Miljøsaneringsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøsaneringsbeskrivelse"

Transkript

1 Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole

2 D For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 2 av 54

3 Innhold 1 Innledning Tiltaksbeskrivelse Miljøkartlegging Prøvetaking 7 2 Forekomster av helse- og miljøfarlig stoffer Asbest Bly Etylenglykol flammehemmere Ftalater Gulvbelegg Gulvlister Dørvinyl Takfolie Vinduer KFK/HKFK/HFK-gass Kjølegass i kjøleanlegg Isolasjonsmaterialer Klorparafiner Isolerglassvinduer Fugeskum Krom-kobber-arsen Kvikksølv Termostater og pressostater Vannlåser og rør Olje, tungmetaller og kjemikalier Kjemikalier PCB Isolerglassruter Maling Avrettingsmasse på gulv Terrazzo i trapp Fugemasser Pentaklorfenol EE-avfall Sammenstilling av helse- og miljøfarlige stoffer Forurensede tyngre rivemasser som ikke er farlig avfall 17 3 Miljøsaneringsbeskrivelse Disponering av helse- og miljøfarlige stoffer som fjernes fra anleggene/bygningene Asbest Bly Blyplater i dører Flammehemmere Etylenglykol Ftalater Gulvbelegg, gulvlister og annen myk vinyl 19 n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 3 av 54

4 3.6.2 Vinduer KFK-/HKFK-/HFK-gass XPS-plater inne i tredører på ventilasjonshuset på taket Klorparafiner Isolerglassruter Krom, kobber og arsen (CCA) Kvikksølv Termostater, pressostater og varmemengdemålere Vannlåser Rør Olje og kjemikalier Maling og kjemikalier PCB Vinduer Pentaklorfenol Elektrisk og elektronisk utstyr 23 4 Diskusjon og konklusjon 24 Vedlegg 1: Analyseresultater Vedlegg 2: Resultater fra målinger med miljøpistol Vedlegg 3: Analysebevis Vedlegg 4: Bilder av enkelte av forekomstene Vedlegg 5: Plantegninger vinduer farlige stoffer Vedlegg 6: Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer og avfall n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 4 av 54

5 Dokument nr.: MSB-01 Sammendrag I forbindelse med rehabilitering av Bugården ungdomsskole i Sandefjord kommune har Norconsult foretatt en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningen. Kartleggingen er oppsummert i denne miljøsaneringsbeskrivelsen. Bygningen er oppført i 1970 i to etasjer pluss kjeller. Grunnflaten er ca m 2. Hovedbyggematerialet er betong med lette fasader av bindingsverk i tre. Bygningen inneholder endel bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Nedenfor er en kort oppsummering av de viktigste funnene: Asbest: o Plater mellom vinduene på fasadene (96 plater) o Plater over luftespalten nederst på trekledning på fasadene (370 lm) o Forkantplater på tak over gangveier (127 lm) Bly: Plater i 2 dører Ftalater: o Vinyl gulvbelegg (ca m 2 ) o Takfolie (ca m 2 ) o Vinduer (44 stk.) KFK/HKFK : Isolasjonsplater i 6 dører på tak Klorparafiner: Vinduer (5 stk.) Kvikksølv: Vannlåser mm i tidligere tannlegekontor PCB: Vinduer (56 stk.) Miljøsanering gjøres som første del av en rehabiliteringsprosess. Bygningsdeler med innehold av farlige stoffer må ikke fjernes uten grunn pga. sitt innhold av farlige stoffer, men dersom de fjernes pga. utskifting, oppussing, rehabilitering eller riving skal de fjernes spesielt og leveres som farlig avfall. Fotografier av de vanligste forekomstene er vist bakerst i denne rapporten, Vedlegg 4 side 44. Fotografier av asbestforekomstene vist på side 8 til 9. I tillegg er. plassering av vinduer med farlige stoffer er vist i Vedlegg 5 side 47 til 49. Bygningen er oppført i en periode (1971) da bruk av asbestholdige bygningsmaterialer var svært vanlig. Selv om det er gjort en grundig asbestkartlegging, kan det derfor fremdeles finnes uoppdaget asbest i bygningen, kanskje særlig i lukkede konstruksjoner (inne i vegger mm., og under dagens/gårsdagens gulvbelegg/-materialer). Det må derfor utvises spesiell forsiktighet ved all form for riving i bygningen. Hvordan de forskjellige forekomstene av bygningsdeler med helse- og miljøfarlig stoff over grensen for farlig avfall skal fjernes er angitt i kapittel 3. Det er funnet lave konsentrasjoner av tungmetaller og PCB i en rekke malingsprøver fra hele bygningen. Konsentrasjonene er lavere enn grensen for farlig avfall men høyere enn forurensningsforskriftens normverdi. Det medfører at all pusset/malt betong, tegl, leca og murpuss som rives, må leveres til godkjent avfallsmottak som lavforurenset masse. Dette er omtalt i punkt 2.15 på side 17. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 5 av 54

6 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 1 Innledning 1.1 TILTAKSBESKRIVELSE Bygningen skal rehabiliteres. Omfanget av rehabiliteringen er ukjent. Tabell 1: Informasjon om bygningen Adresse: Bugården ungdomsskole Sandefjord Byggeår: 1971 Ventilasjonsaggregat på tak er montert 1998/1999 Berørt areal: Ca m 2 Beskrivelse: Bygningen er oppført i 1971 som Bugården ungdomsskole. Den har totalt 3 etasjer. Det er benyttet plasstøpt betong trolig med betongdragere og betongsøyler. Bygningen har gule teglfasader under vinduene i 1. etasje, over dette stående rødmalt trekledning. Korridorvegger mot klasserom m.m. er for en stor del utført i gul teglstein. Veggene mellom klasserommene er av sponplater med rockwool-isolasjon. På gulvene i trappene og i inngangspartiet er det terrazzo. Gulvbelegg i klasserom og korridorer er av vinyl. Skolen har elektrisk oppvarming med panelovner under vinduene. I 1998/99 fikk skolen mekanisk ventilasjon med eget aggregatrom på tak. I 2007 ble en rekke vinduer på et par fasader skiftet til nye grå aluminiumsvinduer. Bortsett fra disse endringene fremstår skolen i stor grad som da den ble bygd. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 6 av 54

7 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 1.2 MILJØKARTLEGGING Ved riving og rehabilitering skal det gjennomføres en miljøkartlegging og utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse (iht. krav i TEK10). Norconsult er engasjert for å foreta en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i forbindelse med de forestående rivearbeidene. Miljøkartleggingen tar sikte på å registrere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som kan bli berørt av rive- og rehabiliteringsarbeider. Funnene fra kartleggingen er oppsummert i denne beskrivelsen, hvor det er angitt hvordan forekomstene kan identifiseres, mengde og hvilke krav som gjelder for miljøsanering av forekomstene. Selv om miljøkartleggingen tar sikte på å gi en så fullstendig oversikt som mulig, er det ofte ikke mulig å få registrert alle forekomster. Dette kan skyldes begrensninger i forhold til adgang, at bygget er i drift, eller at forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ligger skjult i bygningskroppen eller på atypiske steder. Miljøkartleggingen er gjennomført av Steinar Amlo fra Norconsult AS, og befaring fant sted 3. juli Kartlegging av gymsalen, trimrommet og tilfluktsrommet er utført 5. august av Marthe-Lise Søvik fra Norconsult AS. Under kartleggingen fikk vi tilgang til omtrent alle rom som berøres av tiltaket. Kartleggingen er basert på en visuell bedømmelse av konstruksjonene som skal rives. Under kartleggingen ble det foretatt mindre inngrep i konstruksjonene for prøvetaking og for å avdekke eventuelle forekomster av helse og miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialene. Inngrepene ble foretatt ved hjelp av håndverktøy som kniver, hammer, meisel, brekkjern, skrujern og liknende. Vedlegg 6 viser en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer som det generelt letes etter under en miljøkartlegging, hvor det er vanlig å finne disse stoffene og hvilke egenskaper som gjør at det er viktig at disse stoffene fjernes på en forsvarlig måte. Rapporten omfatter ikke vurdering av grunnforurensning, muggsopp og andre sopper, skadedyr eller biologiske forurensninger som dueekskrementer, døde dyr og biologiske smittekilder. 1.3 PRØVETAKING Under kartleggingen er det tatt ut materialprøver av en del materialer som er sendt til kjemisk analyse i laboratorium for verifikasjon/avkreftelse av innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Analyseresultater er gjengitt i Vedlegg 1. Det er i tillegg brukt miljøpistol som benytter energidispersiv røntgenfluorescens (EDXRF) til på stedet å kunne undersøke innhold av tungmetaller, klor, brom og antimon i ulike bygningsmaterialer. Resultater fra målingen er gjengitt i tabell i Vedlegg 2. Enkelte forekomster finnes det så godt erfaringsgrunnlag på at er farlig avfall at det ikke blir vurdert som nødvendig med materialanalyser for å bekrefte dette. Disse forekomstene må håndteres som farlig avfall med mindre det kan vises med materialanalyser at konsentrasjonen av de aktuelle helse- og miljøfarlige stoffene er under stoffenes grense for farlig avfall som gitt av avfallsforskriften. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 7 av 54

8 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2 Forekomster av helse- og miljøfarlig stoffer Dette kapittelet inneholder en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer som har blitt registrert under miljøkartleggingen. Dersom man under rivearbeidene skulle støte på helse- og miljøfarlige stoffer, må rivingen avbrytes. Stoffene må deretter fjernes forsvarlig og leveres som farlig avfall. Eventuelt kan ekspertise hentes inn for bekreftelse / avkreftelse av om det faktisk er helse- og miljøfarlige stoffer. 2.1 ASBEST Tabell 2 viser en oversikt over forekomster av asbest avdekket under kartleggingen. Forekomstene er vist inntegnet på plantegninger i Vedlegg 5. Tabell 2: Oversikt over registrerte forekomster av asbest. Plassering Materiale Tonn Mengde Bilde av forekomst Tak over gangveier ute. Forkantplate på sidene av takene Tynne (6 mm) lyse eternittplater. Platene ser ut til å være lagt dobbelt. Platene er ca. 50 cm høye. Platenes lengde tilsvarer takets «omkrets» ganger 2 (pga. dobbelt lag). 1,4 127 løpemeter Fasader utvendig. Mellom vinduer i 1. og 2. etasje. (Ikke der det er nye grå aluminumsvinduer) Lysfarget smal (ca. 12 cm) tynn (6 mm) eternittplate 0,17 96 plater (enkelte av disse kan være byttet ut med trefinérplater) n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 8 av 54

9 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole Plassering Materiale Tonn Mengde Bilde av forekomst Fasader utvendig. Over vinduer i 1. og 2. etasje i underkant av trekledning Perforert internittplate ca. 4 mm tykk Platenes dybde er kun ca. 8 cm. Lengden tilsvarer vindusbåndenes lengde. 0,33 ca.370 lm SUM (alle asbestforekomster) 1,9 tonn 2.2 BLY Tabell 3 gir en oversikt over forekomster av bly registrert under kartleggingen. Tabell 3: Oversikt over registrerte forekomster av bly. Plassering Materiale Mengde BEF 170. Tidligere tannlegekontor Blyplater inne i tredører 2 dører 2.3 ETYLENGLYKOL Ventilasjonsanleggene bruker etylenglykol ifm. varmegjenvinning mellom til- og fraluft. I 2. etasje, ved hovedtrappen er det i korridoren en luke i himling, opp til ventilasjonsrom på tak. I dette ventilasjonsrommer det benyttet etylenglykol på varmegjenvinneren i ventilasjonsaggregatet. Estimert mengde glykolblanding er 60 liter. 2.4 FLAMMEHEMMERE Rørisolasjon av cellegummi inneholder så høy konsentrasjon av bromerte flammehemmere eller flammehemmeren antimontrioksid at rørisolasjonen må håndteres som farlig avfall. Det er særlig mye slik isolasjon i kjøkkenet i kjelleren. Det er estimert ca. 300 lm cellegummiisolasjon i bygningen. 2.5 FTALATER Gulvbelegg Vinyl gulvbelegg inneholdt frem til ca. år 2000 ftalater i så stort omfang at gulvbelegget er farlig avfall. Det er slikt gulvbelegg i hele bygningen, der det da ikke er terrazzo (trapper) eller tregulv (sløydsal og gymsal). Totalt ca m 2. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 9 av 54

10 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole Noen få steder kan det være flere lag vinyl oppå hverandre, slik at det totalt er ca. ca m 2 gulvbelegg Gulvlister Svarte og grå myke vinyl gulvlister finnes langs veggene i store deler av bygningen. Denne typen gulvlister inneholder erfaringsmessig så høy konsentrasjon av ftalater at de må håndteres som farlig avfall. Total mengde ftalatholdige gulvlister i bygningen er estimert til ca lm Dørvinyl Enkelte innerdører i legekontor med mer er kledd med vinylbelegg. Dette gjelder 4 dører i/ved rom BEF Takfolie Taket er tekket med grå takfolie. Materialprøve 24 viser et innhold av ftalaten DEHP på 7800 mg/kg. Grensen for farlig avfal for DEHP er 5000 mg/kg, slik at takfolien er farlig avfall. Det er ca m 2 på skolebygningen Vinduer Vinduer produsert i tidsrommet inneholder ftalater i isolerglasslimet, og slike vinduer er derfor farlig avfall. Det er til sammen 44 slike ftalatvinduer i kjeller, 1. og 2. etasje. Hvilke vinduer som inneholder ftalater er vist på skisser i vedlegg bakerst i denne rapporten. 2.6 KFK/HKFK/HFK-GASS Kjølegass i kjøleanlegg Det er HFK-gass i kjøleskap/frysere/kombiskap. Slike finnes enkelte steder i bygningen. Hvis slike ønskes avhendet skal de leveres til avfallsmottak som EE-avfall Isolasjonsmaterialer Isolasjonsmaterialer som stiv polyuretan (PUR) og XPS er oppskummet med HKFK-gass. Tabell 4 gir en oversikt over forekomster av isolasjonsmaterialer som inneholder KFK/HKFK/HFK som ble registrert under kartleggingen. Tabell 4: Isolasjonsmaterialer som inneholder KFK/HKFK/HFK. Plassering Type Mengde Tak, ventilasjonsrom Tredører plassert i veggene i ventilasjonsrommet. Tredørene er ytterdører har en innebygget XPS-isolasjonsplate. 6 dører n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 10 av 54

11 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2.7 KLORPARAFINER Isolerglassvinduer Vinduer produsert i tidsrommet inneholder klorparafiner i isolerglasslimet/gummilistene, og slike vinduer er derfor farlig avfall. Det er til sammen 5 slike vinduer i kjeller, 1. og 2. etasje. Hvilke vinduer som inneholder klorparafiner er vist på skisser i vedlegg bakerst i denne rapporten Fugeskum Ventilasjonsrommet på taket har 6 dører. Rundt disse dørene er det brukt gult fugeskum. Fugeskummet er analysert for innhold av klorparafiner. Fugeskummet inneholdt ikke klorparafiner. 2.8 KROM-KOBBER-ARSEN Utvendig trekledning er av trykkimpregnert treverk impregnert med krom-kobber-arsen («CCAimpregnert treverk»). Utvendig trekledning er derfor farlig avfall. Utvendig trekledning er ca. 580 m 2 eller 10 tonn. 2.9 KVIKKSØLV Termostater og pressostater Kvikksølv kan finnes inne i kapillærrør (av kobber eller messing) i eldre termostater og pressostater. En slik termostat finnes i kjelleren, i ventilasjonsrommet ved siden av kantina Vannlåser og rør I 1. etasje i hjørnet av skolen (BEF177 m.fl.) (nærmest brakkeriggen) var det tidligere 2 tannlegekontorer. På og 1980-tallet ble kvikksølvholdig amalgam benyttet til tannfyllinger. Avløpsrør og vannlåser i disse rommene og kjelleren under vil derfor inneholde kvikksølvavleiringer. Vannlåser og avløpsrør er derfor kvikksølvholdig avfall. Dette gjelder: Alle vannlåser i BEF 174, BEF170, BEF 175, BEF 178, BEF 176, BEF 177 Kjeller: Avløpsrør oppunder tak i sløydlager BEF034. Totalt ca. 10 lm 2.10 OLJE, TUNGMETALLER OG KJEMIKALIER Kjemikalier Under befaringen stod det igjen en del malingsspann, oljerester og lignende i tekniske rom og i kjeller mm. Totalt ca. 200 kg. I fysikksalen og kjemisalen med siderom (BEF 149. BEF 150, BEF 151 og BEF 152) er det 4 utslagsvasker. Vannlåsen i utslagsvaskene er farlig avfall da denne typisk vil kunne inneholde kvikksølv og/eller kjemikalier i form av væske eller bunnfall. Totalt 4 vannlåser. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 11 av 54

12 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2.11 PCB Isolerglassruter Gamle isolerglassruter produsert til om med 1975 inneholder PCB. Det vil si at originale vindusruter i Bugården ungdomsskole inneholder PCB. kan inneholde PCB. Tabell 5 gir en oversikt over mengdene isolerglassruter som må håndteres som PCB-holdig. Tabell 5: Oversikt over PCB-holdige isolerglassruter i bygningen. Plassering Antall Fabrikasjonsår Kjeller, kantine 15 stk 1970 (umerket) (lave vinduer) 1. etasje 20 stk etasje 21 stk Sum 56 stk Maling Hvilke vinduer som inneholder hvilket farlig stoff er vist på skisser i Vedlegg 6. Det har blitt tatt prøve av flere av de ulike malingstypene i bygget mht. PCB i tillegg til at tungmetallinnholdet har blitt undersøkt med miljøpistolen og med analyse av materialprøver. Det har ikke blitt registrert noen forekomster av maling hvor konsentrasjon av PCB er over grensen for farlig avfall. Derimot har det i en del av malingene blitt registrert verdier av PCB og/eller tungmetaller over forurensingsforskriftens normverdi, men under farlig avfallsgrensen. Dette er omtalt i kap som beskriver lav-forurensede masse i tiltaket. Dette gjelder kun for tyngre bygningsmasser som betong og tegl, samt Siporex/Leca Avrettingsmasse på gulv Det har blitt tatt prøve av avrettingsmasse på betonggulv. Prøven (nr. 15) inneholdt ikke PCB over grensen fora farlig avfall, men derimot over forurensingsforskriftens normverdi. Se kap som beskriver lav-forurensede masser i tiltaket Terrazzo i trapp Det har blitt tatt prøve av terrazzo fra trapp inne i bygningen. Prøven (nr. 21) inneholdt ikke PCB over grensen for farlig avfall, men derimot over forurensingsforskriftens normverdi. Se kap som beskriver lav-forurensede masser i tiltaket Fugemasser Det har blitt lett etter fugemasser på typiske steder som rundt vinduer i yttervegger, rundt dører i korridorvegger av tegl, rundt dører i yttervegg. Både vinduer, ytterdører og innerdører er «dyttet» med mineralull. Det er ikke funnet slike fugemasser i bygningen. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 12 av 54

13 Miljøsaneringsbeskrivelse Buården ungdomsskole 2.12 PENTAKLORFENOL I kjelleren ligger kantine. Veggen under serveringsdisken er kledd med marmorimiterte plater, ca. 10 m 2. Slike plater er impregnert med pentaklorfenol og er derfor farlig avfall EE-AVFALL Elektrisk utstyr kan inneholde en rekke forskjellige helse- og miljøfarlige stoffer. Disse stoffene skal ikke separeres fra utstyret under miljøsaneringen, men utstyret skal leveres helt og uskadd til behandlingsanlegg for EE-avfall, som sørger for at de helse- og miljøfarlige komponentene fjernes på en forsvarlig måte. EE-produkter er alle produkter og komponenter som leverer, leder eller forbruker elektrisk strøm og inkluderer også nødvendige deler for å avkjøle, oppvarme, beskytte mm. disse produktene. EE-produkter er nærmere definert i avfallsforskriften 1-3. Eksempler på produkter som er EE-avfall er beskrevet under EE-avfall i Vedlegg 7. Alle EE-produkter skal leveres som EE-avfall når de kasseres. De største EE-enkeltfraksjonene ved Bugården ungdomsskole vil være panelovner, lysarmaturer og kabler. I kjelleren står det også mye utrangert datautstyr og AV-utstyr. Estimert mengde EE-avfall er samlet ca. 10 tonn. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 13 av 54

14 2.14 SAMMENSTILLING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER Helse- eller miljøfarlig stoff Et. Lokalitet Påvisningssted Mengde totalt Miljøsaneringsbeskrivelse Krav til behandling Asbest Alle, utvendig Se Tabell 2 på side 8. Totalt ca. 1,9 tonn Asbestsanering. Leveres som egen fraksjon til godkjent avfallsmottak. Bly 1. Rom BEF 170 Blyplater i dører 2 stk. dører Se pkt. 3.3 side 19. Se pkt. 3.3 side 19. Flammehemmere Alle Hele bygningen Rørisolasjon av cellegummi på rør Totalt ca. 300 lm (sannsynlig at mer kan ligge skjult) Rives av rør og lignende og puttes i plastsekker el.l. Leveres som farlig avfall med innhold av BFH. Etylenglykol Tak Ventilasjonsanlegg på tak Varmegjenvinner el.. Ca 60 liter etylenglykol Tappes av til kanner Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med etylenglykol. Ftalater Alle Omtrent alle rom Vinyl gulvbelegg (se pkt ) Totalt ca m 2 gulvbelegg Rives normalt, men legges i egen container. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med ftalater. Alle De fleste korridorer og kontorer Gulvlister ca lm 1. BEF 170 Vinylbeslått dør 2 dører Tak Hele taket Takfolie Ca m 2 Alle Fasader Vinduer. De aktuelle vinduene er merket med «F» på skisse i vedlegg 4, bakerst i denne rapporten. 44 vinduer KFK/HKFK/ HFK-gass Tak Dører til ventilasjonshus Isolasjonsplater inne i tredører 6 stk. dører Dørene utsorteres ved eventuell riving av ventilasjonsromet eller ved Dørene leveres hele til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med HKFK- n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 14 av 54

15 Helse- eller miljøfarlig stoff Et. Lokalitet Påvisningssted Mengde totalt Miljøsaneringsbeskrivelse Krav til behandling utskifting av dørene. gass. Avfallsstofnr.: 7157 EAL-kode: * Klorparafiner Alle Fasader Se skisser i Vedlegg 4 Vinduer 5 vinduer Tas ut av veggen hele. Glasset må ikke knuse. Settes på bil eller i container. Under transport skal vinduene stå. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med innhold av klorparafiner. Avfallsstofnr.: 7158 EAL-kode: * Kromkobberarsen Alle Fasader Rødmalt utvendig trekledning Ca. 10 tonn Rives på normal måte, men legges i separat container. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med CCA. Avfallsstofnr.: 7098 EAL-kode: * Kvikksølv Kj.: Ventilasjonsrom BEF066, ved kantine Termostater med kapillærrør fylt med kvikksølv 1 stk. Se punkt Det er viktig at kapillærrøret ikke brekker! Leveres som EE-avfall til godkjent avfallsmottak 1. BEF174, BEF170, BEF175, BEF178, BEF176, BEF177 Vannlåser i utslagsvasker og kjøkkenbenker Ca. 10 stk vannlåser Se punkt Se punkt Kj. Sløydlager BEF034 Avløpsrør oppunder tak Ca. 10 lm rør Se punkt Se punkt Kjemikalier Alle Tekniske rom, sløyd, kjemi, fysikksal mm. Olje, maling, kjemikalier i flasker, bokser og kanner ca. 200 kg Samles sammen og leveres i originalemballasje. Viktig å ikke blande kjemikalier. Leveres som farlig avfall til godkjent avfallsmottak. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 15 av 54

16 Helse- eller miljøfarlig stoff Et. Lokalitet Påvisningssted Mengde totalt Miljøsaneringsbeskrivelse Krav til behandling 1. Fysikksal og kjemisal med siderom: BEF 149, BEF 150, BEF 151, BEF 152 Vannlåser 4 vannlåser Se punkt Se punkt PCB Alle Merket «PCB» på skisse i vedlegg 4 bakerst i denne rapporten. Vinduer 56 stk. Tas ut hele med ramme. Transporteres stående Leveres til godkjent avfallsmottak som PCBvinduer. Pentaklorfenol Kjeller Kantine / kjøkken Veggplater (marmorimitasjon) på severingsdisk ca. 10 m 2 plater Tas ned og legges i egen container evt. i container sammen med CCAimpregnert treverk. Leveres til godkjent avfallsmottak som impregnert trevirke. Avfallsstoffnr EAL-kode: * EE-avfall Alle Hele bygningen Alt elektrisk og elektronisk utstyr og kabler etc., samt kabelkanaler av plast. Totalt ca. 10 tonn Utstyret demonteres forsiktig og sorteres i følgende fraksjoner: Lysrør Andre lyskilder Kabler/ ledninger Små enheter Store enheter Hvite- og brunevarer Regionalt mottak for EEavfall Det er viktig at komponentene i EE-avfallet ikke knuser. Dette kan føre til at de helse- og miljøfarlige stoffene frigjøres. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 16 av 54

17 Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2.15 FORURENSEDE TYNGRE RIVEMASSER SOM IKKE ER FARLIG AVFALL Dersom innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i eller på betong, tegl og leca er høyere enn forurensningsforskriftens normverdi, kan ikke massene fra rivningen disponeres som rene, selv om innholdet er under grensen for farlig avfall. Dette vil oftest være på grunn av at maling eller puss som er påført betong, tegl eller leca inneholder forhøyede konsentrasjoner av PCB eller tungmetaller. Dersom malingen og pussen som inneholder disse stoffene fjernes fra underlaget, kan massene disponeres som rene. I mange tilfeller vil dette imidlertid være så arbeidskrevende, at det er enklere og raskere, og dermed også rimeligere, å levere massene som lav-forurensede til godkjent avfallsmottak. Dette vil være avhengig mengden maling og puss som må saneres, pris for å transportere og levere lav-forurensede masser og om det er behov for gjenbruk og man slipper å tilføre masser. Det er også i enkelte tilfeller aktuelt å gjøre en risikovurdering for gjenbruk av massene uten sanering. Dette kan kreve tillatelse fra forurensningsmyndighet (i de fleste tilfeller Klif). Dersom risikovurderingen viser at bruken av massene ikke medfører nevneverdig forurensning, kan gjenbruk imidlertid finne sted uten tillatelse iht. forurensningslovens 8 tredje ledd. Vi har ikke regnet ut mengden slike lavforurensede masser, da Bugården ungdomsskole skal rehabiliteres, ikke rives. Dersom enkelte betong/tegl-konstruksjoner (vegger, dekker, trapper etc.) lkevel skal rives skal en gå ut fra at all betong/tegl/leca/siporex er lavforurenset som beskrevet over. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 17 av 54

18 Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 3 Miljøsaneringsbeskrivelse I dette kapittelet er saneringsmåte for de avdekkede forekomstene av helse- og miljøfarlige stoffer angitt. 3.1 DISPONERING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER SOM FJERNES FRA ANLEGGENE/BYGNINGENE Etter at forekomstene av farlig avfall er fjernet forsvarlig fra bygningene må de leveres inn til godkjent avfallsmottak for farlig avfall. Hvis stoffene oppbevares på byggeplassen skal de låses inn eller på annen måte sikres mot uvedkommende. Alle de store avfallsgjenvinningsfirmaene har systemer og utstyr for sikker oppbevaring, henting, transport og levering av stoffene. Slike firmaer sørger for levering til de riktige sluttmottakere. Tiltakshaver er øverste ansvarlige for avfallshåndteringen. I forbindelse med levering av sluttrapport når prosjektet er avsluttet er det krav om å dokumentere avfallshåndteringen. For ordinært avfall og lav-forurensede masser skal kvittering fra avfalls- og gjenvinningsanlegg eller andre lovlige mottak vedlegges sluttrapporten. For farlig avfall benyttes kopi av utfylte og signerte deklarasjonsskjemaer som dokumentasjon. Ved gjenbruk skal egenerklæring fylles ut. Dokumentasjonen skal generelt vise: Dato Bedriftsnavn på mottaker og avsender Avfallstype Mengde I tillegg skal tiltakshaver ha kopi av deklarasjonsskjemaer for farlig avfall. Riveentreprenøren er ansvarlig for å deklarere alt farlig avfall, samt å skaffe dokumentasjon på levering av ordinært avfall og lav-forurensede masser. Riveentreprenøren skal oppbevare og systematisere dokumentasjonen, og sette opp en samlet oversikt over endelige mengder og fraksjoner. Oversikten, samt den systematiserte dokumentasjonen, overleveres prosjektleder når miljøsanerings-/rivningsarbeidet er ferdig. Dersom det er vesentlige avvik fra avfallsplanen, må entreprenøren redegjøre for disse. 3.2 ASBEST Asbest kan kun saneres av firma godkjent for dette av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet stiller strenge krav til håndtering av asbestholdige materialer. Alle arbeider som medfører fare for spredning av fibre er meldepliktige og underlagt krav til vernetiltak. Nedrivning eller bearbeiding av asbestholdige materialer skal derfor kun skje av godkjente virksomheter. Asbestholdige materialer skal pakkes forsvarlig og leveres til godkjent mottak. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 18 av 54

19 Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7250 EAL-kode: * Asbestholdige isolasjonsmaterialer * Asbestholdige byggematerialer 3.3 BLY Blyplater i dører Dører med blyplater inne i kan demonteres (skjæres opp) og blyet legges i container for metallavfall 3.4 FLAMMEHEMMERE Rørisolasjonen rives av rørene og legges i plastsekker el.l.. Sekkene leveres til godkjent mottak for farlig avfall som farlig avfall med innhold av bromerte flammehemmere. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7155 EAL-kode: * Andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer 3.5 ETYLENGLYKOL Etylenglykol tappes til sugebil eller til store plastkanner. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7152 EAL-kode: * annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer 3.6 FTALATER Gulvbelegg, gulvlister og annen myk vinyl Gulvbelegg og gulvlister med ftalater rives på vanlig måte, men legges i egen container. Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med ftalater. Vinylbelegget på de polstrede dørene kan rives av for hånd eller med enkelt verktøy. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7156 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\51 felles\bugården ungdomsskole - miljøsaneringsbeskrivelse.docx Side 19 av 54

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Sørum kommune Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato: 9. april 2010 Tittel: Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Sørum kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Horten kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Horten medisinske senter 5., 4., 1. og deler av 3. og 2. etasje 2015-03-27 J02 2015-03-26 Utvidet med 1. etasje, deler av 2. etasje + Asbest i gulvbelegg postkjøkken

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse GYMNASBYGGET Trolladalen 28, GBNR 13/113 - SOGNDAL 2015-07-10 J01 2015-07-10 For bruk SR MNHEG SR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statens Vegvesen Miljøsaneringsbeskrivelse Rehabilitering av E6 Brynstunnelen 2013-10-28 D01 20131028 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV JPH Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Verran kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bjørkanvegen 23 - Malm Enebolig med garasje 2015-04-08 J01 2015-04-08 For bruk HAGRE HALST RATOR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot

Detaljer

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810 015 MVA DATO 04.07.2013

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Grinda Gjenvinningsstasjon

Grinda Gjenvinningsstasjon VESAR Grinda Gjenvinningsstasjon Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 7.2.15 Oppdatert pga mottatte tegn 1 3.1.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

KRAV TIL GRAVEARBEIDE

KRAV TIL GRAVEARBEIDE KRAV TIL GRAVEARBEIDE 1. Generelt Før det settes i gang arbeider etc. innenfor et flyplassområde, skal arbeidet meldes til lufthavnsjefen, eller prosjektleder/byggeleder som har fått ansvaret for å koordinere

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Proffe råd om byggavfall

Proffe råd om byggavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN Kunde: Din Labpart ner HEMNES KOMMUNE Att: Robert Finbak SENTRUMSVEIEN 1 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole Miljøsaneringsrapport Valheim skole 1 Oppdragsgiver Stema Rådgiving AS. Organisasjonsnummer 983 794 971 Adresse Pb 1. 2030 Nannestad Kontaktperson Magnar Rusten. Tel /epost 90 57 62 10. mr@stema-r.no Oppdrags

Detaljer

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fredensborg Norge AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Fagerborggata 16 er en 3-etasjers boligblokk, hvor det skal

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg Saksbehandler Kontrollør Norsas AS Otto Nielsens veg 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI

Detaljer

RAPPORT. Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse ENGEVOLD GÅRD 7.10.2014. Sendt til: Trysilhus Nordøst AS v/ Cecilie Bakke

RAPPORT. Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse ENGEVOLD GÅRD 7.10.2014. Sendt til: Trysilhus Nordøst AS v/ Cecilie Bakke RAPPORT Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse Sendt til: Trysilhus Nordøst AS v/ Cecilie Bakke Rapport nummer: 14509130135-2 Rapportnavn: Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse Engevold

Detaljer

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Peab AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Kongens gate 9 er et kontorbygg i 8. etasjer med kjeller som er bygd i 1978.

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign.

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign. Planforum Arkitekter AS Sørum sykehjem Heggelia 3, 1921 Sørumsand Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 3.11.9 Sjekket plater bak stålplater på fasade 1 3.1.9 Miljøkartlegging NS 3424

Detaljer

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA Oppdragsgiver Kongsberg kommunale eiendom KF Rapporttype N-rap-03-Miljøsaneringsbeskrivelse Raumyr skole Lundeløkka Dato 2013-10-31 RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Chr Helland Seksjon Tilsyn Seksjonsleder Øystein Andersen Gruppeleder Anya Therese Markus Gruppeleder

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Bygningsbeskrivelse... 5 1.5 Prosjektutforming... 7 1.6 Forutsetninger... 7 2. Metode for

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Ragn Sells AS, Lørenskog Gjenvinningsstasjon - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 971 867 965 0230.0029.01 2011.110.I.FMOA 2012/18604 10/10-2012

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo Sivilingeniør i Industriell miljøteknologi 1995 Jobbet med riving og BAE-avfall siden 1998 Ansatt i Norconsult Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer Beregning av rivemasser, vurdering

Detaljer

KARTLEGGING AV NYERE FRAKSJONER AV FARLIG AVFALL I BYGG

KARTLEGGING AV NYERE FRAKSJONER AV FARLIG AVFALL I BYGG KARTLEGGING AV NYERE FRAKSJONER AV FARLIG AVFALL I BYGG Mars 2010 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel / Title: Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg Identification of new building components

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund ALS Laboratory Group Norway AS Irene Furulund Innhold Kort om ALS Miljøgifter i fugemasser Medlemsfordel tilbud fra ALS Prøvetaking av fugemasser Oppsummering Eies av Campell Brothers Ltd Australia Finnes

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø 00 For kommentarer 2012.03.30 MMo MKv/ EW Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Ant. sider Fase: Detaljplan

Detaljer

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter Miljøsaneringsbeskrivelse Maj 2014 www.vso-consulting.no vso@vso-consulting.no Versjon Dato Beskrivelse Lavet av Kontrollert av Godkjent av 1.0 04.07.2014

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27428 11 + 2 + 3 Rapport referanse:

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27428 11 + 2 + 3 Rapport referanse: Kunde: Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Forskningsvn. 1 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27427 8 + 1 + 5 Rapport referanse:

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27427 8 + 1 + 5 Rapport referanse: Kunde: Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Forskningsvn. 1 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere. 29. mai 2012

Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere. 29. mai 2012 Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere Isolerruter, klorparafiner og ftalater 29. mai 2012 Glass og Fasadeforeningens fagkurs Thon Hotel Vika Atrium Munkedamsveien 45, Vika, Oslo Eirik Wormstrand

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI Miljøsaneringsbeskrivelse - Hvordan skal den utformes? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI 1 TEK 10 Innhold i miljøsaneringsbeskrivelse 2 Miljøsaneringsbeskrivelse hva er egentlig hensikten?

Detaljer

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-04 REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Follotunnelen er en to-løps motorveitunnel

Detaljer

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Rapport Oppdrag: Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Miljøkartlegging sbeskrivelse Halse Eiendom AS Dato: 11. november 2008 Oppdrag / Rapportnr. 311727-3 Tilgjengelighet

Detaljer

Miljøkartleggingsrapport

Miljøkartleggingsrapport Miljøkartleggingsrapport Nordseterveien 222, gnr./bnr. 49/14. Prosjekt: Fv. 311 Ersgaard-Sjøsetervegen Lillehammer kommune 1 Miljøkartleggingsrapport Oppdragsgiver: Utført av: Statens vegvesen, vegavdeling

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Ragn Sells AS, avd. Gardermoen - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 978 664 350 0235.0033.01 2012.024.I.FMOA 2012/19511 22/10-2012 Opplysninger

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 3 Gammel skole

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 3 Gammel skole Prosjekt: Sulitjelma skole forsider Side 1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 3 Gammel skole P:\-2009\2009-03 Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole forsider B-trinn 3.ga1

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RUNES CONTAINER SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0221.0026.01 2012.112.I.FMOA 2012/18957 08/10-2012 Opplysninger om virksomheten Navn Runes Container

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo Sivilingeniør i Industriell miljøteknologi 1995 Jobbet med riving og BAE-avfall siden 1998 Ansatt i Norconsult Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer Beregning av rivemasser, vurdering

Detaljer

Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering. Hilde Valved

Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering. Hilde Valved Bruk av lett forurenset betong Gjenbruk versus deponering Hilde Valved Bruk av lett forurenset betong Hvorfor jobber vi med dette? Hva gjør vi? Hva sier regelverket? Erfaringer fra saksbehandling Hvorfor

Detaljer

Høybygg (Postgirobygget, Indeks-huset, Hydro BA2, Rikstrygdeverket) Industriprosjekter (Bjølvo Kraftverk, Skøyen fjernvarmesentral, Betongfabr.

Høybygg (Postgirobygget, Indeks-huset, Hydro BA2, Rikstrygdeverket) Industriprosjekter (Bjølvo Kraftverk, Skøyen fjernvarmesentral, Betongfabr. Steinar Amlo Sivilingeniør i Industriell miljøteknologi 1995 Jobbet med riving og BAE-avfall siden 1998 Ansatt i Norconsult Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer Beregning av rivemasser, vurdering

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

GJENBRUKSPROSJEKTETS INFORMASJONSDAG 8. februar 2005

GJENBRUKSPROSJEKTETS INFORMASJONSDAG 8. februar 2005 GJENBRUKSPROSJEKTETS INFORMASJONSDAG 8. februar 2005 Miljøkartlegging nødvendig for alle aktører. men byggherrens ansvar av Bjørn Smits, AF Decom AS AF DECOM Datterselskap i AF Gruppen Norges største riveentreprenør!

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levanger stasjon. Riving av godshus. Miljøsanering og føringer for riving.

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levanger stasjon. Riving av godshus. Miljøsanering og føringer for riving. Levanger stasjon. Riving av godshus. Miljøsanering og føringer for riving. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Lov- og regelverk... 4 1.3 Helse- og miljøskadelige stoffer... 5

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013 BREEAM-NOR prosessnotat PN.13.3.Mat-1 Gjelder fra 01.04.2013 Mat 1 punkt 5 - revisjon av A20-listen Klif har innført to nye stoffer på Prioritetslisten TCEP og D4, og disse er nå implementert i A20-listen

Detaljer