Engangsavgiften på kjøretøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engangsavgiften på kjøretøy"

Transkript

1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk TPG 4140 Naturgass Engangsavgiften på kjøretøy - forslag til bruk av CO 2 - komponent og mulige effekter av dette Skrevet av Elin Espeland Halvorsen Trondheim, november 2006

2 Sammendrag Engangsavgiften for kjøretøy er en avgift som har til hensikt å skaffe staten inntekter. Denne har tidligere blitt beregnet ut fra komponentene slagvolum, egenvekt og motoreffekt. I regjeringens forslag til statsbudsjett 2007 foreslås det at slagvolum byttes ut med en CO 2 komponent ved beregning av engangsavgiften. Hensikten med dette er å oppfordre nordmenn til å gå til innkjøp av mer miljøvennlige kjøretøy. I denne oppgaven diskuteres det rundt hvilke effekter en slik avgiftsendring kan medføre. Avgiftsendringen vil ha effekt på kjøpsprisen til kjøretøy, og dette vil igjen kunne endre kjøpsmønsteret til nordmenn som skal kjøpe bil. I første omgang vil dieseldrevne biler bli favorisert fremfor bensindrevne biler grunnet dieseldrevne bilers lavere utslipp av CO 2. Mindre biler med lavere drivstofforbruk vil også være vinnere under det foreslåtte avgiftssystemet siden lavt drivstofforbruk vil gi lavt CO 2 utslipp. Det er ikke i noen særlig grad tatt hensyn til kjøretøy som går på ukonvensjonelle drivstoff i forslaget til endring. I hovedsak vil CO 2 komponenten for disse kjøretøyene også beregnes direkte ut fra kjøretøyenes CO 2 utslipp. Unntaket er biodrivstoff. Dette vil medføre at kjøretøy som går på drivstoff som regnes som mer miljøvennlig, som for eksempel naturgass, ikke vil bli prioritert. Regjeringens forslag til endring i beregningsgrunnlaget til engangsavgiften vil etter all sannsynlighet ikke føre med seg mye positivt for miljøet. Det er antatt at antall dieselbiler på norske veier vil øke, og med dette vil muligens CO 2 utslipp fra veitrafikken reduseres noe, mens man vil få et høyere utslippsnivå av NO x og partikler. I tillegg til de negative effektene et økt utslippsnivå av NO x og partikler vil ha på miljøet, vil det også gjøre det vanskelig for Norge å innfri de utslippsreduksjoner landet har forpliktet seg til å gjennomføre gjennom ratifiseringen av Gøteborgprotokollen. II

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1 2. Bakgrunnsinformasjon Veitrafikk og forurensning til luft Internasjonale avtaler og Norges forpliktelser Engangsavgiften på kjøretøy og regjeringens forslag til endringer Hva er et miljøvennlig kjøretøy? 6 3. Mulige effekter av en omlegging av dagens engangsavgift Mediadebatten Mulig effekt på miljøet Bruk av ukonvensjonelt drivstoff 9 4. Diskusjon Konklusjon 12 REFERANSER 13 TABELLER 16 FIGURER 18 Vedlegg 1: Utslipp fra forskjellige typer drivstoff 24 Utslipp fra personbiler 24 III

4 1. Innledning 6. oktober 2006 la den norske regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett Et av punktene omhandlet omlegging av de norske bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. I henhold til regjeringens forslag ønsker man da å inkludere CO 2 utslipp som et av beregningsgrunnlagene til engangsavgiften [1]. I praksis vil dette innebære at nye biler som slipper ut lite CO 2 vil kunne bli billigere mens nye biler med høyere utslipp av CO 2 vil kunne bli dyrere enn hva de er per dags dato. Veitrafikken er skyldig i store mengder utslipp til luft, både når det gjelder klimagasser som CO 2, og andre utslipp som NO x og partikler. Norge har inngått internasjonale avtaler hvor landet forplikter seg til å redusere utslipp av klimagasser og gasser som fører til luftforurensning. For å klare å innfri disse forpliktelsene må veitrafikken ta sin del av reduksjonene. Vil et nytt avgiftssystem basert på utslipp av CO 2 gi riktige incentiver og føre med seg de ønskede utslippsreduksjoner? Hvilken effekt vil en slik avgiftsberegning kunne ha på andre utslipp fra den norske transportsektoren? I denne oppgaven vil regjeringens forslag til omlegging av bilavgifter bli diskutert. Viktige temaer er hvilke effekter en slik omlegging av avgifter vil kunne ha på utslipp fra den norske veitrafikken, hvordan miljøstatusen langs Norges veier vil kunne endres samt hvilken effekt en slik omlegging vil kunne ha for naturgass som en alternativ drivstoffkilde til bensin og diesel i den norske veitrafikken. Det er i hovedsak personbilproblematikken oppgaven tar for seg, siden man for næringskjøretøy kun betaler en prosentdel av engangsavgiften for personbiler. 1

5 2. Bakgrunnsinformasjon 2.1 Veitrafikk og forurensning til luft Veitrafikken er en av hovedkildene til utslipp av klimagasser og den viktigste kilden til luftforurensninger i byer og tettsteder. Den gjør seg skyldig i flere ulike typer utslipp. I Statens forurensningstilsyns rapport Utslipp fra veitrafikk i Norge [3] videreutvikles metodikken for beregning av nasjonale tall for utslipp til luft fra veitrafikken. Da beregnes utslipp av svoveldioksid (SO 2 ), nitrogenoksider (NO x ), flyktige organiske forbindelser (NMVOC), karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ), ammoniakk (NH 3 ), karbonmonoksid (CO), bly (Pb) samt svevestøv/partikler (PM 10, PM 2,5 ) fra den norske veitrafikken. Når det gjelder utslipp fra veitrafikken, er det CO 2, NO x og partikler som skaper de største problemene. Nedenfor er disse beskrevet nærmere. Karbondioksid er en drivhusgass som dannes ved forbrenning av kullholdig materiale som kull, gass og olje. Man kan redusere utslipp av CO 2 ved å forbrenne brensel med mindre karbon per energienhet. Blant hydrokarboner er det metan (CH 4 ) som vil gi minst utslipp av CO 2. Metan er hovedkomponenten i naturgass. Som drivhusgass er det stor enighet i at økt utslipp av CO 2 er en kilde til at middeltemperaturen på jorden stiger, og at utslippene av gassen er et globalt miljøproblem. [2] Blant nitrogenoksider regnes nitrogenoksid (NO) og nitrogendioksid (NO 2 ). Lystgass (N 2 O) tas av og til med i fellesbetegnelsen nitrogenoksider, men denne gassen skiller seg fra NO og NO 2 ved at det er en klimagass, og således har samme skadevirkninger som CO 2. Veitrafikken sto i 2004 for fire prosent av Norges totale utslipp av lystgass [25]. Nitrogenoksider dannes ved at oksygen og nitrogen reagerer med hverandre i en forbrenningsprosess. Av NO og NO 2 er NO 2 den mest problematiske for miljøet, og vil kunne gi en negativ helseeffekt. Normalt friske mennesker vil tåle en høy NO 2 forurensning, mens gassen vil kunne føre til mindre motstand mot infeksjoner, økt sykelighet samt gi økt hoste og bronkitt hos sårbare grupper [5]. NO x vil også bidra til forsuring av jord og vann, samt øke dannelsen av bakkenær ozon. [2] Svevestøv kan eksempelvis være mikropartikler av sot som frigjøres og går ut i luften. Hovedkildene for denne type forurensning er vedfyring og veitrafikk (eksos). PM 10 angir 2

6 partikler med en diameter på mindre enn 10 μm. Partikler med en diameter på mer enn 10 μm antas å ikke ha noen helsemessig betydning siden disse ikke vil være innhalerbare for mennesker. Eksponering for PM 10 fører til økt risiko for hoste, bronkitt og bihulebetennelse. Partikler med diameter mindre enn 2,5 μm (PM 2,5 ) har en enda større negativ helsemessig effekt ved at disse også kan føres helt ned i nedre luftveier og lungeblærer. [2], [5] I figur 7 9 vises målinger av henholdsvis PM 2,5, PM 10 og NO x i lufta på Elgeseter gate i Trondheim et tilfeldig valgt døgn (22 timer) i oktober Hovedkilden til de målte verdiene er trolig veitrafikken. Som man ser er målt verdi avhengig av tid på døgnet, hvor morgentrafikken helt tydelig gir dårligere luftkvalitet. Luftkvaliteten vil også være avhengig av årstid, spesielt vil bruk av piggdekk og vedfyring øke forurensningen om vinteren. Tabell 3 gir en oversikt over varslingsklasser i henhold til konsentrasjonen av PM 2,5, PM 10, NO 2 og SO 2 i lufta. Disse varslingsklassene brukes for å gi status på luftforurensningen i Norges byer på et gitt tidspunkt. Det høyeste nivået av en komponent angir statusen til lite forurenset, noe forurenset, mye forurenset eller svært forurenset i henhold til sammenhengene i tabellen. Figur 10 viser antall overskridelser over tillatt verdi av PM 10 i gaten år Man ser av figuren at typiske overskridelser vil finne sted i vinterhalvåret. Elgeseter gate har gjennomgangstrafikk, samt flere boligblokker med leiligheter som er vendt mot trafikken. Gaten er en av de mest forurensede gater i Norge. Utslippene fra veitrafikken vil være avhengig av sammensetningen av kjøretøy, hvor ren teknologi kjøretøyene har, deres størrelse, hvilket drivstoff som brukes o.l. Vedlegg 1 gir en oppsummering av noen av resultatene fra en rapport utarbeidet av Vestlandsforskning i Her sammenligner man utslipp av klimagasser (N 2 O, CO 2, CH 4 ) og lokale utslipp (da hovedsakelig NO x ) fra ulike drivstoff som kan brukes av kjøretøy. Av resultatene ser man at utslippene vil være avhengig av hvor rent et drivstoff er. For utslipp av klimagasser kommer bensin dårligst ut mens diesel og naturgass omtrent står for like store mengder utslipp. Når det gjelder utslipp av NO x, står helt klart naturgass frem som et renere drivstoff enn diesel og bensin. Merk at i tabell 4 fremstår bensin som det drivstoff som har høyest utslipp av NO x. Dette er ikke tilfelle for dagens personbiler, hvor diesel vil være det drivstoffet med høyest NO x utslipp. Årsaken til at disse verdiene forekommer i tabell 4 er at verdiene er beregnet for år 2010, hvor man antar at dieselmotorer kan opprettholde de samme avgasskrav for NO x som gjelder for bensin. 3

7 2.2 Internasjonale avtaler og Norges forpliktelser Norge har ratifisert to internasjonale avtaler som stiller krav til utslipp til luft; Kyotoprotokollen som omhandler klimagasser som karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ), dinitrogenoksid (N 2 O) og hydrofluorkarboner (HFK), og Gøteborgprotokollen som regnes som den mest avanserte internasjonale miljøavtalen hittil og tar for seg gasser som fører til forsuring, overgjødsling og ozondannelse [6]. I desember 1997 ble Kyotoprotokollen vedtatt i Kyoto i Japan. Innholdet i protokollen tar for seg industrilandenes utslipp av klimagasser, og målet er at de samlede utslipp av de viktigste klimagassene skal reduseres til under fem prosent av 1990-nivået i perioden 2008 til Protokollen trådte i kraft fra 16. februar 2005 og per 18. april 2006 hadde 163 land ratifisert avtalen, deriblant Norge [7]. Norges forpliktelser i henhold til avtalen er å ikke øke landets CO 2 utslipp med mer enn en prosent i forhold til utslippsnivået i 1990 i den nevnte perioden 2008 til Dette betyr at utslippet i perioden ikke skal overstige 52,5 millioner tonn CO 2 ekvivalenter [8]. Figur 2 viser utviklingen av Norges utslipp av klimagasser fra Av figuren ser man at Norges utslipp per i dag ligger i overkant av dette målet, og det kan dermed bli vanskelig å nå. Foreløpige tall fra 2005 viser at det totale nasjonale utslippet av klimagasser lå på 54 millioner tonn CO 2 ekvivalenter [9]. Av figur 1 ser vi at omlag 80 prosent av Norges klimagassutslipp er av type karbondioksid (CO 2 ). CO 2 er dermed den største bidragsyteren til landets utslipp av klimagasser. Figur 5 viser utslippet av CO 2 fordelt på kilde (tall fra 2004). Figuren viser at veitrafikken står for ca. 23 prosent av de totale utslipp av CO mai 2005 trådte Gøteborgprotokollen i kraft. De land som har undertegnet protokollen forplikter seg til store utslippsreduksjoner i forhold til utslippsnivå i 1990 frem mot år Protokollen omhandler utslipp av svoveldioksid (SO 2 ), nitrogenoksider (NO x ), ammoniak (NH 3 ) og NMVOC (flyktige organiske forbindelser). Tabell 1 gir en oppsummering av Norges forpliktelser i henhold til protokollen. I forhold til 1990 nivå har Norge forpliktet seg til å redusere utslippet av SO 2 med 58 prosent, NO x med 29 prosent, NH 3 kan økes med nesten 13 prosent og utslipp av NMVOC må reduseres med 35 prosent [6]. Figur 3 og figur 4 gir nasjonale utslipp av henholdsvis NO x og SO 2 i årene 1985 til Av figurene ser man at utslippene av SO 2 har blitt redusert i henhold til 1990 nivået, men det er fortsatt litt igjen før reduksjonsforpliktelsene er innfridd. Når det gjelder NO x, har det kun vært en liten nedgang siden 4

8 1990, og det må nok drastiske tiltak til før Norge klarer å nå sine forpliktelser i henhold til Gøteborgprototokollen. 2.3 Engangsavgiften på kjøretøy og regjeringens forslag til endringer Engangsavgiften på kjøretøy har til hensikt å skaffe staten inntekter. Per i dag beregnes denne avgiften ut fra de tre komponentene slagvolum, egenvekt og motoreffekt. I systemet for beregning av avgiften er næringskjøretøy forsøkt skjermet ved at det for slike blir betalt en prosentandel av engangsavgiften for tilsvarende personbil. Avgiften er laget med utgangspunkt i kjøretøy som går på konvensjonelt drivstoff (bensin og diesel), noe som tilsier at biler som benytter annet drivstoff, som for eksempel elbiler og hybridbiler, behandles særskilt. [10] I tilleggsnummeret til statsbudsjettet 2006 hevdes det at regjeringen tar sikte på å endre bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning i 2007-budsjettet [11]. Dette kommer blant annet frem i et avsnitt om miljøutfordringene Norge står ovenfor, og de internasjonale forpliktelsene Norge har inngått. Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober 2006, har regjeringen tatt dette videre og laget et forslag til ny måte å beregne engangsavgiften for kjøretøy på. Forslaget innebærer å bytte ut slagvolum som beregningsgrunnlag med CO 2 utslipp. Hensikten med dette skal være å motivere nordmenn til å gå til anskaffelse av kjøretøy som har et lavere CO 2 utslipp. Forslaget til omlegging inkluderer også en mindre lettelse i engangsavgiften for nye personbiler. Om forslaget går igjennom, vil det tre i kraft fra 1. januar [1] Omleggingen av engangsavgiften menes av regjeringen å være det første skrittet i retning av et mer miljøvennlig bilavgiftssystem som man oppfordret til i tilleggsnummeret til statsbudsjettet Regjeringen presiserer at de tenker å foreslå en miljødifferensiering av årsavgiften i forbindelse med neste statsbudsjett (2008). I en slik miljødifferensiering kan det for eksempel taes utgangspunkt i hvilke EURO-krav 1 kjøretøyet oppfyller [1]. 1 EURO-kravene stiller krav til kjøretøyprodusenter. De spesifiserer en maks grense for utslipp av partikler (PM), og NO x. Det har stadig vært stillet strengere krav, og EURO 5 standarden blir implementert fra Se for øvrig figur 11 for sammenstilling av EURO 2 EURO 5 krav. 5

9 Figur 6 viser hvilken effekt den nye avgiftspolitikken vil ha på prisene til nye personbiler. Av figuren kan man se at engangsavgiften for dieselbiler vil reduseres i forhold til den for bensinbiler. Dette er begrunnet i at dieselbiler har et lavere utslipp av CO 2. En omlegging av engangsavgiften for kjøretøy har vært oppe til diskusjon på Stortinget tidligere. I 2003 ble en rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe i regi av Finansdepartementet lagt frem. I rapporten blir blant annet utbytting av slagvolum med en CO 2 komponent ved beregning av engangsavgiften vurdert. Arbeidsgruppens konklusjon var frarådning av et slikt beregningsgrunnlag. Konklusjonen hadde grunnlag i at omleggingen ville føre til valg av biler med marginalt lavere CO 2 utslipp, mens beregninger viste en økning i antall dieselbiler på bekostning av bensinbiler, hvilket ville medføre noe høyere lokale utslipp fra veitrafikken. Grunnet fremtidig høyere krav til partikkelutslipp (EURO krav), konkluderte arbeidsgruppen med at en CO 2 - komponent ville kunne vurderes på nytt når slike krav ble iverksatt. [10] Tabell 2 gir en oversikt over CO 2 satsene ved beregning av engangsavgiften. Som man ser øker CO 2 satsen mye med økt utslippsnivå; fra 40,20 kr per g/km til 1406,90 kr per g/km for de største CO 2 synderne. For kjøretøy hvor CO 2 utslipp ikke er spesifisert, vil fortsatt slagvolum utgjøre beregningsgrunnlag for engangsavgiften. 2.4 Hva er et miljøvennlig kjøretøy? Hensikten med regjeringens forslag til omlegging av bilavgiftene er å få nordmenn til å skaffe seg mer miljøvennlige biler. I forkant av offentliggjørelsen av forslag til statsbudsjett 2007, bekreftet statsminister Jens Stoltenberg til media at regjeringen jobbet med et nytt bilavgiftssystem som ville bli presentert i statsbudsjettet. Han fastslo at med det nye avgiftssystemet ville miljøvennlige biler komme godt ut.[12] Når en skal vurdere om et kjøretøy er miljøvennlig eller ikke må man i prinsippet ta for seg hele livsløpet til kjøretøyet, det vil si hele forløpet fra kjøretøyet lages til det vrakes, i tillegg til at man må vurdere utslipp og miljøpåvirkninger når kjøretøyets drivstoff blir produsert. Likevel er det bruksfasen de fleste vurderer når man skal avgjøre om kjøretøyet kan betegnes som miljøvennlig eller ikke. Dette fokuset er heller ikke misvisende, siden det er i denne fasen av kjøretøyets livssyklus mesteparten av forurensningen vil foregå. [13] 6

10 Definerer man et miljøvennlig kjøretøy ut fra utslipp i bruksfasen, vil for eksempel biler som bruker konvensjonelt drivstoff som bensin og diesel kunne kalles miljøvennlige dersom de bruker mye mindre drivstoff enn hva som er vanlig for dagens gjennomsnittsbil. I tillegg til slike biler, vil man ha kjøretøy som benytter annen type drivstoff. Dette kan for eksempel være elektrisitetsdrevne biler, biler som går på naturgass, biogass, hydrogen eller såkalte hybridbiler som har mer enn en motor og en energibærer (for eksempel biler som benytter bensin og elektrisitet som drivstoff). [13] 7

11 3. Mulige effekter av en omlegging av dagens engangsavgift 3.1 Mediadebatten I etterkant av offentliggjørelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett 2007, har det i media versert diskusjoner angående hvilken effekt den foreslåtte omleggingen av engangsavgiften vil kunne ha. Regjeringens mål med å ha en CO 2 komponent som beregningsgrunnlag for engangsavgiften er, som allerede nevnt, å få nordmenn til å gå til innkjøp av biler med lavere CO2 utslipp. Med et slikt avgiftsregime vil biler med store utslipp av CO 2 få en høyere pris, og hensikten med det er at man i kjøpsøyeblikket må ta stilling til om man vil betale mer for å kunne forurense mer, eller betale en lavere pris for et mindre forurensende kjøretøy. Omleggingen vil føre til en nedgang i pris for biler som har et lavt drivstofforbruk av bensin eller diesel. [15] I forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet for 2007, var det allerede varslet at en omlegging av avgiftssystemet basert på CO 2 utslipp ville komme. Norges Automobil-Forbund (NAF) og Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) støttet begge en slik omlegging [16]. Likevel har det hersket mest misnøye i etterkant av bekjentgjørelsen av forslaget. Mye av årsaken ligger i den klare fordelen dieseldrevne biler får fremfor bensindrevne biler. Dette er biler som har et lavere utslipp av CO 2 men et høyere utslipp av NO x og partikler enn bensinbiler, og når man innfører et system som kun straffer utslipp av CO 2 og ikke andre miljøsynder, vil det få enkelte negative konsekvenser. Regjeringen har også fått kritikk for at biler som kan gå på bioetanol får en avgiftsskjerpelse, biler som helt klart har en positiv miljøeffekt fremfor konvensjonelle diesel- og bensinbiler. Om regjeringen hadde gått noe lengre og også inkludert NO x - og partikkel utslipp i beregningen av avgifter, er det mulig at mediastormen hadde blitt mindre negativ. [17], [18], [19] 3.2 Mulig effekt på miljøet Den foreslåtte omleggingen av engangsavgiften på kjøretøy vil trolig føre med seg en bilpark som preges av dieseldrevne kjøretøy. Dieselandelen av nye personbiler var for et par år siden ca. 30 prosent. I september 2006 var andelen dieselbiler blant nyinnkjøpte biler ca. 50 prosent. 8

12 Administrerende direktør i Suzuki Bilimport AS tror at 95 prosent av alle nye personbiler kjøpt i første kvartal 2007 vil være dieseldrevne dersom regjeringens forslag til endring av engangsavgiften får gjennomslag. [17] Om spådommen angående kjøp av dieselbiler slår til, vil det trolig ikke ha noen positiv effekt for miljøet med den foreslåtte avgiftsendringen. Man vil få et noe redusert utslipp av CO 2, men dette vil trolig være marginalt, siden mye av CO 2 utslippet i Norge stammer fra andre kilder enn veitrafikken. Veitrafikken står for ca. 23 % av landets totale CO2 utslipp og personbiler og lettere kjøretøy står for ca. 70 % av veitrafikkens utslipp av CO 2 [20], noe som tilsier ca. 16 % av det totale utslippet. Utenom denne marginale nedgangen i CO 2 utslipp, vil man med en økning i antall dieselbiler på veiene, få en økning i utslipp av partikler og NO x (se vedlegg 1 for sammenligning av utslipp for ulike typer drivstoff). En overgang til flere dieselbiler vil sannsynligvis få en meget uheldig effekt for helsen til den norske befolkning, og da spesielt for astmatikere og allergikere. Partiklene i dieseleksos er spesielt uheldige ved at disse er veldig små. Mange av partiklene fra veitrafikken er såpass grove at mesteparten aldri vil nå menneskers lunger. Når det gjelder partikler fra dieseleksosen, kan opp til 30 prosent av mengden mennesker inhalerer være så finkornet at det kan havne i lungene. [20] Norge har inngått utslippsforpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen og Gøteborgprotokollen. En omlegging av engangsavgiften for kjøretøy, slik regjeringen nå har foreslått, vil sannsynligvis føre til noe lavere CO 2 utslipp, men høyere utslipp av andre gasser, noe som igjen vil gi et høyere nivå av lokale utslipp. Endringene slik de er foreslått i første omgang vil muligens vanskeliggjøre nasjonens oppfylling av de utslippsreduksjoner landet har forpliktet seg til i henhold til Gøteborgprotokollen. 3.3 Bruk av ukonvensjonelt drivstoff I første omgang vil den foreslåtte omleggingen av engangsavgiften føre til at det generelt blir billigere å gå til innkjøp av en dieselbil enn en bensinbil. Per i dag bruker de aller fleste kjøretøy på norske veier enten bensin eller diesel som drivstoff. Det er også mulig for kjøretøy å bruke andre alternative drivstoffkilder til bensin eller diesel. De mest aktuelle i dag er elektrisitet, naturgass, biogass eller hybridbiler. I fremtiden er det mange som ser for seg at man går over til 9

13 brenselceller, og hydrogendrevne biler. Det er diskutert hvordan elbiler og biler drevet av biogass skal omhandles av det nye systemet. Elbiler vil ikke ha noe utslipp av CO 2, og engangsavgiften for disse bilene vil dermed beregnes ut fra kun to faktorer, nemlig motoreffekt og egenvekt. Bruk av biodrivstoff vil ikke gi økt nettoutslipp av CO 2, regjerningen foreslår derfor fritak for CO 2 avgift for andel biodiesel i mineralolje samt andel bioetanol i bensin [21]. Dette fritaket gjelder ikke for biler med bioetanol tilpassede motorer siden disse også vil kunne bruke bensin som drivstoff. Slike biler vil bli dyrere enn de er per i dag grunnet at de vanligvis har høyere CO 2 utslipp enn bensinbiler. [22] Med naturgass som drivstoff, har det ikke vært noen videre diskusjon om hvordan CO 2 komponenten av engangsavgiften skal utregnes, så for kjøretøy med naturgass som drivstoff vil komponenten bli beregnet ut fra det faktiske CO 2 utslippet fra kjøretøyet. I vedlegg 1 kommer det frem at CO 2 utslipp fra naturgassdrevne kjøretøy er mindre enn fra bensindrevne kjøretøy, mens det kun er en marginal forskjell i slike utslipp om man sammenligner diesel og naturgass som drivstoff. Dermed vil ikke naturgassdrevne biler bli prioritert fremfor dieseldrevne biler i henhold til regjeringens forslag. Noe som også fremgår av vedlegg 1 er at naturgassdrevne kjøretøy har en klar fordel ved at de gir mindre utslipp av NO x som er en viktig bidragsyter til lokal forurensning. Naturgass som drivstoff vil også føre til lavere utslipp av partikler. Det er blitt hevdet at om Norge skal klare å oppnå sine utslippsforpliktelser i henhold til Gøteborg protokollen, er naturgass veien å gå [14]. Det nye forslaget til beregning av engangsavgift vil ikke oppfordre Norges befolkning til å gå til innkjøp av kjøretøy med naturgass som drivstoff. Per i dag er ikke infrastrukturen lagt opp til bruk av personbiler med naturgass som drivstoff, så det er mest aktuelt for busser, tungtrafikk og lignende. Selv om norske myndigheter ønsker at landet skal benytte mer naturgass (se for eksempel [23]), vil man med dagens forslag til endring i engangsavgiften ikke oppfordre til bruk av naturgass som drivstoff for kjøretøy. 10

14 4. Diskusjon Frem til nå har denne oppgaven tatt for seg regjeringens forslag til ny beregning av engangsavgift for kjøretøy, hvilke utslipp man har fra veitrafikken i Norge, hvilke internasjonale forpliktelser Norge har inngått for reduksjon av utslipp, samt hvilke effekter en endring av engangsavgiften kan få når det gjelder nordmenns bilinnkjøp og miljøpåvirkninger. En omlegging av engangsavgiften ved at man bytter ut slagvolum med en CO 2 komponent som beregningsgrunnlag vil i første omgang favorisere dieselbiler over bensinbiler. Det vil i tillegg kunne ha en positiv effekt ved at store biler med høyt drivstofforbruk, og dermed også høye utslippsnivå, vil bli dyrere, mens mindre biler som blir ansett som mer miljøvennlige får en lavere engangsavgift enn den de har i dag. En favorisering av dieselbiler vil i hovedsak ha en negativ effekt ved at selv om CO 2 utslippene vil kunne bli redusert, vil man få større utslipp av forurensningselementer som har en effekt på lokale omgivelser. Regjeringen legger opp til at de vil endre årsavgiften for kjøretøy i en mer miljøvennlig retning i statsbudsjettet for 2008, og da vil sannsynligvis dieselbiler bli straffet grunnet sitt høyere utslipp av andre forurensningsfaktorer, som NO x og partikler. Dette vil kunne føre til at dieselbiler ikke blir videre favorisert over bensinbiler. Det nye forslaget har ikke i noen stor grad tatt hensyn til hvordan kjøretøy som bruker ukonvensjonelle drivstoff skal bli behandlet i det nye avgiftsregimet. Regjeringen har fått kritikk for at biler som kan bruke bioetanol vil få en avgiftsøkning under det nye regimet. Dermed vil ikke denne type miljøbiler bli favorisert. Naturgass som drivstoff har falt helt utenfor debatten. Naturgass er et renere drivstoff, som selv om det har omtrent like store utslipp av CO 2 som diesel, har langt lavere utslipp av NO x og partikler. Mer bruk av naturgass vil kunne ha en positiv effekt på miljøet, men det foreslåtte avgiftssystemet vil ikke fremme en slik utvikling. 11

15 5. Konklusjon Regjeringens forslag til en omlegging i engangsavgiften hvor slagvolum byttes ut med en CO 2 komponent, er ment å oppfordre Norges befolkning til å gå til innkjøp av mer miljøvennlige kjøretøy. Dessverre kan det se ut som om en slik CO 2 avgift ikke vil gi de riktige intensiver. Sannsynligvis vil den foreslåtte endringen medføre at flere går til innkjøp av dieseldrevne biler fremfor bensindrevne biler, siden dieseldrevene biler har mindre CO 2 utslipp enn tilsvarende bensindrevne biler. De mindre dieseldrevne bilene med lavt forbruk av drivstoff vil bli vinnerne under forslaget til nytt avgiftsregime. Med flere dieselbiler på veiene, vil man nok oppnå en viss reduksjon i det totale CO 2 utslippet fra veitrafikken, men dette vil trolig dessverre skje på bekostning av en økning i andre utslipp. Utslippene av SO 2, NO x og partikler vil bli høyere enn de er i dag. Dette vil bidra til å vanskeliggjøre det for Norge å oppfylle de utslippsreduksjoner landet har forpliktet seg til i henhold til Gøteborgprotokollen. I tillegg vil det være med på å øke den lokale luftforurensningen, noe som vil føre til store helsemessige ulemper, spesielt for astmatikere og allergikere. Endringen i engangsavgiften slik den er foreslått vil ikke gi noen videre fordeler for kjøretøy som benytter seg av andre typer drivstoff som for eksempel naturgass, og heller ikke for kjøretøy som er tilpasset bruk av bioetanol. Regjeringen blir noe snever i sin omlegging av bilavgiftene når det kun er CO 2 man beregner miljøeffektene ut fra. Selv om det til neste år er varslet en omlegging av årsavgiften slik at denne straffer for eksempel dieselbiler grunnet høye utslipp av NO x og partikler, handler dagens omlegging kun om CO 2. Om man hadde sett utslippene mer under ett, og på den måten klart å omlegge bilavgiftene i sin helhet hvor man differensierte etter flere miljøfaktorer enn CO 2 utslipp, ville man kanskje klart å få til et bedre avgiftsregime hvor kjøperen faktisk ble oppfordret til å gå til innkjøp av det mest miljøvennlige kjøretøyet. 12

16 REFERANSER [1] Pressemelding nr 70/2006 fra Det Kongelige Finansdepartement: Omlegging av bilavgiftene for et bedre miljø, [2] Norsk Gassforum: Gass i Buss Naturgass som drivstoff for norske busser, desember 2005, [3] SFT rapport 99:04: Utslipp fra veitrafikk i Norge, [4] Miljøstatus i Norge: Svoveldioksid, , aspx [5] ( ) [6] Miljøstatus i Norge: Gøteborgprotokollen, , aspx [7] SSB: Utslipp av klimagasser , , [8] Norsk Gassenter: Miljø utslipp ( ) [9] SSB: Utslipp til luft av klimagasser ( ) [10] Rapport fra en arbeidsgruppe: Bilavgifter, avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003, [11] St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ): Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, 13

17 [12] Aftenposten: Nye bilavgifter fra nyttår, , [13] Hille, Jon: Hva er miljøeffektive kjøretøy?, oktober 2006, [14] Gudmundsson, Jón Steinar: Blå korridorer på land og til sjøs, , [15] Aftenposten: Miljøsnille biler billigere, , [16] NAF og B.I.L: Regjeringen har lovet miljøvennlige bilavgifter. Vil den holde løftet?, 2006, [17] Aftenposten: Velger bensin, ikke diesel, , [18] Miljøvernforbundet: Brutte billøfter, , [19] Bellona: Regjeringen burde gått lengre, , [20] Bladet Forskning nr : Mer diesel mer allergi, [21] Finansdepartementet: Omlegging av bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning, ( ) [22] DinSide Motor: Alt om de nye bilavgiftene, [23] St.mld. nr. 9 ( ): Om innenlands bruk av naturgass mv., 14

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff av Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Trondheim, november 2005 I Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 Rapport Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 1 INNHOLD 1. ARBEIDSGRUPPENS KONKLUSJONER... 4 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 9 3. PRINSIPPER OG HENSYN VED UTFORMINGEN AV BILAVGIFTENE...

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser

Biogass som drivstoff for busser Biogass som drivstoff for busser Desember 2010 Med støtte fra: 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013 BILs faktaark Om bil, vei og miljø Versjon pr. juni 2013 Innledning Bil og veitrafikk er temaer som engasjerer mange både i media, hos forbrukere og blant politikere. Nye bilmodeller, drivstoffpriser,

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14 RAPPORT 2015/14 Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter Ingeborg Rasmussen, Vivian A Dyb, Oscar Haavardsholm og Steinar Strøm VISTA ANALYSE AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/14

Detaljer

Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre kjøretøy

Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre kjøretøy Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 20/1998 Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre kjøretøy - barrierer mot bruk av biodiesel i tyngre kjøretøy

Detaljer

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig?

85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? Sammendrag: 85g CO 2 per kilometer i 2020 Er det mulig? TØI rapport 1264/2013 Forfatter(e): Erik Figenbaum, Gunnar Eskeland, Jonathan Leonardsen og Rolf Hagman Oslo 2013 110 sider Ved å legge om engangsavgiften

Detaljer

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer.

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Foreløpig utgave. 17. februar 2010. Side 1 Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Arbeidsnotat Klimakur2020. Vedlegg til sektorrapport om transport.

Detaljer