Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune"

Transkript

1 Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune Planprogram for konsekvensutredning Versjon Oppdragsnr.:

2 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Side 2 av 46

3 Forord <inn tekst> Planarbeidet er organisert med Tizir som tiltakshaver. Kontaktperson for tiltakshaver er: Navn: Arne Oppegård Tlf: Mob: E-post: Plankonsulent er Norconsult AS. Kontaktperson/oppdragsansvarlig er: Navn: Ivar Kalkvik Mob: Epost: Ivar Tyssedal August Side 3 av 46

4 Side 4 av 46

5 Innhold 1 Innledning Tiltakshaver prosjektet Plan og bygningsloven Forurensningsloven Vannressursloven Energiloven Varmekraftverk Elektrisk anlegg Krav om konsekvensutredning Utløsende krav Vurdering av ansvarlig myndighet 11 2 Beskrivelse av tiltaket Dagens produksjon To konsepter for utbygging: Konsept Konsept Varmekraftverk 15 3 Dagens situasjon Beliggenhet og planavgrensing Om planområdet Tilliggende områder 16 4 Retningslinjer og planer Rikspolitiske retningslinjer Fylkesplan for Hordaland Vanndirektivet Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Kommunale temaplaner Klima og energiplan Strategisk næringsplan med tilhørende handlingsprogram reguleringsplaner 22 5 Metodisk tilnærming Veileder for konsekvensanalyser - håndbok Fremgangsmåte Forurensning Lokal og regional utvikling Risiko og sårbarhet Samlet vurdering Side 5 av 46

6 5.7 Anbefaling og Avbøtende tiltak 25 6 Utredningsprogram UTSLIPP TIL JORD, LUFT OG VANN UTSLIPP TIL SJØ Støy Transportbehov, energibruk og energiløsninger KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Marine kulturminner Naturmiljø Landskapsbilde Naturressurser Nærmiljø og friluftsliv RisIko og sårbarhet Lokal og regional utvikling 42 7 Organisering, medvirkning og informasjon Medvirkning Videre Informasjon Organisering 44 8 Fremdriftsplan 45 9 Sluttproduktet oversikt over problemstillinger og utredningstema Side 6 av 46

7 Sammendrag Brødtekst Side 7 av 46

8 Side 8 av 46

9 1 Innledning 1.1 TILTAKSHAVER Industrianlegget i Tyssedal, Odda kommune, ble anlagt i Fra 1916 til 1981 ble det produsert aluminium ved verket. I 1986 startet produksjonen av titanrik slagg (TiO2-slagg) og høyrent råjern ved smelting av ilmenitt - råvaren. Det nybygde verket hadde en designkapasitet på tonn slagg og tonn jern. I 1986 var Den Norske stat majoritetseier gjennom det da statlig eide DNN aluminium. I 1988 ble staten sin andel i verket solgt til Tinfos som forble majoritetseier frem til I 2008 ble verket solgt til ERAMET. Fra 2011 er verket eid av Tizir Titanium and Iron (TTI). TTI er en Joint Venture mellom det franske selskapet ERAMET og australske Mineral Deposits Limited (MDL). I tillegg til verket i Tyssedal utvikler TTI blant annet en ilmenitt og zirkongruve i Senegal med planlagt oppstart i 2013/ PROSJEKTET Produksjonen ved Tizir Titanium and Irion i Tyssedal består, som nevnt over, i omdanning av ilmennittholdig malm til titandioksydslagg og jern ved smelting. Tizir ønsker nå å utvide produksjonskapasiteten ved anlegget, få økt fleksibilitet i forhold til råvarer og ferdigprodukter samt foreta energieffektiviserende tiltak. Prosjektet, også kalt ekspansjonsprosjektet, har vært igjennom et omfattende forstudium for optimalisering av løsninger. Investeringskostnaden på ekspansjonsprosjektet er anslått til 2-5 milliarder kroner. Prosjektet innebærer vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan og faller innenfor KUforskriften. I tillegg berøres flere andre lovverk. Hvordan prosjektet forholder seg til ulike lovverk gjennomgås videre i dette kapittelet. 1.3 PLAN OG BYGNINGSLOVEN Gjeldende reguleringsplan for industritomten i Tyssedal er <navn, planid>. I planen er det avsatt areal til industri og grøntbelte. Ekspansjonsprosjektet krever at gjeldende plan revideres og utvides, og det er startet opp arbeid med ny reguleringsplan <navn, gnr bnr, saksnr.>. Reguleringsplanarbeidet skal blant annet legge til rette for: Utbygging av produksjonslokaler og installasjoner nødvendig for prosjektet. Utvidelse av kai med tilhørende funksjoner. Etablering av ny driftssentral med parkering og sørvest i området. Juridisk befestet havneområde til virksomheten etter Plan og bygningsloven Side 9 av 46

10 1.4 FORURENSNINGSLOVEN Produksjonen ved dagens anlegg er begrenset til tonn TiO2-slagg og tonn jern gjennom «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven». Gjeldene tillatelse er fra med endringer , og I henhold til Klif (e-post datert xx.xx.xxxx) vil hele tillatelsen bli revidert i forbindelse med søknaden om tillatelse til økt produksjon. Det forutsettes benyttet beste tilgjengelige teknikker (BAT) for å oppnå akseptable utslippsmengder til luft og sjø. I planarbeidet vil forventet utslipp bli nærmere avklart og hvilke utslippsreduserende tiltak som legges til grunn. Tiltakshaver er vurdert meldepliktig ihht Forurensningsloven kapittel VANNRESSURSLOVEN Bedriften har gjennom en privat avtale rett til uttak av vann til produksjonen fra Tyssefaldene. Bedriften har eget inntaksbasseng og inntak nedstrøms det kommunale inntaket. På grunn av økt produksjon vil det være behov for å øke kapasiteten for vanntilførselen til verket med ny vannledning og modifikasjon av inntaksbassenget. For å sikre nok vann til kjøling av produksjonsutstyret ved bortfall av strøm, må volumet i dagens inntaksbasseng økes, eventuelt må det bygges et nødvannsbasseng. Dette vurderes bygget i området vest for gamle Oddavei. Tiltakshaver har vurdert at tiltakene i vassdrag ikke påvirker allmenne interesser. Det tas derfor sikte på melding til NVE jf. Vannressursloven 18 første ledd. Vurderinger i henhold til 4 vil foreligge ved søknaden til NVE. 1.6 ENERGILOVEN Varmekraftverk Den metallurgiske prosessen ved TTI genererer overskuddsenergi i form av: Varme avgasser fra forreduksjonen Brennbar gass fra smelteovnen Kjølevann I dag utnyttes i størrelsesorden 15 % av overskuddsenergien. Internt utnyttes den til forvarming av materialer i egen prosess og eget fjernvarmeanlegg. Eksternt utnyttes den til fjernvarme for Norsk Vasskraft og Industristadmuseum (NVIM) sine lokaler, Tyssefaldene AS sine kontorlokaler, Tyssedal hotell og Festiviteten. I tillegg forsyner bedriften Fjellfisk AS med varme for fiskeoppdrett. De eksterne oppvarmingsmulighetene i rimelig nærhet av TTI vurderes som utnyttet. I forbindelse med ekspansjon av produksjonen vil det bli sett på mulighetene for å øke utnyttelsen av overskuddsenergi. Aktuelle tiltak er utnyttelse i prosessanleggene og/eller elektrisk kraft i et varmekraftverk. Et varmekraftverk vil bestå av dampkjeler som produserer høytrykks vanndamp. Høytrykksdampen driver en dampturbin som igjen driver en elektrisk generator. Dampen ut av turbinen kondenseres Side 10 av 46

11 til vann og resirkuleres tilbake til dampkjelen igjen. Typisk virkningsgrad for et varmekraftverk er 30 %. Forutsatt bruk av spillvarme krever denne delen av prosjektet en anleggskonsesjon fra NVE. Konsesjonssaken løses i egen særskilt prosess Elektrisk anlegg På grunn av økt produksjon vil det legges ny kraftforsyning fra Tyssefaldene til verket. Kablene vil bli lagt i grøft og tilhører Odda Energi AS. Tiltaket krever også nye trafoer inne på verket. Både dagens og planlagte trafoer inne på reguleringsområdet tilhører TTI. Variasjoner i belastning på smelteovnen medfører forstyrrelser ut på regionale strømforsyningsnettet. Ved en smelteovn nr 2 vil disse muligens bli så store at det må gjøres tiltak for å dempe de. Dette kan gjøres ved å bygge et SVC- anlegg. Anlegget vil i tilfelle plasseres nord for Råvaresiloene. Elektrisk anlegg som faller innenfor planområdet vil bli behandlet som en del av planarbeidet og vises som fareområde i plankartet. Elektrisk anlegg som faller utenfor reguleringsområdet faller ikke inn under kravet om ku. 1.7 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING Utløsende krav Reguleringsplanen for TTI i Tyssedal omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger 1 2 «Tiltak som alltid skal konsekvensutredes» pkt. f og g og vedlegg 1 1: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m². I tillegg er det krav om ku for metallurgiske anlegg Vurdering av ansvarlig myndighet I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg 1 punkt 1 og 7 er planmyndigheten ansvarlig myndighet, og behandlingen knyttes opp til Plan og bygningsloven. Forurensningsmyndigheten skal kun være ansvarlig myndighet der det ikke utarbeides plan etter plan og bygningsloven og tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven. Behandling etter planog bygningsloven vurderes derfor som tilstrekkelig for den aktuelle saken. I henhold til forskriftens 32 skal nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1350 tonn kan seile og anløpe konsekvensutredes. Tiltaket vurderes ikke å innebærer en nyetablering. Endringen som vil finne sted vil innebærer økning av tonnasje i eksiterende farled. Kommunen vurderes å være ansvarlig myndighet. 1 FOR nr Side 11 av 46

12 2 Beskrivelse av tiltaket 2.1 DAGENS PRODUKSJON Smelteverket har et forbehandlingsanlegg, en smelteovn og et etterbehandlingsanlegg. Dagens forbehandlingsanlegg er basert på en teknologi som bruker kull som energibærer/reduksjonsmiddel. Smelteovnen produserer flytende TiO2-slagg og flytende høyrent jern. Etterbehandlingsanlegget for TiO2-slagg består av slaggstøping/kjøling og knuseri. Etterbehandlingsanlegget for jern består av et jernbehandlingsanlegg for raffinering, legering og utstøping. Raffineringsslagg mellomlagres før den brukes som fyllmasser eller deponeres. Både råvarer (ilmenitt og kull) og ferdigvarer (TiO2-slagg og jern) transporteres i hovedsak (> 90 %) til/fra verket med skip. Sjøarealet utenfor fabrikken er i dag benyttet til båtanløp for lossing av råmaterial for produksjonen og lasting og utskipning av ferdigprodukter. Råvarer lagres i siloer (ilmenitt) eller lagerbygg (kull). Ferdigvarer lagres i siloer (TiO2-slagg), i lagerbygg (TiO2-slagg) og i lagerbinger (høyrent jern i form av barrer). Som nevnt under punkt er produksjonen ved dagens anlegg begrenset til tonn TiO2- slagg og tonn jern gjennom «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven». Gjeldene tillatelse er fra med endringer , og TO KONSEPTER FOR UTBYGGING: Tiltakshaver vurderer to konsepter for utbygging innenfor det avsatte arealet. Investeringskostnaden og produksjonsløsning/funksjoner ved de to konseptene er ulik. Det tas sikte på å fremme en reguleringsplan som åpner for utbygging av begge konseptene. Konsept 2 kan imidlertid utgå i planleggingsfasen. Noen mulige funksjoner som inngår i prosjektet blir gjennomgått under. Figur 2.1. viser konsept 1 med planlagte bygg i gult Side 12 av 46

13 Figur 2.1: Foreløpig skisse av konsept 1. Nye bygg/installasjoner vises med gult Side 13 av 46

14 2.2.1 Konsept 1 Konsept 1 innebærer bygging av en ny smelteovn med tilhørende funksjoner og andre følgemessige utvidelser. Ny Smelteovn: Den nye smelteovnen skal produsere flytende TiO2-slagg og flytende høyrent jern. Den nye smelteovnen skal ha et nytt forbehandlingsanlegg (eksisterende forbehandlingsanlegg beholdes i tillegg). Den nye smelteovnen vil i hovedsak benytte eksisterende etterbehandlingsanlegg men også delvis nye/utvidede. Forbehandlingsanlegget: For den nye ovnen er det i utgangspunktet kun tenkt å bygge et anlegg for tørking av Ilmenitt. I forbindelse med dette vil det også bli bygget en mindre silo. Anlegget er tenkt plassert bak dagens forreduksjonsanlegg. Etterbehandlingsanlegget: Etterbehandlingsanlegget for TiO2-slagg fra den nye smelteovnen består av ny slaggutstøpning/ kjøling og bruk av eksisterende knuseri. Ny Slaggstøping/kjøling vil enten være konvensjonell utstøpning i kaker som for dagens ovn eller vanngranulering. Etterbehandling av jern fra den nye smelteovnen vil i hovedsak benytte eksisterende jernbehandlingsanlegg. Ved økt produksjon vil en øke produksjonen av raffineringsslagg og behovet for mellomlagring/deponi av denne vil øke tilsvarende. Det vurderes å utvide raffineringsanlegget noe. Transport til og fra TTI: Både råvarer til og ferdigvarer fra den nye ovnen skal, som i dag, i hovedsak (> 90 %) transporteres til/fra verket med skip. Eksisterende kaianlegg må øke kapasiteten og utvides noe i området utenfor dagens ovnshus. Råvarelager: Råvarer for den nye ovnen lagres i siloer (ilmenitt) og lagerbygg/silo (kull). Eksisterende kullager sin kapasitet må utvides noe. Det vil bli vurdert å tørke deler av kullet i en kulltørke. Ferdigvarelager: Ferdigvarer lagres i silo (TiO2-slagg), i lagerbygg(tio2-slagg) og i lagerbinger (høyrent jern i form av barrer). Eksisterende slagglager må øke kapasiteten og utvides med en ny silo. Produksjonskapasitet: Produksjonskapasiteten med ny smelteovn vil bli økt opp mot tonn TiO2-slagg Side 14 av 46

15 Driftssentral: For effektivt å integrere den nye produksjonen i eksisterende vil det bli sett på en ny driftssentral med adkomst fra Gamle Oddaveg. Noen aktuelle funksjoner i bygget er felles kontrollrom for alle produksjonsenhetene, kontorer, garderobeanlegg, lab, verksted. Vanntilførsel: Som nevnt i kapittel 1.5 vil det være behov for økt kapasitet på vanntilførselen til verket. Ny vannledning er derfor påkrevd. For å sikre nok vann til kjøling av produksjonsutstyret ved bortfall av strøm, må også volumet i dagens inntaksbasseng økes, eventuelt må det bygges et nødvannsbasseng. Sistnevnte vurderes bygget i området vest for gamle Oddavei. Må avklare med kommunen om rørtrasé og basseng skal med i reguleringsområdet. Kraftforsyning: Som nevnt i kapittel 1.6 vil det legges ny kraftforsyning fra Tyssefaldene til verket. Kablene vil bli lagt i grøft. Det vil også bli nye trafoer inne på verket. Kraftforsyningen er Odda Energi AS sitt anlegg. Variasjoner i belastning på smelteovnen medfører forstyrrelser ut på regionale strøforsyningsnettet. Ved en smelteovn nr 2 vil disse muligens bli så store at det må gjøres tiltak for å dempe de. Dette kan gjøres ved å bygge et SVC- anlegg. Anlegget vil i tilfelle plasseres nord for Råvaresiloene Konsept 2 Konsept 2 innebærer utbygging av et alternativt forbehandlingsanlegg. Anlegget vil kreve en større total bygningsmasse og ekstra lagerkapasitet med eksplosjonsfare. Kapasiteten ved konsept 2 vil bli økt ytterligere tonn Tio2-slagg. Total produksjon blir da opp mot tonn TiO2-slagg. Konsept 2 er forventet å gi et annet konsekvensbilde enn konsept Varmekraftverk Som nevnt i kapittel 1.6 kan energigjenvinning ved et eget varmekraftverk være et aktuelt tiltak. Varmekraftverket skal utnytte kjemisk energi i den CO-rike rensede avgassen fra smelteovnene og termisk energi i avgassen fra forbehandlingsanlegget. Tilgangen på energi vil avgjøre størrelsen på varmekraftverket. Energitilgangen vil blant annet avhenge av valget av forbehandlingsanlegg. Aktuell plassering av varmekraftverket er vest for forbehandlingsanlegget, delvis på dagens kaiareal. Hovedanlegget vil bestå av av dampkjeler, dampturbin og generatorer Side 15 av 46

16 3 Dagens situasjon 3.1 BELIGGENHET OG PLANAVGRENSING Tyssedal ligger på østsiden av Sørfjorden, rett nord for Odda (figur 3.1). Tyssedal har skrånende terreng og bygden har en tydelig funksjonsdeling mellom boligområder i øst og industriområde langs fjorden i vest (figur 3.2). Riksveg 13 som går gjennom bygden understreker denne delingen. Tizir er lokalisert i industriområdet ved fjorden. Terreng og utbyggingsvolum gjør at boligområdene blir utsiktsmessig lite berørt av industriområdet. 3.2 OM PLANOMRÅDET Planområdet (figur 3.3) er gitt en avgrensing ca. 100 meter ut i sjø. I nord er Naustbakken inkludert i området, samt avkjørselen til dagens parkeringsplass. Avgrensing opp mot riksvegen diskuteres med Svv i planforum. Den nøyaktige avgrensingen av planen vil bli avklart i planarbeidet. Dette gjelder eksempelvis i skråningen mellom boligområdet Tveitahaugen og dagens industriområde, og løsning mellom Tyssedal hotell og samfunnshuset. 3.3 TILLIGGENDE OMRÅDER I nord ligger Tyssedal kraftanlegg som ble fredet av riksantikvaren i 2000 som det første komplette kraftverket i Norge (industrimuseum.no). Sør for planområdet ligger boligområdet Tveitahaugen. Tveitahaugen ble bygget som arbeiderboliger og er regulert til bevaringsområde vern. Boligområde øst for riksvegen: reguleringsstatus? Riksveg 13 gjennom Tyssedal kommune er under opprusting og det er utarbeidet Byggeplan for prosjektet (status?) Side 16 av 46

17 Tyssedal Figur 3.1: Tyssedal ligger i Sørfjorden i Odda kommune (Kart hentet fra Side 17 av 46

18 Figur 3.2: Situasjonskart Tyssedal i odda kommune. Industriområdet med Tizir er lokalisert nedenfor riksveg 13. Boligområder er plassert på høyere terrengnivå (Kart tilrettelagt av Norconsult) Side 18 av 46

19 Figur 3.3: Planavgrensing område hvor det meldes oppstart planarbeid Side 19 av 46

20 4 Retningslinjer og planer 4.1 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Rikspolitiske retningslinjer vil bli hensyntatt i planarbeidet i den grad de er relevante. 4.2 FYLKESPLAN FOR HORDALAND Fylkesplan for Hordaland gir visjon, mål og strategier for utviklingen i fylket. Noen av målsettingene under temaet «Næring» vurderes som relevant for dette planarbeidet: Hordaland skal ha best mulig rammevilkår for framvekst av næringsliv, som kompetanse, kapital og infrastruktur. Potensialet for verdiskapning skal utløses i næringer der vi har særlige forutsetninger Lokalsamfunn skal ha livskraftig næringsliv, basert på egne forutsetninger og særtrekk, og som grunnlag for gode arbeidsplasser. 4.3 VANNDIREKTIVET Hovedmålet med EUs rammedirektiv for vann er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Et generelt mål ved direktivet er at vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå «god tilstand» i tråd med nærmere angitte kriterier (www.vannportalen.no). Vanndirektivet er relevant for planarbeidet da det har samanheng med utslippstilatelser. 4.4 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering og planprogram ble lagt ut til høring 1. januar <inn evnt. relevant stoff> få tilsendt av kommunen Side 20 av 46

21 4.5 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Arealet hvor Tizir er lokalisert er avsatt til industri i kommuneplanens arealdel (figur 4.1). Det går farled gjennom fjorden og inn til Odda. Sjøareal er antatt å ha status som LNF sjø. Arealet øst for industriområdet er markert som nåværende tettbebyggelse. Figur 4.1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Aktuelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel: <inn evnt. aktuell tekst> Aktuelle retningslinjer i kommuneplanens arealdel: <inn evnt. aktuell tekst> 4.6 KOMMUNALE TEMAPLANER Klima og energiplan Odda kommune har flere overordnede temaplaner. Planen som har mest relevans for planarbeidet er Energi og klimaplanen datert Med denne planen ønsker Odda kommune å legge til rette for mer effektiv energibruk og reduserte klimautslipp i egen organisasjon og i lokalsamfunnet for øvrig. Planens hovedmål er at Odda kommune skal bidra til å gjennomføre de nasjonale klimamålene ved å ta tak i sin andel av de sektorvise utslipp med en utslippsreduksjon på 20 prosent i forhold til dagens nivå innen Videre: Redusere klimagassutslipp og spesifikk energibruk i kommunen med 20 prosent innen Redusere spesifikk energibruk og klimagassutslipp fra all transport i, til og fra kommunen med 20 prosent innen Legge til rette for å produsere 280 GWh kraft basert på vannkraft og spillvarme fra industri Side 21 av 46

22 Industrien i Odda blir pekt på som den viktigste utslippskilde i kommunen med mer enn 90 prosent av det totale klimagassutslippet. Prioriterte tiltak innen industriparkene er energigjenvinning, kraftproduksjon, fjernvarme og logistikk. De mest aktuelle tiltak i sammenheng med dette planarbeidet er: utbygging av nær- og fjernvarme for bruk av spillvarme, bioenergi og sjøvarme. Utnytting av lavtemperert spillvarme til prosessvarme og fjernvarme. Høytemperert spillvarme i røykgassene kan utnyttes til kraftproduksjon og prosessvarme Strategisk næringsplan med tilhørende handlingsprogram. Visjonen i strategisk næringsplan for Odda kommune er at Odda skal være et kraftfullt regionsenter i Hordaland «Nummer èn i 2021». Av målsetning av mest relevans for dette planarbeidet er kommunens industriambisjoner: «Odda kommune vil arbeide hardt for å bidra til videreutvikling, teknologiutvikling, vekst og knoppskyting i små og mellomstore bedrifter, kraftforedlende industri og annen industri». Relevante strategiske grep innen satsingsområde 1: Odda næringsvennlig regionsenter er: Forsterket samarbeid mellom kommune og næringsliv i utviklingssaker og tjenester. Etablering av møteplasser for å sikre en god og målrettet dialog mellom kommune og næringsliv. Viktige temaer kan for eksempel være planarbeid. Interkommunalt samarbeid innen næringsutvikling og andre områder. Dette kan for eksempel være involvering i prosjekt og utredninger til nytte for regionen. Innen strategi og satsingsområde 3 Kompetanse og nyskapning skal Odda kommune: Aktivt og bevisst satse på rekruttering av arbeidskraft, spesielt unge voksne. Både de med høyere utdanning og de med yrkesfaglig bakgrunn. Det skal være tette samarbeid mellom kommune og næringsliv. Markedsføre næringsliv, by og region overfor studenter, tilby trainee-ordninger. Ha økt kontakt mellom næringsliv og studenter f. eks. ved prosjektsamarbeid/praksisplasser Utvikle byens vertskapsrolle overfor studenter, innflyttere og pendlere. Tiltaket vurderes å være i tråd med kommunens næringsstrategi. 4.7 REGULERINGSPLANER Gjeldende reguleringsplan er vist i figur 4.2. Reguleringsplanen viser område med formål industri. Det er også regulert et spesialområde parkbelte industri. TTI er egen byggingskommune. Reguleringsmyndighet er Odda kommune. Grunnkartet i figur 4.2 viser utbygd situasjon i dag. Det er gitt dispensasjon til tiltak i parkbeltet. For andre gjeldende planer i tilgrensende områder vises til kapittel 3.3 dagens situasjon i tilliggende områder. Det er ingen kjente igangsatte planarbeid ut over utbedringen av riksveg 13 gjennom Tyssedal Side 22 av 46

23 Figur 4.2: Gjeldende reguleringsplan for området. Grunnkartet viser utbygd situasjon i dag Side 23 av 46

24 5 Metodisk tilnærming 5.1 VEILEDER FOR KONSEKVENSANALYSER - HÅNDBOK 140 I den metodiske tilnærmingen til oppgaven vil det bli tatt utgangspunkt i Veileder for Konsekvensanalyser Håndbok 140. Metoden vil tilpasses det aktuelle planarbeidet. 5.2 FREMGANGSMÅTE Fremgangsmåten innebærer vurdering av influensområde, verdier, omfang og konsekvens knyttet til utredningstemaene som fremkommer av utredningsprogrammet. En verdivurdering tar stilling til hvor verdifullt et miljø eller område er. Omfangsvurdering innebærer en evaluering av hvor store endringer og inngrep som kan forventes som følge av tiltaket. Konsekvensvurdering er en samlet vurdering av forholdet mellom de temavise verdiene som er i planområdet og omfanget av inngrepet. Fagspesifikke metoder vil bli anvendt for de aktuelle tema. 5.3 FORURENSNING Prinsippene i Håndbok 140 vil også bli benyttet for forurensningstemaene støy, utslipp til luft, jord, vann og sjø. Utredningene vil gi indikatorer på indirekte virkninger under andre tema som nærmiljø og naturmiljø. Figur 4.1 Konsekvensvifte fra Statens vegvesens Fremgangsmåten tilfredsstiller kravene i Handbok 140, Konsekvensanalyser. forurensningsloven, forskrift om konsekvensutredning og i forurensningsforskriften. Kravene omfatter blant annet: Hvilke forurensninger virksomheten vil medføre ved vanlig drift og ved praktisk tenkelige former for uhell, samt sannsynligheten for slike uhell Side 24 av 46

25 Hvilke virkninger forurensningen kan få på kort og lang sikt. Om nødvendig skal det foretas undersøkelser av naturforholdene der forurensningen vil gjøre seg gjeldende. Det skal særskilt klarlegges hvordan forurensningen vil påvirke menneskenes bruk av miljøet og hvem som særlig får ulemper av forurensningen. Alternative lokaliseringer, produksjonsprosesser, rensetiltak og måter for å gjenvinne avfall på som har vært vurdert og nærmere begrunnelse for de løsninger søkeren har valgt. Hvordan virksomheten blir innpasset i oversiktsplan og reguleringsplan for området, eventuelt hvordan den vil binde fremtidig planlegging. 5.4 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING En utredning av lokal og regional utvikling er vurdert som aktuelt for tiltaket. Metodisk vil dette være avgrenset til en kvalitativ drøfting av tiltakets virkninger på lokalsamfunn og eventuelt regionen som følge av at det skapes nye arbeidsplasser. Lokal og regional utvikling settes så i sammenheng med de øvrige konsekvensene av tiltaket. 5.5 RISIKO OG SÅRBARHET I henhold til Plan- og bygningslovens 4-3 skal det også gjøres vurdering av beredskap og ulykkesrisiko, herunder risiko relatert til ekstremvær og havnivåstigning. Det gjøres først en innledende farekartlegging. Aktuelle farer vurderes videre med hensyn til sårbarhet. Ved forhøyet sårbarhet gjøres en mer detaljert risikovurdering. Fremgangsmåten sikrer at kun beslutningsrelevante tema blir vurdert. 5.6 SAMLET VURDERING Resultatene sammenstilles i den grad det er hensiktsmessig og det gis en samlet vurdering/drøfting. 5.7 ANBEFALING OG AVBØTENDE TILTAK Utredningen avsluttes med en anbefalt løsning og aktuelle avbøtende tiltak Side 25 av 46

26 6 Utredningsprogram I henhold til forskrift om konsekvensvurderinger (FOR ) vedlegg III bokstav B, skal det med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn. I tabell 6.1 gis en oversikt over tema som skal konsekvensutredes i følge forskriften. For Tizir sitt ekspansjonsprosjekt i Tyssedal er det tenkt benyttet en kategorisering som i størst mulig grad sammenfaller med metoden i håndbok 140. Tabell 6.1 viser hvordan temaene i forskriften blir ivaretatt i planprogrammet. Tabell 6.1: Utredningstema jf. Forskrift om konsekvensutredning og hvordan disse blir ivaretatt i planprogrammet. A. Utredningstema jf. FOR Forurensning (klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann). 2 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger B. Ivaretakelse i planprogrammet. Forurensning deles opp i utslipp til jord, luft, vann og sjø. Energiforbruk og energiløsninger er ikke omhandlet av håndbok 140. Temaet vil bli belyst ved beskrivelse av løsninger og kvalitativ vurdering opp mot kommunens klima- og energiplan. Endring i transportbehov som følge av tiltaket vil bli belyst for prosjektering av tilfredsstillende veg- og kailøsninger. Konsekvenser av endret transport blir vurdert under andre utredningstema som nærmiljø/friluftsliv og forurensning. 3 Kulturminner og kulturmiljø Temaet vurderes som egen kategori i samsvar med håndbok Naturens mangfold (dyre- og planteliv), Temaet behandles under kategorien «naturmiljø» i samsvar med håndbok Landskap Temaet behandles som egen kategori «landskapsbilde» i samsvar med håndbok Sikring av jordressurser (jordvern) Jordressurser behandles under kategorien «naturressurser» i samsvar med håndbok Side 26 av 46

27 7 Samisk natur- og kulturgrunnlag Ikke relevant her. 8 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 9 Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Folkehelse er ikke et eget tema i håndbok 140. Det er flere faktorer som påvirker folkehelsen og Sosial- og helsedepartementet har utviklet en egen sjekkliste for vurdering av utredningsbehov. Sjekklisten gjennomgås i tabell 6.2 med hensyn til aktualitet og ivaretakelse i planprogrammet. Temaet vurderes i kategorien «nærmiljø og friluftsliv» i samsvar med håndbok Kriminalitetsforebygging Vurderes ikke som aktuelt ut over sikkerhetsmessige vurderinger i risiko og sårbarhetsanalysen. 11 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3 Vurderes i risiko og sårbarhetsanalyse. 12 Risiko ved havstigning Vurderes i risiko og sårbarhetsanalyse. 13 Barn og unges oppvekstvilkår Vurderes i kategorien «nærmiljø og friluftsliv» i samsvar med håndbok Der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 15 For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette Blir behandlet i kategorien «landskapsbilde». Tiltaket er en investering for å øke bedriftens og lokalitetens konkurransekraft i internasjonal sammenheng. Folkehelse er et tema som skal utredes i henhold til forskriften (se tabell 6.2 punkt 8). Temaet er omfattende med flere risikofaktorer. I tabell 6.2 gjennomgås risikofaktorer for folkehelse for å vise hvordan disse er ivaretatt i planprogrammet. Konklusjonen er at de ulike deltemaene er tilfredsstillende behandlet i andre utredningskategorier. Tabell 6.2: Aktuelle problemstillinger for folkehelse og hvordan disse blir ivaretatt i utredningen jf. punkt 8 i tabell 6.1. Deltema/risikofaktor jf. Sosial og helsedirektoratets veileder for miljørettet helsevern. Befolkning og demografi generelt, grupper spesielt. Forurensning: Lokal og global luftforurensning; lukt Forurensning til vann og grunn Støy og vibrasjoner Mulige/aktuelle virkninger; problemstillinger Tiltaket kan medføre en viss tilflytting til Odda, og eventuelt tilgrensende kommuner. Omfanget vurderes ikke som vesentlig. Forurensning og støy blir vurdert som aktuelt. Vibrasjoner vurderes ikke som aktuelt. Ivaretakelse i planprogrammet. Endringer i befolkningssammensetning vurderes ikke videre. Forurensning blir ivaretatt under deltema Utslipp til luft, jord og vann, og utslipp til sjø. Det utarbeides støyrapport. Avfall, skadedyr, smittefare Tiltaket medfører ingen nye Vurderes ikke som aktuelt Side 27 av 46

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for industriområde Tyssedal, Odda kommune

Reguleringsplan for industriområde Tyssedal, Odda kommune Reguleringsplan for industriområde Tyssedal, Odda kommune Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Planid: T0221228 2012-10-02 Rev. Dato: 02.10.2012 Beskrivelse Planprogram for reguleringplan

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren 10.10 Regelverk KU, Jørgen Brun, MD 2 10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll 11.30 Kaffepause 12.00 Kunnskapsinnhenting datagrunnlag, Marie Aaberge, Rambøll Norge AS 12.30 Lunsj 13.30 Eksempel

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1. 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5124575

Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1. 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5124575 Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1 2013-10-21 Revisjon: J05 J05 2013.10.21 For bruk JNOLS KJB JNOLS J04 2013.06.18 For godkjenning hos oppdragsgiver

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre miljøtilstanden i alt vann,

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune og Norterminal AS Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Konsekvensvurdering landskaps- og terrengforming 2014-09-22 Oppdragsnr.:5123076 - Områderegulering Norterminal

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker?

Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? Nina Syversen, Asplan Viak Vannforeningsmøte 7.4.14 foredrag N. Syversen, Asplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Revidert forslag til planprogram

Revidert forslag til planprogram Revidert forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Mai 2012 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere.

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere. I Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag ønsker Jæren vannområde å gi råd og veiledning knyttet til bygge- og anleggsarbeid som kan medføre forurensning til vassdrag og reduksjon i biologisk

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE Søndergaard Rickfelt AS O.H. Holtas gt. 29b 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 16/1406 PLAN - 28.11.2016 Løpenr. 15101/16 SVAR - VURDERING AV KRAV

Detaljer

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS Rapporttype Forslag til planprogram 2012-11-30 SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING 2

Detaljer

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass.

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Forslag til P L A N P R O G R A M Flyfoto over området. Mulig planområdet

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer