Omtale av SMIL-søknader våren 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omtale av SMIL-søknader våren 2012"

Transkript

1 Omtale av SMIL-søknader våren 2012 Rydding av gamal beitemark i Engjadalen 12/690 Anders Olav Ekrene Oppgjeven kostnad Ikkje oppgjeve Omsøkt tilskot Ikkje oppgjeve Framlegg til løyving ,- Beskriving av prosjektet : Anders Olav Ekrene søkjer om midlar til rydding av eit attvakse beite på om lag 32 daa som han forpaktar frå Anders Raaum i Engjadalen. Føremålet med tiltaket er tilbakeføring til sauebeite. I øvste del av området er det ein del skog som er eigna til ved. Partia lenger ned er prega av orekratt. Terrenget er relativt bratt men ikkje veldig ujamnt, og relativt greitt tilgjengeleg med traktorvinsj. Det føreligg ikkje noko kostnadsoverslag på prosjektet frå søkar. Etter administrasjonen sin vurdering vert kostnadane sett til ,-. Ein tilrår maksimalt tilskot på 70% som vil tilseie støtte på ,-.

2 Rydding av gamal beitemark på Skjøgnane 12/812 Elling Lillesvangstu Oppgjeven kostnad Ikkje oppgjeve Omsøkt tilskot Ikkje oppgjeve Framlegg til løyving ,- Beskriving av prosjektet: Elling Lillesvangstu søkjer om midlar til rydding av eit beiteområde på Skjøgnane, på nedsida av den nye vegen mellom Engjadalen og Brunen. Området er gjenngrodd med skog og arealet er omlag 20daa. Føremålet med arbeidet er å tilbakeføre arealet til eit ope beitelandskap. Dei øvre delane av teigen er open beitemark i bruk. Nedover står skog hovudsakleg av middels stor bjørk og or. Arealet omfattar også eit mindre område med granskog som søkjar ynskjer å fjerna. Tilkomsten med traktor er grei, med unntak av hausten 2011, då marka var vassmetta. Etter synfaring har søkjar fått klarsignal til å gå i gang med arbeidet på vilkår av at han tek risikoen i høve finansieringa sjølv. Det føreligg ikkje noko kostnadsoverslag på prosjektet frå søkar. Etter administrasjonen sin vurdering vert kostnadane sett til ,-. Ein tilrår maksimalt tilskot på 70% som vil tilseie støtte på ,-. Synfaring i nydeleg haustver 22.november 2011.

3 Rydding av gamalt beite i hjortefarm Oppgjeven kostnad Omsøkt tilskot Framlegg til løyving 780/12 Siv Merete Marås ,17 000,13 000,Beskriving av prosjektet: Siv Merete Marås søkjer om støtte til rydding av attvakse beite på garden sin i Mørkridsdalen. Så seint som på 60-talet var området heilt nedbeita av geit, men med kraftig jord og gode veksttilhøve er det i dag omgjort til tett og høgvaksen skog. Området ligg innanfor hjortefarmen og skal brukast til beite for dyra. Området, som er ca 9 dekar, ligg tett ved tunet på garden, og er flatt og lett tilgjengeleg for traktoren. Undervegetasjonen er beita ned av hjorten på farmen. Administrasjonen kostnadsreknar dette prosjektet til kr ,-. Ein tilrår maksimalt tilskot på 70% som vil tilseie støtte på kr ,-. Bilete frå synfaring Når skogen fyrst er hoggen vil nok denne dama syta for å halda gjenveksten nede.

4 Rydding av sauebeite på Høyheim Oppgjeven kostnad Omsøkt tilskot Framlegg til løyving 12/755 Per Høyheim Ikkje oppgjeve Ikkje oppgjeve ,Beskriving av prosjektet: Per Høyheim ynskjer å rydda eit attgrodd beiteområde inntil innmarka på garden hans på Høyheim. Arealet er om lag fem dekar, og ligg i ei bratt li. Søkjar planlegg å dra trea saman og brenna dei. Arealet skal brukast til sauebeite i åra framover. Rydding her vil vera relativt arbeidskrevjande, og med lite utbyte i form av ved. Ein mindre del av området var rydda før søkjar tok kontakt med kommunen. I samsvar med tilrådinga i rundskriv 07/2005, Forvaltning av forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket, vert det gjort fråtrekk for den delen som alt er hoggen. Det føreligg ikkje noko kostnadsoverslag på prosjektet frå søkar. Etter administrasjonen si vurdering vert kostnadane sett til ,-. Ein tilrår maksimalt tilskot på 70%, avrunda til kr ,-.

5 Rydding/tilbakeføring av beite 12/713 Kristoffer Melheim Oppgjeven kostnad ,- Omsøkt tilskot ,- Framlegg til løyving ,- Beskriving av prosjektet Kristoffer Melheim søker om tilskot for å rydda eit beite på om lag 16 daa som grensar inntil stølsvegen på Dale. Staden ligg i tilknytning til utmarksbeiteta og har difor bruksfunksjon ved saueslepp (juni) og i september/oktober, når sauene skal ned att. Området har tidlegare vore brukt til beite, og er no attgrodd med gran, einer, bjørk og furu. Ved tilbakeføring til beite ønsker Melheim også å ta vare på noko enkeltstående bjørk og furu. Melheim opplyser vidare at det vil bli aktuelt med jamnleg rydding av arealet framover, på grunn av beitesterke artar. Tilbakeføring til beitelandskap er positivt og vil gje eit meir variert og ope kulturlandskap samt stimulere til betre beitebruk. Søkar vert oppfordra til å vurdera å spara enkelte einer framføre bjørk ved tilbakeføring/hogst. Større einer, gjerne med søyleform, er karakteristisk og særmerkt for vårt kulturlandskap. Det føreligg ikkje noko kostnadsoverslag på prosjektet frå søkar. Etter administrasjonen sin vurdering vert kostnadane sett til ,-. Ein tilrår maksimalt tilskot på 70% som vil utgjere støtte på , -.

6 Rydding av hestabeite i samband med Inn På Tunet 12/2324 Lingjerdsgarden inn på tunet Oppgjeven kostnad Ikkje oppgjeve Omsøkt tilskot Ikkje oppgjeve Framlegg til løyving 5 000,- Beskriving av prosjektet: Anne Grethe Leirdal har hestar som vert nytta mellom anna i ei Inn På Tunet-ordning. Ho søkjer tilskot frå SMIL-ordninga til å rydda beitemark for desse ovanfor huset sitt på Nes. Området er i bruk til beite i dag, men deler av det er ikkje tilgjengeleg for hestane på grunn av attgroing. Etter ryddinga vil det stå att enkelte tre eller små klynger med tre som gjev hestane ly og gjev landskapet eit fint preg. Søkjar har utelate kostnadsoverslag av di ho veit at utrekninga uansett vert gjort på grunnlag av satsane til kommunen. Søknaden gjeld del to av eit større ryddeprosjekt. Det vart sett av midlar til fyrste del hausten Den nye søknaden er å sjå på som ein tilleggssøknad, og kan difor takast opp til vurdering sjølv om den fyrste ikkje er sluttført. Ca halvdelen av det omsøkte området er fin bjørkeskog som er lett tilgjengeleg, og som vil gje utbyte i form av ved. Den øvste delen som ligg over vegen, er meir attvaksen. På heile området er det spreidde einerbusker. Det omsøkte arealet er på 3,4 daa. Etter kommunen sine satsar vil dette gje ein totalkostnad på 6 800,-. Ein tilrår maksimalt tilskot for dette delprosjektet; (70 %) 5 000,- Bilete frå nedre og øvre del av hestabeitet. Frå synfaring 07. august 2009.

7 Husmannsplassen Stuaflåten, årleg skjøtsel og bevaring av biologisk mangfold Oppgjeven kostnad Omsøkt tilskot Framlegg til løyving 12/2530 Hafslo Sogelag ,- årleg ,- årleg ,Beskriving av prosjektet: Hafslo sogelag og Stuaflåtringen v/ Johannes Lomheim har fleire år drive skjøtsel av kulturlandskapet på husmannsplassen Stuaflåten. Sogelaget søkjer om kr ,- pr år i tre år for skjøtsel/vedlikehald av innmarka på husmannsplassen. Tiltaket er retta mot formidling og praktisering av eldre driftsteknikkar i kulturlandskapet og går utover det som er rekna som ordinær landbruksdrift. Det vert drive med ljåslått og trohesjing samt rydding av småskog. Slåttemarkene vert slegne to gonger i sesongen og staden er tilgjengeleg og brukt av mellom anna skoleklassar. Prosjektet er også svært verdfult med tanke på biologisk mangfold. Tradisjonell skjøtsel gjev artsrike dyre- og plantesamfunn. Administrasjonen går inn for løyving på til saman ,- for treårsperioden Bilete frå Stuaflåten.

8 Søknad om tilskot til reperasjon av sel på Fåbergstølen, Gunn Jorunn Krokgjelet, gnr 204, bnr /12 Gunn Jorunn Krokgjelet Oppgjeven kostnad ,- Omsøkt tilskot ,- Framlegg til løyving ,- Beskriving av prosjektet: Gunn Jorunn Krokgjelet søker om tilskot for å oppruste og vedlikeholde selet på Fåbergstølen. I kostnadsoverslaget er skifte av bjelkar, kledning og golv samt utvendig måling teke med. Alle seks vindauge skal skiftast ut. Å ivareta tradisjonelt bygningsmiljø på Fåbergstølen er viktig. Intakte stølsbygningar utgjer ein sentral del av den totale landskapsopplevinga i dette unike naturmiljøet. Kostnadsoverslaget frå søkjar er urealistisk lågt, og det vert difor ikkje gjort fråtrekk for golvet, slik det er vanleg å gjera med innvendig arbeid. Ein tilrår eit tilskot på 70% av kostnadsoverslaget, avrunda til k ,Tilskotet blir gitt til opprusting i lokal tradisjonell byggestil jf. føremålet med SMIL-midlane.

9 Skifte av tak på sel på Nystølen, gnr 183, bnr 39/40 Odd John Bugge Oppgjeven kostnad Omsøkt tilskot Framlegg til løyving 727/12 Odd John Bugge ,Ikkje oppgjeve ,Beskriving av prosjektet: Odd John Bugge, Urnes gard, søker om støtte for å skifta / renovera tak (torvtak) på selet på Nystølen. Vedlagt søknaden følgjer kostnadsvurdering på rivearbeid, rigging, opprydding og oppattbygging frå arkitekt Dag R. Magnussen, MJ arkitekt- og ingeniørkontor. Som kartet under viser er Nystølen veglaust og ligg langt til fjells, transport medfører helikoptertransport. Bugge har tidlegare vore tildelt SMIL-midlar til restaurering av tak på vårstølen som ligg i Kinsedalen. Selet i Kinsedalen er restaurert med godt handverk og arbeidet held høg historisk og antikvarisk standard, noko som er positivt jf føremålet for SMIL- midlane. Slik kommunen oppfattar søknaden er det planlagt bruk av same håndverkarar no som då. Ein tilrår maksimalt tilskot på 70% som vil tilseie støtte på ,-. Urnes og Nystølen

10 Restaurering av sel ved Sterristølen 12/814 Kristen og Dag Aanes Oppgjeven kostnad ,- Omsøkt tilskot ,- Framlegg til løyving ,- Beskriving av prosjektet: Selet som Kristen og Dag Aanes eig ligg like nedanfor Sterristølen, i kanten mellom innmark og skog. Grunnmuren må takast att, og deler av laftet lyt truleg skiftast på grunn av råte. Vidare skal bygningen rettast opp og få nytt tretak, ny dør og nytt vindauge. I tillegg skal eldstaden og golvet skiftast ut. Selet ligg litt for nær heimen til å vera interessant å nytta til fritidshus, men søkjarane ynskjer å ta vare på det for ettertida. Ved ulike høve kan selet gjera nytte som kvilebu. Det vesle selet treng omfattande reparasjonar dersom det ikkje skal detta saman snart. Eit føremål med prosjektet er å bevara selet, noko som samsvarer godt med føremålet med SMIL-ordninga. I tiltaksstrategien for økonomiske verkemidlar i landbruket er bygningar i utmark høgt prioriterte. Administrasjonen tilrår eit tilskot tilsvarande 70% av godkjend kostnadsoverslag, med fråtrekk for arbeid og material knytt til restaurering innomhus.

11 Restaurering av steinsel i Utladalen, tilleggssøknad Oppgjeven kostnad Omsøkt tilskot Framlegg til løyving 12/756 Utladalen sameige ,70 400,0,Beskriving av prosjektet: Utladalen sameige er i gang med restaurering av eit steinsel (Hovdaselet ) på Skogadalsbøen i Utladalen. Dette selet tilhøyrde Johannes Holmestad på garden Hovden og vart brukt til støling frå ca 1915 til Noverande eigar av Hovden gard er Jan Erik Fuglesteg. Garden er ikkje medlem av sameige, men gjennom avtale får sameiget no bruksrett til dette selet. Treverket i det opprinnlege steinselet kom frå eit sel som stod i Utladalsholet (Vormeli) fram til ca Til no er vegger mura opp på nytt, og også denne gongen er det skaffa treverk frå ein vegg frå ein bygning som har stått i Utladalsholet. Selet skal nyttast som gjetarbu og jaktbu, og leigast ut til DNT Skogadalsbøen. Utladalen sameige har frå før søkt SMIL-midlar to gonger, og fått innvilga til saman kr ,- til selet. No søker dei ei ny løyving på ,- for å fullfinansiere prosjektet. Det framgår av søknaden at restaureringsarbeidet også fått støtte frå Nasjonalparkstyret på ,- (2012). Med ,- frå SMIL er taket nådd for dette prosjektet. Med den nye tildelinga frå Nasjonalparkstyret er prosjektet overfinansiert, og det er ikkje grunnlag for å gje tilskot.

12 Restaurering av to sel - Elda og Eldedalen Oppgjeven kostnad Omsøkt tilskot Framlegg til løyving 12/2531 Solnes Gard , , ,v/Per Solnes mva inkl. Beskriving av prosjektet: Per Solnes søkjer om støtte til å restaurera sela sine på vårstølen Elda og fjellstølen Eldedalen. Selet i Eldedalen er bygd i Selet er lafta med skot av reisverk, slik det var vanleg. Torvtaket vart skift ut med bølgjeblikk kring Istandsetjinga inneber skifting av tak, dør og vindauge, samt ny kledning på heile selet utvendig. Inne skal golv og lem pussast opp, og skotet skal kleast slik at det kan brukast til matstell og vask. Ny pipe, omn og solcelleanlegg er inkludert i kostnadsoverslaget. Selet på Elda er noko eldre, men lecamur, bølgjeblekk-tak og liggjande kanta kledning har gjeve det eit endra preg. Søkjar uttrykkjer ynskje om å ta vare på gamal stil. Det nye taket vert av bølgjeblikk, men ny kledning er ukanta, og han vil vurdera å setja i stand den gamle grunnmuren og ta bort lecamuren. Elles er oppgåvene for det meste dei same som på selet i Eldedalen. Etter restaurering er begge sela tenkt leigde ut gjennom Stølsnatt, eit opplegg i regi av naturarvprosjektet. Søknaden kom fyrste gong hausten 2011, men inneheldt då for lite informasjon om prosjektet til å at administrasjonen kunne gjera ei god nok vurdering. Etter oppmoding har søkjar kome attende med ein meir detaljert søknad. Føremålet med SMIL-ordninga er mellom anna å fremja kulturminneverdiane knytte til landbruksdrift. Som overnattingstilbod for reisande kan gamle stølshus koma i bruk att og verta haldne vedlike, og dette er ein spanande måte å møta utfordringane knytte til forfall av stølane etter at stølsdrifta for lengst er slutt. Med bakgrunn i at føremålet med SMIIL-ordninga er retta mot ein type landskap,kulturlandskapet, vert det ikkje gjeve tilskot til innvendig arbeid. Ein vurderer at det som er inne i ein bygning ikkje påverkar landskapskvalitetane i nemneverdig grad. For søkjar tyder dette ofte ei avkorting av tilskotet, men samstundes får han då ingen vilkår knytte til innreiinga. Dermed kan han, som i dette tilfellet, gjera om skotet til eit rom med meir moderne nyttefunksjonar. Godkjent kostnadsoverslag, etter at omn, pipe, solcelleanlegg og innvendig arbeid er trekt frå, er kr ,-. Rådmannen tilrår at søkjar får tilskot som omsøkt for prosjektet på ,-. For selet på Elda set kommunen som vilkår for løyvinga at eksisterande leca-grunnmur vert erstatta av tradisjonell grunnmur i naturstein. Selet på Elda utgjer om lag halve prosjektet og vilkåret gjeld dermed for kr ,- av løyvinga.

13 Selet på Elda er det som ligg øvst på haugen. Over: Selet i Eldedalen, slik du ser det når du kjem langs traktorvegen frå Elda. Under: Det er aktuelle selet er kledd og måla på to sider.

14 Nye vindauge i fjøsen på Svaboegarden 12/2699 Torleiv Stian Svaboe Oppgjeven kostnad ,- Omsøkt tilskot ,- Framlegg til løyving ,- Beskriving av prosjektet: Søknaden gjeld nye vindauge i fjøsen på den ærverdige Svaboe-garden på Nes. Garden har ikkje fast busetnad, men fjøsen og jorda er utleigd, og eigarane gjer ein god innsats i å ta vare på bygningane på garden. Det har tidlegare vore gjeve SMIL-tilskot til restaurering av stabburet og det verdifulle helletaket på fjøsen. Søkjar har innhenta tilbod på spesialproduserte vindauge som er kopi av dei gamle frå A/S Trevaren i Lærdal. SMIL-ordninga er meint å fungera slik at ein kan få dekka ekstra kostnader som fylgjer av at ein vel material og metodar som bidreg til å ta vare på kulturminneverdien i staden for rimelegare moderne alternativ. I dette tilfellet hadde søkjar spart mykje på å setja inn moderne vindauge, men det hadde vore til stor skade for det heilskaplege inntrykket av fjøsen og gardstunet. Tiltaksstrategien for SMIL slår fast at tiltak som gjeld utmarksbygningar skal prioriterast høgare enn slike som gjeld restaurering av bygningar i gardstun. Tilskotet bør difor ikkje utgjera så mykje som 70% av godkjend kostnadsoverslag. Rådmannen tilrår eit tilskot som dekker 50% av godkjent kostnadsoverslag, kr ,-. Svaboegarden

15 Restaurering av hus med særeige helletak på Sterri 12/3039 Jostein Sterri Valla Oppgjeven kostnad ,- Omsøkt tilskot ,- Framlegg til løyving ,- Beskriving av prosjektet: Jostein Sterri Valla er eigar av eit hus som er bygd ein gong mellom 1820 og 1850 på Sterri på Hafslo. Huset skil seg ut ved det flotte taket som er tekt med svært store og tjukke heller frå hellebrotet på Uvissingane. Det er ikkje mange helletak som er tekne vare på i denne delen av kommunen. Huset lyt seiast å vera i svært god forfatning til å ver så gamalt. Det er lite rote og skadedyr, men med tanke på den enorme vekta av dette taket, ynskjer eigar ta det byrjande forfallet på alvor. Planen er å skifta ut sperra og leggja sutak under hellene. Øydelagde heller kan skiftast med heller frå ei hustuft litt nedom huset. Vidare ynskjer han, om mogleg, å ta ut to vindauge av nyare dato og setja inn att dei originale vindauga som i dag står lagra på loftet. Kledning av nyare dato på ein del av oppsida skal erstattast med kledning som er meir lik den gamle. Restaurering av pipe og rekonstruksjon av den gamle døra er også del av prosjektet. Føremålet med restaureringa er å ta vare på huset og få det sett i stand slik at det kan nyttast til utleige. Med tanke på helletaket og den høge alderen er dette eit hus som har høg antikvarisk verdi. Godt synleg i kulturlandskapet på Hafslo lyt bygningen også seiast å ha høg verdi for ålmenta. Den høge prisen skuldast at arbeidet med å ta ned dei svære hellene er svært krevjande. Kostnadsoverslaget er utarbeida av Geirr Vetti, som har solid kompetanse på området. Søkjaren er ikkje i hovudmålgruppa, som er avgrensa gjennom lokal tiltasstrategi til å vera personar som er søkjegode for produksjonstilskot. Framlegget til løyving er skjønsmessig basert i samanlikning med tidlegare liknande prosjekt. Det er ikkje ofte ein ser kombinasjonen av helletak og kinavipp, som her på Sterri. Ei av hellene er erstatta med bølgjeblekk. Heldigvis er det ikkje mykje spor etter vannskade i bjelkelaget under.

16 Restaurering av eldhus på Solvi Oppgjeven kostnad Omsøkt tilskot Framlegg til løyving 12/2719 Tomas Kjørlaug , ,0,Beskriving av prosjektet: Tomas Kjørlaug søkjer om midlar til å restaurera eldhuset på Solvi. I fylgje søkjar er eldhuset minst 150 år gamalt. Fundamentet til eldhuset er nokre steinar som knapt kan kallast mur. Byggja verkar å vera i god forfatning, men med noko angrep av skadedyr. I stokkane er det utsparingar som tydeleg syner at dei tidlegare har vore brukte i ein bygning med to rom. Ein opning som kanskje kan ha vore døropning, er tetta med stokkar. Langveggene har vorte skøytte og dei to nedste omfara utskifte, turleg i samband med at bygningen på eit tidspunkt vart flytta. I dag er taket bølgjeblikk, det er uvisst om det etter gamalt har vore heller eller torv. Døra er av nyare dato. To av veggene er kledde. Eit vindauge er sett inn i gavlen. Pipa har byrja å detta frå einannan, og bør takast att. Prosjektet omfattar, tak, pipe og sperr. I tillegg skal stokkar som er angripne av makk skiftast ut, og kledningen (to vegger) skiftast. Bølgjeblekktaket skal erstattast med skiferheller. Planen er å byggja ein bakaromn og ta eldhuset i bruk att. Eldhuset er i seg sjølv gamalt og verd å ta vare på, men det kjem litt bort i det moderne bygningsmiljøet på Solvi. Tomas Kjørlaug søkte fyrst våren 2011, men fekk då avslag fordi eldhuset står på ei bustadtomt som ikkje var knytt til nokon landbrukseigedom. Kjørlaug ynskjer at søknaden skal vurderast på nytt ettersom han i mellomtida har overteke eit gardsbruk på Indre Hafslo. Administrasjonen gjer framlegg om å halda fast ved avslaget fordi eigedomen framleis er ein bustadeigedom fråskild frå garden. Eldhuset til Tomas Kjørlaug på Solvi.

17 Skifte av tak på stabbur på Skjolden Oppgjeven kostnad Omsøkt tilskot Framlegg til løyving 12/1243 Rune Fuglesteg ,10 950,8 000,Beskriving av prosjektet: Rune Fuglesteg ønskjer å ta vare på eit eldre stabbur som står på tunet på garden hans (gnr 20, bnr 10) på Skjolden. Dei andre bygningane på tunet er no rivne. Fuglesteg planlegg nytt hovudhus, og stabburet skal inngå som ein del av bygningsmiljøet på tunet også i framtida. Eksisterande takmateriale er dråpeskifer (små), og ein god del steinar er borte/ komme ut av stilling. Dette kan t.d skuldast råte i feste m.m og det førekjem også forvitring / sprekkskadar og knuste steinar. Det er difor nødvendig å skaffe ein del tilsvarande dråpeskifer dersom taket skal leggast på nytt. Dette er eit tidkrevjande og omfattande arbeid. Primært søkjer Fuglesteg å restaurere taket ved å skifte ut råte treverk og knekte berebjelkar og deretter leggje bølgjeblekk på taket. Fuglesteg opplyser også at han kan tenkje seg å legge om skiferen, dersom han får økonomisk støtte til det. I følgje Luster kommune sin tiltaksstrategi for økonomiske verkemidlar i landbruket, bør det alltid liggja antikvariske prinsipp til grunn for prosjektutføringane dersom ikkje prosjekta har andre særskilte behov. Fuglesteg har ikkje lukkast i å skaffe naudsynlege steinar til taket fram til dags dato, og av den grunn har det heller ikkje vore mogleg for han å leggja fram kostnadsoverslag for eit slikt prosjekt. Administrasjonen meiner at i dette tilfellet vil også nytt tak med bølgjeblekk vera ei løysing, sjølv om det ikkje medfører tilbakeføring til tidlegare eller opphavleg tilstand. Reperasjon og nytt bølgjeblekktak vil sikre byggja for framtida. Ein tilrår å løyve 70 % av omsøkt beløp, det vil seie kr 8 000,-. Rune Fuglesteg har også søkt om SMIL-midlar til kulturlandskapstiltak; rydding av skog, drenering og planering, dvs. tilvakse beite/overflatedyrka jord/tilvakse fulldyrka jord der formålet er tilbakeføring til fulldyrka jord. Arealet er til saman ca 15 daa. Desse prosjekta kan få støtte som nydyrkingsprosjekt.

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Omtale av søknader våren 2014 Innhald 1 Prosjekt på kulturmark... 2 1.1 Rydding av skog til beite på gnr. 3, bnr. 1 på Bjørk i Fortun... 2 1.2 Rydding av

Detaljer

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Tenesteleiar Einar Nedrelo Eva Nilsen Huke Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato MTR 08/2442 10951/08 21.10.2008 Oversyn over SMIL/NMSK søknader 2. handsaming 2008 Kulturlandskap:

Detaljer

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Omtale av søknadar våren 2013 (del 2) Innhald 1 Restaurering av stølshus... 2 1.1 Restaurering av stølhus, Bakkedalen... 2 1.2 Restaurering av Åsaselet

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Innhold. -Omtale av søknader hausten 2012. Prosjektomtalar SMIL hausten 2012

Innhold. -Omtale av søknader hausten 2012. Prosjektomtalar SMIL hausten 2012 -Omtale av søknader hausten 2012 Innhold 1 Restaurering av stølshus og stølsmiljø... 2 1.1 Restaurering av stølshus med mjølkebu på Kringla... 2 1.2 Restaurering av steinsel i Ormelid... 3 1.3 Oppattbygging

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Rådmannen tilrår likevel at søkjar skal få 70% av godkjent kostnadsoverslag, altså eit tilskot på kr 25 000,-.

Rådmannen tilrår likevel at søkjar skal få 70% av godkjent kostnadsoverslag, altså eit tilskot på kr 25 000,-. Omtale av SMIL-søknader hausten 2011 Rydding av gamal beitemark på Bratten 11/2090 Andreas Wollnick Wiese Oppgjeven Omsøkt Framlegg til kostnad tilskot løyving 26 400,- 19 800,- 25 000,- På austsida av

Detaljer

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden 2013-2015 Korleis fungerer SMIL-ordninga? Frå og med 1/1-2004 vart SMIL-ordninga overført frå fylkesmannen til kommunane. Dette inneber

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Byggjeskikk og istandsetjing Stig Nordrumshaugen, restaureringsleiar i kulturavdelinga INNHALD Kva har vi, og kva er viktig å ta vare på? Eldre ressursbruk i kulturlandskapet

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

VOLLASETRA UTTAK AV TORV

VOLLASETRA UTTAK AV TORV Side 1 Tingvoll, 02. oktober 2015 Verneområdestyret for Trollheimen VOLLASETRA UTTAK AV TORV I samband med siste slåtteøkta var Naturvernforbundet ved Øystein Folden på Vollasetra den 24.9.2015. Då registrerte

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Rapport Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Sak: Jotunheimen nasjonalpark. Rydding av gamalt søppel i Fannaråken-området. Rapport. Frå oppsynsmann:

Detaljer

RMP i fjellbygdene. Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune. Utviklingsavdelinga

RMP i fjellbygdene. Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune. Utviklingsavdelinga RMP i fjellbygdene Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune Kulturlandskap med stutt veg til fjells Landskap for husdyrhald RMP 2016 Hausten 2016 154 PT-søknader i Ål 118 RMP-søknader 77% av PT-søkjarane søkjer

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE 2005-2008 Utarbeidd av Vanylven

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 89/08 Tilskot til nærings- og miljøtiltak i Luster kommune 2008 Fordeling av resttilskot

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 89/08 Tilskot til nærings- og miljøtiltak i Luster kommune 2008 Fordeling av resttilskot MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG FORVALTNINGSSTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.10.2008 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 3/2010 DESEMBER INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Vedteke i POU-møte 18.5.2016 sak 03/18 Med bakgrunn i "Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 8. Administrasjon, klage og dispensasjon"

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: e-post, Aurland Fjordsenter Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi 2017-2020 1 INNHALD side 1. Innleiing 3 2. Prosess og lokal forankring 3 3. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 3 3.1 Mål med ordninga 3 3.2 Verdiar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

G A M A L E N G K U L T U R

G A M A L E N G K U L T U R Norsk etnologisk gransking Emne nr. 12 Oktober 1948 G A M A L E N G K U L T U R Den gjennomgripande utviklinga i jordbruket dei siste mannsaldrane har ført med seg store omskifte når det gjeld engkulturen.

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

REGLAR FOR INVESTERINGSTILSKOT I LANDBRUKET Godkjent av kommunestyret

REGLAR FOR INVESTERINGSTILSKOT I LANDBRUKET Godkjent av kommunestyret REGLAR FOR INVESTERINGSTILSKOT I LANDBRUKET Godkjent av kommunestyret 03.05.2004 1. Reglane gjeld for Reglane vert gjort gjeldande for tiltak innan jord- og skogbruk, innanfor midlar avsett til slike formål

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust Landbruk og naturforvaltning Opplysningsvesenets Fond v/ole Sperre Postboks 535 Sentrum Arkivsak: 13/874 Løpenr.: 13/9620 Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo,

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Tiltaka skal vere utover det ein kan vente av vanleg jordbruksdrift.

Tiltaka skal vere utover det ein kan vente av vanleg jordbruksdrift. FRÆNA KOMMUNE: RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKOT TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Fastsett i 2004. Revidert i samråd med faglaga 7/4-2006 og 12/5-2009. 1. Innleiing Forskrift

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Sak 15/16. Hjortejakta i Nordheimsdalen utlysing av jaktfelt nr. 1 (nedre felt)

Sak 15/16. Hjortejakta i Nordheimsdalen utlysing av jaktfelt nr. 1 (nedre felt) Sak 15/16. Hjortejakta i Nordheimsdalen utlysing av jaktfelt nr. 1 (nedre felt) Saksopplysning/vurdering: Leigeperioden for det nedre feltet i Nordheimsdalen galdt for året 2015, og fjellstyret kan no

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Sluttrapport 2010-2013

Sluttrapport 2010-2013 Sluttrapport 2010-2013 Heilårsbruk av hus på gard og i grend Tekst med blå farge er utdrag frå prosjektplanen. Resultat frå arbeidet i prosjektet er skrive med svart tekst. 1 Mål og råmer Føremål: Føremålet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Utdrag frå rundskriv Nr: T:1/15 Tilskot til kulturminnetiltak Tilskot til kulturminnetiltak (Kap. 1429 post 71) Generell omtale Riksantikvaren er

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Omtale av søknader våren 2015 Innhald 1 Prosjekt på kulturmark... 2 1.1 Rydding av beite på gnr. 3, bnr. 2... 2 1.2 Rydding av beite på gnr. 95, bnr. 1...

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda Saka gjeld: GNR/BNR 155/3 OG 153/13 - SØKNAD OM KONSESJON,

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret Aurland Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

TEMAPLAN. Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune

TEMAPLAN. Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune TEMAPLAN Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune Skogforvaltninga i Luster mars 2013 HOVUDPLAN SKOGSVEGAR I LUSTER KOMMUNE I 2010 vart det teke initiativ frå Fylkesmannen si landbruksavdeling - skog

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLAR TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL)

LOKALE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLAR TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) LOKALE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLAR TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) 2012-2016 Bakgrunn Ordninga med SMIL-midlar er etablert for å fremje kultur- og kulturminneverdiar i jordbruket sitt

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE STRATEGIPLAN FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET

GLOPPEN KOMMUNE STRATEGIPLAN FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET GLOPPEN KOMMUNE Arkivopplysningar: V18, 17/1026 STRATEGIPLAN FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET 2017 2020 Foto: Bernt Reed/Trine Alme Vedteken av kommunestyret 15/6-2017, sak 034/17 INNHALD 1. Innleiing

Detaljer

RAPPORT FRÅ 8. KLASSE GIMLE SKULE MAI 2017

RAPPORT FRÅ 8. KLASSE GIMLE SKULE MAI 2017 RAPPORT FRÅ 8. KLASSE GIMLE SKULE MAI 2017 OPPDRAGET Vi vil takke Faun AS v/ Tor Gunnar Austjord for oppdraget. Oppdraget var å gjennomføre beitetaksering av eit område på Momrak/Stavdalen på 5 dekar (daa).

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer