Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2010-2013 - Årsplan og budsjett 2010"

Transkript

1 Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010 Bystyrets vedtak

2 ØKONOMIPLAN ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2010 Vedtatt av Drammen bystyre Dette dokumentet er et nytt opptrykk av rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2010, ajourført etter bystyrets vedtak I forhold til tidligere versjon er det foretatt følgende endringer og suppleringer: Utskrift av møteprotokollen fra bystyrets budsjettbehandling inkl. oppdaterte talloppstillinger i samsvar med de endringer bystyret vedtok. Utskrift av møteprotokollen er trykket på gule ark foran i boken. Rådmannen har foretatt enkelte justeringer i BMS-målekartene for Vedlegg 1 er justert i samsvar med dette. Vedlegg 2 Endringer i programområdenes driftsrammer og vedlegg 3 Hovedoversikter i hht. budsjettforskriftens 12 er oppdatert i henhold til bystyrets vedtak. Rådmannens tilleggsnotat av til Økonomiplan er tatt med som nytt vedlegg 17. Rådmannen i Drammen,

3 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 71/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2010 Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2010 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2010 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2010 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2010 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2010 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2010 fastsettes til kr g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2010 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2010 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 4.1. b) Investeringsbudsjett 2010 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.2 og vedlegg III til innstillingen. Side 1 av 31

4 Sak 71/09 5. Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.3 og vedlegg III til innstillingen. 6. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.5 og vedlegg III til innstillingen. 8. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.6 og vedlegg III til innstillingen. 9. Budsjett 2010 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende lånerammer for 2010: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Barnehager KF kr e) Drammensbadet KF kr f) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 11. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2010 kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2011 eller senere med inntil 400 mill. kr. I forbindelse med 1. tertialrapport 2010 vurderes om deler av investeringsbudsjettet skal forskyves til 2011 eller senere. 12. For inntektsåret 2010 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 13. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2010 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 3,1%. 14. Drammen kommune legger opp til bosetting av 100 flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige barn, per år i perioden Det forusettes da at det desentraliserte Side 2 av 31

5 Sak 71/09 asylmottaket ikke utvides utover dagens 150 plasser. Ved en eventuell utvidelse av asylmottaket reduseres antallet flyktninger som bosettes i kommunen tilsvarende. 15. Marienlyst skole skal ta imot alle elevene fra Strømsø skole, samt avlaste Gulskogen skole. Definerte inntaksgrenser for Marienlyst skole vil bli vedtatt i bystyret våren Inntak til Marienlyst skole inntil da, åpner ikke for andre enn elever ved Gulskogen skole som vil få Marienlyst skole som sin nærskole. 16. Rådmannen vil følge opp spørsmålet om muligheten for etablering av et heldøgns lavterskeltilbud for rusavhengige i Drammen etter mønster av 24SJU i Oslo, jf. interpellasjon til bystyret 27. oktober Det er en forutsetning for eventuell etablering at tiltaket får statlig finansiering. 17. Kapitalkostnadene ved utvikling av stadionanlegget på Marienlyst Gamle Gress forutsettes finansiert gjennom økte leieinntekter. 18. Kommunens tjenestetilbud ved Killingen leirskole avvikles fra og med 1. januar Fram mot 1. tertialrapport 2010 bes Komiteen for byutvikling og kultur, i samråd med Drammen Kirkelige Fellesråd, om å utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen. 20. Det innledes en dialog med staten med sikte på at Drammen innlemmes i det program som er omtalt i den nye regjeringserklæringen (Soria Moria II) vedrørende en utvidelse av det statlige engasjementet i Groruddalsområdet til også å omfatte andre byområder. 21. Honorarsatsene for 2010 for styrene i de kommunale foretakene justeres i samsvar med lønnsveksten i kommunal sektor siden Det fremmes egen sak for bystyret i desember 2009 om innføring av fakturagebyr. Fakturering av pleie- og omsorgstjenester holdes utenfor ordningen. Forslag 1. Rådmannen bes om å fremme sak om å legge om søknadsprosedyren for barnehagebarn slik at hovedreglen blir at kommunen tar initiativ til å tildele plasser i stedet for at foreldrene søker til kommunen. Forslag 2. Drammen kommune etablerer en målrettet satsning på et mer kunnskapsbasert barnevern til beste for brukerne (barn, unge og familier). Kommunen skal ta initiativ til et faglig tettere samarbeid med Bufetat, og etablere samarbeidsavtaler som omfatter en klar rolle- og ansvarsstruktur mellom 1. og 2.linjetjenesten. Side 3 av 31

6 Sak 71/09 Forslag 3. I forbindelse med videre arbeid med prosjektet Fjell 2020 bes Rådmannen om å vurdere behovet for kortsiktige tiltak i bydelen Fjell, med bakgrunn i vedtak om Fjell 2020 i forrige Økonomiplan. Forslag 4 Rådmannen bes legge frem en plan for utfasing av oljefyr i private bygg i kommunen etter modell av Oslo kommunes tilsvarende plan. Det tas sikte på å igangsette tiltak i løpet av Saken behandles politisk senest i forbindelse med 1. tertial. Forslag 5. Fremtidig bruk av Killingen utredes i egen sak frem til neste rullering av Budsjett- og økonomiplan. Følgende føringer legges til grunn: Killingen skal ikke selges Killingen skal fortsatt ivareta tilbud og aktiviteter for barn og unge i Drammen kommune med spesielle behov. Organisasjoner i Drammen kommune som jobber med barn og unge må i kunne få gi innspill i denne prosessen. Drammen kommune skal sikre de skoleklasser som har søkt plass på Killingen i 2011 og 2012 plass på andre leirskoler. Forslag 6. Rådmannen bes om i egen sak å evaluere Idrettens inkluderingsarbeid og vurdere hvordan prosjektet kan videreføres. Buskerud idrettskrets, Drammen idrettsråd og Minoritetsrådet forusettes trukket inn i prosessen. Det må også vurderes om Fylkeskommunen kan trekkes inn som bidragsyter i videreføringen av Idrettens inkluderingsarbeid. Saken forutsettes politisk behandlet i forbindelse med 1. Tertialrapport. Inntil endelig vedtak om videreføring av Idrettens innkluderingsarbeid foreligger forutsettes det at de lag som er involvert i dette arbeid i dag kan fortsette sitt arbeid ved videreføring av de midler som lå inne i fjorårets budsjett.. Forslag 7 Arbeidet med å ivareta kulturlandskapet ved Myrsetervollene tillegges prioritet, og det skal tilrettelegges for beiting fra og med sommeren Forslag 8 Rådmannen bes om i egen sak å foreslå tiltak til forbedret samarbeid mellom institusjonene og frivillige lag og organisasjoner med fokus på økt aktivitet for brukerne av pleie- og omsorgs tjenester. Forslag 9. Samarbeidspartiene foreslår at parkeringsavgifter og tider i Sone 3 settes lik avgifter og tider i Sone 2. Det iverksettes en sak om å vurdere å etablere midlertidige avgiftsbelagte parkeringsplasser på deler av arealene til de to Strømsøskolene når disse nedlegges som skoler. Det må søkes samarbeid med NSB for å legge til rette for eventuell pendlerparkering på Strømsø skole. Side 4 av 31

7 Sak 71/09 Forslag 10. Rådmannen bes om å reise sak om kommunal overtagelse av brøyting og strøing av fortau i sentrum vinterstid, for så å viderefakturere denne kostnaden til huseierne etter selvkost prinsippet. Forslag 11. Rådmannen bes fremme sak om tiltak og fremdrift for å sikre at: 1. En trygg skolevei og Norges beste skole henger sammen. For å stimulere til at flere foreldre lar barna gå til skolen skal det foretas sikring av skoleveier, særlig ved veikryss og overganger. Skilting, merking, samt vedlikehold av fortau i nærheten av skoler skal ha høy prioritet. I godt vedlikehold legges også feiing om sommeren og tilstrekkelig brøyting om vinteren. 2. Sykkelstrategi for Drammen har et overordnet mål om å høyne andel sykkeltrafikk. Planen sier at Nøkkelen til dette er først og fremst å gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel. Det uttrykkes målformuleringer både for sykkelruter/sykkelveier og sykkelparkering. For å vri bruken fra bil til sykkel, skal sykkelveier holdes ved like og feies/brøytes tilstrekkelig for helårsbruk. Det skal arbeides for å etablere bedre/flere sykkelstier/sykkelbaner langs hovedferdselsårene. Forslag 12. Betalingssystemet endres slik at man kan sette sammen en SFO-uke ut fra eget behov, der man for eksempel kan ha fire dagers ettermiddagsplass og en dag med heldagsplass. Prisene skal tilpasses at det er faste ordninger det inngås avtale om. Forslag Sum Dr. Eiendom* 7,5 7, Kultur Rehab. Kirker 5 2,5 2, Skoger kirkegård 4,5 5 9,5 Marienlyst Gamle 3,0 3,0 gress, Kunstgress/kunstis** * Konvertering av oljekjeler fornybar energi. Fremdrift og status for gjennomføring av planen forutsettes avrapportert i 1. Tertialrapport fra Drammen Eiendom. Rapporten må inneholde: en oversikt over hvilke bygg som i dag er basert på oljefyring en tidsplan for når disse skal byttes ut Side 5 av 31

8 Sak 71/09 samt en kartlegging av energisparings-potensialet i Drammen Eiendoms byggningsmasse. Bystyret forutsetter at nye kommunale bygg baseres på miljøvennlig oppvarming, og at ved inngåelse av nye eller reforhandlete avtaler for kommunen i ikke kommunale bygg skal disse bygg fortrinnsvis være basert på miljøvennlig oppvarming. ** Investeringen skyves frem til 2010 for å ha stadion klar til å avikle NM finalen samt et eventuelt internasjonalt meterskap i bandy i forbindelse med Byjubileet i 2011 og for å gjennomføre nødvendige arbeider på Marienlyst samtidig i Side 6 av 31

9 Sak 71/09 Vedlegg I til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse vedtatt driftsbudsjett Hovedoversikt Mill kroner Revidert budsjett pr Økonomiplan Årsbudsjett Rammer pr. programområde 1-14: 2 140, , , , ,4 01 Barnehage 53,5 47,8 47,8 47,8 47,8 02 Oppvekst 150,4 154,8 154,8 154,8 154,8 03 Samfunnssikkerhet 39,2 40,3 40,3 40,3 40,3 04 Byutvikling 14,3 15,7 15,7 15,7 15,7 05 Helse 102,9 104,7 104,7 104,7 104,7 06 Kultur 161,9 168,1 166,7 166,8 166,8 07 Ledelse, org. og styring 162,9 156,8 156,8 156,8 156,8 08 Kompetanse, markedsføring, næring 6,4 4,5 4,5 4,5 4,5 09 Pleie og omsorg 707,1 715,8 718,3 733,5 733,5 10 Politisk styring 16,4 13,2 15,8 13,2 15,8 11 Samferdsel og fellesarealer 50,5 52,8 52,9 52,9 52,9 12 Skole 540,7 562,7 590,6 600,5 608,5 13 Sosiale tjenester 190,6 186,7 190,7 191,3 192,0 14 Vann og avløp -56,7-64,8-75,5-87,5-100,8 Sentrale inntekter , , , , ,8 Skatt , , , , ,8 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -542,6-545,1-547,0-543,6-544,5 Vedlikeholdstilskudd -40,9 0,0 Integreringstilskudd -57,3-58,1-57,6-58,4-58,4 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -17,1-21,9-14,2-17,1-11,3 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -48,2-36,5-19,0-9,8-4,0 Komp. merverdiavg. Andre -5,0-7,0-5,0-3,0-3,0 Kompensasjonstilskudd -31,8-30,3-33,1-34,7-33,8 Finansielle poster 51,3 50,4 71,6 99,7 108,8 Renteutgifter 53,3 56,0 63,9 72,2 78,7 Renteinntekter -43,0-40,8-38,7-39,6-39,6 Avdrag på lån=netto avdrag 30,5 36,6 43,1 49,8 57,3 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) 10,5-1,4 3,3 17,3 12,4 Overføring til/fra komm. bedrifter -111,9-71,3-71,3-71,3-71,3 Lindum AS -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Drammen Drift KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -23,9-28,3-28,3-28,3-28,3 Energiselskapet Buskerud AS -85,0-40,0-40,0-40,0-40,0 Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fellesutgifter/ufordelte poster 0,6 45,9 29,1 13,6 13,1 Årets premieavvik (Å190) -27,3-9,1-28,3 4,9 4,9 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 25,3 35,0 37,8 39,2 38,9 Premieavsetning (Å192) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 Effektiviseringskrav 0,0 0,0-20,4-36,7-36,7 Psykisk helsevern, midler til disp. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning lønnsreserve -1,4 28,6 28,6 27,4 27,2 Endring pensjonspremier - netto 0,0-12,7 7,4-25,2-25,2 Reserveavsetning drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 Motpost avskrivninger -109,8-109,8-109,8-109,8-109,8 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -40,6-9,0 9,2 7,3-9,8 Årsoppgjørsdisposisjoner 40,6 9,0-9,1-7,3 9,8 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 0,0 4,4 5,7 10,3 9,1 - bruk av ubundne fond -6,8 0,0 0,0-10,1 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -6,4-11,2-14,8-7,5 0,8 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 7 av 31

10 Sak 71/09 Vedlegg II til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2b) Drammen bykasse vedtatt investeringsbudsjett Mill kroner Sum Byutvikling 64,5 35,0 38,0 10,0 147,5 Oppgradering Strømsø Torg 49,0 12,0 13,0 74,0 Dr. Hansteins gate - opprusting 5,0 5,0 By- og boligutvikling i sentrum - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 15,0 By- og boligutstilling - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 15,0 P-plass Drammenshallen/Marienlyst skole 10,0 10,0 20,0 Forplass Drammensbadet 10,0 10,0 Bybrua - forprosjekt bære-evne/sikkerhet 2,0 2,0 Trafikksanering Sundhaugata/Smithestrømvn. 0,5 3,0 3,5 Elvebredden/Sigurd Kristiansen promenade - konseptutvikling/forprosjekt 3,0 3,0 05 Helsetjenester 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Lokal luftkvalitet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8-06 Kultur og fritid 26,0 13,0 7,0 8,5 54,5 Grunnerverv grøntarealer 1,0 1,0 1,0 3,0 Rehabilitering av idrettsanlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Kjøp av friluftsområder 0,5 0,5 0,5 1,5 Marienlyst gamle gress - kunstgress/kunstis 3,0 3,0 Rehabilitering av kirker 5,0 2,5 2,5 5,0 15,0 Restaur. Bragernes kirke (tidl. bevilg. 20 mill. kr) 10,0-10,0 Utvidelse av Skoger Kirkegård 4,5 5,0 9,5 Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0 Kulturskolen/G60 - instrumenter, utstyr mv. 1,0 1,0 2,0 Nytt betalingssystem Landfalltjerveien/Spiralen 0,5 0,5 07 Ledelse, organisasjon mv. 22,7 21,9 21,1 27,1 92,8 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 IKT utstyr Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Politiker PC-ordningen 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 13,5 36,0 E-handel system 0,8 0,8 3D bymodell - kart og fellesdata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kildesortering i Rådhuset 0,8 0,8 09 Pleie og omsorg 7,4 6,0 6,0 6,0 25,4 Årlig utskifting - inventar, medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjemmene Sansehager sykehjem 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 - Side 8 av 31

11 Sak 71/09 Mill kroner Sum Politisk styring 3,0 3,0 Oppgradering av Storstua 3,0 3,0 11 Samferdsel og fellesarealer 18,0 32,0 45,0 32,0 127,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur og parkanlegg 10,0 16,0 22,0 19,0 67,0 Nærmiljø/trafikksikkerhet/lekeplasser 3,0 5,0 5,0 5,0 18,0 Drammen Park - rehabilitering 2,0 3,0 5,0 Kollektivtrafikk-tiltak - kommunal egenandel 3,0 4,0 4,0 4,0 15,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 12,0 Rehabilitering gågater 10,0 10,0 12 Grunnskole 30,0 10,0 15,0 15,0 70,0 Inventar og utstyr i skolene 10,0 10,0 15,0 15,0 50,0 Inventar og utstyr nye anlegg 20,0 20,0 13 Sosiale tjenester 2, ,6 Inventar/utstyr - Småhusprosjektet/nytt natthjem 0,8 0,8 Inventar og utstyr - NAV-bygget 1,8 1,8 14 Vann og avløp 108,9 103,0 103,0 103,0 417,9 Vann - lekkasjereduksjoner mv. 30,9 29,6 29,6 29,6 119,7 Vann i hht. ny hovedplan 2,0 2,0 2,0 6,0 Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. 15,0 15,0 Avløp 63,0 63,0 63,0 63,0 252,0 Avløp i hht. ny hovedplan 2,4 2,4 2,4 7,2 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 18,0 Sum investeringer Drammen bykasse 283,3 221,1 235,3 201,8 941,5 Side 9 av 31

12 Sak 71/09 Drammen bykasses investeringsbudsjett saldering Tekst/mill kroner Økonomiplan Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 283,3 221,1 235,3 201,8 941,5 Videreutlån av Husbankmidler 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 Avdragsutgifter videreutlån 9,4 10,7 10,7 10,7 41,5 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 354,9 294,0 308,2 274,7 957,1 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statstilskudd 0,0 0,0 Momskompensasjon investeringer -4,4-5,7-10,3-9,1-29,4 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -9,4-10,7-10,7-10,7-41,5 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -60,0-60,0-60,0-60,0-240,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -78,1-80,7-85,3-84,1-328,1 Eksterne låneopptak investeringer -276,8-213,3-222,9-190,6-903,7 Sum anskaffelse av midler -354,9-294,0-308,2-274,7-957,1 Side 10 av 31

13 Sak 71/09 Vedlegg III til bystyrets vedtak (jf. pkt. 3b og 8b) Drammen Eiendom KF vedtatt investeringsbudsjett Mill kroner Sum Barnehager 5,0 11,0 26,0 16,0 58,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Etablering av nye barnehageplasser 10,0 25,0 15,0 50,0 Parktunet barnehage - utvidelse (tidl. bev. 3 mill. kr) 4,0 4,0 02 Oppvekst - 1,0 10,0 10,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 1,0 10,0 10,0 21,0 06 Kultur og fritid 13,0 3,0 3,0 3,0 22,0 Marienlyst gml. Gress - stadionutvikling 10,0 10,0 Oppgradering bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 2,5 0,5 0,5 0,5 4,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Forprosjekt - utbygging av Borggården 2,0 09 Pleie og omsorg 15,3 35,0 4,0 4,0 58,3 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede i Iver Holtersgt. (Tidl. bevilgning 20 mill. kr) 0,4 0,4 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Blentenborg - nytt bofellsskap for voksne multifunksjonshemmede (Tidl. bevilgning 20 mill. kr) 0,4 0,4 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenester - bofelelsskap for aldersdemente 10,0 31,0 41,0 Geriatrisk komp.senter - arealbehovsutredning 0,5 0,5 12 Skole 137,5 42,0 75,0 55,0 309,5 Ny ungdomsskole Marienlyst (tidl. bev. 189,2 mill. kr) 62,5 62,5 Skoger skole - oppgradering/flerbrukshall (tidl. bevilget 49 mill. kr) 50,0 50,0 Utvidelse/ombygging Åskollen skole 1,0 30,0 20,0 51,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 30,0 20,0 50,0 Brandengen skole -rehabilitering tak og vinduer 15,0 15,0 Utbygging/ombygging Svensedammen skole 10,0 11,0 21,0 Tilpasning/oppgradering pga. økt elevtall 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 13 Sosiale tjenester 38,5 16,0 16,0 16,0 86,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Rehabilitering/utvidelse Fjellheim 20,0 20,0 Nytt natthjem 2,5 2,5 Side 11 av 31

14 Sak 71/09 Mill kroner Sum Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 11,5 11,5 14,0 14,0 51,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 7,5 7,5 10,0 10,0 35,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 - Drammen Eiendom KF - utvikling eiendomsmassen 14,7 5,0 5,0 5,0 29,7 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utvikling av eiendommer 9,7 9,7 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett saldering Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Sum anvendelse av midler 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Statstilskudd -4,9-13,4 0,0 0,0-18,3 Momskompensasjon investeringer -9,1-12,6-14,7-15,8-52,3 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -17,0-29,0-17,7-18,8-82,6 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -221,0-96,0-135,8-104,7-557,4 Sum anskaffelse av midler -238,0-125,0-153,5-123,5-640,0 Vedtatt investeringsbudsjett øvrige kommunale foretak Mill kroner Sum Investeringsramme Drammen Drift KF 6,0 2,0 1,5 1,5 11,0 Investeringsramme Drammen Barnehager KF 2,0 2,0 Investeringsramme Drammensbadet KF 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringer 8,5 2,5 2,0 2,0 15,0 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -6,0-2,0-1,5-1,5-11,0 Låneramme Drammen Barnehager KF -2,0-2,0 Låneramme Drammensbadet KF -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0 Sum finansiering -8,5-2,5-2,0-2,0-15,0 Side 12 av 31

15 Sak 71/09 Vedlegg IV til bystyrets vedtak (jf. pkt. 13) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2010 Virkning fra Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Satser 2009 Satser 2010 Inntil 2,5G kr 590 kr 590 Fra 2,5G til 6G kr kr Over 6G kr kr Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30% 30% Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 50% 50% Satsene gjelder pr måned. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2009 Satser 2010 Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 488 Kr 506 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 244 Kr 254 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg). Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk). Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter). Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, <1 meter). Kr 313 Kr 325 Minimum Kr 488 Minimum Kr 506 Kr 856 Kr 881 Kr 106 Kr 111 Kr 100 Kr 100 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, >1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 66 Kr 66 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 144 Kr 151 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 235 Kr 246 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time). Kr 563 Kr 563 Side 13 av 31

16 Sak 71/09 Prisliste tilsyn: Satser 2009 Satser 2010 Vanlige fyringsanlegg gjelder ett fyringsanlegg per boligenh. Kr Kr Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 621 Kr 663 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 425 Kr 446 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Større fyringsanlegg (per stk). Fabrikkfyringsanlegg (per stk). Minimum Kr Minimum Kr Kr Kr Kr Kr Ikke lovpålagte tjenester Satser 2009 Satser 2010 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 840 Kr 840 *) Satsene er inkludert mva. Programområde 06 Kultur Satser 2009 Satser 2010 Kulturskolen Årsavgift kr kr Kultur øvrige satser Union Scene - utleie til private/næring økes med 10% økes med 3,1% Union Rock - per arrangement kr kr G60: Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 150 kr 155 Langtidsleie per måned kr kr Killingen leirskole, pris per elev kr kr Vegavgift Spiralen/Landfalltjern: - Enkel tur kr 30 kr 31 - Årskort begge veier kr 500 kr 515 Side 14 av 31

17 Sak 71/09 Begravelser, bisettelser mv. Satser 2009 Satser 2010 Leie av kapell inkl. kremasjonsavgift Leie av kapell inkl. kremasjonsavgift kr kr Leie av kapell ved begravelser kr kr Kremasjonsavgift bisettelser i kirker og andre trossamfunn kr kr Kremasjonsavgift utenbys innbyggere kr kr Begravelse utenbys innbyggere kr kr Festeavgift per år utover fredningstiden *) kr 125 kr 130 Festeavgift per år reservering av grav kr kr *) Ihht.gravfedsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister) og 15 år (urner) Kultur - idrett Leiepriser per time: Satser 2009 Satser 2010 Turnhallen Trening ukedager kr 180 kr 185 Trening helg kr 180 kr 185 Arrangement per dag kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 300 kr 310 Gymsal kr 180 kr 185 Speilsal kr 180 kr 185 Møterom kr 180 kr 185 Styrkerom kr 180 kr 185 Bedrift kr 420 kr 430 Kamper/turneringer og lignende kr 420 kr 430 Pistolbane per leietaker kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Programområde 09 Pleie og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester Dagsenter pr. opphold * Trygghetsalarm pr. år Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Inntekt: Inntil 2 G kr 61 kr 66 kr 898 kr G kr 61 kr 66 kr 1797 kr 1853 Over 3 G kr 61 kr 66 kr 2873 kr 2962 Side 15 av 31

18 Sak 71/09 Praktisk bistand pr time Hjemmehjelp pr time Korttidsopphold pr døgn * Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Inntekt: Inntil 2 G kr 50 kr 52 kr 121 kr G kr 150 kr 155 kr 121 kr 125 Over 3 G kr 334 kr 344 kr 121 kr 125 G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig pr.1. mai) * Regulert av sentrale forskrifter Dette gjelder også vederlag for langtidsopphold i institusjon Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Parkeringspriser *) Satser 2009 Satser 2010 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time kr 20 kr 21 Andre time kr 24 kr 25 Fra og med tredje time kr 30 kr 30 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats pr. time kr 17 kr 17 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 17 kr 17 Ubegrenset parkeringstid Avgiftssperiode: Alle dager kl Marienlyst P-kjeller Sats per time kr 17 kr 17 Avgiftsperiode: Alle dager kl *) Satsene er inkl. mva. Side 16 av 31

19 Sak 71/09 Utleie av kommunal gategrunn Satser 2009 Pris pr m2 pr dag Satser 2010 Pris pr m2 pr dag A. Riggplass, container o.l. Riggplass kr 3,10 kr 3,20 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsavtale. Gebyr i indre byområde kr 15,00 kr 15,50 Container (fri leie 1 uke) kr 40,00 kr 41,00 Gebyr i ytre byområde kr 8,00 kr 8,00 Ved plassering av container på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve kr 3,30 kr 3,40 Uten skjenkeløyve < 50 m2 kr 0,55 kr 0,60 Uten skjenkeløyve > 50 m2 kr 1,10 kr 1,10 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie kr 12,50 kr 12,90 Tilfeldig utvidelse av leieareal kr 12,50 kr 12,90 D. Arrangementer og stands Ikke-kommersielt kr 0,00 kr 0,00 Kommersielt (per gang ev som dagleie) kr 1 565,00 kr 1 610,00 E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) Ηelårsavtaler (per kvm/år) kr ,00 kr ,00 F. Gatesalg og fortausalg Kortvarig/dagleie kr 12,50 kr 12,90 Juletresalg kr 5,00 kr 5,00 Gebyrsatser graveinstruks Satser 2009 Satser 2010 Per gravetillatelse kr kr Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 132 kr 136 Side 17 av 31

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Skoler Eldreomsorgen Barnehager Futurebuilt Strømsø Fjell 2020 prosjektet Rådmannens forslag 01.11.2011 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET 17.00. Ved opprop var 49 representanter tilstede.

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET 17.00. Ved opprop var 49 representanter tilstede. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: Fra/til kl. Møtested: 25.11.2014 17:00/21.40 Bystyresalen kl 17.00 Fra saksnr.: Til saksnr.: 128/14 143/14 Ved opprop var 49 representanter tilstede. Forfall

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015 Virkning fra 1.1.2015 (jfr. vedtakets pkt. 12) Programområde 01 Barnehager *) Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser 2014 Satser

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 Røyken kommune Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015 Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 1 Innhold Kommunestyrets behandling... 7 Innledning... 21 Langsiktig bærekraft... 22 Risiko...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer