsgrensen. Dette er omtalt i kap som beskriver lav-forurensede masse i tiltaket. Dette gjelder kun for tyngre bygningsmasser som betong og tegl, samt Siporex/Leca Avrettingsmasse på gulv Det har blitt tatt prøve av avrettingsmasse på betonggulv. Prøven (nr. 15) inneholdt ikke PCB over grensen fora farlig avfall, men derimot over forurensingsforskriftens normverdi. Se kap som beskriver lav-forurensede masser i tiltaket Terrazzo i trapp Det har blitt tatt prøve av terrazzo fra trapp inne i bygningen. Prøven (nr. 21) inneholdt ikke PCB over grensen for farlig avfall, men derimot over forurensingsforskriftens normverdi. Se kap som beskriver lav-forurensede masser i tiltaket Fugemasser Det har blitt lett etter fugemasser på typiske steder som rundt vinduer i yttervegger, rundt dører i korridorvegger av tegl, rundt dører i yttervegg. Både vinduer, ytterdører og innerdører er «dyttet» med mineralull. Det er ikke funnet slike fugemasser i bygningen. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 12 av 54

13 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2.12 PENTAKLORFENOL I kjelleren ligger kantine. Veggen under serveringsdisken er kledd med marmorimiterte plater, ca. 10 m 2. Slike plater er impregnert med pentaklorfenol og er derfor farlig avfall EE-AVFALL Elektrisk utstyr kan inneholde en rekke forskjellige helse- og miljøfarlige stoffer. Disse stoffene skal ikke separeres fra utstyret under miljøsaneringen, men utstyret skal leveres helt og uskadd til behandlingsanlegg for EE-avfall, som sørger for at de helse- og miljøfarlige komponentene fjernes på en forsvarlig måte. EE-produkter er alle produkter og komponenter som leverer, leder eller forbruker elektrisk strøm og inkluderer også nødvendige deler for å avkjøle, oppvarme, beskytte mm. disse produktene. EE-produkter er nærmere definert i avfallsforskriften 1-3. Eksempler på produkter som er EE-avfall er beskrevet under EE-avfall i Vedlegg 7. Alle EE-produkter skal leveres som EE-avfall når de kasseres. De største EE-enkeltfraksjonene ved Bugården ungdomsskole vil være panelovner, lysarmaturer og kabler. I kjelleren står det også mye utrangert datautstyr og AV-utstyr. Estimert mengde EE-avfall er samlet ca. 10 tonn. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 13 av 54

14 2.14 SAMMENSTILLING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER Helse- eller miljøfarlig stoff Et. Lokalitet Påvisningssted Mengde totalt Miljøsaneringsbeskrivelse Krav til behandling Asbest Alle, utvendig Se Tabell 2 på side 8. Totalt ca. 1,9 tonn Asbestsanering. Leveres som egen fraksjon til godkjent avfallsmottak. Bly 1. Rom BEF 170 Blyplater i dører 2 stk. dører Se pkt. 3.3 side 19. Se pkt. 3.3 side 19. Flammehemmere Alle Hele bygningen Rørisolasjon av cellegummi på rør Totalt ca. 300 lm (sannsynlig at mer kan ligge skjult) Rives av rør og lignende og puttes i plastsekker el.l. Leveres som farlig avfall med innhold av BFH. Etylenglykol Tak Ventilasjonsanlegg på tak Varmegjenvinner el.. Ca 60 liter etylenglykol Tappes av til kanner Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med etylenglykol. Ftalater Alle Omtrent alle rom Vinyl gulvbelegg (se pkt ) Totalt ca m 2 gulvbelegg Rives normalt, men legges i egen container. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med ftalater. Alle De fleste korridorer og kontorer Gulvlister ca lm 1. BEF 170 Vinylbeslått dør 2 dører Tak Hele taket Takfolie Ca m 2 Alle Fasader Vinduer. De aktuelle vinduene er merket med «F» på skisse i vedlegg 4, bakerst i denne rapporten. 44 vinduer KFK/HKFK/ HFK-gass Tak Dører til ventilasjonshus Isolasjonsplater inne i tredører 6 stk. dører Dørene utsorteres ved eventuell riving av ventilasjonsromet eller ved Dørene leveres hele til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med HKFK- n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 14 av 54

15 Helse- eller miljøfarlig stoff Et. Lokalitet Påvisningssted Mengde totalt Miljøsaneringsbeskrivelse Krav til behandling utskifting av dørene. gass. Avfallsstofnr.: 7157 EAL-kode: * Klorparafiner Alle Fasader Se skisser i Vedlegg 4 Vinduer 5 vinduer Tas ut av veggen hele. Glasset må ikke knuse. Settes på bil eller i container. Under transport skal vinduene stå. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med innhold av klorparafiner. Avfallsstofnr.: 7158 EAL-kode: * Kromkobberarsen Alle Fasader Rødmalt utvendig trekledning Ca. 10 tonn Rives på normal måte, men legges i separat container. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med CCA. Avfallsstofnr.: 7098 EAL-kode: * Kvikksølv Kj.: Ventilasjonsrom BEF066, ved kantine Termostater med kapillærrør fylt med kvikksølv 1 stk. Se punkt Det er viktig at kapillærrøret ikke brekker! Leveres som EE-avfall til godkjent avfallsmottak 1. BEF174, BEF170, BEF175, BEF178, BEF176, BEF177 Vannlåser i utslagsvasker og kjøkkenbenker Ca. 10 stk vannlåser Se punkt Se punkt Kj. Sløydlager BEF034 Avløpsrør oppunder tak Ca. 10 lm rør Se punkt Se punkt Kjemikalier Alle Tekniske rom, sløyd, kjemi, fysikksal mm. Olje, maling, kjemikalier i flasker, bokser og kanner ca. 200 kg Samles sammen og leveres i originalemballasje. Viktig å ikke blande kjemikalier. Leveres som farlig avfall til godkjent avfallsmottak. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 15 av 54

16 Helse- eller miljøfarlig stoff Et. Lokalitet Påvisningssted Mengde totalt Miljøsaneringsbeskrivelse Krav til behandling 1. Fysikksal og kjemisal med siderom: BEF 149, BEF 150, BEF 151, BEF 152 Vannlåser 4 vannlåser Se punkt Se punkt PCB Alle Merket «PCB» på skisse i vedlegg 4 bakerst i denne rapporten. Vinduer 56 stk. Tas ut hele med ramme. Transporteres stående Leveres til godkjent avfallsmottak som PCBvinduer. Pentaklorfenol Kjeller Kantine / kjøkken Veggplater (marmorimitasjon) på severingsdisk ca. 10 m 2 plater Tas ned og legges i egen container evt. i container sammen med CCAimpregnert treverk. Leveres til godkjent avfallsmottak som impregnert trevirke. Avfallsstoffnr EAL-kode: * EE-avfall Alle Hele bygningen Alt elektrisk og elektronisk utstyr og kabler etc., samt kabelkanaler av plast. Totalt ca. 10 tonn Utstyret demonteres forsiktig og sorteres i følgende fraksjoner: Lysrør Andre lyskilder Kabler/ ledninger Små enheter Store enheter Hvite- og brunevarer Regionalt mottak for EEavfall Det er viktig at komponentene i EE-avfallet ikke knuser. Dette kan føre til at de helse- og miljøfarlige stoffene frigjøres. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 16 av 54

17 Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2.15 FORURENSEDE TYNGRE RIVEMASSER SOM IKKE ER FARLIG AVFALL Dersom innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i eller på betong, tegl og leca er høyere enn forurensningsforskriftens normverdi, kan ikke massene fra rivningen disponeres som rene, selv om innholdet er under grensen for farlig avfall. Dette vil oftest være på grunn av at maling eller puss som er påført betong, tegl eller leca inneholder forhøyede konsentrasjoner av PCB eller tungmetaller. Dersom malingen og pussen som inneholder disse stoffene fjernes fra underlaget, kan massene disponeres som rene. I mange tilfeller vil dette imidlertid være så arbeidskrevende, at det er enklere og raskere, og dermed også rimeligere, å levere massene som lav-forurensede til godkjent avfallsmottak. Dette vil være avhengig mengden maling og puss som må saneres, pris for å transportere og levere lav-forurensede masser og om det er behov for gjenbruk og man slipper å tilføre masser. Det er også i enkelte tilfeller aktuelt å gjøre en risikovurdering for gjenbruk av massene uten sanering. Dette kan kreve tillatelse fra forurensningsmyndighet (i de fleste tilfeller Klif). Dersom risikovurderingen viser at bruken av massene ikke medfører nevneverdig forurensning, kan gjenbruk imidlertid finne sted uten tillatelse iht. forurensningslovens 8 tredje ledd. Vi har ikke regnet ut mengden slike lavforurensede masser, da Bugården ungdomsskole skal rehabiliteres, ikke rives. Dersom enkelte betong/tegl-konstruksjoner (vegger, dekker, trapper etc.) lkevel skal rives skal en gå ut fra at all betong/tegl/leca/siporex er lavforurenset som beskrevet over. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 17 av 54

18 Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 3 Miljøsaneringsbeskrivelse I dette kapittelet er saneringsmåte for de avdekkede forekomstene av helse- og miljøfarlige stoffer angitt. 3.1 DISPONERING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER SOM FJERNES FRA ANLEGGENE/BYGNINGENE Etter at forekomstene av farlig avfall er fjernet forsvarlig fra bygningene må de leveres inn til godkjent avfallsmottak for farlig avfall. Hvis stoffene oppbevares på byggeplassen skal de låses inn eller på annen måte sikres mot uvedkommende. Alle de store avfallsgjenvinningsfirmaene har systemer og utstyr for sikker oppbevaring, henting, transport og levering av stoffene. Slike firmaer sørger for levering til de riktige sluttmottakere. Tiltakshaver er øverste ansvarlige for avfallshåndteringen. I forbindelse med levering av sluttrapport når prosjektet er avsluttet er det krav om å dokumentere avfallshåndteringen. For ordinært avfall og lav-forurensede masser skal kvittering fra avfalls- og gjenvinningsanlegg eller andre lovlige mottak vedlegges sluttrapporten. For farlig avfall benyttes kopi av utfylte og signerte deklarasjonsskjemaer som dokumentasjon. Ved gjenbruk skal egenerklæring fylles ut. Dokumentasjonen skal generelt vise: Dato Bedriftsnavn på mottaker og avsender Avfallstype Mengde I tillegg skal tiltakshaver ha kopi av deklarasjonsskjemaer for farlig avfall. Riveentreprenøren er ansvarlig for å deklarere alt farlig avfall, samt å skaffe dokumentasjon på levering av ordinært avfall og lav-forurensede masser. Riveentreprenøren skal oppbevare og systematisere dokumentasjonen, og sette opp en samlet oversikt over endelige mengder og fraksjoner. Oversikten, samt den systematiserte dokumentasjonen, overleveres prosjektleder når miljøsanerings-/rivningsarbeidet er ferdig. Dersom det er vesentlige avvik fra avfallsplanen, må entreprenøren redegjøre for disse. 3.2 ASBEST Asbest kan kun saneres av firma godkjent for dette av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet stiller strenge krav til håndtering av asbestholdige materialer. Alle arbeider som medfører fare for spredning av fibre er meldepliktige og underlagt krav til vernetiltak. Nedrivning eller bearbeiding av asbestholdige materialer skal derfor kun skje av godkjente virksomheter. Asbestholdige materialer skal pakkes forsvarlig og leveres til godkjent mottak. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 18 av 54

19 Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7250 EAL-kode: * Asbestholdige isolasjonsmaterialer * Asbestholdige byggematerialer 3.3 BLY Blyplater i dører Dører med blyplater inne i kan demonteres (skjæres opp) og blyet legges i container for metallavfall 3.4 FLAMMEHEMMERE Rørisolasjonen rives av rørene og legges i plastsekker el.l.. Sekkene leveres til godkjent mottak for farlig avfall som farlig avfall med innhold av bromerte flammehemmere. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7155 EAL-kode: * Andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer 3.5 ETYLENGLYKOL Etylenglykol tappes til sugebil eller til store plastkanner. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7152 EAL-kode: * annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer 3.6 FTALATER Gulvbelegg, gulvlister og annen myk vinyl Gulvbelegg og gulvlister med ftalater rives på vanlig måte, men legges i egen container. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med ftalater. Vinylbelegget på de polstrede dørene kan rives av for hånd eller med enkelt verktøy. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7156 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 19 av 54

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Bærum kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Haslum barnepark 2012-11-27 Miljøsaneringsbeskrivelse Haslum barnepark D01 20121127 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Bærum kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Kommunegården Sandvika Et område på ca. 300 kvm. i 1. etasje langsmed vestsiden av sentralhallen 2013-03-07 A01 7/3-2013 Utvidet med blomsterkasse i sentralhallen

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Sørum kommune Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato: 9. april 2010 Tittel: Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Sørum kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Byafossen bhg

Miljøsaneringsbeskrivelse Byafossen bhg Steinkjer kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Byafossen bhg Steinkjer 2014-04-07 J01 For bruk Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statens vegvesen Miljøsaneringsbeskrivelse FV 764 Steinfjelltunellen 2015-02-26 J01 2015-02-26 For bruk HG SA SA Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statens Vegvesen Region Vest Miljøsaneringsbeskrivelse E39 Eiganestunnelen og RV13 Ryfast Entreprise E06: Riving Myrveien bru Oppdragsnr.: 5111687 Dokumentnr.: SHA/YM-109 Versjon: D01 2016-01-21 Oppdragsgiver:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sunnaas sykehus Miljøsaneringsbeskrivelse Sunnaas sykehus Bygg H - tak 2012-05-21 Dokument nr.: 5102493-MSB-01 D01 For godkjennelse hos oppdragsgiver MASOV SAo WIUM Rev. Dato: 22.5.2012 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse BBB Miljøsaneringsbeskrivelse Sandvikskvartalet Rehabilitering av kjøkken og bad, samt utskifting av vinduer 2014-02-07 Oppdragsnr.5134551 D01 2014-02-07 For godkjennelse hos oppdragsgiver DaInn SAo DaInn

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Horten kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Horten medisinske senter 5., 4., 1. og deler av 3. og 2. etasje 2015-03-27 J02 2015-03-26 Utvidet med 1. etasje, deler av 2. etasje + Asbest i gulvbelegg postkjøkken

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Trøgstad kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Trøgstad flerbrukshall Riving av inngangsparti og fasade ved tilbygg 2015-03-02 J01 2015-03-02 For bruk MASOV MNHEG AM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse Sunnaas sykehus Nytt tverrbygg Bygg H - tak 2012-05-22 Oppdragsnr.: 5102493 D01 2012-05-22 For godkjennelse hos oppdragsgiver MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet for bruk

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Ulstein Eigedomsselskap KF Miljøsaneringsbeskrivelse Ulstein Samfunnshus 2014-08-28 J01 2014-08-28 For bruk Kristian Ulla Marthe-Lise Søvik Kristian Ulla Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Harstad kommune Bygg- og eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse Kongsveien 126, Harstad Oppdragsnr.: 5153979 Dokumentnr.: 5153979-02 Versjon: J01 2015-11-26 Oppdragsnr.: 5153979 Dokumentnr.: 5153979-02 Versjon:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Bærum kommune Eiendom Utbygging Miljøsaneringsbeskrivelse Olav Ingstads vei 2 Deler av 1. etasje 2011-11-09 D01 20111109 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Stavanger Kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Lenden skole 2013-01-07 D01 2013-01-07 For godkjennelse hos oppdragsgiver kmull masov kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse GYMNASBYGGET Trolladalen 28, GBNR 13/113 - SOGNDAL 2015-07-10 J01 2015-07-10 For bruk SR MNHEG SR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT OG UTBYGGING Miljøsaneringsbeskrivelse Skustadgata 78, 80 og 82 Tre eneboliger i kjede Oppdragsnr.: 5157680 Dokumentnr.: MSB-01 Versjon: J01 2015-12-10 Oppdragsgiver: Asker kommune PROSJEKT OG

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Molde Eiendom AS Miljøsaneringsbeskrivelse Hjelset barnehage, Molde 2012-06-14 D01 20120614 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo M VKv Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Erstad & Lekven Miljøsaneringsbeskrivelse Bøler skole Bygg A, B, E1/E2 og H/J 2012-12-19 D01 2012-12-19 For godkjennelse hos oppdragsgiver KMU SAO KMU Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Side 1 av 15 Miljøkartlegging

Side 1 av 15 Miljøkartlegging Side 1 av 15 Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 2013039 Dok.nr.: Hol/1 Rapport pr.: 17.06.13 Oppdragsnavn: Høgehaug, Hol Utført av: Rune Hallingstad, Torleif Kinneberg Distribusjon: Oppdragsgiver HR Prosjekt

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Kåfjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Olderdalen flerbrukshall Gymsal og tilstøtende rom, 1. etasje 2015-01-19 J01 2015-01-19 For bruk LaSor SAo RNY Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Olav Duun vgs

Miljøsaneringsbeskrivelse Olav Duun vgs NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Miljøsaneringsbeskrivelse Olav Duun vgs Namsos Bygg H 2014-04-10 D01 For godkjennelse hos oppdragsgiver HG HS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Undervisningsbygg v/ Roy Themte Fra: Norconsult AS v/ Kristian Ulla Dato: 2013-02-25 Funn av asbest i Sogn VGS som krever sikringstiltak 1 BAKGRUNN Norconsult har de siste ukene gjennomført miljøkartlegging

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Finnmark Fylkeskommune Rapportnr A01. Miljøsaneringsbeskrivelse VARDØ VGS NYTT INNGANGSPARTI, HYBELHUS

Finnmark Fylkeskommune Rapportnr A01. Miljøsaneringsbeskrivelse VARDØ VGS NYTT INNGANGSPARTI, HYBELHUS Finnmark Fylkeskommune Rapportnr. 5011854 - A01 Miljøsaneringsbeskrivelse VARDØ VGS NYTT INNGANGSPARTI, HYBELHUS Mai 2010 Tittel: Miljøsaneringsbeskrivelse Vardø VGS Nytt inngangsparti, hybelhus Oppdragsgiver:

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810 015 MVA DATO 04.07.2013

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statens Vegvesen Miljøsaneringsbeskrivelse Rehabilitering av E6 Brynstunnelen 2013-10-28 D01 20131028 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV JPH Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Side 1 av 18 Miljøsaneringsbeskrivelse

Side 1 av 18 Miljøsaneringsbeskrivelse Side 1 av 18 Miljøsaneringsbeskrivelse Oppdragsnr.: Dok.nr.: Rapport pr.: 15.04.14 Oppdragsnavn: Ny Minde Barnehage PL/BHO Utført av: Espen Viddal (HR Prosjekt), Joar Hovda (Multiconsult) Distribusjon:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Berørte etasjer er plan 0, plan 1, plan 2 samt kinomaskinrom over plan 2. I rapporten henvist som plan 2+.

Berørte etasjer er plan 0, plan 1, plan 2 samt kinomaskinrom over plan 2. I rapporten henvist som plan 2+. Verran Kommune Vennalivegen 7 7670 Inderøy Miljøsaneringsbeskrivelse Hallgeir Stornes Verraparken vedrørende ombygging Berørte etasjer er plan 0, plan 1, plan 2 samt kinomaskinrom over plan 2. I rapporten

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Conplan AS Miljøsaneringsbeskrivelse Sandetun Sjukeheim 2014-10-21 Oppdragsnr.:5145226 J02 2014-10-21 For bruk ibrem kmull kmull A01 2014-10-20 Internkontroll ibrem Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Tjeldsund kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Ramsund skole Gulskolen og Rødskolen Oppdragsnr.: 5156887 Dokumentnr.: 5156887-01 Versjon: J02 2016-01-18 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver:

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Sandnes Tomteselskap Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Elvegata 15 Havnesjefens kontor Oppdragsnr.: 5162318 Dokumentnr.: 5162318-02 Versjon: E01 2016-04-28 Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Askøy kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Ravnangerveien 325 2013-01-28 D02 2013-01-28 Isolerglassvinduer fra 90-tallet inneholder ftalater KMU SAO ES D01 2011-09-29 For godkjennelse hos oppdragsgiver KMU

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Steinkjer Kommune Postboks 2530 7729 Steinkjer Miljøsaneringsbeskrivelse Adresse Flekstad Skole 2013-10-17 Kvam Gård Miljøkartlegging utført av: Hallgeir Stornes Halvor Gresseth D01 For godkjennelse hos

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal Naustdal Mars 2014 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 99310001 28.03.2014 Kunde: Naustdal kommune

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Grinda Gjenvinningsstasjon

Grinda Gjenvinningsstasjon VESAR Grinda Gjenvinningsstasjon Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 7.2.15 Oppdatert pga mottatte tegn 1 3.1.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst

Detaljer

Statens Vegvesen. Skjellfoss bru - Miljøsaneringsbeskrivelse

Statens Vegvesen. Skjellfoss bru - Miljøsaneringsbeskrivelse Statens Vegvesen Skjellfoss bru - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato: 10.11.2010 Side: 2 av 21 Tittel: Skjellfoss bru - Miljøsaneringsbeskrivelse RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Statens Vegvesen Oppdragsgivers

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Verran kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bjørkanvegen 23 - Malm Enebolig med garasje 2015-04-08 J01 2015-04-08 For bruk HAGRE HALST RATOR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Tel: Fax: Oppdragsnr. NOTAT Norconsult AS Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger Pb. 130, NO-4065 Stavanger Notat nr.: MSB-02 Tel: +47 51 90 53 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5133892 Til: Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr.

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 10.05.06 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/1690 Informasjon

Detaljer

KRAV TIL GRAVEARBEIDE

KRAV TIL GRAVEARBEIDE KRAV TIL GRAVEARBEIDE 1. Generelt Før det settes i gang arbeider etc. innenfor et flyplassområde, skal arbeidet meldes til lufthavnsjefen, eller prosjektleder/byggeleder som har fått ansvaret for å koordinere

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7 MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT UNN Åsgård Bygg 7 1. Bakgrunn Bygg 7 ved UNN Åsgård skal totalrenoveres. Prosjektet skal gjennomføres i 2 entrepriser, hvorav den første entreprisen gjelder riving- og saneringsarbeider.

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Bergen kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Kirkevoll skole - Fanavegen 314, Bergen kommune Gymsal 2015-05-21 Miljøsaneringsbeskrivelse Kirkevoll skole, Gymsalsbygg Fanavegen 314 J01 2015-05-22 For bruk EDFED

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt.

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt. Sammendrag COWI AS har gjennomført miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygg D ved Orkdal VGS. Kartleggingen ble foretatt 25.3.2014. Kartlegging og prøvetakning viser at bygningen inneholder:

Detaljer