Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 2004 Side 531 713 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 1. april 2004

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Feb. 27. Lov nr. 9 om endr. i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m Feb. 27. Lov nr. 10 om endr. i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til tiltredelse av 2003-protokollen til den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade, Mars. 5. Lov nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØSkonkurranseloven) Mars. 5. Lov nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) Mars. 5. Lov nr. 13 om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten) April 22. Deleg. av myndighet til kommunene etter forurensningsloven 81 (Nr. 1906) Des. 10. Deleg. av myndighet til Utdannings- og forskningsdepartementet etter lov om Den Norske Stats Husbank 1 og 21 (Nr. 1894) Feb. 16. Deleg. av myndighet til Post- og teletilsynet etter ekomloven 1 4 (Nr. 427) Feb. 23. Endr. i delegering fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet (Nr. 467) Mars 5. Ikrafttr. av lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) (Nr. 478) Mars 5. Ikrafttr. av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) (Nr. 479) Mars 5. Deleg. av myndighet til Justis- og politidepartementet etter straffeloven 39h (Nr. 480) Mars 10. Ikrafttr. av lov 15. juni 2001 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (Nr. 504) Kunngjøring av stortingsvedtak 2003 Nov. 7. Endr. i instruks for Forsvarets ombudsmannsnemnd og i instruks for Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige (Nr. 1897) Des. 2. Endr. i instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Nr. 1898) Forskrifter 2003 Des. 4. Forskrift om forbud mot utkast av kongekrabbe i Norges økonomiske sone vest og sør for en rettvisende linje fra Fruholmen fyr til yttergrensen av Norges økonomiske sone (Nr. 1893) Feb. 13. Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Nr. 406) Feb. 16. Forskrift om forbud mot fiske med not om dagen i fisket etter norsk vårgytende sild (Nr. 407) Feb. 17. Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt (Nr. 408) Feb. 19. Forskrift om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 422) Feb. 20. Midl. forskrift om kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater for året 2005 (Nr. 423) Jan. 28. Forskrift om tilskudd til studentboliger (Nr. 424) Feb. 13. Føresegn om dyrevernnemnder (Nr. 425) Feb. 16. Forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) (Nr. 426) Feb. 18. Forskrift om krav til og beregning av startkapital og ansvarlig kapital for forvaltningsselskap for verdipapirfond (Nr. 428) Feb. 24. Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet (luftdyktighetsforskriften), (BSL B 1 2) (Nr. 433)

3 Feb. 24. Forskrift om luftfartøyers masse og balanse (masseforskriften), (BSL B 1 3) (Nr. 434) Feb. 24. Forskrift om eksport av flymateriell (eksportforskriften), (BSL B 1 4) (Nr. 435) Feb. 4. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (Nr. 447) Feb. 4. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Nr. 448) Feb. 4. Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (Nr. 449) Feb. 20. Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg (Nr. 453) Feb. 23. Forskrift om regulering av fisket etter uer i internasjonalt farvann (NAFO- og NEAFCområder) og i Grønlands fiskerisone i 2004 (Nr. 455) Feb. 24. Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land (Nr. 456) Feb. 24. Forskrift om vedlikehold av flymateriell for ervervsmessig flyging og luftfartøy sertifisert i henhold til JAR/FAR 25 eller 29 (vedlikeholdsforskriften erverv), (BSL B 2 1) (Nr. 457) Feb. 24. Forskrift om vedlikehold av flymateriell for ikke-ervervsmessig luftfart (vedlikeholdsforskriften privat), (BSL B 2 3) (Nr. 458) Feb. 24. Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell (Nr. 460) Feb. 20. Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og bier (Nr. 464) Feb. 22. Forskrift om gjennomføring av Commission Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks (vedlikeholdsforskriften EASA) (Nr. 465) Feb. 22. Forskrift om gjennomføring av Commission Regulation (EC) No 1702/2003 for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (sertifiseringsforskriften EASA) (Nr. 466) Feb. 24. Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet (dokumentasjonsforskriften), (BSL B 1 1) (Nr. 468) Feb. 24. Forskrift om autoriserte verksteder (verkstedsforskriften), (BSL B 2 4) (Nr. 469) Feb. 24. Forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med Feb. uslepne diamanter (Nr. 470) Forskrift om overgangsreglar til lov 20. juni 2003 nr. 40 om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.) (Nr. 471) Feb. 25. Forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av vågehval i 2004 (Nr. 475) Mars 5. Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring (Nr. 481) Jan. 7. Forskrift om skogavgift for 2004 (Nr. 482) Feb. 25. Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil (Nr. 485) Feb. 27. Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff (Nr. 490) Mars 2. Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk ved Færøyene i 2004 (Nr. 497) Mars 11. Forskrift om endring av maksimalkvoten i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2004 (Nr. 505) Feb. 26. Forskrift om overføring av biobankmateriale til utlandet (Nr. 511) Mars 8. Forskrift om jakt, fangst og fiske i statsallmenning (Nr. 515) Mars 10. Forskrift om godtgjering til andre som gjer teneste etter barnelova 61 første ledd (Nr. 516) Mars 12. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra Canada i forbindelse med utbrudd av aviær influensa (Nr. 517) Endringsforskrifter 2003 Okt Feb. Feb. Feb. 8. Endr. i forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring (Nr. 1899) Endr. i forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last (Nr. 403) Endr. i forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (Nr. 404) Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra Italia, Frankrike, Hellas og Spania (Nr. 405) Feb. 18. Endr. i forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard (Nr. 409) Feb. 18. Endr. i forskrift om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av

4 motorvogn for midlertidig bruk (Nr. 410) Feb. 18. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 411) Feb. 18. Endr. i forskrift (Nr. 36) etter mval. 16, første ledd, nr. 10 om transporttjenester som består i ferging av kjøretøyer (Nr. 36) Feb. 19. Endr. i forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) (Nr. 413) Feb. 19. Endr. i forskrift til tolloven (Nr. 414) Feb. 19. Endr. i forskrift (Nr. 49) om avgrensning av uttrykket «personkjøretøyer» (Nr. 416) Feb. 19. Endr. i forskrift (Nr. 69) om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (Nr. 417) Feb. 19. Endr. i forskrift (Nr. 90) om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet (Nr. 418) Feb. 19. Endr. i forskrift (Nr. 120) om redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler (Nr. 419) Feb. 19. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 420) Feb. 19. Endr. i forskrift om forbud mot fiske med not om dagen i fisket etter norsk vårgytende sild (Nr. 421) Feb. 19. Endr. i forskrift (Nr. 2) om innhold av salgsdokumenter m.v. (Nr. 429) Feb. 19. Endr. i forskrift (Nr. 31) om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (Nr. 430) Feb. 20. Endr. i forskrift om avgifter mv. til Patentstyret (Nr. 431) Feb. 23. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak (Nr. 432) Feb. 27. Endr. i forskrift for garantiordningen for fiskere (Nr. 436) Feb. 16. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 450) Feb. 20. Endr. i forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl (Nr. 451) Feb. 20. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 452) Feb. 23. Endr. i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (Nr. 454) Feb. Feb. 24. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (Nr. 459) Endr. i regler (Nr. 34) om direkte transport til og fra utlandet og om legitimasjon for avgiftsfrihet etter Finansdepartementets forskrift av 26. mai 1970 nr. 3 (Nr. 461) Feb. 17. Endr. i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (Nr. 463) Feb. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2004 (Nr. 472) Feb. 25. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard i 2004 (Nr. 473) Feb. 25. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2004 (Nr. 474) Feb. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2004 (Nr. 476) Feb. 27. Endr. i forskrift om forsøksvirksomhet ved oppfølging av sykmeldte (Nr. 477) Feb. 20. Endr. i forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell (Nr. 483) Feb. 24. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2004 (Nr. 484) Feb. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 486) Feb. Feb. 25. Endr. i forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 487) Endr. i forskrift om foredleravgift på formeringsvare av såvare, planter og plantedeler (Nr. 488) Feb. 26. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2004 (Nr. 489) Feb. 27. Endr. i forskrift om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 491) Feb. 27. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild (Nr. 492) Mars 1. Endr. i forskrift for arbeid med ioniserende stråling (Nr. 494) Mars Mars Mars 1. Endr. i forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 495) Endr. i forskrift om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 496) Endr. i forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (Nr. 498) Mars 2. Endr. i forskrift om mekling etter barnelova (Nr. 499) Mars 2. Endr. i forskrift til ekteskapsloven om mekling mv. (Nr. 500)

5 Mars 5. Endr. i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (Nr. 501) Mars 9. Endr. i forskrift om vernetiltak ved import fra Brasil av fjørfekjøtt, produkter av fjørfekjøtt og tilberedt fjørfekjøtt som er beregnet til å spises av mennesker (Nr. 503) Mars 1. Endr. i forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen (Nr. 512) Mars 3. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 513) Mars 3. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild (Nr. 514) Diverse 2004 Feb. 19. Opph. av forskrift (Nr. 48) om frivillig registrering av skipsrederier og flyselskaper (Nr. 415) Mars 1. Opph. av forskrift om rasjonering av matvarer (Nr. 462) Feb. 27. Opph. av forskrift om regulering av garnfisket etter breiflabb i 2004 (Nr. 493) Mars 5. Opph. av forskrift om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven (Nr. 502) Rettelser Nr. 13/1997 s (i forskrift 6. juni 1997 nr. 572 for arbeidet med bygg- og anleggsberedskap) Nr. 12/2003 s (i vedtak 13. august 2003 nr om ikrafttredelse av og overgangsbestemmelser til lov av 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.) Nr. 14/2003 s og 2350 (i forskrift 25. oktober 2003 nr om utdanningsorganisasjoner for flygeledere med videre (BSL C 3 2)) Nr. 18/2003 s (i forskrift 28. november 2003 nr om endring i forskrift 14. desember 1999 nr om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler) Nr. 1/2004 s. 108 (i forskrift 2. januar 2004 nr. 3 om opphevelse av forskrift 22. desember 1993 nr om godkjenning av importører av levende planter og plantedeler og endring i forskrift 13. september 1999 nr om såvarer) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 27. feb. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 1. april 2004 Nr feb. Lov nr Lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. Ot.prp. nr. 18, Innst.O. nr. 40 og Besl.O. nr. 51 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 15. januar og 12. februar Fremmet av Justis- og politidepartementet. Kunngjort 27. februar I I lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. skal 2 nytt tredje ledd lyde: Kongen kan gi forskrifter om miljøvern på Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land. Bestemmelsen i lov om Svalbard av 17. juli andre ledd får tilsvarende anvendelse. Loven trer i kraft straks. II 27. feb. Lov nr Lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til tiltredelse av 2003-protokollen til den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade, Ot.prp. nr. 28, Innst.O. nr. 47 og Besl.O. nr. 53 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 5. og 12. februar Fremmet av Justis- og politidepartementet. Kunngjort 27. februar I I lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) gjøres følgende endringer: 191 nytt niende ledd skal lyde: Med 2003-tilleggsfondprotokollen forstås i dette kapittelet protokollen av 16. mai 2003 til fondskonvensjonen. 201 skal lyde: 201. Det internasjonale erstatningsfond (1992) og Det internasjonale tilleggsfond (2003) I tillegg til den erstatning skadelidte kan få etter 191 til 196 og 200, har skadelidte rett til erstatning etter reglene i 1992-fondskonvensjonen og 2003-tilleggsfondprotokollen fondskonvensjonen og tilleggsfondprotokollen gjelder som lov. For fondenes regresskrav mot andre enn skipets eier og dennes forsikringsgiver gjelder 193 tredje ledd tilsvarende. I 202 gjøres følgende endringer: Overskriften skal lyde: Avgifter til Det internasjonale erstatningsfond (1992) og Det internasjonale tilleggsfond (2003)

7 27. feb. Lov nr Nytt annet ledd skal lyde: Den som på norsk territorium i kalenderåret mottar mer enn til sammen tonn råolje eller tunge fyringsoljer eller tunge destillater som definert i 2003-tilleggsfondprotokollen artikkel 1 paragraf 7, jf fondskonvensjonen artikkel 1 paragraf 3, skal betale slike avgifter til Det internasjonale tilleggsfond (2003) som fondets organer gyldig fastsetter, og stille slik sikkerhet for avgifter som måtte bli bestemt. Første ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende, men slik at henvisningen til 1992-fondskonvensjonen skal leses som henvisning til 2003-tilleggsfondprotokollen. Nåværende annet ledd, som blir nytt tredje ledd, skal lyde: Den som på norsk territorium mottar olje som nevnt i første og annet ledd, plikter å gi opplysninger om mottatt kvantum etter forskrifter fastsatt av departementet. Nåværende tredje ledd blir fjerde ledd. 204 skal lyde: 204. Søksmål mm vedrørende Det internasjonale erstatningsfond (1992) og Det internasjonale tilleggsfond (2003) Krav om erstatning etter 1992-fondskonvensjonen og 2003-tilleggsfondprotokollen kan reises ved norsk domstol bare i tilfelle som nevnt i 203 første ledd, og bare dersom søksmål mot skipets eier eller dennes forsikringsgiver i anledning av samme skade ikke tidligere er reist i stat tilsluttet henholdsvis 1992-fondskonvensjonen eller tilleggsfondprotokollen. Er søksmål etter 203 første ledd reist mot skipets eier eller dennes forsikringsgiver, kan søksmål mot Det internasjonale erstatningsfond (1992) eller Det internasjonale tilleggsfond (2003) i anledning av samme skade bare reises ved samme domstol. For øvrig kan søksmål mot fondene bare reises ved domstol hvor søksmål etter 203 første ledd kunne ha vært reist. Det internasjonale erstatningsfond (1992) og Det internasjonale tilleggsfond (2003) kan intervenere som part i enhver sak mot skipets eier eller dennes forsikringsgiver om erstatning etter dette kapittelet og blir ved slik intervensjon bundet av dommen. Når erstatningssak er reist mot eieren eller dennes forsikringsgiver, kan hver av sakens parter ved brev varsle Det internasjonale erstatningsfond (1992) og Det internasjonale tilleggsfond (2003) om saken. Brevet besørges sendt av retten som rekommandert brev til fondenes direktører. Har det aktuelle fondet fått slikt varsel i så god tid at det effektivt har kunnet vareta sine interesser, blir det bundet av en rettskraftig dom i saken. 205 nytt tredje ledd skal lyde: Tilsvarende gjelder dom mot Det internasjonale tilleggsfond (2003) avsagt i stat som står tilsluttet tilleggsfondprotokollen eller hvor fondet har sitt sete, forutsatt at domstolen er kompetent etter tilleggsfondprotokollen artikkel tredje ledd skal lyde: Gjøres ansvar gjeldende ved norsk domstol i anledning av at skip har voldt forurensningsskade i annen stat enn konvensjonsstat eller på det åpne hav, eller at det er truffet tiltak for å avverge eller begrense slik skade, er ansvaret begrenset til SDR for skip med tonnasje som ikke overstiger 5000 tonn. For skip med tonnasje på mer enn 5000 tonn økes ansvarsgrensen med 631 SDR pr tonn over 5000 tonn. Ansvarsgrensen kan likevel ikke i noe tilfelle overstige SDR. For øvrig gjelder bestemmelsene i annet ledd og i 194 fjerde ledd tilsvarende. 503 nytt tredje ledd skal lyde: Krav mot Det internasjonale tilleggsfond (2003) faller bort når krav om erstatning fra Det internasjonale erstatningsfond (1992) faller bort etter første ledd. Krav fremsatt mot Det internasjonale erstatningsfond (1992) anses også å være fremsatt mot Det internasjonale tilleggsfond (2003). II Stortinget samtykker til tiltredelse av 2003-protokollen til den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade, III 1. Del I, med unntak av endringene i 207 tredje ledd, trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer tredje ledd trer i kraft straks. 3. Del II trer i kraft straks.

8 5. mars. Lov nr mars. Lov nr Lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØSkonkurranseloven). Ot.prp. nr. 6, Innst.O. nr. 50 og Besl.O. nr. 57 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 26. februar og 2. mars Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Kunngjort 5. mars Følgende lov oppheves: Lov 27. november 1992 nr. 110 om konkurranseregler i EØS-avtalen mv. Endringer i følgende lov: Lov 26. mai 1995 nr. 25 om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. 1. Håndheving av EØS-avtalens konkurranseregler EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen håndhever EØS-avtalens konkurranseregler i samsvar med denne lovens 2 til 5 og 9 med forskrifter. Norske konkurransemyndigheter og domstoler håndhever EØS-avtalen artikkel 53 og 54 i samsvar med denne lovens 6 til Opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt Enhver plikter uten hinder av taushetsplikt å gi EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen de opplysninger organene kan kreve i henhold til EØS-avtalen, Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol eller forskrifter gitt i medhold av 5. Det kan settes tidsfrist for når opplysninger skal gis. Konkurransetilsynet kan etter anmodning fra EFTAs overvåkningsorgan kreve tilsvarende opplysninger. Enhver skal uten hinder av taushetsplikt, innenfor de rammer EØS-avtalen gir, ha rett til å besvare henvendelser fra Europa-kommisjonen og EF-domstolen. Uten hinder av lovbestemt taushetsplikt kan norske myndigheter gi EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen alle opplysninger som er nødvendige for å håndheve konkurransereglene i EØS-avtalen. 3. Kontroll foretatt av EFTAs overvåkningsorgan Ved kontroll som foretas av EFTAs overvåkningsorgan eller Konkurransetilsynet etter anmodning fra EFTAs overvåkningsorgan i henhold til forskrifter gitt i medhold av 5, gjelder konkurranseloven 24 og 25 tilsvarende. Når tingretten prøver en begjæring om bevissikring etter konkurranseloven 25 annet ledd, er rettens prøvelsesrett regulert av reglene i tredje og fjerde ledd. Ved begjæring om bevissikring som gjelder adgang til lokaler, eiendommer og transportmidler som tilhører foretak eller sammenslutninger av foretak, kontrollerer retten om beslutningen fra EFTAs overvåkningsorgan er ekte og prøver om den tiltenkte bruk av tvangsmidler er vilkårlig eller uforholdsmessig i forhold til bevissikringens formål. Ved prøvelsen av tvangsmidlenes forholdsmessighet kan retten anmode EFTAs overvåkningsorgan direkte eller gjennom Konkurransetilsynet om detaljerte forklaringer om de forhold som ligger til grunn for EFTAs overvåkningsorgans mistanke om at det foreligger en overtredelse av EØS-avtalen artikkel 53 og 54, samt om alvorligheten av den antatte overtredelsen og karakteren av foretakets delaktighet. Retten kan likevel ikke prøve om bevissikringen er nødvendig, eller kreve å få forelagt opplysninger i EFTAs overvåkningsorgans saksdokumenter. Det er forbeholdt EFTA-domstolen å kontrollere lovligheten av beslutningen fra EFTAs overvåkningsorgan. Ved begjæring om bevissikring som gjelder andre lokaler, eiendommer og transportmidler enn nevnt i tredje ledd, herunder private hjem, kontrollerer retten om beslutningen fra EFTAs overvåkningsorgan er ekte og prøver om den tiltenkte bruk av tvangsmidler er vilkårlig eller uforholdsmessig, særlig i forhold til den antatte overtredelses grovhet og betydningen av det ønskede bevismateriale, foretakets delaktighet, samt den rimelige sannsynlighet for at forretningspapirer som er relevante for formålet med bevissikringen, oppbevares i de lokaler som begjæringen om bevissikring angår. Retten kan anmode EFTAs overvåkningsorgan direkte eller gjennom Konkurransetilsynet om detaljerte forklaringer om forhold av betydning for prøvingen av forholdsmessigheten av de tiltenkte tvangsmidler. Retten kan likevel ikke prøve om bevissikringen er nødvendig eller kreve å få forelagt opplysninger i EFTAs overvåkningsorgans saksdokumenter. Det er forbeholdt EFTA-domstolen å kontrollere lovligheten av beslutningen fra EFTAs overvåkningsorgan. EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen kan være til stede ved og delta i kontroll som foretas av Konkurransetilsynet innenfor de rammer EØS-avtalen gir. Konkurransetilsynet og Kommisjonen kan være til stede ved og delta i kontroll som foretas av EFTAs overvåkningsorgan innenfor de rammer EØS-avtalen gir. 4. Sivilrettslige bøter og tvangsmulkt EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen kan ilegge foretak eller sammenslutninger av foretak sivilrettslige bøter for forsettlig eller uaktsom overtredelse av EØS-avtalen artikkel 53, 54 eller 57, bestemmelsene i EØS-avtalen vedlegg XIV, bestemmelsene i Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol protokoll 4, samt vedtak fattet i medhold av nevnte bestemmelser. Myndighetene nevnt i første ledd, kan også fastsette tvangsmulkt til gjennomføring av vedtak fattet med hjemmel i bestemmelsene nevnt i første ledd.

9 5. mars. Lov nr Forskrifter Kongen kan gi forskrifter om gjennomføring og håndheving av konkurransereglene i EØS-avtalen og Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol. 6. Norske konkurransemyndigheters håndheving av EØS-avtalen artikkel 53 og 54 Norske konkurransemyndigheter skal, med de begrensninger som følger av EØS-avtalen, Avtale mellom EFTAstatene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol og forskrifter gitt i medhold av 5, føre tilsyn med at EØS-avtalen artikkel 53 og 54 overholdes. Konkurranseloven 12, 22 og 24 til 31 gjelder tilsvarende. Når konkurransemyndighetene treffer avgjørelser i henhold til EØS-avtalen artikkel 53 og 54 om avtaler, beslutninger eller opptreden som allerede er gjenstand for en beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan, kan de ikke treffe avgjørelser som er i strid med den beslutning som EFTAs overvåkningsorgan har truffet. Konkurransemyndighetene kan bestemme at forskrifter om gruppefritak etter EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 ikke skal være anvendelige overfor bestemte foretak i den utstrekning og på de vilkår som EØS-avtalen, Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol og forskrifter gitt i medhold av 5, fastsetter. Mener konkurransemyndighetene at en sak bør behandles av et overvåkningsorgan, sendes saken til EFTAs overvåkningsorgan. I slike tilfelle gjelder ikke forvaltningslovens regler for behandling av saker som gjelder enkeltvedtak. 7. Forholdet mellom norsk konkurranselovgivning og EØS-avtalen artikkel 53 og 54 Når konkurransemyndighetene eller domstolene anvender norsk konkurranselovgivning på avtaler, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden, som omtalt i EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1, som kan påvirke samhandelen mellom EØS-statene som omtalt i nevnte artikkel, skal de også anvende EØS-avtalen artikkel 53 på slike avtaler, beslutninger og samordnet opptreden. Når konkurransemyndighetene eller domstolene anvender norsk konkurranselovgivning på utilbørlig utnyttelse som er forbudt etter EØS-avtalen artikkel 54, skal de også anvende EØS-avtalen artikkel 54. Anvendelsen av norsk konkurranselovgivning må ikke føre til forbud mot avtaler, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden, som kan påvirke samhandelen mellom EØS-statene, men som ikke begrenser konkurransen som omtalt i EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1, eller som oppfyller vilkårene etter EØSavtalen artikkel 53 nr. 3, eller som er omfattet av et gruppefritak etter EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3. Konkurransemyndighetene er ikke etter denne bestemmelse forhindret fra å anvende mer restriktiv norsk lovgivning som forbyr eller sanksjonerer foretaks ensidige atferd. Med forbehold for alminnelige prinsipper og andre bestemmelser i EØS-retten, kommer første og annet ledd ikke til anvendelse når konkurransemyndighetene og domstolene anvender norsk lovgivning om kontroll med foretakssammenslutninger, og de utelukker heller ikke anvendelsen av bestemmelser i lovgivningen som hovedsakelig fremmer et annet formål enn det formål som fremmes av EØS-avtalen artikkel 53 og Domstolenes avgjørelser etter EØS-avtalen artikkel 53 og 54 Når domstolene treffer avgjørelser i henhold til EØS-avtalen artikkel 53 og 54 om avtaler, beslutninger eller opptreden som allerede er gjenstand for en beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan, kan de ikke treffe avgjørelser som er i strid med den beslutning som EFTAs overvåkningsorgan har truffet. Domstolene skal heller ikke treffe avgjørelser som vil være i strid med en beslutning som EFTAs overvåkningsorgan har til hensikt å treffe når det har innledet saksbehandling. Domstolene kan utsette saken i påvente av en slik beslutning. Disse forpliktelser berører ikke rettighetene og pliktene etter artikkel 34 i Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol. 9. Innleggsrett overfor domstolene Konkurransetilsynet kan på eget initiativ gi skriftlige innlegg for domstolene i spørsmål om anvendelsen av EØSavtalen artikkel 53 og 54. Med tillatelse fra den aktuelle domstol kan Konkurransetilsynet også gi muntlige innlegg. Dersom en ensartet anvendelse av EØS-avtalen artikkel 53 og 54 krever det, kan EFTAs overvåkningsorgan på eget initiativ gi skriftlige innlegg for domstolene. Med tillatelse fra den aktuelle domstol kan EFTAs overvåkningsorgan også gi muntlige innlegg. Utelukkende for å kunne utarbeide slike innlegg, kan Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkningsorgan anmode den aktuelle domstol om å sende dem, eller sørge for at de får tilsendt, alle nødvendige dokumenter for vurdering av saken. 10. Ikrafttredelse Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov 27. november 1992 nr. 110 om konkurranseregler i EØS-avtalen mv. 11. Overgangsbestemmelser Overtredelsesgebyr og straff etter denne lov kommer bare til anvendelse på overtredelser som er begått etter lovens ikrafttredelse. Forskrifter gitt i medhold av lov av 27. november 1992 nr. 110 om konkurranseregler i EØS-avtalen mv. gjelder fortsatt så langt de passer, inntil Kongen opphever eller endrer disse i medhold av denne loven eller ved særskilt bestemmelse.

Nr. 3 2005 Side 309 465 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2005 Side 309 465 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2005 Side 309 465 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 15. april 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Mars. 4. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2003 Side 477 696 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 28. april 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mars. 14. Lov nr. 15 om

Detaljer

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2003 Side 1023 1175 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 18. juni 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mai. 9. Lov nr. 28 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2002 Side 645 798 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 8. juli 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni. 14. Lov nr. 20 om vern

Detaljer

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 13. mai 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 April 3. Lov nr. 17 om endr.

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 8. april 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mars. 26. Lov nr. 6 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2003 Side 1 172 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1-2003 Utgitt 31. januar 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Jan. 10. Lov nr. 1 om

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 23. april 2015 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Feb. 6. Lov nr. 7 om beskyttelse

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2001 Side 661 812 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 11. juni 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 April 27. Lov nr. 14 om iverksetjing

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 9. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 7. Lov nr. 15 om endr.

Detaljer

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2002 Side 529 644 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 18. juni 2002 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Juli 17. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14-2005 Utgitt 20. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Nov. 19. Lov nr.

Detaljer

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Utgitt 15. januar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr.

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer