Dokumentasjon av opplæringstiltak Rapport frå kursserie i Valdres Valdres Folkemuseum 24. januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon av opplæringstiltak Rapport frå kursserie i Valdres 2009 2010. Valdres Folkemuseum 24. januar 2011"

Transkript

1 Dokumentasjon av opplæringstiltak Rapport frå kursserie i Valdres Valdres Folkemuseum 24. januar

2 Bakgrunn I samband med restaureringa av Bjørkheimstølen på Kinnholt i Vestre Slidre Statsallmenning, arrangerte Valdresmusea kurs i eldre handverksteknikkar og byggjekonstruksjonar i 2009 og Målet med kursa har vore å byggje nettverk og kompetanse som vi meiner vil koma handverkarar, eigarar og verneinteresserte til gode. Valdresmusea har vore fagleg og administrativ ansvarleg for kursserien, og har fått støtte frå Valdres Natur- og kulturpark, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune. Bjørkheimstølen Bjørkheimstølen (94/1) ligg i Vestre Slidre Statsallmenning, tilhøyrande bruket Bjørkheim (88/3) i Vestre Slidre kommune. Bjørkheim (før 1927 Ulvestadhagen) var opphavleg ein husmannsplass under garden Ulvestad. Plassen vart truleg rydda i 1770-åra. Fleire husmenn budde her fram til Då vart plassen dregen innunder hovudbølet att. I 1894 vart plassen seld til Skraddar n, Ole Olsen Magistad, som i 1907 selde han til Ole Olsen Lahaug. I 1927 døypte han plassen om til Bjørkheim. I 1983 overtok Astrid Nordli (Lahaug, 50/2 i Vestre Slidre kommune) Bjørkheim og Bjørkheimstølen etter syskenbarna til faren: Ola ( ), Øystein ( ) og Olga Bjørkheim ( ). Verdiskapingsprogrammet for kulturminne Valdres er ein bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knytt til lokale natur- og kulturverdiar, skal gje auka verdiskaping og livskraft i lokalsamfunna. Slik vil Valdres ta vare på og utvikle viktige verdiar av lokal, nasjonal og internasjonal karakter. Kunnskapen knytt til heile spekteret av vår materielle og immaterielle kulturarv er viktige verkemiddel i denne verdiskapinga. Sidan 2006 har Valdres og Nord-Gudbrandsdalen vore pilot for Verdiskapingsprogrammet for kulturminne saman med elleve andre regionar i landet. Hensikta har vore å bidra til at kulturminne og kulturmiljø vart tatt i bruk i utviklinga av lokalsamfunn og næringsliv. I Valdres har ein ynskt å styrke kulturarvsdimensjonane med vekt på stølsliv og stavkyrkjer. I Valdres finn ein det største samanhengande stølsområdet i Nord-Europa. 400 av totalt 1600 stølsbrukarar i landet held til her. Valdres står også i ei særstilling i stavkyrkjesamanheng. Seks av dei 28 stavkyrkjene i Noreg ligg i Valdres. 2

3 Om kurshaldarane Sonja og Hans Allbäck I 1982 realiserte Sonja og Hans Allbäck draumen om å arbeide med glashandverket. På talet dreiv dei eit lite bygningsfirma i Skåne. Her arbeidde dei mellom anna med ombygging av eldre bustader. Med røynsle frå musea og i kontakt med eldre handverkarar vart dei inspirerte til å søkje si eiga framtid i fortida. Studie i etnologi ved universitetet i Lund gav god teoretisk innføring. Her fann dei metodar frå 17- og 1800-talet og byrjinga av 1900-talet, for framstilling av farge, kitt, trefyllmasse, lim og reingjeringsmiddel. Jon Brænne Jon Brænne er målerikonservator og forskar ved Norsk Institutt for Kulturminneforsking (NIKU). Brænne har stor røynsle med konservering og restaurering av dekorasjonsmåling og veggfast dekor i oljemåling og limfarge, og har stor kunnskap om overflatebehandling, fargeog dekorhistorie. Brænne held kurs og foredrag om emna og underviser fast ved fleire universitet i Noreg, Sverige og Danmark. Espen Marthinsen Espen Marthinsen har sin yrkesfaglege utdanning gjennom prosjektarbeid i samarbeid med Norsk handverksutvikling (NHU). I perioden var Marthinsen tilsett som stipendiat ved NHU. Då jobba han spesielt med kunnskapen knytt til turrmuring og muring med leire. I tillegg til yrkesfagleg kompetanse har Marthinsen akademisk bakgrunn gjennom eit 3-årig ingeniørstudie i perioden Marthinsen driv firmaet MURING, som jobbar med eldre murkonstruksjonar og -teknikkar. MURING leverer ulike tenester; utførande, rådgjevande, instruksjon og forelesing, og er ein viktig aktør innan bygningsvernet i Noreg Torjus Uppstad Torjus Uppstad har utdanninga si frå Norges Tekniske Høgskole og Høgskulen i Telemark, avdeling Rauland. Uppstad arbeidde som kommuneplanleggar i fleire år før han i 1990 satsa for fullt på lafting, never- og restaureringsarbeid. I perioden var han tilknytt mellomalderprosjektet med oppdrag i Setesdal og Telemark. Uppstad har fleire kurs i lafting, restaurering, muring og nevertekking. Odd Arne Rudi Odd Arne Rudi er utdanna tømrer med vidareutdanning innan bygningsvern. Sidan fyrst på 90-talet har han i sommarsesongane jobba mykje som taktekkjar, mest med Valdres-skifer. Rudi har hatt oppdrag over store delar av Austlandet og har arbeida med freda og verneverdige bygg. Rudi er tilsett som bygningsvernrådgjevar for Valdresregionen. 3

4 Forfattarane Espen Marthinsen, kurs i tørrmuring Espen Marthinsen, kurs i muring med leire Torjus Uppstad, kurs i tekking med never og torv Jon Brænne, kurs i overflatebehandling Odd Arne Rudi, kurs i tekking med skifer Ole Aastad Bråten, samandrag av tekstar frå artikkelsamling, kurs i restaurering av vindauge 4

5 Kurs i tørrmuring, Bjørkheimstølen Kursleiar: Espen Marthinsen september

6 Bakgrunn Tradisjonen med muring av naturstein uten bruk av mørtel, går langt tilbake i menneskets historie. Slik vi kjenner tradisjonen her i Norge, derimot, har mye av tradisjonen kommet til i nyere tid. Vi kan snakke om en viktig epoke fra cirka 1700 til Det har imidlertid vist seg vanskelig å dokumentere forbindelser mellom forhistorisk bruk av stein (folkevandringstid), via middelalder, og fram til denne epoken ( ), som vi ser flest spor etter i dag. Slidredomen i Vestre Slidre kommune. Kilde: Det kan pekes på flere årsaker til hvorfor perioden fra ble så viktig. Blant annet ble landbruket en svært viktig premissgiver med sin reformiver. Bøndene ble støttet av landhusholdningsselskaper som jobbet for å motvirke avskogingen, som var omfattende på 1700-tallet. Landhusholdningsselskapene drev med opplysningsarbeid for å erstatte tre med stein som bygningsmaterial. I tillegg var det reformer i drifta av landbruket som fremhevet konstruksjoner i stein, med blant annet potetkjellere og steinfjøs. 6

7 Steinfjøs, Reinli, Sør-Aurdal. Foto: Espen Marthinsen. På 1800-tallet øker omfanget i bruk av stein. Vi får en tradisjon preget av lokale materialer, lite bearbeiding av stein og en presis tilpasning til stedlige forhold og bruk. Dette representerer et tydelig skille til den teknologien for steinkonstruksjon som blir benyttet på veier og jernbaner, en teknologi preget av normerte løsninger hvor ingeniørenes beregninger la grunnlaget for materialbruken og utformingen. I de siste 100 årene av den perioden vi her ser på, kan man dokumentere to adskilte tradisjoner, men også tilfeller der disse to møtes. Dette har vært et viktig grunnlag for det store mangfoldet vi finner i den norske tradisjonen med tørrmuring Hvor er Bjørkheimstølen i dette bildet? Stølshuset står på en lav natursteinmur, utført i lokal stein. Dimensjoner og tekniske løsninger i konstruksjonen er tilpasset lokale forhold og den planlagte bruken. Dette legger grunnlaget for løsninger som tydelig fraviker fra teorien i den normerte tørrmurte konstruksjonen. Vi kan snakke om en konstruksjon som er god nok, og som gir et viktig bidrag til den mangfoldige tradisjonen med tørrmur. 7

8 Bjørkheimstølen før istandsetting. Foto: Else Rønnevig. Nytt utsnitt av foregående. Foto: Else Rønnevig. 8

9 Grunnmuren er bygd som en enkelvanget forstøtning mot oppfylte stedlige løsmasser under huset. Høyden varierer fra cm. Bredden varierer med forband og tverrband i muren, hvor de dypeste tverrbandene er cirka 50 cm. Den lokale steinen som er brukt har naturlig runda og kanta form og stammer antakelig fra stedlige moreneavsetninger. Steinen bærer ikke preg av å være hugget eller tuktet og den har en størrelse som er håndterlig. Det er ikke konstruert et fundament for muren. Grunnskiftet i muren hviler rett på stedlig grunn, torv og vekstlag. Byggegrunnen kan karakteriseres som finkornet morene. Den type avsetning vil ha forholdsvis lav innfiltrering av overvann, som gir mye vanntransport på overflate. Det er ikke registrert grøfter i terrenget for å håndtere dette overvannet. Faglig målsetting med kurset For oss som jobber daglig med bevaring av kulturminner er det naturlig å se sammenhengen mellom bevaring og håndverkskunnskap. Videreføring av tradisjonelle håndverk er bevaring av kulturminner! Prosjektet på Bjørkheimstølen har som målsetting å vise at ved istandsetting av tradisjonelle bygninger, med tradisjonelle teknikker, kan man lykkes selv om utgangspunktet virker håpløst. I et slikt perspektiv er det viktig at våre valg for grunnmuren viser en forståelse for tradisjonen og for det mangfoldet den er en del av. På grunnlag av et faglig skjønn kan slike vurderinger utføres. Det faglige skjønnet baserer seg på detaljert kunnskap om prinsipper for stabile tørrmurte konstruksjoner. Denne kunnskapen skal ikke viske ut forskjeller, den skal gjøre den enkelte håndverker i stand til å akseptere forskjeller, innenfor en ramme som ivaretar estetikk, kulturhistorie, funksjon, sikkerhet og økonomi. Stable? I dag er verbet å stable mye brukt om bygging av tørrmurte konstruksjoner. På dette kurset skal vi mure. Uttrykket å stable viser hvor lite kunnskap det er om murerfaget. To dager er svært begrenset tid for å lære praktisk kunnskap, som det for de fleste tar flere år å øve opp. Derfor er kurset lagt opp som en innføring i metodikk og teknikk, mens det blir opp til den enkelte deltaker å gjøre kunnskapen til sin egen gjennom selvstendig øving. Utgangspunktet for slike kurs er å få deltakerne til å gjenkjenne praktisk kunnskap i eksisterende murverk på grunnlag av enkel presentasjon av teori på stedet. Den konkrete kunnskapen som avdekkes settes inn i en større sammenheng gjennom et foredrag på kveldstid. I denne delen av kurset ble det lagt vekt på å identifisere de ulike delene av et tørrmurt murverk; grunnskiftet, vanger, trasering, murlivet, visen i steinen, kjerne, bakfyll, forband og tverrband, skorer og kiler osv. Innledende arbeid Det innledende arbeidet med vurderinger av skadebildet, dokumentasjon og demontering er viktig. På Bjørkheimstølen er dette arbeidet krevende siden mange av de opprinnelige strukturer i grunnmuren er borte pga mange og omfattende deformasjoner. Da er det ekstra viktig at demontering foregår i kontrollerte former, med drøftinger i grupper og i fellesskap. 9

10 Her er det viktig å øve opp evnen til å vurdere funn ut fra en helhet. Mer om dette under vurdering av skadebilder. Tilstanden vi avdekker vil fortelle oss mye om svakheter og styrker i muren, som vi må ta med oss når vi skal velge egnet tiltak. Et sentralt spørsmål i en antikvarisk istandsetting som på Bjørkheimstølen vil være hva som er viktig å ta vare på. Vi sier vi skal finne riktig grad av autentisitet i et arbeid, hva som er viktig å ta vare på av det som oppfattes som ekte. Samtidig står vi overfor flere valg av type autentisitet. De som er aktuelle på Bjørkheimstølen er materiell autentisitet, strukturell autentisitet, historisk autentisitet og det mer omfattende prosessuell autentisitet. Valgene som ble gjort blir presentert i de følgende avsnittene om tilstand og tiltak. Når muren er demontert, materialene sortert og murstrukturen identifisert, starter arbeidet med valg av behov for de enkelte delene av konstruksjonen. Har byggegrunnen tilstrekkelig bæreevne? Vil tomta for bygget kunne håndtere overvann slik muren krever? Trenger grunnmuren et fundament? Den identifiserte murstrukturen, er den egnet for funksjonen vi ønsker for muren? Har vi materiale som kan benyttes videre? Tilstandsanalyse Deltakerne må derfor utføre en tilstandsanalyse, hvor de danner seg et helhetlig bilde av situasjonen. Muren skal sees som en del av bygningen, og ikke en adskilt del under svillstokk. Etter de innledende undersøkelsene har man et egnet utgangspunkt som ivaretar de ulike målene vi har satt for det praktiske arbeidet med istandsettingen. Den praktiske delen av kurset består av oppbygging av den demonterte muren, samt muring av en ny mur under et planlagt uthus på stølen. Sistnevnte utføres for å vise hvordan en kistemur bygges, sammenliknet med murkonstruksjonen som er under stølshuset. Vi kan se på overføringsverdier mellom ulike murtyper. Det vises prinsipper for å mure en stabil tørrmur, med særlig vekt på hvordan fordele last i et murverk med bruk av forband og tverrband. I tillegg kommer bruken av skorer i murverket, og hvordan fyll inni og bak muren ordnes. 10

11 Grunnmuren på Bjørkheimstølen under demontering. Foto: Espen Marthinsen. En tilstandsvurdering For å kunne vurdere skadebilder på en konstruksjon, må vi ha kjennskap til den kunnskapen som skapte den. Vesentlig er hvordan vi forstår de ulike delene av en konstruksjon. I dag er det vanlig at fagmiljøer fordeler ulike bygningsfunksjoner mellom sine respektive fagfelt. For å forstå bygninger av den typen vi jobber med, er vi derimot avhengige av en tverrfaglig innfallsvinkel til arbeidet, som ivaretar de tekniske og historiske aspektene ved bygningen. Bjørkheimstølen representerer en byggeskikk basert på bygningsmaterialers naturgitte forhold som skaper likevekt i styrke, fukttransport og termiske soner. Det gjør at vi kan tenke på bygningen som en organisme, med en oppbygging som gjør at bygningen oppfører seg ut fra de belastninger den utsettes for. Med andre ord, det som skjer i grunnen vil kunne påvirke takkonstruksjonen og omvendt. Hva ser vi når vi møter en eldre skadet konstruksjon? Det første vi ser er ofte forskjellene, eller skal vi si det vi oppfatter som mangler, sammenliknet med mer standardiserte løsninger fra vår tid, uten tanke for det tidligere omtalte mangfoldet, med sin gode tilpasning til lokale forhold. Det er særlig variasjoner i type stein som er lite akseptert i dag. Bygningsarven viser derimot rikelig med eksempler på at det kan bygges solide murer av stein av liten størrelse og med ureglemessig form. I tillegg er gamle hus ofte preget av å være nedslitte og gjengrodde og uten særlig nytteverdi. 11

12 Dette er derimot bygninger som kan vedlikeholdes med mindre inngrep og begrenset kostnad, i motsetning til moderne konstruksjoner. Altså må vi lære oss å se på muligheten til å vedlikeholde, som en kvalitet ved selv bygningen. Da må vi benytte teknikker som er i tråd med den kunnskapen som bygningen er basert på. Det finnes mange eksempler på skadebilder som har oppstått som følge av istandsetting med feil teknikk og material. Skadebildet Ofte oppleves skadebilder i gamle bygninger som noe som må ha oppstått i kort tid før de ble påvist. Slik er det ikke nødvendigvis. En sprekk i en bygning kan ha sin opprinnelse 100 år tilbake i tid. Eldre bygninger som er i styrkebalanse, sprekker ofte på en naturlig måte. Det er heller ikke størrelsen på sprekken som avgjør om den er kritisk eller ei, men når og hvor den har oppstått. Dette er oppgaver håndverkeren må løse før tiltak kan iverksettes. Styrkebalansen i eldre bygninger er vesentlig forskjell fra styrkeforhold på nyere bygninger. Den krever at en eldre bygning ikke behandles som en ny. De eldre har en materialbruk og type sammenføyninger som slipper spenninger ut av konstruksjonen, vi sier de er fleksible. Nye konstruksjoner har på motsatt vis stor styrke i material og sammenføyninger i alle ledd og samler opp spenningene, vi sier de er stive. Vi må vokte oss for ikke å undervurdere en eldre konstruksjon, lik den på Bjørkheimstølen, og tro at den trenger forsterkning i et eller flere ledd. Da vil det oppstå ubalanse, som legger til rette for nye skader. Dette er dessverre svært utbredt i det norske bygningsvernet. Vi må ikke glemme at i arbeidet med våre eldre konstruksjoner, stilles vi overfor flere hundre år gamle bygningstradisjoner hvor material og teknikker er utprøvd gjennom generasjoner. Vår stående bygningsarv dokumenterer at det er materialbruk og byggeteknikk som skal ligge til grunn for vårt arbeide med bygninger, som den på Bjørkheimstølen. Derfor er det viktig å gi plass til slike vurderinger i et kurs som dette. Tiltaket Våre vurderinger viste at materialbruk og byggeteknikk, slik dette ble avdekket i den opprinnelige grunnmuren, kunne videreføres. Men dette er løsninger som forutsetter at overvann kontrolleres og at overbygget fungerer som tenkt. Både løsningen med stedlig grunn som fundament og stedlige løsmasser som bakfyll til muren, er sårbar for fuktbelastning. Enkelte steder oppfattet man bæreevnen som redusert. Her ble det rammet småstein ned i grunnen som forbedring, en kjent tradisjonell løsning brukt på store og små konstruksjoner. I tillegg ble det etterstrebet å legge grunnskift av stein med best mulig bæreflate. Ellers kan det vises til dokumentasjon av bæreevne for småhus i tabell som viser høy bæreevne hos flere av våre vanlige jordarter. 12

13 Tabell. Bæreevne for småhus. 10 kn/m2 = 1 tonn /m2. Kilde: Byggforsk, detaljblad Deformasjonen i den gamle muren var så store at det var ikke noe av den gamle strukturen som kunne bevares. Med så store deformasjoner var det heller ikke grunnlag for å tilbakeføre stein til den enkelte plass i muren. Målet ble at gjennom gjenbruk av opprinnelig stein, sortert ut fra det enkelte murliv og med bruk av opprinnelig mureteknikk, kunne man gjenskape mye av det opprinnelige uttrykket. I dette tilfellet valgte vi derfor å tilstrebe en materiell og strukturell autentisitet. Etter at byggegrunnen var rensket og avrettet, ble den flere steder liggende lavere enn opprinnelig mur, det skapte behov for å supplere med egnet stein. Det ble valgt stein fra nærområdet med både rundet og kantet form. 13

14 Fullført istandsetting av grunnmur på Bjørkheimstølen. Foto: Espen Marthinsen. Selve mureteknikken baseres på legging av forband og tverrband for å fordele last og krefter i murens lengdesnitt og tverrsnitt. Skiftegangen ble ikke ansett som vesentlig. Derimot er utvekslingen mellom murlivet og de tilbakelagte massene en viktig del av den stabile muren, og setter like store krav til leggingen av løsmasser, som til tverrbandene. I dag er nok dette den delen av murarbeidet det slurves mest med. Skal man legge løsmasser riktig er det tidkrevende arbeid, mens tverrbandene oppleves ofte å monne mindre i murlivet enn et forband. Vanlige feil er dårlig komprimerte masser, eller misforhold mellom murlivets struktur og fraksjonen på de tilbakelagte massene, slik at sistnevnte kan renne ut av muren og forårsake setninger i muren. Samtidig mures det kistemur i grunnmuren der uthuset skal reises. Her er det mye av de samme kravene vi stilles overfor, selv om denne muren fylles med rydningsstein. I tillegg vil det i en kistemur være krav til en best mulig fordeling av tverrsnittet mellom de to vangene, noe som krever enda bedre planlegging av arbeidet fra den enkelte murer. Når en stein legges er det viktig å ha et bilde for fortsettelsen. Her kommer også inn øvelsen i å prioritere det tilgjengelige materialet på en god måte, noe som gir stabile murer og høy utnyttelsesgrad av material. Andre øvelser som ble lagt inn i arbeidet var bruk av skorer og kiler. Mange tenker at det svekker muren, men man kan tvert i mot hevde at man en god mur ikke kan legges uten bruk av disse. Det er krav til bestandighet i skorene og de bør fortrinnsvis legges i bakkant av steinen. Unntaksvis legges de også i murlivet med bæring, men her ligger de mer utsatt. I murlivet er de vanligvis brukt som tetting av murlivet. 14

15 Steinen har ofte en vrang og rett side. Ønsker vi et vannavisende murliv er det viktig å vite forskjellen på de to. Legges steinen rett vil den ikke lede vann inn i muren. Her må man også vurdere hvordan den enkelte stein legges. Byggflata i steinen skal ikke helle mye innover i muren for da leder den vann inn i bakfyllet. Den skal heller ikke ha et betydelig fall ut av muren, dette gir rom for deformasjoner ved at stein lettere kan gli ut. Et skjematisk tverrsnitt av en kistemur. Viser forholdet mellom murvanger og fylte masser i kjernen. Ved forstøtningsmur blir utformingen mye av det samme, men man har bare en murvange og rommet for tilbakefylte løsmasser er ikke så tydelig avgrenset. Kilde: Riksantikvaren 2002, informasjon om kulturminner, Gamle steingarder Et skjematisk oppriss av lengdesnitt i murliv av naturstein. Viser utforming med bruk av forband. Kilde: Riksantikvaren 2002, informasjon om kulturminner, Gamle steingarder 15

16 Fullført kurs og ny kompetanse Bjørkheimstølen sesongen Grunnmuren fra 2009 har fått selet tilbake. Foto: Else Rønnevig. Kursdagene har gitt et innblikk i en rik tradisjon. Arbeidet har vist at det er både ønskelig og mulig å videreføre mangfoldet i muringstradisjonen, selv om valg av stein, mureteknikk og fundamentering skiller seg mye fra hva mange av oss ville valgt, betyr det ikke at løsninger som er brukt på Bjørkheimstølen må viskes bort. Med kunnskap om hvordan våre gamle bygg oppfører seg statisk, bæreevnen i ulike løsmasser og hvordan prinsippene i muring fungerer, er det rom for ulike løsninger som er gode nok. 16

17 Kurs i muring med leire, Bjørkheimstølen Kursleiar: Espen Marthinsen august

18 Bakgrunn Globalt sett er jord det mest brukte bygningsmaterialet. Med jord vil det i de fleste tilfeller dreie seg om leirholdig jord som finnes naturlig i mange deler av verden, etter nedbryting av bergarter til mineraler, altså leirmineraler. I gamle kulturer ser vi at menneskene har lært seg å utnytte leirenes egenskaper i produksjon av bygningsmaterialer, husholdningsartikler og for nedtegning av skrift. Rekonstruert toskipet langhus, Forsandmoen, Rogaland. Yttervegger av flettverk klint med leire. Foto: sider/landa.htm Detalj av flettverksvegg som klines med leire slik arkeologiske funn forteller er brukt på Forsandmoen i Rogaland. Foto:http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/ Tidslinjer/Arkitekturhistorie/tekstsider/antikken/norsk.htm I Norge er det funn fra bronsealder som kan fortelle om bruk av leire. Dette ble brukt til tetting i flettverksvegger som var vanlig i langhusene. Siden den gangen har leire blitt et mer og mer brukt bygningsmateriale, slik at vi også i Norge kan finne en rik tradisjon for bruk av leire. Vår stående bygningsarv viser dette i et mye større omfang enn folk flest kjenner til. Vi finner leire benyttet i fuger, puss, rapp, rå murstein, tegl, isolasjon og fundamenter. I tillegg kommer bruken som ikke er tilknyttet bygging. 18

19 Løsmasseavsetningene i Norge (hvor vi finner leirholdig jord) har store variasjoner. Dette blir speilet i bruken, hvor materialer hovedsaklig er funnet lokalt, med kortest mulig transport. Erfaringer fra istandsettingsarbeid i nyere tid viser et stort spenn i type leirholdige jordarter som kan benyttes. Med mulighet for å utnytte lokale forekomster blir det også en svært ressursvennlig byggeskikk. Dokumentasjonen viser hvor godt egnet leire er i mange av våre gamle konstruksjoner. Allikevel er det et materiale som få kjenner til i dag og det er få skriftlige kilder som forteller om bruken. I våre gamle konstruksjoner er mye av denne kunnskapen lagret. Vi er invitert. Bjørkheimstølen, med pipe over tak. Foto: Else Rønnevig. Målsetting med kurset Den tradisjonelle bruken av leire i Norge er mangfoldig. De valgene som ble gjort da selet ble bygget på Bjørkheimstølen, synliggjør dette mangfoldet. Derfor er det viktig at deltakere på kurset får forståelse for verdien av disse valgene, både murteknisk og kulturhistorisk, og lærer seg å gjøre valg som viderefører dette. Deltakere skal i løpet av to dager få innblikk i et håndverk, og kjennskap til et materiale som før har vært allment kjent, men som nå få kjenner til. Det skal omfatte kunnskap om leire som jordart, hva som gjør at leire har disse unike egenskapene som gjør den så brukervennlig, i blant annet ildsteder. Samtidig er det viktig å vise de klare forskjellene mellom leire og andre mer kjente konvensjonelle mørtler av kalk og sement. Alle ledd av bruken skal presenteres, fra forarbeid med tørking og solling, til teknikker for blanding og elting, deretter mureteknikker og til slutt etterarbeid med kontroll av tørk og behandling av svinnsprekker. 19

20 Arena for disse øvingene skal være den gamle grua på Bjørkheimstølen. At det er benyttet leire i et ildsted som dette er helt naturlig. Leire har fra gammelt av hatt et godt rykte som murmørtel i ildsteder, erfaringer viser at materialet isolerer godt mot høye temperaturer, og at det tar opp lite spenninger fra belastningene som ildstedet utsettes for. I tillegg har det vært lett tilgjengelig de fleste steder, og det er lett og vedlikeholde. Allikevel har det på 1900-tallet vært sjelden å se i bruk, noe som langt på vei skyldes murbransjens økende fokus på styrken i materialet, og at den har glemt betydningen av styrkebalansen i konstruksjoner. Kurset skal inneholde både praktisk og teoretisk kunnskap, hvor tanken er at mest mulig av den teoretiske kunnskapen skal gjenkjennes gjennom den praktiske øvingen. Et foredrag i forkant av den praktiske kursdelen tar opp temaene som er nevnt i det foregående, og plasserer arbeidet på Bjørkheimstølen i en tradisjon. Opplæring av denne typen forutsetter videre selvstendig øving for at deltakere skal få oppleve kunnskapen som sin egen. Grua på Bjørkheimstølen Grua passer inn i tradisjonen slik man kjenner den. Den har to vanger som danner tilnærmet 90 grader og som bærer kappa og pipa. Utkragningen av kappa over grua holdes oppe av et kraftig ovnstre som er murt inn i overgangen mellom vange og kappe. Vangene er cm tykke, hvor den ene er murt mot en yttervegg og den andre mot en innvendig delevegg. Det er usikkert om ovnstreet har hatt bæring i fronten av grua. Nede har grua en lav herd som løfter bunnen av grua opp fra gulvnivå. Kappa snevres inn ved gjennomgang yttertak, og går over i et innvendig pipetverrsnitt på cirka 50 x 50 cm. Pipa ender 80 cm over yttertak. Det har ikke vært topphelle på pipa. Beskrivelse av bruken av leire i lærebok i byggfaget fra tallet. Kilde: Theodor Broch lærebog i bygningskunsten

21 Geologi og geoteknikk For å forstå grunnlaget for den mangfoldige bruken hjelper det å kjenne litt til jordartenes opprinnelse, dannelse, sammensetning og egenskaper. Her følger en enkel gjennomgang: Mange har et forenklet bilde av hva som er leire. Man tenker hovedsaklig på finsorterte jordarter med et høyt innhold av leirmineraler. Men disse jordtypene finnes bare på enkelte steder i landet. Leire er derimot brukt i en mye større geografisk utstrekning. Det må bety at begrepet leire rommer store variasjoner. Jordarter: Våre geologiske avsatte løsmasser består av mange ulike jordarter. En jordart er satt sammen av flere ulike kornstørrelser. Beskrives ved dens mekaniske sammensetning, dannelsesmåte og opphavsmateriale. Leire er jordart med store variasjoner i sammensetning som vil gi ulike egenskaper. Deles inn i klasser etter leirinnholdet. Leirfattig < 5 % Leirholdig 5 15 % Leire + tilleggsbenevning (eks siltig ) % Leire > 30 % Inndeling av jordtyper etter innhold leir, silt og sand. Kilde: Sveistrup og Njøs,

22 Kornstørrelse Mineraljorda er bygd opp av ulike kornstørrelser, luftporer og vann. Kornstørrelsenes grenseverdier markerer endringer i egenskaper, eks evnen til å suge opp og holde på vann. Grensene er ikke skarpe, men vil ha jevne overganger. Oversikt over jordartsklasser. Kilde: Fadnes Det er særlig fraksjonene leir som er viktig i denne sammenheng: De minste mineralske partiklene i jordarten. Er ikke det samme som leire som er benevnelsen på en jordart. Skiller seg fra silt ved at de holder seg lenge flytende i vann etter oppslamming. Stor overflate i forhold til vekt, avgjørende for evnen til å holde på vann. Forskjell på struktur leir kan skape i en jordart etter type avsetningsmiljø. 22

23 Avsatt i ferskvann: Avsatt i saltvann: Leir danner horisontale lag med tette sjikt med lite porevolum. Mineralene får en ladet overflate pga saltinnholdet. Ladningen er ulik mellom kortside og langside på mineralkorn. Gir frastøting og tiltrekking, noe som gir en åpen struktur, tilnærmet et korthus. Av egenskaper er det særlig fem fra geoteknikken som gjør at leire skiller seg fra alle andre jordklasser: Adhesjon: Kohesjon: Kapillaritet: Plastisitet: Krymping: Vedhengskrefter mellom vann og overflater (her mineraler). Gjensidig tiltrekking mellom vannmolekyler. Samspillet mellom de to foregående. Med et vist vanninnhold vil jorda være formbar, og jorda vil beholde denne forma i ettertid. Tiltrekking av korn i en plastisk masse som tørker. Når en krympegrense hvor korn ligger stabilt mot hverandre. Form vil etter dette ikke endres selv om tørkinga fortsetter. Avsetninger Avsetningsmiljøet hvor vi finner leirholdig jord kan si mye om opprinnelse og dannelsesmåte, som igjen vil si en del om sammensetning og egenskaper. Som vi forstår kan identifisering av ulike avsetningsmiljøer hjelpe oss i arbeidet med å finne egnet leire til murarbeid. De typer avsetninger som er mest aktuelle for vårt arbeid er morener og hav- og fjordavsetninger. De er svært ulike. Der det har vært store innsjøbasseng må også bresjøavsetninger vurderes. Morene Morene er usortert materiale avsatt fra isbreer og er den vanligste jordarten i forhold til areal. Den er sammensatt av alle kornstørrelser uten lagdeling. Morene kan kjennetegnes av kantete form: lite sliping pga kort transport. Strukturen er grovere i øvre lag og finere lenger nede hvor leirinnholdet øker. Vanlig tykkelse på en avsetning kan være fra 0 8 m. Morene lokaliseres som oftest i dalsider og i høyereliggende områder. Der hindringer i berggrunnen ville skape støtsider og lesider vil vi finne finere masse på støtsida. Støtsider og lesider kan lokaliseres ved å tolke skurestriper Hav- og fjordavsetninger Denne avsetningen ligger under den marine grense. Den kjennetegnes av et velsortert materiale som stammer fra finmaterialet som ble ført fram til brefronten. Der ble det avsatt som sediment i stille vann på havbunnen. Eventuelle variasjoner i kornfordeling speiler variasjoner i avsetningsmiljø (strømforhold, saltinnhold, dybder, osv). Det er vanlig å skille mellom avsetninger som ligger slik de ble avsatt og avsetninger som er blitt omleiret. Sistnevnte ligger som regel øverst og har grovere innhold. Raviner og strandformelementer er sikre kjennetegn på områder med denne type avsetninger. Søk og prøving av leirer et feltarbeid Det mange finner vanskelig ved bruk av leire som bygningsmateriale, er det innledende søket etter forekomster, og med jorda i hånda, bestemme om den er egnet eller ikke. Det er flere metoder og så langt har det vist seg at en kombinasjon av disse kanskje passer håndverkeren best. 23

24 Søk Flere kilder kan være til hjelp med å finne fram til mulig leireforekomster. Her følger et utvalg: Grunneiere med næring knyttet til jord, eks skog- og landbruk. Kommunale etater. Entreprenører. Lokalhistorie. Fylkesgeologer. Kartmateriale på nett fra NGU og Institutt for skog og landskap. Landskapsformer og vegetasjon. Tekniske inngrep i terreng, eks vegskjæringer, massetak, grøfter, og lignende. I kontakt med kilder viser erfaringer at det er viktig med presiseringer rundt hva slags jord man søker etter. Uten noen videre beskrivelse vil mange av de som her er nevnt forstå leire som en ensartet type jord, den som er svært stiv, eller flytende, og av den grunn skaper problemer. Derfor kan det være nyttig å beskrive det som leirholdig jord (se tidligere beskrivelse), i stedet for kun som leire. Da kommer også de usorterte massene med i vurderingen hos den kilden man kontakter. Prøving For å gjenkjenne prøver man graver opp i felt er det et sett med metoder man kan benytte seg av. Ikke alle metoder må benyttes ved hver vurdering, man lærer seg etter hvert hvor den enkelte metode er mest effektiv. Flere av metodene som her nevnes er utviklet av geologer, og benyttes i deres feltarbeid. I tillegg kan jordprøver analyseres på laboratorium. Når man trener på egne vurderinger av jord, kan slike prøveresultater være en grei fasit å se til. Man kan dele opp metodene i tre grupper: Vurdering av massene på stedet på bakgrunn av erfaringer og sammenlikninger med annet materiale. Systematiske feltprøver. Analyser i laboratorium. Vurderinger av masser på stedet Innhold av organisk materiale (ikke ønskelig): Kjennetegn er humusrester og røtter. Pakningsgrad: Sier noe om innholdet av finstoff. Øker med leirinnholdet. Farge: Tradisjonelt brukt som kjennetegn på egna leire. Ulikt mineralinnhold vil føre til fargeforskjeller. Ulikt mineralinnhold vil gi variasjon i egenskaper. Sammensetning: Vurdering av kornstørrelser i en prøve, og fordelingen mellom disse. o Grus til finsand: Har synlige korn. o Grovsilt/Finsand: Har korn som kan kjennes mellom fingrene. o Silt: Har korn som kan kjennes mellom tennene. o Finsilt og leir: Vil ikke kunne kjennes som korn. Synkeprøve: En prøve blandes med vann på et glass med lokk. Prøven ristes godt slik at mest mulig av materialet løses opp. Settes til hvile. De ulike kornstørrelsene i prøven vil ha ulik sedimentasjonshastighet; de største (sand og grovsilt) vil 24

25 sedimentere først og legge seg på bunn. De fineste størrelsene synker saktere og legger seg lagvis oppover. Høyt innhold av leir vil gi en uklar prøve i flere dager pga at de små partiklene holder seg lenge svevende i vannet. Sedimentasjonslagene vil gi en pekepinn på fordelingen i prøven. Plastisitet: Leirholdig jord er plastisk ved et gitt vanninnhold som gjør at prøven kan formes, og beholde den formen når den tørker. Klemmer man en plastisk leire i hånda vil avtrykk fra handa vises på prøven. Avtrykket blir tydeligere med økende leirinnhold. Systematiske prøvemetoder i felt: Rulleprøve. Sier noe om plastisiteten i massen. Tråden skal være 4 cm lang. Desto tynnere tråd man kan rulle, jo mer plastisk er massen. Dette antyder samtidig leirinnholdet i prøven, se tabell 11. Rulleprøve av siltig lettelire: En tråd med tykkelse 2 3 mm kan lett rulles ut. Foto: Espen Marthinsen. Rulleprøve av silt: Det er vanskelig å forme en tråd, blir sjelden tynnere enn 4 mm. Foto: Espen Marthinsen. Skjema for jordklasser og leirinnhold, undervisningskopi Institutt for plante og miljø, UMB. 25

26 Bedømmelse av tekstur: En metode utviklet av geologer til bruk i felt. Med denne metoden kan man, etter litt øving, med stor sikkerhet fastslå jordarten. Bestemmelse av plastisitet i en jordtype. Kilde: Institutt for skog og landskap, rapport 37/99. Leirinnhold % Trådtykkelse (se figur 9) Bånd (se tabell 11) <2 Kan ikke rulles ut Bånd kan ikke formes 2-5 Jord rik på silt kan gi en tråd på 4-6 mm Bånd kan ikke formes 5-15 Ca. 3 mm Leir>10 %. Bånd kan formes Ca. 2 mm Bånd kan formes (< 2.5 cm) mm Bånd > 2.5 cm kan formes Ca. 1 mm eller mindre Bånd > 5 cm kan formes Skjema for jordklasser og leirinnhold. Kilde: Undervisningskopi, Institutt for Plante og Miljø, UMB. 26

27 Skjema som viser metode for bestemmelse av jordart i felt. Kilde: Skjema for feltbedømmelse av jordart, Institutt for Skog og Landskap, 4/03,

28 Geologi på Bjørkheimstølen På Bjørkheimstølen befinner vi oss i et avsetningsmiljø som preges av morene, avsatt direkte fra bre-isen, høyt over marine grense. På vei innover mot stølen passerer vi flere skjæringer hvor leirholdige, usorterte masser er synlige. Framme på stølen ser vi at den gamle grua er murt med en leire som preges av grove kornstørrelser, tilsvarende grov sand eller fin grus. Massen som er sett i terrenget inneholder enda grovere fraksjoner, noe som betyr at massen høyst sannsynlig er blitt sollet, slik at den er blitt egnet til muring i grua. Men slike forskjeller kan også skyldes lokale variasjoner i avsetningene. På stølsvollen er terrenget myrlendt. I en dybde på cm finner man leirholdig jord, men den vurderes å være for siltholdig. Utsnitt fra den ene vangen i den gamle grua på Bjørkheimstølen. Viser grove fraksjoner i leira som er benyttet. Et sikkert kjennetegn på en moreneleire. Foto: Espen Marthinsen. Søk og prøving Ut fra sammensetningen i den brukte leira, slik det blir bestemt i felt, velges det ut to aktuelle steder for uttak. Estimert behov settes til 4 m3, som tas ut på forsommeren 2010, og lagres på stølen med plan om å få tørket den mest mulig slik at den blir lettere å solle. Som en del av kurset blir prøver også sendt til laboratorium for sikteanalyse, for å se hvor lik sammensetning det er mellom det nye uttaket og det som er brukt i den gamle grua. Det er 28

29 ikke krav til at de skal være like, men finner man leire som er tilsvarende som den gamle, har man ofte et godt utgangspunkt for arbeidet. Derfor bør man alltid ta vare på prøver av leire som er brukt i gamle konstruksjoner som skal istandsettes, så kan man sammenligne disse med nye funn. I en slik prosess kan det også være nyttig å gjøre alle prøvene plastiske, ved tilsetning av vann og elting, også prøva med den leira som opprinnelig var brukt kan oppnå plastisitet igjen på denne måten. Alle deltakerne fikk trent på ulike metoder for prøving, og det ble drøftet hva slags leirer man burde se etter. Konklusjonen ble at med en tradisjon som viser et så stort mangfold, blir det viktigst å luke ut de jordartene som overhodet ikke er egnet. Ut fra erfaringer og dokumentasjon er det de stiveste leirer med leirinnhold fra %, og de med for høyt siltinnhold. Innenfor spekteret lettleirer og mellomleirer vil de fleste være egnet. Leiren på Bjørkheimstølen synes å være en lettleire. Sikteanalyse. Jordas korngradering. Viser hvilke kornstørrelser jorda betår av, og hvilken mengde det er av de enkelte. Kilde: Multiconsult AS. 29

30 Muring med leire noen prinsipper Når man benytter et materiale med lav trykkstyrke som leire er det viktig å kjenne til begrensningene. Leirfuger tillegges sjelden noen bæreevne, derfor settes det klare krav til utforming av murverket med bruk av forband og tverrband, samt god kontakt mellom de ulike skiftene. Utfyllende fuger med leire skal pinnes med mindre stein for å hindre oppsprekking. Muring med leire kan man gjøre så lenge det er plussgrader underveis i arbeidet og i tørkeperioden. Stein skal fuktes før de mures sammen med leire for å hindre for sterk opptørking mot overflater. Leire skal ikke regnes som vanlig mørtel, bestående av et bindemiddel, ballast og vann. I leire finnes ikke noe herdende bindemiddel, den bare tørker. Leirfraksjonen må derfor oppfattes som en del av en korngradering. Desto jevnere sammensatt denne er, jo bedre sluttresultat blir det. Man har lenge forsøkt å behandle leire som et vanlig bindemiddel. Det er tatt ut stive leirer med høy leirprosent som så er blandet med vanlig 0 4 sand i forhold 1:4 1:6. Dette har i mange tilfeller gitt løse fuger når de tørker. Sannsynligvis skyldes det det store spranget i siktekurven som det er mellom de to løsmassene som er blandet. Sanda mangler 0-stoff, og leiren mangler grovsilt og finsand. Når det skal brukes tilslag i leirer er det derfor viktig at det velges tilslag tilpasset den leiren man har, og som vil bidra til å jevne siktkurven i stedet for å skape sprang. Leire herder ikke gjennom en kjemisk prosess slik mørtler av kalk og sement gjør, den tørker. Det betyr at tilført vann ikke forbrukes, men skal fordrives. Derfor må man alltid forvente en viss grad av svinnsprekker i leiren. Disse kan behandles med brett, svamp, kost eller hender i hele tørkeperioden. Svinnsprekker i leire skal innenfor en grense ikke oppfattes som en svakhet ved resultatet, men helt naturlig. Grensen må settes der svinn fører til bom mot underlaget. Legging av mørtel i murverk og påføring av puss på overflater følger mye av de samme metodene for puss av kalk og sement. Men, der man med kalk og sement bruker blandeprosesser og verktøy til å lese mørtelens egnethet, må man med leire akseptere noe mer klebrighet som gjør blandingen mer krevende og det vanlige verktøyet mindre effektivt. Klebrighet til verktøy gjør at man etter hvert finner det mest hensiktsmessig å bruke nevene, uten fare for skader fra aggressive kjemiske forbindelser som i kalk og sement. Alternativt vil det hjelpe å fukte verktøy med jevne mellomrom. Vanning av murverk hvor det er brukt leire utføres etter behov, i forhold til tørk. Det er ikke nødvendig å tilføre vann for å tilfredsstille herdeprosesser. Man vil derfor forsøke å holde vannforbruket på et minimum i tørkeperioden. Tilstand og tiltak for grua på Bjørkheimstølen Hva er det vi ser når vi kommer til et sted som dette? Problemer og et falleferdig ildsted? Prosjektet på stølen har tatt mål av seg å vise at man også kan se mulighetene. I en skadet 30

31 konstruksjon kan man finne dokumentasjon på hva som har vært bra med byggeteknikken. Til tross for store belastninger fra fukt og fra en deformert trekonstruksjon, som har ført til deformasjoner og utraste partier i grua, bærer den fremdeles pipe over taket, ved oppstart av prosjektet. Det forteller oss at materialer og teknikker har stor evne til å håndtere spenninger fra belastninger man ikke har forventet, dette til tross for at materialene har lav trykkstyrke. Vi kan si vi står overfor en fleksibel konstruksjon. I motsetning til stive konstruksjoner hvor det forventes at det enkelte material skal ta opp alle spenninger som påføres, er grua her et eksempel på det motsatte. På grunn av lav styrke i material og sammenbindinger blir spenninger raskt ført videre, ut av konstruksjonen. Hvis grua hadde vært bygd av sterke materialer, med høy stivhet hadde ikke skadebilde vært unngått, det hadde vært enda mer omfattende. Med leire som murmørtel er det enklere å utføre vedlikehold. Det er ikke slik at vedlikeholdsfritt er idealet for en konstruksjon. Målet må bli å bygge konstruksjoner som kan vedlikeholdes, i motsetning til de vedlikeholdsfrie som man må endre eller rive. Før istandsettingsarbeidet med bygningen starter bærer grua på Bjørkheimstølen fremdeles pipe over tak. Det kan derimot påvises store setninger i vangene i selve grua, og deler av kappa har rast ned som resultat av brudd i ovnstreet. Skadene på konstruksjonen må oppfattes som omfattende. Skadene skyldes hovedsaklig uheldig fuktbelastning som følge av lekkasjer i tak (kappe og ovnstre) og manglende kontroll på overflatevann (stort tilsig til grunnen rundt og under bygningen). Stabiliteten i grua ble testet underveis i prosjektet ved at den det året bygningen var demontert, sto uten støtte fra tilstøtende vegger. Pipe og kappe blir demontert i forbindelse med gjenreising av bygningen. Materialer blir sortert og lagret forskriftsmessig for gjenbruk. Ved starten av kurset er det kun de to vangene som står igjen. Utgangspunktet er at de skal bevares, men etter spørsmål fra deltakere og en ny gjennomgang av tilstanden, blir vi enige om å demontere den ene av de to vangene. Leira som er brukt virker å være av god kvalitet. Den har både holdfasthet og viser eksempel på høy motstand mot varme. Steinen som er hovedsaklig av typen fyllitt virker ved første blikk svak, og lett for å forvitre. Dokumentasjon viser at det er lang erfaring med bruk av denne steinen i Valdres, brukt med kunnskap om dens begrensninger. Dette er en stein som har lav trykkstyrke og som vil være utsatt for forvitring i et fuktig miljø. På grunn av dens struktur og lave styrke, tar den opp lite spenninger, vi sier steinen er død. Det gjør den velegnet til bruk i ildsteder, hvor spenninger kan bli store i endringene fra kaldt til varmt og omvendt. Til sammenligning vil granitt, som i de fleste tilfeller vurderes som en god byggestein, være lite egnet i et ildsted. Brannsikkerhet Gamle ildsteder vil sjelden tilfredsstille moderne krav til brannsikkerhet. På samme tid vil nye forskrifter sjelden vise forståelse for hvordan et gammelt ildsted fungerer. Det handler som oftest om materialene i ildstedene, hvor få kjenner til de termiske egenskapene. De vanligste manglene er for liten avstand til brennbart materiale. Det er også tilfelle på Bjørkheimstølen. Vangenes avstand til tømmervegger (krav 47 cm og ildfast foring) og tak (krav 23 cm med tegl) oppfyller ikke dagens krav. 31

32 Det enkleste tiltaket med størst effekt er montering av brannhemmende plater mot tømmervegg. Med en plate hvor varmemotstanden er minst 0,04 m2 K/W, av type Firefly, Masterboard, el, kan avstanden reduseres til 35 cm. Platene kan monteres skjult, uten inngrep i konstruksjoner. Mot yttervegg bør de monteres på utlekting for å sikre lufting i et sjikt hvor det lett oppstår kondens. Dette viser behovet for et grundig forarbeid som grunnlag for vurderinger av tiltak. I dette prosjektet skaffet vi oss et slikt grunnlag, men ofte gjør man noen kjappe konklusjoner for å spare noen kroner. Ofte viser det seg at de forventa sparte kronene, ender opp som fordyrende valg. Med vårt grunnlag kan vi trygt videreføre materialbruk og konstruksjon. To tillegg blir vurdert; montering av brannhemmende plater og bæring av ovnstre i ytre hjørne. Platene ble montert, bæringen vil bli vurdert når pipe er ferdig murt, og vi ser full effekt på det innspente ovnstreet. Av forbedringer er det kun i grunnen under deformert vange det blir gjennomført tiltak. Løse sjikt i grunnen fjernes ned til fast stedlig grunn, ca cm under underkant bunnstein i gruevange. Det rettes av med jordfuktig leirholdig morenejord, tilsvarende den som brukes i murverket. Jorda komprimeres ved at det rammes ned småstein til sjiktet er mettet. Dette er en mye benyttet tradisjonell fundamenteringsteknikk, beskrevet i lærebøker fra 1800-tallet. Den nye murvangen ble lagt an med stein som hadde god bæreflate. Muren videre ble bygd med gode forband, særlig viktig at det er band i innvendig hjørne, og i vangenes avslutning. Det ble lagt på rikelig med leire, deretter ble stein presset ned i massen, til man oppnådde tilstrekkelig motstand, og man viste at fugen i trykksonen ikke var uforholdsmessig tykk. Resten av fugen virker utfyllende og tettende. Der fugen blir flere cm pinnes den med steinflis, skorer el for å sikre stabilitet, og hindre oppsprekking. Når ovnstreet er montert starter man muringen med lange gode emner, som er godt innspent i murvange. Da vil man kunne konstruere overføring av vekt, fra ovnstreet til vanger. Dette setter høye krav til material og er mest aktuelt der det ikke skal være bæring i ytre hjørne av grua. Kappa mures med svakt fall innover, ved at stein både vinkles og trappes ut i den retningen. En kappe mures uten forskaling, men det er ofte behov for hyppigere pauser for opptørking av lagt murverk. Ved yttertak snevres kappa inn til pipetverrsnittet. Pipe over tak kan også mures med leire, men det setter krav til utformingen. Fugene bør være inntrukne, og steinen kan ligge med svakt fall utover, slik reduserer man belastningen fra været. 32

33 Et ildsted som bare periodevis er i bruk bør utstyres med topphelle. Det er et tillegg som anbefales på Bjørkheimstølen. Herden nede i grua har ligget cm over gulv. Den mures som en enkelvanget ramme, som ikke er murt sammen med vanger, noe som letter vedlikeholdet på en del av grua som får mye belastning. I rommet bak kantsteinene i herden legges først et sjikt med ukurant stein, stein som ikke er egnet til muring, steinen legges i leire. Deretter rettes sjiktet av med leire som komprimeres med småstein. Det er planlagt å legge villheller som overflate i herden. Disse legges også i leire. Kompetanse etter fullført kurs Dagene med kurs har gitt innblikk i en rik og mangfoldig tradisjon for bruk av leire i murverk. Kurset har vist at tradisjonelle teknikker og materialbruk ikke trenger å være komplisert og for de få, tvert i mot er det svært enkle prinsipper som ligger til grunn som man med ulik bakgrunn kan tilegne seg. Teknikk og materialbruk er ikke absolutt, det er et stort mangfold å ta av, som vi finner igjen i våre leiremurte kulturminner og som kan vise oss mange gode eksempler på utførelse og materialbruk. På samme måte som vi kunne tolke situasjonen på Bjørkheimstølen og finne kvaliteter i et murverk til tross for omfattende skader. Leire er billig, miljøvennlig, enkelt å bruke, og har unike egenskaper. I årene som kommer bør mange flere få erfare dette. 33

34 Kurs i tekking med never og torv, Bjørkheimstølen Kursleiar: Torjus Uppstad juli

35 Kursdeltakarane Venke Fredriksen til venstre og Mette Kristine Borch Dahl. Faktaboks Deltakarar: Objekt: Førebuing: Uttrykk: Arne Sakshaug, Robert Sakshaug, Eva Myhre, Venke Fredriksen, Vigdis Østgård, Espen Kristiansen, Knut Hovi, Mette Kristine Borch Dahl og Erlend Thon. Selet har 27 o takvinkel. Takflate cirka 40 kvm reisingetro. Taket hadde never-, jord og skifertekking. Taket har møns- og sideåsar, reisingetro, skoftungar, takbord nedst, kroknev av utslitne hestesko og skoning (sledemeier). Vestre Slidre Bygg ved Terje Tvenge restaurerer selet og la til rette med stillas rundt heile bygningen. Else Rønnevig ordna med never og Valdresmusea ordna med kurset. Lengda på ei never er rivekanten. Breidda er skurkanten. Inn- og utsida. 35

36 Blekking av ny never Onsdag kveld var det oppmøte på Valdres Folkemuseum på Fagernes. Else Rønnevig orienterte om prosjektet, og Odd Arne Rudi og Torjus Uppstad om kurset. Neste dag starta vi med å blekke og lagre never. Kursdeltakarane fekk då ei innføring i å skaffe råstoff til tekking på gamlemåten. Det vart blekka cirka 20 kg never med varierande kvalitet. Den vert lagt ned på marka, som må vere tørr. Etter nokre timar, eller når den er tørr og har retta seg ut, samlar ein den saman og legg den i press. Då er innsida ned. 36

37 Sortering av egen blekka og ferdig never. No er innsida opp. Det er ein stor fordel at nevrane er jamne og slette. For å få rette kantar på stabelen vert det brukt plater som ein legg nevrane inntil. Og so ofte ein kan legg ein rivekanten ut mot platene, og med farg (vekter) oppå. 37

38 Tekking Nevra som var kjøpt inn såg grei ut, men inni kosten (stabelen) var det fukt mellom mange neverlag. Bearbeiding og sortering i ulike storleikar og kvalitet vart difor omfattande. Store neverflak som var dårlegast på midten vart delt i to, med kvass kniv. Då vert den dårlegaste enden lagd nedover (mot torvhaldstokken), og forsterka med annan frisk del. Vi la tre lag never i uttoka, under torvhaldstokken. Utstikket er cirka 10 cm og omlegget cirka 5 cm. Så la vi fem tommes neverstrimmel bak torvhaldstokken, som vern. Då la vi innsida av nevra mot torvhaldstokken slik at nevra krullar seg om torva. 38

39 Når vi legg tre lag går ein tredjedel oppover for kvar ro (rast). På førre bilete såg ein at torvhaldkroken er sledemeier. Foto av denne tatt før riving viste at det og vart bruka hesteskor (og helst utslitne, som i Setesdal vart kalla flenger, av ei flong). Torvhaldkrok av ein utsliten hestesko. Det krev ekstra nøyaktigheit å legge never langs kantane fordi dei vert synlege. Fotoet viser bruk av dei eigenproduserte nevrane som måtte brukast på slutten. 39

40 Då er det godt med hjelp av flinke folk. Når ein har lagt never heilt opp til mønet legg ein eit lag på kvar side noko over på andre sida. Så legg ein to lag med dei største nevrane som ein har sortert ut, oppå til slutt. So kan ein legge ei ro (rast) med mindre never oppå der att. Mellom torvhaldkrokane og -stokken la vi never som og gjekk opp på framsida. Det er for å leie vatnet til sides for jernet (krokane). Det er vanskeleg å få rett kant nedst. Her ser ein at ein har gått over og reinskore med kniv (dei små flikane i skurkanten). 40

41 Alternativ i Noreg Når ein startar å legge never er det helst to måtar som vert brukt. På fotoet over stikk dei 3 laga like langt ut. På fotoet under stikk det nedste laget 3 tommar ut forbi trokanten, det andre laget 2 tommar og det tredje 1 tomme. Eksempelet er frå Vinje i Telemark, tekking i lag med Jon Bojer Godal. Her er torvene frå voll med finnskjegg, dvs. næringsfattig og sandhaldig jord ved bekk på fjellet (gamal slåtteteig). Finnskjegg har eit rikt rotsystem som armerer torva godt. Her ser ein første laget med graset ned og andre laget med graset opp. Det er mellom anna for å få rask grassetting. I Vinje vart det brukt furu kjerneved. I Valdres vart det brukt gran. Never og torvtak frå Vinje i Telemark. På never- og torvtaket i Valdres brukte vi oppatt den gamle jorda som hadde vore på taket. Det var fordi denne jorda først og fremst, og i tillegg til god tyngde, fungerer godt som isolasjon. Då vert det laga ei treramme opp på neverlaget, sjå foto til venstre, for takbord og skifer. 41

42 God mat høyre med på Else Rønnevig sine kurs. Foto: Else Rønnevig. På taket på fjøset i Sørre Berge, nord for Fagernes, fant vi døme på at kroknevane var spikra på taket før ein tekte med never. Då er det ikkje never under torvhaldkrokane, noko som eg rekna med at var vanleg. For å leie vatnet utfor trobordet må ein brette nevrane oppetter kroken, eller ein legg kroken eit stykke på utsida av trobordet, bremtroet, som fotoet viser. 42

43 Fagord og uttrykk I tida eg jobba med denne saka i Valdres kom eg over ordet å blekke never, som spesielt skal høyre til Valdres, etter det eg forstår. I Telemark seier dei å flekkje never om det same, trur eg, i Setesdal å flette tak eller never, i Ryfylke å rive never, i Hordaland å loste never og i Nord-Noreg å løype never. Dette illustrerer mangfaldet i Noreg. På same måten reknar eg med at det finst eit vell av lokale ord for (desse døma er frå Setesdal): takkost (lodd never med press på). taket gjenge (nevrane losnar), til dømes taket går lettare etter ein kald vinter. take ut dropar (finne kor det er lekkasje og tette never- og torvtaka). du kan trø dropar (trør du på eit never- og torvtak kan det verte lekkasje). silkenever (mellom borken og never). lø tak = å stable never. ei taksende = den mengda never ein sender om gongen opp på toka under ein dugnad. skjervingenever = utsortert stor mønenever. kartnever = andre gongs never fletta der det er fletta tidlegare for minst 7 8 år sidan. I Bykle kommune i Setesdal kallar dei den for tviflette. kutunge = so stor never tettar eit hol. 43

44 yfsingesteinar = steinar opp kanten i gavlen. Å sende tak å torv å yfsingesteina. Å legge yfsingesteinar og yfsingenevrar vert i Setesdal kalla å yfse. Er det vent gjort seier me at der er ven og grei yfsing. takskog = bjørkeskog med never til å tekke tak med. takli = bjørkeli. n lauvstunge med tak = ei viss mengde med tak. 44

45 Kurs i overflatebehandling, Valdres Folkemuseum Kursleiar: Jon Brænne september

46 Bakgrunn Kurset var en del av kursserien som ble arrangert av Valdresmusea i forbindelse med prosjektet Kurs i gamle handverk. Kurset i tradisjonell overflatebehandling var delt i to bolker. Del 1: Teori og forelesninger Forelesningene presenterte basiskunnskaper for å kunne utføre tilstandsbeskrivelser av overflatebehandlinger, analysere skader og skadeårsaker og utarbeide anbefalte tiltak. Følgende forelesninger ble presentert: Tradisjonelle overflatebehandlinger: Emulsjonsmaling, pigmenter og bindemidler på enkleste måte. Enkeltforelesning. Eldre overflatebehandlinger: Eksteriør, materialbruk, utførelse, nedbryting, skadetyper og skadeårsaker. Dobbeltforelesning. Eldre overflatebehandlinger: Interiør, materialbruk, utførelse, nedbryting, skadetyper og skadeårsaker. Dobbeltforelesning. Del 2: Workshop Deltagerne på kurset ble delt i grupper på 4 6 deltagere. Totalt var det seks bygninger som ble analysert av deltagerne. Hver gruppe fikk tildelt en eller to av bygningene på museet som deres objekt. Med bakgrunn i det som var presentert i forelesningene første dag, skulle overflatebehandlingen på eksteriøret og utvalgte rom i interiøret på bygningen beskrives mht. materialbruk, tilstand, utførelse, skadetyper og skadeårsaker. Videre skulle gruppene utarbeide forslag til relevante tiltak for overflatebehandlingene. Under følger foto av noen av bygningene som ble valgt ut som objekter for workshopen. Flatigardsbygningen fra Etnedal. Opprinnelig fra cirka Ombygget og modernisert til nåværende utseende i årene Foto. Jon Brænne. 46

47 Haftonbygningen fra Sør-Aurdal. Oppført Foto. Jon Brænne. Nystuen eller Nystøga. Skysstasjon fra Nystuen på Filefjell. Trolig oppført i første halvdel av tallet. Foto. Jon Brænne. 47

48 For at det skulle være mulig for deltagergruppene å arbeide systematisk i workshopen fikk alle utdelt NIKUs registreringsskjemaer som vi benytter ved denne typen arbeider i felt. Gruppene fikk instruksjon om hvordan registreringen skulle utføres og hvordan skjemaene skulle benyttes. Videre fikk gruppene beskjed om viktigheten av å arbeide i team, ikke utføre workshopen som en individuell øvelse. Workshopen ble organisert på følgende måte 1. Deltagerne ble delt inn i grupper. 2. Deltagerne ble delt inn i grupper. 3. Hver gruppe fikk tildelt ett eller to hus som de skulle evaluere eksteriøret og ett eller flere rom i interiøret. Bygningene var på forhånd valgt ut av undertegnede. 4. Hver gruppe måtte velge en leder, som skulle presentere gruppas resultater i plenum. 5. Gruppene fikk to timer til å utføre vurderingen at sine bygninger. Undertegnede gikk i denne arbeidsperioden rundt mellom objektene og veiledet og kommenterte gruppenes arbeider. 6. Etter at evalueringen var gjennomført ble gruppene samlet ved den første bygningen. Deretter presenterte gruppelederen gruppas resultater i plenum. De øvrige deltagerne i gruppa supplerte gruppelederens oppsummering og kommentarer. De andre kursdeltagerne bidro også med kommentarer, og undertegnede oppsummerte og kom med sluttkommentarer til gruppas arbeid. 7. Gjennomgangen ble deretter gjennomført på samme måte av alle gruppene i ved rundgang i alle bygningene. Presentasjonen av gruppearbeidene tok ca. to og en halv time. Etter undertegnedes mening gjennomførte gruppene arbeidet på en meget god måte. Gruppene arbeidet godt sammen som team og de utførte registreringen og beskrivelsene på en systematisk måte. Gruppepresentasjonene i plenum viste at de hadde gjort meget utfyllende og gode observasjoner av de delelementene de skulle arbeide med i workshopen; materialbruk, tilstand, utførelse, skadetyper og skadeårsaker. Vedlegg NIKUs skjemaer til bruk ved evaluering av tilstand på bygninger. 48

49 NIKU: Norsk Institutt for Kulturminneforskning. REGISTRERING AV EKSTERIØR. Jon Brænne Utforming, overflater og tilstand. Topografisk. Nr., Kommune, Adresse, Husets navn: Fasade, retning: Dato: VALDRES Bygningstype: FOLKEMUSEUM. Funksjon: Fasade, type: Utfylt av: Piper Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Tak Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Taklist/gesims Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Taksperrer/ Krabbelist rundt sperrer Vegger Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Etasjeskiller Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Brystning/ snekkerglede Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Sokkellist Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: 49

50 Glassveranda/ Inngangsparti Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Vindu Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Vinduskarm Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Vindusgerikt/ Vannbrett/ konsoller Portal/ døromramming Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Dør Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Dørkarm Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Dørgerikt Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Grunnmur/ Sokkel Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Annet Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: 50

51 NIKU. Norsk Institutt for Kulturminneforskning. REGISTRERING AV INTERIØR. Jon Brænne NIKU Utforming, overflater og tilstand. Topografisk. Nr., Kommune, Adresse, Husets navn. Rom nr. Dato. VALDRES Bygningstype. FOLKEMUSEUM Funksjon: Utfylt av. Takflaten Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Taklist/ Gesims Stussbrett Takbjelker Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Løpelist under takbjelker Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Lister i takflaten Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Vegger Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Brystning Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Brystningslist Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: 51

52 Brannmur Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Brannmurslist Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Vindu Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Vinduskarm Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Vindusgerikt Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Dør Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Dørgerikt Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Fotlist Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Gulv Beskrivelse: Tilstand: Forslag til tiltak: Annet 52

53 Kurs i taktekking med skifer, Bjørkheimstølen Kursleiar: Odd Arne Rudi juli

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Drenering. Teori og praksis

Drenering. Teori og praksis Drenering Teori og praksis 2013 Heftet er produsert av Bondevennen BA 2013 I samarbeid med: Fylkesmannen i Rogaland Bioforsk Norsk Landbruksrådgivning Kontakt Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Rapport 2/2008 Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171 Longyearbyen Telefon 79 02 43 00 Telefaks 79 02 11 66 E-post firmapost@sysselmannen.no

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000).

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000). 2. Drenering Av Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Hvorfor er det behov for drenering? I de fleste områder av Nordland fylke er det i perioder av vekstsesongen for mye vann i jorda. Vannet fortrenger

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

ÅRRINGER. Med hammer og kalkulator

ÅRRINGER. Med hammer og kalkulator ÅRRINGER n y h e t s b r e v t i l p r i v a t e e i e r e a v f r e d e t e h u s o g a n l e g g Med hammer og kalkulator Før restaureringen starter er forutsigbarhet viktig både for eier og håndverker.

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH SINTEF Byggforsk KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt Prosjektrapport

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7 Tørkekurs på Løten s 8-9 Medlemsbedriften s 10-11 Rundtømmerprosjektet i Nord- Gudbrandsdal s 12-13 Spesialkledning

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM KLASSEROMMET SOM FORSKNINGS- LABORATORIUM IMM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM KLASSEROMMET SOM FORSKNINGS- LABORATORIUM IMM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM KLASSEROMMET SOM FORSKNINGS- LABORATORIUM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet IMM Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer