Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst UTSIKTEN 10 C 9750 HONNINGSVÅG RAPPORTANSVARLIG: Gnr 9 Bnr 81 Snr 3 Tømrermester Tom Sandvik A/S Kommune: 2019 NORDKAPP Tom Sandvik Thomaskroken 12, Befaringsdato: Rapportdato: Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler) Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 1 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

3 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f eks riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el anlegg, osv Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt Bruk av stikktakninger Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs uten forhåndskunnskap om objektet Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler Normal levetid er angitt generelt og ca i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier Det anbefales alltid å konsultere en El takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 2 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

4 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Egne premisser Tilstanden relateres til når bygningen-bygningsdelen ble tatt i bruk Forskriftens referanse er gjeldende plan/bygningslov m/teknisk forskrift gjeldende ved oppføringstidspunktet, videre er alder et symptom på svikt i seg selv Eldre og brukte boliger har ikke dagens forskrifter til isolering, drenering, ventilasjon, lastegenskaper, el og vvs Det må derfor påregnes større kostnader jo eldre boligen er for å oppnå dagens forskrifter dersom vedlikeholdet er generelt dårlig Feil eller mangler er kun anmerket der det er synlig ved en visuell befaring uten inngrep i bygningskonstruksjonen Avviksforhold ift dagens forskrift kan kommenteres Spor etter skadedyr er ikke kartlagt Eiendommen er ikke sjekket for eventuelle offentlige krav Eiendommen forutsettes godkjent slik den fremstår på befaringsdagen, men ferdigattest er ikke fremlagt Takstmann tar forbehold om at opplysninger gitt av hjemmelshaver, eier, kjentmann eller bruker er korrekte Hjemmelshaver, oppdragsgiver har ved å benytte dette dokumentet bekreftet at dokumentet er gjennomlest og at det ikke foreligger flere kjente avvik enn det som er nevnt i dokumentet Takstmann viser til undersøkelsesplikten, avhendingsloven 3-10,2 ledd og oppfordrer derfor generelt til å foreta grundig gjennomgang av takstobjektet før avtale inngås Tekniske anlegg, installasjoner, funksjoner, ovner og fyringsanlegg er ikke kontrollert Det samme gjelder pipe, røykrør, ildsted, el-anlegg, vann og avløp Generelt anbefales kontroll av fagmann Beskrivelse av skjulte konstruksjoner baserer seg på erfaringsmessig byggeskikk og opplysninger fra eier/kjentmann/ som ikke er kontrollert av takstmann Kunden/rekvirenten må lese nøye gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmann hvis det finnes feil/mangler som må rettes opp Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå etter NS 3424 Det oppfordres til å lese hele ledeteksten foran Befaring Rekvirent: Forsvarsbygg Takstingeniør: Tom Sandvik NITO Takst Tom Sandvik Befaringsdato: Tilstede: Tom Sandvik Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): FINNMARKSEIENDOMMEN 2 Tomteareal: 30741m Type tomt: Festet Matrikkel: Gnr 9 Bnr 81 Snr 3 Adresse: UTSIKTEN 10 C HONNINGSVÅG Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 3 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

5 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Dokumentkontroll 1 Begjæring om oppdeling av eierseksjoner datert Vedtekter og sameieavtale for regulering av fellesarealer i Utsikten 10 A B C og D 3 Utskrift fra grunnboken datert Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått Registrerte avvik fra eiers egenerklæring: Eier har ikke levert egenerklæringsskjema Andre opplysninger Boligsalgsrapporten er gjennomført i tråd med NS 3424 Tilstandsgrad blir satt ut fra den enkelte bygningsdels alder, vedlikehold, dokumentasjon og faglig utførelse Bygningsdeler som ikke er tilstrekkelig visuelt synlige for kontroll som f eks skjulte rør, vannledninger, drenering, deler av grunnmur og skjulte konstruksjoner vil alder være en vesentlig faktor for satt tilstandsgrad basert på forventet levetid Levetiden beregnes etter byggforskseriens blad nr på intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler Anbefalte byggtekniske løsninger henvises til Sintef Byggforsk sitt oppslagsverk med bla Våtromsnormen I forbindelse med befaringen er følgende måleinstrumenter benyttet: Protimeter MMS for bestemmelse av trevirkets fuktinnhold i vektprosent, fuktindikator bak belegg, fliser ol Dewalt streklaser med vertikal og horisontal stråle Kamera og tommestokk Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser Rekkehusleilighet på 2 etasjer bygd i 1968 av trekonstruksjoner med saltak, fundamentert på betong, leiligheten er midtleilighet i rekke med totalt 4 leiligheter Bygningsmassen ser ut til å være totalrenovert en gang siden byggeåret 1968 Bygningsdeler som bad, vaskerom, vvs, kjøkken, innvendige dører, vinduer, altan, innvendige/utvendige overflater er preget av mangelfullt vedlikehold og må påregnes kontroll vedlikehold og utskifting El-anlegg er oppgradert til automatsikringer Det må påregnes store kostnader med renovering og oppussing *Boligen har nedgravd oljetank på utsiden, det er ikke lagt frem dokumentasjon på at denne er kontrollert, oljetank anbefales kontrollert *Bunnplate i vaskeskap kjøkken har fukt og råteskader, anbefales nærmere kontrollert *Alle steder det er registrert symptomer på fukt, anbefales nærmere kontrollert *For nærmere spesifiseringer, se vurderinger av de enkelte bygningskomponentene utover i rapporten En rekke egenskaper som feks varmeisolering, ventilasjon, nyttelast(snølast) er dårligere for bygninger som er bygget etter gamle forskrifter Krypekjeller er ikke kontrollert pga manglende adkomst, dette er et brudd på instruksen om at alle rom skal kontrolleres, anbefaler nærmere kontroll av krypekjeller Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 4 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

6 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab- ombygd år Rekkehus 1968 Underskrifter Alta, Takstingeniør Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 5 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

7 Bygg : Rekkehus UTSIKTEN 10 C Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Rekkehusleilighet på 2 plan - arealer Etasje 2 Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Underetasje etasje Sum bygning Bygg A: Rekkehusleilighet på 2 plan - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Underetasje Vindfang, trappegang, bad, 2 soverom, gang og 2 Boder vaskerom 1 etasje Trappegang, 1 soverom, kjøkken og stue Soverom har adkomst til altan mot vest på 6 kvm Sum alle bygg 2 Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 6 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

8 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Kommentarer til arealberegningen Arealene er målt på stedet og avrundet slik de fremstod på befaringstidspunktet Rom defineres etter bruken av rommene på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter I den sammenheng nevnes forskriftsmessige krav til romstørrelse, størrelse på vindu ihht lysforhold, rømmningsvei, et høyde osv Arealmålinger er gjort etter takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger av boliger 2009 og Norsk standard Leiligheten har garasje i felles garasjeanlegg på 24 kvm og utebod på 4 kvm ved inngangsparti som ikke tatt med i arealberegningen, pga at disse er utenfor bruksenheten, og skal iflg takstbransjens rettningslinjer ikke være med i arealberegningen Kommentarer til planløsningen Boligen har takoverbygd inngangsparti mot vest i sokkeletasje og utgang til altan fra soverom på 6 kvm i 1 etasje mot vest Planløsningen på kjøkken og bad er umoderne og har lite areal i forhold til dagens planløsninger Grunn og fundamenter av byggegrunn og fundamentering Grunnundersøkelser ikke foretatt Fundamenteringen antas å være betongsåle på faste masser Siden fundamenteringen ikke er visuelt synlig er tilstandsgraden på fundamenteringen satt ut fra visuelle vurderinger av bygning, grunnmur, byggets alder, samt symptomer på eventuelle setninger/skader i gulv og grunnmur Det er til opplysning ikke foretatt radonmålinger eller andre geotekniske undersøkelser *Sprekk i gulvpuss i bod under trapp av grunn og fundamenter TG: 2(alder, bemerkning og skjulte konstruksjoner) Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 7 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

9 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger Boligen har grunnmur av antatt betong og murstein som er pusset Tykkelse på isolasjon i vegger og gulv i sokkel er ukjent da konstruksjoner ikke er åpnet Det ble under befaringen ikke registrert sprekker eller riss så store i grunnmur at det skal tyde på setningskader på grunnmur *Ventilrister til krypekjeller er nært bakken, grunnmur har stedvis småsprekker, maling stedvis flaknet av på murer utvendig av grunnmur er gjort mht alder og skjulte konstruksjoner TG: 2(alder og skjulte konstruksjoner) Det anbefales å undersøke bak utforede vegger og gulv innvendig i sokkel da dette generelt er en risikokonstruksjon med med erfaringsmessig mye skader Normal tid for utskifting av tilfarergulv er 30 til 50 år Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv er 40 til 80 år Normal tid for reparasjon av betongvegger og murblokk 20 til 60 år Sår og overflatebehandling utbedres utvendig Det monteres et kapillærbrytende sjikt og etableres drenering utvendig Innvendige isolerte trevegger kontrolleres for fukt Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 8 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

10 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Drenering ene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør Observasjonene er visuelle Det foreligger ikke opplysninger om dreneringssystem, drenering antas å være år gammel og har ihht alder kommet langt i forventet funksjonstid en er foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at utvendig fuktsikring og drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldringsmessig slitasje med normal levetid på år (kort-lang) Videre er det en begrensning at selve drenering og fuktsikring hovedsakelig ligger under bakkenivå og ikke er tilgjengelig for kontroll Tilstandsgrad er primært satt ut fra levetidstabell og manglende visuell kontroll av bygningskomponenten Grunnmuren har synlig fuktsikring utvendig med klemlist øverst Takrennenedløp anbefales lagt i rør vekk fra vegger for å begrense tilførselsvann til dreneringen av drenering TG: 2(alder og skjulte konstruksjoner) Levetid Normal levetid for drenering er 20 til 60 år og avhenger bla av kvaliteten på tilbakefylte masser og vanntilsig/fuktpåkjenning i grunn Normal tid for vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 til 5 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 9 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

11 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå Isolerte yttervegger av bindingsverk av tre med stående luftet kledning utvendig og plateslått innvendig Yttervegger er ikke åpnet slik at det er ukjent hvor mye isolasjon som er i vegger Mellom leiligheter er det brannvegger av murstein Vegger i sokkel mot grunn er ikke påforet og isolert innvendig Det er ifrb med tilfeldige stikktakninger ingen symptomer eller tegn til råte på veggkonstruksjoner og utvendige fasader *Trepanel har mye sprekker og trenger vedlikehold, det er ikke montert musestoppere på utvendig trepanel av utvendige fasader TG: 2(alder) Levetid Normal gjennomsnittlig levetid for kledning er 50 år Vedlikeholdes med maling beis hvert 5 til 12 år Normal tid for reperasjon av bindingsverk i tre er år Lettklinker, porebetong har vedlikeholdsintervaller på mellom 20 til 60 år, gammel puss repareres og utvendige fasader males på nytt Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 10 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

12 Vinduer og dører UTSIKTEN 10 C Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet Vinduer: Vinduer med trekarmer og 2 lag glass fra 80 tallet Stikktakninger er utført på tilfeldig valgte vinduer og symptomer på råte er ikke registrert, men mye avflassing av maling og slitt treverk *Funksjonstestede vinduer er trege i lås og vridere, pakninger er slitt/defekt, vinduer må påregnes å skiftes av vinduer TG: 2 (alder, bemerkninger) Innerdører: Innvendige glatte lyse fyllingsdører *Enkelte av innerdørene kniper i karmer og terskler *Dørblad inn til gang i sokkel har 2 hull av innerdører TG: 2(alder, bemerkninger) Ytterdører og altandører: Isolert ytterdør i mørk utførelse med sidefelt og altandør som antas å være fra 1980 tallet *Ytterdør har mye overflateslitasje, glass i sidefelt er knust *Altandør har høy alder og treg åpnings/lukkemekanisme av ytterdør og altandør TG: 2(alder og bemerkning) Levetid 1 Normal levetid for trevinduer er 20 til 60 år 2 Normal levetid for ytterdører i tre er 20 til 40 år 3 Normal levetid for innerdører er 30 til 50 år Malingsintervaller bør ligge innenfor 2 til 6 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 11 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

13 Takkonstruksjon UTSIKTEN 10 C Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder Tilfeldige stikktakinger foretas Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende Boligen har saltakkonstruksjon av tresperrer med bæring på yttervegger og bærevegg som ventilert kaldtloft med ventilering ved raftekasser Tilfeldige stikktakninger er utført, ingen symptomer på råte er registrert Takkonstruksjonen har adkomst gjennom luke i himling i gang 1 etasje og er isolert med sydde matter Det er montert røykvarsler og lys på kaldtloft *Det er lite åpninger for ventilering på langvegger, mangelfull ventilering kan medføre kondens, muggsopp og dårlig inneklima *Avtrekkskanal fra kjøkken/våtrom på kaldtloft er av asbest og er ikke isolert, saltutslag og merker etter tidligere fukt på trekonstruksjoner rundt pipe som kan tyde på kondens fra pipe og dårlig ventilering av kaldtloft av takkonstruksjon TG: 2(alder og bemerkninger) Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser Taket anntas å ha to trinns tetting av papp, sløyfer, lekter og stålplater med A-profil, yttertak har snøfangere på begge sider, samt takstige på side mot øst Undertak er av trebord, vindskier og gesimskasser av tre Undertak av bord er funnet tørt og iorden Gesimskasser av tre fra byggeår som har en del sprekker og småhull, men er ellers hele og iorden *Gesimskasser har minimalt med åpning for ventilering av kaldtloft *Snøfangere mot nordøst er bøyd av taktekking TG: 2(alder) Levetid 30 til 60 år Omlegging Plater, sløyfer, lekter og undertaksbelegg fjernes Skader på undertaket repareres Tekningen bygges opp på nytt med nye plater Reparasjon: All rust og omkringliggende belegg fjernes ned til forsinkningen Rustbindende middel og overflatebelegg påføres etter fabrikantens anvisninger Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 12 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

14 Overlys, takluker mm Undersøkelsen omfatter visuell vurdering UTSIKTEN 10 C Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Boligen har inspeksjonsluke innvendig til kaldtloft av luke til kaldtloft TG: 2(alder, ikke trapp på luke) Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust mm Takrenner, nedløp og beslag er av sort stål, fra bakkenivå ble det ikke registrert mekaniske skader eller rust Takrenner, beslag og nedløp ser ut til å fungere som tiltenkt For å unngå fuktskader er det viktig med jevnlig vedlikehold og rengjøring Nedløpsrør bør føres i rør vekk fra husvegger for å unngå vannansamling mot grunnmur Pipe har heldekkende beslag av sort stål Det er ikke registrert vannlekkasjer innvendig ved pipe og rundt luftehatter Luftehatter og pipebeslag er hel og i orden *Takrenner og nedløp har stedvis avflakning av maling, det mangler utkast på nedløp mot vest av takrenner og nedløp TG: 2(alder, bemerkninger) Levetid Takrenner og nedløp i stål har en forventet levetid på 25 til 35 år Ved utskifting fjernes gamle renner og nedløp Nytt rennesystem inklusive beslag og rennekroker monteres Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 13 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

15 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger Rekkverk kontrolleres Ved inngangsparti i sokkel er det betongplatt og trapp med innstøpt skifer med imprignert platt foran I 1 etasje er det altan på 6 kvm mot vest over bod som har utgang fra soverom Balkongen har tettesjikt av sarnafil med imprignert spaltegulv Imprignerte dekker og rekkverk har symptomet på råte og mangelfull overflatebehandling av betongplatt og trapp ved inngangsparti TG: 2(alder) av imprignert spaltegulv TG: 3(alder, symptomer på råte) Normal tid før oljing av imprignert tre er 1-3 år Normal tid før maling av balkonger i tre er 5-9 år Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr feieluke Tetthet og funksjon er ikke kontrollert For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale Boligen har teglsteinspipe som er pusset og malt innvendig, utvendig har pipen heldekkende beslag og stige fra takfot og opp til pipe Feieluken til pipen er i gang i sokkel, innvendig røykrør er ikke kontrollert, trekkforhold på fyring ikke kontrollert Boligen har oljeovn i gang sokkel utover dette er det ikke utført noen endringer eller tiltak på pipe med unntak av feiing Det er ikke kjent når siste kontroll er foretatt Det komunale feievesenet kan kontaktes for nærmere informasjon om tidligere kontroll og tilstand på pipe og ildsteder *Det er ikke plate av ubrennbart materiale under feieluke, feieluken er 22 cm fra gulv, skal være 30 cm av pipe og ildsted TG: 2(alder) Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 14 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

16 Gnr: 9 Bnr: 81 Thomaskroken 12, Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige negative avvik Trebjelkelag mellom sokkel og 1 etasje, det er ukjent om trebjelkelag er isolert, og hva det er isolert med For å avdekke dette må trebjelkelag åpnes I sokkel antas det å være betonggulv og trebjelkelag, isolasjon under betonggulv/trebjelkelag er ukjent Eldre etasjeskillere har generelt noe svakere konstruksjoner enn dagens krav av etasjeskiller TG: 2(alder) Levetider: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med heltre eller I bjelker er år Rom under terreng Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt Boligen har rom under terreng mot nordøst, innvendige vegger mot grunn anntas å være pusset/malt og ikke påforet isolert Der er ventiler i grunnmur ved inngangsparti, så det antas å være krypekjeller under deler av rom i sokkel, rom er ikke kontrollert pga manglende adkomst, dette er et brudd på instruksen om at alle rom skal kontrolleres, anbefaler nærmere kontroll av rommene Det opplyses om at krypekjellere er en risikokonstruksjon som generelt har høy skadefrekvens av rom under terreng TG: 2(alder) Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 15 av 23 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vikingveien 71 8360 BØSTAD Gnr 74 Bnr 20 Kommune: 1860 VESTVÅGØY Befaringsdato: 22072014 Rapportdato: 27072014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Straismoen 19 4618 KRISTIANSAND S Gnr 18 Bnr 176 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 01092014 Rapportdato: 01092014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Suveguolba, Sirma RAPPORTANSVARLIG: 9826 SIRMA ByggeBistand AS Gnr 7 Bnr 1 Fnr 31 Jon Erland Balto Kommune: 2025 Deatnu

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Stjerneveien Nedre 6 B RAPPORTANSVARLIG: 3023 Drammen Argus Takst Gnr 116 Bnr 580 Leif Peder Kleven Kommune: 602 Drammen

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst 5132 NYBORG RAPPORTANSVARLIG: Gnr 207 Bnr 131 Ingeniør/takstmann Kommune: 1201 Bergen Bård Klepsland Sanddalsbotn 62,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien 143 3175 RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Stavern Taksering AS Gnr 58 Bnr 1 Torbjørn Johansen Kommune: 702 Holmestrand William Sverdrups gate 5,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Boroaveien 8 3158 Andebu Gnr: 43 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0719 Kommune: Andebu 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/13.06.2012 Tel:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer