Statens vegvesen. Høring - Helhetlig plan for tjenestetilbud for brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Høring - Helhetlig plan for tjenestetilbud for brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstansene Se vedlagt liste Statens vegvesen Saknr. r$oj%z D k.nr. 07 JUNI 2006 Arkivnr. p Saksh. Eksp. TT U.OII. Behandlende enhet: Saksbehandletfnnvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato- Kegionvest Reidunn Apeland Steen / Høring - Helhetlig plan for tjenestetilbud for brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester 1 Høringsfrist Høringsfristen er 15. september Høringsuttalelser som kommer etter denne dato vil bli tatt hensyn til så langt det er praktisk mulig. 2 Bakgrunn og forutsetning for høringen gjennomførte Statens vegvesen et arbeid med effektivisering av tjenestetilbud og tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Resultatet ble forslag om delvis endringer i tjenestetilbudet og tjenestestrukmren. En del av disse endringene ble gjennomført i * I oktober 2005 ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen stanse videre endringer inntil etaten har kommet med en helhetlig plan for tjenestetilbudet hvor brukerne av trafikkstasjonene kan få et godt og tilgjengelig tilbud i hele Norge (senere delvis omtalt som nysvedtaket). Det fremmes med dette forslag til helhetlig plan for tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. En del av regionenes endringsforslag fra 2004 var gjennomført før denne utredningen startet, det foreslås ikke å reversere noen av disse endringene. Endringene er omtalt og merknader til disse vil bli vurdert. Enkelte regioner blir ikke i særlig utstrekning berørt av de nye føringene i denne siste utredningen. Statens vegvesen har likevel sett det som nødvendig å ta med alle regionene i arbeidet for å synliggjøre en helhetlig plan for et godt og tilgjengelig tjenestetilbud i hele landet. Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse tatens vegvesen Te lefaks: Lagårdsveien 80 STAVANGER 6863 Leikanger Org.nr: SvADSØ" " Telefon: Telefaks:

2 Høringen sendes til de lokale høringsinstanser direkte fra vedkommende region. Vegdirektoratet har ansvaret for å sende forslaget til helhetlig plan på høring til sentrale høringsinstanser (denne gjøres tilgjengelig på Statens vegvesens internettside vegvesen.no under knappen "offentlige høringer"). Høringen gjelder felles nasjonale premisser (jf. pkt. 3.1) og 5 regionale planforslag. Vegdirektoratet har utarbeidet premissene som forutsettes oppfylt i regionenes forslag, og de ressursmessige konsekvensene av et slikt alternativ belyses i regionsforslagene. I tillegg har enkelte regioner oppstilt alternative forslag. Etter Vegdirektoratets oppfatning har regionene i sine forslag fulgt premissene som er lagt til grunn for den helhetlige planen. Forslagene må derfor samlet sett sies å være tilfredsstillende både med hensyn til innhold i tjenestetilbudene og tilgjengelighet. Det er imidlertid flere måter premissene kan oppfylles på, og Vegdirektoratet har ikke tatt standpunkt til enkelthetene i regionenes forslag. Dette vil bli gjort etter høringen når de lokale interesser har fått gitt uttrykk for sitt syn. Den endelige avgjørelsen vil bli tatt i samråd med S amferdselsdepartementet. 3 Helhetlig tjenestetilbud for Statens vegvesens brukere Oppdraget fra Samferdselsdepartementet innebar å lage en helhetlig plan som beskriver et godt og tilgjengelig tjenestetilbud for Statens vegvesens brukere i alle deler av landet. I midten av januar nedsatte Vegdirektoratet en arbeidsgruppe som skulle lede regionens arbeid med en å lage en slik helhetlig plan. Hovedfokus i arbeidet skulle være god service og tilgjengelighet. Den brukeropplevde kvaliteten skulle ikke svekkes som følge av eventuelle omorganiseringer. Arbeidsgruppen bestod bl.a. av representanter fra regionene, arbeidstakerorganisasjonene samt deltakere fra ulike tilgrensende prosjekter i Statens vegvesen. Ettersom Statens vegvesen er delt inn i fem regioner med ulike folketall, avstander, bosettingsmønster m.m., er det utarbeidet noen felles premisser som danner grunnlaget for å lage en helhetlig plan for et godt og tilgjengelig tjenestetilbud. På denne måten vil alle regionene ha et felles utgangspunkt og en felles mal for hva slags tjenestestruktur Statens vegvesen skal ha. 3.1 Premisser til grunn for et godt og tilgjengelig tjenestetilbud I det følgende gis en oversikt over de sentrale premissene som har ligget til grunn for regionenes forslag til tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Oversikten er kun ment som en orientering til høringsinstansene om premissene som regionenes forslag tar utgangspunkt i. Fremstillingen er ikke ment å være uttømmende, og opplistingen er ikke gitt i noen prioritert rekkefølge. Premissene tar utgangspunkt i de føringer som ble gitt før regionene fattet sine vedtak i 2004 samt i notat fra Vegdirektoratet tillegg følger premissene opp en del av prinsippene fra den interne TenK2015-rapporten (en situasjonsbeskrivelse og vurdering av fremtidig utvikling på trafikant- og kjøretøyområdet fra januar 2006)- med hovedfokus på de delene av rapporten som omhandler servicenivå, kundeorientering og tilgjengelighet. Forutsetningene for regionenes forslag ble derfor noe endret i forhold til de føringene som ble gitt i 2004.

3 Et grunnleggende premiss er at regionene ikke skal foreta endringer i tienestestnikturen før eventuelle nødvendige tilpasninger i tjenestetilbudet er på plass slik at brukerne får et godt og tilgjengelig tjenestetilbud. Når det gjelder teori- og førerprøvesteder, skal disse vurderes opprettholdt som i dag inntil retningslinjer for slike tjenester foreligger (dette er under utredning). Dagens tilbud om periodisk kj øretøykontroll opprettholdes inntil eventuelle nye retningslinjer foreligger. Ambulerende tjenester som ble avviklet i 2005 skal vurderes gjenopptatt inntil den helhetlige planen er på plass og eventuelt inntil nye retningslinjer foreligger. Dersom den foreslåtte endringen vil kunne egne seg som forsøksordning, skal dette vurderes. Det skal være riktig kvalitet på tjenesteutførelsen. Det skal være "riktig" servicenivå på tjenestene som utføres. I dette ligger bl.a. at hjemmelskravet er oppfylt og info til brukerne om alternative tienestekanaler. "Riktig servicenivå" forutsetter at Statens vegvesens automatiserte elektroniske tjenester skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet og tilgang til støtte innen normal arbeidstid. I dag er følgende tjenester tilgjengelig på Internet: o søknad om førerkort o trafikkskolenes eksterne applikasjon o timebestilling periodisk kjøretøykontroll o ny- og omregistreringer av kjøretøy (Autoreg) med forhandlere som har inngått avtale med Statens vegvesen o søknad om dispensasjon for spesialtransport Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å utvide det elektroniske tjenestetilbudet, og etter hvert som systemene er på plass vil de bli gjort tilgjengelig for brukerne. e-posthenvendelser som forutsetter manuell behandling av saksbehandler, kan påregne ventetid som tilsvarende saker som kommer inn via vanlig postgang (følger altså forvaltningslovens alminnelige regler) kjøretøyregistrering via Autoreg: 24-timers tilgjengelighet på Autoreg og mottak av vognkort pr. post innen 5 døgn kjøretøyregistrering via vanlig postgang: behandling samme dag som mottatt, og mottak av vognkort pr. post innen 6 døgn ett tastet telefonnummer skal være tilstrekkelig før brukeren blir besvart personlig (ikke til hinder for ordning med automatisert tastevalg før personlig besvaring) den manuelle svartjenesten på telefon er operativ innen normal arbeidstid 70 % av brukerne bør ha en maks kjøreavstand på 100 km eller en maks reisetid på 2 timer (på steder med stor befolkningstetthet skal imidlertid behovet for opprettholdelse av fysisk tjenestested vurderes selv om man er innenfor 70 % og 2 timers reisetid) for tjenester som er kompliserte eller spesialiserte vil lengre reiseavstand enn nevnt i forrige kulepunkt måtte påregnes

4 ventetider personlig oppmøte: maks 15 min. telefonhenvendelse: maks 3 min. tilbud om førerprøver: maks 15 virkedager fra bestillingsdato tilbud om myndighetskontroll: maks 15 virkedager fra bestillingsdato Lokalisering av tjenester som krever fysisk oppmøte må sees i sammenheng med samarbeidende etaters lokalisering og næringslivets behov for tilgjengelighet/nærvær av Statens vegvesens tjenester. Premisset om at et minsteknippe av tjenester skal være tilgjengelig hvor Statens vegvesen er representert med egne ansatte, har stått sentralt i arbeidet med den helhetlige planen. Statens vegvesens tjenestetilbud skal være forutsigbart for brukerne. Premisset innebærer at følgende tjenester skal være tilgjengelig (innenfor normal åpningstid basert på etterspørsel) hvor Statens vegvesen er representert med egne ansatte: Eierskifte (kjøretøy) Registrering av godkjent kjøretøy Utstedelse/mottak av alle kjennemerker (forutsetter Autoreg) Utstedelse av oblat Melding om tapt førerkort/vognkort Gjennomføring av teoretisk førerprøve på skjerm (ikke muntlige prøver) Søknad om praktisk førerprøve Utstedelse av førerkort Midlertidig kjøretillatelse Til orientering vil Statens vegvesen vurdere å opprette et tilbud med minsteknippe av tjenester tilgjengelig på distriktskontor i tilfelle hvor avstanden mellom tjenestested og distriktskontor tilsier det. De bemanningsmessige konsekvensene av dette er ikke vurdert. Regionene skal vurdere muligheten for å få utført etterkontroll av kjøretøy på utekontrollstasjon når slik stasjon er betjent. Det skal være effektiv drift av tjenestetilbudet. På steder hvor Statens vegvesen ikke er tilstede og hvor etterspørselen etter tjenester ellers tilsier det, skal Statens vegvesen arbeide for å være representert i offentlige servicekontor. For å sikre kvaliteten på de tjenestene som ytes, skal Statens vegvesen være representert med egne ansatte. Eventuelt kan regionene vurdere samlokalisering med andre etater som f.eks. Politi/Lensmenn/ Tollmyndigheter, eller opprettelse av egne kundesentre. Minsteknippet av tjenester forutsettes tilgjengelige også her. Det skal være tilgang til minst en kontrollhall i hvert distrikt, men det er ingen betingelse at Statens vegvesen selv eier hallen. Det kan altså være tilstrekkelig at etaten f.eks. leier en hall/verksted eller lignende i et begrenset omfang. Ved valg av lokalisering skal det imidlertid tas hensyn til: større importsteder av nye og brukte kjøretøy enkeltgodkjenning steder med større om-, opp- og påbyggermiljøer myndighetskontroller og godkjenning i hall

5 Hvor det av hensyn til tilgjengelighet vil være hensiktsmessig, skal det vurderes hvilke tjenester som eventuelt kan gjøres til gjenstand for ambulering. Bygninger og arealer skal være dimensjonert til behovet. For tjenester som er så kompliserte eller som utføres med så lite volum at det av hensyn til kompetanse og kvalitet på tjenesteutførelsen er behov for spesialisering av tjenesten til begrensede tjenestesteder, skal dette vurderes. Det skal holdes en aktiv dialog med lokale interessenter slik at beslutningene om lokalisering blir mest mulig lokalt forankret Det må skapes forståelse for at endringene har til hensikt å skape et godt og tilgjengelig tjenestetilbud. Det må redegjøres for hva som kommer som erstatning i tilfelle hvor tjenestetilbud bortfaller. Til orientering har Statens vegvesen tilbudt periodisk kjøretøykontroll for at brukerne skal ha et uavhengig tilbud. Dette tilbudet har blitt mindre og mindre benyttet de siste årene. Hvis Statens vegvesen skulle få større hallkapasitet enn forutsatt, vil vi vurdere å prioritere periodisk kjøretøykontroll i større grad enn i dag. De bemanningsmessige konsekvensene av dette er ikke vurdert. 4 Forslag til helhetlig plan for et godt og tilgjengelig tjenestetilbud innenfor Statens vegvesens trafikant- og kj øretøyomr åde 4.1 Innledning Det vises til pkt. 2 om forutsetningene for høringen. Enkelte av Statens vegvesens tjenester er så kompliserte at de er spesialisert til begrensede steder i landet. Spesielt nevner vi import av brukte kjøretøy fra USA som er spesialisert til Drammen trafikkstasjon i Nedre Buskerud distrikt, og godkjenning av ADR-kjøretøy (kjøretøy som benyttes til transport av farlig gods) som ligger til Tønsberg trafikkstasjon i Vestfold distrikt. Disse tjenestene har vært spesialisert i en årrekke, og er således ingen konsekvens av den helhetlige planen. Arbeidet med den helhetlige planen medfører heller ingen endring i disse spesialistfunksjonene. Også innenfor den enkelte region kan det forekomme spesialisering av enkelte oppgaver. 4.2 Begrepsbruk For å lette fremstillingen vil vi benytte følgende begreper når vi i høringsdokumentet beskriver de ulike typene av tjenestetilbud som ytes innenfor Statens vegvesens trafikant- og kjøretøyområde: Fullverdig tjenestested: På et fullverdig tienested ytes et fullstendig tjenestetilbud innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, med unntak av spesialiserte tjenester. Dersom det er tjenestesteder som har tilnærmet komplett tjenestetilbud, vil det fremgå gjennom beskrivelsen "fullverdig tjenestetilbud med unntak av..." (den/de tjenesten(e) som ikke er tilgjengelig nevnes).

6 Avgrenset tjenestested: Avgrenset tjenestested er et tjenestested hvor kvm visse tjenester tilbys. Det kan f.eks. være tjenester innenfor førerkort og førerprøver, eller bare tjenester innenfor kjøretøyområdet. Tjenestene som tilbys vil bli beskrevet konkret. Kundesenter: Kundesenter er en enhet hvor Statens vegvesen tilbyr et minsteknippe av tjenester. Statens vegvesen kan være alene i slike kundesentre eller de kan være samlokalisert med andre etater (f.eks. i et offentlig servicekontor). Dersom et kundesenter har tjenester utover minsteknippet vil dette bli spesifisert. I kundesenteret er Statens vegvesen representert med egne ansatte. Oppmøtested: Oppmøtested er et fast sted hvor representanter fra Statens vegvesen møter opp når praktisk førerprøve avholdes. I denne høringen gjelder dette bare førerprøve kl B. Ambulerende tjenester: Tjenester hvor Statens vegvesen oppsøker brukerne og utfører tjenesten hos dem. Omfatter også tilfelle hvor Statens vegvesen leier kontrollhall for utførelse av kjøretøykontroll. 4.3 Hovedtrekkene i regionenes forslag I regionene midt, vest og nord er det minst omfattende forslag til endringer i tjenestestrukturen. Dette er fordi tjenestetilbudet i disse regionene i stor utstrekning allerede oppfyller premissene. I regionene øst og sør er det mer omfattende forslag til endringer i tj enestestrukturen. I vedlegg l er det tatt inn en tabell som gir oversikt over dagens tjenestetilbud og forslag til fremtidig tjenestetilbud. I vedlegg 2 er tatt inn et kart som viser forslag til fremtidig tjenestetilbud Nærmere om tjenestetilbudet på utvalgte tjenestesteder I arbeidet med den helhetlige planen er det fem tjenestesteder som har blitt gjenstand for spesiell oppmerksomhet, og som derfor nevnes særskilt her. Høringsinstansene oppfordres spesielt til å komme med eventuelle merknader til tjenestetilbudet ved disse tjenestestedene. I Region øst gjelder det tjenestettilbudet som ytes fra Drøbak trafikkstasjon, hvor det er et fullverdig tjenestetilbud i dag. Tjenestetilbudet foreslås redusert til et minsteknippe av tjenester og flyttet til et kundesenter sentralt i Follo (Ski/Kolbotn). Hovedbegrunnelsen for forslaget er at tettheten av kontrollhaller i Oslo-området er tilfredsstillende, og at muligheten for å foreta registrering av kjøretøy på Internet har gjort at etterspørselen etter registreringer i området har sunket. Det er dessuten etablert mobile tjenester for store næringslivskunder i Follo, det vil si at Statens vegvesen reiser ut til kundene for å utføre tjenester. Et annet moment har vært at den nåværende stasjonen er uegnet for utekontrollvirksomhet på grunn av lokalisering. Av den grunn ble en ny kontrollstasjon på Taralrud tatt i bruk i 2005, hvor det også foreslås tilbud om enkle etterkontroller. Hensynet til effektivisering av drift og tjenestetilbud er også momenter som har ligget til grunn for vurderingen.

7 I Region sør er oppmerksomheten knyttet til forslaget om å avvikle tilbudet om gjennomføring av praktiske førerprøver kl B på Evje og i Dalen. Hovedårsaken til forslaget er at stedene ut fra faglige hensyn ikke kan sies å være trafikalt utfordrende nok for gjennomføring av slike prøver. Statens vegvesen har startet et arbeid som skal resultere i retningslinjer for avholdelse av praktiske prøver, men for Evje og Dalen er det allerede i dag klart at infrastruktur og trafikktettheten på stedene gjør at det faglig sett ikke er hensiktsmessig å gjennomføre praktiske førerprøver her. Et annet moment av betydning er dessuten at behovet for antallet førerprøver på disse stedene neppe overstiger 100 i året, noe som gjør at det er vanskelig å oppnå nødvendig objektivitet i sensorenes vurdering av prøvene. I vurderingen er det også lagt vekt på hensynet til sikkerheten for sensorene, idet denne er utsatt når førerprøver avholdes på steder hvor det ikke er annet personell tilgjengelig. Tilsvarende vurderinger ligger til grunn for at Risør ble avviklet som praktisk førerprøvested for kl B i I Region vest gjelder oppmerksomheten tjenestetilbudet i Nordfjordeid. Her foreslås det ingen endringer i forhold til dagens tilbud, det vil si et fullverdig tjenestetilbud 4 dager i uken med unntak av periodisk kjøretøykontroll. En åpningstid på 4 dager er gjort ut fra hensynet til bedre utnyttelse av personellet. Redusert åpningstid har gitt noe økning i ventetider påfølgende dag, men ikke slik at det kan sies å være uakseptabelt i forhold til premissene. Tilbudet om periodisk kjøretøykontroll er avviklet for å kunne prioritere det høye antallet forvaltningskontroller av busser. Vi ser ikke manglende utførelse av periodisk kjøretøykontroll som problematisk da det er flere verksteder i området som tilbyr slik kontroll. 4.4 Hovedkonsekvensene av forslag til helhetlig plan I arbeidet med den helhetlige planen har TØI bistått Statens vegvesen med å belyse de samfunnsøkonomiske konsekvensene av forslaget. Rapporten ligger i sin helhet tilgjengelig sammen med det sentrale høringsbrevet på Statens vegvesens internettsider (vegvesen.no under knappen "offentlige høringer"). Av vurderingen av de prissatte konsekvensene (som TØI definerer som økning i brukernes transportkostnader ved fysisk fremmøte og etatens nytte av innsparinger i leie- og driftskostnader som følge av ny trafikkstasjonsstruktur) kan utledes at forslaget til helhetlig plan er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at nåverdien av forslaget vil være en nytteverdi på 43 millioner kroner. Dette har imidlertid en motpost på Statens vegvesens budsjett knyttet til bl.a. bemanning og lokaler. Kostnaden med å gjennomføre forslag til helhetlig plan knyttet til økt tjenestetilbud er ca. 25 millioner kroner pr år (tallet er meget usikkert). 4.5 Videre fremstilling I de regionvise høringene vil pkt. 5 inneholde vedkommende regions forsalg til endringer, mens i den sentrale høringen som sendes fra Vegdirektoratet, tas regionenes forslag til høringer inn i pkt. 5-9.

8 5 Nærmere om forslaget til tjenestestmktur i Region vest 5.1 Nøkkeltall for regionen Region Vest strekker seg over fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, er delt inn i seks distrikter og har elleve tjenestesteder og ett oppmøtested. Distrikt Bergen Tjenestesteder: Bergen trafikkstasjon og Nordhordland trafikkstasjon. Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Sund og Øygarden. Distrikt Sør-Rogaland Tjenestesteder: Stavanger trafikkstasjon og Egersund trafikkstasjon. Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time. Distrikt Haugaland og Sunnhordland Tjenestesteder: Haugesund distriktskontor og Stord trafikkstasjon. Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Distrikt Fjordane Tj enestesteder: Førde distriktskontor og Nordfj ordeid trafikkstasj on. Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Selje, Solund, Stryn og Vågsøy. Distrikt Voss og Hardanger Tjenestesteder: Voss distriktskontor og Odda trafikkstasjon. Norheimsund som oppmøteplass for førerprøver klasse B. Arealkm: Kommuner: 14, Eidfjord, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Modalen, Odda, Samnanger, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal og Voss. Folketall: Antall kjøretøy:

9 Distrikt Sogn Tjenestesteder: Sogndal trafikkstasjon Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. 5.2 Kort om bakgrunnen for endringene som ble gjennomført før frysvedtaket og konsekvensene av disse endringene Region Vest hadde gjennomført de vedtatte endringene fra 2004 før frysvedtaket Forsinket innføring av e-tjenester medfører at forventet reduksjon i arbeidsmengde, noe som lå til grunn for nedbemanningen, ikke er blitt oppfylt. Distrikt Bergen: Kontrollhallen er lagt ned i Nordhordland. Konsekvensene var små da det private tilbudet om periodisk kjøretøykontroll er stort i Nordhordland. Når det gjelder forvaltningskontroller er kompetansen i Bergen, med kort reisetid fra Nordhordland. Etter ny forskrift om føreropplæring er området i Nordhordland ikke egnet for klasse A, og det blir for kostbart og oppjustere området. MC-området i Bergen er utvidet og alle førerprøver klasse A gjennomføres nå i Bergen. Det er kort reiseavstand for de skolene som holder til i Nordhordland. Konsekvensen av disse endringene har ikke vært negative og vi har heller ikke fått tilbakemeldinger om dette. Vi har et fullverdig tjenestetilbud når det gjelder utstedelse av vognkort og førerkort i Nordhordland. Distrikt Sør-Rogaland: Tunge førerprøveklasser ble flyttet fra Egersund til Stavanger i Periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy er nedlagt, uten at dette har fått store konsekvenser. Det har vært lite negative tilbakemeldinger, og etterspørselen var også liten. Periodisk kjøretøykontroll av lette kjøretøy er opprettholdt. Egersund er importhavn for kjøretøy fra Europa og tollvesenet er også etablert i Egersund. Dette er grunnen til at halltilbudet ble opprettholdt i Egersund, med unntak av periodiske kjøretøykontroller av tunge kjøretøy. En stor del av førerprøvene i Egersund blir produsert av kjøreskoler på Bryne. Disse kan like gjeme dra til Stavanger, ut ifra at det er kortere eller lik avstand fra Bryne til Stavanger som fra Bryne til Egersund. Derfor er aktiviteten noe redusert. Det blir kjørt førerprøver klasse A, B, BE og T i Egersund med hjelp av personell fra Stavanger.

10 Det er gjort forberedelser til salg av bygningsmasse, for så å leie seg inn. Prosessen ble utsatt i forbindelse med "frys"- vedtaket. Distrikt Haugaland og Sunnhordland: Sand trafikkstasjon er lagt ned. Denne nedleggelsen var planlagt lenge, og grunnen var at vi i forbindelse med nedbemanningen i distriktet, ikke fant det forsvarlig ut fra det volumet (antall registreringer, førerkorthandlinger, prøvekjennemerkesalg), som var på Sand, å opprettholde en stilling der. Noen protester ble reist, det var særlig det at teoriprøvene forsvant som skapte mest protester. Vegvesenet har i dag ingen lokaler på Sand. På Stord trafikkstasjon la vi ned kontrollhallen ut fra at det bare skulle være en kontrollhall for periodisk kjøretøykontroll i hvert distrikt. Myndighetskontrollene er også i sin helhet lagt til Haugesund. Dette var uproblematisk siden trekantsambandet gjør reisen til Haugesund godt innenfor kravet til både tid og antall kilometer. Noen bilforhandlere på Stord har protestert, men det er mest på ventetiden i Haugesund. Kontrollhallen brukes i dag som utekontrollstasjon, der den ligger ideelt til ved E39. Stord trafikkstasjon har fortsatt tilnærmet fullt tjenestetilbud for øvrig. Tung klasse ble foreslått lagt til Haugesund. Dette er ikke gjennomført. Det er en tungbilskole og en tungbilsensor på Stord og det ville være lite hensiktsmessig å flytte begge til Haugesund, i alle fall før kriteriene for førerprøvesteder er klare. Distrikt Fjordane: Førde trafikkstasjon. Her er det ikke gjort endringer av betydning. Periodisk kjøretøykontroll er redusert til en dag per uke ut fra ønsket om bedre utnyttelse av personell og stor pågang av forvaltningskontroller. Nordfjordeid trafikkstasjon Ut fra ønsket om bedre utnyttelse av personell er stasjonen stengt en dag i uka. Stasjonen har mye forvaltningskontroll av busser. Denne har blitt mer tidkrevende etter innføring av 2-trinns godkjenning. Disse forhold samt stengning en dag i uka, medfører økte ventetider på registrering, utstedelse av førerkort og avlegging av førerprøve påfølgende dag. Kapasiteten innenfor kjøretøykontroll er også blitt redusert. Distrikt Voss og Hardanger: Voss trafikkstasjon: Her var det ikke foreslått endringer av betydning. Odda trafikkstasjon: Det er i dag ikke tilbud om periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy i privat marked (Sandeid nærmest, 85 km), men det er god dekning på lette kjøretøy. Tilbud om periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy ble opprettholdt, og fungere godt. Hallene blir også brukt til ulykkesetterforskning og utekontroll ved behov. 10

11 Det er kjøreskole for tunge førerprøveklasser i Odda. Det ble anbefalt å opprettholde tilbudet for klassene A, B, BE, C, CE og T. Førerprøvene i tungbilklassene blir gjennomført med personell fra Voss. Distrikt Sogn: Tjenestested med alle tilbud, unntatt 1. gangs godkjenning av tunge kjøretøy i hall, ADR godkjenninger samt tolkeprøver. Bemanningsrammen som ble satt for trafikant og kjøretøy seksjonen i Sogn distrikt medførte et behov for å stenge ekspedisjonen 2 dager i uken. Dette for å sikre at våre kunder kunne bli betjent når vi hadde åpent og ikke møte stengt dør ved for eksempel sykdom. At vi har stengt to dager i uken, har ført til større tilgang av kunder de dagen det er åpent. Dette fører også til at kontrollhallen ikke er åpen disse 2 dagene. Ressursene blir benyttet til andre kontrolloppgaver, men ikke i så stor grad som tenkt, da arbeidet på stasjonen har økt som følge av utstedelse av sjåførkort, og at vi ikke har fått noen reduksjon av arbeidet på registreringssiden som følge av e-tjenestene, eller rettere sagt manglende innføring av e- tjenester. : : : : : : : : ; Trafikkstasjonen er plassert i Sogndal som ligger svært sentralt i distriktet. Vi har et godt samarbeid med lensmannskontorene i alle kommunene der publikum både kan levere inn skilt og få utdelt ulike skjema. Det er godkjent etablert en kontrollstasjon v/ev!6 i Lærdal (Håbakken). Arbeidet er igangsatt og denne forventes operativ fra våren Distriktet vil kunne tilby enklere etterkontroller, som ikke er gebyrbelagt, når kontrollstasjonene er betjent Dagens tjenestestruktur Distrikt Bergen Bergen trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud. Spesialistoppgaver: Godkjenning av ADR - kjøretøy. Nordhordland trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll og myndighetskontroller. Fullverdig tjenestetilbud med kjøretøyregistrering og førerkort- og kompetansebevisutstedelser. Førerprøver klasse T, B, BE., samt teoriprøver alle klasser Distrikt Sør-Rogaland Stavanger trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud.

12 Spesialistoppgaver: Dyretransport, distriktet har deltager i SFOR og VIN gruppene, distriktet har regional spisskompetanse på bremser på tunge kjøretøy og er regional koordinator for utekontrollkompetanse. Egersund trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av all kjøretøykontroll og førerprøver knyttet opp mot tunge kjøretøy Distrikt Haugaland og Sunnhordland Haugesund distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av utstedelse av fartsskriverkort. Denne tjenesten skal vi ha etter hvert. Spesialistoppgaver: Vi har godkjenning av såkalte 1.15 biler. Det er ikke-typegodkjente biler som registreres på unntaksbestemmelser. Drammen trafikkstasjon administrerer denne ordningen. Stord trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll og myndighetskontroller. Ellers fullverdig tjenestetilbud, med mindre unntak Distrikt Fjordane Førde distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av innlevering/utlevering av årsprøvekjennemerke. Nordfjordeid trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll. Ellers fullverdig tjenestetilbud med unntak av å avvikle teoriprøve med tolk Distrikt Voss og Hardanger Voss distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av enkelte godkjenninger og kontroller av kjøretøy, og å gjennomføre teoriprøver med tolk. Odda trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av periodisk kjøretøykontroll av lette kjøretøy, enkelte godkjenninger og kontroller av kjøretøy, og å gjennomføre teoriprøver med tolk.

13 13 Nordheimssund Oppmøtested for førerprøver klasse B, med sensorer fra Voss Distrikt Sogn Sogndal trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av enkelte godkjenninger og kontroller, samt gjennomføre teoriprøve med tolk. 5.4 Forslag til fremtidig tjenestestruktur Med mindre annet er uttrykkelig nevnt, vil forslag til fremtidig tjenestetilbud tilfredsstille premissene til et godt og tilgjengelig tjenestetilbud (inkludert minsteknippet av tjenester) Distrikt Bergen Bergen trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud. Spesialistoppgaver: Godkjenning av ADR - kjøretøy. Nordhordland trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll og myndighetskontroller. Fullverdig tjenestetilbud med kjøretøyregistrering og førerkort- og kompetansebevisutstedelser. Førerprøver klasse T, B, BE., samt teoriprøver alle klasser Distrikt Sør-Rogaland Stavanger trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud. Spesialistoppgaver: Dyretransport, distriktet har deltager i SFOR og VIN gruppene, distriktet har regional spisskompetanse på bremser på tunge kjøretøy og er regional koordinator for utekontrollkompetanse. Egersund trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av all kjøretøykontroll og førerprøver knyttet opp mot tunge kjøretøy.

14 Distrikt Haugaland og Sunnhordland Haugesund distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av utstedelse av fartsskriverkort. Denne tjenesten skal vi ha etter hvert. Spesialistoppgaver: Vi har godkjenning av såkalte 1.15 biler. Det er ikke-typegodkjente biler som registreres på unntaksbestemmelser. Drammen trafikkstasjon administrerer denne ordningen. Stord trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll og myndighetskontroller. Ellers fullverdig tjenestetilbud, med mindre unntak Distrikt Fjordane Førde distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av innlevering/utlevering av årsprøvekjennemerke. Nordfjordeid trafikkstasjon higen tjenester med periodisk kjøretøykontroll. Ellers fullverdig tjenestetilbud med unntak av å avvikle teoriprøve med tolk Distrikt Voss og Hardanger Voss distriktskontor higen endringer. Fullverdig tjenestetilbud med unntak av enkelte godkjenninger og kontroller av kjøretøy, og å gjennomføre teoriprøver med tolk. Odda trafikkstasjon higen endringer. Fullverdig tjenestetilbud med unntak av periodisk kjøretøykontroll av lette kjøretøy, enkelte godkjenninger og kontroller av kjøretøy, og å gjennomføre teoriprøver med tolk. Nordheimssund higen endringer. Oppmøtested for førerprøver klasse B, med sensorer fra Voss.

15 Distrikt Sogn Sogndal trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av enkelte godkjenninger og kontroller, samt gjennomføre teoriprøve med tolk Alternativt forslag Regionen har ingen alternative forslag. 5.5 Konsekvensvurdering av forslagene Region vest foreslår å videreføre dagens tilbud samt selge eller leie ut lokaler og haller som ikke er nødvendig for dette tjenestetilbudet. Dette tilsvarer TØIs alternativ 2. Det er vår vurdering at dette i tråd med premissene gir et godt og tilgjengelig tjenestetilbud for brukerne i regionen. Et kundesenter i Sauda, som beskrevet i TØIs alternativ l, vil kreve 2 årsverk. Vi har stipulert dette til ca en million kroner i personalkostnader. I tillegg kommer kostnader til leie av lokaler som foreløpig ikke er beregnet. På denne bakgrunn vurderer vi ikke dette alternativet som en aktuell løsning. For å ivareta hensynene til minsteknippe av tjenester og akseptable ventetider, samtidig med å ivareta hensyn til kompetanseoppbygging og likebehandling, samt øke omfang av tilsyn, utekontroller og prioritering av trafikksikkerhetsarbeid, er det behov for økte ressurser for å nå disse målene. Region vest ønsker samtidig å arbeide målrettet for å få våre kunder til å bruke våre intemettjenester i større grad enn nå, og å bygge opp en bedre svartjeneste på telefonhenvendelser, for etter hvert å kunne bruke sparte ressurser på å nå målene over Konsekvenser av eventuelle alternative forslag Regionen har ingen alternative forslag.

16 Tidspunkt for eventuell gjennomføring Regionen skal ikke gjennomføre endringer. Statens vegvesen, Region vest Med hilsen Ole Christian Torpp regionvegsjef Guro Ranes 5 vedlegg

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ØF-rapport nr 11/2005 Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal En utredning for Norsk kulturråd og Kultur- og kirkedepartementet Av Jorid Vaagland Østlandsforskning

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet Oslo Economics rapportnummer 2013_22 Prosjektnummer 2013-253-1020 Aktuelle steder for lokalisering

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Ledervisjon for SOFI... 3 Uformell ekspertevaluering av den kjørende versjonen... 5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Ledervisjon for SOFI...3 2.1 Målsetninger...3 2.2 Etterprøvbare mål...4 2.3 Brukergrupper og interessenter...4 2.4 Plan for brukerinvolvering...4 3 Uformell ekspertevaluering

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer