Oppsummering av innspillene fra høringsfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av innspillene fra høringsfasen"

Transkript

1 Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Innledning Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter og Akershus fylkeskommune har i fellesskap utarbeidet et høringsutkast til Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Akershus fylkeskommune på vegne av de ulike myndigheter nevnt over har sendt ut høringsutkastet. Høringen gikk ut Høringsutkastet ble vedtatt sendt på høring av hovedutvalg for samferdsel den ved sak 70/13. Det bes om at det spesielt uttales til to punkt: a) Meisle ut hovedgrep for å utvikle P-tilbudet for bil og sykkel knyttet til kollektivtrafikken og b) Å avklare en hensiktsmessig ansvarsdeling mellom offentlige myndigheter. Høringsfristen ble satt til og ble senere utvidet til Oslo kommune har fått innvilget utsatt frist til for å kunne behandle høringsforslaget i bystyret. Vi har i dag ikke mottatt høringsuttalelse fra Oslo kommune. Oslo kommune kan meddele at det fortsatt tas sikte på å behandle saken i bystyret men det er ikke avklart når saken skal fremmes. Byrådets underliggende etater og selskaper har avgitt høringsuttalelse. Dette er å anse som innspill til den kommende bystyresaken og ikke Oslo kommunes endelig høringsuttalelse. Dette er Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Sporveien Oslo As. Ruter As har også avgitt høringsuttalelse. Aktørene støtter i all hovedsak høringsutkastet til en strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Det er også kommet anbefalinger til endringer i høringsutkastet. Akershus fylkeskommune har mottatt skriftlige høringsutspill fra total 26 høringsinstanser inkludert uttalelse fra 14 av kommunene i Akershus. Høringsuttalelsene finnes tilgjengelig på fylkeskommunens nettsider 1. 1 Samtlige høringsuttalelser finnes tilgjengelig på fylkeskommunens nettsider under: Samferdsel Samferdselsplanlegging Innfartsparkering, eller ved å følge denne lenke

2 Flere av aktørene har spilt inn konkrete forslag til tiltak. Disse innspillene blir ikke omtalt her. Innspillene bringes inn i det pågående arbeidet med å utvikle innfartsparkeringstilbudet i Akershus og Oslo. I denne oppsummeringen er innspillene strukturert etter disse spørsmålene: Mål, strategier for å utvikle tilbudet, ansvarsdeling og andre momenter

3 Oslo kommune, transportetater og transportører Følgende transportetater i høringsforslaget og Oslo kommune har avgitt uttalelse: Brakar Jernbaneverket Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten Rom Eiendom As (som også svarer for NSB As i plansaker) Ruter As Sporveien Oslo As Statens vegvesen. Mål Jernbaneverket Støtter strategiens mål. Innfartsparkering skal gi flere mulighet til å reise kollektivt, et tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonene og som bidrar til å redusere trafikkbelastningen i byområder. Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten Viser til vedtak i bystyret om at Oslo skal være en klimanøytral by i Rom Eiendom/NSB Støtter strategiens mål i store trekk. Ruter Har få innvendinger mot de momenter som presenteres. Statens vegvesen Det bør tydeliggjøres i hvilket omfang en ser for seg at innfartsparkering skal tilrettelegges. En stor utvidelse av antall p-plasser kan på sikt føre til ytterligere spredt bosetning i Akershus. Innfartsparkering bør sees i sammenheng med en samordnet areal- og transportstrategi. Strategier for å utvikle tilbudet Brakar Det bør legges til rette for tilstrekkelig med sykkelparkering ved alle holdeplasser og stasjoner. Etablere P-plasser for bil ved stasjoner og holdeplasser som gjør det mulig å fange opp bilistene tidlig i reisen. Det må tas hensyn til lokale trafikkforhold. Helst ikke lokaliseres i sentrumsområder eller steder der det kommer i konkurranse med andre og prioriterte arealbruksformål. Der hvor det er stor etterspørsel skal plassene forbeholdes de reisende med størst behov. Etterspørselen kan påvirkes ved hjelp av avgifter. Dette kan avvise mange som har gode alternativer til bil (gange, sykkel og matebuss). En delreise med buss må ikke erstattes en av en delreise med bil. Delreisen med bil bør gjøres så kort som mulig. Dette bør tydeliggjøres i strategien

4 Jernbaneverket Prisregulering må samordnes med lokal parkeringspolitikk og -avgift. Er positive til at en ordning der dagsbetaling gjelder et større antall plasser i områder med god bussbetjening til stasjonene, tett bosetning og kapasitetsutfordringer. Antallet bør være større enn ved stasjoner med et større- (geografisk) og bilbasert oppland. Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten Støtter at fokuset er først og fremst på at tilrettelegging av innfartsparkering for sykkel som tilbringer til regionens kollektivsystem. Påpeker at potensiale for økt bruk av sykkel som tilbringer til kollektivsystemet er per dags dato begrenset til sommerhalvåret. Støtter at antallet busser inn mot Oslo reduseres og at det heller skal satses på busser til knutepunktene. Det må da mates mot et godt rutetilbud, slik at kollektivtilbudet blir konkurransedyktig. Matebussene bør ikke gå parallelt med togene. Det bør også tilrettelegges for ladeplasser for elbiler på innfartsparkeringsplassene. Det er viktig med et prissystem som gjør det mindre attraktivt å kjøre lengre med bil for å komme innenfor en annen sonegrense. Prising må gjøres ut fra en helhetlig tankegang i regionen. Det er avgjørende at prisen for gateparkering i Oslo ikke er lavere enn prisen for å innfartsparkere. Strategien bør endres til at sykkelparkering bør være gratis fremfor at det skal være gratis. Dette da det kan oppstå behov for å prise noen sykkelparkeringstilbud. Vintervedlikehold av adkomstnettet for mkye trafikanter er en strategisk satsning som er avhenting av ansvarlige etater budsjetterer for dette. Informasjonssystemet som foreslått utarbeidet av Ruter må samsvare med kommunenes visningssystem for parkering for øvrig. For å unngå at innfartsparkering i byområder rundt Oslo erstatter korte gang- og sykkelturer bør etterspørselen i disse områdene søkes regulert, eksempelvis av en moderat brukerbetaling. Det bifalles at etterspørselen kan reguleres med pris når kapasiteten er sprengt og det er kostbart å utvide. Dette før en eventuelt utvider anlegget. Støtter at en må være varsom med å lokalisere innfartsparkering til hovedveinettet nær opp mot Oslo by eller de mest trafikkerte fylkesveiene i Akershus uten at det gjennomføres radikale grep for å redusere biltrafikkveksten. Rom Eiendom/NSB Ved sprengt kapasitet må andre virkemidler en utvidelse vurderes. Slik som lokalisering av p-plasser utenfor sentrumsområdene. Etablering av p-hus andre steder enn i Asker, Sandvika og Lillestrøm er relevant på relativt kort sikt. Det er kostbart å bygge og å drifte p-hus. Grad av kommersialitet må balanseres mot hensyn til de som er avhengig av innfartsparkering. Sambruk bør undersøkes nærmere og har et potensiale. Dette vil kreve samarbeid mellom transportetatene og kommuner, grunneiere og utbyggere. Der hvor det er knapt med areal bør innfartsparkering løses ved sambruksplasser. Spesielt ved kultur- og idrettsanlegg. Kommunene har en rolle i å følge opp sine arealbruksplaner med Askers Føyka som et godt eksempel. Restriksjoner på innfartsparkering må kobles mot et forbedret matebusstilbud

5 Innfartsparkering må brukes av de som virkelig trenger det. Undersøkelsene i utkastet bekrefter at etterspørselen ikke alltid er den somme som et reelt behov. Pris- og sonestrukturen må omfatte prisingen av selve parkeringen. Den må ikke være så lav at en kjøper billett for å få tilgang på p-plasser i sentrumsområder. Prisen bør være markedstilpasset og benyttes som et middel for å regulere etterspørselen. Prissystemet bør favorisere de som kjører sjeldent fremfor de som kjører ofte. Det bør også disfavorisere de som kjører lange avstander over sonegrenser. Asker stasjon er et eksempel. Ruter Tar til orde for at det besluttes at det bygges nye plasser i Akershus. Det legges til rette for egenfinansiering av parkeringsområdene. P-plassene bør reguleres slik at det skaper tilgjengelighet for de som ønsker eller må benytte seg av tilbudet. Det bør vurdere å legge p-plassene dit hvor det er mindre arealpress, slik som langs hovedveiene og ved stasjoner utenfor de største knutepunktene. Statens vegvesen Utvidelse av antall innfartsparkeringsplasser bør kombineres med restriktive tiltak i sentrumsområder og bedret fremkommelighet for buss. Frigjort kapasitet i veisystemet i form av at flere innfartsparkerer vil fort fylles opp av reisende som før valgte andre transportmidler grunnet trengsel. I Oslo og i stasjonsbyene i Akershus bør det legges opp til at innfartsparkering ikke er en stor del av transporttilbudet. Det bør heller satses på god flatedekning og tilrettelegging for sykkel og gange. Det bør vurderes å tilrettelegge for innfartsparkering også i Oslo, der hvor dette kan ha en god effekt. Det er nødvendig med brukerbetaling for å oppnå ønsket effekt. Avgiften må settes høyt nok, slik at den får en avvisende effekt for de som bor innenfor gang- og sykkelavstand. Det bør spesielt vurderes der hvor etterspørselen er stor. Det bør opprettes et system som forhindrer at innfartsparkeringsplassene blir benyttet som arbeidsparkering. Det bør legges opp til et felles avgiftssystem på tvers av etater og kommuner. Det bør også fokuseres på mulighetene som ligger i utpendling ved hjelp av sykkel. Der hvor det er mange arbeidsplasser i sykkelavstand fra stasjonen. Dette vil kreve sikker nattparkering og vil sikre en høyere utnyttelse av p-plassene for sykkel. Det bør satses på gode parkeringstilbud for sykkel, slik at det fremstår som attraktivt å bruke sykkel. Alternativ bruk av ressurser bør vurderes. Slik som utvidelse av det lokale busstilbudet eller tiltak for å forbedre fremkommelighet- og redusere reisetid med kollektivtransport. Det er i dag behov for kollektivfelt inn mot Oslo og det er mangel på kapasitet for buss i veinettet i Oslo. Dette bør inkluderes i vurderingen av å sette opp busser fra innfartsparkeringsanlegg til Oslo. Det er behov for å innhente kunnskap om eventuelle adferdsendringer ved ulike tiltak i tilknytning til innfartsparkeringsplasser. Dette spesielt ved restriktive tiltak og tilrettelegging for gange og sykkel. Kommunenes rolle i implementeringen av strategien må synliggjøres

6 Ansvarsdeling Jernbaneverket Forslaget til ansvarsdeling støttes. Der hvor det er hensiktsmessig bør Statens vegvesen gjennomføre tiltaket dersom det er tilstøtende til et veiprosjekt. Dette avklares i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at Jernbaneverket kan søke O3-midler til større parkeringsprosjekter for bil og sykkel ved jernbanestasjoner. Rom Eiendom/NSB Kan følge anbefalingen om modell C. Det legges til grunn at plansamarbeidet omfatter temaet innfartsparkering. Kommunene bør samarbeide med transportaktørene om en gang- og sykkelstrategi for å øke andelene som benytter disse. Ruter Oppgaven med å plassere plasser i Akershus gis til Ruter som utarbeider et handlingsprogram. Det bør opprettes et eget selskap (AS) som får det operative ansvaret for å gjennomføre handlingsprogrammet. o Mål for selskapet er å erverve eiendom eller sikre avtaler om disposisjonsrett. o Selskapet har den løpende kontakten med kommunene. Systemansvar for billett og betalingssystem legges til Ruter. Ruter planlegger å være en pådriver for økt sykkelparkering på holdeplasser for buss, båt og t-bane. Ruter vil fremlegge en strategi for dette før sommeren. Sporveien Oppgaver knyttet til vedlikehold av plassene langs t-banene i Bærum kan legges til Sporveien etter avtale om full kostnadsdekning. Statens vegvesen Støtter forslaget til ansvarsdeling. Fylkeskommunen bør ha en koordinerende rolle for lokalisering av innfartsparkering og brukerbetaling i samarbeid med Ruter og kommunene. Det er flere innfartsparkeringsplasser der ansvaret er delt mellom flere aktører, slik som ved stasjoner med tilhørende bussoppstillingsplass. Her bør fylkeskommunen ha en koordinerende rolle. Andre momenter Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten Arealer som i dag fungerer som innfartsparkering i Oslo bør transformeres til mer arealeffektive formål. Dette for å etterkomme målene i Nasjonal transportplan, Oslopakke 3 og Planstrategien i Oslo og Akershus. Utvikling av innfartsparkering utenfor byområdet må ikke skje til forringelse for byutvikling

7 Rom Eiendom/NSB Det er viktigere i det tre-armede bybåndet å prioritere utbygging/ knutepunktutvikling fremfor flateparkering. En høy arealutnyttelse i form av arbeidsplasser og boliger vil kunne gi høyere kollektivandeler enn flateparkering. Ruter Bærum kommune eier i dag noen p-plassene langs t-banen i kommunen og har ansvaret for drift og vedlikehold av disse p-plassene i tilknytning til t-banen i dag. Det bør jobbes for å realisere prosjekter hurtigs mulig i alle hovedkorridorene og det er aktuelt å se utover Akershus grenser. Statens vegvesen Innfartsparkering må inkluderes i den kommende felles areal- og transportpolitikk for Oslo og Akershus. Det bør tydeliggjøres hvordan innfartsparkering er en del av kollektivtilbudet. Stasjonsbyer som Asker, Ski, Lillestrøm og Jessheim har begrenset med sentrumsarealer til parkering og disse bør prioriteres til byutvikling

8 Kommuner i Akershus Følgende kommuner i Akershus har avgitt uttalelse: Vestregionen o Asker kommune o Bærum kommune Romerike o Aurskog-Høland kommune o Eidsvoll kommune o Lørenskog kommune o Nannestad kommune o Nes kommune o Skedsmo kommune o Sørum kommune o Ullensaker kommune Follokommunene o Enebakk kommune o Frogn kommune o Nesodden kommune o Vestby kommune Generelt Kommunene stiller seg bak målsetningene i strategien, hovedtrekkene for å utvikle tilbudet og forslaget til ansvarsdeling. Noen av kommunene foreslår klare rammer for brukerbetaling og regulering av etterspørselen på overflateparkering med pris. Bifaller den foreslåtte ansvarsdelingen, modell C, understreker behovet for koordinering mellom transportetatene og at det settes av tilstrekkelig med midler i budsjettene til de respektive etater med ansvar (JBV, AFK, SVV og Sporveien). Mål Asker Det er et godt grep å skille mellom stasjoner i bybåndet og utenfor. Aurskog-Høland Utvidelse av p-plasser for bil utenfor bybåndet, særlig langs busskorridorene støttes. Bærum Definisjonen av hvilke brukergrupper en tilrettelegger for er god, innfartsparkering i Bærum bør utvikles som et supplement for de som ved ulike anledninger har behov for å bruke bilen på en del av reisen. Eidsvoll Støtter de to overordnede målene. Påpeker at det er en høy andel på Øvre Romerike som ikke bor i gange- og sykkelavstand fra stasjoner og holdeplasser. Enebakk Målene støttes av Enebakk

9 Frogn Frogn kommune slutter seg til følgende overordnede mål: Park and Ride (P+R) skal kompensere for dårlig flatedekning i kollektivtilbudet og bidra til at de som bor utenfor sykkel- eller gåavstand fra stasjoner eller tjenlig busstilbud skal kunne reise kollektivt. Foreslår å endre det andre hovedmålet til følgende formulering: P+R skal gjøre kollektivsystemet attraktivt for flest mulig, gjennom å øke fleksibiliteten slik at det blir mulig å kombinere en kollektivreise med bilbaserte ærend. Mener at formuleringen om at en skal forsøke å søke barnehageplass i kortere avstand til hjemmet er uheldig - de fleste kommuner forsøker dette ved tildeling av barnehageplass man klarer ikke alltid å levere dette. Lørenskog Støtter at det fokuseres på økning av kapasitet andre steder enn de store knutepunktene og ikke legger beslag på areal som kan utnyttes til boligbebyggelse, næring og andre aktuelle formål. Nannestad Støtter de to overordnede målene. Påpeker at det er en høy andel på Øvre Romerike som ikke bor i gange- og sykkelavstand fra stasjoner og holdeplasser. Nes Støtter de to overordnede målene. Påpeker at det er en høy andel på Øvre Romerike som ikke bor i gange- og sykkelavstand fra stasjoner og holdeplasser. Nesodden Målene samsvarer med kommunens egne mål om økt satsning på gange, sykkel og kollektivtransport. Skedsmo Satsningen på å få flere til å sykle og gå til stasjonene er en riktig og god strategi. Ullensaker Støtter de to overordnede målene. Påpeker at det er en høy andel på Øvre Romerike som ikke bor i gange- og sykkelavstand fra stasjoner og holdeplasser. Strategier for å utvikle tilbudet Asker Det bør finnes frem til et rasjonelt system som gir tilbud til trafikanter met et reelt behov, og ikke de som kjører fra nabofylker (parallelt med jernbanen) eller bor i kort avstand til stasjonen. Ønsker at p-plasser for bil for kollektivtransport i bysentra, slik som Asker, begrenses og at det i fremtiden dreies mot sambruksparkering. Matebusser må sees i sammenheng med sykkel og gangtraseer samt fremkommelighet for buss. Et fremtidig tilbud bør ta sikte på å utnytte eksisterende p-kapasitet bedre. Dette fremfor å bygge store nye p-anlegg for biler i knutepunktene. Pris kan benytte for å regulere plassene og finne det reelle behov for p-plasser for bil samt å sikre fremtidige inntekter ved helt- eller delvis brukerbetaling. Avgiftene må vurderes i forhold til det samlede transporttilbudet. Alternativ transport må være på plass i forkant

10 Det er behov for å kartlegge adferdsendringer ved prisregulering. Fylkeskommunen bes om å igangsette dette. Aurskog-Høland Satsning på p-plasser for sykkel på holdeplasser støttes. Bærum Overflateplasser ved innfartsparkering skal være gratis. Betaling for parkering må ikke bare festes til månedskort. Utvikles slik at det ikke bidrar til økt interntrafikk. Press på lokalveinettet bidrar til redusert fremkommelighet for buss og bør sees i sammenheng med innfartsparkering. Det er fornuftig å satse på et mer attraktivt sykkeltilbud med et høystandard parkeringstilbud der sykler står tørt og sikkert. Det er behov for mer og bedre sykkelparkering. Det bør vurderes tørt og låst plass for sykler og ledemuligheter for elsykler. Det ønskes at fylkeskommunen ser på redusert/differensiert avgift for p-plasser for innfartsparkering i forhold til annen parkering i sentra/knutepunkt. Det må etableres et felles system for skilting, opplysning, informasjon og billettering. Eidsvoll Det må vises forsiktighet med å innføre prisregulering for flateparkering, spesielt på plasser med lav frekvens. Satsning på sykkel er fremtidsrettet og et riktig grep og vil kunne redusere behovet for p- plasser for bil. Enebakk Tilrettelegging for bil er viktig for økt bruk av kollektivtrafikk. Flere områder har lite eller ingen kollektivdekning i dag. Sykkelparkering bør sees i sammenheng med utbygging av gang- og sykkelveier langs fylkesveiene. Sykkel er et transportmiddel som begrenses av vær og årstider. Det er ikke aktuelt med betalt parkering i Enebakk per i dag. Kommunen har lav kollektivandel, stimulering til økt bruk er viktig. Endring i ruter og soneinndeling kan påvirke etterspørselen etter innfartsparkering. Frogn Lokale prosesser må legges til grunn for å gjøre sykkelparkeringen så attraktiv som mulig. Lørenskog Strategien bør bidra til at Osloregionen blir en sykkelregion løst ved trygge plasser og et godt utbyd sykkelveinett. Det etterlyses trygge sykkelparkeringsmuligheter, under tak og bevoktet. Dette tilknyttet servicetilbud som vedlikehold. Plassene skal være gratis og med romslig åpningstid. Det er nødvendig å finne løsninger som fungerer godt sammen med andre areal- og transporttiltak. Lørenskog stasjon ligger i sone 1 og resten av kommunen i sone 2Ø. Kommunen ønsker fortetting rundt stasjonen og ønsker ikke at store arealer beslaglegges til parkering. Plassene bør plasseres utenfor bybåndet

11 Nannestad Det må vises forsiktighet med å innføre prisregulering for flateparkering, spesielt på plasser med lav frekvens. Satsning på sykkel er fremtidsrettet og et riktig grep og vil kunne redusere behovet for p- plasser for bil. Det forventes å ha mindre effekt for lange reiser til holdeplassen/stasjonen. Er bussbasert og vil legge vekt på at tilbudet opparbeides i randsonen av tettsteder og langs busstraséer, spesielt mellom Gardermoen og Jessheim. Den mest egnete stasjonen for pendlere er Gardermoen og bør gjøres tilgjengelig ved å etablere innfartsparkering langs et høyfrekvent busstilbud til Gardermoen, som ved Maura og Piperudkrysset. Nes Det må vises forsiktighet med å innføre prisregulering for flateparkering, spesielt på plasser med lav frekvens. Avgift må tilpasses de ulike brukerne, slik at insentivene til å sette fra seg bilen opprettholdes for de som bor i større avstand og at slik at de som bor nært velger å gå eller sykle. Matebusser bør vurderes. Grunnet spredt bosetning må antallet p-plasser for bil økes for å øke kollektivandelene på Øvre Romerike. Satsning på sykkel er fremtidsrettet og et riktig grep og vil kunne redusere behovet for p- plasser for bil. Sykkelparkeringen bør være tørr og sikker. Nesodden Kommunen savner konkrete tiltak for å oppfylle målene i strategien. Planlegging av p-tiltak bør sammenfalle med planlegging av kollektivfelt på hovedveiene, kollektivtilbudet og utbygging av sykkelveier. Brukerbetaling kombinert med bedre tilrettelegging for syklende kan gjøre det mer attraktivt å benytte sykkel eller gange i forbindelse med kollektivtransport. Økt satsing med sykkel sammenfaller med kommunens målsetning om mindre bruk av bil. Sikkert og tørt sykkelp-plasser av høy standard (tak) og eget p-hus på Tangen brygge. Bruk av sykkel bør være hensiktsmessig og lettvint. Skedsmo Det må satses på økt tilgjengelighet for sykkel og gange, slik at p-plassene kan frigis til de som bor i bilavstand. Det bør vurderes mer konkret hvilke geografiske områder et enkelt anlegg skal betjene. Økt bussmating bør vurderes. Endring av sonegrensen har før til at beboere fra Frogner nå benytter Leirsund. Sonegrensene påvirker etterspørselen etter p-plasser. Det er behov for økning av sykkel p-plassene ved alle stasjoner. Sykkelhotell bør vurderes i Lillestrøm. Sørum Satsning på økt matebuss mot kollektivknutepunkt må innarbeides i strategien. Innføring av økt brukerbetaling må koordineres med andre tiltak som matebusser og samordning av effekter av takstsoner og bompenger

12 Brukerbetaling ved stasjoner må sees i sammenheng med andre nærliggende parkeringsområder, slik at parkeringsproblemene ikke flyttes dit. Ullensaker Det må vises forsiktighet med å innføre prisregulering for flateparkering, spesielt på plasser med lav frekvens Grunnet spredt bosetning må antallet p-plasser for bil økes for å øke kollektivandelene på Øvre Romerike. Satsning på sykkel er fremtidsrettet og et riktig grep og vil kunne redusere behovet for p- plasser for bil. Utbygging av p-plasser for bil på lokale bussholdeplasser og mindre sentrale stasjoner vil kunne avlaste Jessheim og Kløfta. Vestby Ønsker økt satsning på matebusser, gode forhold for syklende med sykkelveier og bedre p-muligheter og tiltak for økt sikkerhet for bil og sykkel p-plasser (spesielt på Sonsveien stasjon). Matebussene bør ha en mer direkte reise til boligområder i kommunen og bør vente ved togforsinkelser. Sonesystemet må ta høyde for det reelle reisemønsteret i det store Osloområdet (innpendling fra Østfold til Sonsveien). Betaling for bruk av p-plasser i Vestby sentrum vil komme. Ideelt sett bør p-plassene kun benyttes av de som ikke har anledning til å gå, sykle eller benytte buss til jernbanestasjonene. P-plasser bør legges under bakken eller utenfor sentrum. Forholdene for busstransport og sykkelbruk bør bedres. Ansvarsdeling Asker Den foreslåtte organisasjons- og driftsmodell vil fungere. Påpeker at det er et åpenbart behov for å koordinere alle sider ved tilbringersystemet inn mot de viktige kollektivknutepunktene. Bærum Kommunen vil komme tilbake til dette i egen sak, høsten 2014 (kommunal innfartsparkeringsstrategi). Kommunen vil fortsatt være grunneier, uavhengig av hvordan driften organiseres. Eidsvoll Det må settes av tilstrekkelig med midler i de regionale budsjetter. Etatene med ansvar etter strategien må gi arbeidet høy prioritert. En god dialog med kommunene er viktig i prosessen for prioritering og gjennomføring av tiltak. Enebakk Kommunen støtter strategiens forslag. Frogn Savner tydeliggjøring av rollen til kommunene i modell C. Hva er rollen til den enkelte kommune i det regionale bildet?

13 Hva som menes med «JBV ( ) inngår samarbeid med kommunene når det er hensiktsmessig»? Dette bør utdypes. Lørenskog Støtter at innfartsparkering organiseres med utgangspunkt i de som eier/disponerer anleggene (modell C). Nannestad Det er svært viktig at det settes av tilstrekkelig med midler i de regionale budsjetter. Etatene med ansvar etter strategien må gi arbeidet høy prioritet. En god dialog med kommunene er viktig i prosessen for prioritering og gjennomføring av tiltak. Nes Det må settes av tilstrekkelig med midler i de regionale budsjetter. Etatene med ansvar etter strategien må gi arbeidet høy prioritet. En god dialog med kommunene er viktig i prosessen for prioritering og gjennomføring av tiltak. Det bør opprettes og opprettholdes gode samarbeidsfora for de ansvarlige for å tilby kollektivtransport, spesielt med tanke på matebusser. Nesodden Ønsker alternativ C som modell for ansvarsdeling. Skedsmo Ansvarsdelingen for p-plassene som foreslås bifalles. Sørum Det bør utarbeides modeller for hvordan samarbeid om bygging og drift av p-hus i byutviklingsområder kan gjennomføres. Berørte kommuner og Rom Eiendom As bør involveres i utviklingen. Ullensaker Det må settes av tilstrekkelig med midler i de regionale budsjetter. Etatene med ansvar etter strategien må gi arbeidet høy prioritet. En god dialog med kommunene er viktig i prosessen for prioritering og gjennomføring av tiltak. Det bør opprettes og opprettholdes gode samarbeidsfora for de ansvarlige for å tilby kollektivtransport, spesielt med tanke på matebusser. Vestby Fylkeskommunen må koordinere arbeidet og sikre dialog mellom kommunen og grunneierne. Andre momenter Asker Strategien vil også bidra til å videreutvikle trivelige tettsteder ved helhetlig planlegging av løsninger som fungere godt sammen med andre areal- og transporttiltak. Innfartsparkering kommer i konflikt med fortetning og annen arealutnyttelse når denne er markparkering og den skaper fremkommelighetsproblemer for gående, syklende og busser

14 Det må tilrettelegges for god busstilgjengelighet i hele kommunen med forutsigbar fremkommelighet. Sykkeltraséer må opparbeides som et sammenhengende nett og gangtraseene må oppgraderes. Vintervedlikeholdet må prioriteres. Dette bør legges inn i strategien. Etterlyser en koordinert strategi mellom Akershus og nedre Buskerud, samkjøring og takssamarbeid mellom NSB, Brakar og Ruter. Ønsker takssamarbeidet som en egen sak. Kommunen vil følge opp strategien i kommunale arealplaner, fysisk tilrettelegging, drift av egne plasser i tråd med regional- og kommunalstrategi for innfartsparkering. Vil utvikle en egen parkeringsstrategi i kommunen som også vil omhandle parkering i Asker sentrum. Har sendt en egen kommunal innfartsparkeringsstrategi som inkluderer fremkommelighet for buss ut på høring. Bærum Fremkommelighet for buss må sikres. Sone 1 innføres i hele Bærum, begrunnes i at t-banen er i sone 1. Dette vil gi økt bruk av buss og tog en dermed en mer samfunnsøkonomisk utnyttelse av tilbudene. Innfartsparkering bør ikke fortrenge ønsket byutvikling. Bærum har stoppet bygging av p- hus for innfartsparkering i Sandvika da arealene er for verdifulle. Press på lokalveinettet bidrar til redusert fremkommelighet for buss og bør sees i sammenheng med innfartsparkering. Det bør legges til rette for kollektivfelt og gode ekspressbusstilbud på hele strekningen inn mot Oslo. Frogn Savner hvilke konkrete fremgangsmåter kommuner og aktører skal bruke for å nå målene. Kunnskap om de reisendes adferd og hvordan denne påvirkes av ulike tiltak og da spesielt pris. Kvalitative undersøkelser savnes, spesielt om sykkelavstander. Hvordan ladbare transportmidler og ny teknologi kan integreres i strategien. Eidsvoll Eidsvoll sentrum og Eidsvoll stasjon er arealer med høy verdi, i liten grad ønskes utvidelse av flateparkering. På sikt bør kapasiteten økes med p-hus. Det bør satses på å øke p-kapasiteten for sykkel. Råholt og Eidsvoll Verk har mange likhetstrekk. Lørenskog Ved planlegging av sykkelveinettet bør prinsippene lett, sikker og rask legges til grunn. Billettpris innenfor bybåndet Lillestrøm-Asker-Ski bør være lik sone 1 for å stimulere til økt kollektivbruk. Dette bør dekkes av økt tilskudd. Det er uheldig hvis transportetatene baserer seg på bruk av bompenger fremfor å basere seg på egne budsjetter for mer effektiv utnyttelse av eksisterende anlegg. Nannestad Utbygging av p-plasser ved holdeplasser for buss på øvre Romerike vil avlaste sentrumsområder og er i samsvar med ønsket tettsteds- og byutvikling. Nesodden Det bør være gratis å ha med sykkel på fergene til/fra Nesodden. Kommunen mener dette ikke vil gå på bekostning av kapasitet for passasjerer

15 Skedsmo Lillestrøm og Strømmen stasjoner er tilstrekkelig forsynt med innfartsparkeringsplasser pt. Ytterligere kapasitetsøkning løses ved økning av gående/syklende samt mating med buss. Allikevel bør utvidelse av p-kapasitet for bil vurderes på Strømmen. Ullensaker Jessheim og Kløfta utvikles som tettsteder med fortetning og byutvikling og det ønskes at flateparkering legges under bakken eller lengre ut i linjenettet. Det bør satses på sykkelparkering i disse to tettstedene, også på østsiden av jernbanen i Jessheim. Vestby Det bør være et mål at parkeringsarealene i Vestby sentrum frigis til sentrumsutvikling. Det bør utarbeides en helhetlig parkeringsstrategi for tettstedet Vestby. Det ønskes et nært samarbeid med fylkeskommunen i dette arbeidet. For og ikke å øke behovet for innfartsparkering i kommunen bør utbygging konsentreres om Vestby sentrum og områder nær busstraseér med god frekvens

16 Omkringliggende fylkeskommuner og fylkesmannen i Oslo og Akershus Følgende omkringliggende fylkeskommuner og fylkesmannen i Oslo og Akershus har avgitt uttalelse: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Buskerud fylkeskommune Hedmark fylkeskommune. Mål Fylkesmannen i Oslo og Akershus Strategien samsvarer med den nasjonale areal- og transportpolitikken på en god måte. Der det er lav flatedekning kan innfartsparkering bidra til å begrense bruken av bil. Der hvor flatedekningen er god og fremkommeligheten til kollektivtrafikken påvirkes mye av biltrafikk bør en være varsom med å etablere flere p-plasser. Buskerud Støtter i hovedsak strategiene i høringsutkastet og at veksten i transport i hovedstadsområdet skal løses med gange, sykling og kollektivtransport. Toget er ryggraden i transportsystemet, supplert av ekspressbusser og lokale/regionale bussruter over fylkesgrensen. Hedmark Det er fornuftig at satsningen på innfartsparkering er utenfor de store byområder og i byområder rundt Oslo for de som har behov for å bruke bil på deler av reisen. Strategier for å utvikle tilbudet Fylkesmannen i Oslo og Akershus Støtter strategien om at en tilpasset avgift kan frigi plasser for dem som bor lengre unna eller som av andre årsaker har mest bruk for tilbudet. Dette gir mindre etterspørsel og et redusert behov for kostbare utvidelser. Det er et stor og urealisert potensial for økt satsning på sykkel for å redusere antall reiser med bil. Bedre tilrettelegging for sykkel har et høy kostnad/nytte-forhold og sykkel er det mest miljøvennlige transportmiddelet. Det bør iverksettes tiltak som bidrar til å bedre konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv. Buskerud P-anlegg for sykkel bør prioriteres. P-anlegg for biler bør primært utvikles for de som ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt mellom bopel og innfartsparkeringen. Dette er i hovedsak anlegg utenfor store byer og tettsteder

17 For å unngå at innfartsparkering erstatter gang- og sykkelturer, bør det kunne aksepteres en moderat brukerbetaling. Anleggene må være forbeholdt de som faktisk reiser kollektivt. Hedmark Satsing på innfartsparkering for sykkel virker fornuftig og bør også utvikles på mindre knutepunkt med kollektivtilbud til større sentra. Brukerbetaling er en god løsning i tettbygde strøk for å forhindre at bilreiser erstatter gang- og sykkelturer. Den bør imidlertid ikke settes slik at en velger å kjøre bil hele veien. Det virker fornuftig at etterspørselen reguleres med pris fremfor å investere i kostbare p- anlegg hvor kapasiteten er sprengt og det ikke er mulig å utvide på en enkel måte. Ansvarsdeling Hedmark Den foreslåtte ansvarsdelingen er hensiktsmessig. Det bemerkes, på generelt grunnlag, at det bør etterstrebes å vedlikeholde og tilrettelegge for syklister og gående også på vinterstid. Slik at andelen gående og syklende også har et tilfredsstillende tilbud på vinterstid. Andre momenter Fylkesmannen i Oslo og Akershus Det er riktig å vurdere nytteeffekten av alternativ bruk av sentrale parkeringsarealer. Det er grunn til å tro at å utnytte dette til bolig og næring vil redusere det totale transportbehovet i regionen. Store grå arealer midt i sentrale områder begrenser også mulighetene for å utvikle en funksjonelt og estetisk bystruktur. Buskerud Det drøftes mulighetene for et samordnet pris- og sonesystem mellom Buskerud og Akershus/Oslo. Dette vil på sikt kunne påvirke reisemiddelvalget for pendlere. Hedmark Har begynt å arbeide med sømløse reiser som vil kunne føre til at færre kjører over fylkesgrensen for å innfartsparkere i Akershus

18 Interesseorganisasjon Følgende interesseorganisasjon har avgitt uttalelse: NAF Mål NAF Det støttes at det skal bygges p-plasser for bil utenfor byområdet og de største knutepunktene. Strategier for å utvikle tilbudet NAF Primæroppgaven for innfartsparkering er å lette trykket på veiene og et alternativ for å bruke bil på hele reisen. Støtter en gradvis økning av sykkel, med særlig fokus på de store knutepunktene. Et høyeffektivt p-system langs hovedveiårene vil være et alternativ som frigjør arealer i sentrale knutepunkt. Det må bygges i tilstrekkelig omfang før en fjerner parkeringsmulighetene ved sentrale knutepunkt. Innfartsparkering bør legges der trafikantene uansett ferdes slik at omveier unngås og at en taper unødig tid for å kunne parkere Ikke kun der det er ledig arealer. Plasseres anleggene med fokus på hovedveiene vil en kunne utnytte at trafikantene sparer tid sammenlignet med buss frem til hovedårene (matebuss) og samtidig gi mulighet for buss på den delen av reisen der bussen har sitt store konkurransefortrinn ved å kunne bruke kollektivfeltene. Advarer mot brukerbetaling da dette fører til fortrengning. Dette kan føre til at en velger å kjøre hele veien. Dette høyner også terskelen for å ta i bruk kollektivtransport. Det bør fokuseres på å bygge ut i forkant for å kunne ta imot stadig flere trafikanter. Dagens tilbud er underdimensjonert, tilbudet bør økes for å ta imot den kommende befolkningsveksten. Det er forventet en vekst i biltrafikken på 25 %. Prising av innfartsparkeringsplasser er ikke i tråd med klimaforliket om nullvekst i biltrafikken. Innfartsparkering er ikke en inntektskilde. Det foreslås et sanntidssystem som viser estimert reisetid med bil, neste avgang med buss, antall ledige plasser og reisetid til Oslo sentrum på innfartsparkeringsanleggene langs hovedårene inn til Oslo. Ønsker innfartsparkering nære Oslo og på trafikkerte fylkesveier. Det er viktig å fange opp bilistene i den åren de ellers hadde valgt. Før køene begynner. Samme pris på anleggene lengre ute i transportårene vil fjerne incentivene til å kjøre lengre inn for å spare billettkostnader

19 Ansvarsdeling NAF Forslaget er klargjørende og vil gi en kortere vei til utbygging av innfartsparkeringplasser. Det bør utarbeides en overordnet areal- og transportplan hvor strategi for lokalisering og mengde inngår. Den enkelte ansvarshaver må være lojale overfor denne og innlemme dette i sine handlingsprogrammer og gjennomføre de avtalte utbyggingene

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Nannestad kommunes uttalelse Nannestad kommune støtter konklusjonene i forslaget til strategi for innfartsparkering i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø

Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø Arkivsak: 2013/3584-2 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Tor Fodstad Dato: 12.02.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Formannskapet 04.03.2014 Strategi

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksutskrift Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksbehandler: Torunn Hjorthol Saksnr.: 13/01555-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS Akershus fylkeskommune Schweigaardsgate 4 0185 OSLO Saksbehandler Kjersti Midttun Telefon post@ruter.no Deres ref 201004587-13 Vår ref 2009/1996-1660/2014 Dato 11.03.2014 Høringsuttalelse «Strategi for

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.02.2014 HØRINGSUTTALELSE - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Vedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler PSN (formannskapet) å innby formannskapet til å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler PSN (formannskapet) å innby formannskapet til å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Toril Skovli Arkivsaksnr.: 12/107697 Arkiv: Q52 Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Asker kommunes høringsuttalelse Rådmannen anbefaler PSN (formannskapet)

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.01.2014 N-010.3 12/24047 14/12381 Saksbehandler: Håvard Almeida Eriksson Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø

Detaljer

Parkering for Eidsvoll Prinsipper for parkering

Parkering for Eidsvoll Prinsipper for parkering Parkering for Eidsvoll Prinsipper for parkering 19.05.2017 Trivsel og vekst i Grunnlovsbygda Innhold Bakgrunn... 2 Regionale føringer... 2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus... 2 Grunnlag

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

Innfartsparkering - for bil og sykkel

Innfartsparkering - for bil og sykkel Innfartsparkering - for bil og sykkel Utfordringer og gode tilnærminger Hordaland fylkeskommunes fagseminar Bergen, 16.september 2014 Jan Usterud Hanssen 16.09.2014 Side 2 Side Vi er ikke som andre I mange

Detaljer

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerud Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud TØI-rapport 1239/2012 Jan Usterud Hansen Petter Christiansen Tanja

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

Innfartsparkering for biler

Innfartsparkering for biler Innfartsparkering for biler Hvordan beskrives dette tiltaket i tiltakskatalogen? Ny giv for innfartsparkering? Statens vegvesen, seminar i Asker kulturhus 29.11.2013 Jan Usterud Hanssen Tiltakskatalogen?

Detaljer

Er Park & Ride et miljøtiltak?

Er Park & Ride et miljøtiltak? Er Park & Ride et miljøtiltak? Eller: Blir biltrafikkarbeidet redusert hvis vi øker antall parkeringsplasser? Trafikkdage Aalborg 2012 Jan Usterud Hanssen Overskrifter for presentasjonen Foreløpig: Få

Detaljer

Innfartsparkering som klimatiltak

Innfartsparkering som klimatiltak Innfartsparkering som klimatiltak Et Transnova-prosjekt med fem partnere Ny giv for innfartsparkering? Statens vegvesen, seminar i Asker kulturhus 29.11.2013 Jan Usterud Hanssen Partnerne Akershus fylkeskommune

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

Utkast til strategi for pendler- og innfartsparkering i Buskerudbyen 01.12.2015

Utkast til strategi for pendler- og innfartsparkering i Buskerudbyen 01.12.2015 Utkast til strategi for pendler- og innfartsparkering i Buskerudbyen 01.12.2015 Forord Arbeidet med strategi for innfarts- og pendlerparkering i Buskerudbyen er utført i regi av Buskerudbysamarbeidet hvor

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9410-5 Dato: 29.09.2014

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9410-5 Dato: 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9410-5 Dato: 29.09.2014 HØRING: JERNBANEVERKETS PARKERINGSSTRATEGI PÅ STREKNINGEN LIER KONGSBERG â INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Vedlegg D: Samordnet bolig, areal- og transportutvikling

Vedlegg D: Samordnet bolig, areal- og transportutvikling Vedlegg D: Samordnet bolig, areal- og transportutvikling Dagens befolknings- og arealstruktur Asker Røyken Hurum, fortsatt stor befolkningsvekst, og økt transportbehov De tre kommunene hadde ved siste

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder Markarådet 10.02.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur.

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Handlingsplan for kollektivtransport. Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014

Handlingsplan for kollektivtransport. Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014 Handlingsplan for kollektivtransport Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014 2 Kapittel 2: Organisering av kollektivtransporten 2.1 Vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport frå fylkeskommunane til kommunane

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen. Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen. Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010 Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010 Kort om presentasjonen Utfordringer i Buskerudregionen Mulige strategier for kombinert virkemiddelbruk

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Beboere i Hagakollen, Hagaveien og Reistadlia Forslag til kommunedelplan 31.03.2016 Gjeldende rammer og premisser Nasjonale føringer Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger

Detaljer

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen Revidert handlingsprogram 2010-2013 Buskerudbypakke 1 Versjon 19.11.2010 For behandling i kommunestyrer og fylkesting

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

Ansvarsdeling i knutepunktutvikling og tilrettelegging for sykling til Oslo S

Ansvarsdeling i knutepunktutvikling og tilrettelegging for sykling til Oslo S Ansvarsdeling i knutepunktutvikling og tilrettelegging for sykling til Oslo S Ellen Haug, 07.12.2015 TØIs seminar om sykling til stasjonene Bedre byrom der mennesker møtes Hva mener vi med knutepunktutvikling?

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold Regionsutvikling Transportutvikling Boligforsyning Byliv Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen,

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Drammen kommune og Buskerudbysamarbeidet Innledning: Drammen kommune i ulike samarbeidsrelasjoner 1. Buskerudbysamarbeidets

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen Revidert handlingsprogram 2010-2013 Buskerudbypakke 1 Revidert 09.02.2011 I tråd med 4-årig avtale (2010-2013)

Detaljer

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Akershus fylkeskommune har i regionalt planforum 15. oktober 2013 etterspurt en synliggjøring av konsekvenser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Spikkestadkorridoren

Spikkestadkorridoren En sentral transportåre i Asker og Røyken - i periferien av to fylker, - i periferien av to veiregioner, - i periferien av jernbanesystemet. Spikkestadkorridoren omfatter: Spikkestadlinjen (tog) Røykenveien

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Overordnet parkeringsstrategi i Jernbaneverket

Overordnet parkeringsstrategi i Jernbaneverket 06042011/bri Notat Overordnet parkeringsstrategi i Jernbaneverket 1 Bakgrunn Oktober 2010 behandlet ledergruppen i Jernbaneverket forslag til en overordnet parkeringsstrategi ved jernbanestasjoner. Strategien

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken?

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Frode Hvattum Strategisjef, Ruter M2016: Hva er det? Ruters eieres aksjonæravtale

Detaljer

Parkering! Er det noe å satse på?

Parkering! Er det noe å satse på? Parkering! Er det noe å satse på? - selv om det er et komplisert og kontroversielt virkemiddel? Jan Usterud Hanssen Trafikdage i Aalborg 25. august 2010 06.09.2010 Side 1 Parkeringspolitikken i dag I hvilken

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Veksten er et resultat av økt frekvens Jærbanens utvikling 1991 Omfattende oppussing av Jærbanen i forbindelse med ruteendring. Det

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4.

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029 Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. 2016 Vestregionen er et strategisk samarbeid som omfatter kommunene Asker,

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Sammenheng i Areal- og transportpolitikken 2 Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)): Etablering

Detaljer

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015 Sømløst i sør Strategiforum 26.2.2015 Presentasjon av Sømløst i sør 23.1.2015 foreløpig medierespons Sømløshet innebærer Kundene skal ikke møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

Velkommen til en byregion som tar grep

Velkommen til en byregion som tar grep Velkommen til en byregion som tar grep Leder for plansekretariatet Ellen Grepperud Bakgrunn Mål Faser og leveranser Organisering BAKGRUNN Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Innfartsparkering i Osloområdet

Innfartsparkering i Osloområdet Innfartsparkering i Osloområdet Jernbaneverkets tilnærming til videre utvikling Fagmøte PF-samferdsel 8.november, 2010 Arild Vold Jernbaneverket, Plan og utvikling Øst Innfartsparkering i Osloområdet Hvordan

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer