Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune"

Transkript

1 Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015

2 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble igangsatt høsten 1999 og hadde gyldighet fra 2001 til Dette er den fjerde trafikksikkerhetsplanen som utarbeides i Stokke kommune, og har gyldighet fra 2015 til Hovedutvalget for Plan og Miljø i Stokke kommune besluttet høsten 2013 at trafikksikkerhetsplanen for Stokke Kommune skulle revideres. Arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplanen ble startet våren Det ble etablert en tverrfaglig gruppe, som har hatt god dialog gjennom prosessen. Kommunalteknisk sjef Knut Terje Ellefsen har vært prosjektansvarlig, og Guro J. Berby har fungert som prosjektleder. Forslag til Stokke kommunes fjerde trafikksikkerhetsplan presenteres med dette i to deler, en generell del som gjelder for fire år og en tiltaksdel som skal revideres hvert år. Målformuleringer og strategi i forhold til tiltak videreføres til den årlig rullerende handlingsplanen. Tverrfaglig samarbeidsgruppe har hatt et godt samarbeid og deltagere har vært som følger: Guro J. Berby Kommunalteknikk SK Sven Dymek Kommunalteknikk SK Inger Line Birkeland Kultur SK Cecilie Fjeldvik Arealplan SK Inger Marie Solberg Folkehelsekoordinator SK Bente Prydz Helsestasjon/skolehelsetjenesten SK Inga Marie K. Faleide Skole SK Vibeke B Kværhellen Barnehage - SK Mette Magnussen Trygg Trafikk Ken Henry Johnsen Vestfold politidistrikt Marit Wroldsen Dahl Statens Vegvesen Vestfold Odd Sørby Stokke trafikkskole Bjørn Finstad Stokke trafikkskole Trafikksikkerhetsplanen har tatt utgangspunkt i Vestfold fylkes TS-plan og «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei » og inneholder en problemanalyse, mål og visjoner, samt en handlingsplan. Det rettes en stor takk til alle som har bidratt med informasjon og innspill til planen. Stokke, november

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2 2. INNLEDNING Bakgrunn Trafikksikkerhet Oppbygging av planen Aktører ansvarsområde Lokale føringer Utrygghetspunkter 7 3. GENERELT OM STOKKE KOMMUNE Beskrivelse av kommunen Veisystem og trafikktall 8 4. STATUSRAPPORT Kart over trafikkulykker i Stokke Ulykkessituasjonen i Stokke OPPLÆRING OG INFORMASJON Holdninger Barnehagene og skolene Andre aktører VISJONER, MÅL OG FØRINGER Nasjonale føringer Mål for Vestfold fylkets trafikksikkerhetsplan Mål i Stokke kommunes klimaplan Planprogram for Stokke Kommune Mål, visjoner, og satsingsområder for TS arbeidet i Stokke TILTAKSDELEN Organisatoriske tiltak Fysiske tiltak foreslås som følger Tiltak i klimaplan for trafikksikkerhetsarbeidet ØKONOMI Tilskuddsordninger og søknadsfrister 32 3

4 Tabell 1 Vei oversikt, Stokke Kommune... 8 Tabell 2 Prioriterte tiltak Tabell 3 Antall ulykker fordelt på år Tabell 4 Antall ulykker på E18 før anleggsperiode Tabell 5 Antall ulykker på E18 under anleggsperiode Tabell 6 Antall ulykker og antall skadde og drepte fordelt på veinr., Stokke Tabell 7 Forslag til prioriterte mål og tiltak Tabell 8 Tiltaks plan hentet fra Klimaplanen for Stokke kommune Figur 2 Kart over ulykker i Stokke Kommune Figur 3 Skadde og drepte i Stokke Kommune og Figur 4 Skadde og drepte fordelt på alder og trafikantgruppe, Figur 5 Skadde og drepte fordelt på alder og trafikantgruppe, Figur 6 Skadde og drepte fordelt på ulykkestype og Figur 7 Antall drepte og skadde i Vestfold Figur 8 Skadegrad fordelt på år Figur 9 Ulykker og antall drepte/skadde fordelt på veikategori Figur 10 «Hvordan kommer jeg til skolen og hjem» Figur 11 Prosentvis fordeling av "Hvordan jeg kommer meg til skolen og hjem" Figur 12 Trafikktelling i Stokke sentrum 16/6-21/ Figur 13 Drepte og hardt skadde i Vestfold utvikling og målkurve for Figur 14 Foto Knut André Høyessen, 27 Vedlegg: 1. Gjennomførte tiltak frem til

5 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn I 1997 stilte Stortinget krav om kommunale trafikksikkerhetsplaner, for å bli vurdert ved tildeling av statlige- og fylkeskommunale tilskudd for trafikksikkerhetstiltak på kommunaleog fylkeskommunale veier Trafikksikkerhetsplanen skal øke kommunens innsats innen trafikksikkerhetsarbeidet innad i kommunen, og gjennom samarbeid med ulike aktører. Den skal formidle hvordan trafikksikkerheten er i kommunen i dag og hva som kan gjøres for å bedre tryggheten i trafikken. Videre skal den påvirke innbyggere og bevilgende myndigheter til å ta riktige beslutninger. Planen skal ses i sammenheng med andre planene som berører tiltak innenfor samferdsel i Stokke kommune, dette vil i første rekke være kommuneplan, klimaplan og folkehelsestrategien. Private veier er ikke inkludert i TS 1 -planen. 2.2 Trafikksikkerhet Begrepet trafikksikkerhet brukes ofte som et mål på hvor trygt det er å ferdes i trafikken. Hva ordet trygt betyr for den enkelte bruker, er avhengig av mange faktorer. I denne planen ser vi på hva Stokke sine innbyggere ser på som utrygt i trafikken, og skal etter beste evne finne metoder/midler for å gjøre kommunen mer trafikksikker for sine innbyggere. Stokke kommune skal jobbe mot å bli en «Trafikksikker kommune 2». Kriteriene for «Trafikksikker kommune» er: Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte seksjonsleder. Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester. Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen. Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen i varetar både holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysisk tiltak. Kommunen har innarbeidet kriteriene/sjekklistene for kommunens sektorer (HR, barnehage, skole, kultur, helse og vei) Kommunen påvirker lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet. 1 TS = trafikksikkerhet 2 5

6 2.3 Oppbygging av planen Analyse av trafikksituasjonen og ulykkesstatistikk for de siste fire årene Nødvendige fysiske tiltak for å redusere antall ulykker og øke sikkerheten for trafikantene. Fremtidige mål for trafikksikkerhetsarbeidet med bakgrunn i andre overordnede planer. En tiltaksdel hvor det foreslås organisatoriske, fysiske og trafikkrettede tiltak. 2.4 Aktører ansvarsområde Når forvaltningsreformen trådde i kraft ble de fleste tidligere riksveier overdratt til Fylkeskommunene og gjort om til fylkesveier, og er Fylkeskommunens ansvar. For Stokke innebærer dette at våre veier er delt inn i Fylkeskommunale veier (E18) og kommunale veier. Statens Vegvesen har forvaltningsansvaret for tidligere riksveier og Fylkeskommunale veier Tiltak på veinettet. Fylkeskommunale veier (og tidligere riksveier): Vestfold fylkeskommune har ansvaret for drift og vedlikehold. Veier som Statens Vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold, (tidligere riksvei) i Stokke er E18. Kommunale veier: Stokke kommune har ansvaret for drift og vedlikehold. Under drift og vedlikehold kommer oppgaver som: Feiing av gater, gang- og sykkelstier Kantklipping Brøyting og strøing vinterstid, både veier og gang- og sykkelstier Veioppretting, asfaltering, høvling, grusing og salting av grusveier. Kommunen er ansvarlig for 3 : Ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Redusere risiko for tap av liv eller skade på helse. Arbeide for å forebygge ulykker og andre uønskede hendelser. Fremme befolkningens helse og forebygge skader. Beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Disse punktene skal bli ivaretatt gjennom kommunens planer Trafikantrettede tiltak: Trafikantopplæring, informasjon og kontroll Opplæring: Trafikkopplæring av barn og unge er et viktig forebyggende tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. Målet er å bidra til økt risikoforståelse og 3 Fra «Lokal ulykkesforebygging», systematisk-og-tverrfaglig-arbeid/ 6

7 trafikksikker adferd. Ansvaret for opplæringen er delt mellom foreldre, barnehage og skole. Trygg Trafikk er en viktig bidragsyter inn i dette arbeidet. Informasjon: Statens Vegvesen region sør, kommunen, politiet og Trygg Trafikk Kontroll: Både politiet og Statens vegvesen utfører kontroller av trafikantenes bruk av verneutstyr som bilbelte og sikring av barn i bil. Fart, aggressiv kjøreadferd og rus er det kun politiet som kontrollerer. Statens vegvesen Region sør står for kontroll av føreropplæring, utført av kjøreskolene. 2.5 Lokale føringer Den kommunale trafikksikkerhetsplanen tar utgangspunkt i lokale forhold og forutsetninger. Hensikten med planen er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, først og fremst gjennom samarbeid mellom de ulike aktørene og kommunale seksjoner. Den skal formidle informasjon om hvordan trafikksikkerheten er i kommunen og påvirke innbyggerne til å tenke trafikksikkerhet. 2.6 Utrygghetspunkter En oppfordring ble sendt til barnehager, skoler, institusjoner og foreninger om registrering av utrygghetspunkter. Dette er punkter hvor den enkelte føler seg utrygg av forskjellige grunner, uavhengig om det har skjedd en ulykke her eller ikke. Den samme oppfordringen ble gitt til Sokke sine innbyggere via avis, hjemmeside og Facebook. Disse innspillene har blitt satt i system, og er grunnlaget for utarbeidelsen av tiltaksdelen (Kap. 7), og tabell 6 over «Fysiske tiltak» som foreslås. 3. GENERELT OM STOKKE KOMMUNE 3.1 Beskrivelse av kommunen Stokke kommune ligger midt i Vestfold fylke, og strekker seg fra kysten i øst til Andebu kommune i vest, grenser mot Sandefjord kommune i sør og mot Tønsberg og Re kommune i nord. Kommunen består av tettstedene Vear, Melsomvik, Stokke sentrum og Arnadal, den øvrige delen av kommunen består av delvis spredt bebyggelse, jordbruksområder og skog. Kommunen deles inn i fire skolekretser ut fra barneskolene. Det finnes to ungdomsskoler i Stokke, en på Vear og en i Stokke sentrum. Tettstedet Stokke sentrum kan beskrives som et handelssenter med jernbane/kollektivterminal, rådhus, bank, bibliotek, legesenter, apotek, serveringssteder, vinmonopol og Politiets publikumssenter. Med kort avstand fra E18 ligger Borgeskogen Næringsområde. Dette er et regionalt næringsområde i sterk vekst, og genererer mye trafikk mot Stokke sentrum. Stokke kommune består av 118 km² areal, og har per innbygger 4. Antall km kommunale veier er ca. 70 km og lengden på gang/sykkelveinettet innenfor kommunens grenser er ca. 18 km. 4 Tall fra Statistisk sentralbyrå 7

8 3.2 Veisystem og trafikktall Tidligere riksvei 18 (E18) går gjennom kommunen fra Tassebekk i sør til Sem i nord, og deler kommunen på langs. Øvrige hovedveier i kommunen er Fv. 303, Fv. 312, Fv. 560, Fv. 554 og Fv Kommunen består for øvrig av et nettverk av fylkesveier og kommunale veier. Hovedtyngden av trafikkarbeidet skjer på E18. Deretter følger fylkesveiene med Fv. 560 gjennom sentrum som den mest trafikkerte strekningen, og hvor siste kjente måling fra 2013 viste en ÅDT 5 på 8500 biler. Oversikt over veier i Stokke: Nr Vei Veinettslengde (km) ÅDT (kj.t ) 1 E 18 10, Fv 303 Melsomvikvn Kirkeveien - Feenvn 14, Fv 305 Kodalveien 2, Fv 312 Andebuveien 5, Fv 270 Kleppanveien 3, Fv 290 Gjennestadveien 7, Fv 295 Løkeveien 5, Fv 520 Dalenveien 10, Fv 522 Stokke Ravei 8, Fv 554 Storevarveien 3, Fv 555 Solnesveien 0, Fv 557 Tassebekkveien 4, Fv 560 Storgt Stokkevn Borgevn Grytevn Vennerødvn. 10, Kommunale veier Gang/sykkelveier i Stokke Private veier Skogsbilveier Tabell 1 Vei oversikt, Stokke Kommune Alle tallene er hentet fra målinger gjort i 2013 av Statens Vegvesen ÅDT= Årlig gjennomsnitt for antall biler som passerer et valgt målepunkt på en vei i løpet av et døgn. 8

9 4. STATUSRAPPORT Prioriterte tiltak i perioden Nr. FYSISKE TILTAK: TRAFIKKFARLIGE PKT: 1 FV 303 Melsomvikvn. v/ Vear skole Type tiltak Ansv. Status 2014 Uheldig kryssing av veg, skoleelever SVV/SK Søkt om TS-midler for 2015 Parkeringsplass Sigridløkka barnehage SK Søkt om TS-midler for FV 303 Melsomvikvn v/ Melsom skole Sikthindrende grener/busker fjernes SK Utføres gjevnlig 3 Kv Frydenbergvn X Ysterigt Vegetasjon fjernes for å bedre siktforholdene SK Utføres gjevnlig 4 Høy fart i Engveien SK Vurderes ved VA- sanering G/S-VEGER/FORTAU: 5 FV 303 Feenveien, Sandskje til Bogen SVV/SK Under planlegging 6 KV Rørkollveien, 850 m SK Søkt om TS-midler til Frydenbergvn, fra Stokke u. skole t.o.m. idrettsanlegg SK 8 Ragnhildrødvn. Holtet-Ragnhildrød SK Grimestadveien, fra Mor Åses vei til Storgata. ANDRE TILTAK: Ragnhildrødvn Fartsreduserende tiltak: geometrisk Utforming og evt. fartshumper 10 belysnings punkter 30-soner og fysiske fartsdempere I boligområder SK SK SK Ikke utført Ligger i kommuneplan. Ikke regulert Tildelt TS-midler, søkt om overflytting til 2015 Delvis utført Fartsdempere bygget Ikke komplett 12 Stå plasser og lav bruk av bilbelter i buss VKT Øke bevisstheten blant busspassasjerer. 13 Trafikklekkasje fra E18 SVV/SK Vurderes fortløpende 14 Ny sentrumsplan, Sheared space SVV/SK Arealplan Tabell 2 Prioriterte tiltak. 9

10 4.1 Kart over trafikkulykker i Stokke Figur 1 Kart over ulykker i Stokke Kommune 10

11 4.2 Ulykkessituasjonen i Stokke I løpet av tidsperioden er det registrert 76 trafikkulykker med personskader i Stokke Kommune. Ingen endring i antall ulykker i kommunen, men det er dessverre flere skadde eller drepte personer. Hele 121 personer er registrert som drept eller skadd i forbindelse med en trafikkulykke. Tabell 3 Antall ulykker fordelt på år E18 har vært under utbygning Vi ser av tabellene fra før utbygning (Tabell 3) og under anleggsperioden (Tabell 4) at endringen i ulykkestallene er ubetydelig. Tabell 4 Antall ulykker på E18 før anleggsperiode Tabell 5 Antall ulykker på E18 under anleggsperiode 11

12 Figur 2 Skadde og drepte i Stokke Kommune og Ved sammenligning av fireårsperiodene og , ser vi at ulykkestallene har gått opp i flere av aldersgruppene. Vi ser en liten ned gang i aldersgruppen og blant de eldste i trafikken, men det har vært en dramatisk økning i aldersgruppen 21-24, og (Figur 2) Når vi sammenligner «Skadde og drepte fordelt på alder og trafikantgruppe» for og (Figur 3 og 4), ser vi at antall bilførere involvert i ulykker for aldersgruppene med dramatisk økning i skadeomfang har økt. For aldersgruppen har antall bilførere sunket, mens antall passasjerer har økt. Blant de eldste i trafikken har antall bilførere og passasjerer innblandet i ulykker sunket. Årsaken til disse endringene blir ren spekulasjon, og vi har ikke grunnlag for å komme med en uttalelse om evt. årsaker. 12

13 Figur 3 Skadde og drepte fordelt på alder og trafikantgruppe, Figur 4 Skadde og drepte fordelt på alder og trafikantgruppe,

14 Det er to ulykkestyper som utpeker seg i begge fireårsperiodene, påkjørsel bakfra og utforkjøring. Vi ser også en økning i kryssulykker og en svak økning i møteulykker. Som sjåfør blir man ofte forstyrret av andre elementer i og uten for bilen, som f.eks. passasjerer, barn i baksete, mobiltelefon, aktiviteter på utsiden av bilen ol. Figur 5 Skadde og drepte fordelt på ulykkestype og Figur 6 Antall drepte og skadde i Vestfold

15 Av de skadde og drepte mistet en livet og to ble alvorlig skadd fra 2010 til og med De øvrige 124 ble lettere skadd (Figur 7). De fleste ble skadd og drept på E18. (Figur 8) 1,9 personer ble skadd eller drept per. ulykke på E18 i perioden På fylkesveiene var gjennomsnittet 1,2 personer per. ulykke. Figur 7 Skadegrad fordelt på år Ser vi på de enkelte veiene i Stokke (Tabell 6), ser vi at E18 hadde de fleste ulykkene med 56 skadde og drepte, deretter følger FV 560 (14) og FV 312 (11). Veinr. Antall ulykker Antall drepte / skadde Antall drepte Antall hardt skadde Antall lettere skadde EV FV FV FV FV FV FV FV FV FV KV KV KV KV KV PV PV PV PV SV Tabell 6 Antall ulykker og antall skadde og drepte fordelt på veinr., Stokke

16 Figur 8 Ulykker og antall drepte/skadde fordelt på veikategori OPPLÆRING OG INFORMASJON 5.1 Holdninger Holdninger er noe som bygges opp gjennom hele livet, for å få gode trafikale holdninger må vi starte tidlig. Dette må innarbeides i barnehager, skoler og i arbeidslivet. Barn må lære seg hvordan man opptrer i trafikken at en fotgjengerovergang ikke betyr at du er trygg for bilene, at veien ikke er en lekeplass osv. Større barn må lære at en sykkel er et kjøretøy, og har trafikkregler og forholde seg til. Voksne har hovedansvaret for barns sikkerhet i trafikken og har et stort ansvar for å gi barn og unge gode holdninger at de alltid opptrer som gode rollemodeller. Det er viktig og alltid sikre seg selv og barn i bilen. Bruke refleks, bruke sykkelhjelm, holde fartsgrensene og kjøre rusfritt. Ryttere og kusker med hest skal følge reglene for kjørende trafikk, også når de leier hesten. Det er ikke lovlig å bruke gangvei, fortau eller sykkelsti dersom ikke annet er bestemt. Gågater er ikke åpne for hestetrafikk. 6 Rideskolene må sørge for trafikkopplæring av hest og rytter, særlig siden det ikke finnes en nedre aldersgrense for å ferdes med hest i trafikken. Arbeidsgivere har ansvar for HMS, dette skal også omfatte bruk av kjøretøy og arbeid på/langs vei. Det å innarbeide gode sikringsrutinger er meget viktig, og her må Stokke kommune gå foran som et godt eksempel. Alle arbeidstakere må være seg beviste på bilbeltebruk, mobilbruk osv. Bilbeltebruken i buss er varierende, men det er påbudt å bruke belt i buss dersom det er montert. Bussjåføren må påvirke sine passasjerer til å bruke bilbelte. 6 «Hest i trafikken»: 16

17 5.2 Barnehagene og skolene BARNEHAGENE Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene og derfor må trafikkopplæring starte tidlig. Voksne er rollemodeller og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide 7. Mål for trafikkopplæring og trafikksikkerhet i barnehagen: Trafikkopplæring integreres i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Trafikkopplæring i barnehagen kan knyttes til de ulike fagområdene i rammeplanen og nedfelles i årsplanen. Daglige rutiner skal bidra til å utvikle sunne holdninger til bruk av bilsete/sikkerhetsbelte, sykkelhjelm og refleks i trafikken. Det stilles krav til foresatte om å sikre barn i bil på vei til og fra barnehagen. Det stilles krav til busselskaper og drosjer om belter og trafikksikker adferd ved kjøp av transporttjenester. Barnehagens rutiner for trafikksikkerhet innarbeides i internkontrollsystemet i tråd med forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler. Rutinene gjennomgås årlig med foreldre, ansatte og i samarbeidsutvalget. BARNESKOLENE Praksisen med utdeling av refleksvester til førsteklassinger er varierende. Noen skoler har fått sponset vester fra næringslivet, dette har falt uheldig ut i forhold til reklame/sponsing av elever. Alle skolene driver trafikkopplæring i forbindelse med uteskoledagene. Fra 4. eller 5. trinn gjennomføres sykkelopplæring, det gjennomføres sykkelkontroll og sykkelprøver på enkelte skoler. Det gis opplæring i skiltbruk og hjelmbruk. Materiell fra Trygg Trafikk brukes på de aller fleste skolene. Flere av skolene har egne skolepatruljer. Læringsmålene i Kunnskapsløftet for trafikkopplæring: klasse: Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister klasse: Praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. Barneskolenes målsetning: Alle barneskoler i Stokke skal ha trafikk i sine planer og en kontaktperson for trafikk i løpet av planperioden. Alle skoler bør ha sykkelhjelmpåbud for elever som sykler til og fra skole. Delta på kurs i regi av Trygg Trafikk. Innarbeide sjekklisten til «Trafikksikker kommune» 7 Skrevet av barnehagesjef Elisabeth Jøranlid. 17

18 UNGDOMSSKOLEN Trafikk opplæringen er en mindre del av undervisningen på ungdomsskolene. Begge ungdomsskolene tilbyr trafikalt grunnkurs. Ungdom og trafikksikkerhet tas opp på fellessamlinger. Læringsmål i Kunnskapsløftet for trafikkopplæring: klasse: Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhets utsyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker Ungdomsskolenes målsetning: Begge ungdomskolene skal ha trafikk i sine planer og en egen kontaktperson i løpet av planperioden. Påbud om bruk av sykkelhjelm på aktiviteter i skolens regi, og til og fra skole. Begge ungdomsskolene skal kunne tilby trafikalt grunnkurs. Delta på kurs i regi av Trygg Trafikk Innarbeide sjekklisten til «Trafikksikker kommune» Skolevei, droppsoner og fritidsområder. Skolene i Stokke kommune ble bedt om å registrere hvordan elevene kommer seg til skolen og hjem. I denne omgang ble 2., 5. og 9. klassetrinn bedt om å fylle ut skjema. Se Figur 10 for resultatet av registreringen. Femte klassene på Melsom og Bokemoa skole deltok i aktivskole vei i perioden, og noen har svart både for vinter og vår. Niende trinn har dessverre ikke svart. Figur 9 «Hvordan kommer jeg til skolen og hjem». Stokke kommune vil fortsette registreringen av hvordan elevene kommer til og fra skolen, i samråd med skolesjefen. Den vil nå skje to ganger i året og bli sendt til alle klassetrinn fra trinn, de vil også bli bedt om å oppgi ca. hvor lang skolevei de har. 18

19 Av Figur 10 ser vi at under «aktiv skolevei» for 5 klasse, var det hele 68 % som ikke benyttet bil eller buss til skolen. Ved å kjøre denne undersøkelsen for alle klassetrinn, vil vi få et bedre grunnlag for å se utviklinger av holdningsskapende arbeide som «aktiv skolevei». Nasjonal transportplan har som mål at 80 % av barn mellom 6 og 15 år skal gå eller sykle til skolen 8. For og nå et slikt mål, må barn og unges skolevei og fritidsveier vær trafikksikre, trygge og i god stand. Et tiltak for å få flere til å gå deler av skoleveien er å anlegge droppsoner i gåavstand fra skolen. Droppsoner er et område i en gitt gåavstand fra skolen eller barnehagen, hvor busser og foreldre kan sette av barna. For barnehager må foreldrene kunne parkere og følge ungene inn, dette vil nok være ønskelig for en del foreldre med førsteklassinger også. Skolene bør innføre henting og levering av de minste elevene på droppsonen i forhold til busstider. Stokke Kommune har per i dag ikke innarbeidet droppsoner i sine arealplaner, men dette vil komme som et punkt i kommuneplanens samfunnsdel ved den pågående rulleringen av denne. Deretter vil det bli jobbet inn i arealdelen når kommunen har konkrete planer/løsninger. Ved planlegging av droppsoner bør elevrådet og FAU involveres. Stokke kommune har flere friluftsområder og idrettsanlegg. Brukerne av disse områdene/anleggene har krav på å komme trygt frem. Ved planlegging av nye områder prøver vi å tilrettelegge for alle, men dette er ikke alltid mulig. I dag er Bogen området tilrettelagt for alle, universell utforming. Figur 10 Prosentvis fordeling av "Hvordan jeg kommer meg til skolen og hjem" 8 19

20 5.3 Andre aktører Statens Vegvesen 9 skal utarbeide retningslinjer og foreslå utbygging, drift/vedlikehold og forvalting av fylkesveinettet i fylket. I Vestfold gjelder dette E18 og tilførselsveiene til fergene i Horten og Larvik, samt veien til Torp flyplass. De skal også utrede behovet for tiltak på fylkesveinettet, komme med forslag til planer og budsjetter og sørge for at vedtatte planer og budsjetter blir gjennomført som forutsatt. Statens Vegvesen innehar stor vei- og trafikk faglig kompetanse og forvalter de fylkeskommunale veiene på vegne av fylkeskommunen. De har også ansvaret for å utvikle ny kunnskap innen fagfeltet og bidra til at utdanningsinstitusjonene sikrer faglig kvalitet og rekruttering. I tillegg har Statens Vegvesenet ansvar for å utarbeide bestemmelser for veitrafikk, trafikantopplæring, kjøretøyer og hvordan de arbeider i forhold til trafikanter, trafikkskoler og verksteder. Statens Vegvesen skal arbeide for et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem i Norge. Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk, og er sammen med de årlige statsbudsjettene retningsgivende for innsatsen på riksveiene og på trafikant- og kjøretøyområdet i planperioden. De mer detaljerte prioriteringene er fastlagt gjennom et eget handlingsprogram. Gjeldende plan er for perioden , planen blir revidert hvert fjerde år men gjelder for en tiårsperiode. Trygg Trafikk 10 er en uavhengig, landsomfattende organisasjon for det frivillige trafikksikkerhets-arbeidet i Norge. Organisasjonen fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter som har ansvar for trafikksikkerhet. Trygg Trafikk bygger nettverk ved å være en medlemsorganisasjon, skape møteplasser, arrangere en årlig nasjonal konferanse og samarbeide med andre om trafikksikkerhetspolitiske saker. Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, og er en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Trygg Trafikk er et kompetansesenter og de er ledende i miljøet for trafikkopplæring av barn og unge i Norge Redigert av Mette Magnussen ved Trygg Trafikk i Vestfold 20

21 Trygg Trafikk har en rekke gode tilbud til sine medlemmer, f.eks.: Kurs for barnehageansatte og lærere om trafikkopplæring av barn Kurs for førskolelærer- og lærerstudenter Materiell til barnehager og skoler Kurs for helsepersonell, politi og andre om riktig sikring av barn i bil Råd og veiledning til foreninger, lag og nærmiljøaksjoner som ønsker å bedre trafikksikkerheten. Råd og veiledning til kommuner ved for eksempel utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner. Politiets overordnede mål med sitt trafikksikkerhetsarbeid er å redusere antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde. Politiets tjeneste skal særlig innrettes mot forebyggende virksomhet, kontrollvirksomhet og etterforskning av trafikkulykker samt irettføring av trafikklovbrudd. Politiet jobber kunnskapsstyrt og prioriterer sin innsats på de mest ulykkesbelastede veistrekninger/-steder med hastighetskontroller, ruskontroller, kontroll av bruk av verneutstyr, forebygge og stanse aggressiv/farlig adferd i trafikken og annen kriminell aktivitet langs vei. 11 Trafikkskolene tillegges en svært viktig rolle og skal gi fremtidige sjåfører grundig opplæring i trafikksikkerhet og adferd i trafikken. Statens Vegvesen har en oversikt over godkjente trafikkskoler, og en sjekkliste for hvordan man velger riktig trafikkskole. FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 12 Fylkeskommunen har etter 40a i Vegtrafikkloven ansvar for å fremme trafikksikkerhet. Fylkeskommunen har som veieier ansvar for fylkesveinettet. Fra 2010 omfatter dette også store deler av det tidligere riksveinettet. De har ansvar for kollektivtrafikken i fylket, inkludert skoleskyss, og er regional planmyndighet og har ansvar for planlegging etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør. Dette innebærer å se sammenhengen mellom de ulike sektorene, skape sammenheng mellom de ulike aktørene og utvikle strategier for å fremme ønsket samfunnsutvikling i egen region. 11 Skrevet av politiførstebetjent Ken Henry Johnsen ved Vestfold Politidistrikt. 12 https://www.vfk.no/tema-og-tjenester/samferdsel/trafikksikkerhet-/ 21

22 Vestfold fylkeskommune er godkjent partnerskapsfylke for folkehelse, og satsingen på Trygge lokalsamfunn er initiert gjennom dette arbeidet. Fylkeskommunene har fra 2010 et lovhjemlet pådriver- og samordningsansvar i forbindelse med folkehelsearbeidet i fylket. De har også ansvar for å holde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer med betydning for folkehelsearbeidet. NASJONAL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET PÅ VEI Tilstandsmål som i hovedsak nås ved hjelp av trafikantrettede tiltak, innen Bruk av bilbelte og sikkerhetsutstyr for barn i bil: % av alle førere og passasjerer i lette biler skal bruke bilbelte - 90 % av alle førere av tunge kjøretøy, bruke bilbelte % av alle barn i alderen 1-3 år, sikret bakovervendt i bil - 60 % av alle barn i alderen 4-7 år skal være riktig sikret i bil. Bruk av sikkerhetsutstyr for gående og syklende: - 90 % av alle barn under 12 år, bruke sykkelhjelm - 60 % av alle ungdommer og voksne fra og med fylte 12 år, bruke sykkelhjelm - 40 % av alle voksne fotgjengere bruker refleks i mørket når de ferdes på belyst vei i byer og tettsteder % av alle voksne fotgjengere bruker refleks i mørket når de ferdes på belyst landevei. Stokke Kommune sitt bidrag for å nå disse målene, må komme gjennom holdningsskapende arbeid. Mye av dette blir gjort i dag på helsestasjonen, i barnehagene, i skolene og på arbeidsplassene. FOLKEHELSE I STOKKE KOMMUNE 14 Folkehelse er et offentlig satsningsområde og i 2012 kom det en egen folkehelselov som pålegger kommunen og ha oversikt over helsetilstand i befolkningen, vite hvilke faktorer som påvirker helsen og sette inn nødvendige folkehelsetiltak. Folkehelse ble med denne loven flyttet ut av helsesektoren og til kommunen som sådan. Da man vet at de fleste faktorene som påvirker folkehelsen ligger utenfor helsesektoren. Det er vedtatt en egen folkehelsestrategi for Stokke kommune for med tre hovedinnsatsområder 15 : 13 Hentet fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg , Samferdselsdepartementet 14 Redigert av folkehelsekoordinator, Inger Marie Solberg 15 TEGI%20STOKKE%20KOMMUNE% pdf 22

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 Revidert tiltaksdel november 2015 1. FORORD Arbeidet med den

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble igangsatt høsten 1999 og hadde gyldighet fra

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2011 2014 Revidert 10. oktober 2012

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2011 2014 Revidert 10. oktober 2012 Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 20 204 Revidert 0. oktober 202 Fra Aksjon lys til ettertanke Bilde: Kirvil Håberg Alum INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD 3 2. INNLEDNING 4 2. Bakgrunn 4 2.2 Trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Fra Nasjonale planer og mål til kommunale tiltak Drepte i trafikken i Norge 1947-2016 Handlingsplan for TS 2002-2005:

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET. Med handlingsprogram for BØ KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET. Med handlingsprogram for BØ KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Med handlingsprogram for 2018 2021 BØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den under K-sak: XXXXXX Vedtatt i KST xx.xx.xxxx 1/18 1.0 FORORD Trafikksikkerhet handler om å

Detaljer

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ? Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217? v/sigurd Løtveit Statens vegvesen, Vegdirektoratet Målhierarkiet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1.

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 12.06.2014 Sigurd Løtveit, Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet 2017-2020 Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage På øya Bolga har vi et trafikkbilde som er meget

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010

Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Fylkeskonferanse om trafikksikkerhet Sola, 14 september 2010 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 Finn Harald Amundsen og Kirsti Huserbråten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Hvorfor

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Seminar Trafikksikker kommune Ivar Fett, Senior rådgiver

Seminar Trafikksikker kommune Ivar Fett, Senior rådgiver Seminar Trafikksikker kommune 01.03.2017 Ivar Fett, Senior rådgiver «20-80 regelen» - 20 % innsats gir 80 % effekt - Etter mange år med systematisk arbeid for trafikksikkerhet er mange av de billige løsningene

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Målhierarki i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nivå 1:

Detaljer