Utvalg: International Insurance Company of Hannover Ltd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: International Insurance Company of Hannover Ltd"

Transkript

1 Utvalg: International Insurance Company of Hannover Ltd Innholdsfortegnelse Frostating lagmannsrett - LF Hålogaland lagmannsrett - LH Borgarting lagmannsrett - LB Hålogaland lagmannsrett - LH Gulating lagmannsrett - LG Side 1

2 Frostating lagmannsrett - LF Instans Frostating lagmannsrett - Dom Dato Publisert LF Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Salg av fast eiendom. Mangler. Prisavslag. Erstatning. Avhendingsloven 3-9 og Sammendrag Bolig solgt «som den er» hadde mangler. Tingretten tilkjente prisavslag/erstatning til kjøper på ca kroner. Etter anke fra kjøper ble erstatning/prisavslag satt til ca kroner. Saksgang Sør-Trøndelag tingrett TSTRO Frostating lagmannsrett LF ( ASD-FROS). Parter Thomas Bølum Kjørstad (advokat Heidi Nergård), Camilla Bølum Kjørstad (advokat Heidi Nergård) mot Unni Bollingmo Killi Olsen (advokat Haakon Andreas Langeland), Internaitonal Insurance Company of Hannover Limited (advokat Haakon Andreas Langeland). Forfatter Lagdommer Arve Rosvold Alver, førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, ekstraordinær lagdommer Guri Grønflaten. Saken gjelder prisavslag og erstatning som følge av mangler ved kjøp av bolig. Thomas Bølum Kjørstad og Camilla Bølum Kjørstad kjøpte eneboligen Uglaveien 33 i Trondheim ved kjøpekontrakt av 16. juni Selger var Unni Bollingmo Killi Olsen, som hadde tegnet eierskifteforsikring i International Insurance Company of Hannover Limited (har senere skiftet navn til International Insurance Company of Hannover Public)(heretter selskapet). Både selger og selskapet ble saksøkt i saken. Tvisten har stått om tre typer mangler: - Badet (inkl. el.anlegg bad, samt murerarbeid og rørleggerarbeid). - Drenering - El.anlegget utenfor badet Eneboligen Uglaveien 33 i Trondheim ble kjøpt av ekteparet Kjørstad for kroner og overtatt 1. desember Boligen ble oppført i 1952 på to plan med kjeller. I henhold til kjøpekontrakten pkt. 08 ble boligen solgt «i den stand den var ved kjøpers besiktigelse», jf. avhendingsloven 3-9. Det forelå en boligsalgsrapport i forbindelse med salget, utarbeidet av Takst 1 AS ved Arne Morten Berg. Boligen ble besiktiget to ganger av kjøperne før avtalen ble inngått. Stevning til Sør-Trøndelag ble tatt ut fra kjøpernes side 12. november Tilsvar ble inngitt 2. desember Sør-Trøndelag tingrett avsa dom i saken 4. april 2014 med slik slutning: 1. Unni Killi Olsen Bellingmo og International Insurance Company og Hannover Limited dømmes til å betale prisavslag stort kr ,-. 2. Unni Killi Olsen Bellingmo og International Insurance Company og Hannover Limited dømmes til å betale erstatning for kostnadene med å få mangelen avdekket med kr ,-. 3. International Insurance Company of Hannover Limited og Unni B. Killi Olsen tilkjennes sakens kostnader med kr ,-. Det tilkjente beløp i tingretten fordeler seg på de tre påklagede forhold på denne måte: - Badet inkl el.anlegg bad kroner - Drenering «- El.anlegg «utenfor badet Sum kroner LF Side 2

3 Thomas og Camilla Bølum Kjørstad anket dommen til Frostating lagmannsrett ved ankeerklæring datert 30. april Anken omfatter alle forhold som tingretten hadde tatt standpunkt til, med unntak av domsslutningens punkt 2. Selskapet tok til motmæle og påsto anken forkastet. Ankeforhandling fant sted i Trondheim tinghus 16. og 17. oktober De to kjøperne møtte og ga forklaring. Selger møtte ikke, men hennes ektemann Reidar Killi Olsen møtte og ga partsforklaring på selgers vegne. Det ble hørt 11. vitner og foretatt dokumentasjoner slik det fremgår av rettsboken. Thomas og Camilla Bølum Kjørstad har anført i hovedsak: Anken gjelder post 1 og 3 i tingrettens dom. Partene er enige om at huset hadde mangler, som skal erstattes/betales prisavslag for. I realiteten gjelder tvisten utbedringskostnadenes omfang. I salgsoppgaven var det opplyst at eneboligen var «nyoppusset». Om badet heter det at dette hadde byggeår I egenerklæringsskjema er det opplyst «Nytt bad på det eldste». Det er det eldste huset de har kjøpt. Badet hadde imidlertid alvorlige mangler og var vesentlig dårligere enn de hadde grunn til å forvente. Det var blant annet plassert en stikkontakt i dusjen. Det ble i egenerklæringsskjema fra selger uriktig opplyst at det elektriske anlegget hadde gjennomgått kontroll fra El-tilsynet i Noen slik kontroll var ikke gjennomført på det huset de kjøpte. Og det elektriske anlegget hadde vesentlig mangler som ble avdekket etter hvert. Både ombyggingen av det elektriske anlegget og badet synes utført av ufaglært arbeidskraft og har vesentlige mangler, også av den karakter at det medfører fare for helse og sikkerhet. Det ble gitt unnvikende svar på hvem som hadde utført arbeidet, slik at kjøperne ikke hadde noen å holde seg til for å foreta undersøkelser. Det er ennå ikke avdekket hvem som utførte dreneringsarbeidet, som i egenerklæringsskjema er betegnet som «ny drenering 2008/2009». Den nye dreneringen viste seg å være lagt så høyt i forhold til kjellergulvet, inntil 1,5 meter for høyt, slik at det etter alt å dømme ikke har hatt noen effekt på fuktighet i kjelleren, som ganske raskt ble avdekket. Opplysningen om at dreneringen var lagt ny i 2008/2009 ga kjøper inntrykk av at kjelleren kunne innredes til kjellerleilighet, eventuelt ekstra soverom. Dreneringen må legges på nytt. Det vises til rapporten fra Anticimex og Mycoteam. Den siste viser funn av Actinomycetes, en muggsopp som gir en stikkende «kjellerlukt». Det vises også til rapport fra Csaba Tørø fra Takst-Forum Trøndelag AS som viser at dreneringen rundt hele boligen må skiftes for at tiltenkt funksjon skal bli ivaretatt. En lokal utbedring i det ene hjørnet vil ikke være tilstrekkelig til å holde kjøperne skadesløs. Først under ankeforhandlingen fikk kjøperne den ene av de to elektrikerne i tale for første gang. Robert Svedjan var knapt ferdig med sitt fagbrev da han påtok seg el-installasjonen på kveldstid i bytte mot andre tjenester fra selgernes sønn. Legging av varmekabler var mangelfull ved at ledningene lå svært nær hverandre noe som medfører fare for overoppheting. Det var delvis motfall mot sluk, noe som nødvendiggjorde utskifting av gulv. Hele badet måtte rives og gjenoppbygges på nytt både av hensyn til nye varmekabler, motfallet og mangelen ved det elektriske anlegget som førte til inngrep i veggene. Rørleggerarbeidet i forbindelse med nybyggingen av badet er ikke foretatt i tråd med de forskrifter som gjaldt på oppføringstidspunktet. Ombyggingen var såpass omfattende at det utløste obligatorisk etablering av rør-irør-system. Alle tilførselsrør til og fra bad var nye da alle installasjoner flyttet plass i rommet. Om rivning og nybygging av badet vises til rapporten fra Midt-Norge VVS AS, som tilbyr å gjøre arbeidet for kroner. Om utbedring av det elektriske anlegget vises til tilbud fra Trondheim Elektro AS av 11. januar Prisen er satt til kroner. Den tilbudte pris for nylegging av hele dreneringen utgjør , jf. tilbud fra Nord Entreprenør AS av 5. juni Thomas og Camilla Bølum Kjørstad har lagt ned slik påstand: «1. Unni Killi Olsen Bellingmo og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til å betale prisavslag fastsatt etter rettens skjønn oppad begrenset til kr ,-. LF Side 3

4 2. Unni Killi Olsen Bellingmo og International Insurance Company og Hannover Limited dømmes til å betale erstatning for utgifter til takstmann etter avhendingsloven 4-14med kr ,- 3. Unni Killi Olsen Bellingmo og International Insurance Company og Hannover Limited dømmes til å betale sakens kostnader for tingretten og lagmannsretten med tillegg av lovens forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.» Det ble også lagt ned en subsidiær påstand: «1. Unni Killi Olsen Bellingmo og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til å betale prisavslag fastsatt etter rettens skjønn oppad begrenset til kr ,-. 2. Unni Killi Olsen Bellingmo og International Insurance Company og Hannover Limited dømmes til å betale erstatning for utgifter til takstmann etter avhendingsloven 4-14med kr ,- 3. Unni Killi Olsen Bellingmo og International Insurance Company og Hannover Limited dømmes til å betale sakens kostnader for tingretten og lagmannsretten med tillegg av lovens forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.» Unni Bollingmo Killi Olsen m.fl. har anført i hovedsak: Det erkjennes mangler ved boligen som utløser ansvar. Den reelle uenighet går på i hvilket omfang det skal gjennomføres utbedringer. I praksis er spørsmålet hvilke tilbud på gjennomført utbedring som skal velges og om det skal aksepteres en lokal utbedring eller full gjenoppbygging. Eiendommen er solgt «slik den er», jf. avhendingsloven 3-9. Det er ikke forsettlig eller grovt uaktsomt holdt tilbake opplysninger fra selgers side. Selger aksepterer å måtte betale det beløp som tingretten tilkjente, kroner, som utgjør ca. 6,5 % av kjøpesummen. Det er ikke ført noe bevis for at arbeidet på boligen før salget var gjennomført av ufaglært arbeidskraft, selv om arbeidet kan vurderes som ufagmessig utført. Selger hadde innhentet firmaer til å utføre arbeidet. At el-tilsyns-rapporten fra 2009 gjaldt nabohuset skyldtes en forglemmelse. Opprinnelig var de to husene ment avhendet under ett, og egenerklæringen er utarbeidet under den forutsetning, noe som fremgår også av teksten. At dreneringen ble skiftet ut i 2007 (ikke 2008/2009) er et vitterlig faktum. Arbeidet er bestilt fra Din Service Partner AS og er avregnet med kroner i september Selger var i god tro med hensyn til at den utførte drenering var fagmessig utført. Kjelleren er i salgsoppgaven definert som en uinnredet grovkjeller og huset er opplyst å være fra Det er ikke lagt fuktsperre mot bakken og det måtte være åpenbart for kjøper at kjelleren ikke uten videre kan benyttes til boareal. I salgsoppgaven er opplyst at kjelleren ikke inneholder bruksareal primær, derimot kun sekundærareal, 75 m2 grovkjeller. I boligsalgsrapporten er det uttrykkelig gjort oppmerksom på at utnyttelse av kjellerarealet til boligformål forutsetter at «bedre fuktsikring av kjellergulv foretas». Under avsnittet «Rom under terreng» er det «indikert høye fuktindikasjoner i kjellergulv og stedvis i nedre del av grunnmur». De sakkyndige rapporter som beregner nødvendige kostnader forbundet med å innrede rom på kjellerplan er derfor av liten interesse. Det som er kjøpt er en grovkjeller og den kan ikke uten betydelige kostnader bringes opp til boligstandard. Røranlegget i boligen var godt synlig for kjøperne under befaringen både i badet og i kjelleren under. Anlegget består av kobberrør som er lett tilgjengelige og utskiftbare. Røropplegget er derfor ikke forskriftsstridig. Det var derfor ikke nødvendig å foreta hel utskifting av røropplegget. Varmekabelen på badet måtte legges på nytt. Det krevdes også nytt støpelag for å hindre at deler av badegulvet hadde motfall til sluk. Utbedring kan i følge takstingeniør/byggmester Knut Kaasbøll gjennomføres uten å rive badet. Ny varmekabel kan legges oppå eksisterende flisgulv, som avrettes med selvutjevnende betongmasse. Deretter legges «ny membran oppå gulvet i baderommet og utenpå eksisterende gulvfliser. Etter at membran er lagt, monteres nye fliser på vegger og gulv.» En slik utbedringsmåte er fullt faglig akseptabel og det er ikke avgjørende innvendinger mot fremgangsmåten. På basis av innhentede priser har Kaasbøll satt kostnadene til kroner. I hans rapport av 21. august 2013, heter det forøvrig at «Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt». Dette innebærer at arbeidet med utbedring av LF Side 4

5 baderommet i dette bygget ikke har vært søknadspliktig. Dette får betydning for om forskriftskravet om rør-irør-system kommer til anvendelse. Hvilke forventninger kjøper kan ha når han kjøper en bolig fra 1952 er vesentlig. Det vil ikke være mulig å stille ideale krav i en slik situasjon. Kjøperne har i liten grad foretatt undersøkelser før de avtalte kjøp. De har ikke foretatt undersøkelser som bekrefter eller avkrefter de forutsetninger de hevder å ha hatt i forhold til kjøpet. At det var en rundt 60 år gammel bolig skjerper kjøpernes undersøkelsesplikt. De kan ikke holde seg uvitende om boligens situasjon, jf. LE Kjøper kunne ikke ha noen berettigede forventinger om å få et rør-i-rør-system. Det var ingen spor av inspeksjonsskap i huset. Det fremgikk klart at røropplegget var gjort med kobberrør, som er et svært slitesterkt materiale. Kjøper kunne ikke ha forventinger om å kunne skifte ut hele badet. Det er uforholdsmessig å rive hele badet når en fullt ut tilfredsstillende løsning kan oppnås uten et slikt inngrep og slike kostnader. Rimeligste tilfredsstillende utbedringsmetode må være grunnlag for vurderingen. Ekstra kostnader på kroner kan ikke kreves erstattet da denne posten ikke er omfattet av anken. Posten er rettskraftig avgjort ved tingrettens dom, slutningens punkt 2. Beløpet kan tas med som en del av sakskostnadene. Den ankende parts påstand inneholder egentlig ingen reell skjønnsmulighet for lagmannsretten. Den må treffe valg mellom de pristilbud som foreligger. Før tingrettens behandling tilbød ankemotparten minnelig ordning på kroner. Dette må få betydning for sakskostnadene. Unni Bollingmo Killi Olsen m.fl. har lagt ned slik påstand: «1. Anken forkastes. 2. International Insurance Company of Hannover Public og Unni Bollingmo Killi Olsen tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett.» Lagmannsretten skal bemerke: Eiendommen er solgt «som den er» slik det fremgår i avhendingsloven 3-9. Dette er en ansvarsfraskrivelse fra selgers side, men loven begrenser rekkevidden av denne. Selv om en slik klausul er benyttet har eiendommen likevel mangel dersom dette følger av 3-7 eller 3-8. Den har også mangel «dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.» Bestemmelsen kan ikke fravikes ved forbrukerkjøp slik vi her står overfor. Det følger av 3-7, som handler om manglende opplysninger, at selger må gi de opplysninger om eiendommen «som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få». En forutsetning for at slike manglende opplysninger skal få betydning er at en «kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysninger ikkje vart gitt.» Det følger av 3-8, som handler om uriktige opplysninger, at eiendommen har en mangel dersom «omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen.» Det samme gjelder om eiendommen ikke svarer til opplysninger «gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegner av seljaren.» Samtidig fremgår det av avhendingsloven 3-10 at kjøper ikke kan gjøre gjeldende en mangel som han «kjente eller måtte kjenne til då avtala vart inngått». Denne bestemmelsen gir ingen innskrenkning i rettigheter som kjøperen har etter 3-7. I denne sak er det enighet om at eiendommen ved salget hadde skjulte mangler som selger svarer for. Tvisten går på hvilken utbedringsmetode som skal legges til grunn for beregningen av prisavslag/erstatning. Lagmannsretten deler behandlingen i de tre hovedposter som tvisten består av, og som har gitt grunnlag for erstatningsberegningen fra tingrettens side. LF Side 5

6 Dreneringen Utskrift fra Lovdata :28 Lagmannsretten legger til grunn at det ble etablert en ny drenering rundt bygningen i For dette arbeidet, som ble utført av Din Service Partner AS betalte selger kroner, slik det fremgår av faktura av 29. august I egenerklæringsskjema fra selger, er det er opplyst at det er lagt «ny drenering», riktignok uriktig tidfestet til 2008/09. I boligsalgsrapporten er det opplyst om at «Dreneringen ble oppgradert i 2007.» I rapporten er dreneringen gitt tilstandsgrad 0-1, hvilket indikerer, svake eller ingen symptomer». Rapporten er basert på laveste nivå av undersøkelse, nemlig visuelle observasjoner uten fysiske inngrep. Tingretten har tilkjent erstatning/prisavslag på dette punkt på kroner, basert på utbedringskostnader lokalt i bygningens nordvestre hjørne etter byggmester Kaasbølls vurdering. Det er fremlagt rapport fra Anticimex v/morten Jønland om status på dreneringen, etter at det våren 2013 ble oppdaget tilsig av vann i kjelleren. Jønland konkluderte med at dreneringen ikke er lagt etter anbefalte løsninger og at hele dreneringen må legges om på nytt dersom kjelleren skal benyttes til boareal. Kjøperne engasjerte også takstmann Csaba Tørø, som konkluderte på samme måte som Jønland, at dreneringen måtte skiftes ut rundt hele bygningen. Også den konklusjonen var avgitt under forutsetning av at dreneringen skulle ivareta «tiltenkt funksjon», jf. rapport av 28. oktober Han legger vekt på at eksisterende drenering vil«... medføre... klare bruksmessige begrensinger av kjellerarealet.» Manglene ved den drenering som var lagt i 2007 var at den var lagt for høyt. Det har vært anbefalt at dreneringen skulle vært ca. 20 cm. under kjellergulvet, og at den her lå opp til 150 cm. for høyt. Lagmannsretten er på dette punkt kommet til samme resultat som tingretten. Det legges vesentlig vekt på at huset var solgt med uinnredet grovkjeller oppført i Det følger av salgsprospektet at kjelleren har bruksareal på 75 kvm, derav primærrom «ingen». Alt er betegnet som s-rom, med en bod og ellers grovkjeller. I boligsalgsrapporten fremgår det også klart at kjelleren ikke kan ominnredes til boligformål uten omkostninger. Det heter: «Det er foretatt en visuell inspeksjon av kjeller kombinert med fuktsøk i overflater. Det blir indikert en del fukt i kjellergulv. Dette skyldes erfaringsmessig et kapillært opptrekk i fra grunnen da det ikke var vanlig å benytte noen form for fuktsperre under gulvstøp på oppføringstidspunktet. Fukten vurderes å ikke være av større konstruksjonsmessig betydning så fremt murflatene får stå fritt eksponert og god ventilering blir ivaretatt. Ønskes imidlertid en bruksendring av kjeller bør bedre fuktsikring av kjellergulv foretas.» Det er videre i boligsalgsrapporten henvist til «Rom under terreng», der det heter: «Kjeller er en grovkjeller med fritt eksponerte murflater på gulv og vegger. Som nevnt under drenering blir det indikert høye fuktindikasjoner i kjellergulv og stedvis i nedre del grunnmur som erfaringsmessig skyldes fuktopptrekk fra grunn da det på oppføringstidspunktet ikke var vanlig å benytte noen form for fuktsperre under gulvstøp... Fukten gjør bruken av kjelleren begrenset da lagring av fuktømfintlige varer er lite hensiktsmessig. Murflatene bør stå fritt eksponert og god ventilering ivaretas. Et rom i kjeller er innredet. Ved fuktsøk i overflater ble det ikke indikert negative fuktindikasjoner på befaringsdagen. På generelt grunnlag gjøres det oppmerksom på at innkledning av murkonstruksjoner under bakkenivå alltid er å betrakte som risikokonstruksjoner med fare for magasinering av fukt. For å få full visshet om veggens tilstand må ytterligere undersøkelser med åpning foretas, noe som ikke ble utført. Det understrekes at det ikke registreres tegn til skadelig fukt på befaringsdagen. Jevnlig tilsyn av flatene anbefales derfor.» Samlet sett vurderer lagmannsretten det slik at kjøper etter disse opplysninger ikke kunne ha berettigete forventninger om å kunne innrede rom til utleieleilighet eller alternativt soverom i kjelleren. Opplysningene i salgsprospekt og boligsalgsrapporten ga klar beskjed om at det ville kreve ytterligere undersøkelser og påkostninger. At dreneringen var nylagt i 2007 kunne ikke endre kjøperens forventninger i særlig grad. Riktignok kunne de forvente at dreneringen fungerte såpass at kjelleren kunne benyttes, som grovkjellere flest som er såpass gamle, men dette er slik lagmannsretten ser det ivaretatt gjennom den lokale utskifting i det nordvestre hjørne som ga grunnlag for tilkjennelse av kroner i tingretten. Det er også lagt vekt på at selger var i god tro med hensyn til den dreneringen som ble gjennomført i 2007, noe partene synes å være enige om. LF Side 6

7 Prisavslaget på dette punkt blir etter dette stående på kroner, slik det ble fastsatt av tingretten. Bad inklusive elanlegg bad Det er enighet om at badet, som var nyoppført et par år før salget i 2010, hadde visse mangler. Temaet er hvordan utbedringen av badet skulle gjennomføres. Det er også uenighet om røropplegget til badet etter gjeldende forskrifter skulle vært gjennomført som rør-i-rør eller om det var innenfor forskriftsverket å oppføre med vanlige kobberrør, sik det her var gjort. Det er ikke uenighet om at leggingen av varmekabel i badegulvet ikke var forskriftsmessig utført. Det måtte således legges ny varmekabel, men uenigheten går på hvorvidt dette kunne skje ved å legge kabel og flis på toppen av eksisterende gulv eller ikke. Partene har innhentet sakkyndige uttalelser om dette og disse spriker til en viss grad. Kjøperne fikk gjennomført tilsyn med el-anlegget 11. januar 2012, ettersom det kom frem at opplysningen i selgers egenerklæring om at det hadde vært el-tilsyn i 2009 viste seg ikke å stemme. Dette tilsynet omfattet kun det andre huset på den den gang felles tomten, som det var tanken å selge samtidig. Av tilsynsrapporten fra 2012 fremgår at det var en rekke feil ved anlegget, blant annet at sikringsskapet var feilmontert og ikke etter fabrikantens henvisninger. Det heter avslutningsvis i rapporten, at «Store deler av installasjonen bærer preg av at det er utført av ufaglærte.» Kjøper engasjerte Elsikker AS til å foreta en el-takst av eiendommen. Rapporten er udatert og omfatter en rekke anmerkninger til status på det elektriske anlegget. En del av disse gjaldt badet. Et særlig punkt er at termofotografering av badegulvet avdekket at varmekablene var lagt så nær hverandre at dette kunne føre til fare for overoppheting. Selskapets oppnevnte takstmann, Knut Kaasbøll har i sin rapport av 21. august 2013, gått god for at utskifting av varmekablene ikke gjør at badet må rives og gjenoppbygges på nytt. Han mener det er en anerkjent metode å legge ny membran og nye varmekabler oppå det gamle gulvet, ny betongmasse og flis på toppen. Denne anbefaling er fulgt av tingretten som tilkjente kroner på dette punkt basert på Kaasbølls innhentede priser. For lagmannsretten forklarte Kaasbøll at denne fremgangsmåten ville være innenfor forskriften, da denne type utbedring av baderom innenfor eksisterende byggverk ikke er søknadspliktig. Vitnene Csaba Tørø (takstmann), Jørn Inge Thanem (murmester) og Ragnar Granbo (daglig leder i rørleggerbedrift) ga uttrykk for at den metode som er anbefalt av Kaasbøll nok kunne vært gjennomført. Men Thanem og Granbo hevdet at de for sin del ikke ville ha påtatt seg et slikt oppdrag. Dette var særlig fordi de mente de ville i komme i ansvar for hele badet dersom de foretok en slik form for utbedring, noe de ikke ville ta risikoen på. Granbo mente at den anslåtte prisen på kroner ikke er realistisk. Tørø mente en slik utbedring ikke var anbefalt av Sintef, men han mente den ikke var i strid med forskriften. Bygningsinspektør Kjetil Reiersrud, ansatt i Norwegian Claims Link har avgitt rapport på oppfordring av selskapet. I rapporten, som er datert 4. september 2014, heter det: «Ved en utbedring av baderom er det en anerkjent, og mye benyttet løsning å legge nye flis utenpå eksisterende. Dette er også en utbedring som beskrives av Byggkeramikkforeningen, både på vegger og gulv. Undertegnede har også erfaring med det. Type undergulv, eller om dette er sammenhengende er ikke avgjørende, så lenge det er tilstrekkelig styrke/stabilitet i bakenforliggende konstruksjoner/underlag. Et nytt flislagt sjikt vil også gi en noe økt stabilitet.» Reiersrud avslutter med en konklusjon om han at er enig i Kaasbølls vurdering om at ny varmekabel kan legges «ovenpå eksisterende gulvfliser». Borgar Hagen i murerfirmaet Johannessen & Hagen, som har gitt pris på legging av ny membran og flis på eksisterende pris ga for lagmannsretten uttrykk for at dette var en kurant jobb, som han var villig til å påta seg, og gi full garanti for. En slik løsning vil bygge ca. 2,5 cm. Det kan meisles noe av de gamle flisene på deler av gulvet for å forhindre at det bygges for mye. Lagmannsretten vurderer situasjonen slik at en lokal ombygging av badet, slik som her var aktuelt, ikke er søknadspliktig og dermed ikke utløser at de nyeste forskrifter automatisk trer i kraft. Riktignok var alle rør fra kjelleren til badet nymontert i forbindelse med renoveringen et par år før kjøpet. Dette fordi alle sanitæranlegg på badet skiftet plass. Selve badets omfang var imidlertid det samme som før renoveringen. En liten lettvegg ble fjernet for å gi plass til montering av vaskemaskin. LF Side 7

8 Dette innebærer at lagmannsretten bedømmer det slik at det ikke ble utløst plikt til å montere rør-i-rør. Det ble montert nye kobberrør, noe som var åpenbart ved besiktigelse kjelleren, der rørene lå åpne oppunder taket og viste gjennomføring til badet. Lagmannsretten kan heller ikke se at den utbedringsmetode som var anbefalt av Kaasbøll skulle lide av vesentlige svakheter og viser til flere av de sakkyndige referert foran. Det er på det rene at kjøperne har revet det gamle badet og gjenoppbygd et nytt. Ved dette er det oppnådd en standardhevning på badet som ikke kan forventes dekket av selger og selskapet. Når det gjelder det prisoverslag som Kaasbøll har gitt inn, finner imidlertid lagmannsretten at dette bør justeres noe oppover. Dette begrunnes i at han ikke hadde tatt høyde for ekstra kostnader i forbindelse med forlengelse av kobberrørene fra kjelleren og tilpasning av badet for øvrig til den nye gulvhøyden. Dette er ikke priset av noen og settes på skjønnsmessig basis av lagmannsretten til et påslag på kroner, slik at posten «rørlegger re-/demontering» økes fra til kroner. Totalbeløp på denne post økes fra kroner til kroner. El-anlegg for øvrig På denne post har PK Service AS gitt en pris på , som tingretten la til grunn for sin dom. Kravet fra den ankende part er at beløpet settes til kroner, overensstemmende med tilbudet fra Trondheim Elektro. Lagmannsretten kan ikke se at det er annen begrunnelse for denne forskjellen enn at de to installatørene har operert med forskjellige priser på den samme jobben. Selger kan ikke ha et større ansvar enn det det er mulig å få utbedret mangelen for. Anken fører ikke frem på dette punkt. Erstatning Det pådømte erstatningskrav for tingretten, kroner, er ikke gjort til gjenstand for anke. For lagmannsretten har den akende part krevd å få erstattet ytterligere er beløp, kroner. Dette er utgifter til sakkyndig Mycoteam AS som kreves dekket etter avhendingsloven Mycoteam AS har vært på befaring for å vurdere fuktproblemene i kjelleren og har avgitt rapport av 14. august Ankemotparten har gitt anvisning på at dette beløpet kan tas med i forbindelse med sakskostnadsoppgaven. Lagmannsretten vurderer det slik at kravet er berettiget og avsier dom for beløpet. Oppsummering Lagmannsretten har kommet til at prisavslaget skal settes slik som forklart foran: Drenering kroner Bad/el kroner El-anlegg for øvrig kroner Utlegg til Mycoteam kroner Sum kroner Dette omfatter også det krav de ble tilkjent for tingretten, og i den grad dette allerede er utbetalt, kommer det til fradrag. Sakskostnader Begge parter har krevd seg tilkjent sakskostnader for begge instanser. LF Side 8

9 Lagmannsretten vurderer det slik at den etter sitt resultat ikke vil foreta endring i sakskostnadsavgjørelsen for tingretten. Anken har bare delvis ført frem. Avgjørelsen av sakskostnadsspørsmålet for lagmannsretten må baseres på bestemmelsen i tvisteloven Selskapet har fått medhold i størst grad for lagmannsretten. Lagmannsretten har kommet til at det ikke er tungtveiende grunner som tilsier at selskapet bør tilkjennes sakskostnader helt eller delvis. Hver part bærer sine sakskostnader for lagmannsretten. Dommen er enstemmig. Domsslutning 1. Unni Bollingmo Killi Olsen og International Insurance Company of Hannover Public dømmes in solidum til å betale prisavslag og erstatning til Camilla Bølum Kjørstad og Thomas Bølum Kjørstad med tohundreogfemtitusenetthundreogsyttito - kroner. Beløpet forfaller til betaling innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse. 2. Anken over tingrettens dom - domsslutningen punkt 3 - forkastes. 3. Partene bærer hver sine sakskostnader for lagmannsretten. Dommen er enstemmig. LF Side 9

10 Hålogaland lagmannsrett - LH Instans Hålogaland lagmannsrett - Kjennelse Dato Publisert LH Stikkord Sivilprosess. Gjenåpning. Tvisteloven 31-4 bokstav a. Sammendrag Saken gjaldt begjæring om gjenåpning av sak om mangler ved kjøp av fast eiendom, jf. tvisteloven 31-4 bokstav a. Som grunnlag for begjæringen var påberopt nye vitneopplysninger. Lagmannsretten kom til at de påberopte nye opplysningene ikke i særlig grad var egnet til å rokke ved vurderingene i den rettskraftige dommen. Vilkårene for gjenåpning var således ikke oppfylt, og begjæringen om gjenåpning ble forkastet. Saksgang Indre Finnmark tingrett TINFI Hålogaland lagmannsrett LH ( ASK-HALO). Parter Philippa Mary Garland-Thomas, Bengt Arne Johnsen (for begge: advokatfullmektig Petter Holtskog Gulbrandsen, advokat Paal Joakim Marstrander) mot Gunnveig Helen Magnussen, Steinar Rapp, International Insurance Company of Hannover Ltd. (for alle: advokat Arne Meidell). Forfatter Lagdommer Anders Haugestad, lagdommer Inger Lyng, lagdommer Synnøve Nordnes. Saken gjelder begjæring om gjenåpning i sak om mangler ved kjøp av fast eiendom, jf. tvisteloven 31-4 bokstav a. Bengt Arne Johnsen og Philippa Mary Garland-Thomas kjøpte i mars 2009 boligeiendommen gnr. 26 bnr. 29 i Alta kommune av selgerne Steinar Rapp og Gunnveig Helen Magnussen. Overtakelsesdato var og kjøperne flyttet inn i boligen Under oppussing i kjelleren fjernet kjøperne et gulvbelegg på avsatsen ved kjellertrappen og merket at kjellertrappen var fuktig, noe som ble reklamert Den kom det så vann inn over gulvet der belegget var fjernet. Kjøperne åpnet da luken inn til blindkjelleren og så at vann strømmet gjennom sprekker i berget inn i blindkjelleren. Nivået på grunnen i blindkjelleren lå høyere enn den innredede kjelleren og vannet rant fra blindkjelleren og inn i kjelleren. Kjøperne av eiendommen reiste ved stevning av søksmål for Alta tingrett mot selgerne og selgernes eierskifteforsikringsselskap (International Insurance Company of Hannover Ltd). Det ble blant annet anført at selgerne hadde tilbakeholdt opplysninger og at dette utgjorde en mangel i henhold til avhendingsloven 3-7. Også avhendingsloven 3-9 ble påberopt. Kjøpernes påstand for tingretten var prinsipalt at det var grunnlag for heving av kjøpet, subsidiært at det var grunnlag for prisavslag. Selgerne og forsikringsselskapet påsto frifinnelse. Alta tingrett avsa dom med slik slutning: 1. International Insurance Company of Hannover Ltd, Steinar Rapp og Gunnveig Helen Magnussen frifinnes. 2. Bengt Are Johnsen og Philippa-Mary Garland-Thomas dømmes til å betale saksøkte sakens omkostninger med kroner (...). Om vurderingen relatert til avhendingsloven 3-7 heter det i tingrettens dom blant annet: «Med utgangspunkt i denne bestemmelsen må retten ta stilling til om selgeren, Rapp, i sin eiertid har erfart vanninntrengninger i kjelleren ut over det omfang han opplyste om i egenerklæringen fylt ut i forbindelse med tegning av eierskifteforsikring, og ut over det han opplyste om under visningen av eiendommen. I tillegg må retten også ta stilling til om det utgjør en mangel etter avhendingsloven 3-7 at LH Side 10

11 Rapp ikke fortalte at han hadde foretatt sprengning på eiendommen rett etter at han overtok eiendommen i et forsøk på å utbedre fuktsituasjonen. I egenerklæringskjemaet som ble fylt ut av Rapp i forkant av salget, er det i punkt 4 krysset av under rubrikken «Ja» som svar på spørsmålet «Kjenner du til fuktighet (fuktmerker) etter innsig av vann i eiendommen?». Som utdyping av dette har Rapp skrevet: «Kan ved regn komme fukt.» Rapp har også spesifisert følgende i rubrikken «Tilleggskommentarer»: I kjeller ved luke til blindkjeller kan det komme litt fukt ved regnværsdager (veldig mye regn) - på gulv. (...) Det er Johnsen som har bevisbyrden i spørsmålet om det har vært store vanninntrenginger i kjelleren i Rapps eierperiode. Retten har kommet til at det ikke kan legges til grunn at Rapp har hatt slike store vanninntrenginger som Johnsen har opplevd, i den perioden Rapp har eiet huset. Rapp har forklart at det på dager med store nedbørsmengder kom fukt inn i kjelleren fra blindkjelleren, men at dette var av et så lite omfang at det ble tørket opp fra gang til gang, og at dette var noe som var til å leve med. Når det gjelder de meteorologiske data som har blitt lagt frem for retten illustrerer de til en viss grad at det har forekommet enkeltdager med mye nedbør også i Rapps eierperiode fra 1979 og frem til 2009, men retten har ikke funnet det sannsynliggjort at dette har resultert i samme type vanninntrenging som Johnsen opplevde. Rapp har bodd i huset i 30 år, og har i denne perioden lagt ned ikke ubetydelige midler i oppussing og vedlikehold av boligen. For retten virker det ikke særlig sannsynlig at Rapp skulle ha opplevd slike vanninntrenginger som Johnsen gjorde, uten å ha foretatt seg noe for å utbedre situasjonen i denne 30-årsperioden. Retten utelukker ikke at det kan ha kommet vann inn gjennom sprekker i berget i blindkjelleren også i Rapps eiertid, men dette må ha hatt et mindre omfang. Det kan heller ikke utelukkes, slik det ble fremholdt av takstmann Tom Sandvik for retten, at sprekkene kan ha blitt større ettersom årene gikk, for eksempel ved at sprekkene har ekspandert ved frost. For retten fremstår det som den mest sannsynlige forklaringen at det ekstreme regnværet som satte inn den 27. juli 2010 førte til så store mengder vann i grunnen at vannet har banet seg vei gjennom sprekker hvor det tidligere ikke har kommet nevneverdige vannmengder. Johnsen forklarte også for retten at det ikke var særlige problemer med fukt fra blindkjelleren inn i kjelleren i det året han eide huset før han startet på oppussingen. Retten legger derfor til grunn at Rapp i sin eiertid ikke har opplevd annen fukt i kjelleren enn den som han selv forklarte om til Johnsen under visningen, og som fremkommer av opplysningene i egenerklæringsskjemaet.» Om betydningen av selgernes manglende opplysning om en sprengning som fant sted nesten 30 år forut for salget, heter det i tingrettens dom blant annet: «Rapp forsøkte å løse fuktproblemet ved å foreta sprengninger på baksiden av huset i et forsøk på å lede vannet fra oversiden av huset i en annen retning. Sprengningen hadde ingen effekt, fuktproblemet var i følge Rapp likt før og etter sprengningen. Siden fuktproblemet ikke var større enn at Rapp kunne leve med det, ble det ikke foretatt ytterligere utbedringsforsøk. Siden Rapp opplyste Johnsen om de faktiske problemene han selv hadde opplevd i sin eiertid, ser retten det slik at manglende opplysninger om sprengingen Rapp hadde foretatt nesten 30 år tidligere - som viste seg ikke å ha noen effekt - ikke hadde noen relevans ved salget, selv om sprengningen ikke kan karakteriseres som en tilfredsstillende reparasjon.» Alta tingretts dom ble ikke anket og er således rettskraftig. Den begjærte kjøperne saken gjenåpnet på grunn av nye bevis, jf. tvisteloven 31-4 bokstav a. Begjæringen ble sendt Indre Finnmark tingrett, jf. tvisteloven 31-1 tredje ledd. Det ble vist til skriftlige erklæringer fra Mikkel Hermansen og Vidar Nilsen. Hermansen er rørlegger og hadde hatt oppdrag hos selgerne. I hans erklæring av står det blant annet: «Jeg var ved en anledning hos Rapp/Magnussen i Furuåsen 12. Magnussen fortalte da at de hadde hatt vann inne i kjelleren. Vannet hadde kommet inn gjennom fjellet under huset og rant inn i kjelleren. De hadde fått vannskader bl.a. under belegg og møbler i kjellerstua og at de visstnok hadde fått noe erstattet på forsikringen. Jeg er litt usikker på når dette var, men vil huske at det maksimalt kan være for 3-4 år siden. Jeg forutsatte selvsagt at Johnsen som kjøper av boligen hadde vært informert om dette og så det derfor som uproblematisk at jeg fortalte det. Jeg må selvsagt ta forbehold for at jeg kan ha misforstått hva jeg ble LH Side 11

12 fortalt den aktuelle anledningen. Det jeg observerte under besøket samsvarer med det jeg ble fortalt. Ikke minst tydet lukten og luften i kjelleren på at det var fukt i gulv eller vegger.» Takstmann Vidar Nilsen hadde stått for verdi- og lånetaksten i forbindelse med det aktuelle salget, og uttalte i sin skriftlige erklæring av blant annet: «Under befaringen av boligen spurte jeg daværende eier om en nærmere redegjørelse for anmerkningen som var gjort i egenerklæringen om fukt på gulv i kjeller. Jeg fikk da opplyst at det ved mye regn kom vann gjennom fjellet i blindkjeller og at det rente ned i grunnen og ble ledet bort av dreneringsrørene rundt kjelleren. Kummen som var anlagt innenfor luke til blindkjelleren tok alt synlig rennende vann. Med bakgrunn i denne forklaringen fant jeg det ikke nødvendig å gjøre ytterligere undersøkelser og fradrag i taksten. Jeg forutsatte at dreneringen som var lagt rundt boligen var bygget i tråd med de forskriftene som var på 1970-tallet. Det var ved på befaringstidspunktet ingen synlige tegn (løsnet maling etc) på vegg i kjeller som viste fuktproblemer. Selger gav under befaringen ingen opplysninger om at han hadde hatt problemer med innsig av vann i de bebodde kjellerlokalene eller om han hadde foretatt tiltak for å unngå slikt innsig. Det ble følgelig ikke gitt opplysninger om at han, slik du informerte i møtet, ved en anledning har sprengt en avskjæringsgrøft sørvest for boligen for å hindre innsig av vann i kjelleren.» I tilsvaret til Indre Finnmark tingrett nedla selgerne og forsikringsselskapet påstand om frifinnelse. Indre Finnmark tingrett avsa kjennelse med slik slutning: 1. Begjæringen om gjenåpning forkastes. 2. Bengt Arne Johnsen og Philippa Mary Garland-Thomas betaler - en for begge og begge for en - saksøktes sakskostnader med kroner (...). Tingretten vektla blant annet at den skriftlige erklæringen fra Mikkel Hermansen ble gitt med en del forbehold, og at takstmann Vidar Nilsens forklaring svekkes av at det som anføres som en ny opplysning, ikke var tatt med i hans takst. Kjøperne påanket tingrettens kjennelse til lagmannsretten Vedlagt anken var en ny erklæring fra Mikkel Hermansen datert , hvor det blant annet heter: «Jeg vil med dette informere om at mitt forbehold kun ble tatt i forhold til enkelte detaljer i det jeg ble fortalt. Det gjaldt primært om hva jeg oppfattet med hensyn til at det hadde vært en forsikringssak. Når det gjelder informasjon som ble gitt om at de hadde hatt store problemer med vann i kjelleren, har jeg overhode ikke vært usikker på hva som ble formidlet. Magnussen var under besøket svært utmalende og konkret i sin redegjørelse for problemene og jeg hadde selvsagt ikke avgitt bekreftelsen dersom jeg hadde vært usikker på det vesentlige i saken. Jeg ser i ettertid at jeg i bekreftelsen kanskje burde formulert mitt forbehold klarere. Jeg finner imidlertid at Indre Finnmark tingrett har gått svært langt når de bruker forbeholdet som begrunnelse for å avvise saken.» Det ble også vedlagt tilleggserklæringer fra Hermansen datert 08. og Notatet av omhandler at Steinar Rapp kontaktet ham høsten 2013, og uttrykte sterk misnøye med hans involvering i saken. Avslutningsvis i notatet heter det: «Under samtalen fant jeg det riktig å spørre Rapp om hvorfor han ved en anledning hadde sprengt ei grøft ovenfor huset. Hans svar på det var at han selvsagt måtte gjøre det for å stoppe at vannet fortsatte å renne inn i boligen. I Hermansens erklæring av står det blant annet at Gunnveig Helen Magnussen i forbindelse med skifte av en oppvaskmaskin uttalte til Hermansen at vann ved flere anledninger hadde rent inn i kjelleren og ved enkelte anledninger inn i kjellerstuen. Selgerne og forsikringsselskapet tok til motmæle i anketilsvar av , og lagmannsretten mottok ankesaken Deretter har kjøperne inngitt prosesskrift av LH Side 12

13 Bengt Arne Johnsen og Philippa Mary Garland-Thomas har for lagmannsretten i korthet anført: Utskrift fra Lovdata :28 Det foreligger opplysninger om faktiske forhold som var ukjent da saken ble avgjort, som tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen. De nye opplysningene er forklaringene til Mikkel Hermansen og Vidar Nilsen, hvor det fremkommer at selgerne utvilsomt visste at det kom betydelige mengder vann inn i eiendommen gjennom sprekker i fjellet, men unnlot å opplyse dette til kjøperne. De nye opplysningene står i kontrast til selgernes tilsvar til Alta tingrett, hvor det hevdes at de aldri har hatt vann i kjelleren, herunder kjellerstuen. Når det gjelder tingrettens vektlegging av forbeholdene i Hermansens forklaring, vises til hans presiseringer i erklæringen av Tingrettens har videre lagt for stor vekt på at en forsikringssak ville vært nærliggende dersom det hadde vært en større vannskade på eiendommen. Fremlagte standardvilkår for forsikringsselskapene viser at det bare er plutselige og/eller uforutsette skader som dekkes, slik at vedvarende vanninntrengning neppe ville vært dekningsmessig. Tingretten gjør dessuten den feil å vektlegge at Vidar Nilsen ikke tok de opplysningene han nå kommer med, inn i sin takst. Den innhentede taksten var en verdi- og lånetakst, og ikke en fullverdig tilstandsrapport. Grunnen til at takstmannen ikke tok opplysningene med i taksten, var dessuten at selger holdt tilbake at det hadde vært problemer med drenering og vanninntrengning, og heller ikke opplyste om den grøften som ble sprengt for å avhjelpe vannproblemene. Bortsprengningen av grøften har betydning for saken fordi den bekrefter problemene med vann på eiendommen. Steinsatte renner som leder vannet fra sprekkene i berget mot en provisorisk dreneringskasse i kjelleren, bekrefter det samme. At Nilsen ikke i sin gjennomgang av boligen fant tegn på vannskade, skyldtes at skaden lå skjult under belegg og malte overflater, og at taksten bare baserte seg på en visuell befaring. Dersom kjøperne hadde vært oppmerksom på vanninntrengningen gjennom sprekkene i fjellet, ville de ikke lagt inn bud på eiendommen, og uansett ikke tilsvarende kjøpesummen. Også tingrettens saksbehandling angripes. Tingretten burde avholdt muntlig forhandling i saken, jf. tvisteloven annet ledd, jf første ledd. Tatt i betraktning at tingrettens begrunnelse for ikke å ta til følge gjenåpningsbegjæringen var at de nye vitneprovene ikke var troverdige, burde vitnene vært hørt. Bengt Arne Johnsen og Philippa Mary Garland-Thomas nedla slik påstand: 1. Dom avsagt i Alta tingrett med saksnummer TVI-ALTA gjenåpnes. 2. Saksøkte dømmes in solidum til å betale Bengt Arne Johnsen og Philippa Mary Garland-Thomas sakens omkostninger for spørsmålet om gjenåpning. Steinar Rapp og Gunnveig Helen Magnussen har i korthet anført: Indre Finnmark tingretts kjennelse er korrekt både når det gjelder bevisvurderingen og rettsanvendelsen. Det var dessuten ingen saksbehandlingsfeil at tingretten avgjorde saken uten muntlig forhandling siden det foreliggende materialet åpenbart ikke medførte en meget høy grad av sannsynlighet for en annen konklusjon enn Alta tingrett kom til. Heller ikke for lagmannsretten er det nødvendig med muntlig forhandling. Selgerne av eiendommen er nå pensjonister og har hele sitt liv hatt solid og ryddig økonomi, og har drevet med jevnlig og omfattende vedlikehold av fast eiendom, biler etc. Hadde de opplevd alvorlig vanninntrenging på eiendommen ville de ha utbedret dette. Sprengningen av grøften i 1980 ble ikke foretatt for å hindre vanninntrenging gjennom sprekker i fjellet, for ved slik vanninntrenging ville selgerne for det første reklamert overfor den de kjøpte huset av, og dessuten meldt det som en mulig forsikringssak. Det er fremlagt dokumentasjon for at selgerne vedrørende en annen eiendom har meldt forsikringsselskapet om en vannskade. Den vanninntrengingen saken gjelder fant sted , som var en dag med ekstremvær i Alta-området, noe som er dokumentert ved blant annet avisartikler. Kjøperne har ikke opplyst om slik vanninntrenging på eiendommen før eller etter dette, det vil si over en periode på 4 ½ år. Når det gjelder redegjørelsen fra takstmann Vidar Nilsen av , så forutsetter han at han var i besittelse av selgerens egenerklæring på taksttidspunktet, men dette er beviselig feil. Videre er det klart at dersom han hadde fått slike negative opplysninger om eiendommen som han angivelig hadde fått fra selgerne, så skulle de vært tatt med i verdi- og lånetaksten. LH Side 13

14 Flere av opplysningene i Mikkel Hermansens erklæringer er ikke troverdige. Det er riktig at Steinar Rapp oppsøkte Hermansen høsten 2013 og var svært oppbrakt. Grunnen var at det var fremsatt grove beskyldninger mot ham som ikke hadde forankring i virkeligheten. At Rapp i denne situasjonen, overfor den som har blitt hans motstander i saken, skal ha uttalt at han sprengte grøften for å stoppe at vannet fortsatte å renne inn i boligen, er helt usannsynlig. Lignende innvendinger kan gjøres gjeldende mot andre deler av Hermansens forklaringer. Det er for øvrig ikke noe som tyder på at forbeholdene i Hermansens første erklæring bare gjaldt spørsmålet om det hadde funnet sted et forsikringsoppgjør. Belegget på det aktuelle gulvet var for øvrig det samme som lå der da huset ble kjøpt i Det er klart at et belegg som har ligget på gulvet i over 30 år på et sted med omfattende vannskader, ville hatt merker etter dette. Steinar Rapp og Gunnveig Helen Magnussen har nedlagt slik påstand: 1. Anken forkastes. 2. Steinar Rapp, Gunnveig Helen Magnussen og International Insurance Company of Hannover Ltd tilkjennes sakens omkostninger. Lagmannsrettens vurdering Lagmannsretten finner å kunne avgjøre saken etter skriftlig behandling, jf. tvisteloven Vitneforklaringene som er anført å gi grunnlag for gjenopptakelse, er gjort kjent for retten gjennom skriftlige erklæringer, som til dels er presisert i nye erklæringer. Hensynet til forsvarlig og rettferdig rettergang tilsier ikke at det avholdes muntlig forhandling. Det påberopte grunnlaget for gjenåpning av saken er tvisteloven 31-4 bokstav a, hvor det fremgår at gjenåpning kan begjæres «hvis opplysninger om faktiske forhold som var ukjent da saken ble avgjort, tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen». Om hva som ligger i dette vilkåret heter det i Schei m.fl., Tvisteloven, Kommentarutgave, 2. utgave, side : «Det er ikke nok for gjenåpning at det skaffes frem opplysninger om nytt faktisk forhold som ville vært relevant om det hadde foreligget da saken ble tatt opp til doms. De nye opplysningene må enten alene eller sammen med det tidligere bevismaterialet tilsi at avgjørelsen høyst sannsynlig ville ha blitt en annen enn den faktisk ble. (...) Det kreves (...) en meget høy grad av sannsynlighet for endring, men ikke så stor grad av sannsynlighet at avgjørelsen med nødvendighet ville ha blitt en annen. Klar sannsynlighetsovervekt for endring er derimot ikke tilstrekkelig (...).» Lagmannsretten har kommet til at de påberopte nye opplysningene, ikke tilsier at Alta tingretts avgjørelse høyst sannsynlig ville blitt en annen hvis opplysningene hadde vært kjent for tingretten. Som det fremgår i gjengivelsen av Alta tingretts dom ovenfor, var det i selgernes egenerklæring i forbindelse med kjøpet gjort oppmerksom på at det i kjeller ved luke til blindkjeller kan komme litt fukt på gulvet ved regnværsdager (veldig mye regn). Det ble også opplyst noe om dette under visningen. Det omtvistede i saken er således om problemet i virkeligheten hadde vært større enn oppgitt fra selgernes side. I sin vurdering av dette spørsmålet trekker tingretten inn flere momenter til støtte for selgernes syn på saken. Det ble blant annet vektlagt at selgerne i de 30 årene de hadde bodd i huset hadde lagt ned ikke ubetydelige midler i oppussing og vedlikehold av boligen, og at det hadde vært naturlig at de hadde foretatt utbedring dersom de hadde opplevd slik vanninntrenging som kjøperne gjorde i Tingretten viste også til at sakkyndig vitne hadde uttalt at de aktuelle sprekkene kan ha blitt større ettersom årene gikk, for eksempel som følge av frostsprengning. Samlet sett fant tingretten det mest sannsynlig at det var det ekstreme regnværet som førte til så store mengder vann i grunnen at vannet banet seg vei gjennom sprekker hvor det tidligere ikke hadde kommet nevneverdige vannmengder. Tingretten fant også støtte for dette i det forhold at kjøperne ikke opplevde særlige problemer med fukt fra blindkjelleren i det året de hadde eid huset forut for oppussingen. At selgerne ikke hadde opplyst om grøften som ble sprengt ca. 30 år forut for salget, mente tingretten var uten betydning for saken, siden sprengningen ifølge selgeren verken hadde hatt positiv eller negativ innvirkning på fuktinnslaget. LH Side 14

15 Lagmannsretten kan ikke se at de påberopte nye opplysningene i særlig grad er egnet til å rokke ved Alta tingretts vurdering. Mikkel Hermansens første erklæring inneholdt et generelt forbehold om at han kan ha misforstått, og et slikt forbehold er naturlig når man skal gjengi noe som ble sagt for flere år siden. At han etter å ha blitt kjent med at Indre Finnmark tingrett ikke la avgjørende vekt på hans erklæring, uttalte seg mer uforbeholdent, er et moment av begrenset vekt. Når det gjelder den nye redegjørelsen fra takstmann Vidar Nilsen, bemerker lagmannsretten at det har formodningen mot seg at viktige opplysninger fra selgerne om vannproblemer på eiendommen ikke ble formidlet i den verdi- og lånetaksten som Nilsen utarbeidet. Heller ikke saksbehandlingsanken kan etter lagmannsrettens vurdering føre frem. De vitneprovene som var påberopt som grunnlag for gjenåpning, var lagt frem for retten i form av skriftlige forklaringer fra vitnene, og hensynet til forsvarlig og rettferdig rettergang tilsa etter lagmannsrettens vurdering ikke i dette tilfellet at det ble holdt muntlig forhandling, jf. tvisteloven Resultatet blir at anken over tingrettens slutning punkt 1 forkastes. Selgerne og deres forsikringsselskap har således vunnet saken fullt ut både for tingretten og lagmannsretten og har etter hovedregelen i tvisteloven 20-2 første ledd krav på å få erstattet sine nødvendige sakskostnader av motparten. Verken for tingretten eller lagmannsretten foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å gjøre unntak fra dette i henhold til 20-2 tredje ledd. Om størrelsen på sakskostnadene for tingretten legger lagmannsretten til grunn tingrettens konklusjon, og resultatet blir at anken forkastes også når det gjelder tingrettens slutning punkt 2. Vinnende parters prosessfullmektig har oppgitt sakskostnadene for lagmannsretten til kroner inkludert merverdiavgift. Det har ikke fremkommet innvendinger mot størrelsen på kravet, og lagmannsretten har samlet sett kommet til at sakskostnadene kan godtas som nødvendige, jf. tvisteloven Resultatet blir at Bengt Arne Johnsen og Philippa Mary Garland-Thomas som solidarisk ansvarlige, skal erstatte sakskostnadene til Steinar Rapp, Gunnveig Helen Magnussen og International Insurance Company of Hannover Ltd for lagmannsretten med til sammen kroner. Kjennelsen er enstemmig. 1. Anken forkastes. Slutning 2. Bengt Arne Johnsen og Philippa Mary Garland-Thomas skal som solidarisk ansvarlige erstatte sakskostnadene til Steinar Rapp, Gunnveig Helen Magnussen og International Insurance Company of Hannover Ltd for lagmannsretten med femtientusentohundreogfemti - kroner. LH Side 15

16 Borgarting lagmannsrett - LB Instans Borgarting lagmannsrett - Kjennelse Dato Publisert LB Stikkord Sakskostnader. Tvisteloven Sammendrag I sak om prisavslag og erstatning for påståtte mangler i forbindelse med kjøp av bolig solgt «som den er» fikk kjøper medhold der hovedtyngden i de relle tvistepunktene lå. Kjøper ble ansett for å ha fått medhold i det vesentlige og ble tilkjent saksomkostninger i medhold av tvisteloven Saksgang Halden tingrett THALD Borgarting lagmannsrett LB ( ASK-BORG/04). Parter Vibeke Stalsberg (advokat Haakon Andreas Langeland), International Insurance Company of Hannover Ltd (advokat Haakon Andreas Langeland) mot Ingrid Cathrine Sjøholt (advokatfullmektig Tina Carlsen, advokat Erik Matias Parmer), Håvard Mandt Spaniland (advokatfullmektig Tina Carlsen, advokat Erik Matias Parmer). Forfatter Lagdommer Brit Seim Jahre, lagmann Anders Bøhn, lagdommer Sveinung Koslung. Ankesaken gjelder sakskostnader. Halden tingrett avsa 31. mai 2013 dom med slik domsslutning: 1. International Insurance Company of Hannover Ltd. og Vibeke Stalsberg dømmes in solidum til innen 14 dager å betale Ingrid Cathrine Sjøholt og Håvard Mandt Spaniland et prisavslag på sjuhundreognittitotusen - kroner, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 6. august 2011 til betaling skjer. 2. International Insurance Company of Hannover Ltd. og Vibeke Stalsberg dømmes in solidum til innen 14 dager å betale Ingrid Cathrine Sjøholt og Håvard Mandt Spaniland erstatning med tjuesjutusentohundreogåttien - kroner. 3. International Insurance Company of Hannover Ltd. og Vibeke Stalsberg dømmes in solidum til å erstatte Ingrid Cathrine Sjøholt og Håvard Mandt Spaniland kostnader med saken med tohundreogtitusen - kroner. International Insurance Company of Hannover Ltd. (International Inscurance) har i rett tid anket tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Anken gjelder rettsanvendelsen, anvendelsen av tvisteloven 20-2 annet ledd. Cathrine Sjøholt og Håvard Spaniland har tatt til motmæle. Sakens bakgrunn fremgår av tingrettens dom, og lagmannsretten viser til denne. Ankende parter, International Insurance og Vibeke Stalsberg, har i hovedsak gjort gjeldende: Spørsmålet i saken er om kjøperne kan anses for å ha vunnet saken i det vesentlige når parten har fått medhold i ett av de syv påberopte forhold og med en langt lavere sum enn partens krav. I tillegg er kjøperne blitt tilkjent et lavere prisavslag for fire erkjente krav, mens to prisavslagskrav ikke ble gitt medhold. Kjøperne krevde totalt et prisavslag på kr for forhold benevnt a til og med g i dommen. Det er ikke i korrespondanse mellom partene hverken før eller etter stevning fremsatt tilbud fra ankemotpart om minnelig løsning på et lavere beløp enn ovenfor nevnt. De ankende parter har for sin del erkjent at det foreligger et vesentlig avvik fra avtalt stand på noen punkter. Dette gjenspeiles i påstanden der det er erkjent mangel for inntil kr Saken for tingretten gjaldt følgelig kun utmålingen av prisavslaget etter avhendingsloven 3-9. Utmålingen i dommen endte med kr for LB Side 16

17 feil ved boligens damsperre og kr for de forhold det var erkjent ansvar for, dvs under ankemotpartenes påstandsbeløp. Spørsmålet er om domsresultatet innebærer at ankemotpartene har fått medhold i det vesentlige, jf tvisteloven Prisavslagskravet var på totalt kr , men det samlede prisavslag etter tingrettens dom er kr , dvs et avvik fra partens påstand på kr Ankende parters erkjennelse av et prisavslag på inntil kr utgjør til sammenligning et avvik på kr For øvrig har ankemotpartene kun fått medhold i ett krav, mens de ankende parter har fått medhold ved utmåling av fire krav og med en utmåling under påstandsbeløpet i sluttinnlegget. På denne bakgrunn kan ankemotpartene ikke sies å ha vunnet saken i det vesentlige, og partene må bære egne kostnader for tingretten. International Insurance Company of Hannover Ltd. Og Vibeke Stalsberg har nedlagt slik påstand: 1. Partene bærer sine egne sakskostnader for tingrettten. 2. International Insurance Company of Hannover Ltd. og Vibeke Stalsberg tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. Ankemotpartene, Sjøholt og Spaniland (Sjøholt), har i hovedsak gjort gjeldende: Sjøholt nedla i tingretten påstand om erstatning etter rettens skjønn på grunn av syv mangler. International Insurance nedla påstand om frifinnelse mot å betale en skjønnsmessig erstatning oppad begrenset til kr uten å spesifisere dette nærmere. Tingretten tilkjente i samsvar med Sjøholts påstand en skjønnsmessig erstatning, men fant at erstatningen skulle være lavere enn det ankemotpartens takstmann hadde konkludert med. Dermed er lovens vilkår i 20-2 oppfylt. En sak er vunnet dersom resultatet er så gunstig at motparten ikke har oppnådd noe av betydning sammenholdt med det som ville vært situasjonen om motparten hadde akseptert standpunktet fullt ut før sak ble reist, jf Ot.prp.nr.51 ( ) s Ankemotpartenes krav før stevning var kr , mens domsresultatet ble kr Påstanden ble endret frem til hovedforhandling, men utgangspunkt bør tas i forlikstilbud på kr som ankemotpartene satte frem i rettsmeklingsmøte den 27. februar Tilbudet omfattet alle krav og sakskostnader. I stedet må ankende parter, dersom de ikke får medhold i anken, måtte betale kr med tillegg av kostnadene for ankesaken. Det følger av rettspraksis at den som avslår et rimelig forlikstilbud, bør bære risikoen for sakskostnadene, jf Rt , idet avgjørelser vedrørende tvistemålsloven 174 annet ledd har relevans for anvendelsen av tvisteloven 20-2 Subsidiært gjøres gjeldende at dersom lagmannsretten ikke skulle komme til at ankemotpartene har vunnet saken i det vesentlige, må tvisteloven 20-3 komme til anvendelse. Ifølge rettspraksis er ansvar for sakskostnadene lagt på den part som har avslått et rimelig forlikstilbud, se LF Se Schei mfl. Tvisteloven første utgave side 916 med henvisning til forarbeidene side 446: Spørsmålet er om parten ved saksanlegget har oppnådd så mye at det ikke ville være rimelig å forlange at parten skulle akseptere motpartens standpunkt i tvisten. Det ville ikke vært rimelig om ankemotpartene skulle nøyd seg med kr , jf. også Rt De ankende parter har ikke oppnådd noe ved ikke å akseptere forlikstilbudet på kr Saken for tingretten gjaldt prisavslag etter avhendingsloven 3-7, 3-8 i tillegg til 3-9. Retten tok ikke stilling til om det også forelå ansvar etter 3-7 og 3-8, da den fant at det forelå ansvar etter 3-9. Ankende parters beregning av beløpsdifferanse eller prosentberegning i forhold til påstandsbeløp er ikke relevant for sakskostnadsavgjørelsen. Det er en vurdering av hva den reelle tvisten besto i som skal vektlegges. Ankemotpartene krever sakskostnader for lagmannsretten. Det er benyttet 10 timer og kreves kr inkl. mva. Cathrine Sjøholt og Håvard Spaniland har nedlagt slik påstand: 1. Anken tas ikke til følge. LB Side 17

18 2. International Insurance Company of Hannover Ltd og Vibeke Stordal dømmes in solidum til å betale Cathrine Sjøholt og Håvard Spaniland ankesakens omkostninger. Lagmannsretten bemerker: Saken gjelder anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Lagmannsrettens adgang til overprøving følger av tvisteloven 20-9 tredje ledd og er begrenset til prøving av lovanvendelse, saksbehandling og bevisvurdering så langt den utelukkende gjelder avgjørelsen om sakskostnader. Under lovanvendelsen hører det også å prøve om tingrettens skjønn er klart urimelig eller uforsvarlig. Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger feil ved tingrettens lovanvendelse. Om sakskostnadene heter det: Kravet på sakskostnader Kjøperne har i det vesentlige fått medhold i sitt krav, og har således vunnet saken, jf. tvisteloven 20-2 annet ledd. Etter hovedregelen i første ledd har da kjøperne krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Etter supplert kostnadsoppgave innkommet retten 21. mai 2013, har advokatfullmektig Janzon lagt fram et samlet krav på kr ,05. Av dette utgjør kr inkl. mva salær. Det er oppgitt til sammen 151 timer. Av disse er 102,5 benyttet i tiden fra stevning til hovedforhandling. Den resterende del av kravet referer seg til utlegg til sakkyndige, totalt kr , 25, som er krevet subsidiært for det tilfelle av at erstatningskravet ikke fører fram. I tillegg er det krevet kr 767 i utlegg til vitner, og trykkostnader med kr 650. I tillegg er det krevet dekket rettens gebyrer til sakkyndige meddommere. Prosessfullmektig Langeland har protestert på salærkravet. Til sammenligning har han krevd ,5 inkl. mva i salær av et samlet sakskostnadskrav på kr Langeland har også anført at det må få betydning for kostnadsansvaret at det ikke ble sendt prosessvarsel for annet enn de første fire påberopte forhold, jf. tvisteloven 5-2, samt at det ble tatt ut stevning midt i fellesferien, på tross av at selskapet hadde varslet om at de ville se på saken etter ferien. Janzon har på sin side forklart timeforbruket med at det har vært mye jobb særlig knyttet til innhenting av dokumentasjon rundt Mataki Halotex-løsningen, som kjøperne først fikk opplyst av selger at var benyttet i veggene, og for øvrig avvist at de øvrige påberopte forhold kan få betydning for kostnadsansvaret. Retten har vurdert, men ikke funnet grunnlag for å anvende noen av unntaksreglene i 20-2 tredje ledd, som gir retten anledning til å frita motparten for erstatningsansvar, helt eller delvis, hvis tungtveiende grunner gjør det rimelig. Særlig har retten vurdert de saksøktes anførsler i lys av bestemmelsen i tredje ledd bokstav b), om kjøperne er å bebreide at det kom til sak. Retten viser her til at kjøperne ved flere anledninger ba NCL ta stilling til kravene, og at det også formelt ble varslet om rettslige skritt i januar På denne bakgrunn kan det ikke medføre at kjøperne skal få kostnadsansvar fordi det formelt ikke ble varslet om forholdet knyttet til manglene ved fundamenteringen som det ble reklamert over i juni 2012, og som var den direkte foranledningen til at stevningen ble tatt ut. Hva gjelder de øvrige forhold som kom til etter at stevning var tatt ut, kan det ikke stilles noe krav om egen prosessvarsling etter tvisteloven 5-2 så lenge det er tatt forbehold om ytterligere anførsler i stevningen knyttet til samme eiendom. Det saksøkerne kan kreve dekket, er partenes nødvendige kostnader ved saken, jf. tvisteloven 20-5 første ledd. Ved vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, legges det vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem. Retten finner grunnlag for å nedsette salæret til prosessfullmektig Janzon noe. Konstruksjonen burde vært åpnet på et langt tidligere tidspunkt, i tråd med takstmann Jacobsens anbefaling under hans første besiktigelse. Mye arbeid kunne således vært spart på å innhente dokumentasjon rundt en løsning som det viste seg likevel ikke var benyttet. Retten fastsetter på denne bakgrunn salæret til kr Likeledes synes retten at utgiftene til sakkyndig Offenberg og det arbeidet han har nedlagt overskrider hva som har vært nødvendig for å dokumentere manglene. Retten finner grunnlag for å tilkjenne halvparten av den del av hans krav som skal henføres under salæroppgaven, det vil si kr Etter dette fastsettes det samlede kostnadsansvaret avrundet til kr Utgifter til sakkyndige meddommere kommer i tillegg. LB Side 18

19 Tingretten har lagt til grunn at Sjøholt har vunnet saken i det vesentlige. Lagmannsretten er enig i dette. Hva som ligger i begrepet medhold «i det vesentlige» er omtalt i Tvisteloven Kommentarutgave 2. utgave Bind I side 697 der det heter: I praksis etter tvistemålsloven ble det stilt strenge krav til samsvar mellom påstand og domsresultat for at en part skulle anses å ha vunnet fullstendig, se blant annet Rt avsnitt 10. Etter at hovedregelen i 20-2 er utvidet til å gjelde når en part har fått medhold «i det vesentlige», har det mindre betydning enn før å ta stilling til om parten har fått medhold fullt ut, men det kan være et moment ved vurderingen av om det er grunnlag for lempning av ansvaret etter 20-2 tredje ledd Vesentlighetskriteriet markerer den nedre grense mot unntaket i 20-3 om sakskostnader for den som «har fått medhold av betydning uten å vinne saken». Hvis resultatet innebærer at motparten har «fått medhold av betydning», er det uforenlig med å vinne saken. Disse alternativene utelukker hverandre mellom samme parter i samme sak, jf. Rt avsnitt 21. Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning for påståtte mangler i forbindelse med kjøp av bolig solgt «som den er», jf avhendingsloven 3-9. Kjøperne nedla påstand i tingretten om at både prisavslag og erstatning skulle fastsettes etter rettens skjønn. Tingretten har i sine premisser drøftet mangelspåstandene og har under punkt A Mangler ved konstruksjonen følgende konklusjon: Etter rettens vurdering er det ikke tvil om at de avdekkede forhold må henføres under den samlede vurderingen etter avhendingsloven 3-9 annet ledd av at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det en normalkjøper kunne forvente [å] akseptere ved kjøp av denne boligen. Retten mener forholdet vil ha betydning for klimaskjermens levetid og funksjon, og dermed også byggets framtidige verdiutvikling. De to sakkyndige takstmennene har hatt ulik oppfatning av risikoen for at skade vil oppstå i konstruksjonen. Etter rettens vurdering vil skade på klimaskjermen over tid oppstå som følge av kondens i vegger/himlinger, der vanndampen avkjøles og når duggpunktet. Dette er særlig utsatt i kuldeperioder med fyring innvendig. Retten vurderer risikoen for at skader kan oppstå som meget stor, og konkluderer med at klimaskjermen må utbedres for at bygningen skal tilfredsstille de samme kravene og kan sidestilles med nye bolighus oppført i samme periode i henhold til TEK 97. Det er liten tvil om at utbedringskostnadene isolert sett langt overskrider den kvantitative terskelen som må legges til grunn for å oppfylle vesentlighetskriteriet, jf. avhendingsloven 3-9 annet punktum. Retten trenger etter dette ikke å ta stilling til om det også foreligger mangel som følge av at det ble tilbakeholdt opplysninger om forholdet, jf. avhendingsloven 3-8. Etter lagmannsrettens syn fremgår det av tingrettens dom at Sjøholt har fått medhold der hovedtyngden i de reelle tvistepunktene lå. Lagmannsretten viser til tingrettens fremstilling av saksgangen, både partenes endring av påstander ettersom saken ble bedre opplyst og forlikstilbud fra begge sider. Det er da ikke nødvendig å gjenta dette under avsnittet om sakskostnadene for å begrunne at Sjøholt har fått medhold i det vesentlige. Tingretten har etter lagmannsrettens syn også foretatt den nødvendige vurdering av spørsmålet om noen av unntaksreglene i 20-2 tredje ledd får anvendelse. Lagmannsretten finner etter dette ikke grunn til å gå nærmere inn på ankende parts anførsler om prosentvis beregning av avvik fra tidligere krav og/eller beregning av utbedringskostnader som utgjorde høyere beløp enn domsresultatet. Det bemerkes for ordens skyld at den skjønnsmessige avgjørelsen heller ikke fremstår som vilkårlig, klart uforsvarlig eller grovt urimelig. Anken har etter dette ikke ført frem og den forkastes. Cathrine Sjøholt og Håvard Spaniland har vunnet ankesaken og har etter tvisteloven 20-2 første ledd krav på full erstatning for sakskostnadene for lagmannsretten. Salærkravet er på kr inkl mva for 10 timers arbeid. Lagmannsretten finner beløpet rimelig og nødvendig og fastsetter sakskostnadene overensstemmende med dette. Kjennelsen er enstemmig. Slutning LB Side 19

20 1. Anken forkastes. Utskrift fra Lovdata :28 2. I sakskostnader for lagmannsretten dømmes International Insurance Company of Hannover Ltd og Vibeke Stalsberg in solidum til å betale Cathrine Sjøholt og Håvard Spaniland i fellesskap femtentusensekshundrogfemogtyve - kroner innen to uker fra forkynnelsen av kjennelsen. LB Side 20

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom, Didde Sloth Christensen Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl R. Henstein) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, A B Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C D (advokat Johan

Detaljer

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL ANSVAR OG RISIKO De fleste eiendommer selges i dag as is. Dette forbeholdet betyr at når du som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2016-227 1.6.2016 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ekte hussopp kjøpelyte?

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Norges Høyesterett - HR A

Norges Høyesterett - HR A Side 1 av 6 Utskrift fra Lovdata - 22:18 Norges Høyesterett - HR-2017-1073-A Instans Dato 2017-05-31 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom HR-2017-1073-A Fast

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker: KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 519 11.4.2016 Saken omhandler: Manglende sluk på vaskerom. Avhendingsloven 3-8 og 3-9, 2.pkt. Enebolig oppført i 1985, ble i juni 2015 solgt som den er

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-234 21.6.2010 ACE European Group Limited Kjøperforsikring Lekkasje bad, råteskader, sprekk i grunnmur avvik fra forventbar stand. Hus fra 1964 solgt som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-166 4.5.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold drenering båtplass avhl.

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-070 4.2.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ufagmessig belegningsstein og støttemur

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Bergsjø i HR-2012-01329-U, (sak nr. 2012/948), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i HR-2016-01507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse: Green Living

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, KLP Skadeforsikring AS Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Frithjof Herlofsen)

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

Forsikringsklagekontoret

Forsikringsklagekontoret FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5005 26.1.2004 EIERSKIFTE Motfall og fukt på bad drenering - skadedyr avh.l. 3-1, 3-8 og 3-9. Eiendom bygget i 1800, restaurert rundt 2000, overdratt for kr 920.000.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 EIERSKIFTE Borebilleangrep i bjelkelag avh.l. 3-9. Ved kjøpekontrakt av 28.4.00 kjøpte kjøper en enebolig for kr 2,1 mill med overtagelse 1.7.00. Eiendommen

Detaljer

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR- 2017-1073 A Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Kort om faktum: Saken gjelder kjøp av tolv år gammel bolig i Stavanger Kjøpesum kr. 5 190 000,- Kort

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Prosessuelle temaer. v/ advokat Ida Kristiansen Norwegian Claims Link

Prosessuelle temaer. v/ advokat Ida Kristiansen Norwegian Claims Link Prosessuelle temaer v/ advokat Ida Kristiansen Norwegian Claims Link Dagens tema 1) Der saksøkte ikke får befare eiendommen; Bevisopptak i rettssak og bevissikring utenfor rettssak (tvl. kap. 27 og 28)

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2003-0086...

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2003-0086... LB-2003-8646 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2004-04-02 DOKNR/PUBLISERT: LB-2003-8646 STIKKORD: Krav om heving/prisavslag på grunn av maurplage i leilighet. SAMMENDRAG: Lagt til grunn at

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Stabel og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Stabel og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Stabel og Falkanger i HR-2012-01253-U, (sak nr. 2012/835), sivil sak, anke over kjennelse: ACE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i NORGES HØYESTERETT Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i HR-2012-01093-U, (sak nr. 2011/1881), sivil sak, anke over kjennelse: A mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. mars 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Endresen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. mars 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Endresen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 11. mars 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Endresen og Normann i HR-2016-00574-U, (sak nr. 2016/318), sivil sak, anke over dom: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2016-00352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG

HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG Den 7. mars 2012 ble det av Høyesteretts kjæremålsutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Tønder og Matheson i HR-2012-00501-U, (sak nr. 2012/217), sivil sak, kjæremål: Multi

Detaljer