Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune"

Transkript

1 Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune Planprogram for konsekvensutredning Versjon Oppdragsnr.:

2 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Side 2 av 46

3 Forord <inn tekst> Planarbeidet er organisert med Tizir som tiltakshaver. Kontaktperson for tiltakshaver er: Navn: Arne Oppegård Tlf: Mob: E-post: Plankonsulent er Norconsult AS. Kontaktperson/oppdragsansvarlig er: Navn: Ivar Kalkvik Mob: Epost: Ivar Tyssedal August Side 3 av 46

4 Side 4 av 46

5 Innhold 1 Innledning Tiltakshaver prosjektet Plan og bygningsloven Forurensningsloven Vannressursloven Energiloven Varmekraftverk Elektrisk anlegg Krav om konsekvensutredning Utløsende krav Vurdering av ansvarlig myndighet 11 2 Beskrivelse av tiltaket Dagens produksjon To konsepter for utbygging: Konsept Konsept Varmekraftverk 15 3 Dagens situasjon Beliggenhet og planavgrensing Om planområdet Tilliggende områder 16 4 Retningslinjer og planer Rikspolitiske retningslinjer Fylkesplan for Hordaland Vanndirektivet Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Kommunale temaplaner Klima og energiplan Strategisk næringsplan med tilhørende handlingsprogram reguleringsplaner 22 5 Metodisk tilnærming Veileder for konsekvensanalyser - håndbok Fremgangsmåte Forurensning Lokal og regional utvikling Risiko og sårbarhet Samlet vurdering Side 5 av 46

6 5.7 Anbefaling og Avbøtende tiltak 25 6 Utredningsprogram UTSLIPP TIL JORD, LUFT OG VANN UTSLIPP TIL SJØ Støy Transportbehov, energibruk og energiløsninger KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Marine kulturminner Naturmiljø Landskapsbilde Naturressurser Nærmiljø og friluftsliv RisIko og sårbarhet Lokal og regional utvikling 42 7 Organisering, medvirkning og informasjon Medvirkning Videre Informasjon Organisering 44 8 Fremdriftsplan 45 9 Sluttproduktet oversikt over problemstillinger og utredningstema Side 6 av 46

7 Sammendrag Brødtekst Side 7 av 46

8 Side 8 av 46

9 1 Innledning 1.1 TILTAKSHAVER Industrianlegget i Tyssedal, Odda kommune, ble anlagt i Fra 1916 til 1981 ble det produsert aluminium ved verket. I 1986 startet produksjonen av titanrik slagg (TiO2-slagg) og høyrent råjern ved smelting av ilmenitt - råvaren. Det nybygde verket hadde en designkapasitet på tonn slagg og tonn jern. I 1986 var Den Norske stat majoritetseier gjennom det da statlig eide DNN aluminium. I 1988 ble staten sin andel i verket solgt til Tinfos som forble majoritetseier frem til I 2008 ble verket solgt til ERAMET. Fra 2011 er verket eid av Tizir Titanium and Iron (TTI). TTI er en Joint Venture mellom det franske selskapet ERAMET og australske Mineral Deposits Limited (MDL). I tillegg til verket i Tyssedal utvikler TTI blant annet en ilmenitt og zirkongruve i Senegal med planlagt oppstart i 2013/ PROSJEKTET Produksjonen ved Tizir Titanium and Irion i Tyssedal består, som nevnt over, i omdanning av ilmennittholdig malm til titandioksydslagg og jern ved smelting. Tizir ønsker nå å utvide produksjonskapasiteten ved anlegget, få økt fleksibilitet i forhold til råvarer og ferdigprodukter samt foreta energieffektiviserende tiltak. Prosjektet, også kalt ekspansjonsprosjektet, har vært igjennom et omfattende forstudium for optimalisering av løsninger. Investeringskostnaden på ekspansjonsprosjektet er anslått til 2-5 milliarder kroner. Prosjektet innebærer vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan og faller innenfor KUforskriften. I tillegg berøres flere andre lovverk. Hvordan prosjektet forholder seg til ulike lovverk gjennomgås videre i dette kapittelet. 1.3 PLAN OG BYGNINGSLOVEN Gjeldende reguleringsplan for industritomten i Tyssedal er <navn, planid>. I planen er det avsatt areal til industri og grøntbelte. Ekspansjonsprosjektet krever at gjeldende plan revideres og utvides, og det er startet opp arbeid med ny reguleringsplan <navn, gnr bnr, saksnr.>. Reguleringsplanarbeidet skal blant annet legge til rette for: Utbygging av produksjonslokaler og installasjoner nødvendig for prosjektet. Utvidelse av kai med tilhørende funksjoner. Etablering av ny driftssentral med parkering og sørvest i området. Juridisk befestet havneområde til virksomheten etter Plan og bygningsloven Side 9 av 46

10 1.4 FORURENSNINGSLOVEN Produksjonen ved dagens anlegg er begrenset til tonn TiO2-slagg og tonn jern gjennom «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven». Gjeldene tillatelse er fra med endringer , og I henhold til Klif (e-post datert xx.xx.xxxx) vil hele tillatelsen bli revidert i forbindelse med søknaden om tillatelse til økt produksjon. Det forutsettes benyttet beste tilgjengelige teknikker (BAT) for å oppnå akseptable utslippsmengder til luft og sjø. I planarbeidet vil forventet utslipp bli nærmere avklart og hvilke utslippsreduserende tiltak som legges til grunn. Tiltakshaver er vurdert meldepliktig ihht Forurensningsloven kapittel VANNRESSURSLOVEN Bedriften har gjennom en privat avtale rett til uttak av vann til produksjonen fra Tyssefaldene. Bedriften har eget inntaksbasseng og inntak nedstrøms det kommunale inntaket. På grunn av økt produksjon vil det være behov for å øke kapasiteten for vanntilførselen til verket med ny vannledning og modifikasjon av inntaksbassenget. For å sikre nok vann til kjøling av produksjonsutstyret ved bortfall av strøm, må volumet i dagens inntaksbasseng økes, eventuelt må det bygges et nødvannsbasseng. Dette vurderes bygget i området vest for gamle Oddavei. Tiltakshaver har vurdert at tiltakene i vassdrag ikke påvirker allmenne interesser. Det tas derfor sikte på melding til NVE jf. Vannressursloven 18 første ledd. Vurderinger i henhold til 4 vil foreligge ved søknaden til NVE. 1.6 ENERGILOVEN Varmekraftverk Den metallurgiske prosessen ved TTI genererer overskuddsenergi i form av: Varme avgasser fra forreduksjonen Brennbar gass fra smelteovnen Kjølevann I dag utnyttes i størrelsesorden 15 % av overskuddsenergien. Internt utnyttes den til forvarming av materialer i egen prosess og eget fjernvarmeanlegg. Eksternt utnyttes den til fjernvarme for Norsk Vasskraft og Industristadmuseum (NVIM) sine lokaler, Tyssefaldene AS sine kontorlokaler, Tyssedal hotell og Festiviteten. I tillegg forsyner bedriften Fjellfisk AS med varme for fiskeoppdrett. De eksterne oppvarmingsmulighetene i rimelig nærhet av TTI vurderes som utnyttet. I forbindelse med ekspansjon av produksjonen vil det bli sett på mulighetene for å øke utnyttelsen av overskuddsenergi. Aktuelle tiltak er utnyttelse i prosessanleggene og/eller elektrisk kraft i et varmekraftverk. Et varmekraftverk vil bestå av dampkjeler som produserer høytrykks vanndamp. Høytrykksdampen driver en dampturbin som igjen driver en elektrisk generator. Dampen ut av turbinen kondenseres Side 10 av 46

11 til vann og resirkuleres tilbake til dampkjelen igjen. Typisk virkningsgrad for et varmekraftverk er 30 %. Forutsatt bruk av spillvarme krever denne delen av prosjektet en anleggskonsesjon fra NVE. Konsesjonssaken løses i egen særskilt prosess Elektrisk anlegg På grunn av økt produksjon vil det legges ny kraftforsyning fra Tyssefaldene til verket. Kablene vil bli lagt i grøft og tilhører Odda Energi AS. Tiltaket krever også nye trafoer inne på verket. Både dagens og planlagte trafoer inne på reguleringsområdet tilhører TTI. Variasjoner i belastning på smelteovnen medfører forstyrrelser ut på regionale strømforsyningsnettet. Ved en smelteovn nr 2 vil disse muligens bli så store at det må gjøres tiltak for å dempe de. Dette kan gjøres ved å bygge et SVC- anlegg. Anlegget vil i tilfelle plasseres nord for Råvaresiloene. Elektrisk anlegg som faller innenfor planområdet vil bli behandlet som en del av planarbeidet og vises som fareområde i plankartet. Elektrisk anlegg som faller utenfor reguleringsområdet faller ikke inn under kravet om ku. 1.7 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING Utløsende krav Reguleringsplanen for TTI i Tyssedal omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger 1 2 «Tiltak som alltid skal konsekvensutredes» pkt. f og g og vedlegg 1 1: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m². I tillegg er det krav om ku for metallurgiske anlegg Vurdering av ansvarlig myndighet I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg 1 punkt 1 og 7 er planmyndigheten ansvarlig myndighet, og behandlingen knyttes opp til Plan og bygningsloven. Forurensningsmyndigheten skal kun være ansvarlig myndighet der det ikke utarbeides plan etter plan og bygningsloven og tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven. Behandling etter planog bygningsloven vurderes derfor som tilstrekkelig for den aktuelle saken. I henhold til forskriftens 32 skal nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1350 tonn kan seile og anløpe konsekvensutredes. Tiltaket vurderes ikke å innebærer en nyetablering. Endringen som vil finne sted vil innebærer økning av tonnasje i eksiterende farled. Kommunen vurderes å være ansvarlig myndighet. 1 FOR nr Side 11 av 46

12 2 Beskrivelse av tiltaket 2.1 DAGENS PRODUKSJON Smelteverket har et forbehandlingsanlegg, en smelteovn og et etterbehandlingsanlegg. Dagens forbehandlingsanlegg er basert på en teknologi som bruker kull som energibærer/reduksjonsmiddel. Smelteovnen produserer flytende TiO2-slagg og flytende høyrent jern. Etterbehandlingsanlegget for TiO2-slagg består av slaggstøping/kjøling og knuseri. Etterbehandlingsanlegget for jern består av et jernbehandlingsanlegg for raffinering, legering og utstøping. Raffineringsslagg mellomlagres før den brukes som fyllmasser eller deponeres. Både råvarer (ilmenitt og kull) og ferdigvarer (TiO2-slagg og jern) transporteres i hovedsak (> 90 %) til/fra verket med skip. Sjøarealet utenfor fabrikken er i dag benyttet til båtanløp for lossing av råmaterial for produksjonen og lasting og utskipning av ferdigprodukter. Råvarer lagres i siloer (ilmenitt) eller lagerbygg (kull). Ferdigvarer lagres i siloer (TiO2-slagg), i lagerbygg (TiO2-slagg) og i lagerbinger (høyrent jern i form av barrer). Som nevnt under punkt er produksjonen ved dagens anlegg begrenset til tonn TiO2- slagg og tonn jern gjennom «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven». Gjeldene tillatelse er fra med endringer , og TO KONSEPTER FOR UTBYGGING: Tiltakshaver vurderer to konsepter for utbygging innenfor det avsatte arealet. Investeringskostnaden og produksjonsløsning/funksjoner ved de to konseptene er ulik. Det tas sikte på å fremme en reguleringsplan som åpner for utbygging av begge konseptene. Konsept 2 kan imidlertid utgå i planleggingsfasen. Noen mulige funksjoner som inngår i prosjektet blir gjennomgått under. Figur 2.1. viser konsept 1 med planlagte bygg i gult Side 12 av 46

13 Figur 2.1: Foreløpig skisse av konsept 1. Nye bygg/installasjoner vises med gult Side 13 av 46

14 2.2.1 Konsept 1 Konsept 1 innebærer bygging av en ny smelteovn med tilhørende funksjoner og andre følgemessige utvidelser. Ny Smelteovn: Den nye smelteovnen skal produsere flytende TiO2-slagg og flytende høyrent jern. Den nye smelteovnen skal ha et nytt forbehandlingsanlegg (eksisterende forbehandlingsanlegg beholdes i tillegg). Den nye smelteovnen vil i hovedsak benytte eksisterende etterbehandlingsanlegg men også delvis nye/utvidede. Forbehandlingsanlegget: For den nye ovnen er det i utgangspunktet kun tenkt å bygge et anlegg for tørking av Ilmenitt. I forbindelse med dette vil det også bli bygget en mindre silo. Anlegget er tenkt plassert bak dagens forreduksjonsanlegg. Etterbehandlingsanlegget: Etterbehandlingsanlegget for TiO2-slagg fra den nye smelteovnen består av ny slaggutstøpning/ kjøling og bruk av eksisterende knuseri. Ny Slaggstøping/kjøling vil enten være konvensjonell utstøpning i kaker som for dagens ovn eller vanngranulering. Etterbehandling av jern fra den nye smelteovnen vil i hovedsak benytte eksisterende jernbehandlingsanlegg. Ved økt produksjon vil en øke produksjonen av raffineringsslagg og behovet for mellomlagring/deponi av denne vil øke tilsvarende. Det vurderes å utvide raffineringsanlegget noe. Transport til og fra TTI: Både råvarer til og ferdigvarer fra den nye ovnen skal, som i dag, i hovedsak (> 90 %) transporteres til/fra verket med skip. Eksisterende kaianlegg må øke kapasiteten og utvides noe i området utenfor dagens ovnshus. Råvarelager: Råvarer for den nye ovnen lagres i siloer (ilmenitt) og lagerbygg/silo (kull). Eksisterende kullager sin kapasitet må utvides noe. Det vil bli vurdert å tørke deler av kullet i en kulltørke. Ferdigvarelager: Ferdigvarer lagres i silo (TiO2-slagg), i lagerbygg(tio2-slagg) og i lagerbinger (høyrent jern i form av barrer). Eksisterende slagglager må øke kapasiteten og utvides med en ny silo. Produksjonskapasitet: Produksjonskapasiteten med ny smelteovn vil bli økt opp mot tonn TiO2-slagg Side 14 av 46

15 Driftssentral: For effektivt å integrere den nye produksjonen i eksisterende vil det bli sett på en ny driftssentral med adkomst fra Gamle Oddaveg. Noen aktuelle funksjoner i bygget er felles kontrollrom for alle produksjonsenhetene, kontorer, garderobeanlegg, lab, verksted. Vanntilførsel: Som nevnt i kapittel 1.5 vil det være behov for økt kapasitet på vanntilførselen til verket. Ny vannledning er derfor påkrevd. For å sikre nok vann til kjøling av produksjonsutstyret ved bortfall av strøm, må også volumet i dagens inntaksbasseng økes, eventuelt må det bygges et nødvannsbasseng. Sistnevnte vurderes bygget i området vest for gamle Oddavei. Må avklare med kommunen om rørtrasé og basseng skal med i reguleringsområdet. Kraftforsyning: Som nevnt i kapittel 1.6 vil det legges ny kraftforsyning fra Tyssefaldene til verket. Kablene vil bli lagt i grøft. Det vil også bli nye trafoer inne på verket. Kraftforsyningen er Odda Energi AS sitt anlegg. Variasjoner i belastning på smelteovnen medfører forstyrrelser ut på regionale strøforsyningsnettet. Ved en smelteovn nr 2 vil disse muligens bli så store at det må gjøres tiltak for å dempe de. Dette kan gjøres ved å bygge et SVC- anlegg. Anlegget vil i tilfelle plasseres nord for Råvaresiloene Konsept 2 Konsept 2 innebærer utbygging av et alternativt forbehandlingsanlegg. Anlegget vil kreve en større total bygningsmasse og ekstra lagerkapasitet med eksplosjonsfare. Kapasiteten ved konsept 2 vil bli økt ytterligere tonn Tio2-slagg. Total produksjon blir da opp mot tonn TiO2-slagg. Konsept 2 er forventet å gi et annet konsekvensbilde enn konsept Varmekraftverk Som nevnt i kapittel 1.6 kan energigjenvinning ved et eget varmekraftverk være et aktuelt tiltak. Varmekraftverket skal utnytte kjemisk energi i den CO-rike rensede avgassen fra smelteovnene og termisk energi i avgassen fra forbehandlingsanlegget. Tilgangen på energi vil avgjøre størrelsen på varmekraftverket. Energitilgangen vil blant annet avhenge av valget av forbehandlingsanlegg. Aktuell plassering av varmekraftverket er vest for forbehandlingsanlegget, delvis på dagens kaiareal. Hovedanlegget vil bestå av av dampkjeler, dampturbin og generatorer Side 15 av 46

16 3 Dagens situasjon 3.1 BELIGGENHET OG PLANAVGRENSING Tyssedal ligger på østsiden av Sørfjorden, rett nord for Odda (figur 3.1). Tyssedal har skrånende terreng og bygden har en tydelig funksjonsdeling mellom boligområder i øst og industriområde langs fjorden i vest (figur 3.2). Riksveg 13 som går gjennom bygden understreker denne delingen. Tizir er lokalisert i industriområdet ved fjorden. Terreng og utbyggingsvolum gjør at boligområdene blir utsiktsmessig lite berørt av industriområdet. 3.2 OM PLANOMRÅDET Planområdet (figur 3.3) er gitt en avgrensing ca. 100 meter ut i sjø. I nord er Naustbakken inkludert i området, samt avkjørselen til dagens parkeringsplass. Avgrensing opp mot riksvegen diskuteres med Svv i planforum. Den nøyaktige avgrensingen av planen vil bli avklart i planarbeidet. Dette gjelder eksempelvis i skråningen mellom boligområdet Tveitahaugen og dagens industriområde, og løsning mellom Tyssedal hotell og samfunnshuset. 3.3 TILLIGGENDE OMRÅDER I nord ligger Tyssedal kraftanlegg som ble fredet av riksantikvaren i 2000 som det første komplette kraftverket i Norge (industrimuseum.no). Sør for planområdet ligger boligområdet Tveitahaugen. Tveitahaugen ble bygget som arbeiderboliger og er regulert til bevaringsområde vern. Boligområde øst for riksvegen: reguleringsstatus? Riksveg 13 gjennom Tyssedal kommune er under opprusting og det er utarbeidet Byggeplan for prosjektet (status?) Side 16 av 46

17 Tyssedal Figur 3.1: Tyssedal ligger i Sørfjorden i Odda kommune (Kart hentet fra Side 17 av 46

18 Figur 3.2: Situasjonskart Tyssedal i odda kommune. Industriområdet med Tizir er lokalisert nedenfor riksveg 13. Boligområder er plassert på høyere terrengnivå (Kart tilrettelagt av Norconsult) Side 18 av 46

19 Figur 3.3: Planavgrensing område hvor det meldes oppstart planarbeid Side 19 av 46

20 4 Retningslinjer og planer 4.1 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Rikspolitiske retningslinjer vil bli hensyntatt i planarbeidet i den grad de er relevante. 4.2 FYLKESPLAN FOR HORDALAND Fylkesplan for Hordaland gir visjon, mål og strategier for utviklingen i fylket. Noen av målsettingene under temaet «Næring» vurderes som relevant for dette planarbeidet: Hordaland skal ha best mulig rammevilkår for framvekst av næringsliv, som kompetanse, kapital og infrastruktur. Potensialet for verdiskapning skal utløses i næringer der vi har særlige forutsetninger Lokalsamfunn skal ha livskraftig næringsliv, basert på egne forutsetninger og særtrekk, og som grunnlag for gode arbeidsplasser. 4.3 VANNDIREKTIVET Hovedmålet med EUs rammedirektiv for vann er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Et generelt mål ved direktivet er at vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå «god tilstand» i tråd med nærmere angitte kriterier (www.vannportalen.no). Vanndirektivet er relevant for planarbeidet da det har samanheng med utslippstilatelser. 4.4 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering og planprogram ble lagt ut til høring 1. januar <inn evnt. relevant stoff> få tilsendt av kommunen Side 20 av 46

21 4.5 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Arealet hvor Tizir er lokalisert er avsatt til industri i kommuneplanens arealdel (figur 4.1). Det går farled gjennom fjorden og inn til Odda. Sjøareal er antatt å ha status som LNF sjø. Arealet øst for industriområdet er markert som nåværende tettbebyggelse. Figur 4.1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Aktuelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel: <inn evnt. aktuell tekst> Aktuelle retningslinjer i kommuneplanens arealdel: <inn evnt. aktuell tekst> 4.6 KOMMUNALE TEMAPLANER Klima og energiplan Odda kommune har flere overordnede temaplaner. Planen som har mest relevans for planarbeidet er Energi og klimaplanen datert Med denne planen ønsker Odda kommune å legge til rette for mer effektiv energibruk og reduserte klimautslipp i egen organisasjon og i lokalsamfunnet for øvrig. Planens hovedmål er at Odda kommune skal bidra til å gjennomføre de nasjonale klimamålene ved å ta tak i sin andel av de sektorvise utslipp med en utslippsreduksjon på 20 prosent i forhold til dagens nivå innen Videre: Redusere klimagassutslipp og spesifikk energibruk i kommunen med 20 prosent innen Redusere spesifikk energibruk og klimagassutslipp fra all transport i, til og fra kommunen med 20 prosent innen Legge til rette for å produsere 280 GWh kraft basert på vannkraft og spillvarme fra industri Side 21 av 46

22 Industrien i Odda blir pekt på som den viktigste utslippskilde i kommunen med mer enn 90 prosent av det totale klimagassutslippet. Prioriterte tiltak innen industriparkene er energigjenvinning, kraftproduksjon, fjernvarme og logistikk. De mest aktuelle tiltak i sammenheng med dette planarbeidet er: utbygging av nær- og fjernvarme for bruk av spillvarme, bioenergi og sjøvarme. Utnytting av lavtemperert spillvarme til prosessvarme og fjernvarme. Høytemperert spillvarme i røykgassene kan utnyttes til kraftproduksjon og prosessvarme Strategisk næringsplan med tilhørende handlingsprogram. Visjonen i strategisk næringsplan for Odda kommune er at Odda skal være et kraftfullt regionsenter i Hordaland «Nummer èn i 2021». Av målsetning av mest relevans for dette planarbeidet er kommunens industriambisjoner: «Odda kommune vil arbeide hardt for å bidra til videreutvikling, teknologiutvikling, vekst og knoppskyting i små og mellomstore bedrifter, kraftforedlende industri og annen industri». Relevante strategiske grep innen satsingsområde 1: Odda næringsvennlig regionsenter er: Forsterket samarbeid mellom kommune og næringsliv i utviklingssaker og tjenester. Etablering av møteplasser for å sikre en god og målrettet dialog mellom kommune og næringsliv. Viktige temaer kan for eksempel være planarbeid. Interkommunalt samarbeid innen næringsutvikling og andre områder. Dette kan for eksempel være involvering i prosjekt og utredninger til nytte for regionen. Innen strategi og satsingsområde 3 Kompetanse og nyskapning skal Odda kommune: Aktivt og bevisst satse på rekruttering av arbeidskraft, spesielt unge voksne. Både de med høyere utdanning og de med yrkesfaglig bakgrunn. Det skal være tette samarbeid mellom kommune og næringsliv. Markedsføre næringsliv, by og region overfor studenter, tilby trainee-ordninger. Ha økt kontakt mellom næringsliv og studenter f. eks. ved prosjektsamarbeid/praksisplasser Utvikle byens vertskapsrolle overfor studenter, innflyttere og pendlere. Tiltaket vurderes å være i tråd med kommunens næringsstrategi. 4.7 REGULERINGSPLANER Gjeldende reguleringsplan er vist i figur 4.2. Reguleringsplanen viser område med formål industri. Det er også regulert et spesialområde parkbelte industri. TTI er egen byggingskommune. Reguleringsmyndighet er Odda kommune. Grunnkartet i figur 4.2 viser utbygd situasjon i dag. Det er gitt dispensasjon til tiltak i parkbeltet. For andre gjeldende planer i tilgrensende områder vises til kapittel 3.3 dagens situasjon i tilliggende områder. Det er ingen kjente igangsatte planarbeid ut over utbedringen av riksveg 13 gjennom Tyssedal Side 22 av 46

23 Figur 4.2: Gjeldende reguleringsplan for området. Grunnkartet viser utbygd situasjon i dag Side 23 av 46

24 5 Metodisk tilnærming 5.1 VEILEDER FOR KONSEKVENSANALYSER - HÅNDBOK 140 I den metodiske tilnærmingen til oppgaven vil det bli tatt utgangspunkt i Veileder for Konsekvensanalyser Håndbok 140. Metoden vil tilpasses det aktuelle planarbeidet. 5.2 FREMGANGSMÅTE Fremgangsmåten innebærer vurdering av influensområde, verdier, omfang og konsekvens knyttet til utredningstemaene som fremkommer av utredningsprogrammet. En verdivurdering tar stilling til hvor verdifullt et miljø eller område er. Omfangsvurdering innebærer en evaluering av hvor store endringer og inngrep som kan forventes som følge av tiltaket. Konsekvensvurdering er en samlet vurdering av forholdet mellom de temavise verdiene som er i planområdet og omfanget av inngrepet. Fagspesifikke metoder vil bli anvendt for de aktuelle tema. 5.3 FORURENSNING Prinsippene i Håndbok 140 vil også bli benyttet for forurensningstemaene støy, utslipp til luft, jord, vann og sjø. Utredningene vil gi indikatorer på indirekte virkninger under andre tema som nærmiljø og naturmiljø. Figur 4.1 Konsekvensvifte fra Statens vegvesens Fremgangsmåten tilfredsstiller kravene i Handbok 140, Konsekvensanalyser. forurensningsloven, forskrift om konsekvensutredning og i forurensningsforskriften. Kravene omfatter blant annet: Hvilke forurensninger virksomheten vil medføre ved vanlig drift og ved praktisk tenkelige former for uhell, samt sannsynligheten for slike uhell Side 24 av 46

25 Hvilke virkninger forurensningen kan få på kort og lang sikt. Om nødvendig skal det foretas undersøkelser av naturforholdene der forurensningen vil gjøre seg gjeldende. Det skal særskilt klarlegges hvordan forurensningen vil påvirke menneskenes bruk av miljøet og hvem som særlig får ulemper av forurensningen. Alternative lokaliseringer, produksjonsprosesser, rensetiltak og måter for å gjenvinne avfall på som har vært vurdert og nærmere begrunnelse for de løsninger søkeren har valgt. Hvordan virksomheten blir innpasset i oversiktsplan og reguleringsplan for området, eventuelt hvordan den vil binde fremtidig planlegging. 5.4 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING En utredning av lokal og regional utvikling er vurdert som aktuelt for tiltaket. Metodisk vil dette være avgrenset til en kvalitativ drøfting av tiltakets virkninger på lokalsamfunn og eventuelt regionen som følge av at det skapes nye arbeidsplasser. Lokal og regional utvikling settes så i sammenheng med de øvrige konsekvensene av tiltaket. 5.5 RISIKO OG SÅRBARHET I henhold til Plan- og bygningslovens 4-3 skal det også gjøres vurdering av beredskap og ulykkesrisiko, herunder risiko relatert til ekstremvær og havnivåstigning. Det gjøres først en innledende farekartlegging. Aktuelle farer vurderes videre med hensyn til sårbarhet. Ved forhøyet sårbarhet gjøres en mer detaljert risikovurdering. Fremgangsmåten sikrer at kun beslutningsrelevante tema blir vurdert. 5.6 SAMLET VURDERING Resultatene sammenstilles i den grad det er hensiktsmessig og det gis en samlet vurdering/drøfting. 5.7 ANBEFALING OG AVBØTENDE TILTAK Utredningen avsluttes med en anbefalt løsning og aktuelle avbøtende tiltak Side 25 av 46

26 6 Utredningsprogram I henhold til forskrift om konsekvensvurderinger (FOR ) vedlegg III bokstav B, skal det med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn. I tabell 6.1 gis en oversikt over tema som skal konsekvensutredes i følge forskriften. For Tizir sitt ekspansjonsprosjekt i Tyssedal er det tenkt benyttet en kategorisering som i størst mulig grad sammenfaller med metoden i håndbok 140. Tabell 6.1 viser hvordan temaene i forskriften blir ivaretatt i planprogrammet. Tabell 6.1: Utredningstema jf. Forskrift om konsekvensutredning og hvordan disse blir ivaretatt i planprogrammet. A. Utredningstema jf. FOR Forurensning (klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann). 2 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger B. Ivaretakelse i planprogrammet. Forurensning deles opp i utslipp til jord, luft, vann og sjø. Energiforbruk og energiløsninger er ikke omhandlet av håndbok 140. Temaet vil bli belyst ved beskrivelse av løsninger og kvalitativ vurdering opp mot kommunens klima- og energiplan. Endring i transportbehov som følge av tiltaket vil bli belyst for prosjektering av tilfredsstillende veg- og kailøsninger. Konsekvenser av endret transport blir vurdert under andre utredningstema som nærmiljø/friluftsliv og forurensning. 3 Kulturminner og kulturmiljø Temaet vurderes som egen kategori i samsvar med håndbok Naturens mangfold (dyre- og planteliv), Temaet behandles under kategorien «naturmiljø» i samsvar med håndbok Landskap Temaet behandles som egen kategori «landskapsbilde» i samsvar med håndbok Sikring av jordressurser (jordvern) Jordressurser behandles under kategorien «naturressurser» i samsvar med håndbok Side 26 av 46

27 7 Samisk natur- og kulturgrunnlag Ikke relevant her. 8 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 9 Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Folkehelse er ikke et eget tema i håndbok 140. Det er flere faktorer som påvirker folkehelsen og Sosial- og helsedepartementet har utviklet en egen sjekkliste for vurdering av utredningsbehov. Sjekklisten gjennomgås i tabell 6.2 med hensyn til aktualitet og ivaretakelse i planprogrammet. Temaet vurderes i kategorien «nærmiljø og friluftsliv» i samsvar med håndbok Kriminalitetsforebygging Vurderes ikke som aktuelt ut over sikkerhetsmessige vurderinger i risiko og sårbarhetsanalysen. 11 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3 Vurderes i risiko og sårbarhetsanalyse. 12 Risiko ved havstigning Vurderes i risiko og sårbarhetsanalyse. 13 Barn og unges oppvekstvilkår Vurderes i kategorien «nærmiljø og friluftsliv» i samsvar med håndbok Der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 15 For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette Blir behandlet i kategorien «landskapsbilde». Tiltaket er en investering for å øke bedriftens og lokalitetens konkurransekraft i internasjonal sammenheng. Folkehelse er et tema som skal utredes i henhold til forskriften (se tabell 6.2 punkt 8). Temaet er omfattende med flere risikofaktorer. I tabell 6.2 gjennomgås risikofaktorer for folkehelse for å vise hvordan disse er ivaretatt i planprogrammet. Konklusjonen er at de ulike deltemaene er tilfredsstillende behandlet i andre utredningskategorier. Tabell 6.2: Aktuelle problemstillinger for folkehelse og hvordan disse blir ivaretatt i utredningen jf. punkt 8 i tabell 6.1. Deltema/risikofaktor jf. Sosial og helsedirektoratets veileder for miljørettet helsevern. Befolkning og demografi generelt, grupper spesielt. Forurensning: Lokal og global luftforurensning; lukt Forurensning til vann og grunn Støy og vibrasjoner Mulige/aktuelle virkninger; problemstillinger Tiltaket kan medføre en viss tilflytting til Odda, og eventuelt tilgrensende kommuner. Omfanget vurderes ikke som vesentlig. Forurensning og støy blir vurdert som aktuelt. Vibrasjoner vurderes ikke som aktuelt. Ivaretakelse i planprogrammet. Endringer i befolkningssammensetning vurderes ikke videre. Forurensning blir ivaretatt under deltema Utslipp til luft, jord og vann, og utslipp til sjø. Det utarbeides støyrapport. Avfall, skadedyr, smittefare Tiltaket medfører ingen nye Vurderes ikke som aktuelt Side 27 av 46

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Kystplan Helgeland interesser og råd

Kystplan Helgeland interesser og råd Kystplan Helgeland interesser og råd Geir Davidsen, fagleder plan 11.06.2015 Foto: Bjørn Erik Olsen VESENTLIGE REGIONALE INTERESSER Regional arealpolitikk Fylkesplan for Nordland 2013-2025 omfatter blant

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger Konsekvensutredninger rådgiver Geir Davidsen De fire «F» er Folkelig Faglig Fleksibelt Forutsigbart Konsekvensutredning Er ikke farlig Disposisjon Hvorfor konsekvensutredning? KU-forskriften Når skal det

Detaljer

PLANPROGRAM

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR FITJAR MEKANISKE VERKSTED, FITJAR GNR/DNR 65/100,47,120,156,71 FITJAR KOMMUNE PLANPROGRAM - 26.08.2013 Revisjon 21.10.2013 Avgrensmg av pianområde 1 INNHOLD BAKGRUNN 1.1 Forskrift om

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

HEILHORNET TURISTANLEGG

HEILHORNET TURISTANLEGG Heilhornet Handel og Utleie Forslagsstiller: Heilhornet Handel og Utleie Kommune: Bindal Rådgiver: Trønderplan Dato: 21.12.16 2 Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Heilhornet turistanlegg» Prosjektnummer:

Detaljer

VEDLEGG II.A. Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller for planer og tiltak i vedlegg II, jf. 5 første ledd bokstav a og b

VEDLEGG II.A. Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller for planer og tiltak i vedlegg II, jf. 5 første ledd bokstav a og b Vedlegg II Tekstinnspill til vedlegg II A, III og IV VEDLEGG II.A. Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller for planer og tiltak i vedlegg II, jf. 5 første ledd bokstav a og b Der det er relevant,

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Vurdering av KU-forskriften

Vurdering av KU-forskriften Åsenveien AS Vurdering av KU-forskriften Omregulering Riksveg 30 / Åsenplassen Holtålen kommune 2015-10-08 Oppdragsnr.: 5153135 01 08.10.2015 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning PS TG PS Rev.

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok?

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Petter Kittelsen, kontorleder Otta 1 Bakgrunn 2 Norconsult i Innlandet Norconsult har 5 kontor i Innlandet, Hamar og Os i Østerdalen, samt

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for industriområde Tyssedal, Odda kommune

Reguleringsplan for industriområde Tyssedal, Odda kommune Reguleringsplan for industriområde Tyssedal, Odda kommune Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Planid: T0221228 2012-10-02 Rev. Dato: 02.10.2012 Beskrivelse Planprogram for reguleringplan

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Konsekvensutredning på kommuneplannivå

Konsekvensutredning på kommuneplannivå Miljøvernavdelingen Konsekvensutredning på kommuneplannivå Ingeborg Austreng, seniorrådgiver, FMOA Hva er en konsekvensutredning? Et utredningsresultat og et slutt dokument En ivaretagelse av hensyn gjennom

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Søknad om Tillatelse til radioaktiv forurensning

Søknad om Tillatelse til radioaktiv forurensning Statens strålevern v/ Solveig Dysvik 1361 Østerås Søknad om Tillatelse til radioaktiv forurensning TiZir Titanium & Iron AS søker herved om tillatelse til radioaktiv forurensing i henhold til veiledning

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.02.2015 Arkiv: :PL 19910007, FA L12, GBR 8/36 Arkivsaksnr.: 14/2175 Journalpostløpenr.: 15/3551 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Oppdragsgiver. Andersen gartneri AS. Planfase Planprogram ANDERSEN GARTNERI (PLAN-ID ) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING

Oppdragsgiver. Andersen gartneri AS. Planfase Planprogram ANDERSEN GARTNERI (PLAN-ID ) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING Oppdragsgiver Andersen gartneri AS Planfase Planprogram ANDERSEN GARTNERI (PLAN-ID 0135 2017 02) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING 2 (14) Oppdragsnr.: 1350018701 Oppdragsnavn: Andersens gartneri, reguleringsplan

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/8494-7 Dato: 15.02.16 13/602 MFL. - HOLMEN - OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - OFFENTLIG ETTERSYN AV

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BØLINGSHAVN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BØLINGSHAVN FORSLAG TIL PLANPROGRAM BØLINGSHAVN Hvaler kommune KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVENS 4 2 Dato: 16.09.2011 Sist revidert: Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Utredningsplikt...

Detaljer

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren 10.10 Regelverk KU, Jørgen Brun, MD 2 10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll 11.30 Kaffepause 12.00 Kunnskapsinnhenting datagrunnlag, Marie Aaberge, Rambøll Norge AS 12.30 Lunsj 13.30 Eksempel

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

1 Bakgrunn NOTAT. OPPDRAG Detaljregulering Stormoen Avfallssenter DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Bakgrunn NOTAT. OPPDRAG Detaljregulering Stormoen Avfallssenter DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Stormoen Avfallssenter DOKUMENTKODE 712324 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Perpetuum Circuli AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr _04 Eigersund kommune

Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr _04 Eigersund kommune for Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr 19910007_04 Eigersund kommune for reguleringsendring Aker Egersund Datert: 25.11..2014 Revidert Fastsatt: Side

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Forslag til planprogram konsekvensutredning

Forslag til planprogram konsekvensutredning Forslag til planprogram konsekvensutredning Detaljregulering av område for masseuttak stein, samt utvidelse av eksisterende område for verksted/lager Eiendom Gnr. 13 bnr.4 Adresse Dønnaveien 947 Kommune

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

PBL og vannforvaltningen

PBL og vannforvaltningen Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? PBL og vannforvaltningen Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

T R O D A H L A R K I T E K T E R

T R O D A H L A R K I T E K T E R Forslag til planprogram Reguleringsplan 0483 Detaljregulering Havnevegen 16, gnr/bnr 3/36, med konsekvensutredning. Sola kommune 19.06.2012 3/36 Forslag i samsvar med Plan- og bygningsloven av 27.06.2008

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort?

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Grunnlag for gode kommuneplaner Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Krav til kunnskapsgrunnlaget Går fram av planprogrammet som ramme for videre planlegging Viktig å få inn best mulige innspill om

Detaljer

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre miljøtilstanden i alt vann,

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer