Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn"

Transkript

1 Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn CI CIENS-rapport Foto: Crestock

2 Tittel: Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Forfattere: Linda Innbjør, CICERO Senter for klimaforskning Kari Larsen, NIKU Norsk Institutt for Kulturminneforskning CIENS-rapport: ISSN: ISBN: Finansieringskilde: Miljøverndepartementet Prosjektleder: Tove Kolset, CICERO Kvalitetsansvarlig: Asbjørn Aaheim, CICERO Antall sider: 82 Sammendrag: Klimautviklingen for Norge viser at vi får et varmere, våtere og villere vær. Klimautviklingen gir årsakssammenhenger og bakgrunn for behovet for tilpasningstiltak, og er viktig kompetanse for forvaltning, næringsliv og beslutningstakere. Slik kunnskap om klimaprosesser gir innsyn i klimaendringenes mulige konsekvenser for vårt samfunn. Tilpasning til klimaendringer kan best beskrives som en kontinuerlig prosess, både til gradvise klimaendringer og plutselige værhendelser. Planlegging av tilpasningstiltak krever kompetanse både om klimaendringer, og om lokal / regional sårbarhet. Slik kompetanse må benyttes i samfunnsplanlegging, helst i et langsiktig planleggingsperspektiv. Ulike forskningsprosjekt og utredninger viser til at større grad av samordning mellom forvaltningsnivå og sektorer er nødvendig for å få oversikt over klimatilpasningsutfordringer og behov for tiltak. Kunnskapsnivået må økes i forvaltningen og spisskompetanse fra ulike utsatte sektorer er viktig kunnskap i samfunnsplanlegging og tilpasningsarbeid. Samtidig som klimaendringer rammer lokalt, ligger både årsaksforhold og mulighet for tilpasning også utenfor de lokale styringssystemenes rammer. Pris: 250,- Dato: 27. januar 2011 Emneord: Klimautviklingen i Norge, beregning av sårbarhet og risiko, nasjonal klimatilpasning, tilpasning innen kulturminnevern Rapporten kan bestilles fra: CIENS, Forskningssenter for miljø og samfunn Gaustadalléen 21, 0349 OSLO Tel: Faks:

3 Title: Adaptation to climate change in Norway adaptation to changes in our climate system and research findings Authors: Linda Innbjør, CICERO Kari Larsen, NIKU CIENS-report: ISSN: ISBN: Financed by: Ministry of the Environment Project manager: Tove Kolset, CICERO Quality manager: Asbjørn Aaheim, CICERO Pages: 82 Price: 250,- Date: January 27 th, 2011 Abstract: Climate change and climate development gives an important background for describing the need for adaptation, and are as such, important skills for management, business and policy makers. Such knowledge on climate processes provides insight into potential climate change impacts on our society. Adaptation to climate change can best be described as a continuous process, both to gradual and sudden climate change and extreme weather events. The planning of adaptation measures requires expertise both about climate change and local / regional vulnerability. Such expertise must be used in community planning, preferably in a long-term planning perspective. Various research projects and studies show that a greater degree of coordination between administrative levels and different sectors is necessary to get an overview of climate adaptation challenges and the need for action. The level of knowledge must be increased in the management and expertise from various vulnerable sectors is important knowledge in community planning and climate change adaptation. While climate change affects local communities, the causes behind the need for adaptation, and the opportunities and barriers for adaptation, often lies beyond the local control system limits. Keywords: Climate change in Norway, Estimates of vulnerability and risk, National climate change adaptation, Adaptation within the sector of cultural heritage The report can be ordered from: CIENS, Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Gaustadalléen 21, NO-0349 OSLO, Norway Tel: Faks:

4 Forord Denne rapporten er del av prosjektet Helhetlige informasjonspakker for kunnskapsstatus fra forskningen og omhandler klimatilpasning. Både bakgrunnen for og årsakssammenhenger innen behovet for klimatilpasning, er beskrevet i utredningen. CICERO har utarbeidet rapporten etter retningslinjer fra Miljøverndepartementet som oppdragsgiver, der det er bedt om et tverrfaglig fokus som gir en skisse av forskningsutviklingen på feltet, samt viser til bakgrunnen for behovet for klimatilpasning og en skissering av klimatilpasning som forskningsfelt. Seniorrådgiver Linda Innbjør er forfatter av CICEROs bidrag i denne rapporten som har fokus på generelle utviklingstrekk som er viktig i en kunnskapsstatus om klimatilpasning, mens Kari Larsen ved Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) er forfatter av delen om klimatilpasning innen et spesifikt forvaltningsområde - kulturarvfeltet. Effekter av klimaendringer er skissert i del 1 der det går frem hvilke endringer i klima vi etter nyeste forskning kan forvente oss i Norge. Fremstillingen gir også en oversikt over hvilke områder i Norge som beregnes å bli berørt i forhold til ulike klimaforhold som temperatur og nedbør. Å finne frem til sårbarhet for klimaendringer innebærer et behov for å analysere flere faktorer enn bare klimaendringer, og dette er beskrevet i del 2. Utviklingen innen fagfeltet tilpasningsforskning, og ulike forskningsresultater fra tilpasningsprosjekter er skissert i del 3. I del 4 er klimatilpasning innen spisskompetanseområdet kulturminner skissert, utarbeidet ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU). En siste del av rapporten gir en kort beskrivelse av det internasjonale behovet for klimatilpasning og mulige konsekvenser for politikkutforming i Norge (del 5). Kommunikasjonsstrategi og kursopplegg for denne rapporten er tilrettelagt av Silje Iren Pileberg (CICERO). De ulike temaene som er tatt opp i dette kunnskapsgrunnlaget kan videreutvikles til foredrag eller kurs for miljøforvaltningen. Deltakerne i prosjektet ønsker å takke Miljøverndepartementet for denne muligheten til å utarbeide en syntese over viktige trekk ved klimatilpasningsforskningen og skissere behovene innen planlegging og utvikling av klimatilpasningstiltak. 3

5 Innhold FORORD ÅRSAKSSAMMENHENGER OG BAKGRUNN FOR FORVENTEDE KLIMAENDRINGER I NORGE KLIMAMODELLER, SCENARIER OG OBSERVERTE KLIMAENDRINGER BEREGNINGER AV KLIMAENDRINGER I NORGE TEMPERATURUTVIKLING I NORGE BEREGNET TEMPERATURØKNING I NORGE TØRKE OG HETEBØLGER DAGER MED EKSTREMTEMPERATUR FRYSE - TINE SYKLER BEREGNINGER AV NEDBØR OG ENDRINGER I NEDBØRSMØNSTRE BERGNINGER AV ENDRET AVRENNING EKSTREMNEDBØRSDAGER KORTTIDSNEDBØR OG TIMES NEDBØR ENDRINGER I VINTERNEDBØR EKSTREMVÆR OG KLIMARELATERTE NATUR- OG SKADEHENDELSER DE MEST UTSATTE GEOGRAFISKE OMRÅDENE I NORGE PÅVIRKNING AV NORSK NATURMILJØ KLIMAUTFORDRINGER, TILPASNING OG NATURVERNLOVGIVNINGEN OPPSUMMERING KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER OG BEREGNING AV SÅRBARHET KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER HVA VET VI OM KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER I NORGE? HVILKE KLIMAENDRINGSEFFEKTER KAN SKAPE UTFORDRINGER SÅRBARHET FOR KLIMAENDRINGER Hvordan defineres klimasårbarhet? Indikatorer for klimasårbarhet et utgangspunkt for klimasårbarhetskartlegging HVEM HAR ANSVAR FOR Å KARTLEGGE KLIMASÅRBARHET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSER (ROS) OG BEREDSKAPSPLANLEGGING SÅRBARHET ELLER MOTSTANDSKRAFT Risiko og sårbarhet ikke bare avhengig av tekniske løsninger og økonomisk kapasitet Sammenheng mellom kompetansebehov, institusjonell sårbarhet og samarbeid KLIMATILPASNING KLIMATILPASNING ET FORSKNINGSFELT UNDER UTVIKLING Behovet for tverrfaglig klimatilpasningsforskning ET HELHETLIG FORSKNINGSFOKUS FORSKNING OG UTREDNING KLIMAKOMPETANSE FOR SAMFUNNSPLANLEGGERE? STYRINGSSYSTEMER, SAMFUNNSPLANLEGGING OG KLIMAKOMPETANSE Kommunenes rolle og mulighet til klimatilpasning Regionalt ansvar tilsynsfunksjon og viktig samfunnsplanlegging Nasjonale myndigheters sentrale ansvar innen klimatilpasning Behov for insentiver for klimatilpasningstiltak FELLES UTFORDRINGER SAMHANDLING OG KUNNSKAPSDELING USIKKERHET OG FØRE-VAR PRINISPPET EKSEMPLER FRA NYERE FORSKNINGSPROSJEKTER METODEDISKUSJON I KLIMATILPASNINGSFORSKNING - HOLISTISKE FORSKNINGSMETODER OPPSUMMERING

6 4 KLIMATILPASNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØER INNLEDNING KLIMARELATERTE EFFEKTER KLIMARELATERTE SKADER OG MULIG TILPASNINGER OPPSUMMERING LITTERATUR/NETTSIDER TIL DEL 4 AV UTREDNINGEN GLOBALE KLIMAENDRINGER - FORMIDABLE INTERNASJONALE UTFORDRINGER KLIMATILPASNING I ET GLOBALT PERSPEKTIV FOR MYE VANN ELLER FOR LITE VANN? FORSTERKENDE TILBAKEKOBLINGSEFFEKTER OG IRREVERSIBILITET SAMMENHENG MELLOM FATTIGDOM OG SÅRBARHET FOR KLIMAENDRINGER MILJØRETTET UTVIKLINGSSAMARBEID KLIMATILPASNINGSKOSTNADER INTERNASJONALT OPPSUMMERING LITTERATURLISTE (TIL DEL 1, 2, 3 OG 5 AV UTREDNINGEN):

7 6

8 1 Årsakssammenhenger og bakgrunn for forventede klimaendringer i Norge Linda Innbjør (CICERO) For å få en forståelse for behovet for tilpasning til endrede klimatiske forhold kan det være nyttig å se nærmere på den klimautviklingen som er forventet i Norge. I det følgende vil siste forskningsresultater fra nedskalerte klimamodeller for våre nærområder presenteres for å gi mest mulig helhetlig informasjon om årsakssammenhenger og naturvitenskaplige forskningsfunn og kunnskapsstatus med hensyn til klimautviklingen i dag. FAKTA Ut fra fortidens klima og modelleringer av dette utvikler klimaforskere scenarier for hvordan den globale temperaturen i atmosfæren vil endre seg i fremtiden Scenariene gir ulike resultater ut fra hvor store fremtidige klimagassutslipp (eller kutt i klimagassutslipp) som legges inn i modellene. Dermed er også beregninger av samfunnsutviklingen viktig for klimascenariene Globale utslippene fra fossilt brensel ligger langt over beregningene som scenariene i FNs Klimapanel 2007 bygger på En økning av global middeltemperatur på over 2 grader celsius beregnes som farlige klimaendringer Naturens evne til CO2 opptak er svekket og våre utslipp av klimagasser kan dermed få en langt større oppvarmingseffekt på atmosfæren enn det vi hittil har trodd Målinger av pågående klimaendringer ligger foran den utviklingen klimamodellene viser Økning i utslipp av klimagasser har funnet sted globalt og skapt behov for beregninger av hvilke konsekvenser en oppvarming på 4 grader vil få for de befolkede områdene i verden Tipping points er et utrykk som benyttes for å beskrive at store tunge klimasystemer endres i så stor grad at endringene er irreversible Når gjennomsnittlig temperatur endres vil også ytterpunktene endre seg og skape ekstremer innen ulike værfenomener 7

9 Økt temperatur skaper økt energi i det atmosfæriske system og dette fører klimasystemet inn i en mer ustabil og uforutsigbar tilstand Klimaendringer i Norge får ulike utslag regionalt men alle deler av landet berøres. Kystnære områder og Nord Norge er særlig utsatt for forventede klimaendringer. Det ventes en økning på 75 prosent flere dager med ekstremnedbør i Norge fram mot En fordobling eller tredobling av ekstremnedbørsdager, samt at selve nedbørsmengden på disse dagene vil øke med et gjennomsnitt på ca 25 prosent i forhold til i dag, er alvorlig og vil skape utfordringer. Ekstremvær vil føre til økt forekomst av klimarelaterte natur- og skadehendelser i Norge Klimautfordringer må tas hensyn til i naturforvaltningen som etter den nye Naturmangfoldsloven skal være økosystembasert. Dette innebærer en plikt til å vurdere tiltak når natur er truet, ikke bare innenfor de definerte verneområdene Det er i dag et udekket kunnskaps- og ressursbehov for å løse sammensatte og helhetlige miljøforvaltningsoppgaver som også tar hensyn til klimautviklingen. Det kan tenkes at det kan være nyttig å se klimautfordringer, behovet for monitorering av hvordan naturmiljøet reagerer på klimaendringer og tilpasning innen naturforvaltningen som et eget forvaltningsområde. 1.1 Klimamodeller, scenarier og observerte klimaendringer Klimaet på jorda har alltid vært i endring og det er flere faktorer som er med å bestemme jordas klima. Både solinnstråling, innhold av klimagasser i atmosfæren, jordoverflatens egenskaper som snø- og isdekke samt ulike former for vegetasjonsdekke har innvirkning på klimaforhold. Klimamodeller danner utgangspunkt for klimaforskeres utvikling av scenarier for å beregne hvordan den globale temperaturen i atmosfæren vil endre seg i fremtiden. Når de numeriske klimamodellene kan gjenskape historisk klima, kan de sannsynligvis også benyttes til å beregne fremtidige klimaendringer. Man gjør da beregninger med de ulike scenariene for fremtidige utslipp. Disse scenariene, som B2 og A2, gir ulike temperaturøkning som resultat, fordi de bygger på ulike mengde utslipp som input i modellen. For å skille mellom menneskeskapte klimaendringer og de naturlige er kunnskap om hvordan klimaet var før den industrielle revolusjon viktig. Å studere fortidens klima er nødvendig for å si noe om de framtidige klimaendringene. Forskningen har, både ved hjelp av observasjoner og utvikling av klimamodeller, funnet vitenskapelig belegg for at det har skjedd en menneskeskapt påvirkning av klimaet, særlig de siste 50 årene (IPCC 2007). Farlig temperaturøkning blir av mange definert som en økning på over 2 grader celsius. Som vist i figuren under beregnes det i FNs klimapanels rapport fra 2007 økende grad av effekter på økosystemer og matproduksjon jo høyere den globale temperaturen stiger. 8

10 Figur 1: Beregninger av utslipp av klimagasser danner utgangspunktet for beregning av den globale temperaturutviklingen. Hvordan våre samfunn utvikler seg med hensyn til energiforbruk og utslipp er derfor en viktig del av klimaforskningen (Kilde: IPCC 2007). Figur 2: Økt global temperatur har helhetlig effekt på viktige økosystemer og viktige livsvilkår for mennesker, slik som matproduksjon. Det er viktig å være klar over at målinger av reelle utslipp nå viser at disse har økt med 40 % siden 1990, som er referanseår for Kyoto-avtalen 1. Fra 2000 og frem til i dag har utslippene økt med 3,4 % i årlig gjennomsnitt. Samtidig viser målinger at stadig mer av 1 Referanse: 9

11 CO 2 -utslippene blir værende i atmosfæren. Dette tyder på at naturens evne til CO2- opptak er svekket. Våre utslipp av klimagasser kan dermed få en langt større oppvarmingseffekt på atmosfæren enn det vi hittil har trodd. 2 Met Office Hadley Centre har laget en oppdatert oversikt over hvilke konsekvenser en oppvarming på 4 grader vil få for de befolkede områdene i verden på bakgrunn av den økningen i utslipp av klimagasser som har funnet sted globalt (se figur 3). Det beregnes her at man vil nå 4 grader oppvarming globalt langt tidligere enn ved år 2100 om utslippene ikke reduseres drastisk. Landområdene vil varmes opp betydelig raskere enn verdenshavene og oppvarmingen over land vil bli på hele 5,5 grader over førindustrielt nivå. Norge ligger langt mot nord, og det er i polområdene endringen forventes å gå raskest og gi størst utslag. 3 Figur 3: Tipping points er et utrykk som benyttes for å beskrive at store tunge klimasystemer endres i så stor grad at endringene er irreversible. Her er områder på jordkloden hvor det beregnes av klimaendringene har gått over i en negativ selvforsterkende endring gjengitt i synteserapporten fra Climate Change global riskas, challenges and decisions, (Copenhagen 2009). Figuren under viser hvordan de globale utslippene fra fossilt brensel ligger langt over beregningene som FNs Klimapanel 2007 scenariene bygger på. I denne modellen beregnes det derfor at temperaturen vil stige langt over 4 grader frem mot år Peters, Glenn; Nature Geosciences, 2009: Trends in the sources and sinks of carbon dioxide se også:

12 Figur 4: Kilde: Synthesis report Climate change - Global risks, Challenges & decisions (Copenhagen 2009) Registrerte temperaturendringer er altså en annen type klimainformasjon enn utvikling av klimascenarier bygget på sannsynlig utvikling av klimagassutslipp. Også med hensyn til forskning omkring hva som er naturlige klimaendringer og hva som kan beregnes å være menneskeskapte endringer gjennom utslipp og arealutnyttelse (med mer) utgjør observerte temperaturendringer viktige data. I figur 5 vises resultater fra ulike verdensdeler med hensyn til modeller for hvordan de naturlige klimaendringene, forårsaket av vulkanutbrudd og solaktivitet vil påvirke temperaturen. Dernest sammenlignes dette med den gjennomsnittlige temperaturøkningen man får når også menneskeskapte utslippslegges inn i modellen. Den observerte kontinentale gjennomsnittstemperaturen (som vises ved den røde linjen i modellene) samsvarer best med gjennomsnittsberegningene der menneskeskapte utslipp er tatt med. Figur 5: I denne modellen er både menneskeskapte og naturlige klimaendringer tatt med, deretter er observert gjennomsnittstemperatur (vist som rød linje i modellene). 11

13 1.2. Beregninger av klimaendringer i Norge I Norge har vi pålitelige meteorologiske data fra ca Klimaet beregnes oftest ut fra normaler som er middelverdier for bestemte 30-års perioder. Perioden 1961 til 1990 er internasjonalt anerkjent referanseperiode. Beregninger av klimaendringer i Norge bygger på globale klimaendringsmodeller. RegClim har nedskalert scenarioene fra FNs Klimapanel (IPCC 2007) for å gi et bilde av klimautviklingen fremover i våre områder, prosjektet er nå videreført i NorClim som arbeider videre med utvikling av modellene. 4 For å gi et bilde av hvordan framtidas klima vil bli, benyttes klimaframskrivninger, også kalt klimascenarier. Rapporten Klima i Norge 2100 inneholder en sammenstilling av hvordan klimaendringene vil bli i Norge fram mot I hovedsak er rapporten basert på resultater fra FNs klimapanel i 2007 og en videre nedskalering til vår del av verden og til Norge. Rapporten opererer med tre scenarioer for temperatur- og nedbørsforandring - et lavt (L), et middels (M) og et høyt (H) scenario. For Norges gjennomsnittstemperatur gir det lave scenariet en oppvarming på 2,3 grader, det midterste 3,4 grader og det høye 4,6 grader 6. Klima i Norge presenterer samlede tall for temperatur- og nedbørutviklingen på regionalt nivå helt fram mot år Rapporten fokuserer på tre ulike perioder - de nærmeste 10 til 20 årene, perioden fra 2021til 2050, samt Grunnen til at man opererer med ulike framskrivninger eller scenarier er flere. En faktor er at man ikke vet hvordan de framtidige klimagass- og partikkelutslippene vil bli. Det vil alltid være risiko for avvik tilknyttet klimamodellene. I denne fremstillingen vil det vises til forventede klimaendringer både for lav (L), middels (M) og høy (H) framskrivning Temperaturutvikling i Norge Med økt temperatur øker energimengden i atmosfæren og dermed øker selve aktivitetsnivået i klimasystemet. En varmere atmosfære inneholder mer fuktighet på grunn av det hydrologiske kretsløpet som består av prosesser som fordampning, avrenning, nedbør og snøsmelting. Dette er et evig kretsløp der vannet som fordamper fra bakken og havet kommer igjen som nedbør. Oppvarmingen fører til mer fordampning som igjen fører til mer nedbør. Det utvikles klimamessige forhold som er mer ekstreme enn de vi er vant til og det oppstår en uforutsigbarhet i forhold til historisk klima. Dette viser seg for eksempel gjennom en økt frekvens av lavtrykksaktivitet, der stormer blir sterkere og mer intense nedbørssystemer opptrer. Det er mer fuktighet til rådighet i atmosfæren, noe som frigjør mer energi. Globalt registreres det også ekstreme hendelser knyttet til kortidsnedbør. 4 og 5 Norsk Klimasenter (2009): Klima i Norge Den lave framskrivningen bygger på gjennomsnittet av de 10 prosent laveste verdiene fra tilgjengelige klimamodeller. Modellen for dette scenariet forutsetter en svært rask utslippsreduksjon med overgang fra bruk av olje, kull og gass til fornybare energikilder og en begrenset befolkningsvekst. Høy framskriving viser et gjennomsnitt av de 10 prosentene som viser høyest temperaturstigning på modellene. Middels framskrivning er de 80 prosent resterende verdiene. 12

14 Temperatur fungerer dermed som en driver for klimaendringene, og oppvarmingen av atmosfæren påvirker en rekke faktorer som blant annet nedbørsmønster og intensitet, vannføring og avrenning, snø og isdekke og endringer i biologiskmangfold og livsmiljø. Det er store ulikheter med hensyn til hvor mye temperaturen vil øke i de ulike regionene i Norge og det er også naturlige klimavariasjoner her til lands. Årsmiddeltemperaturen for Norge er på det nåværende tidspunkt beregnet til å være ca. +1 grad og varierer fra +6 grader langs kysten på Vestlandet mens den er lavere enn -4 grader på høyfjellet. Vinterstid er det varmest langs kysten, mens det om sommeren måles høyest temperatur i innlandet. Det varmeste området på årsbasis er kystsonene fra Lista til Stadt, mens det kaldeste området i lavere strøk er Finnmarksvidda med -3,1 (Norsk klimasenter: 2009) Beregnet temperaturøkning i Norge På landsbasis er temperaturøkningen beregnet til å bli størst om vinteren og minst om sommeren. Det beregnes at økningen blir størst i Nord-Norge med mellom 3,1 (L) til 5,2 (H) grader på Finnmarksvidda. Minst temperaturøkning får Vestlandet med mellom 1,9 og 4,2 grader på årsbasis (perioden ). Til sammenligning er det ventet en oppvarming mellom 1,7 og 2,8 grader på Finnmarksvidda for perioden På Vestlandet er oppvarmingen beregnet å ligge mellom 1 og 2,3 grader i samme periode. 7 Tabell 1: Middels, lav og høy temperaturøkning (i grader) angitt som årsgjennomsnitt for perioden (Referanseperiode: ) KILDE: Norsk klimasenter: Klima i Norge 2100, 2009 Middels Lav Høy Norge 3,4 2,3 4,6 Østlandet 3,4 2,3 4,8 Vestlandet 3,1 1,9 4,2 Trøndelag 3,2 2,2 4,4 Nordland/Troms 3,4 2,3 4,6 Finnmarksvidda 4,2 3,1 5,2 Varanger 4,2 3,0 5,4 Som vi ser av tabellen er det beregnet høyeste temperaturstigningen i Varanger. Med høy framskrivning (H) ventes også temperaturstigningen for vintersesongen her å bli høyest i landet med hele 7,3 grader mot slutten av dette århundredet. Dette er en svært dramatisk økning, og selv middels framskrivning (M) gir en oppvarming på hele 5,2 grader 7 Se tabell s. 77: Klima i Norge 2100 (Norsk Klimasenters rapport til Klimatilpasningsutvalget) 13

15 vinterstid. Folk bosatt i kystområder i Finnmark vil etter disse fremskrivningene oppleve de største temperaturendringene. Deres årlige fyringssesong ventes å bli redusert med mer enn 50 dager på 60 år. 8 Økning i grader på landsbasis: Årsmiddel: 1,2 2,5 Vinter 1,5 3,3 Vår 1,2 2,6 Sommer 0,8 1,9 Høst 1,3 2,6 Økning i grader på landsbasis: Årsmiddel: Vinter 2,8 6,0 Vår 2,3 4,8 Sommer 1,4 3,5 Høst 2,4 4,8 Som det går frem av tabellene over, forventes det en stigning av temperatur i Norge utover i scenarieperioden frem mot Tørke og hetebølger Faren for tørke om sommeren kommer til å øke, særlig fra 2050, mens det på kort sikt beregnes små endringer i tørke som påvirker markvannsunderskuddet 9. Høyere temperatur øker fordampningen fra jorda, og gjør at markvannunderskuddet etter hvert vil bli betydelig større om sommeren. I praksis betyr dette økt risiko for tørke. 10 Dette har konsekvenser for jord- og skogbruk, og øker skogbrannfaren. Cicero og Cowi (2008) 11 omtaler hvilke konsekvenser tørke kan komme til å få for Norge. De største temperaturøkningene er i denne rapporten beregnet til å opptre i Sørøst-Norge, hvor også vanntilgangen forventes å legge begrensninger for trevekst. Tørke kan føre til at arter som krever høyere temperatur, ekspanderer på bekostning av 8 Fyringssesongen defineres som perioden fra og med den dagen døgnmiddeltemperaturen synker under 10 o C om høsten til den stiger over 10 o C om våren. 9 Markvann er et uttrykk for mengden av vann i jordlaget mellom grunnvannsnivå og jordoverflaten. 10 På landsbasis forventes det mer nedbør og økt avrenning i Norge men i et varmere klima vi tørkeperioder blir mer vanlig og i slike perioder vil tørken kunne bli mer intens, særlig i de sørøstlige deler av landet. 11 Cicero og COWI Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming (2008:507). 14

16 gran. Videre er tørkerammede trær mer utsatt for angrep fra skadedyr og brann. På tallet ødela granbarkebiller 4 millioner kubikkmeter med grantrær, noe som tilsvarer omtrent halvparten av normal årlig hugst i Norge i dag. I tillegg kan tørkeperioder komme til å øke forekomsten av setningsskader på bygg og andre konstruksjoner. Et varmere og tørrere klima kan også øke faren for skogbrann, blant annet fordi det såkalte markvannsunderskuddet øker. Vi har imidlertid ikke funnet studier som indikerer hvor store volumer dette kan dreie seg om i Norge. Tørke har tradisjonelt vært ansett som et problem som først og fremst rammer utviklingsland, de senere årene har det vokst fram en erkjennelse av at det også kan ramme industriland. I 2003 ble store deler av Europa rammet av langvarig hetebølge som resulterte i dødsfall og skader for rundt 12 milliarder Euro. Ifølge FNs klimapanel (IPPC 2007) har det blitt vanligere med varme dager og hetebølger inntreffer oftere. 12 I 2010 opplevde Russland en usedvanlig langvarig varmeperiode med høytrykk som resulterte i store skogbranner og mange helseutfordringer for befolkningen Dager med ekstremtemperatur En beregning av antall døgn i året som har middeltemperatur over 20 grader brukes for å se på endringen i antall dager med ekstremtemperatur. I perioden (referanseperioden) forekom dette en til to dager per år i et begrenset område langs Oslofjorden. I perioden 2070 til 2100 vil forekomsten av døgn med over 20 grader øke med over 30 dager flere steder på Østlandet. Bortsett fra på høyfjellet og i områder langs kysten, forventes det også å forekomme dager med middeltemperatur på over 20 grader over hele Norge Fryse - tine sykler Det er stor interesse knyttet til hvor mange flere dager en vil få der temperaturen beveger seg rundt 0, det som kalles 0-gradspassering. Haugen og Iversen (2008) har gjort noen beregninger av dette på grunnlag av dynamisk nedskalerte framskrivninger14. I kystnære strøk vil antall dager som blir kaldere enn 0-grader avta mellom 10 og 60 prosent mot I innlandet og fjellområdene vil endringene ligge mellom -10 til 10 prosent. 12 Cicero, ECON Pöyry og Vestlandsforsking (2009): Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge 13 Klima i Norge 2100 Norsk Klimasenter 2009, kart s Haugen, J.E. og T. Iversen (2008): Tellus 60A «Response in extremes of daily precipitation and wind from a downscaled multi-model ensemble of anthropogenic global climate change scenarios.» (s ) 15

17 Illustrasjon 1: Ekstremer når gjennomsnittet endrer seg - endres også ytterpunktene, her vist ved raske temperaturendringer med frost etter regn og mildvære. Slike skifter skaper uforutsigbarhet grunnet økt ustabilitet (Nice 2006) Beregninger av nedbør og endringer i nedbørsmønstre Klimaforskningsgrunnlaget er i dag svært solid i forhold til sammenhengen mellom menneskeskapte klimagassutslipp og den oppvarmingen av atmosfæren som vi har sett de siste 50 årene (IPCC 2007). Det er nå også publisert forskningsresultater som viser til at også endringer i nedbørsmønstre kan tilskrives endringer skapt av klimagassutslipp. I disse arbeidene skisseres også både temperatur og nedbørsendringer som irreversible klimaendringer på bakgrunn av at endringene henger sammen med store atmosfæriske systemendringer som det vil ta flere tusen år å reversere. Endringer fører også til at de store lavtrykksystemene får en mer nordlig bane, noe som vil få virkninger for Norge særlig i kystnære strøk, med påfølgende nedbørsaktivitet og vind. 15 En av konsekvensene av de forventede globale temperaturendringene, med påfølgende oppvarming i Norge, er at det også blir økt nedbør fram mot I dag er gjennomsnittlig årsnedbør for Norge beregnet til 1486 mm. Rundt 346 mm av dette fordamper, mens 1140 går til avrenning. Minst nedbør er det i øvre del av Gudbrandsdalen og indre Troms med mindre enn 300 mm. Årsnedbøren i Norge er størst i midtre strøk på Vestlandet. Størst målt normal årsnedbør (3575 mm) har stasjonen Brekke i Sognefjorden. Men den aller største nedbørsmengden faller i fjellområdene hvor det er vanskelige måleforhold. Deler av de vestlige breområdene i Norge har trolig en normal årsnedbør på godt over 5000 millimeter (Norsk klimasenter: 2009). 15 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Solomon S. et al., 2009: Irreversible climate change due to carbon dioxide emissions 16

18 Økning i nedbør for periodene og (beregnet i %) Årsgjennomsnitt: 2,4(L) 14 (H) % 5,4 (L) 30,9 (H) % Vinter 3,8 (L) 18,4 (H) Vår 3,7(L) 20(H) Sommer -1,6 (L) 9,7 (H) Høst 2,1 (L) 16,1 (H) 8,5 (L) 39,9 (H) 7,2 (L) 41,5 (H) -3,2 (L) 17,4 (H) 4,6 (L) 33,4 (H) Nedbøren i Norge har økt med 18 prosent de siste 100 år. Denne økningen kommer til å fortsette over hele landet fram mot Størst økning vil vi få på de stedene der det allerede I dag faller mye nedbør. Rapporten Klima i Norge 2100 har delt landet inn i tretten ulike nedbørsregioner, og variasjonene mellom regionene er store16. Tabell 2: Middels, lav og høy forandring i årsnedbør (i prosent) for perioden (Referanseperiode ) KILDE: Norsk klimasenter: Klima i Norge 2100, 2009 Middels Lav Høy Norge Østfold Østlandet Sørlandet Sør-Vestlandet Sunnhordaland Sogn og Nordhordaland Dorve/Nord-Østerdal Møre og Romsdal Inntrøndelag Trøndelag/Helgeland Hålogoland Finnmarksvidda Varanger Klima i Norge 2100 (tabell s.:93-94) 17

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Rapport 2014. Felles beredskap - Felles ansvar

Rapport 2014. Felles beredskap - Felles ansvar Rapport 2014 Felles beredskap - Felles ansvar Rapport 2014 Felles beredskap - Felles ansvar Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Klimaendringene i Norge og betydningen for lokal beredskap Frivillig

Detaljer

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis Rapportserie nr. 132 Report series no. 132 Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis NorACIA delutredning 5 Arild Buanes, Jan Åge Riseth, Eirik Mikkelsen Norsk Polarinstitutt er Norges

Detaljer

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner Prosjektleder Ilan Kelman, CICERO CIENS-rapport 4-2011 2 Bioforsk CICERO (Senter for klimaforskning) NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning)

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Hedmark Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Høringsdokument (Foto: Gaute Moen, Hedmark fylkeskommune) 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL FOR SAMFUNNSSIKKERHETSARBEIDET I HEDMARK...

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard 03 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT, TROMSØ 2005 Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard Presentasjoner og oppsummeringer fra fagmøtet «Klimaendringer i norsk Arktis: Kunnskapsbehov

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 09 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 - Et nasjonalt risiko-, trusselog sårbarhetsbilde - Risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2011

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2011 11 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2011 - Et nasjonalt risikobilde - Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

Fylkes-ROS for Finnmark

Fylkes-ROS for Finnmark Fylkes-ROS for Finnmark Risiko- og sårbarhetsanalyse for Finnmark fylke FORORD... 2 KAPITTEL 1 INNLEDNING... 3 KAPITTEL 2 FINNMARK... 7 2.1 GEOGRAFI OG DEMOGRAFI... 7 2.2 NATUR OG MILJØ... 9 2.3 KLIMAENDRINGER:

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis no. 09/08 Climate NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis Eirik J. Førland, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Haugen, Rasmus Benestad, Bjørn Aadlandsvik report Title NorACIAs Klimascenarier for norsk Arktis

Detaljer

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Innhold INNLEDNING... 2 HVORFOR KLIMAFORSKNING?... 2 MÅL OG PRIORITERINGER... 3 HOVEDMÅL... 3 DELMÅL... 4 Faglige delmål... 5 Strategiske

Detaljer

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim Foto: Husmofoto Design: Jan Neste Design Et klimascenario for om 50 år Fakta om RegClim RegClim er kortnavnet på et koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautviklingen i Norden,

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Naturskade i Ørland kommune

Naturskade i Ørland kommune Vestlandsforsking-notat nr. 5/2008 Naturskade i Ørland kommune Klima- og samfunnsscenarier for 2025 og 2060 Hege Høyer Leivestad, Kyrre Groven og Carlo Aall, Vestlandsforsking Tor Selstad, Østlandsforskning

Detaljer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer Jan Erling Klausen, Inger-Lise Saglie Knut Bjørn Stokke Marte Winsvold Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer NOTAT 2012:101 Tittel: Forfatter: Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske

Detaljer

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren FFI-rapport 2012/00605 Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren Oddvar Myhre, Trine Reistad, Kristin Fjellheim, Hege Ringnes og Kjetil Sager Longva Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

Veiledning om klilmatilpasning

Veiledning om klilmatilpasning Vestlandsforsking-notat nr. 1/2009 Veiledning om klilmatilpasning Hvordan kan KS møte kunnskaps- og veiledningsbehovet i kommuner og fylkeskommuner på området klimatilpasning? En utredning laget av Vestlandsforsking

Detaljer