Analyse av forventede klimaendringer i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av forventede klimaendringer i Nordland"

Transkript

1 NF-rapport nr. 7/2010 Analyse av forventede klimaendringer i Nordland Linda Innbjør Ingrid Kvalvik 10 5

2 ANALYSE AV FORVENTEDE KLIMAENDRINGER I NORDLAND av Linda Innbjør (Cicero) Ingrid Kvalvik (Nordlandsforskning) NF-rapport nr. 7/2010 ISBN-nr.: ISSN-nr.:

3 REFERANSESIDE Tittel Analyse av forventede klimaendringer i Nordland Forfattere Linda Innbjør (Cicero) Ingrid Kvalvik (Nordlandsforskning) Prosjekt Utredning - klimautfordringene i Nordland Sammendrag I forbindelse med fylkesdelplanen om klimautfordringene i Nordland har Fylkeskommunen fått utarbeidet en rapport om framtidige klimaendringer og de konsekvenser dette kan få for fylket. Rapporten gir en gjennomgang av tilgjengelig litteratur om klimaendringer i Nordland, effekter på naturmiljø (særlig flom og ras) og konsekvenser for sektorer (energi, vann og avløp, samferdsel og bygg) og klimasensitive næringer (jordbruk og skogbruk, fiskeri og oppdrett, reindrift og turisme). Rapporten peker på klimaendringenes krav til planlegging og samordning, og behovet for samordnet kunnskap om konsekvensene av klimaendringer og lokal sårbarhetsanalyser. Tilpasning er en kontinuerlig prosess, og større grad av samordning mellom forvaltningsenheter og sektorer er avgjørende for å gjøre fornuftige tiltak og gode og langsiktige planer. Andre rapporter innenfor samme forskningsprosjekt/program ved Nordlandsforskning Postboks 1490, 8049 BODØ Tlf.: Telefaks: Rapporten kan også bestilles via Offentlig tilgjengelig: Ja ISBN nr Ant. sider og bilag: 148 Prosjektansvarlig (sign): Linda Innbjør Forskningsleder: Einar Lier Madsen Oppdragsgiver Nordland Fylkeskommune Oppdragsgivers referanse Emneord Klimaendringer Tilpasning Sårbarhet Nordland Keywords Climate change Adaptation Vulnerability Nordland county Salgspris NOK 175,- NF-rapport nr.: 7/2010 ISSN Dato: Mai 2010 Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyright rettigheter.

4 FORORD Fylkeskommunen i Nordland skal utarbeide en fylkesdelplan om klimautfordringene i Nordland og ønsker i den forbindelse en utredning om framtidige klimaendringer og de konsekvenser dette kan få for fylket. Utredningen skal identifisere hvilke utfordringer fylket står overfor og hvilke tilpasninger og tiltak som bør iverksettes. Rapporten gir en oversikt over hvordan de forventede globale klimaendringene beregnes å påvirke Norges klima generelt og Nordland spesielt, og hvilke effekter dette vil ha på naturmiljøet og utvalgte samfunnsområder. Utredning gir oversikt over hvilke klimatiske endringer man forventer i regionen etter de scenarier for klimautviklingen som FNs Klimapanels fjerde rapport (2007) viser til. Videre redegjøres for forventede effekter og konsekvenser for viktige sektorer, infrastruktur og næringsaktivitet, samt hvordan man kan inkorporere hensynet til klimautviklingen i pågående og fremtidig samfunnsplanlegging. En sårbarhetsanalyse for fylket innenfor utvalgte områder vil gi innspill til mulige tilpasningsstrategier for forvaltningsaktører i regionen. Analysen der klimaendringer skisseres vil operere med ulike nivå. Foruten de globale scenariene er også nasjonale utviklingstrekk for Norge og fylket beskrevet. Framstillingen organiseres også rundt definerte klimaregioner, samt enkeltområder, regioner og kommuner (der dette er tilgjengelig i datamaterialet). Det foreligger et stort antall analyser av forventede effekter av framtidige klimaendringer. Innenfor FNs Klimapanel sine scenarier finner vi modeller for antatt økning på mellom 2,4 og 5,8 grader celsius. Modellene fra FNs Klimapanel er nedskalert for Norge gjennom ulike vitenskaplige arbeider, nå sist gjennom leveranser til arbeidet med NOUen om Klimatilpasning i Norge. 1 Det er disse som vil ligge til grunn for analysen. Det er gjennomført analyser av forventede effekter av klimaendringene på naturmiljøet og konsekvenser for ulike sektorer og 1 Hanssen-Bauer et al NOU Klimatilpasning, Klima i Norge 2100 (Bjerknessenteret, met.no, Havforskningsinstituttet, NVE og Nansensenteret) 1

5 næringer, som blir benyttet i rapporten. I tillegg har vi gjennomført en survey med kommunene i Nordland for å avdekke hvilke erfaringer og tilpasninger de har gjort i forhold til klimaendringer. Rapporten er utarbeidet av CICERO og Nordlandsforskning for Fylkeskommunen i Nordland. Oslo og Bodø, mai

6 INNHOLD FORORD... 1 SAMMENDRAG... 6 SUMMARY GLOBALE KLIMAENDRINGER OG LOKAL TILPASNING HVILKE ENDRINGER SKAL VI TILPASSE OSS? INNLEDNING FRA GLOBALE KLIMASCENARIER TIL REGIONALE NEDSKALERINGER GLOBAL MIDDELTEMPERATUR ØKER MER ENN BEREGNET AV FNS KLIMAPANEL SKAL VI PLANLEGGE FOR 2 4 ELLER 6 GRADERS ØKNING I GLOBAL MIDDELTEMPERATUR? TREGHET I KLIMASYSTEMET FORVENTEDE KLIMAENDRINGER I NORDLAND TEMPERATUR NEDBØR Endring i vinternedbør Temperatursvingninger rundt 0 grader eksempel fra Bodø Ekstremnedbør ett døgns nedbør TØRKE VIND HAVNIVÅSTIGNING, STORMFLO OG SJØOPPVARMING Stormflo Sjøoppvarming OPPSUMMERING MULIGE EFFEKTER AV KLIMAENDRINGENE PÅ NATURMILJØ I NORDLAND KLIMAENDRINGENES PÅVIRKNING AV NATURMILJØET FORVENTET ØKNING I ANTALL NATURHENDELSER SOM EFFEKT AV KLIMAENDRINGER Avrenning Vannføring og flom Hyppigere frekvens av ekstremnedbørshendelser Forekomst av skred Fareområder med økende risiko for flom og skred i Nordland NORDLANDSKE KOMMUNERS SÅRBARHET FOR KLIMAENDRINGER ØKOSYSTEMENE OG BIOLOGISK MANGFOLD OPPSUMMERING

7 4 KLIMAENDRINGENES MULIGE KONSEKVENSER FOR ULIKE SEKTORER I NORDLAND FRA KLIMAFRAMSKRIVINGER TIL REGIONALE SÅRBARHETSANALYSER PLANLEGGING, SIKKERHET OG RISIKO UNDER ET ENDRET KLIMA KLIMAENDRINGERS PÅVIRKNING PÅ ENERGIPRODUKSJON OG LEVERINGSSIKKERHET Vannkraftproduksjon Strømforbruksmønstre Ledningsnettet og leveringssikkerhet hvordan er tilstanden i dag? Klimaforhold med særlig relevans for kraftforsyningen NVEs arbeid med klimasårbarhet Nordland et viktig kraftfylke Regional utfordringer med strømtilførsel og kapasitet Oppsummert energiproduksjon og levering VANNFORSYNING OG AVLØP I ET ENDRET KLIMA Vannforsyningsanlegg Avløpsanlegg Klimaendringens konsekvenser for VA-sektoren Hvordan kan vannforsyning og avløpshåndtering tilpasses klimaendringene? Utfordringer knyttet til uforutsigbarhet og risikoaksept Oppsummert vannforsyning og avløp SAMFERDSEL, TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Transport og samferdsel ved kaianlegg og til sjøs Transport langs veg og bane Konsekvenser for luftfarten Oppsummert samferdsel og infrastruktur BYGG Frostsprengning Luftfuktighet og saltkrystallisering Nedbør, vind og stormflo Oppsummert bygg OPPSUMMERING ULIKE NÆRINGERS SÅRBARHET FOR KLIMAENDRINGER JORDBRUK En studie av jordbrukskommuners utsatthet for klimaendringer Utslippskutt eller nydyrking? SKOGBRUK FISKERI Sjøtemperatur viktig variabel for fiskeriressurser Erfaringer fra Nordland fiskeri i endring FISKEOPPDRETT Klimaendring og økonomisk effekt for lakseoppdrett langs kysten Små klimaendringer kan gi store utlag i fiskeri og oppdrettsnæring Oppsummert REINDRIFT

8 5.6 TURISME OG REISELIV OPPSUMMERING SÅRBARHET FOR - OG TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER HVORDAN DEFINERES SÅRBARHET? FORSKNING OG UTREDNING KLIMAKOMPETANSE FOR SAMFUNNSPLANLEGGERE? AREALBRUK OG KRAV TIL AREALPLANLEGGING I ET ENDRET KLIMA Planlegging uten klimafokus øker sårbarheten Behov for helhetlig arealplanlegging Klimaeffekter med relevans for arealplanlegging i Nordland Havnivåstigning som nytt vurderingskriterium i arealplanleggingen Ny sårbarhet for kjente risikofaktorer innen arealplanleggingen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSER (ROS) OG BEREDSKAPSPLANLEGGING FØRINGER FRA NASJONALT FORVALTNINGSNIVÅ INNEN KLIMATILPASNING Fylkeskommunens rolle i klimatilpasningsarbeidet Samordning som suksessfaktor i klimatilpasningsarbeid OPPSUMMERING - BEHOV FOR TVERRFAGLIG FORSKNING OG HELHETLIG PLANFOKUS VEDLEGG VEDLEGG REFERANSER

9 SAMMENDRAG Klimaendringer vil påvirke samfunnet på mange måter. Det forventes et varmere, våtere og villere vær i Norge og naturskader som flom og ras er forventet å øke som en følge av disse endringene. I tillegg er viktig infrastruktur, som veier, havner, rør og ledningsnett sårbar for effektene av klimaendringer. Også viktige næringer som fiskeri, landbruk og tursime vil bli påvirket, både positivt og negativt, av klimaendringene. De fleste endringene vil skje gradvis og gi tid til å foreta tilpasninger. Andre vil komme brått og uventet, og slik være vanskelig å forberede seg på. Uforutsigbarheten i klimautviklingen er et viktig argument for allerede nå å begynne arbeidet med å definere sårbarheten på lokalt nivå og finne frem til gode tilpasningsstrategier, tross i usikkerheten. Denne rapporten har som hensikt å peke på sårbarheten og mulige tilpasningsstrategier for klimaendringer i Nordland fylke. Rapporten gir en gjennomgang av tilgjengelig litteratur om klimaendringer, effekter på naturmiljø og konsekvenser for sektorer og næringer i Nordland, samt klimaendringenes krav til planlegging og samordning. Regionale beregninger av klimaendringene bygger på nedskalerte resultater fra globale modeller. De viser man kan forevente en økning i årsmiddeltemperatur i Nordland på mellom 2,3 og 4,6 grader fram mot århundreskiftet. Middels framskriving gir 3,4 grader. Det er store variasjoner mellom årstidene og innad i fylket. Temperaturstigningen forventes å være nesten dobbelt så stor om vinteren som om sommeren. Dette vil gi mildere vintre, men ikke så mye varmere somre. Kystområdene på Helgeland og Lofoten/Vesterålen vil få en mindre stigning enn innlandsområdene og kystområdene nord for Bodø. For nedbør forventer man en økning på ca. 20 prosent i Nordland fram mot 2100, men det er stort sprik i tallmaterialet. Legger man nedbørsøkningen de siste 30 årene til grunn kan man imidlertid forvente en enda større økning, opp mot henholdsvis 50 prosent. Det er store variasjoner mellom årstidene, og økningen vil bli størst om høsten og minst om vinteren. Det forventes også en øking i ekstreme nedbørsverdier, både i hyppighet og omfang. Temperaturøkningen om vinteren vil føre til at nedbør som tidligere falt som snø vil falle som regn og sludd, særlig i kystnære strøk. Og man vil få lengre perioder med 0-føre, det vil si svingninger 6

10 rundt frysepunktet og slik hyppigere tine/fryse sykluser. Lengden på sommertørken kan bli redusert i Nordland. Prognosene for endring i vindforhold er veldig usikre, men man forventer en liten økning i hyppigheten av kraftige vindstyrker langs kysten. Klimaendringene vil også gi høyere vannstand gjennom havnivåstigning, på grunn av økt sjøtemperatur og issmelting. Havnivåstigningen i Nordland er forventet å bli mellom 40 og 60 cm. Stormflonivået er forventet å øke. Økt sjøtemperatur vil også redusere havets evne til å holde på karbondioksid, og slik bidra til forsuring av havet som igjen påvirker dyr og planters levevilkår. Klimaendringene vil påvirke naturmiljøet i Nordland på ulike måter. Vekstforhold for planter og trær og utbredelse av skog er forventet å endres i årene som kommer. Også livsvilkår for dyrearter og beitedyr vil endres. Det er også forventet at klimaendringene vil gi endringer i hyppigheten og omfanget av naturulykker som flom og ulike typer skred. Økt nedbør vil gi økt vannføring i elver og vann. Dette vil påvirke flomstørrelser, hyppigheten og områder som er utsatt for flom. I enkelte nedbørsfelt i Nordland forventer man 40 prosent økning i flomstørrelser fram mot århundreskiftet. Siden det er ventet å bli mindre nedbør i form av snø og kortere sesong vil man få en sesongmessig forskyvning i avrenning og vannføringen i elvene, og snødekke vil påvirke intensiteten i snøsmeltingen. Generelt vil flomregimet i Nord-Norge mot slutten av dette århundret bli endret i retning av større årsflommer i kystnære vassdrag hvor nedbøren allerede er høy, og hyppigere og større flommer på senhøsten. Dette gjelder særlig vassdrag som er eksponert for vestlige vinder. I lavtliggende områder kan tidspunktet for vårflommen forskyves fra vårmånedene til vintermånedene. Om sommeren vil man få en markant reduksjon de fleste steder i fylket. Også forekomsten av skred forventes å øke i Nordland. Skredfare kan knyttes til mange av de samme klimaendringsfaktorene om flom. Det forventes en økning i snø, jord og leirskred i hele fylket, mens nordfylket i tillegg vil få en økning i steinskred og isgang. Viktig infrastruktur som strømproduksjon og drikkevannsforsyning vil berøres av disse klimaendringer, fordi de påvirker produksjonsforhold og leveringssikkerhet. Samferdselssektoren vil også på påvirket av klimaendringene, hvor både vei, bane, 7

11 sjø og lufttransport blir berørt. Det samme gjelder bygninger og installasjoner, som vil bli utsatt for ekstra belastninger. Dette vil stille nye krav til vedlikehold og utforming. Klimaendringene kan få både positiv og negativ betydning for energisektoren i Nordland. Det er forventet økt mulighet for produksjon, men værhendelser vil representere nye utfordringer i forhold til leveringssikkerhet og vedlikehold. Økningen i nedbør kan gi økt kraftproduksjon, men større variasjon i hyppighet og omfang av nedbør vil ha konsekvenser for overflateavrenning og fyllingsgrad i vannmagasinene. Et viktig moment er at et mildere klima vil kunne øke sårbarheten i kraftforsyningen ettersom det kan bli mindre naturlig magasinering i form av snø. Det er anslått at den største økningen i avrenningen vil komme i vassdrag som allerede er utbygd. Produksjonsanlegg og ledningsnett i Norge holder en relativt god standard. Energiproduksjon og leveringssikkerheten vurderes derfor som tilfredsstillende. Man forventer likevel å få større utfordringer i forhold til værfenomener og naturhendelser. Flere stormer, oversvømmelser, og særlig ising på kraftlinjer i kombinasjon med vind, kan komme til å utgjøre en større risiko for overføringsnettet og bli et problem i Nord-Norge. På samme måte kan endring i nedbør, med smelting av snø og isbreer medføre endringer i vanntilsiget, som kan øke risikoen for flom og oversvømmelser som kan skade infrastrukturen for kraftproduksjon. Dette kan gi økt behov for vedlikehold og beredskap, samt stille nye krav til dimensjonering. Generelt sett kan man si at ledningsnettet i ytre strøk er mer sårbart enn i indre, fordi dette er utsatt for en større klimabelastning (salt, korrosjon, vind) enn nett på indre strøk. Klimaendringer vil forsterke utfordringene som norsk vannforsyning allerede står overfor. Norge er gjennom tidene vant med å ha en god og sikker forsyning av rent vann, både til befolkningen og næringsproduksjon. Imidlertid er en del av infrastrukturen innen drikkevannsforsyningen nå av gammel dato. Med den økningen vi ser i årlig gjennomsnittlig nedbør i Nordland, samt økt frekvens av ekstreme nedbørsmengder over korte tidsintervall vil dette være en viktig sektor å gjennomgå for tilpasning til et endret klima. Økt nedbør kan gi oversvømmelser, flom og ekstra belastninger på drenerings- og sanitetssystemer. Dersom infisert vann flommer over i drikkevannskilder på grunn av manglende avløpskapasitet i nettet, kan dette føre til en forurensing av drikkevannet. Økt temperatur, samt hyppigere og mer intensive nedbørsperioder kan også føre til økt erosjon og næringsavrenning fra jordbruksområder, spesielt vinterstid som følge av økt antall 8

12 fryse/tineperioder. Dette kan gi økt oppblomsting av giftproduserende blågrønnalger og bli et helseproblem uten tilstrekkelig kontrollsystemer og rensesystem. Også andre trekk ved samfunnsutviklingen, for eksempel vekst i folketall, endret arealbruk og urbanisering, samt utvikling i industri- og landbruksaktiviteter er faktorer som vil påvirke vannforsyningssystemene i årene fremover. Klimaendringene vil påvirke samferdselssektoren på flere måter; gjennom økte skader på veibane, brofundamenter, jernbane, kai og moloanlegg, økte utgifter til snørydding og vedlikehold, økt fare for ulykker på grunn av vanskelige værforhold, og forsinkelser. Sjøtransport er den sektoren hvor man forventer størst forverring. Dette gjelder problemer knyttet til stormflo og moloskader, samt stormskader og forlis. I Nordland, med mye vi langs kysten vil stormflo også gi utfordringer i forhold til vegtransport og ferger. Det samme vil glatt kjørebane på grunn av lengre perioder med 0-føre. Også større og hyppigere flom og skredhendelser kan gi utfordringer og større ulykkesfrekvens. Dette vil også ha effekter for jernbane. For lufttransporten i Nordland er det særlig forsinkelser på grunn av glatt rullebane, stormflo og forbygningsskader som anses å bli et problem. Også bygningssektoren er sensitiv overfor klimaendringer. Et endret klima vil påvirke både funksjonaliteten ved eksisterende bygninger og utformingen av bygninger i fremtiden. Klimaparametre av betydning for bygg inkluderer varighet og intensitet av regnvær, snøens tetthet, relativ fuktighet, fryse-tine sykluser, ekstreme vindforhold og hyppigheten av ekstreme værbegivenheter generelt. I Nordland forventer man spesielt økte problemer med frostsprengning. Også fuktskader, særlig i kystnære strøk, kan bli et større problem. Stormflo kan gi skader på kystnær bebyggelse, og manglende kapasitet på drenering, rør og avløpssystemer kan forårsake vanninntrenging og oversvømmelser. Også storm og slagregn forvente å gi større skader. Dette stiller økt krav til vedlikehold og nye krav til nybygg. Næringer vil bli berørt av klimaendringene på ulik måte og i ulike grad. Næringer som er sterkt avhengige av naturressursene, som jordbruk, skogbruk, reindrift, fiske og oppdrett, og turisme/friluftsliv er mest sårbare, men kan bli både positivt og negativt berørt. Jordbruket i Nordland forventes totalt sett å tjene på klimaendringene på grunn av forlenget vekstsesong. Endring i nedbørsmønsteret kan imidlertid gi problemet 9

13 med avrenning av næringssalter og vinterskader. Det kan også bli noe større forekomster av plante og dyresykdommer. For skogbruket er det vanskelig å trekke noen klare konklusjoner. Høyere temperatur og lengre vekstsesong ventes å gi raskere tilvekst i skogen og et større skogareal fordi skoggrensen heves. Ulike tretyper reagerer imidlertid ulikt på endringer i sommer og vintertemperatur og fuktighet. Effektene vil også variere med mellom ulike deler av fylket. Også for skogbruk forventes angrep av sykdommer og skadedyr å øke. For fiskeriene vil endringer i havtemperatur og strømmer som følge av klimaendring kunne øke den biologiske produksjonen og påvirke den geografiske utbredelsen av kommersielt viktige fiskeslag. Stigende havtemperaturer kan føre til at store bestander av kommersiell fisk, som torsk og sild, forflytter seg nord- og østover. Dette kan gi positive ringvirkninger for kystflåten og landanlegg, men torskens vandring nordover kan gi negative ringvirkninger. Hvis den forventede temperaturøkningen på 3-5 grader i overflatevannet finner sted, vil imidlertid artssammensetningen og virkemåten til havøkosystemet kunne bli endret så radikalt at det ikke er mulig å gjøre antakelser om det framtidige produksjonspotensialet. Temperaturøkning er forventet å gi økt vekstrate og slik forbedrede forhold for oppdrett langs Nordlandskysten. Økt fare for alge og sykdomsproblemer ventes ikke å bli et stort problem i Nordland. Klimaendringene vil gi et sammensatt bilde av positive og negative effekter for reindrifta. Selv om reindriften har lang tradisjon for å tilpasse seg klimatiske endringer, forventer man likevel at reindrifta samlet sett vil bli negativt berørt. Et varmere og våtere klima kan få betydning for tilgang, kvalitet og kvantitet av beite, men også insektstress, områdebruk, flytteveier, flyttetidspunkter og andre driftsforhold, og den samlede effekten av dette er foreløpig usikker. Ulike geografiske områder vil også møte ulike utfordringer. Turisme/reiselivsnæringen vil påvirkes både direkte og indirekte av klimaendringene. Særlig skiturismen vil bli direkte berørt av endringen i vinternedbøren. Reiselivet som er rettet mot og lokalisert i forhold til fiskerinæringen, for eksempel som i Lofoten, kan bli påvirket hvis endring i fiskeriene fører til forflytting av aktiviteten. Det foreligger imidlertid ikke noen klare konklusjoner om dette enda. 10

14 Viktige deler av samfunnsstrukturen vil påvirkes av klimaendringer i årene fremover. Å oversette klimakunnskap til operative råd for samfunnsutviklingen er imidlertid en utfordring. Per i dag mangler det et helhetsblikk på utfordringene som et endret klima vil gi samfunnet i årene som kommer, og økt samarbeid på tvers av forvaltning og sektorer vil være nødvendig for å kunne tilpasse samfunnet mest mulig adekvat. En viktig faktor for å få tilstrekkelig oversikt over sårbarheten til ulike sektorer og næringer er at forventede effekter av klimaendringer blir en del av kunnskapsgrunnlaget i samfunnsplanleggingen særlig innenfor arealplanlegging og risiko- og sårbarhets analyser. Gjennomgangen i denne rapporten kan forhåpentlig bidra til det videre arbeidet med planlegging til endrede klimaforhold i Nordland. 11

15 SUMMARY Climate changes are expected to lead to warmer, wetter and wilder weather in Norway. This will affect the natural environment and the society in different ways. Increased temperature, precipitation and also wind are expected to cause more flooding, landslides and avalanches. Important infrastructure, like electricity production and supply, water supply and drainage, roads, bridges and harbors are all vulnerable to changes in weather conditions and the effects thereof. Further, important industries, like fisheries, agriculture and tourism, will all be affected, both positive and negative, by climate change. This report provides a review of available literature on climate change, effects on the natural environment and consequences for different sectors and industries in Nordland County. It also points to the need for new approaches to planning to a changing climate. Most changes will occur gradually and give time to adaptation. Others will occur suddenly and unexpectedly, and are therefore harder to prepare for. The unpredictability, and uncertainty in the climate change scenarios, is an important reason to start the work to identify the vulnerability of different sectors and industries at the local level, and to start identifying and adopting suitable adaptation strategies. This report aims at pointing at the vulnerability and possible adaptive strategies to climate change in Nordland County. What are we to adapt to? Based on downscaled climate scenarios, the temperature in Nordland County are expected to rise between 2,3 and 4,6 degrees Celsius by There will however be big seasonal and geographical differences. The temperature rise will be almost twice as big in winter as in summer, resulting in milder winters and not so much warmer summers. The changes will be greatest in the northernmost and interior of the County. Precipitation is expected to rise about 20 percent by 2100, some models showing up to 50 percent increase. Also here there are regional and seasonal differences, and the changes will be biggest in the autumn. Occurrences of extreme weather conditions are expected to increase. An effect of the temperature rise in the winter is that precipitation previously fallen as snow now will fall as rain and sleet, especially in coastal areas. Fluctuating winter temperatures will also result in frequent freeze-thaw events, causing damage to plants and problems for infrastructure. 12

16 Climate change will also result in sea level rise, mainly because of higher sea temperature and melting of glaciers. It is estimated that the sea level will rise between 40 and 60 centimeters in different parts of Nordland County. Similarly, the storm surge level will rise. Increased sea temperatures will also reduce the capacity of the ocean to contain CO2, causing increased acidification of the ocean, which will affect the conditions of animals and plants. Climate change will affect the natural environment in Nordland County in two ways; directly by changing the growing conditions for plants and trees, and the living conditions for different species. The effects are thought to be mainly positive. Indirectly climate changes are expected to change the frequency and scope of natural accidents, such as flood and different kinds of landslides and avalanches. Also here there are geographical and seasonal differences, but there is expected an increase in all kinds of natural accidents. Important infrastructure such as energy production and supply, water supply and drainage, roads, bridges and harbors are all vulnerable to changes in weather conditions and the effects thereof. Increase in precipitation will increase the stream flow, which allow for more energy production from hydroelectric power plants. At the same time changing weather conditions, such as more wind, flooding and frequent freeze-thaw events which can cause icing on the distribution system and electric mains, as well as corrosion and other strain on the installations and mains, might cause damage to the transmission lines and therefore affect delivery safety of the distribution system in Northern Norway. The distribution system in the coastal areas is thought to be most vulnerable. As of today however the system is generally considered to be good. As for water supply, the situation is different. Here the infrastructure is generally undersized according to the present situation, and are not expected to meet the new requirements of a changing climate. Even though the water supply in Norway generally has been good, the water mains are old. The expected increase in precipitation, and especially extreme rainfalls, might pose a risk if the infected water flows into drinking water sources due to lack of drainage capacity in the network. This can lead to contamination of drinking water. In addition, higher temperatures can cause blooms of algae, requiring strict control and purification systems. 13

17 The transport sector is especially vulnerable to climate change. Both transport on sea, road and aviation are expected to experience more difficult conditions in Nordland County. Changing weather conditions, especially icing, flooding, wind and sea level rise and storm surges, will cause more difficult driving conditions and more accidents. Further, damage on roads, train rail and piers and breakwaters, as well as runways, are expected to rise. In Nordland most airports are situated only a few meters above sea level, making it extremely vulnerable not only to rough weather and erosion, but also sea level rise. The same goes for much of the roads in the county. Expenditure on maintenance and repair are therefore expected to rise. Construction and houses will also be affected by different climate change elements. Precipitation, humidity, freeze-thaw cycles, extreme wind will all wear on the buildings and set new requirements for the design of new building. In Nordland frost cracking and moisture damage, especially along the coast, are expected to increase. Maintenance costs are expected to rise. Different industries will experience different consequences from climate change. For agriculture and forestry the effects are overall thought to be positive. Increased temperature will extend the growing season and thereby yield increase, and also allow for growing of new plants. There might however be an increase in plant and animal diseases. A more variable winter climate may lead to more problems with overwintering of perennial crops due to winter stresses. Fluctuating winter temperatures with frequent freeze-thaw events and more precipitation during winter may cause ice encasement or dehardening of plants. More extreme episodes of high precipitation can also cause problems connected with farm operations such as harvesting and soil management. The vegetation will also change and the tree limit will expand north and upwards. Many of the largest fish stocks in Norway are found in northern waters. Despite large complexity and uncertainties, several mechanisms have been identified where the climate is affecting productivity and stock size of important marine harvested species. A temperature increase in the sea is anticipated to increase the productivity at lower trophic levels, and enhance a northward bound expansion of temperate commercially exploited forms along the Norwegian coast. On the other hand, for cod fisheries negative regional responses are also likely. The northward retraction of spawning habitat of north east atlantic cod is already well documented in the annual landings from Vestfjorden to Troms County. And it is 14

18 very likely to see more changes in location and availability of harvested marine species in Nordland due to climate change The conditions for aquaculture are expected to be positive for Nordland County, In southern Norway increased sea water temperature may increase the frequency of stress related diseases and harmful algal blooms as well as ephemeral invasions of gelatinous zooplankton may put local marine habitats at risk, opening up for a move of this industry northwards. Reindeer herding is a very natural dependent industry, as the animals graze all year round. Even though the industry has a long tradition of adapting to changing climatic, as well as socio political and technological changes, the total effect of climate change are thought to be negative. As for tourism, the industry is not as directly affected by climate change as the other sectors, except winter tourism. The tourism businesses dependent on the fisheries both for tourist fishing and whale watching might however be affected by the changes in the migration and regularities of appearance of these, and this may affect the placement and scale of the businesses. In addition, the discontinuation of the primary industries (fishing and processing) may also affect the some areas attractiveness as a travel destination, and thus affecting the area s potential to develop tourism as an alternative industry. This review has shown how all sectors of society will be affected by climate change, and the need to adapt to these changes. We have today sufficient knowledge about the expected climate changes. The challenge is to translate this into operative advices for decision makers and stakeholders. To plan for and adapt to the changes we need first to identify the vulnerability of different sectors and industries at the local level. However, to adequately meet the new challenges of climate change we need a holistic approach, requiring cooperation across administrative and sectoral boundaries. Hopefully this report will contribute to the work to adapt to a changing climate in Nordland County. 15

19 1 GLOBALE KLIMAENDRINGER OG LOKAL TILPASNING HVILKE ENDRINGER SKAL VI TILPASSE OSS? 1.1 INNLEDNING Forskningen har, både ved hjelp av observasjoner og klimamodeller, funnet vitenskaplig belegg for at det har skjedd en menneskeskapt påvirkning av klimaet, særlig de siste 50 årene. CO2 innholdet i atmosfæren har økt med 35 prosent siden den industrielle revolusjon og den globale middeltemperaturen økte med rundt 0,7 grader fra 1906 til Oppvarmingen har skjedd gradvis raskere og modellene viser at oppvarmingen vil fortsette. Klimaendringer vil påvirke samfunnet på mange måter. Det forventes et varmere, våtere og villere vær og naturskader som flom og ras er forventet å øke som en følge av disse endringene. I tillegg er viktig infrastruktur, som veier, havner, rør og ledningsnett sårbar for effektene av klimaendringer. Også viktige næringer som fiskeri, landbruk og tursime vil bli påvirket, både positivt og negativt, av klimaendringene. De fleste endringene vil skje gradvis og gi tid til å foreta tilpasninger. Andre vil komme brått og uventet, og slik være vanskelig å forberede seg på. Uforutsigbarheten i klimautviklingen er et viktig argument for allerede nå å begynne arbeidet med å definere sårbarheten og finne frem til gode tilpasningsstrategier. Denne rapporten har som hensikt å peke på sårbarheten og mulige tilpasningsstrategier for klimaendringer i Nordland fylke. Rapporten er delt i 6 kapittel. I dette kapitlet gir vi en kort gjennomgang av klimaanalyser og globale prognoser. I kapittel 2 presenteres forventede endringer i ulike klimaelementer i Norge og Nordland fram mot Det vil bli gitt en presentasjon av forventet endring i temperatur, nedbør, vind og havnivåstigning og -oppvarming. I kapittel 3 gjennomgås effekter på naturmiljøet. Her presenteres forventet endring i avrenning og flom, samt ulike skredforekomster. I kapittel 4 ser vi på konsekvenser av miljøendringene på ulike sektorer som energiproduksjon og levering, vannforsyning, transport og samferdsel, samt bygg. I kapittel 5 presenteres analyser av klimaendringenes konsekvenser for ulike næringer. Her vil jordbruk, skogbruk, fiskeri og oppdrett, reindrift og 16

20 turisme/reiseliv gjennomgås. Avslutningsvis, i kapittel 6, gis en vurdering av sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer. 1.2 FRA GLOBALE KLIMASCENARIER TIL REGIONALE NEDSKALERINGER Regionale beregninger av klimaendringer bygger på nedskalerte resultater fra globale klimamodeller (framskrivinger av klimaendringene). De globale klimamodellene er svært kompliserte og har mange ulike faktorer som beregningsgrunnlag. Klimaet på jorda har alltid vært i endring og det er mange faktorer som er med å bestemme jordas klima: solinnstråling, store vulkanutbrudd, atmosfærens innhold av klimagasser, hav og luftstrømmer og jordoverflatens egenskaper, for eksempel snø og bredekke og ulike typer vegetasjonsdekke. På toppen av dette har vi fått den menneskeskapte klimaendringen gjennom økt utslipp av CO2 og andre klimagasser, som gir en mye raskere oppvarming enn man ellers ville få. Resultater fra ulike globale klimamodeller gir en forventet økning i global middeltemperatur på mellom 2,4 og 5,8 grader frem til år Klimamodellene baserer seg på ulike scenarier for utslipp basert på FNs Klimapanels fire hovedscenarier, A1, A2, B1 og B2. A1-scenaret gir høyest vekst i utslippene, mens B2- scenariet gir lavest vekst. For en nærmere beskrivelse, se Aaheim et al. (2009). Studier av virkninger av klimaendringer og tilpasning legger oftest A2 og B2- scenariene til grunn. Med A2-scenariet beregnes temperaturøkningen de neste hundre årene å bli mellom 3 og 5 grader. B2-scenariet viser temperaturøkninger på mellom 2 og 4 grader (Aaheim et al. 2009). Den store spredningen i temperaturberegningene skyldes i stor grad forskjellene i beregning av framtidig utslipp av drivhusgasser. Andre faktorer som gjør at man opererer med så store forskjeller er at det er mange faktorer i klimasystemet vi ikke har nok kunnskap om og som vi ikke klarer å innarbeide i klimamodellene. I tillegg vil det også i framtida være naturlige endringer i klima som vi ikke har oversikt over. Alt dette gjør at sannsynligheten for de ulike framskrivingene er vanskelig å beregne. Man har derfor mange valgt å operere med ulike framskrivinger eller scenarier for temperatur og nedbørsendringer, en lav (L), middels (M) og høy (H) framskriving. Den lave framskrivningen bygger på gjennomsnittet av de 10 prosent laveste verdiene fra tilgjengelige klimamodeller, uavhengig av hvilke utslippsscenarioer 17

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard 03 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT, TROMSØ 2005 Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard Presentasjoner og oppsummeringer fra fagmøtet «Klimaendringer i norsk Arktis: Kunnskapsbehov

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Rapport 2014. Felles beredskap - Felles ansvar

Rapport 2014. Felles beredskap - Felles ansvar Rapport 2014 Felles beredskap - Felles ansvar Rapport 2014 Felles beredskap - Felles ansvar Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Klimaendringene i Norge og betydningen for lokal beredskap Frivillig

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis Rapportserie nr. 132 Report series no. 132 Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis NorACIA delutredning 5 Arild Buanes, Jan Åge Riseth, Eirik Mikkelsen Norsk Polarinstitutt er Norges

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Hedmark Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Høringsdokument (Foto: Gaute Moen, Hedmark fylkeskommune) 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL FOR SAMFUNNSSIKKERHETSARBEIDET I HEDMARK...

Detaljer

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner Prosjektleder Ilan Kelman, CICERO CIENS-rapport 4-2011 2 Bioforsk CICERO (Senter for klimaforskning) NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning)

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010

DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010 DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010 Naturindeks for Norge 2010 DN-utredning 3-2010 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: September 2010 Antall sider: 164 Emneord: biologisk mangfold,

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

Naturskade i Ørland kommune

Naturskade i Ørland kommune Vestlandsforsking-notat nr. 5/2008 Naturskade i Ørland kommune Klima- og samfunnsscenarier for 2025 og 2060 Hege Høyer Leivestad, Kyrre Groven og Carlo Aall, Vestlandsforsking Tor Selstad, Østlandsforskning

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis no. 09/08 Climate NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis Eirik J. Førland, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Haugen, Rasmus Benestad, Bjørn Aadlandsvik report Title NorACIAs Klimascenarier for norsk Arktis

Detaljer

Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer

Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer 848 NINA Oppdragsmelding Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer DNs overvåkingsdata potensial og kunnskapsressurs Annika Hofgaard Øvre venstre hjørne på konvolutt Øvre venstre hjørne

Detaljer

Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten

Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten J. Even Ø. Nilsen, Helge Drange, Kristin Richter, Eystein Jansen og Atle Nesje : Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten et prosjekt utført av Nansen senter

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

En fremtidig klimaendring Virkninger på fiskeindustri og økonomi i Nord-Norge

En fremtidig klimaendring Virkninger på fiskeindustri og økonomi i Nord-Norge En fremtidig klimaendring Virkninger på fiskeindustri og økonomi i Nord-Norge - Et tverrfaglig biologisk/økonomisk studium med hovedvekt på samfunnsøkonomi av Frank R. Kræmer Fiskerikandidatoppgave i samfunnsøkonomi

Detaljer

Fylkes-ROS for Finnmark

Fylkes-ROS for Finnmark Fylkes-ROS for Finnmark Risiko- og sårbarhetsanalyse for Finnmark fylke FORORD... 2 KAPITTEL 1 INNLEDNING... 3 KAPITTEL 2 FINNMARK... 7 2.1 GEOGRAFI OG DEMOGRAFI... 7 2.2 NATUR OG MILJØ... 9 2.3 KLIMAENDRINGER:

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

Verdens ferskvannsressurser og den globale krise - en felles utfordring.

Verdens ferskvannsressurser og den globale krise - en felles utfordring. År: 18.11.2008 Verdens ferskvannsressurser og den globale krise - en felles utfordring. Bruk og forbruk, trusler og konflikter John. B Mpongo Ntachombwene Masteroppgave i natur-, helse og miljøvern, 60sp

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer