Energiforbruket i transportsektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiforbruket i transportsektoren"

Transkript

1 Energiforbruket i transportsektoren Temagruppe C Regional plan for klima og energi Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Introduksjon og kort drøfting av problemstillingene med utgangspunkt i planprogrammet Gruppas strategiske arbeidsmåte, avgrensing av temaer og fokusområder - målt opp mot planprogrammets arbeidsmål Kunnskapsgrunnlaget Konkretiserte innsatsområder og fokuserte temaer som innspill i planutformingen Redusere transportbehovet... 4 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)... 4 Aktuelle tiltak Redusere alenekjøring i bil... 5 Kollektivtransport... 5 Sykkel... 6 Gange... 6 Samkjøring... 6 Bilbegrensende tiltak... 7 Aktuelle tiltak Redusere utslipp fra transportmidlene... 7 Alternativt drivstoff... 7 Infrastruktur... 8 Godstransport... 9 Aktuelle tiltak Liste over tiltak som er blitt foreslått av gruppedeltakerne... 10

2 1. Sammendrag Det er valgt ut tre satsingsområder innenfor temaet transport: 1. Redusert transportbehov Aktuelle tiltak: Oppfølging av Regional plan for bærekraftig arealbruk 2. Redusere alenekjøring i bil Aktuelle tiltak: Gjøre kollektivtrafikk mer attraktiv Definere traseer for sammenhengende sykkelvegnett mellom og gjennom byene og tettstedene Prioritere utbygging av kollektivfelt Felles billettering buss og tog (reisekort) 3. Redusere utslipp fra transportmidler Aktuelle tiltak: Etablere kollektivfelt på inn- og utkjørsel fra de største byene, for raskere fremføring av bussene Utforme en plan for et regionalt nett av energistasjoner (inkl. biogass og el) 2. Introduksjon og kort drøfting av problemstillingene med utgangspunkt i planprogrammet Befolkningsvekst gir økt transport og økte utslipp Nullvekst for personbiltransport i byene er et sentralt tema om Fylkestingets vedtatte klimamål om dette skal nås. Dersom nullvekstmålet skal nås, må en vesentlig mindre del av de daglige reisene i framtida gjennomføres med bil. Bilen dominerer de daglige personreisene i Vestfold. Personbiler og varebiler står for 69 prosent av reisene, 79 prosent av reiste kilometer og 80 prosent av CO 2- utslippet fra de daglige reisene. I grunnlagsdokumentene for Nasjonal transportplan regner de med en økning på ca. 1,7 prosent i trafikkarbeidet for perioden , og en økning på ca. 1,4% i perioden Godstrafikken er beregnet å øke med ca. to prosent i perioden Transportsektoren står for en vesentlig del av utslippet av klimagasser Utslipp fra biltransporten stod i 2012 for mer enn 40 prosent av de totale CO 2-utslippene i Vestfold. 30 prosent av de totale utslippene kommer fra lette kjøretøy. Utslipp fra vegtrafikken er i tillegg den største bidragsyteren til lokal klimaforurensning og støy. Det er stort potensiale for å redusere utslippene fra transportsektoren. Det finnes flere grunner til å øke andelen reiser til fots eller på sykkel. De viktigste er kanskje hensynet til bymiljø og helse. Mindre bilbruk i byene vil gi mindre lokal luftforurensing, gjøre det mer attraktivt å være fotgjenger eller syklist og gi helseeffekter for den enkelte. De lange reisene bidrar til høyest klimagassutslipp. For persontransport utenom gange og sykkel er det toget som gir lavest utslipp per personkilometer. Kollektivtrafikkens viktigste bidrag til reduserte klimautslipp er å få flest mulig passasjerer per reise. Dette vil redusere bilbruken og dermed utslippene fra bil. Dernest er det viktig å redusere utslippene fra de kollektive transportmidlene. Beregnet utslipp fra bussene i Vestfold for 2014 var tonn CO 2 (kilde: Vestviken Kollektivtransport). 1

3 Teknologisk utvikling vil redusere utslippene Det må legges til rette for utvikling av kjøretøy som utnytter energien mer effektivt. I tillegg må det legges til rette for bruk av drivstoff som gir mindre utslipp. Transportomfanget må reduseres Bil har blitt en selvfølgelig del i organiseringen av hverdagslivet. Den enkelte velger transportløsninger ut fra sine behov. Skal personbiltransporten begrenses må det settes inn tiltak som enten begrenser reisebehovet eller som gjør det mer attraktivt å velge andre løsninger enn personbil. Bedre utnyttelse av vegkapasiteten gir bedre flyt i trafikken, noe som igjen gir reduserte utslipp. 3. Gruppas strategiske arbeidsmåte, avgrensing av temaer og fokusområder - målt opp mot planprogrammets arbeidsmål Det er valgt ut tre satsingsområder innenfor temaet transport: - Redusert transportbehov - Redusere alenekjøring i bil - Redusere utslipp fra transportmidler Å redusere transportbehovet er et langsiktig arbeid. Samtidig tas det hele tiden «små» beslutninger som bidrar til resultater på lang sikt. Hver enkelt innbygger reiser i overkant av tre reiser per dag. Transportarbeidet vil øke med økt befolkningsvekst. Kommunen sitter i stor grad med virkemidlene. Kommunene som planmyndighet kan påvirke utbyggingsmønster og lokalisering på en måte som gir kortere avstand mellom bosted og reisemål. Dette vil også understøtte kollektivsystemet. Det er de korte reiseavstandene som er mest aktuelle for overgang til sykkel og gange, mens de lengre reisene i større grad må over på buss og tog. Å redusere alenekjøring i bil handler både om å utnytte bilkapasiteten bedre og å gjøre det enklere å velge andre reisemidler. Tiltakene kan være svært ulike, som å påvirke holdninger, gjøre det enklere å velge miljøvennlige transportalternativer eller tiltak for å begrense bilbruken. Her sitter mange aktører med svært ulike virkemidler. Også på dette området er det de mange små grep som bidrar til reduserte utslipp. Her er det mulig å sette i gang tiltak som gir rask effekt. Å redusere utslippet fra transportmidlene handler både om utvikling i kjøretøyteknologi og om mer klimavennlig drivstoff. Virkemidlene spenner fra å bidra til innovasjon og utvikling og virkemidler som påvirker etterspørselen. Klimaeffekten av endret teknologi kan være stor og vi vil se resultatene av dette framover. Områder som temagruppe transport har valgt å ikke behandle er: - Utslipp fra gjennomgangstrafikken gir utslipp i Vestfold. Virkemidlene for å påvirke omfanget av denne transporten er i liten grad på regionale og lokale myndigheter. - Tiltakene som er vurdert handler om å redusere utslipp i Vestfold. Utslipp fra fergetransporten til utlandet og luftfarten er derfor ikke vurdert. - Det er stor utvikling innen drivstoffteknologi. Vi har i rapporten ikke tatt mål av oss til å beskrive dette nærmere. Det henvises til andre kilder for oppdatert informasjon. - Infrastruktur for distribusjon og tanking av klimavennlig drivstoff er ikke behandlet under tema transport, men er vurdert å tilhøre tema produksjon, distribusjon og anvendelse av fornybar energi. - Utslipp som bidrar til lokal luftforurensing er ikke behandlet. 2

4 I kapittel 5.4 er det listet opp tiltak som er blitt foreslått av gruppedeltakerne 4. Kunnskapsgrunnlaget Fylkestinget har vedtatt et resultatmål om at veksten over de faste tellepunktene skal være null prosent i budsjettperioden Statens vegvesen (SVV) registrerer kontinuerlig antall biler som passerer 18 faste tellepunkter i Vestfold, 10 på riksveg og 8 på fylkesveg (ÅDT-målinger). Vegtrafikkindeks utarbeides årlig av SVV. Disse dataene er et viktig grunnlag for vurdering av trafikkutviklingen. En jevnlig rapportering av trafikken over tellepunktene vil gi økt oppmerksomhet om trafikkutviklingen på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett. Rapporteringen bør suppleres med en vurdering av tallene i forhold til spesielle hendelser som kan ha påvirket tallene. ÅDT-målingene viser at det er nesten dobbelt så mange bilpasseringer på E-18 nord i fylke i forhold til E-18 i sør. Utslipp av Kyoto-gasser fra mobile kilder i Norge Kilde: SSB Statistikkbanken I Vestfold var det ca. 0,6 biler per person i Ti år tidligere var dette tallet 0,5 biler. Inn- og utpendlingen i de fem største kommunene viser at det kun er Tønsberg som har en netto innpendling (perioden ). Et godt utviklet kollektivtilbud mellom de største byene er derfor et sentralt virkemiddel. Antall passasjerer med buss har økt kraftig de siste 15 årene, men det er store forskjeller mellom kommunene. Økningen på antall passasjerer har vært økende i sju kommuner og størst i Stokke. I åtte kommuner har det vært en nedgang i antall passasjerer. Nedgangen har vært størst i Svelvik. 3

5 Det er vanlig å ta hensyn til kapasitetsutnyttelsen, ved at en beregner utslipp per person- eller tonnkilometer. Mens en bil med fem personer kan være bedre enn buss, regnet per personkilometer, så vil en bil med bare sjåfør kunne innebære like store utslipp per personkilometer som et nesten fullt fly. (TØI rapport 1321/2014) Klimapåvirkningen av lufthavndrift vil påvirkes sterkt av hvordan passasjerene reiser til og fra lufthavnen. For Vestfold-regionen er det derfor viktig at tilbringertjenesten til Torp er godt tilrettelagt for kollektivtransport med buss og bane. Et godt regionalt flyrutetilbud vil også kunne redusere både reiseavstand/tilbringertjeneste og flyavstand. 5. Konkretiserte innsatsområder og fokuserte temaer som innspill i planutformingen Temagruppe transport har pekt ut tre tema/ fokusområder det anbefales å jobbe videre med i planarbeidet: - Redusere transportbehovet - Redusere alenekjøring i bil - Redusere utslipp fra transportmidler 5.1 Redusere transportbehovet Temaet omfatter samordnet areal- og transportpolitikk med lokalisering av bolig og næring slik at hver enkelt reise blir kortere og at det blir enklere å velge alternativer til bil. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) RPBA ble vedtatt i Fylkestinget 25.april Planen har avklart hovedtrekk og føringer for utbyggingsmønsteret i Vestfold fram til Hovedtyngden (70-80 prosent) av utbyggingen av nye arealer til boligformål skal skje innenfor de langsiktige utviklingsgrenene vist i plankartet for RPBA. Innenfor disse grensene er det ut fra en rekke nasjonale, regionale og lokale hensyn, avklart at arealer som er konsekvens utredet i RPBA kan omdisponeres fra LNF (Landbruk, Natur og Friluftsområde) til bygge formål fram til Veksten må hovedsakelig skje i byene, i områder hvor befolkningen i mindre grad er avhengige av bil, hvor arbeidsplasser og offentlige og private tjenester, er tilgjengelige med gange, sykkel eller kollektivtransport. En stor andel av boligbyggingen skal skje som fortetting. Det er viktig med fortetting nær kollektivknutepunkt, i gang- og sykkelavstand fra sentra og kollektivnettet og med kort avstand til rekreasjon, skoler og barnehager. Næringsarealer skal lokaliseres og utvikles i tråd med ABC-prinsippet. Bedrifter og virksomheter som medfører stor persontrafikk skal være lokalisert i byer og sentra/ knutepunkt med nærhet til kollektive transportmidler og/ eller være tilrettelagt for arbeidsreiser til fots eller med sykkel (Aområder). Oppfølging av RPBA er et viktig tiltak for redusert personbiltrafikk som følge av redusert transportbehov. Oppfølgingen skjer gjennom planprosessene i kommunen. Kommunen sitter med hoveddelen av virkemidlene. Fylkeskommunen kan gjennom sin veiledningsrolle og gjennom innsigelsesmyndigheten bidra til et utviklingsmønster i tråd med føringer og retningslinjer i RPBA. 4

6 Aktuelle tiltak - Oppfølging av RPBA i kommunal planlegging 5.2 Redusere alenekjøring i bil Hoved-transportmiddel for daglige reiser Det er et stort potensiale for å redusere bilbruken. Flere i hver bil og overgang til andre reisemidler gir reduserte utslipp. Det er mulig å sette inn tiltak som gir rask effekt. En del av virkemidlene er kontroversielle og forutsetter politisk vilje. Innføring av ulike former for vegprising har for eksempel umiddelbar effekt på biltrafikken. Køprising og rushtidsavgift er andre tiltak som virker. I 2014 ble bil benyttet på 58 prosent av reisene og her var bilfører alene i bilen. På 11 prosent av reisene som ble foretatt var det minst en passasjer med i bilen. Totalt ble 69 prosent av de reisene vi fortok i Vestfoldbyen gjort med bil. Bilen er for mange det enkleste transportalternativet. Det er tidseffektivt, enkelt og behagelig. Det er kostbart å bruke egen bil, men folk i Vestfold har i stor grad økonomisk evne til å ta denne kostnaden. Det må derfor også andre virkemidler til for å endre reisemiddelvalget. Det bør legges særlig vekt på skole- og arbeidsreisene i rush. Færre bilreiser i rush gir bedre utnyttelse både av vegkapasiteten og parkeringsarealene. Som dette notatet viser er det mange som sitter med ulike virkemidler som kan påvirke bilbruken. Arbeidsgiver kan gjennom tilrettelegging og holdningsskapende arbeid bidra til å påvirke ansattes valg av reisemiddel. For arbeidsgiver vil dette kunne betale seg i form av bedre helse hos de ansatte. Kollektivtransport 3,5 prosent av daglige reiser i Vestfold går med buss, mens 0,6 prosent går med tog (RVU 2009). Kollektivtrafikkens konkurransekraft må endres til fordel for kollektive transportmidler. Det er mye kunnskap tilgjengelig om hva som skal til for å velge kollektivtransport. Viktigst for den enkeltes valg er: 5

7 Frekvens Punktlighet Ventetid ved bytte Reisetid dør til dør Pris Vestfold har potensiale for å få en vesentlig større andel av persontransporten over på kollektivtransport. Effekten av et bedret kollektivtilbud vil være påvirket av hvor tilgjengelig reisemålet er med bil. Vestfold har god biltilgjengelighet. I 2009 parkerte 84 prosent av vestfoldingene gratis på arbeidsplassen. Selv om økonomien hos mange vestfoldinger er god, er parkeringsavgift på arbeidsplassen et virkemiddel for å få flere til å benytte et annet transportmiddel enn bil, til og fra jobb. På arbeidsplassen er det også mulig å organisere samkjøring. I hovedrapporten fra analyse- og strategifasen til NTP gis det åpning for kunne inngå bymiljøavtaler med Tønsberg regionen, Larvik og Sandefjord. Her kan Vestfold komme i posisjon om statlige belønningsmidler. «Det bør åpnes for at flere byområder kan inngå bymiljøavtale. Det må i så fall være byområder som har, eller som forventer å få, trafikk- og miljøutfordringer som tilsier at det er hensiktsmessig med et mål om nullvekst i personbiltrafikken. Et mulig utgangspunkt kan være byområder som har en hovedbykommune med over innbyggere. Det vil i så fall gjelde Tønsberg-regionen, Larvik, Sandefjord, Arendal-/Grimstad-regionen, Haugaland, Ålesund og Bodø. Rammeverket må justeres til et hensiktsmessig nivå slik at styringssystem, avtaleform og innhold samsvarer med bystørrelse og byens utfordringer. Det må være et rimelig forhold mellom avtalenes innhold og administrasjon.» God fremkommelighet er viktig for bussene i deres konkurranse med privatbilen. En utbygging av kollektivfelt på inn- og utfartsårene til de største byene, ville trolig få mange bilførere ut av privatbilen og inn på bussen. Dette tiltaket ville også øke punktligheten til bussene. Sykkel Syv prosent av de daglige reisene i Vestfold går med sykkel (RVU 2009). Vestfold er kanskje det fylket i landet som har størst potensiale for sykling; konsentrert bebyggelse, snilt klima og snill topografi. Det er stor samfunnsnytte ved innføring av sykkeltiltak. Sykling i byene framstår som mer attraktivt hvis der er sammenhengende sykkelveier der syklisten kan komme seg fra A til B uten at sykkelveien har avbrekk på veien, som for eksempel veikryss uten sykkelfelt. Sykkelparkering ved bussholdeplasser er mindre omfattende, men det er et viktig tiltak. Gange 18 prosent av de daglige reisene i Vestfold skjer ved gange(rvu2009). Vestfold har med sin konsentrerte bebyggelse et stort potensiale for mer gange. Skal vi gå mer må vi oppleve reisen som trygg og enkel. Samkjøring Dersom flere kjører i samme bil vil biltrafikken reduseres. Det betyr både reduserte utslipp og bedre utnyttelse av vegkapasiteten. Det er flere samkjøringsprosjekt under utvikling/utprøving. Hensikten er å lage systemer som skal gjøre det enklere å velge andre alternativer enn å kjøre alene. For å få samkjøring til å fungere må trafikantene føle trygghet, selv når de sitter på med fremmede. Sjåføren må også oppnå noen fordeler ved å ta med ekstra passasjer(er). Det er juridiske sider ved 6

8 organisering av samkjøring som per i dag ikke er avklart. Persontransport i rute mot vederlag er løyvepliktig. Ansvar og forsikring ved en eventuell ulykke må også avklares. Statens vegvesen har igangsatt et samkjøringsprosjekt i Bergen der samkjøreren tar på passasjerer på egne premisser mot en lav sum som kun dekker deler av kjøreutgiften. Bilbegrensende tiltak Tilgang til parkering henger tett sammen med bilbruk. Vestfold har høy tilgang på gratis parkering. RPBA stiller krav til at kommunene skal ha en parkeringspolitikk og hvilke elementer denne kan inneholde. En politikk som begrenser heldagsparkering i forbindelse med arbeid vil bidra til redusert trafikkbelastning i rush og bedre utnytting av vegkapasiteten. Aktuelle tiltak - Gjøre kollektivtrafikk mer attraktiv - Definere traseer for sammenhengende sykkelvegnett mellom og gjennom byene og tettstedene - Prioritere utbygging av kollektivfelt - Felles billettering buss og tog (overgang fra et transportmiddel til et annet med samme billett. Se Ruters modell i Oslo og Akershus) - Fjerne og avgiftsbelegge parkeringsplasser 5.3 Redusere utslipp fra transportmidlene Temaet omfatter overgangen fra fossilt drivstoff til drivstoff med vesentlig lavere utslipp. Det pågår også en teknologisk utvikling som vil påvirke selve forbruket av drivstoff betydelig og som igjen vil bidra til reduserte utslipp. Alternativt drivstoff De fleste vil velge kjøretøy og drivstoff ut fra tilgjengelighet, driftssikkert og pris. Det kan brukes ulike typer incitamenter for å påvirke denne utviklingen. Eksempler er avgiftspolitikk, tilgang til kollektivfelt og tilskuddsordninger for utvikling og investering i infrastruktur. Den sterke økningen i elbilsalget ved endring i rammebetingelser for kjøp og bruk av elbil er et eksempel på at bruk av slike virkemidler virker. Beregnet utslipp fra bussene i Vestfold for 2014 var tonn CO 2 (kilde: VKT). Fylkestinget har vedtatt at det i framtidige anbud skal kreves at minst 70 prosent av transporten skal gå på biogass. Totalt vil dette gi en reduksjon på 7812 tonn CO 2. Reduksjonen vil skje i når alle anbudskontraktene er fornyet. For kollektivtrafikken oppnås det størst klimaeffekt ved tiltak som øker passasjertallene på bekostning av bilbruk. Dersom overgangen til biogass medfører ekstra kostnader, vil denne reduksjonen ha en pris. Den eventuelle ekstrakostnaden må ikke medføre innsparinger på andre felt i kollektivtilbudet. Sagt annerledes; kostnader knyttet til utslippskrav eller krav til drivstoff må ikke gå på bekostning av transporttilbudet. Biodiesel For at transportørene skal velge drivstoff med lavere utslipp forutsetter dette at kjøretøyet er godkjent for denne typen drivstoff. Leverandørene må i større grad gi slik godkjenning. 7

9 Biogass Biogass og naturgass er i prinsippet samme gassen, metan, men har ulikt opphav. Kjøretøy som går på biogass kan også benytte naturgass, men da reduseres klimaeffekten betydelig. At biogass og naturgass kan brukes om hverandre gjør imidlertid kjøretøyene mindre sårbare for eventuell mangel på biogass. Greve Biogass vil etter planen levere biogass fra slutten av Etterspørselen vil til en viss grad være avhengig av prisen på biogass. Fylkestinget har fattet vedtak om at det i framtidige anbud i kollektivtrafikken skal stilles krav om at minst 70 prosent av produksjonen skal gå på biogass. Det må etableres infrastruktur for ordinær tanking og hurtigfylling av biogass. EL Antall elbiler i Norge når snart I Vestfold finnes det nå 1957 elbiler. Det var en økning i salget på nesten 30 prosent i siste kvartal Infrastrukturen for lading av elbiler er ikke godt nok utbygd. Spesielt gjelder dette hurtig- og semi-ladere. Hydrogen Er et lite utprøvd drivstoff og infrastrukturen for fylling er så å si fraværende. Mangel på hydrogenbiler i markedet skaper få incentiv til å bygge ut fyllestasjoner for hydrogen, og få fyllestasjoner for hydrogen skaper få incentiver for folk å kjøpe denne teknologien når den nå begynner å komme på markedet. Hybrid Antall biler og busser på veiene som både kan bruke el og bensin/diesel som drivstoff er raskt økende. Disse bilene har ikke samme behov for utbygging av infrastruktur for fylling. Virkemidler for å stimulere overgang til alternative drivstoff Avgiftspolitikken er statlig styrt. Avgiftslette gis i dag ved kjøp av elbil. Siden varebiler allerede har lavere avgifter ser vi ikke den samme veksten i vare-elbiler selv om mange av disse har et transportmønster som er egnet for el. Rushtidsavgift kan være et effektivt virkemiddel for å få ned trafikken i rushtiden. Fritak for bompenger: Tiltaket vil redusere inntjeningen i bomringen. Fritak for bompenger er et viktig incentiv for at folk velger nullutslippsbiler. Biler som slipper ut lite krever like mye av vegkapasiteten som biler som går på fossilt drivstoff. Tilgang til bruk av kollektivfeltet: Elbiler kan i dag bruke kollektivfeltene. Noe som trolig har vært med på å øke denne bilens popularitet. Det har den senere tid hevet seg en del stemmer som påpeker den negative effekten dette har for framkommeligheten til bussene som benytter kollektivfeltet. Infrastruktur Tilgjengeligheten til alternative drivstoff er avgjørende for valg av kjøretøy. Temagruppen har ikke behandlet temaet infrastruktur nærmere, men vil påpeke behovet for: - System for distribusjon og tanking av biogass - Bedret infrastruktur for energistasjoner som har semi- og hurtiglading for elbiler 8

10 Godstransport Potensialet for reduserte utslipp for godstrafikken er på kort sikt knyttet til teknologi og valg av drivstoff. På lang sikt er det et potensiale for overgang til sjø og bane. Dette er mest aktuelt for gods som skal fraktes over lengre strekninger. Ujevn kjøring øker utslipp fra tungtransporten. Lastebilnæringen legger vekt på at god flyt i trafikken og en infrastruktur som begrenser antall nedbremsinger reduserer drivstofforbruket. Myndighetene kan påvirke utslippet i positiv retning ved tilrettelegge slik at hovedfartsårer med mye godstrafikk flyter best mulig. God flyt i trafikken med færrest mulig opp- og nedbremsinger og stopp, gir lavere utslipp. Her kan noen ganger hensyn til trafikksikkerhet og miljøhensyn kanskje være litt på kollisjonskurs, iallfall tilsynelatende. Vestfold og Telemark fylkeskommuner utarbeider en Interregional plan for intermodal godstransport. Utkast til plan er lagt ut på høring. I handlingsdelen av planen knyttes mål om reduserte utslipp til overgang til CO 2-nøytrale energikilder og reduksjon i transport på veg. Målene er ikke tallfestet. Fra innholdet i planen: Bedre infrastruktur og tettere samarbeid mellom logistikk-aktører kan styrke vestsiden av Oslofjordens rolle som transportkorridor. Dessuten har havnene i regionen samlet sett kapasitet til å håndtere en større godsmengde enn de gjør i dag, en kapasitet som bør utnyttes bedre. Økt transport av gods gir større vegtrafikk dersom ikke mer fraktes på sjø og jernbane. Mer gods på jernbane krever bedre jernbaneinfrastruktur til havnene og omlastingsarealer nær havnene. Godstransport konkurrerer med persontrafikken om kapasitet på veg- og banenettet. Imidlertid er det ledig kapasitet på Bratsbergbanen som må utnyttes. God infrastruktur øker muligheten for at gods til/fra andre deler av landet kan transporteres via Grenland/Larvik til bl.a. Hirtshals og andre havner i det eksisterende rutenettet. Økt godsmengde øker sannsynligheten for ruter til nye destinasjoner, som f. eks. Gøteborg, og hyppigere frekvens i det eksisterende nettet. Det er sentralt at IC-utbyggingen planlegges for godstransport også. Det er en utfordring å kombinere hyppige persontogavganger med godstransport, særlig nord for Tønsberg. Det gjør effekten av Kopstad-terminalen usikker, uansett blir det neppe jernbanekobling til arealet på Kopstad før Nykirke-Barkåker står ferdig i Det ser ut som om summen av eksisterende og planlagte infrastrukturtiltak (inkl. næringsetableringer) i Vestfold vil gi økt transport på veg og dermed også økt utslipp av klimagasser. Dette har vi ikke tall for. Strategipunk 3 og 4 omhandler miljø og klimautslipp: 3. Fylkene skal sammen arbeide for at vilkår for transport av gods på Vestfoldbanen/Bratsbergbanen blir gode. Vilkår for transport av gods på eksisterende havnespor i Brevik, Larvik og på Herøya skal sikres og videreutvikles. 4. Regionen skal være en pådriver i utvikling av mer klimanøytrale drivstoff til transport av gods og gå foran i valg av slike løsninger der vi selv har mulighet for å påvirke.aktuelle tiltak: Etablere kollektivfelt på inn- og utkjørsel fra de største byene, for raskere fremføring av bussene Utforme en plan for et regionalt nett av energistasjoner (inkl. biogass og el) 9

11 5.4 Liste over tiltak som er blitt foreslått av gruppedeltakerne (ikke-prioritert rekkefølge): Redusere transportbehov Sammenheng mellom lokalisering av næring, bolig og infrastruktur Ta transportveksten med miljøvennlig transport Konsentrert effektivt arealbruk Oppfølging av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Lokalisering av nye boligområder - Lokalisering av næring - Fortetting Tungtransport: Samordning med andre store aktører Omlasting og koordinering mellom ulike aktører Redusere alenekjøring i bil Kan bedriftene legge til rette? o Parkeringsordninger for sykkel o Dusj/ garderobe o Kollektivsponsing o Premieringsordninger o For eksempel ASKOs tilskuddsordning Utnytte reisetid til arbeidstid med mer Parkeringspolitikk Innfartsparkering Rushtidsavgift Samkjøring Tilgjengelighet til kollektivtransport Skreddersøm Høy frekvens, direkte ruter Torp stasjon ved ny jernbanetrase Punktlighet Korrespondanse med tog Sanntidsinformasjon Stille krav til utslipp og energieffektivitet ved store kontrakter Offentlig sektor stiller miljø-/klimakrav for hvert prosjekt Privat sektor oppmuntres til å stille miljø-/klimakrav Godkjenningsordninger for bruk av biodrivstoff på nye biler Gjenoppstart shuttlebuss til Skoppum drevet av NSB Stoppknapp-system, modell fra Kopstad, på flere holdeplasser for eksempel i Åsgårdsstrand Billettsalg på SMS/applikasjoner (Ruters modell) Barnepris på buss til man er 18 år. Dette er mer og mer vanlig ellers i Norge. Studentrabatt på buss. Pris er viktigere for hvilken transportform man velger for unge enn for voksne. Redusere utslipp fra transportmidlene Få mest mulig av gods- og varetransport over på klimanøytralt drivstoff 10

12 Overgang til mer klimavennlig drivstoff for maskinparken på Sandefjord lufthavn Anbud 2016: Minst 70 prosent av ruteproduksjon buss på biogass,. Krav ved anbud 2017 og 2022? 2022? Elbuss mellom Torp stoppested (Råstad) og Sandefjord lufthavn Overgang til biofuel for flyene Stimulere til økt fornyelse av bilparken i retning mer klimavennlige kjøretøy Bastøferga: Tilrettelegging for bruk av klimanøytralt drivstoff (el, biogass etc. På Vestlandet går nullutslippsfergen «Ampere» på strøm) Sikre tilgang til klimanøytralt drivstoff Landstrøm for ferger Etablere kollektivfelt for raskere framføring av bussen Differensiert bruk av vegnettet med prioritering av kollektivtransport Samkjøringsfelt for bedre utnyttelse av vegkapasiteten Hovednett for sykkel Sykkelparkering Bilparkering ved holdeplasser Tilrettelegging av infrastruktur for elsykkel Bysykkelordning Innfartsparkering o Tønsberg jernbanestasjon o Langs hovedfartsårene inn mot byene o Andre?? o Tidsbegrensning på 24 timer ved for eksempel Kopstad kan virke begrensende Vegstruktur (kan redusere tungtransport på grunn av lengden på vogntog, samt redusere utslipp) Tilrettelegging for alternativt drivstoff for reisende til Sandefjord lufthavn; El / hydrogen (i mars 2015 er det etablert 42 nye ladepunkter for elbil) Biodrivstoff til flyselskapene (Avinor tilrettelegger for tilgang og infrastruktur) Tungtransport: tankingsanlegg for alternative drivstoff Infrastruktur for tanking av biogass o Tilrettelegge for fylling av biogass/el ved Nauen Infrastruktur for el; ladepunkter, hurtiglading Raskere utbygging av intercity gjennom Vestfold Temagruppe C «Energiforbruket i transportsektoren» har bestått av: Lars Guren (Sandefjord lufthavn) (leder) Arne Naas (VKT), Pål Nilsson (Posten Norge AS) Susanne Bondevik (NAF), Jonas Fløde (Natur og ungdom), Terje Jacobsen (Asko), Renate Sigurdsen(SVV) Olav Vefall (Lastebileierforbundet) Trine Flagstad (Vestfold fylkeskommune) (sekretær) 11

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Kommunestyremelding om klima og energi

Kommunestyremelding om klima og energi Kommunestyremelding om klima og energi Vedtatt av Frogn kommunestyre 16. juni, 2014 Innhold Del 1 Teoribakgrunn og strategi Kapittel 1 Hvorfor kommunestyremelding om klima og energi? Kapittel 2 Handlingsrom

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering Miljøpakken- status per 20.2.2013 Side 1 Evaluering av Miljøpakke Trondheim Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer