Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune"

Transkript

1 Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune Planprogram for konsekvensutredning Versjon Oppdragsnr.:

2 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Side 2 av 46

3 Forord <inn tekst> Planarbeidet er organisert med Tizir som tiltakshaver. Kontaktperson for tiltakshaver er: Navn: Arne Oppegård Tlf: Mob: E-post: Plankonsulent er Norconsult AS. Kontaktperson/oppdragsansvarlig er: Navn: Ivar Kalkvik Mob: Epost: Ivar Tyssedal August Side 3 av 46

4 Side 4 av 46

5 Innhold 1 Innledning Tiltakshaver prosjektet Plan og bygningsloven Forurensningsloven Vannressursloven Energiloven Varmekraftverk Elektrisk anlegg Krav om konsekvensutredning Utløsende krav Vurdering av ansvarlig myndighet 11 2 Beskrivelse av tiltaket Dagens produksjon To konsepter for utbygging: Konsept Konsept Varmekraftverk 15 3 Dagens situasjon Beliggenhet og planavgrensing Om planområdet Tilliggende områder 16 4 Retningslinjer og planer Rikspolitiske retningslinjer Fylkesplan for Hordaland Vanndirektivet Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Kommunale temaplaner Klima og energiplan Strategisk næringsplan med tilhørende handlingsprogram reguleringsplaner 22 5 Metodisk tilnærming Veileder for konsekvensanalyser - håndbok Fremgangsmåte Forurensning Lokal og regional utvikling Risiko og sårbarhet Samlet vurdering Side 5 av 46

6 5.7 Anbefaling og Avbøtende tiltak 25 6 Utredningsprogram UTSLIPP TIL JORD, LUFT OG VANN UTSLIPP TIL SJØ Støy Transportbehov, energibruk og energiløsninger KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Marine kulturminner Naturmiljø Landskapsbilde Naturressurser Nærmiljø og friluftsliv RisIko og sårbarhet Lokal og regional utvikling 42 7 Organisering, medvirkning og informasjon Medvirkning Videre Informasjon Organisering 44 8 Fremdriftsplan 45 9 Sluttproduktet oversikt over problemstillinger og utredningstema Side 6 av 46

7 Sammendrag Brødtekst Side 7 av 46

8 Side 8 av 46

9 1 Innledning 1.1 TILTAKSHAVER Industrianlegget i Tyssedal, Odda kommune, ble anlagt i Fra 1916 til 1981 ble det produsert aluminium ved verket. I 1986 startet produksjonen av titanrik slagg (TiO2-slagg) og høyrent råjern ved smelting av ilmenitt - råvaren. Det nybygde verket hadde en designkapasitet på tonn slagg og tonn jern. I 1986 var Den Norske stat majoritetseier gjennom det da statlig eide DNN aluminium. I 1988 ble staten sin andel i verket solgt til Tinfos som forble majoritetseier frem til I 2008 ble verket solgt til ERAMET. Fra 2011 er verket eid av Tizir Titanium and Iron (TTI). TTI er en Joint Venture mellom det franske selskapet ERAMET og australske Mineral Deposits Limited (MDL). I tillegg til verket i Tyssedal utvikler TTI blant annet en ilmenitt og zirkongruve i Senegal med planlagt oppstart i 2013/ PROSJEKTET Produksjonen ved Tizir Titanium and Irion i Tyssedal består, som nevnt over, i omdanning av ilmennittholdig malm til titandioksydslagg og jern ved smelting. Tizir ønsker nå å utvide produksjonskapasiteten ved anlegget, få økt fleksibilitet i forhold til råvarer og ferdigprodukter samt foreta energieffektiviserende tiltak. Prosjektet, også kalt ekspansjonsprosjektet, har vært igjennom et omfattende forstudium for optimalisering av løsninger. Investeringskostnaden på ekspansjonsprosjektet er anslått til 2-5 milliarder kroner. Prosjektet innebærer vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan og faller innenfor KUforskriften. I tillegg berøres flere andre lovverk. Hvordan prosjektet forholder seg til ulike lovverk gjennomgås videre i dette kapittelet. 1.3 PLAN OG BYGNINGSLOVEN Gjeldende reguleringsplan for industritomten i Tyssedal er <navn, planid>. I planen er det avsatt areal til industri og grøntbelte. Ekspansjonsprosjektet krever at gjeldende plan revideres og utvides, og det er startet opp arbeid med ny reguleringsplan <navn, gnr bnr, saksnr.>. Reguleringsplanarbeidet skal blant annet legge til rette for: Utbygging av produksjonslokaler og installasjoner nødvendig for prosjektet. Utvidelse av kai med tilhørende funksjoner. Etablering av ny driftssentral med parkering og sørvest i området. Juridisk befestet havneområde til virksomheten etter Plan og bygningsloven Side 9 av 46

10 1.4 FORURENSNINGSLOVEN Produksjonen ved dagens anlegg er begrenset til tonn TiO2-slagg og tonn jern gjennom «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven». Gjeldene tillatelse er fra med endringer , og I henhold til Klif (e-post datert xx.xx.xxxx) vil hele tillatelsen bli revidert i forbindelse med søknaden om tillatelse til økt produksjon. Det forutsettes benyttet beste tilgjengelige teknikker (BAT) for å oppnå akseptable utslippsmengder til luft og sjø. I planarbeidet vil forventet utslipp bli nærmere avklart og hvilke utslippsreduserende tiltak som legges til grunn. Tiltakshaver er vurdert meldepliktig ihht Forurensningsloven kapittel VANNRESSURSLOVEN Bedriften har gjennom en privat avtale rett til uttak av vann til produksjonen fra Tyssefaldene. Bedriften har eget inntaksbasseng og inntak nedstrøms det kommunale inntaket. På grunn av økt produksjon vil det være behov for å øke kapasiteten for vanntilførselen til verket med ny vannledning og modifikasjon av inntaksbassenget. For å sikre nok vann til kjøling av produksjonsutstyret ved bortfall av strøm, må volumet i dagens inntaksbasseng økes, eventuelt må det bygges et nødvannsbasseng. Dette vurderes bygget i området vest for gamle Oddavei. Tiltakshaver har vurdert at tiltakene i vassdrag ikke påvirker allmenne interesser. Det tas derfor sikte på melding til NVE jf. Vannressursloven 18 første ledd. Vurderinger i henhold til 4 vil foreligge ved søknaden til NVE. 1.6 ENERGILOVEN Varmekraftverk Den metallurgiske prosessen ved TTI genererer overskuddsenergi i form av: Varme avgasser fra forreduksjonen Brennbar gass fra smelteovnen Kjølevann I dag utnyttes i størrelsesorden 15 % av overskuddsenergien. Internt utnyttes den til forvarming av materialer i egen prosess og eget fjernvarmeanlegg. Eksternt utnyttes den til fjernvarme for Norsk Vasskraft og Industristadmuseum (NVIM) sine lokaler, Tyssefaldene AS sine kontorlokaler, Tyssedal hotell og Festiviteten. I tillegg forsyner bedriften Fjellfisk AS med varme for fiskeoppdrett. De eksterne oppvarmingsmulighetene i rimelig nærhet av TTI vurderes som utnyttet. I forbindelse med ekspansjon av produksjonen vil det bli sett på mulighetene for å øke utnyttelsen av overskuddsenergi. Aktuelle tiltak er utnyttelse i prosessanleggene og/eller elektrisk kraft i et varmekraftverk. Et varmekraftverk vil bestå av dampkjeler som produserer høytrykks vanndamp. Høytrykksdampen driver en dampturbin som igjen driver en elektrisk generator. Dampen ut av turbinen kondenseres Side 10 av 46

11 til vann og resirkuleres tilbake til dampkjelen igjen. Typisk virkningsgrad for et varmekraftverk er 30 %. Forutsatt bruk av spillvarme krever denne delen av prosjektet en anleggskonsesjon fra NVE. Konsesjonssaken løses i egen særskilt prosess Elektrisk anlegg På grunn av økt produksjon vil det legges ny kraftforsyning fra Tyssefaldene til verket. Kablene vil bli lagt i grøft og tilhører Odda Energi AS. Tiltaket krever også nye trafoer inne på verket. Både dagens og planlagte trafoer inne på reguleringsområdet tilhører TTI. Variasjoner i belastning på smelteovnen medfører forstyrrelser ut på regionale strømforsyningsnettet. Ved en smelteovn nr 2 vil disse muligens bli så store at det må gjøres tiltak for å dempe de. Dette kan gjøres ved å bygge et SVC- anlegg. Anlegget vil i tilfelle plasseres nord for Råvaresiloene. Elektrisk anlegg som faller innenfor planområdet vil bli behandlet som en del av planarbeidet og vises som fareområde i plankartet. Elektrisk anlegg som faller utenfor reguleringsområdet faller ikke inn under kravet om ku. 1.7 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING Utløsende krav Reguleringsplanen for TTI i Tyssedal omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger 1 2 «Tiltak som alltid skal konsekvensutredes» pkt. f og g og vedlegg 1 1: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m². I tillegg er det krav om ku for metallurgiske anlegg Vurdering av ansvarlig myndighet I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg 1 punkt 1 og 7 er planmyndigheten ansvarlig myndighet, og behandlingen knyttes opp til Plan og bygningsloven. Forurensningsmyndigheten skal kun være ansvarlig myndighet der det ikke utarbeides plan etter plan og bygningsloven og tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven. Behandling etter planog bygningsloven vurderes derfor som tilstrekkelig for den aktuelle saken. I henhold til forskriftens 32 skal nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1350 tonn kan seile og anløpe konsekvensutredes. Tiltaket vurderes ikke å innebærer en nyetablering. Endringen som vil finne sted vil innebærer økning av tonnasje i eksiterende farled. Kommunen vurderes å være ansvarlig myndighet. 1 FOR nr Side 11 av 46

12 2 Beskrivelse av tiltaket 2.1 DAGENS PRODUKSJON Smelteverket har et forbehandlingsanlegg, en smelteovn og et etterbehandlingsanlegg. Dagens forbehandlingsanlegg er basert på en teknologi som bruker kull som energibærer/reduksjonsmiddel. Smelteovnen produserer flytende TiO2-slagg og flytende høyrent jern. Etterbehandlingsanlegget for TiO2-slagg består av slaggstøping/kjøling og knuseri. Etterbehandlingsanlegget for jern består av et jernbehandlingsanlegg for raffinering, legering og utstøping. Raffineringsslagg mellomlagres før den brukes som fyllmasser eller deponeres. Både råvarer (ilmenitt og kull) og ferdigvarer (TiO2-slagg og jern) transporteres i hovedsak (> 90 %) til/fra verket med skip. Sjøarealet utenfor fabrikken er i dag benyttet til båtanløp for lossing av råmaterial for produksjonen og lasting og utskipning av ferdigprodukter. Råvarer lagres i siloer (ilmenitt) eller lagerbygg (kull). Ferdigvarer lagres i siloer (TiO2-slagg), i lagerbygg (TiO2-slagg) og i lagerbinger (høyrent jern i form av barrer). Som nevnt under punkt er produksjonen ved dagens anlegg begrenset til tonn TiO2- slagg og tonn jern gjennom «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven». Gjeldene tillatelse er fra med endringer , og TO KONSEPTER FOR UTBYGGING: Tiltakshaver vurderer to konsepter for utbygging innenfor det avsatte arealet. Investeringskostnaden og produksjonsløsning/funksjoner ved de to konseptene er ulik. Det tas sikte på å fremme en reguleringsplan som åpner for utbygging av begge konseptene. Konsept 2 kan imidlertid utgå i planleggingsfasen. Noen mulige funksjoner som inngår i prosjektet blir gjennomgått under. Figur 2.1. viser konsept 1 med planlagte bygg i gult Side 12 av 46

13 Figur 2.1: Foreløpig skisse av konsept 1. Nye bygg/installasjoner vises med gult Side 13 av 46

14 2.2.1 Konsept 1 Konsept 1 innebærer bygging av en ny smelteovn med tilhørende funksjoner og andre følgemessige utvidelser. Ny Smelteovn: Den nye smelteovnen skal produsere flytende TiO2-slagg og flytende høyrent jern. Den nye smelteovnen skal ha et nytt forbehandlingsanlegg (eksisterende forbehandlingsanlegg beholdes i tillegg). Den nye smelteovnen vil i hovedsak benytte eksisterende etterbehandlingsanlegg men også delvis nye/utvidede. Forbehandlingsanlegget: For den nye ovnen er det i utgangspunktet kun tenkt å bygge et anlegg for tørking av Ilmenitt. I forbindelse med dette vil det også bli bygget en mindre silo. Anlegget er tenkt plassert bak dagens forreduksjonsanlegg. Etterbehandlingsanlegget: Etterbehandlingsanlegget for TiO2-slagg fra den nye smelteovnen består av ny slaggutstøpning/ kjøling og bruk av eksisterende knuseri. Ny Slaggstøping/kjøling vil enten være konvensjonell utstøpning i kaker som for dagens ovn eller vanngranulering. Etterbehandling av jern fra den nye smelteovnen vil i hovedsak benytte eksisterende jernbehandlingsanlegg. Ved økt produksjon vil en øke produksjonen av raffineringsslagg og behovet for mellomlagring/deponi av denne vil øke tilsvarende. Det vurderes å utvide raffineringsanlegget noe. Transport til og fra TTI: Både råvarer til og ferdigvarer fra den nye ovnen skal, som i dag, i hovedsak (> 90 %) transporteres til/fra verket med skip. Eksisterende kaianlegg må øke kapasiteten og utvides noe i området utenfor dagens ovnshus. Råvarelager: Råvarer for den nye ovnen lagres i siloer (ilmenitt) og lagerbygg/silo (kull). Eksisterende kullager sin kapasitet må utvides noe. Det vil bli vurdert å tørke deler av kullet i en kulltørke. Ferdigvarelager: Ferdigvarer lagres i silo (TiO2-slagg), i lagerbygg(tio2-slagg) og i lagerbinger (høyrent jern i form av barrer). Eksisterende slagglager må øke kapasiteten og utvides med en ny silo. Produksjonskapasitet: Produksjonskapasiteten med ny smelteovn vil bli økt opp mot tonn TiO2-slagg Side 14 av 46

15 Driftssentral: For effektivt å integrere den nye produksjonen i eksisterende vil det bli sett på en ny driftssentral med adkomst fra Gamle Oddaveg. Noen aktuelle funksjoner i bygget er felles kontrollrom for alle produksjonsenhetene, kontorer, garderobeanlegg, lab, verksted. Vanntilførsel: Som nevnt i kapittel 1.5 vil det være behov for økt kapasitet på vanntilførselen til verket. Ny vannledning er derfor påkrevd. For å sikre nok vann til kjøling av produksjonsutstyret ved bortfall av strøm, må også volumet i dagens inntaksbasseng økes, eventuelt må det bygges et nødvannsbasseng. Sistnevnte vurderes bygget i området vest for gamle Oddavei. Må avklare med kommunen om rørtrasé og basseng skal med i reguleringsområdet. Kraftforsyning: Som nevnt i kapittel 1.6 vil det legges ny kraftforsyning fra Tyssefaldene til verket. Kablene vil bli lagt i grøft. Det vil også bli nye trafoer inne på verket. Kraftforsyningen er Odda Energi AS sitt anlegg. Variasjoner i belastning på smelteovnen medfører forstyrrelser ut på regionale strøforsyningsnettet. Ved en smelteovn nr 2 vil disse muligens bli så store at det må gjøres tiltak for å dempe de. Dette kan gjøres ved å bygge et SVC- anlegg. Anlegget vil i tilfelle plasseres nord for Råvaresiloene Konsept 2 Konsept 2 innebærer utbygging av et alternativt forbehandlingsanlegg. Anlegget vil kreve en større total bygningsmasse og ekstra lagerkapasitet med eksplosjonsfare. Kapasiteten ved konsept 2 vil bli økt ytterligere tonn Tio2-slagg. Total produksjon blir da opp mot tonn TiO2-slagg. Konsept 2 er forventet å gi et annet konsekvensbilde enn konsept Varmekraftverk Som nevnt i kapittel 1.6 kan energigjenvinning ved et eget varmekraftverk være et aktuelt tiltak. Varmekraftverket skal utnytte kjemisk energi i den CO-rike rensede avgassen fra smelteovnene og termisk energi i avgassen fra forbehandlingsanlegget. Tilgangen på energi vil avgjøre størrelsen på varmekraftverket. Energitilgangen vil blant annet avhenge av valget av forbehandlingsanlegg. Aktuell plassering av varmekraftverket er vest for forbehandlingsanlegget, delvis på dagens kaiareal. Hovedanlegget vil bestå av av dampkjeler, dampturbin og generatorer Side 15 av 46

16 3 Dagens situasjon 3.1 BELIGGENHET OG PLANAVGRENSING Tyssedal ligger på østsiden av Sørfjorden, rett nord for Odda (figur 3.1). Tyssedal har skrånende terreng og bygden har en tydelig funksjonsdeling mellom boligområder i øst og industriområde langs fjorden i vest (figur 3.2). Riksveg 13 som går gjennom bygden understreker denne delingen. Tizir er lokalisert i industriområdet ved fjorden. Terreng og utbyggingsvolum gjør at boligområdene blir utsiktsmessig lite berørt av industriområdet. 3.2 OM PLANOMRÅDET Planområdet (figur 3.3) er gitt en avgrensing ca. 100 meter ut i sjø. I nord er Naustbakken inkludert i området, samt avkjørselen til dagens parkeringsplass. Avgrensing opp mot riksvegen diskuteres med Svv i planforum. Den nøyaktige avgrensingen av planen vil bli avklart i planarbeidet. Dette gjelder eksempelvis i skråningen mellom boligområdet Tveitahaugen og dagens industriområde, og løsning mellom Tyssedal hotell og samfunnshuset. 3.3 TILLIGGENDE OMRÅDER I nord ligger Tyssedal kraftanlegg som ble fredet av riksantikvaren i 2000 som det første komplette kraftverket i Norge (industrimuseum.no). Sør for planområdet ligger boligområdet Tveitahaugen. Tveitahaugen ble bygget som arbeiderboliger og er regulert til bevaringsområde vern. Boligområde øst for riksvegen: reguleringsstatus? Riksveg 13 gjennom Tyssedal kommune er under opprusting og det er utarbeidet Byggeplan for prosjektet (status?) Side 16 av 46

17 Tyssedal Figur 3.1: Tyssedal ligger i Sørfjorden i Odda kommune (Kart hentet fra Side 17 av 46

18 Figur 3.2: Situasjonskart Tyssedal i odda kommune. Industriområdet med Tizir er lokalisert nedenfor riksveg 13. Boligområder er plassert på høyere terrengnivå (Kart tilrettelagt av Norconsult) Side 18 av 46

19 Figur 3.3: Planavgrensing område hvor det meldes oppstart planarbeid Side 19 av 46

20 4 Retningslinjer og planer 4.1 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Rikspolitiske retningslinjer vil bli hensyntatt i planarbeidet i den grad de er relevante. 4.2 FYLKESPLAN FOR HORDALAND Fylkesplan for Hordaland gir visjon, mål og strategier for utviklingen i fylket. Noen av målsettingene under temaet «Næring» vurderes som relevant for dette planarbeidet: Hordaland skal ha best mulig rammevilkår for framvekst av næringsliv, som kompetanse, kapital og infrastruktur. Potensialet for verdiskapning skal utløses i næringer der vi har særlige forutsetninger Lokalsamfunn skal ha livskraftig næringsliv, basert på egne forutsetninger og særtrekk, og som grunnlag for gode arbeidsplasser. 4.3 VANNDIREKTIVET Hovedmålet med EUs rammedirektiv for vann er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Et generelt mål ved direktivet er at vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå «god tilstand» i tråd med nærmere angitte kriterier (www.vannportalen.no). Vanndirektivet er relevant for planarbeidet da det har samanheng med utslippstilatelser. 4.4 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering og planprogram ble lagt ut til høring 1. januar <inn evnt. relevant stoff> få tilsendt av kommunen Side 20 av 46

21 4.5 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Arealet hvor Tizir er lokalisert er avsatt til industri i kommuneplanens arealdel (figur 4.1). Det går farled gjennom fjorden og inn til Odda. Sjøareal er antatt å ha status som LNF sjø. Arealet øst for industriområdet er markert som nåværende tettbebyggelse. Figur 4.1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Aktuelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel: <inn evnt. aktuell tekst> Aktuelle retningslinjer i kommuneplanens arealdel: <inn evnt. aktuell tekst> 4.6 KOMMUNALE TEMAPLANER Klima og energiplan Odda kommune har flere overordnede temaplaner. Planen som har mest relevans for planarbeidet er Energi og klimaplanen datert Med denne planen ønsker Odda kommune å legge til rette for mer effektiv energibruk og reduserte klimautslipp i egen organisasjon og i lokalsamfunnet for øvrig. Planens hovedmål er at Odda kommune skal bidra til å gjennomføre de nasjonale klimamålene ved å ta tak i sin andel av de sektorvise utslipp med en utslippsreduksjon på 20 prosent i forhold til dagens nivå innen Videre: Redusere klimagassutslipp og spesifikk energibruk i kommunen med 20 prosent innen Redusere spesifikk energibruk og klimagassutslipp fra all transport i, til og fra kommunen med 20 prosent innen Legge til rette for å produsere 280 GWh kraft basert på vannkraft og spillvarme fra industri Side 21 av 46

22 Industrien i Odda blir pekt på som den viktigste utslippskilde i kommunen med mer enn 90 prosent av det totale klimagassutslippet. Prioriterte tiltak innen industriparkene er energigjenvinning, kraftproduksjon, fjernvarme og logistikk. De mest aktuelle tiltak i sammenheng med dette planarbeidet er: utbygging av nær- og fjernvarme for bruk av spillvarme, bioenergi og sjøvarme. Utnytting av lavtemperert spillvarme til prosessvarme og fjernvarme. Høytemperert spillvarme i røykgassene kan utnyttes til kraftproduksjon og prosessvarme Strategisk næringsplan med tilhørende handlingsprogram. Visjonen i strategisk næringsplan for Odda kommune er at Odda skal være et kraftfullt regionsenter i Hordaland «Nummer èn i 2021». Av målsetning av mest relevans for dette planarbeidet er kommunens industriambisjoner: «Odda kommune vil arbeide hardt for å bidra til videreutvikling, teknologiutvikling, vekst og knoppskyting i små og mellomstore bedrifter, kraftforedlende industri og annen industri». Relevante strategiske grep innen satsingsområde 1: Odda næringsvennlig regionsenter er: Forsterket samarbeid mellom kommune og næringsliv i utviklingssaker og tjenester. Etablering av møteplasser for å sikre en god og målrettet dialog mellom kommune og næringsliv. Viktige temaer kan for eksempel være planarbeid. Interkommunalt samarbeid innen næringsutvikling og andre områder. Dette kan for eksempel være involvering i prosjekt og utredninger til nytte for regionen. Innen strategi og satsingsområde 3 Kompetanse og nyskapning skal Odda kommune: Aktivt og bevisst satse på rekruttering av arbeidskraft, spesielt unge voksne. Både de med høyere utdanning og de med yrkesfaglig bakgrunn. Det skal være tette samarbeid mellom kommune og næringsliv. Markedsføre næringsliv, by og region overfor studenter, tilby trainee-ordninger. Ha økt kontakt mellom næringsliv og studenter f. eks. ved prosjektsamarbeid/praksisplasser Utvikle byens vertskapsrolle overfor studenter, innflyttere og pendlere. Tiltaket vurderes å være i tråd med kommunens næringsstrategi. 4.7 REGULERINGSPLANER Gjeldende reguleringsplan er vist i figur 4.2. Reguleringsplanen viser område med formål industri. Det er også regulert et spesialområde parkbelte industri. TTI er egen byggingskommune. Reguleringsmyndighet er Odda kommune. Grunnkartet i figur 4.2 viser utbygd situasjon i dag. Det er gitt dispensasjon til tiltak i parkbeltet. For andre gjeldende planer i tilgrensende områder vises til kapittel 3.3 dagens situasjon i tilliggende områder. Det er ingen kjente igangsatte planarbeid ut over utbedringen av riksveg 13 gjennom Tyssedal Side 22 av 46

23 Figur 4.2: Gjeldende reguleringsplan for området. Grunnkartet viser utbygd situasjon i dag Side 23 av 46

24 5 Metodisk tilnærming 5.1 VEILEDER FOR KONSEKVENSANALYSER - HÅNDBOK 140 I den metodiske tilnærmingen til oppgaven vil det bli tatt utgangspunkt i Veileder for Konsekvensanalyser Håndbok 140. Metoden vil tilpasses det aktuelle planarbeidet. 5.2 FREMGANGSMÅTE Fremgangsmåten innebærer vurdering av influensområde, verdier, omfang og konsekvens knyttet til utredningstemaene som fremkommer av utredningsprogrammet. En verdivurdering tar stilling til hvor verdifullt et miljø eller område er. Omfangsvurdering innebærer en evaluering av hvor store endringer og inngrep som kan forventes som følge av tiltaket. Konsekvensvurdering er en samlet vurdering av forholdet mellom de temavise verdiene som er i planområdet og omfanget av inngrepet. Fagspesifikke metoder vil bli anvendt for de aktuelle tema. 5.3 FORURENSNING Prinsippene i Håndbok 140 vil også bli benyttet for forurensningstemaene støy, utslipp til luft, jord, vann og sjø. Utredningene vil gi indikatorer på indirekte virkninger under andre tema som nærmiljø og naturmiljø. Figur 4.1 Konsekvensvifte fra Statens vegvesens Fremgangsmåten tilfredsstiller kravene i Handbok 140, Konsekvensanalyser. forurensningsloven, forskrift om konsekvensutredning og i forurensningsforskriften. Kravene omfatter blant annet: Hvilke forurensninger virksomheten vil medføre ved vanlig drift og ved praktisk tenkelige former for uhell, samt sannsynligheten for slike uhell Side 24 av 46

25 Hvilke virkninger forurensningen kan få på kort og lang sikt. Om nødvendig skal det foretas undersøkelser av naturforholdene der forurensningen vil gjøre seg gjeldende. Det skal særskilt klarlegges hvordan forurensningen vil påvirke menneskenes bruk av miljøet og hvem som særlig får ulemper av forurensningen. Alternative lokaliseringer, produksjonsprosesser, rensetiltak og måter for å gjenvinne avfall på som har vært vurdert og nærmere begrunnelse for de løsninger søkeren har valgt. Hvordan virksomheten blir innpasset i oversiktsplan og reguleringsplan for området, eventuelt hvordan den vil binde fremtidig planlegging. 5.4 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING En utredning av lokal og regional utvikling er vurdert som aktuelt for tiltaket. Metodisk vil dette være avgrenset til en kvalitativ drøfting av tiltakets virkninger på lokalsamfunn og eventuelt regionen som følge av at det skapes nye arbeidsplasser. Lokal og regional utvikling settes så i sammenheng med de øvrige konsekvensene av tiltaket. 5.5 RISIKO OG SÅRBARHET I henhold til Plan- og bygningslovens 4-3 skal det også gjøres vurdering av beredskap og ulykkesrisiko, herunder risiko relatert til ekstremvær og havnivåstigning. Det gjøres først en innledende farekartlegging. Aktuelle farer vurderes videre med hensyn til sårbarhet. Ved forhøyet sårbarhet gjøres en mer detaljert risikovurdering. Fremgangsmåten sikrer at kun beslutningsrelevante tema blir vurdert. 5.6 SAMLET VURDERING Resultatene sammenstilles i den grad det er hensiktsmessig og det gis en samlet vurdering/drøfting. 5.7 ANBEFALING OG AVBØTENDE TILTAK Utredningen avsluttes med en anbefalt løsning og aktuelle avbøtende tiltak Side 25 av 46

26 6 Utredningsprogram I henhold til forskrift om konsekvensvurderinger (FOR ) vedlegg III bokstav B, skal det med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn. I tabell 6.1 gis en oversikt over tema som skal konsekvensutredes i følge forskriften. For Tizir sitt ekspansjonsprosjekt i Tyssedal er det tenkt benyttet en kategorisering som i størst mulig grad sammenfaller med metoden i håndbok 140. Tabell 6.1 viser hvordan temaene i forskriften blir ivaretatt i planprogrammet. Tabell 6.1: Utredningstema jf. Forskrift om konsekvensutredning og hvordan disse blir ivaretatt i planprogrammet. A. Utredningstema jf. FOR Forurensning (klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann). 2 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger B. Ivaretakelse i planprogrammet. Forurensning deles opp i utslipp til jord, luft, vann og sjø. Energiforbruk og energiløsninger er ikke omhandlet av håndbok 140. Temaet vil bli belyst ved beskrivelse av løsninger og kvalitativ vurdering opp mot kommunens klima- og energiplan. Endring i transportbehov som følge av tiltaket vil bli belyst for prosjektering av tilfredsstillende veg- og kailøsninger. Konsekvenser av endret transport blir vurdert under andre utredningstema som nærmiljø/friluftsliv og forurensning. 3 Kulturminner og kulturmiljø Temaet vurderes som egen kategori i samsvar med håndbok Naturens mangfold (dyre- og planteliv), Temaet behandles under kategorien «naturmiljø» i samsvar med håndbok Landskap Temaet behandles som egen kategori «landskapsbilde» i samsvar med håndbok Sikring av jordressurser (jordvern) Jordressurser behandles under kategorien «naturressurser» i samsvar med håndbok Side 26 av 46

27 7 Samisk natur- og kulturgrunnlag Ikke relevant her. 8 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 9 Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Folkehelse er ikke et eget tema i håndbok 140. Det er flere faktorer som påvirker folkehelsen og Sosial- og helsedepartementet har utviklet en egen sjekkliste for vurdering av utredningsbehov. Sjekklisten gjennomgås i tabell 6.2 med hensyn til aktualitet og ivaretakelse i planprogrammet. Temaet vurderes i kategorien «nærmiljø og friluftsliv» i samsvar med håndbok Kriminalitetsforebygging Vurderes ikke som aktuelt ut over sikkerhetsmessige vurderinger i risiko og sårbarhetsanalysen. 11 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3 Vurderes i risiko og sårbarhetsanalyse. 12 Risiko ved havstigning Vurderes i risiko og sårbarhetsanalyse. 13 Barn og unges oppvekstvilkår Vurderes i kategorien «nærmiljø og friluftsliv» i samsvar med håndbok Der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 15 For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette Blir behandlet i kategorien «landskapsbilde». Tiltaket er en investering for å øke bedriftens og lokalitetens konkurransekraft i internasjonal sammenheng. Folkehelse er et tema som skal utredes i henhold til forskriften (se tabell 6.2 punkt 8). Temaet er omfattende med flere risikofaktorer. I tabell 6.2 gjennomgås risikofaktorer for folkehelse for å vise hvordan disse er ivaretatt i planprogrammet. Konklusjonen er at de ulike deltemaene er tilfredsstillende behandlet i andre utredningskategorier. Tabell 6.2: Aktuelle problemstillinger for folkehelse og hvordan disse blir ivaretatt i utredningen jf. punkt 8 i tabell 6.1. Deltema/risikofaktor jf. Sosial og helsedirektoratets veileder for miljørettet helsevern. Befolkning og demografi generelt, grupper spesielt. Forurensning: Lokal og global luftforurensning; lukt Forurensning til vann og grunn Støy og vibrasjoner Mulige/aktuelle virkninger; problemstillinger Tiltaket kan medføre en viss tilflytting til Odda, og eventuelt tilgrensende kommuner. Omfanget vurderes ikke som vesentlig. Forurensning og støy blir vurdert som aktuelt. Vibrasjoner vurderes ikke som aktuelt. Ivaretakelse i planprogrammet. Endringer i befolkningssammensetning vurderes ikke videre. Forurensning blir ivaretatt under deltema Utslipp til luft, jord og vann, og utslipp til sjø. Det utarbeides støyrapport. Avfall, skadedyr, smittefare Tiltaket medfører ingen nye Vurderes ikke som aktuelt Side 27 av 46

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Hydro Aluminium Karmøy

Hydro Aluminium Karmøy RAPPORT Hydro Aluminium Karmøy OPPDRAGSGIVER Norsk Hydro ASA EMNE DATO: 10. OKTOBER 2014 DOKUMENTKODE: 125739-PLAN-RAP-01_KU Forside: Hydro Karmøy med planlagt elektrolysehall (illustrasjon: Hydro) Bilder

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Revidert 06.06.2011, med tilføyelse i fortekst 08.06.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 KONSEKVENSUTREDNING... 3 1 Innledning... 3 1.1 Krav om konsekvensutredning... 3 1.2 Metode...

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer