Fylkestingsprogram for Nordland Sp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestingsprogram for Nordland Sp 2015-2019"

Transkript

1 Fylkestingsprogram for Nordland Sp Nettversjon 1

2 Innholdsfortegnelse Utviklingstrekk - Nye utfordringer i nord 3 By og bygd samhold i nord 4 Sjølråderett og folkestyre 5 Fylkeskommunen som regional utvikler 6 Næring, nyskapning og industri 6 Jord og skogbruk 7 Fiskeri og Havbruk 9 Nordland Samferdselsfylket 10 Når andre legger grunnlaget for infrastruktur 11 Helse og omsorg 12 Kultur og frivillighet 13 Utdanning og forskning 13 Energi og miljø 14 Ungdom 15 Fra venstre: 5. kand. Kurt Jensen, 2. Kand. Siv Mosslet, 1. kand. Willfred Nordlund, 4.kand. Eirill Teigstad, 3. kand. Kolbjørn Eriksen. Foto: Eirill Teigstad. 2

3 Utviklingstrekk - Nye utfordringer i nord - Det er langt dette landet og det meste er nord. I perioden økte Norge sin befolkning fra omkring 3,3 til 5,1 millioner. I samme periode økte befolkninga i Nordland med rundt , fra til innbyggere. Det betyr at vi i flere tiår har hatt stor utflytting fra fylket. Den politiske utfordring er i enda større grad å tilrettelegge for ei utvikling i fylket der vi igjen kan få fornyet vekst og utvikling. Derfor er fokus på næring og arbeidsplasser et grunnleggende fokus i Senterpartiets politikk. Slik Nordland ser ut er en av de viktigste virkemidlene trygg, sikker og rask infrastruktur. Det er videre viktig at vi også her nord skal utvikle våre by- og bygdesamfunn slik at samfunnets fellesområder som utdanning, helse og kulturområdet ikke skal stå tilbake for landet for øvrig. Nordland er et ressursrikt fylke. Det er derfor av største viktighet å sikre at nåværende virksomheter får rammevilkår for å sikre eksisterende virksomhet, og ikke minst også muliggjøre at man utvikler seg for å være best mulig rustet for å møte morgendagens muligheter og utfordringer. Vi har ei landbruksnæring som omfatter moderne jordbruk, skogbruk og reindrift. Vi har store mineral, gass og oljeressurser. Vi har en kyst med ei havbruksnæring og fiskerier i verdensklasse. Vi har en topp moderne industri. Vi har energiressurser som er en grunnleggende forutsetning for både igangværende virksomheter, men som burde være viktige forutsetninger for videreforedling og ny virksomhet. Vi må øke innsatsen slik at vi i mindre grad blir et fylke som eksporterer uforedlede råvarer. Vi må øke fokus på verdiskapning gjennom økt grad av foredling, nyskapning og innovasjoner. Naturkvalitetene i dette eksotiske fylket er gedigne, med en kystlinje fra Helgeland til Troms som oser av storslagenhet. Men også de indre strøk har sine flotte naturkvaliteter. 8 av landets 37 fastlandsnasjonalparker ligger i fylket. Storslagen natur er ikke bare et stort gode som kilde for rekreasjon og opplevelse for de fastboende i nord, men innebærer store potensialer for reiselivsnæringene i fylket. Med sin natur er fylket utfordrende hva angår infrastruktur. Infrastrukturen, om det er veier, flyplasser, jernbane, buss, båt- og fergetrafikk eller digitale strukturer, må alltid ha prioritet. Vi må sikre at muligheter ikke går tapt, og vi må jobbe for at Nordland ikke må bli hengende etter i den nasjonale utvikling på infrastrukturområdet. Vi har et stort etterslep her. I nasjonal sammenheng er Nordland et distriktsfylke. Selv om fylket har 13 steder med bystatus, med Bodø, Mo i Rana og Narvik som de største bysentra så er det likevel distrikts preget som dominerer. I den nasjonale kampen om ressurser for utvikling har dessverre distriktene blitt tapere. Vi står i fare for å tape ytterligere i kampen mellom det nasjonale maktsentrum og distrikts Norge. Denne noe utarmende politikken kan ikke vedvare. Verken av hensyn til oss nordlendinger, eller for landet som helhet. God distriktspolitikk, der man ønsker å bygge og utvikle hele landet er god nasjonal politikk. Det sikrer landets verdiskapning og det er viktig for å sikre at velferdsgoder i Norge ikke bare blir goder for de som velger de mest urbane liv. Erfaring og 3

4 utredninger viser at en aktiv politikk for å bruke hele Nordland vil være svært lønnsomt. Det er Senterpartiets mål. Vi tar hele Nordland i bruk. By og bygd samhold i nord - Levende bygder, grønne byer og små forskjeller. Senterpartiet har i alle år lagt til grunn en forståelse av det norske samfunn som en helhet, der byer og bygder, sentrum og periferi, hver for seg og i samhandling er verdifulle deler av Norge. Det er i samhandling og forståelse borgerne imellom at det norske velferdssamfunn har vokst fram til å bli et av verdens beste samfunn å bo og leve i. Denne forståelsen er omformulert til levende bygder, grønne byer og små forskjeller. Senterpartiet mener at borgerne skal ha like retter til å ta del i den nasjonale velferd uavhengig av bosted. Senterpartiet arbeider for små forskjeller langs ulike dimensjoner. Den kanskje viktigste er at det skal være små forskjeller om man velger å bo og leve i by eller bygd. I Nordland har samer og nordmenn levd side om side gjennom uminnelig tider. Gjennom mange år med nasjonsbygging og fornorsking har samene som folk og enkeltmennesker opplevd sitt likeverd truet og redusert. I dag verdsetter vi forskjellighet og det kulturelle og språklige mangfoldet som den samiske kulturen representerer på en helt annen måte enn tidligere. Denne endringen har vist seg å være viktig også for tilflyttere med en annen kultur- og språkbakgrunn enn norsk. Større mangfold bidrar til mer robuste og levedyktige samfunn. Vi opplever i dag ei sterkere polarisering mellom det nasjonale sentrum, det vil si på den ene siden det sentrale Østlandsområdet/ hovedstadsområdet og Sør-Vestlandet med sin oljedrevne økonomi, og resten av Norge. Videre er det slik at en slik polarisering i noen grad oppleves å øke mellom sentrum og periferiområder i et distriktsfylke som Nordland. Med en slik utvikling der samfunnets maktkrefter viser mindre engasjement for å sikre gode helheter og velferd til alle er det en klar fare for at alle kan bli tapere. Distrikts-Norge har betydelige ressurser i form av blant annet fiskeri, havbruk, natur for opplevelser og reiseliv, jord og skogbruk, mineraler, olje og gass og energi. Å sikre at dette er ressurser som aktivt blir del i verdiskapninga er et vesentlig bidrag til at både sentrum og periferi sikrer sin velstand og utvikling. Det er videre viktig at distriktene ikke blir tapere med tanke på høyst nødvendige utbygginger av veier, flyplasser, sikring av båt og fergeruter, jernbaneutbygging og liknende. I tillegg til at ressurser skal bli brukt til gagn i en velfungerende økonomi så er det viktig at infrastrukturen opprettholdes og videreutvikles til nordlendingens og nasjonens gagn. I et langstrakt og topografisk krevende fylke som Nordland er det viktig å erkjenne at samferdsel koster, og må koste. Veibygging og veivedlikehold er kostbart. Gode båt og fergetilbud koster. God samferdselstilbud i form av båt og fergeruter er uhyre viktig for vareproduksjon og bosetting langs nordlandskysten. 4

5 Det er videre viktig å erkjenne at matproduksjon i arktiske områder har sin pris. Vi har få arealer som ligger til rette for omfattende stordrift og rasjonaliseringstiltak. Arktisk landbruk har eksistert som et kombinasjonsbruk med selvberging som bakgrunn og deltakelse i fiske-, tre- og bergverksindustri. Denne produksjon er svært viktig som bidrag til nasjonal matproduksjon. Senterpartiet vil fremme Nordland som deltaker i å bevare nasjonal matsikkerhet og sysselsetting med innbyggerne som ressurs. Tapte bygder ved avfolking og fjerning av økonomisk virksomhet og gode infrastrukturtilbud vil gjøre Norge mindre. Senterpartiet vil arbeide aktivt for å øke forståelsen for den norske velferdsmodell der Distrikts-Norge ikke blir tapere. Senterpartiet sier med klar og tydelig stemme et rungende ja takk til levende bygder, grønne byer og små forskjeller. Senterpartiet advarer mot samfunnskrefter som tar til orde for å utvise solid politisk brutalitet for å strukturere om Norge på en rekke områder. Det er åpenbart at det er stor fare for at Distrikts-Norge vil kunne tape her. Senterpartiet tar istedenfor utgangspunkt i det som er velfungerende og bra i vårt land. Med dette som utgangspunkt skal vi sammen, gjennom ryddige og gode prosesser, dra Norge videre i retninger som sikrer gode liv og muligheter, uavhengig av bosted. Det er intet som tilsier at byråkratisk nasjonal sentralstyring i samhandling med sentralistisk makt i Stortinget og fra andre sentrale maktfelt vil gi bedre resultater enn lokalt demokrati og lokal medvirkning på veien mot å skape et velfungerende og helhetlig fremtids - Norge. Sjølråderett og folkestyre - Sjølråderett og folkestyre er viktig for velferd og verdiskaping over hele landet og i Nordland. EØS-avtalen er en særordning i internasjonal målestokk, der en part ensidig gir opp sjølråderetten, for at begge parter får gjensidig tilgang til hverandres markeder. EU har mer enn 200 handelsavtaler med land over hele verden. Alt ligger til rette for at Norge kan ha en frihandelsavtale med EU. Den marked liberaliserende TISA-avtalen (Trade in Services Agreement) vil hindre det offentlige å sjøl drive tjenester som engang er utsatt til private aktører, og Norge binder seg til at endringer alltid skal skje i liberaliserende retning. Folk skal kunne bestemme utviklingen i eget lokalsamfunn gjennom lokale folkevalgte både i bygd og by. Vi vil ha lokalt demokrati i stedet for økt byråkrati og embetsverkstyre. Flere avgjørelser må fattes i det åpne rom, Nordland Sp er derfor motstander av parlamentarisme som styringsform i Nordland Fylkeskommune. Formannskapsmodellen bør gjeninnføres. Forvaltning av verna områder og rovvilt skal skje i lokale styrer som ikke overstyres av andre. Statskog og Nordlands allmenninger skal ikke selges til kapitalsterke aktører, men forvaltes av lokale styrer etter fjelloven med fokus på utmarksnæringer, jakt, fiske og friluftsliv. Forsvaret er en viktig aktør i Norge og Nordland. Den økte militære aktiviteten utenfor Nordlandskysten viser viktigheten av et sterkt tilstedeværende forsvar i nord. Blant 5

6 annet driver forsvaret viktig ressurskontroll og beredskap gjennom sin tilstedeværelse av Kystvakten og Orion. Forsvaret må derfor styrkes for fremtiden, ikke bygges ned. JA til nasjonal sjølråderett. Nei til EU og nei til EØS. JA til mulighet for offentlige tjenester i framtida. Nei til TISA-avtalen. JA til folkestyre. Nei til sammenslåing av kommuner mot innbyggernes vilje. JA til lokal forvaltning. Nei til overstyring av lokalt skjønn. Fylkeskommunen som regional utvikler - En helhetlig utvikling for hele Nordland. Med 44 kommuner og et aktivt næringsliv har Nordland alle muligheter for å bygge en god fremtid. Senterpartiet mener at vi skal bruke de mulighetene som finnes i fylkeskommunen for å bidra til vekst, trivsel og sikkerhet for innbyggerne. For Senterpartiet er det viktig at fylkeskommunen tar rollen som tilrettelegger for utvikling aktivt, og med klokskap. Forutsigbarhet skal tilstrebes. Slik sikrer vi satsingsvillighet blant næringslivet, kommuner og ikke minst innbyggerne. Senterpartiet mener vi skal bruke hele fylket med alle mulighetene dette gir. Erfaringen og de siste rapportene tyder på at en aktiv omlegging til politikk for mer enn de største byene vil øke eksportverdien ut fra Nordland. Senterpartiet mener det er naturlig at fylkeskommunen også skal være en pådriver for omlegging fra regionalt og kommunalt nivå. Fylkeskommunens viktigste oppgave er å legge til rette for innbyggerne ved å tilby de tjenester som etterspørres og som gir mulighet for utvikling av vårt fantastiske fylke. For Senterpartiet er det naturlig fylkeskommunens fremste oppgave er å legge til rette for en fremtid i hele Nordland. Næring, nyskapning og industri - Nye attraktive arbeidsplasser skaper vi sammen For å utnytte Nordlands potensial for verdiskaping er det viktig at det bor folk der ressursene er. Vi trenger livskraftige lokalsamfunn i hele fylket. En sterk og aktiv distriktspolitikk med satsing på samferdsel, lokal næringsstøtte og riktig skattepolitikk vil gjøre det mer attraktivt å skape arbeidsplasser og øke verdiskapingen i landsdelen. Senterpartiet skal jobbe for et variert og mangfoldig næringsliv. Det er viktig å skape og legge til rette for nye arbeidsplasser i fylket, samtidig som vi styrker og videreutvikler eksisterende bedrifter for å holde aktiviteten oppe og sikre bosettingsmønsteret i fylket. Det offentlige skal være en medspiller for alle som vil skape egen og andres arbeidsplass. Et næringsliv bygd på fremtidsrettet teknologi vil sikre Nordland verdiskaping og nye inntekter. Senterpartiet vil satse på et grønt næringsliv, fornybare ressurser og moderne industri. Rekruttering til landbruk og fiskeri må prioriteres da dette er næringer som bidrar med arbeidsplasser lokalt, regionalt og nasjonalt. 6

7 Reiselivsnæringen er viktig for Nordland, og som arbeidsintensiv næring bidrar den med arbeidsplasser i distriktene. Reiselivet betjener ikke bare folk på reise, men også lokalbefolkningen som kjøper opplevelser, serveringstjenester og transport der de bor. Statlige arbeidsplasser må ut i distriktene, både for å styrke distriktskommunene med kompetansearbeidsplasser og for å avlaste et sprengt boligmarked. I hovedstaden vil dette også føre til avlastning innenfor de samferdselsmessige problemene. Mange fordeler, få ulemper! Senterpartiet mener god infrastruktur, kompetanseheving, samt økt tilgang på risikovillig kapital, er noen av de viktigste tingene som må på plass for at næringslivet skal kunne utvikle sterke, konkurransedyktige bedrifter for fremtiden. Når andre eier produksjonsmidlene er det viktig at så mye som mulig av inntektene som skapes her forblir i fylket. Nordland Sp vil arbeide for følgende prinsipper ved utnyttelse av naturens ressurser: Kommuner som avstår verdifulle naturressurser har en legitim rett til en andel av verdiskapingen. Vi støtter kommunene i kravet om arealavgift fra oppdrettsvirksomhet, og vil arbeide for at kommunene får en andel av den verdiskapingen som mineralutvinningen innebærer. Senterpartiet vil arbeide for at: Nordland skal sikres betydelige inntekter, arbeidsplasser og næringsutvikling fra olje- og gassproduksjonen som allerede finnes i fylket gjennom blant annet ilandføring av gass. Det ut fra dagens kunnskapsgrunnlag ikke skal gjennomføres en konsekvensutredning etter petroleumsloven med tanke på olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Investeringer i kraftnettet skal gi næringslivet trygg og stabil tilgang på kraft. Kraftkrevende industri skal ha tilgang på norsk fornybar energi til lavest mulig pris. Nordland skal stimulere gründervirksomhet blant annet gjennom entreprenørskapsarbeid og ungdomsbedrifter. Reiseliv og opplevelsesnæringen skal ha gode kommunikasjoner og lett tilgjengelig informasjon om disse. Næringsfondene i kommunene styrkes og unge skal prioriteres. Tilgangen til internett og mobilnett skal være god og av høy kvalitet i hele fylket. Mer råstoff videreforedles lokalt. Innovasjon Norge må fortsatt ha en viktig rolle i utviklingen av næringslivet i fylket. Jord og skogbruk - Matproduksjon på norsk areal = Matproduksjon på norske ressurser Landbruksnæringen i fylket omfatter jordbruk, skogbruk, reindrift samt tilhørende tilleggsnæringer. Jordbruksarealene var i 2014 på dekar og det var 2248 gårdbrukere. Dette utgjorde 5,6% og 5,3 % av landets jordbruksarealer og bruk. Mer enn 99 % av jorda i Nordland brukes til grovforproduksjon. Grovforet danner grunnlag for foret som brukes i et moderne storfe og sauehold. I tillegg har Nordland en ikke 7

8 ubetydelig svineproduksjon. Den årlige kjøttproduksjon i disse produksjoner ligger på omkring tonn, og melkeproduksjon er i overkant av 100 millioner liter. Knapt 1,4% av fylkets landareal er jordbruksareal. I tillegg har beiteressurser i utmark stor betydning for saue- og reindriftsnæringa. I Nordland har det vært gjennomført storstilt skogreising i etterkrigstida. Dette gjør at man i dag har et samlet produktivt skogareal på omkring 6,4 millioner dekar. Dette er om lag likt fordelt med halvparten sør for og like mye nord for Saltfjellet på litt over eiendommer. Største enkeltskogeier i fylket er Statskog, som i særlig grad har store skogeiendommer på indre strøk i fylket. Nordland reinbeiteområde er inndelt i 12 reinbeitedistrikter, som i stor grad ligger innenfor fylkesgrensene. Men det er slik at områdeinndelingene og rettighetene følger andre skillelinjer en fylkes- og landegrenser. Det er omkring rein på vinterbeite fordelt på de rundt 40 familieenhetene (Siida) som driver med reindrift. Samlet produksjon var i 2012 i overkant av 60 tonn reinkjøtt. Det har vært stor tilbakegang i produksjon de siste åra. Landbrukets tilleggsnæringer omfatter ulike virksomheter som for eksempel reiseliv, opplevelsesproduksjon, sagbruk, baking, grønn omsorg og mye mer. Det har vært satset en del på dette de siste ti år, som en moderne variant av nordlandsbondens mangesysleri. I fylket er det moderne foredlingsanlegg for landbruksproduktene med blant annet sagbruk, sponplatefabrikk, slakterier og meierianlegg. Videre er det landbruksrelatert utdanning på Kleiva og i Vefsn. Landbrukssektoren har en velfungerende faglig rådgivningstjeneste. Denne må utvikles videre. Det nytter ikke med utredninger, men man må ligge tett på virkeliggjøringa av de gode motiver og ønsker som ligger i Fylkestingets melding - " Vårt landbruk, vår framtid - landbruksmelding for Nordland " samt Fylkesmannens plan - "Strategisk plan for Nordlandsskogbruket i ». I Nordland er det et lappeteppe av beiteområder og yngleområder. Bestanden av de store rovdyra holdes kunstig høy fordi beitenæringas dyr utgjør en stor del av rovdyras mat. Tap av beitedyr må føre til rask felling av rovvilt. Senterpartiet mener rovvilt-forliket må følges opp og fortrinnsvis reforhandles. I prioriterte beiteområder skal det være minimalt med rovdyr. Senterpartiet mener: At Nordlands matproduksjon sikres og utvikles. Dette for å bygge opp og ivareta den regionale matsikkerheten, sysselsettingen og ikke minst være en bidragsyter for å nå nasjonale mål om økt matproduksjon i takt med økende befolkning. Matproduksjonens betydning for bosetting, sysselsetting og kulturlandskapsskjøtsel i Nordland må kommuniseres bedre. Landbruksfagutdanninga på så vel Kleiva og Vefsn må sikres og utvikles. Dyrka og dyrkbare arealer er en svært knapp ressurs som ikke må bygges ned. 8

9 I konfliktsaker mellom vern og bruk skal matproduksjon gis høy prioritet. Det må settes inn tiltak som sikrer rekruttering av nye matprodusenter og letter generasjonsskifter på gårdene. Det er viktig å sikre en struktur som gir både små og store produsenter betalt for sin arbeids- og kapitalinnsats nedlagt i ren, norsk matproduksjon. Det er nødvendig at fylkestingets egen landbruksmelding følges opp i praksis. Konsesjonsloven skal bestå. Utvikling av arktisk matproduksjon som merkevare skal fortsette Rovviltpolitikken skal bygge på prinsippene om regional forvaltning. Effektiv uttak er en del av denne forvaltningen. Skadedyr må tas ut umiddelbart. Fiskeri og Havbruk - Fiskeri og havbruk livsviktig og sentral for Nordlandskysten Senterpartiet mener fiskerinæringen i Nordland må gis rammer slik at næringen fortsatt kan bidra til verdiskapning, arbeidsplasser og aktivitet langs hele kysten. Senterpartiet mener deltakerlovens og salgslovens grunnprinsipper må bestå. Med dette mener vi at fiskeflåten fortsatt skal være fiskereid. Prinsippet om at den som drifter havet også skal eie fartøyet er viktig for Senterpartiet. Det vil stimulere til livskraftige kystsamfunn. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom, og må sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Senterpartiet vil kjempe mot alle forslag som kan føre til at kvotene blir børsnotert. Senterpartiet mener at leveringsplikten for trålerne skal gjeninnføres. En uthuling eller avvikling av denne plikten fører til nedleggelse av viktige arbeidsplasser i fiskerisamfunnene og skaper utfordringer for den mindre flåten når landanleggene trues. Havbruksnæringen er en viktig eksportnæring for landet og en enorm aktivitetsskaper lang Nordlandskysten. Nordland er landets største eksportfylke og næringen bidrar med viktige arbeidsplasser og verdiskapning. Senterpartiet mener at: Deltakerloven og salgsloven må stå urørt. En uthuling av den vil medføre at andre aktører enn fiskerne overtar eierskapet til kvotene. Det er da kort vei til å selge ut av landet. Det må ikke skal gis åpning for strukturering av båter under 11 meter. Denne flåtegruppen er en viktig inngangsport for unge til å komme inn i fiskeriene. Rekruteringskvoter prioriteres til ungdom under 26 år Det skal være økt fokus på grønne konsesjoner Trålernes leveringsplikt må gjeninnføres. En avvikling av denne plikten vil kunne føre til nedleggelse av viktige arbeidsplasser i fiskerisamfunnene. Det må stimuleres til et teknologiskifte innen havbruksnæringen som reduserer rømming og fare for smitte av lakselus og andre sykdomsfremmende organismer mellom oppdrettsfisk og villfisk. 9

10 Kommunene skal få mer igjen av verdiskapningen fra oppdrettsnæringen i form av en produksjons - eller arealavgift. Kommunene må få en større andel av vederlaget som blir betalt ved nye konsesjoner Ivareta og utvikle mulighetene for utnyttelse av skogressursene i fylket Nordland Samferdselsfylket - Samferdsel er grunnleggende i samfunnsmaskineriet i Nordland. Senterpartiet vil ruste opp infrastrukturen for å gjøre hverdagen enklere for folk, for å bedre miljøet, gjøre samfunnet mer framtidsrettet og for å gi næringslivet bedre konkurransekraft. Dette vil styrke distriktene og byene og være et virkemiddel for å skape grunnlag for optimisme og vekst. Senterpartiet mener: De tradisjonelle fylkesveiene (2568 km) trenger vesentlig mer vedlikehold og opprusting enn hva tilfellet er nå. Fylkeskommunen må bruke alle mulige midler for å få dette til. Fast dekke bør være gjennomført innen De nye fylkesveiene (tidligere riksveier 1541 km) har langt fra den standarden som er nødvendig. Senterpartiet vil benytte alle muligheter for å få fortgang i utbedringsarbeidet. Dette gjelder strekninger som trenger tunnelløsninger og bruer, bedre og breiere veier. Blant annet må gode finansieringsordninger utnyttes fullt ut. Senterpartiet mener også at man må jobbe for at kompensasjonen gjenopptas fra statlig hold. Utbedring av Fylkesvei 17 (Kystveien) er hovedsatsingsområdet på de nye fylkesveiene. Ferjeflåten må fornyes både med hensyn til bedre kapasitet, regularitet, komfort og klimaforhold. Fylkeskommunen må i dette arbeidet styrke sin anbudskompetanse. Hurtigbåttilbudene må sikres og forbedres. Dette er veien for øyboerne i svært mange kystsamfunn. Kystgodstrafikken er en viktig og et nødvendig supplement eller hovedtilbud flere steder. Fylkeskommunen må her ta ansvar. Tilbudene må få større stabilitet. Busstilbudet må sikres og samordnes bedre. De fleste kommuner bør ha en kollektivplan der bussrutene vil være av sentral betydning. Det må i større grad legges til rette for gass som drivstoff. FV 17 (Kystveien) videreføres til Steigen og videre nordover. Forutsigbarhet og større langsiktighet for rutetabeller må tilstrebes. Nullvisjonen for antall drepte i trafikken skal være styrende for alle deler av transportsektoren. Samferdselspolitikken skal bidra til å nå målene i klimapolitikken. Reduserte kollektivsatser bør derfor vurderes. Heim for en 50 lapp bør gjeninnføres. Rabattordningene for ungdom bør styrkes og være gjeldende på alle buss, tog og båtruter. Herunder bør en ordning som er gjennomgående for de tre nordligste fylkene utredes. Ungdom reiser mye på tvers av de tre fylkene og mange er ungdom i studier frem til de er 30 år. 300 kroner bør være prisen. En ordning kalt « Nord-Norge kortet» skal utredes og om mulig komme på plass i perioden. 10

11 Når andre legger grunnlaget for infrastruktur - Hva gjøres egentlig sentralt, som landets lengste fylke kreves ekstra innsats Nordland er et stort og langstrakt fylke. Storting, og ikke minst regjering har et stort ansvar for at det skal bli gode nok kommunikasjoner i vårt langstrakte fylke. Senterpartiet mener at fylkeskommunen aktivt skal jobbe opp mot storting og regjering for å få bedre rammevilkår Europaveiene er uten tvil de viktigste hoved samferdsels årene gjennom Nordland. Uten disse i god nok stand er det vanskelig å få varene og menneskene raskt og trygt frem. Senterpartiet mener derfor at disse veiene må gis en enda bedre prioritering. Eksportverdiene Nordland bidrar med til Norge er særs viktig. Flyplassene i Nordland er helt nødvendige uavhengig av annen infrastruktur. Fylkeskommunen må gi tydeligere signaler om hvordan vi ønsker den fremtidige flyplasstrukturen. Senterpartiet mener storting og regjering må sette Avinor i stand til å foreta investeringer og legge lengre planer. Det bør ikke være slik at Avinors overskudd som er finansiert av de flyreisene og gods tas ut i utbytte. Dette bør i større grad benyttes til å investere i fremtidens flyplasser. Senterpartiet mener regjeringen, og storting, må øke satsingen på den elektroniske infrastrukturen. Bredbåndsatsingen var viktig og riktig. Slik kan vi få bygd ut gode internettforbindelser som er helt nødvendig også på steder der det ikke nødvendigvis lønner seg for selskap på kommersiell basis. Vår påstand er at dette lønner seg for samfunnet. Staten som konsesjonsgiver må sikre at teleoperatørene fortsatt bygger ut og øker sikkerheten rundt telekommunikasjonen. I mange situasjoner er mobiltelefon den eneste varslingsmetoden. Senterpartiet er sterkt imot Postdirektivet. Posten er fortsatt en svært viktig samfunnsaktør og nedbygging av Posten er uheldig for næringslivet og innbyggerne. Enhetsportoen er helt nødvendig og Nordland SP ser med bekymring på hva som kan skje med posten som hele fylket er avhengig av. Senterpartiet vil arbeide for: Økte bevilgninger til gang- og sykkelveier Gass-stasjoner utredes og etableres for å møte økende gjennomfart av kjøretøy med denne teknologi At flere flyruter bør vurderes som FOT ruter (Offentlig støttede ruter) Enda sterkere satsing fra staten på havner og farleder. Fylkeskommunen har vært og skal fortsatt være en aktiv pådriver for å sikre fremtidig finansiering. At Ofotbanen og Nordlandsbanen gis høyere prioritering fra storting og regjering. Nordlandsbanen må elektrifiseres og opprustes. Ofotbanen er en svært viktig strekning for hele landet og Narvikregionen. Denne må gis høyere prioritet og en finansieringsplan for dobbeltspor må komme på plass. Økte rammer til bredbåndsatsing fra staten. Økte bevilgninger til statlige veier At det iverksettes flere tiltak mot viltpåkjørsler Gjenoppretting av container-båtrute langs nordlandskysten 11

12 Heving av standarden på europaveiene slik at de tilfredsstiller kravene til midtstripe bør gjennomføres. Ladestasjoner for elbiler bør standardiseres En ROS-analyse for å danne grunnlag for utbedringer i el- og telenett bør gjennomføres. En styrket ambulansetjeneste Helse og omsorg - Helsetjenester nært folk, for folk. Senterpartiet vil ha trygge lokalsamfunn uansett om man bor i byen eller på bygda. Derfor vil vi satse på økt beredskap igjennom et desentralisert helsetilbud. Ved å sikre et godt tjenestetilbud lokalt forebygger man alvorlig sykdom eller dødsfall. Det må være et bredt tjenestetilbud ved sykehusene ettersom flere pasienter kan oppleve utfordringer ved å reise langt for å motta behandling. Igjennom et desentralisert tilbud vil vi i best mulig grad kunne ivareta innbyggerne på best mulig måte. Senterpartiet vil ha ned behandlingstiden på voldtektssaker, og ser derfor viktigheten av voldtektsmottak. Mottakene gjør en viktig jobb i forhold til henvisning til videre oppfølging, sikring av bevis og håndtering av krisereaksjoner. I situasjoner hvor voldtektene og\eller andre voldshandlinger foregår i nære relasjoner er det viktig å bevilge støtte til krisesentrene, og ikke minst utvide flere av disse til regionale sentre. Helsetiltak rettet mot barn og unge må styrkes. Det igjennom både å styre skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten. I tannhelsetjenesten må det tas en gjennomgang av organisering og finansiering med sikte på å forsterke arbeidet som gjøres. Senterpartiet ønsker at unge voksne skal ha mulighet til å oppsøke informasjon, motta behandling og oppfølging i lik grad med resten av befolkningen. Siden unge voksne ofte er studenter er det ikke alle som har økonomi til å betale for behandling. Derfor mener Senterpartiet det er viktig å opprettholde eksisterende tiltak rettet mot ungdom og unge voksne. Senterpartiet mener det skal gjennomføres en utredning som viser hvordan helsesøstertjenesten kan styrkes i videregående skole. Herunder vurdere om fylkeskommunen overtar ansvaret for tjenesten, hvordan tjenesten kan forbedres, hvilke elevtallkrav som skal innføres og hvordan ordningen kan finansieres. Målet med utredningen er å vise tiltak som kan styrke arbeidet med psykisk og fysisk helse blant unge. Senterpartiet vil: Styrke forebyggende arbeid for barn og ungdom. Satse på økt beredskap igjennom et desentralisert helsetilbud. Bevare lokalsykehusene slik at det er kort reisetid i akutte situasjoner. Opprette flere voldtektsmottak ved sykehusene eller legevaktene i fylket. 12

13 Utvide kommunale krisesentre til regionale krisesenter, og å opprette flere krisesentre. At det skal være en 100% helsesøsterstilling opp til 250 elever, som skal ha som en del av sin stillingsbeskrivelse å ta del i skolens forebyggende arbeid spesielt innenfor psykisk helse. At helsesøstertjenesten blir mer tilgjengelig for elevene, også utenom ordinær skoletid. At lavterskeltilbudene som Klara Klok og helsestasjon for ungdom styrkes. Beholde rabattene i tannhelsetjenesten for ungdom mellom år, og eventuelt utvide denne. Iverksette en utredning for hvordan helsesøstertjenesten kan styrkes for å forbedre tjenesten og øke tilgjengeligheten. Kultur og frivillighet - Nordland skal ha et variert kulturliv og gi alle tilgang til kunst- og kultur. Det offentlige har ansvar for å legge til rette for at frivillighet og kultur blomstrer. Vi skal ha både profesjonelle og amatører. Kultur bygger fellesskap og fører til entusiasme og livskvalitet. Kulturen er for alle å skal ikke overlates til markedet alene for å sikre kvalitet, nyskaping og mangfold. Samfunnet som helhet skal ha ansvar for å ta vare på felles kulturminner. Senterpartiet vil: Videreføre satsningen på friluftsliv og nærmiljøanlegg Arbeide for gode kulturinstitusjoner og kulturprosjekt. Bidra til gode og stabile støtteordninger til kulturarrangement over hele fylket. At kulturkortet blir videreført og tilbudet videreutvikles. Være med på å gi økonomiske rammer som gjør at vi kan bygge nytt og ta vare på bygg der kultur og idrett utøves. Bidra med midler til idrettslag og andre foreninger som driver inkluderingsarbeid. At mat-, jakt-, fiske- og fangstkultur også prioriteres Ha fokus på kulturminnevern. Det er viktig for historiens skyld. Bevare «Den Kulturelle Skolesekken» og «Den Kulturelle Spaserstokken». At det avsettes større beløp til bevaringsverdige bygg. Utdanning og forskning En likeverdig utdanning Eleven i sentrum. Alle i Nordland, uansett sosial bakgrunn, personlige egenskaper og geografisk tilhørighet skal ha rett til en likeverdig mulighet for utdanning. Derfor vil Senterpartiet at de videregående skolene skal ha et mangfoldig og bredt tilbud. Undervisningen skal ha tilpassede lokaler for opplæringen. Det er viktig at elevene har de beste forholdene for å kunne klare å fullføre videregående opplæring. For at elevene skal fungere best mulig i skolen, mener 13

14 Senterpartiet at det er viktig at så mange elever som mulig kan bo hjemme. Mange elever opplever at det er tøft å flytte hjemmefra i ung alder, spesielt i forhold til rutiner, arbeidsoppgaver og økonomi. Senterpartiet vil styrke helsesøstertjenesten for å forebygge psykiske helseproblemer blant elever på videregående skole. Senterpartiet vil at skoleeier, elev og lærlingeombudet, elevorganisasjonen, og elevrådskontakter skal samarbeide og gis nødvendig kompetanse innenfor elevrådsarbeid og elevmedvirkning. Senterpartiet vil at: Nordland fylkeskommune skal støtte opp om Universitet i Nordland. Det er viktig at fylkeskommunen bruker de forskningsmiljøene som finnes i fylket til forskning og utvikling. Steigen-modellen videreføres - videregående utdanning i samarbeide mellom skole og næringsliv. Elever som må flytte hjemmefra skal ha muligheter som gjør det lettere å bo borte. Hybelstuer, middagstilbud og leksehjelp skal være tilgjengelige for borteboere. Nordland fylke skal ha 7 inntaksregioner fremfor 3 slik det er i dag. Rådgivningstjenesten skal profesjonaliseres gjennom kurs og utdanning av rådgivere. Lærere bør ha tilgang til kompetanse til å lage et alternativt pedagogisk opplegg til elever med psykiske helseproblemer. Alle elever skal ha tilbud om gratis trådløs dataenhet med relevant programvare. Skoleledere og lærere bør etter- og videreutdannes i digitale ferdigheter og pedagogisk bruk av digitale verktøy i skolen. Utdanning bør være tilpasset det lokale næringslivets behov. Linjer ved de videregående skolene som står i fare for å legges ned på grunnlag av få søkere skal markedsføres bedre for å sikre flere søkere. Undervisningsgårdsbrukene skal opprettholdes ved naturbruksskolene på Kleiva og Vefsn. Langsiktig bygging av kunnskap får fokus i Nordland. Det krever en fri, kritisk og uavhengig forskning. Kontakt mellom forskning og andre miljø er viktig for å sikre praktisk bruk av forskningsresultat i næring, forvaltning og samfunn. Kunnskapsmiljø i Nordland må sikres grunnleggende finansiering. Forskning og forskere i Nordland skal ha gode rammevilkår. Lærlingeordningen styrkes. Samarbeidsavtalen om grenseelever med Troms og Nord Trøndelag videreføres. Hospiteringsordningen for ungdomsskoleelever i videregående skoler utvikles og arbeide for en styrket veiledningstjeneste for ungdomsskoleelever. VOFO (Voksenopplæringsforbundet i fylket) må reetableres. Energi og miljø - Fremtiden er grønn, omleggingen foregår nå. Tiden renner ut i klimakampen. Den kommende kommunevalg- og fylkestingsperioden er den siste før klimamålet om 30% utslippskutt sammenlignet 14

15 med 1990-nivå skal være nådd i Senterpartiet mener at det er et stort potensiale og tvingende nødvendig at vi i større grad velger lokale klimaløsninger. Det innebærer «kortreiste» energiløsninger på store og viktige bruksområder. Kommune- og fylkespolitikerne må bli mer bevisste på klimaløsninger uten å skyve ansvaret videre opp til statlig nivå. Det offentlige må gå foran, og legge til rette for at også det private satser på klimanøytrale løsninger. Trygg og stabil energiforsyning er en forutsetning for at folk skal kunne leve gode liv og drive næringsvirksomhet i hele landet. Det er et mål at mest mulig av energien vi bruker, er fornybar. Derfor er en viktig målsetning å redusere energiforbruket og produsere mer ren og fornybar energi. De fornybare energiressursene skal utvinnes og brukes på en mest mulig skånsom måte for naturen og for samfunnet. Senterpartiet vil arbeide for en rask og enkel konsesjonsbehandling for utbygging for fornybar energi. Det overordnede prinsippet for miljøpolitikken og den økonomiske politikken for Senterpartiet er utvikling innenfor rammene av bærekraftig bruk. Ressursene skal brukes på en slik måte at de varer lenge og ikke utpines av for intensiv bruk eller forurensing. Veksten skal ikke være større enn naturen og samfunnet kan tåle. Senterpartiet vil arbeide for: Utbygging av gode nødnett At treverk skal benyttes som hovedmateriale i offentlige nyinvesteringer(co2 binding) Rammebetingelser som oppfordrer til å velge lav- og nullutslippsløsninger i private nybygg En betydelig opprusting og utbygging av el-nettet for å legge til rette for å øke energiproduksjonen, redusere effektivitetstap, beredskapen og utjevne geografiske prisforskjeller. Teknologiutvikling i skjæringspunktet mellom miljø og energi bør gjøres til en av Norges fortrinn. Norges energiressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte. Kartlegging av nordlandskysten (etter modell av Astafjordprosjektet) Økt skogplanting som en del av fremtidens smarte klimaløsninger Økt investering i kraftnettet for å være rustet for fremtidenforsking på alternative energikilder basert på bølgekraft og havstrømmer prioriteres nasjonalt og legges til utvalgte områder i Nordland. Ungdom - Ungdom er ikke bare en del av fremtiden, de er også en del av nåtiden Nordland er et fylke med store muligheter for ungdom. Senterpartiet vil arbeide for at hver enkelt opplever å mestre og lykkes i sine liv! Senterpartiet vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i Nordland. Det skal være enkelt å etablere næring, vi skal ha gode utdanningstilbud, vi vil bidra til å skape positive holdninger og en inkluderende kultur, ha gode tilbud innen psykisk helse og 15

16 legge til rette for fysisk aktivitet. Det skal være muligheter for talentutvikling. Vi skal bidra til et grønnere miljø og et inspirerende ungdomsmiljø. Vi vil bygge et fremtidsretta fylke som ungdom ønsker å bo i etter endt utdanning! Senterpartiet vil arbeide for: At fylkeskommunen skal være en pådriver for at trafikk- og kjøreopplæring skal være et undervisningstilbud på videregående skoler i fylket. At veiledning om videre vegvalg til høyere utdanning skal starte det første året i videregående skole. At ungdom velger bort narkotika og andre rusmidler gjennom omfattende holdnings- og informasjonsarbeid på de videregående skolene. at Ungdommens Fylkesting videreføres og videreutvikles som møteplass mellom ungdom og politikere der ungdom skal være med å sette dagsorden for å skape sin egen framtid. At ungdom kan flytte hjem etter endt utdanning. Det skal være et bredt tilbud av lærlingeplasser, trainee ordninger og jobber i hele fylket. Elever som må flytte hjemmefra skal ha muligheter som gjør det lettere å bo borte. Hybelstuer, middagstilbud og leksehjelp skal være tilgjengelige for borteboere. Alle elever skal ha tilbud om gratis trådløs dataenhet med relevant programvare. Skoleledere og lærere bør etter- og videreutdannes i digitale ferdigheter og pedagogisk bruk av digitale verktøy i skolen. At helsesøstertjenesten blir mer tilgjengelig for elevene, også utenom ordinær skoletid. Rabattordningene for ungdom bør styrkes og være gjeldende på alle buss, tog og båtruter. Herunder bør en ordning som er gjennomgående for de tre nordligste fylkene utredes. Ungdom reiser mye på tvers av de tre fylkene og mange er ungdom i studier frem til de er 30 år. 300 kroner bør være prisen. En ordning kalt « Nord-Norge kortet» skal utredes og om mulig komme på plass i perioden. Rådgivningstjenesten skal profesjonaliseres gjennom kurs og utdanning av rådgivere. 16

FRAMTIDSLANDET! Bygg Nordland. Når andre bestemmer SAMFERDSEL UTDANNINGSTILBUD KULTURLIV VERN NÆRINGSLIV

FRAMTIDSLANDET! Bygg Nordland. Når andre bestemmer SAMFERDSEL UTDANNINGSTILBUD KULTURLIV VERN NÆRINGSLIV Når andre bestemmer Det som skjer i Nordland handler ikke bare om det som skjer i fylkesting og fylkesråd. Av og til er det å påvirke beslutninger som tas andre steder det mest effektive vi kan gjøre.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015 Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Det vises til utsendt brev fra Nordland Fylkeskommune av 18. mai

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Skognæringsforum Nordlands fagdag 17. mars Åpning av fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund

Skognæringsforum Nordlands fagdag 17. mars Åpning av fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund Skognæringsforum Nordlands fagdag 17. mars 2016. Åpning av fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund Først og fremst må jeg få takke for å få lov til å åpne denne fagdagen og velkommen til alle dere som

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune???

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på Kommunedialogen Bodø, 02. oktober 2013 Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? Innledning (landbrukets..) Landbrukets

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Landbrukspolitikk for Nordland politisk grep for å bygge framtidas landbruk i Nordland

Landbrukspolitikk for Nordland politisk grep for å bygge framtidas landbruk i Nordland Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innledning Landbrukspolitisk konferanse 25. januar 2017, Bodø Landbrukspolitikk for Nordland politisk grep for å bygge framtidas landbruk i Nordland Landbruket er ei viktig

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007 Med hjerte for hele Vestvågøy Kommunevalget 2007 Vestvågøy Senterparti Økonomi Vestvågøy kommune er svært avhengig av økonomiske overføringer fra staten. Etter at den rød-grønne regjeringen overtok har

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Valgprogram kommunevalget 2015

Valgprogram kommunevalget 2015 Valgprogram kommunevalget 2015 Fortsatt egen kommune! Stem Senterpartiet! Rømskog Senterparti SENTERPARTIETS GRUNNSYN Senterpartiet er et nasjonalt parti med lokalt rotfeste. De store nasjonale utfordringene

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kvalsund & Hammerfest kommuner. INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE Avtaleutkast per 3.4.

Kvalsund & Hammerfest kommuner. INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE Avtaleutkast per 3.4. 2016 Kvalsund & Hammerfest kommuner INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE Avtaleutkast per 3.4.2016 Innledning Det er enighet i Kvalsund og Hammerfest kommuner

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Kommunereform på Nordmøre

Kommunereform på Nordmøre Kommunereform på Nordmøre Roland Mauseth Prosessleder Kommunereform Nordmøre 1 Målene i kommunereformen 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer