Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2010-2013 - Årsplan og budsjett 2010"

Transkript

1 Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010 Bystyrets vedtak

2 ØKONOMIPLAN ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2010 Vedtatt av Drammen bystyre Dette dokumentet er et nytt opptrykk av rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2010, ajourført etter bystyrets vedtak I forhold til tidligere versjon er det foretatt følgende endringer og suppleringer: Utskrift av møteprotokollen fra bystyrets budsjettbehandling inkl. oppdaterte talloppstillinger i samsvar med de endringer bystyret vedtok. Utskrift av møteprotokollen er trykket på gule ark foran i boken. Rådmannen har foretatt enkelte justeringer i BMS-målekartene for Vedlegg 1 er justert i samsvar med dette. Vedlegg 2 Endringer i programområdenes driftsrammer og vedlegg 3 Hovedoversikter i hht. budsjettforskriftens 12 er oppdatert i henhold til bystyrets vedtak. Rådmannens tilleggsnotat av til Økonomiplan er tatt med som nytt vedlegg 17. Rådmannen i Drammen,

3 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 71/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2010 Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2010 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2010 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2010 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2010 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2010 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2010 fastsettes til kr g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2010 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2010 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 4.1. b) Investeringsbudsjett 2010 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.2 og vedlegg III til innstillingen. Side 1 av 31

4 Sak 71/09 5. Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.3 og vedlegg III til innstillingen. 6. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.5 og vedlegg III til innstillingen. 8. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.6 og vedlegg III til innstillingen. 9. Budsjett 2010 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende lånerammer for 2010: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Barnehager KF kr e) Drammensbadet KF kr f) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 11. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2010 kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2011 eller senere med inntil 400 mill. kr. I forbindelse med 1. tertialrapport 2010 vurderes om deler av investeringsbudsjettet skal forskyves til 2011 eller senere. 12. For inntektsåret 2010 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 13. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2010 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 3,1%. 14. Drammen kommune legger opp til bosetting av 100 flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige barn, per år i perioden Det forusettes da at det desentraliserte Side 2 av 31

5 Sak 71/09 asylmottaket ikke utvides utover dagens 150 plasser. Ved en eventuell utvidelse av asylmottaket reduseres antallet flyktninger som bosettes i kommunen tilsvarende. 15. Marienlyst skole skal ta imot alle elevene fra Strømsø skole, samt avlaste Gulskogen skole. Definerte inntaksgrenser for Marienlyst skole vil bli vedtatt i bystyret våren Inntak til Marienlyst skole inntil da, åpner ikke for andre enn elever ved Gulskogen skole som vil få Marienlyst skole som sin nærskole. 16. Rådmannen vil følge opp spørsmålet om muligheten for etablering av et heldøgns lavterskeltilbud for rusavhengige i Drammen etter mønster av 24SJU i Oslo, jf. interpellasjon til bystyret 27. oktober Det er en forutsetning for eventuell etablering at tiltaket får statlig finansiering. 17. Kapitalkostnadene ved utvikling av stadionanlegget på Marienlyst Gamle Gress forutsettes finansiert gjennom økte leieinntekter. 18. Kommunens tjenestetilbud ved Killingen leirskole avvikles fra og med 1. januar Fram mot 1. tertialrapport 2010 bes Komiteen for byutvikling og kultur, i samråd med Drammen Kirkelige Fellesråd, om å utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen. 20. Det innledes en dialog med staten med sikte på at Drammen innlemmes i det program som er omtalt i den nye regjeringserklæringen (Soria Moria II) vedrørende en utvidelse av det statlige engasjementet i Groruddalsområdet til også å omfatte andre byområder. 21. Honorarsatsene for 2010 for styrene i de kommunale foretakene justeres i samsvar med lønnsveksten i kommunal sektor siden Det fremmes egen sak for bystyret i desember 2009 om innføring av fakturagebyr. Fakturering av pleie- og omsorgstjenester holdes utenfor ordningen. Forslag 1. Rådmannen bes om å fremme sak om å legge om søknadsprosedyren for barnehagebarn slik at hovedreglen blir at kommunen tar initiativ til å tildele plasser i stedet for at foreldrene søker til kommunen. Forslag 2. Drammen kommune etablerer en målrettet satsning på et mer kunnskapsbasert barnevern til beste for brukerne (barn, unge og familier). Kommunen skal ta initiativ til et faglig tettere samarbeid med Bufetat, og etablere samarbeidsavtaler som omfatter en klar rolle- og ansvarsstruktur mellom 1. og 2.linjetjenesten. Side 3 av 31

6 Sak 71/09 Forslag 3. I forbindelse med videre arbeid med prosjektet Fjell 2020 bes Rådmannen om å vurdere behovet for kortsiktige tiltak i bydelen Fjell, med bakgrunn i vedtak om Fjell 2020 i forrige Økonomiplan. Forslag 4 Rådmannen bes legge frem en plan for utfasing av oljefyr i private bygg i kommunen etter modell av Oslo kommunes tilsvarende plan. Det tas sikte på å igangsette tiltak i løpet av Saken behandles politisk senest i forbindelse med 1. tertial. Forslag 5. Fremtidig bruk av Killingen utredes i egen sak frem til neste rullering av Budsjett- og økonomiplan. Følgende føringer legges til grunn: Killingen skal ikke selges Killingen skal fortsatt ivareta tilbud og aktiviteter for barn og unge i Drammen kommune med spesielle behov. Organisasjoner i Drammen kommune som jobber med barn og unge må i kunne få gi innspill i denne prosessen. Drammen kommune skal sikre de skoleklasser som har søkt plass på Killingen i 2011 og 2012 plass på andre leirskoler. Forslag 6. Rådmannen bes om i egen sak å evaluere Idrettens inkluderingsarbeid og vurdere hvordan prosjektet kan videreføres. Buskerud idrettskrets, Drammen idrettsråd og Minoritetsrådet forusettes trukket inn i prosessen. Det må også vurderes om Fylkeskommunen kan trekkes inn som bidragsyter i videreføringen av Idrettens inkluderingsarbeid. Saken forutsettes politisk behandlet i forbindelse med 1. Tertialrapport. Inntil endelig vedtak om videreføring av Idrettens innkluderingsarbeid foreligger forutsettes det at de lag som er involvert i dette arbeid i dag kan fortsette sitt arbeid ved videreføring av de midler som lå inne i fjorårets budsjett.. Forslag 7 Arbeidet med å ivareta kulturlandskapet ved Myrsetervollene tillegges prioritet, og det skal tilrettelegges for beiting fra og med sommeren Forslag 8 Rådmannen bes om i egen sak å foreslå tiltak til forbedret samarbeid mellom institusjonene og frivillige lag og organisasjoner med fokus på økt aktivitet for brukerne av pleie- og omsorgs tjenester. Forslag 9. Samarbeidspartiene foreslår at parkeringsavgifter og tider i Sone 3 settes lik avgifter og tider i Sone 2. Det iverksettes en sak om å vurdere å etablere midlertidige avgiftsbelagte parkeringsplasser på deler av arealene til de to Strømsøskolene når disse nedlegges som skoler. Det må søkes samarbeid med NSB for å legge til rette for eventuell pendlerparkering på Strømsø skole. Side 4 av 31

7 Sak 71/09 Forslag 10. Rådmannen bes om å reise sak om kommunal overtagelse av brøyting og strøing av fortau i sentrum vinterstid, for så å viderefakturere denne kostnaden til huseierne etter selvkost prinsippet. Forslag 11. Rådmannen bes fremme sak om tiltak og fremdrift for å sikre at: 1. En trygg skolevei og Norges beste skole henger sammen. For å stimulere til at flere foreldre lar barna gå til skolen skal det foretas sikring av skoleveier, særlig ved veikryss og overganger. Skilting, merking, samt vedlikehold av fortau i nærheten av skoler skal ha høy prioritet. I godt vedlikehold legges også feiing om sommeren og tilstrekkelig brøyting om vinteren. 2. Sykkelstrategi for Drammen har et overordnet mål om å høyne andel sykkeltrafikk. Planen sier at Nøkkelen til dette er først og fremst å gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel. Det uttrykkes målformuleringer både for sykkelruter/sykkelveier og sykkelparkering. For å vri bruken fra bil til sykkel, skal sykkelveier holdes ved like og feies/brøytes tilstrekkelig for helårsbruk. Det skal arbeides for å etablere bedre/flere sykkelstier/sykkelbaner langs hovedferdselsårene. Forslag 12. Betalingssystemet endres slik at man kan sette sammen en SFO-uke ut fra eget behov, der man for eksempel kan ha fire dagers ettermiddagsplass og en dag med heldagsplass. Prisene skal tilpasses at det er faste ordninger det inngås avtale om. Forslag Sum Dr. Eiendom* 7,5 7, Kultur Rehab. Kirker 5 2,5 2, Skoger kirkegård 4,5 5 9,5 Marienlyst Gamle 3,0 3,0 gress, Kunstgress/kunstis** * Konvertering av oljekjeler fornybar energi. Fremdrift og status for gjennomføring av planen forutsettes avrapportert i 1. Tertialrapport fra Drammen Eiendom. Rapporten må inneholde: en oversikt over hvilke bygg som i dag er basert på oljefyring en tidsplan for når disse skal byttes ut Side 5 av 31

8 Sak 71/09 samt en kartlegging av energisparings-potensialet i Drammen Eiendoms byggningsmasse. Bystyret forutsetter at nye kommunale bygg baseres på miljøvennlig oppvarming, og at ved inngåelse av nye eller reforhandlete avtaler for kommunen i ikke kommunale bygg skal disse bygg fortrinnsvis være basert på miljøvennlig oppvarming. ** Investeringen skyves frem til 2010 for å ha stadion klar til å avikle NM finalen samt et eventuelt internasjonalt meterskap i bandy i forbindelse med Byjubileet i 2011 og for å gjennomføre nødvendige arbeider på Marienlyst samtidig i Side 6 av 31

9 Sak 71/09 Vedlegg I til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse vedtatt driftsbudsjett Hovedoversikt Mill kroner Revidert budsjett pr Økonomiplan Årsbudsjett Rammer pr. programområde 1-14: 2 140, , , , ,4 01 Barnehage 53,5 47,8 47,8 47,8 47,8 02 Oppvekst 150,4 154,8 154,8 154,8 154,8 03 Samfunnssikkerhet 39,2 40,3 40,3 40,3 40,3 04 Byutvikling 14,3 15,7 15,7 15,7 15,7 05 Helse 102,9 104,7 104,7 104,7 104,7 06 Kultur 161,9 168,1 166,7 166,8 166,8 07 Ledelse, org. og styring 162,9 156,8 156,8 156,8 156,8 08 Kompetanse, markedsføring, næring 6,4 4,5 4,5 4,5 4,5 09 Pleie og omsorg 707,1 715,8 718,3 733,5 733,5 10 Politisk styring 16,4 13,2 15,8 13,2 15,8 11 Samferdsel og fellesarealer 50,5 52,8 52,9 52,9 52,9 12 Skole 540,7 562,7 590,6 600,5 608,5 13 Sosiale tjenester 190,6 186,7 190,7 191,3 192,0 14 Vann og avløp -56,7-64,8-75,5-87,5-100,8 Sentrale inntekter , , , , ,8 Skatt , , , , ,8 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -542,6-545,1-547,0-543,6-544,5 Vedlikeholdstilskudd -40,9 0,0 Integreringstilskudd -57,3-58,1-57,6-58,4-58,4 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -17,1-21,9-14,2-17,1-11,3 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -48,2-36,5-19,0-9,8-4,0 Komp. merverdiavg. Andre -5,0-7,0-5,0-3,0-3,0 Kompensasjonstilskudd -31,8-30,3-33,1-34,7-33,8 Finansielle poster 51,3 50,4 71,6 99,7 108,8 Renteutgifter 53,3 56,0 63,9 72,2 78,7 Renteinntekter -43,0-40,8-38,7-39,6-39,6 Avdrag på lån=netto avdrag 30,5 36,6 43,1 49,8 57,3 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) 10,5-1,4 3,3 17,3 12,4 Overføring til/fra komm. bedrifter -111,9-71,3-71,3-71,3-71,3 Lindum AS -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Drammen Drift KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -23,9-28,3-28,3-28,3-28,3 Energiselskapet Buskerud AS -85,0-40,0-40,0-40,0-40,0 Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fellesutgifter/ufordelte poster 0,6 45,9 29,1 13,6 13,1 Årets premieavvik (Å190) -27,3-9,1-28,3 4,9 4,9 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 25,3 35,0 37,8 39,2 38,9 Premieavsetning (Å192) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 Effektiviseringskrav 0,0 0,0-20,4-36,7-36,7 Psykisk helsevern, midler til disp. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning lønnsreserve -1,4 28,6 28,6 27,4 27,2 Endring pensjonspremier - netto 0,0-12,7 7,4-25,2-25,2 Reserveavsetning drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 Motpost avskrivninger -109,8-109,8-109,8-109,8-109,8 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -40,6-9,0 9,2 7,3-9,8 Årsoppgjørsdisposisjoner 40,6 9,0-9,1-7,3 9,8 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 0,0 4,4 5,7 10,3 9,1 - bruk av ubundne fond -6,8 0,0 0,0-10,1 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -6,4-11,2-14,8-7,5 0,8 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 7 av 31

10 Sak 71/09 Vedlegg II til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2b) Drammen bykasse vedtatt investeringsbudsjett Mill kroner Sum Byutvikling 64,5 35,0 38,0 10,0 147,5 Oppgradering Strømsø Torg 49,0 12,0 13,0 74,0 Dr. Hansteins gate - opprusting 5,0 5,0 By- og boligutvikling i sentrum - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 15,0 By- og boligutstilling - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 15,0 P-plass Drammenshallen/Marienlyst skole 10,0 10,0 20,0 Forplass Drammensbadet 10,0 10,0 Bybrua - forprosjekt bære-evne/sikkerhet 2,0 2,0 Trafikksanering Sundhaugata/Smithestrømvn. 0,5 3,0 3,5 Elvebredden/Sigurd Kristiansen promenade - konseptutvikling/forprosjekt 3,0 3,0 05 Helsetjenester 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Lokal luftkvalitet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8-06 Kultur og fritid 26,0 13,0 7,0 8,5 54,5 Grunnerverv grøntarealer 1,0 1,0 1,0 3,0 Rehabilitering av idrettsanlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Kjøp av friluftsområder 0,5 0,5 0,5 1,5 Marienlyst gamle gress - kunstgress/kunstis 3,0 3,0 Rehabilitering av kirker 5,0 2,5 2,5 5,0 15,0 Restaur. Bragernes kirke (tidl. bevilg. 20 mill. kr) 10,0-10,0 Utvidelse av Skoger Kirkegård 4,5 5,0 9,5 Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0 Kulturskolen/G60 - instrumenter, utstyr mv. 1,0 1,0 2,0 Nytt betalingssystem Landfalltjerveien/Spiralen 0,5 0,5 07 Ledelse, organisasjon mv. 22,7 21,9 21,1 27,1 92,8 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 IKT utstyr Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Politiker PC-ordningen 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 13,5 36,0 E-handel system 0,8 0,8 3D bymodell - kart og fellesdata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kildesortering i Rådhuset 0,8 0,8 09 Pleie og omsorg 7,4 6,0 6,0 6,0 25,4 Årlig utskifting - inventar, medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjemmene Sansehager sykehjem 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 - Side 8 av 31

11 Sak 71/09 Mill kroner Sum Politisk styring 3,0 3,0 Oppgradering av Storstua 3,0 3,0 11 Samferdsel og fellesarealer 18,0 32,0 45,0 32,0 127,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur og parkanlegg 10,0 16,0 22,0 19,0 67,0 Nærmiljø/trafikksikkerhet/lekeplasser 3,0 5,0 5,0 5,0 18,0 Drammen Park - rehabilitering 2,0 3,0 5,0 Kollektivtrafikk-tiltak - kommunal egenandel 3,0 4,0 4,0 4,0 15,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 12,0 Rehabilitering gågater 10,0 10,0 12 Grunnskole 30,0 10,0 15,0 15,0 70,0 Inventar og utstyr i skolene 10,0 10,0 15,0 15,0 50,0 Inventar og utstyr nye anlegg 20,0 20,0 13 Sosiale tjenester 2, ,6 Inventar/utstyr - Småhusprosjektet/nytt natthjem 0,8 0,8 Inventar og utstyr - NAV-bygget 1,8 1,8 14 Vann og avløp 108,9 103,0 103,0 103,0 417,9 Vann - lekkasjereduksjoner mv. 30,9 29,6 29,6 29,6 119,7 Vann i hht. ny hovedplan 2,0 2,0 2,0 6,0 Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. 15,0 15,0 Avløp 63,0 63,0 63,0 63,0 252,0 Avløp i hht. ny hovedplan 2,4 2,4 2,4 7,2 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 18,0 Sum investeringer Drammen bykasse 283,3 221,1 235,3 201,8 941,5 Side 9 av 31

12 Sak 71/09 Drammen bykasses investeringsbudsjett saldering Tekst/mill kroner Økonomiplan Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 283,3 221,1 235,3 201,8 941,5 Videreutlån av Husbankmidler 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 Avdragsutgifter videreutlån 9,4 10,7 10,7 10,7 41,5 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 354,9 294,0 308,2 274,7 957,1 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statstilskudd 0,0 0,0 Momskompensasjon investeringer -4,4-5,7-10,3-9,1-29,4 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -9,4-10,7-10,7-10,7-41,5 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -60,0-60,0-60,0-60,0-240,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -78,1-80,7-85,3-84,1-328,1 Eksterne låneopptak investeringer -276,8-213,3-222,9-190,6-903,7 Sum anskaffelse av midler -354,9-294,0-308,2-274,7-957,1 Side 10 av 31

13 Sak 71/09 Vedlegg III til bystyrets vedtak (jf. pkt. 3b og 8b) Drammen Eiendom KF vedtatt investeringsbudsjett Mill kroner Sum Barnehager 5,0 11,0 26,0 16,0 58,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Etablering av nye barnehageplasser 10,0 25,0 15,0 50,0 Parktunet barnehage - utvidelse (tidl. bev. 3 mill. kr) 4,0 4,0 02 Oppvekst - 1,0 10,0 10,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 1,0 10,0 10,0 21,0 06 Kultur og fritid 13,0 3,0 3,0 3,0 22,0 Marienlyst gml. Gress - stadionutvikling 10,0 10,0 Oppgradering bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 2,5 0,5 0,5 0,5 4,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Forprosjekt - utbygging av Borggården 2,0 09 Pleie og omsorg 15,3 35,0 4,0 4,0 58,3 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede i Iver Holtersgt. (Tidl. bevilgning 20 mill. kr) 0,4 0,4 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Blentenborg - nytt bofellsskap for voksne multifunksjonshemmede (Tidl. bevilgning 20 mill. kr) 0,4 0,4 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenester - bofelelsskap for aldersdemente 10,0 31,0 41,0 Geriatrisk komp.senter - arealbehovsutredning 0,5 0,5 12 Skole 137,5 42,0 75,0 55,0 309,5 Ny ungdomsskole Marienlyst (tidl. bev. 189,2 mill. kr) 62,5 62,5 Skoger skole - oppgradering/flerbrukshall (tidl. bevilget 49 mill. kr) 50,0 50,0 Utvidelse/ombygging Åskollen skole 1,0 30,0 20,0 51,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 30,0 20,0 50,0 Brandengen skole -rehabilitering tak og vinduer 15,0 15,0 Utbygging/ombygging Svensedammen skole 10,0 11,0 21,0 Tilpasning/oppgradering pga. økt elevtall 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 13 Sosiale tjenester 38,5 16,0 16,0 16,0 86,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Rehabilitering/utvidelse Fjellheim 20,0 20,0 Nytt natthjem 2,5 2,5 Side 11 av 31

14 Sak 71/09 Mill kroner Sum Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 11,5 11,5 14,0 14,0 51,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 7,5 7,5 10,0 10,0 35,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 - Drammen Eiendom KF - utvikling eiendomsmassen 14,7 5,0 5,0 5,0 29,7 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utvikling av eiendommer 9,7 9,7 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett saldering Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Sum anvendelse av midler 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Statstilskudd -4,9-13,4 0,0 0,0-18,3 Momskompensasjon investeringer -9,1-12,6-14,7-15,8-52,3 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -17,0-29,0-17,7-18,8-82,6 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -221,0-96,0-135,8-104,7-557,4 Sum anskaffelse av midler -238,0-125,0-153,5-123,5-640,0 Vedtatt investeringsbudsjett øvrige kommunale foretak Mill kroner Sum Investeringsramme Drammen Drift KF 6,0 2,0 1,5 1,5 11,0 Investeringsramme Drammen Barnehager KF 2,0 2,0 Investeringsramme Drammensbadet KF 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringer 8,5 2,5 2,0 2,0 15,0 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -6,0-2,0-1,5-1,5-11,0 Låneramme Drammen Barnehager KF -2,0-2,0 Låneramme Drammensbadet KF -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0 Sum finansiering -8,5-2,5-2,0-2,0-15,0 Side 12 av 31

15 Sak 71/09 Vedlegg IV til bystyrets vedtak (jf. pkt. 13) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2010 Virkning fra Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Satser 2009 Satser 2010 Inntil 2,5G kr 590 kr 590 Fra 2,5G til 6G kr kr Over 6G kr kr Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30% 30% Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 50% 50% Satsene gjelder pr måned. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2009 Satser 2010 Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 488 Kr 506 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 244 Kr 254 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg). Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk). Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter). Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, <1 meter). Kr 313 Kr 325 Minimum Kr 488 Minimum Kr 506 Kr 856 Kr 881 Kr 106 Kr 111 Kr 100 Kr 100 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, >1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 66 Kr 66 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 144 Kr 151 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 235 Kr 246 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time). Kr 563 Kr 563 Side 13 av 31

16 Sak 71/09 Prisliste tilsyn: Satser 2009 Satser 2010 Vanlige fyringsanlegg gjelder ett fyringsanlegg per boligenh. Kr Kr Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 621 Kr 663 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 425 Kr 446 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Større fyringsanlegg (per stk). Fabrikkfyringsanlegg (per stk). Minimum Kr Minimum Kr Kr Kr Kr Kr Ikke lovpålagte tjenester Satser 2009 Satser 2010 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 840 Kr 840 *) Satsene er inkludert mva. Programområde 06 Kultur Satser 2009 Satser 2010 Kulturskolen Årsavgift kr kr Kultur øvrige satser Union Scene - utleie til private/næring økes med 10% økes med 3,1% Union Rock - per arrangement kr kr G60: Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 150 kr 155 Langtidsleie per måned kr kr Killingen leirskole, pris per elev kr kr Vegavgift Spiralen/Landfalltjern: - Enkel tur kr 30 kr 31 - Årskort begge veier kr 500 kr 515 Side 14 av 31

17 Sak 71/09 Begravelser, bisettelser mv. Satser 2009 Satser 2010 Leie av kapell inkl. kremasjonsavgift Leie av kapell inkl. kremasjonsavgift kr kr Leie av kapell ved begravelser kr kr Kremasjonsavgift bisettelser i kirker og andre trossamfunn kr kr Kremasjonsavgift utenbys innbyggere kr kr Begravelse utenbys innbyggere kr kr Festeavgift per år utover fredningstiden *) kr 125 kr 130 Festeavgift per år reservering av grav kr kr *) Ihht.gravfedsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister) og 15 år (urner) Kultur - idrett Leiepriser per time: Satser 2009 Satser 2010 Turnhallen Trening ukedager kr 180 kr 185 Trening helg kr 180 kr 185 Arrangement per dag kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 300 kr 310 Gymsal kr 180 kr 185 Speilsal kr 180 kr 185 Møterom kr 180 kr 185 Styrkerom kr 180 kr 185 Bedrift kr 420 kr 430 Kamper/turneringer og lignende kr 420 kr 430 Pistolbane per leietaker kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Programområde 09 Pleie og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester Dagsenter pr. opphold * Trygghetsalarm pr. år Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Inntekt: Inntil 2 G kr 61 kr 66 kr 898 kr G kr 61 kr 66 kr 1797 kr 1853 Over 3 G kr 61 kr 66 kr 2873 kr 2962 Side 15 av 31

18 Sak 71/09 Praktisk bistand pr time Hjemmehjelp pr time Korttidsopphold pr døgn * Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Inntekt: Inntil 2 G kr 50 kr 52 kr 121 kr G kr 150 kr 155 kr 121 kr 125 Over 3 G kr 334 kr 344 kr 121 kr 125 G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig pr.1. mai) * Regulert av sentrale forskrifter Dette gjelder også vederlag for langtidsopphold i institusjon Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Parkeringspriser *) Satser 2009 Satser 2010 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time kr 20 kr 21 Andre time kr 24 kr 25 Fra og med tredje time kr 30 kr 30 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats pr. time kr 17 kr 17 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 17 kr 17 Ubegrenset parkeringstid Avgiftssperiode: Alle dager kl Marienlyst P-kjeller Sats per time kr 17 kr 17 Avgiftsperiode: Alle dager kl *) Satsene er inkl. mva. Side 16 av 31

19 Sak 71/09 Utleie av kommunal gategrunn Satser 2009 Pris pr m2 pr dag Satser 2010 Pris pr m2 pr dag A. Riggplass, container o.l. Riggplass kr 3,10 kr 3,20 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsavtale. Gebyr i indre byområde kr 15,00 kr 15,50 Container (fri leie 1 uke) kr 40,00 kr 41,00 Gebyr i ytre byområde kr 8,00 kr 8,00 Ved plassering av container på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve kr 3,30 kr 3,40 Uten skjenkeløyve < 50 m2 kr 0,55 kr 0,60 Uten skjenkeløyve > 50 m2 kr 1,10 kr 1,10 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie kr 12,50 kr 12,90 Tilfeldig utvidelse av leieareal kr 12,50 kr 12,90 D. Arrangementer og stands Ikke-kommersielt kr 0,00 kr 0,00 Kommersielt (per gang ev som dagleie) kr 1 565,00 kr 1 610,00 E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) Ηelårsavtaler (per kvm/år) kr ,00 kr ,00 F. Gatesalg og fortausalg Kortvarig/dagleie kr 12,50 kr 12,90 Juletresalg kr 5,00 kr 5,00 Gebyrsatser graveinstruks Satser 2009 Satser 2010 Per gravetillatelse kr kr Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 132 kr 136 Side 17 av 31

20 Sak 71/09 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (innt. < 2,5 G) Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Plasstype: 1 dag = 20 % kr 530 kr 550 kr 160 kr dager/ formiddagsplass = 40 % kr kr kr 280 kr dager/ ettermiddagsplass = 60 % kr kr kr 410 kr dager = 80% kr kr kr 540 kr dager = 100 % kr kr kr 680 kr 700 Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr 3. Dette gjelder kun 100% plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Satser 2009 Satser 2010 Gymsal pr. time kr 200 kr 200 Klasserom pr. kveld kr 300 kr 300 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløpsgebyr *) Prognose Satser 2009 Satser 2010 Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Fastledd pr år: Vann kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 Avløp kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 Kr pr kubikkmeter: Vann kr12,31 kr12,93 kr 13,84 kr 15,21 kr 16,74 Avløp kr 22,18 kr 23,29 kr 25,61 kr 28,18 kr 29,58 Gebyutvikling i % Vann 5% 7% 10% 10% Avløp 5% 10% 10% 5% *) Satsene er inkl. mva. Side 18 av 31

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010

Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: R. Paulsen/R. I. Olsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 09/11413-7 Dato: 03.11.2009 Innstilling til: Bystyret Økonomiplan 2010-2013 Årsplan og budsjett 2010 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr.

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr. V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra 1.1.2013 (jfr. vedtak 11) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 650 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015 Virkning fra 1.1.2015 (jfr. vedtakets pkt. 12) Programområde 01 Barnehager *) Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser 2014 Satser

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 - Årsplan og budsjett 2011

Økonomiplan 2011-2014 - Årsplan og budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 - Årsplan og budsjett 2011 Frydenhaug skole nytt bygg Bystyrets vedtak 23.11.2010 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2011 Vedtatt av Drammen bystyre 23.11.2010 Dette dokumentet

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket)

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser fra 1.5.2015

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning.

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-12 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 29.10.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2012-2015 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 101/11 11/12070-10 22.11.2011 Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2012-2015.

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Økonomiplan 2010 2013 Rådmannens forslag Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Utfordingsbildet i planperioden Føringer fra økonomiplan 2009-2012: Økte husleie- og driftskostnader Statsbudsjettet 2010

Detaljer

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 145/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/13536-10 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 26.11.2013 Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN 2014-2017/ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Innstilling til bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Innstilling til bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 113/12 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 12/12485-11 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 20.11.2012

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg Egenbetalingssatser i Helse og omsorg BESKRIVELSE Forutsetninger 2016 2017 Nto inntekt Helse og omsorg siste ligning Fra kr Til kr Hjemmehjelp abonnement inntil 2G 92 576 185 152 190,00 200,00 Hjemmehjelp

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020. Status: =iverksatt I=ikke

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 20.11.2007 Fra saksnr.: 97/07 Fra/til kl. 17.00/* Til saksnr.: 106/07 Møtested: Formannskapssalen - kl. 14.00

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 oppdatert per 2. tertial 2017 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

GJENNOMFØRING AV VEDTAK KNYTTET TIL 1. TERTIALRAPPORT, SAMT HALVÅRSRAPPORT Rapport pr for Drammen bykasse tas til orientering.

GJENNOMFØRING AV VEDTAK KNYTTET TIL 1. TERTIALRAPPORT, SAMT HALVÅRSRAPPORT Rapport pr for Drammen bykasse tas til orientering. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 0085/02 Saksbeh. Marianne Thorstensen Arkivsaksnr. 02/04623-042 Org.enhet Rådmannen Møtedato 27.08.2002 Utvalg Bystyret GJENNOMFØRING AV VEDTAK KNYTTET

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av bystyre 25.11.2014 ØKONOMIPLAN 2015-2018 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2015 Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen bystyre vedtok 25. november 2014 økonomiplan

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan 2011-2014

A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan 2011-2014 A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan 2011-2014 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 94/10 10/7893-16 23.11.2010 Status : =iverksatt I=ikke iverksatt Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt av bystyret 26.11.2013 ØKONOMIPLAN 2014-2017 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2014 Vedtatt av Drammen bystyre 26.11.2013 Dette dokumentet inneholder rådmannens forslag

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 80/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-7 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 18.06.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer