Statens vegvesen. Høring - Helhetlig plan for tjenestetilbud for brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Høring - Helhetlig plan for tjenestetilbud for brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstansene Se vedlagt liste Statens vegvesen Saknr. r$oj%z D k.nr. 07 JUNI 2006 Arkivnr. p Saksh. Eksp. TT U.OII. Behandlende enhet: Saksbehandletfnnvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato- Kegionvest Reidunn Apeland Steen / Høring - Helhetlig plan for tjenestetilbud for brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester 1 Høringsfrist Høringsfristen er 15. september Høringsuttalelser som kommer etter denne dato vil bli tatt hensyn til så langt det er praktisk mulig. 2 Bakgrunn og forutsetning for høringen gjennomførte Statens vegvesen et arbeid med effektivisering av tjenestetilbud og tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Resultatet ble forslag om delvis endringer i tjenestetilbudet og tjenestestrukmren. En del av disse endringene ble gjennomført i * I oktober 2005 ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen stanse videre endringer inntil etaten har kommet med en helhetlig plan for tjenestetilbudet hvor brukerne av trafikkstasjonene kan få et godt og tilgjengelig tilbud i hele Norge (senere delvis omtalt som nysvedtaket). Det fremmes med dette forslag til helhetlig plan for tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. En del av regionenes endringsforslag fra 2004 var gjennomført før denne utredningen startet, det foreslås ikke å reversere noen av disse endringene. Endringene er omtalt og merknader til disse vil bli vurdert. Enkelte regioner blir ikke i særlig utstrekning berørt av de nye føringene i denne siste utredningen. Statens vegvesen har likevel sett det som nødvendig å ta med alle regionene i arbeidet for å synliggjøre en helhetlig plan for et godt og tilgjengelig tjenestetilbud i hele landet. Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse tatens vegvesen Te lefaks: Lagårdsveien 80 STAVANGER 6863 Leikanger Org.nr: SvADSØ" " Telefon: Telefaks:

2 Høringen sendes til de lokale høringsinstanser direkte fra vedkommende region. Vegdirektoratet har ansvaret for å sende forslaget til helhetlig plan på høring til sentrale høringsinstanser (denne gjøres tilgjengelig på Statens vegvesens internettside vegvesen.no under knappen "offentlige høringer"). Høringen gjelder felles nasjonale premisser (jf. pkt. 3.1) og 5 regionale planforslag. Vegdirektoratet har utarbeidet premissene som forutsettes oppfylt i regionenes forslag, og de ressursmessige konsekvensene av et slikt alternativ belyses i regionsforslagene. I tillegg har enkelte regioner oppstilt alternative forslag. Etter Vegdirektoratets oppfatning har regionene i sine forslag fulgt premissene som er lagt til grunn for den helhetlige planen. Forslagene må derfor samlet sett sies å være tilfredsstillende både med hensyn til innhold i tjenestetilbudene og tilgjengelighet. Det er imidlertid flere måter premissene kan oppfylles på, og Vegdirektoratet har ikke tatt standpunkt til enkelthetene i regionenes forslag. Dette vil bli gjort etter høringen når de lokale interesser har fått gitt uttrykk for sitt syn. Den endelige avgjørelsen vil bli tatt i samråd med S amferdselsdepartementet. 3 Helhetlig tjenestetilbud for Statens vegvesens brukere Oppdraget fra Samferdselsdepartementet innebar å lage en helhetlig plan som beskriver et godt og tilgjengelig tjenestetilbud for Statens vegvesens brukere i alle deler av landet. I midten av januar nedsatte Vegdirektoratet en arbeidsgruppe som skulle lede regionens arbeid med en å lage en slik helhetlig plan. Hovedfokus i arbeidet skulle være god service og tilgjengelighet. Den brukeropplevde kvaliteten skulle ikke svekkes som følge av eventuelle omorganiseringer. Arbeidsgruppen bestod bl.a. av representanter fra regionene, arbeidstakerorganisasjonene samt deltakere fra ulike tilgrensende prosjekter i Statens vegvesen. Ettersom Statens vegvesen er delt inn i fem regioner med ulike folketall, avstander, bosettingsmønster m.m., er det utarbeidet noen felles premisser som danner grunnlaget for å lage en helhetlig plan for et godt og tilgjengelig tjenestetilbud. På denne måten vil alle regionene ha et felles utgangspunkt og en felles mal for hva slags tjenestestruktur Statens vegvesen skal ha. 3.1 Premisser til grunn for et godt og tilgjengelig tjenestetilbud I det følgende gis en oversikt over de sentrale premissene som har ligget til grunn for regionenes forslag til tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Oversikten er kun ment som en orientering til høringsinstansene om premissene som regionenes forslag tar utgangspunkt i. Fremstillingen er ikke ment å være uttømmende, og opplistingen er ikke gitt i noen prioritert rekkefølge. Premissene tar utgangspunkt i de føringer som ble gitt før regionene fattet sine vedtak i 2004 samt i notat fra Vegdirektoratet tillegg følger premissene opp en del av prinsippene fra den interne TenK2015-rapporten (en situasjonsbeskrivelse og vurdering av fremtidig utvikling på trafikant- og kjøretøyområdet fra januar 2006)- med hovedfokus på de delene av rapporten som omhandler servicenivå, kundeorientering og tilgjengelighet. Forutsetningene for regionenes forslag ble derfor noe endret i forhold til de føringene som ble gitt i 2004.

3 Et grunnleggende premiss er at regionene ikke skal foreta endringer i tienestestnikturen før eventuelle nødvendige tilpasninger i tjenestetilbudet er på plass slik at brukerne får et godt og tilgjengelig tjenestetilbud. Når det gjelder teori- og førerprøvesteder, skal disse vurderes opprettholdt som i dag inntil retningslinjer for slike tjenester foreligger (dette er under utredning). Dagens tilbud om periodisk kj øretøykontroll opprettholdes inntil eventuelle nye retningslinjer foreligger. Ambulerende tjenester som ble avviklet i 2005 skal vurderes gjenopptatt inntil den helhetlige planen er på plass og eventuelt inntil nye retningslinjer foreligger. Dersom den foreslåtte endringen vil kunne egne seg som forsøksordning, skal dette vurderes. Det skal være riktig kvalitet på tjenesteutførelsen. Det skal være "riktig" servicenivå på tjenestene som utføres. I dette ligger bl.a. at hjemmelskravet er oppfylt og info til brukerne om alternative tienestekanaler. "Riktig servicenivå" forutsetter at Statens vegvesens automatiserte elektroniske tjenester skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet og tilgang til støtte innen normal arbeidstid. I dag er følgende tjenester tilgjengelig på Internet: o søknad om førerkort o trafikkskolenes eksterne applikasjon o timebestilling periodisk kjøretøykontroll o ny- og omregistreringer av kjøretøy (Autoreg) med forhandlere som har inngått avtale med Statens vegvesen o søknad om dispensasjon for spesialtransport Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å utvide det elektroniske tjenestetilbudet, og etter hvert som systemene er på plass vil de bli gjort tilgjengelig for brukerne. e-posthenvendelser som forutsetter manuell behandling av saksbehandler, kan påregne ventetid som tilsvarende saker som kommer inn via vanlig postgang (følger altså forvaltningslovens alminnelige regler) kjøretøyregistrering via Autoreg: 24-timers tilgjengelighet på Autoreg og mottak av vognkort pr. post innen 5 døgn kjøretøyregistrering via vanlig postgang: behandling samme dag som mottatt, og mottak av vognkort pr. post innen 6 døgn ett tastet telefonnummer skal være tilstrekkelig før brukeren blir besvart personlig (ikke til hinder for ordning med automatisert tastevalg før personlig besvaring) den manuelle svartjenesten på telefon er operativ innen normal arbeidstid 70 % av brukerne bør ha en maks kjøreavstand på 100 km eller en maks reisetid på 2 timer (på steder med stor befolkningstetthet skal imidlertid behovet for opprettholdelse av fysisk tjenestested vurderes selv om man er innenfor 70 % og 2 timers reisetid) for tjenester som er kompliserte eller spesialiserte vil lengre reiseavstand enn nevnt i forrige kulepunkt måtte påregnes

4 ventetider personlig oppmøte: maks 15 min. telefonhenvendelse: maks 3 min. tilbud om førerprøver: maks 15 virkedager fra bestillingsdato tilbud om myndighetskontroll: maks 15 virkedager fra bestillingsdato Lokalisering av tjenester som krever fysisk oppmøte må sees i sammenheng med samarbeidende etaters lokalisering og næringslivets behov for tilgjengelighet/nærvær av Statens vegvesens tjenester. Premisset om at et minsteknippe av tjenester skal være tilgjengelig hvor Statens vegvesen er representert med egne ansatte, har stått sentralt i arbeidet med den helhetlige planen. Statens vegvesens tjenestetilbud skal være forutsigbart for brukerne. Premisset innebærer at følgende tjenester skal være tilgjengelig (innenfor normal åpningstid basert på etterspørsel) hvor Statens vegvesen er representert med egne ansatte: Eierskifte (kjøretøy) Registrering av godkjent kjøretøy Utstedelse/mottak av alle kjennemerker (forutsetter Autoreg) Utstedelse av oblat Melding om tapt førerkort/vognkort Gjennomføring av teoretisk førerprøve på skjerm (ikke muntlige prøver) Søknad om praktisk førerprøve Utstedelse av førerkort Midlertidig kjøretillatelse Til orientering vil Statens vegvesen vurdere å opprette et tilbud med minsteknippe av tjenester tilgjengelig på distriktskontor i tilfelle hvor avstanden mellom tjenestested og distriktskontor tilsier det. De bemanningsmessige konsekvensene av dette er ikke vurdert. Regionene skal vurdere muligheten for å få utført etterkontroll av kjøretøy på utekontrollstasjon når slik stasjon er betjent. Det skal være effektiv drift av tjenestetilbudet. På steder hvor Statens vegvesen ikke er tilstede og hvor etterspørselen etter tjenester ellers tilsier det, skal Statens vegvesen arbeide for å være representert i offentlige servicekontor. For å sikre kvaliteten på de tjenestene som ytes, skal Statens vegvesen være representert med egne ansatte. Eventuelt kan regionene vurdere samlokalisering med andre etater som f.eks. Politi/Lensmenn/ Tollmyndigheter, eller opprettelse av egne kundesentre. Minsteknippet av tjenester forutsettes tilgjengelige også her. Det skal være tilgang til minst en kontrollhall i hvert distrikt, men det er ingen betingelse at Statens vegvesen selv eier hallen. Det kan altså være tilstrekkelig at etaten f.eks. leier en hall/verksted eller lignende i et begrenset omfang. Ved valg av lokalisering skal det imidlertid tas hensyn til: større importsteder av nye og brukte kjøretøy enkeltgodkjenning steder med større om-, opp- og påbyggermiljøer myndighetskontroller og godkjenning i hall

5 Hvor det av hensyn til tilgjengelighet vil være hensiktsmessig, skal det vurderes hvilke tjenester som eventuelt kan gjøres til gjenstand for ambulering. Bygninger og arealer skal være dimensjonert til behovet. For tjenester som er så kompliserte eller som utføres med så lite volum at det av hensyn til kompetanse og kvalitet på tjenesteutførelsen er behov for spesialisering av tjenesten til begrensede tjenestesteder, skal dette vurderes. Det skal holdes en aktiv dialog med lokale interessenter slik at beslutningene om lokalisering blir mest mulig lokalt forankret Det må skapes forståelse for at endringene har til hensikt å skape et godt og tilgjengelig tjenestetilbud. Det må redegjøres for hva som kommer som erstatning i tilfelle hvor tjenestetilbud bortfaller. Til orientering har Statens vegvesen tilbudt periodisk kjøretøykontroll for at brukerne skal ha et uavhengig tilbud. Dette tilbudet har blitt mindre og mindre benyttet de siste årene. Hvis Statens vegvesen skulle få større hallkapasitet enn forutsatt, vil vi vurdere å prioritere periodisk kjøretøykontroll i større grad enn i dag. De bemanningsmessige konsekvensene av dette er ikke vurdert. 4 Forslag til helhetlig plan for et godt og tilgjengelig tjenestetilbud innenfor Statens vegvesens trafikant- og kj øretøyomr åde 4.1 Innledning Det vises til pkt. 2 om forutsetningene for høringen. Enkelte av Statens vegvesens tjenester er så kompliserte at de er spesialisert til begrensede steder i landet. Spesielt nevner vi import av brukte kjøretøy fra USA som er spesialisert til Drammen trafikkstasjon i Nedre Buskerud distrikt, og godkjenning av ADR-kjøretøy (kjøretøy som benyttes til transport av farlig gods) som ligger til Tønsberg trafikkstasjon i Vestfold distrikt. Disse tjenestene har vært spesialisert i en årrekke, og er således ingen konsekvens av den helhetlige planen. Arbeidet med den helhetlige planen medfører heller ingen endring i disse spesialistfunksjonene. Også innenfor den enkelte region kan det forekomme spesialisering av enkelte oppgaver. 4.2 Begrepsbruk For å lette fremstillingen vil vi benytte følgende begreper når vi i høringsdokumentet beskriver de ulike typene av tjenestetilbud som ytes innenfor Statens vegvesens trafikant- og kjøretøyområde: Fullverdig tjenestested: På et fullverdig tienested ytes et fullstendig tjenestetilbud innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, med unntak av spesialiserte tjenester. Dersom det er tjenestesteder som har tilnærmet komplett tjenestetilbud, vil det fremgå gjennom beskrivelsen "fullverdig tjenestetilbud med unntak av..." (den/de tjenesten(e) som ikke er tilgjengelig nevnes).

6 Avgrenset tjenestested: Avgrenset tjenestested er et tjenestested hvor kvm visse tjenester tilbys. Det kan f.eks. være tjenester innenfor førerkort og førerprøver, eller bare tjenester innenfor kjøretøyområdet. Tjenestene som tilbys vil bli beskrevet konkret. Kundesenter: Kundesenter er en enhet hvor Statens vegvesen tilbyr et minsteknippe av tjenester. Statens vegvesen kan være alene i slike kundesentre eller de kan være samlokalisert med andre etater (f.eks. i et offentlig servicekontor). Dersom et kundesenter har tjenester utover minsteknippet vil dette bli spesifisert. I kundesenteret er Statens vegvesen representert med egne ansatte. Oppmøtested: Oppmøtested er et fast sted hvor representanter fra Statens vegvesen møter opp når praktisk førerprøve avholdes. I denne høringen gjelder dette bare førerprøve kl B. Ambulerende tjenester: Tjenester hvor Statens vegvesen oppsøker brukerne og utfører tjenesten hos dem. Omfatter også tilfelle hvor Statens vegvesen leier kontrollhall for utførelse av kjøretøykontroll. 4.3 Hovedtrekkene i regionenes forslag I regionene midt, vest og nord er det minst omfattende forslag til endringer i tjenestestrukturen. Dette er fordi tjenestetilbudet i disse regionene i stor utstrekning allerede oppfyller premissene. I regionene øst og sør er det mer omfattende forslag til endringer i tj enestestrukturen. I vedlegg l er det tatt inn en tabell som gir oversikt over dagens tjenestetilbud og forslag til fremtidig tjenestetilbud. I vedlegg 2 er tatt inn et kart som viser forslag til fremtidig tjenestetilbud Nærmere om tjenestetilbudet på utvalgte tjenestesteder I arbeidet med den helhetlige planen er det fem tjenestesteder som har blitt gjenstand for spesiell oppmerksomhet, og som derfor nevnes særskilt her. Høringsinstansene oppfordres spesielt til å komme med eventuelle merknader til tjenestetilbudet ved disse tjenestestedene. I Region øst gjelder det tjenestettilbudet som ytes fra Drøbak trafikkstasjon, hvor det er et fullverdig tjenestetilbud i dag. Tjenestetilbudet foreslås redusert til et minsteknippe av tjenester og flyttet til et kundesenter sentralt i Follo (Ski/Kolbotn). Hovedbegrunnelsen for forslaget er at tettheten av kontrollhaller i Oslo-området er tilfredsstillende, og at muligheten for å foreta registrering av kjøretøy på Internet har gjort at etterspørselen etter registreringer i området har sunket. Det er dessuten etablert mobile tjenester for store næringslivskunder i Follo, det vil si at Statens vegvesen reiser ut til kundene for å utføre tjenester. Et annet moment har vært at den nåværende stasjonen er uegnet for utekontrollvirksomhet på grunn av lokalisering. Av den grunn ble en ny kontrollstasjon på Taralrud tatt i bruk i 2005, hvor det også foreslås tilbud om enkle etterkontroller. Hensynet til effektivisering av drift og tjenestetilbud er også momenter som har ligget til grunn for vurderingen.

7 I Region sør er oppmerksomheten knyttet til forslaget om å avvikle tilbudet om gjennomføring av praktiske førerprøver kl B på Evje og i Dalen. Hovedårsaken til forslaget er at stedene ut fra faglige hensyn ikke kan sies å være trafikalt utfordrende nok for gjennomføring av slike prøver. Statens vegvesen har startet et arbeid som skal resultere i retningslinjer for avholdelse av praktiske prøver, men for Evje og Dalen er det allerede i dag klart at infrastruktur og trafikktettheten på stedene gjør at det faglig sett ikke er hensiktsmessig å gjennomføre praktiske førerprøver her. Et annet moment av betydning er dessuten at behovet for antallet førerprøver på disse stedene neppe overstiger 100 i året, noe som gjør at det er vanskelig å oppnå nødvendig objektivitet i sensorenes vurdering av prøvene. I vurderingen er det også lagt vekt på hensynet til sikkerheten for sensorene, idet denne er utsatt når førerprøver avholdes på steder hvor det ikke er annet personell tilgjengelig. Tilsvarende vurderinger ligger til grunn for at Risør ble avviklet som praktisk førerprøvested for kl B i I Region vest gjelder oppmerksomheten tjenestetilbudet i Nordfjordeid. Her foreslås det ingen endringer i forhold til dagens tilbud, det vil si et fullverdig tjenestetilbud 4 dager i uken med unntak av periodisk kjøretøykontroll. En åpningstid på 4 dager er gjort ut fra hensynet til bedre utnyttelse av personellet. Redusert åpningstid har gitt noe økning i ventetider påfølgende dag, men ikke slik at det kan sies å være uakseptabelt i forhold til premissene. Tilbudet om periodisk kjøretøykontroll er avviklet for å kunne prioritere det høye antallet forvaltningskontroller av busser. Vi ser ikke manglende utførelse av periodisk kjøretøykontroll som problematisk da det er flere verksteder i området som tilbyr slik kontroll. 4.4 Hovedkonsekvensene av forslag til helhetlig plan I arbeidet med den helhetlige planen har TØI bistått Statens vegvesen med å belyse de samfunnsøkonomiske konsekvensene av forslaget. Rapporten ligger i sin helhet tilgjengelig sammen med det sentrale høringsbrevet på Statens vegvesens internettsider (vegvesen.no under knappen "offentlige høringer"). Av vurderingen av de prissatte konsekvensene (som TØI definerer som økning i brukernes transportkostnader ved fysisk fremmøte og etatens nytte av innsparinger i leie- og driftskostnader som følge av ny trafikkstasjonsstruktur) kan utledes at forslaget til helhetlig plan er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at nåverdien av forslaget vil være en nytteverdi på 43 millioner kroner. Dette har imidlertid en motpost på Statens vegvesens budsjett knyttet til bl.a. bemanning og lokaler. Kostnaden med å gjennomføre forslag til helhetlig plan knyttet til økt tjenestetilbud er ca. 25 millioner kroner pr år (tallet er meget usikkert). 4.5 Videre fremstilling I de regionvise høringene vil pkt. 5 inneholde vedkommende regions forsalg til endringer, mens i den sentrale høringen som sendes fra Vegdirektoratet, tas regionenes forslag til høringer inn i pkt. 5-9.

8 5 Nærmere om forslaget til tjenestestmktur i Region vest 5.1 Nøkkeltall for regionen Region Vest strekker seg over fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, er delt inn i seks distrikter og har elleve tjenestesteder og ett oppmøtested. Distrikt Bergen Tjenestesteder: Bergen trafikkstasjon og Nordhordland trafikkstasjon. Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Sund og Øygarden. Distrikt Sør-Rogaland Tjenestesteder: Stavanger trafikkstasjon og Egersund trafikkstasjon. Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time. Distrikt Haugaland og Sunnhordland Tjenestesteder: Haugesund distriktskontor og Stord trafikkstasjon. Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Distrikt Fjordane Tj enestesteder: Førde distriktskontor og Nordfj ordeid trafikkstasj on. Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Selje, Solund, Stryn og Vågsøy. Distrikt Voss og Hardanger Tjenestesteder: Voss distriktskontor og Odda trafikkstasjon. Norheimsund som oppmøteplass for førerprøver klasse B. Arealkm: Kommuner: 14, Eidfjord, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Modalen, Odda, Samnanger, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal og Voss. Folketall: Antall kjøretøy:

9 Distrikt Sogn Tjenestesteder: Sogndal trafikkstasjon Arealkm: Kommuner: Folketall: Antall kjøretøy: , Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. 5.2 Kort om bakgrunnen for endringene som ble gjennomført før frysvedtaket og konsekvensene av disse endringene Region Vest hadde gjennomført de vedtatte endringene fra 2004 før frysvedtaket Forsinket innføring av e-tjenester medfører at forventet reduksjon i arbeidsmengde, noe som lå til grunn for nedbemanningen, ikke er blitt oppfylt. Distrikt Bergen: Kontrollhallen er lagt ned i Nordhordland. Konsekvensene var små da det private tilbudet om periodisk kjøretøykontroll er stort i Nordhordland. Når det gjelder forvaltningskontroller er kompetansen i Bergen, med kort reisetid fra Nordhordland. Etter ny forskrift om føreropplæring er området i Nordhordland ikke egnet for klasse A, og det blir for kostbart og oppjustere området. MC-området i Bergen er utvidet og alle førerprøver klasse A gjennomføres nå i Bergen. Det er kort reiseavstand for de skolene som holder til i Nordhordland. Konsekvensen av disse endringene har ikke vært negative og vi har heller ikke fått tilbakemeldinger om dette. Vi har et fullverdig tjenestetilbud når det gjelder utstedelse av vognkort og førerkort i Nordhordland. Distrikt Sør-Rogaland: Tunge førerprøveklasser ble flyttet fra Egersund til Stavanger i Periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy er nedlagt, uten at dette har fått store konsekvenser. Det har vært lite negative tilbakemeldinger, og etterspørselen var også liten. Periodisk kjøretøykontroll av lette kjøretøy er opprettholdt. Egersund er importhavn for kjøretøy fra Europa og tollvesenet er også etablert i Egersund. Dette er grunnen til at halltilbudet ble opprettholdt i Egersund, med unntak av periodiske kjøretøykontroller av tunge kjøretøy. En stor del av førerprøvene i Egersund blir produsert av kjøreskoler på Bryne. Disse kan like gjeme dra til Stavanger, ut ifra at det er kortere eller lik avstand fra Bryne til Stavanger som fra Bryne til Egersund. Derfor er aktiviteten noe redusert. Det blir kjørt førerprøver klasse A, B, BE og T i Egersund med hjelp av personell fra Stavanger.

10 Det er gjort forberedelser til salg av bygningsmasse, for så å leie seg inn. Prosessen ble utsatt i forbindelse med "frys"- vedtaket. Distrikt Haugaland og Sunnhordland: Sand trafikkstasjon er lagt ned. Denne nedleggelsen var planlagt lenge, og grunnen var at vi i forbindelse med nedbemanningen i distriktet, ikke fant det forsvarlig ut fra det volumet (antall registreringer, førerkorthandlinger, prøvekjennemerkesalg), som var på Sand, å opprettholde en stilling der. Noen protester ble reist, det var særlig det at teoriprøvene forsvant som skapte mest protester. Vegvesenet har i dag ingen lokaler på Sand. På Stord trafikkstasjon la vi ned kontrollhallen ut fra at det bare skulle være en kontrollhall for periodisk kjøretøykontroll i hvert distrikt. Myndighetskontrollene er også i sin helhet lagt til Haugesund. Dette var uproblematisk siden trekantsambandet gjør reisen til Haugesund godt innenfor kravet til både tid og antall kilometer. Noen bilforhandlere på Stord har protestert, men det er mest på ventetiden i Haugesund. Kontrollhallen brukes i dag som utekontrollstasjon, der den ligger ideelt til ved E39. Stord trafikkstasjon har fortsatt tilnærmet fullt tjenestetilbud for øvrig. Tung klasse ble foreslått lagt til Haugesund. Dette er ikke gjennomført. Det er en tungbilskole og en tungbilsensor på Stord og det ville være lite hensiktsmessig å flytte begge til Haugesund, i alle fall før kriteriene for førerprøvesteder er klare. Distrikt Fjordane: Førde trafikkstasjon. Her er det ikke gjort endringer av betydning. Periodisk kjøretøykontroll er redusert til en dag per uke ut fra ønsket om bedre utnyttelse av personell og stor pågang av forvaltningskontroller. Nordfjordeid trafikkstasjon Ut fra ønsket om bedre utnyttelse av personell er stasjonen stengt en dag i uka. Stasjonen har mye forvaltningskontroll av busser. Denne har blitt mer tidkrevende etter innføring av 2-trinns godkjenning. Disse forhold samt stengning en dag i uka, medfører økte ventetider på registrering, utstedelse av førerkort og avlegging av førerprøve påfølgende dag. Kapasiteten innenfor kjøretøykontroll er også blitt redusert. Distrikt Voss og Hardanger: Voss trafikkstasjon: Her var det ikke foreslått endringer av betydning. Odda trafikkstasjon: Det er i dag ikke tilbud om periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy i privat marked (Sandeid nærmest, 85 km), men det er god dekning på lette kjøretøy. Tilbud om periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy ble opprettholdt, og fungere godt. Hallene blir også brukt til ulykkesetterforskning og utekontroll ved behov. 10

11 Det er kjøreskole for tunge førerprøveklasser i Odda. Det ble anbefalt å opprettholde tilbudet for klassene A, B, BE, C, CE og T. Førerprøvene i tungbilklassene blir gjennomført med personell fra Voss. Distrikt Sogn: Tjenestested med alle tilbud, unntatt 1. gangs godkjenning av tunge kjøretøy i hall, ADR godkjenninger samt tolkeprøver. Bemanningsrammen som ble satt for trafikant og kjøretøy seksjonen i Sogn distrikt medførte et behov for å stenge ekspedisjonen 2 dager i uken. Dette for å sikre at våre kunder kunne bli betjent når vi hadde åpent og ikke møte stengt dør ved for eksempel sykdom. At vi har stengt to dager i uken, har ført til større tilgang av kunder de dagen det er åpent. Dette fører også til at kontrollhallen ikke er åpen disse 2 dagene. Ressursene blir benyttet til andre kontrolloppgaver, men ikke i så stor grad som tenkt, da arbeidet på stasjonen har økt som følge av utstedelse av sjåførkort, og at vi ikke har fått noen reduksjon av arbeidet på registreringssiden som følge av e-tjenestene, eller rettere sagt manglende innføring av e- tjenester. : : : : : : : : ; Trafikkstasjonen er plassert i Sogndal som ligger svært sentralt i distriktet. Vi har et godt samarbeid med lensmannskontorene i alle kommunene der publikum både kan levere inn skilt og få utdelt ulike skjema. Det er godkjent etablert en kontrollstasjon v/ev!6 i Lærdal (Håbakken). Arbeidet er igangsatt og denne forventes operativ fra våren Distriktet vil kunne tilby enklere etterkontroller, som ikke er gebyrbelagt, når kontrollstasjonene er betjent Dagens tjenestestruktur Distrikt Bergen Bergen trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud. Spesialistoppgaver: Godkjenning av ADR - kjøretøy. Nordhordland trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll og myndighetskontroller. Fullverdig tjenestetilbud med kjøretøyregistrering og førerkort- og kompetansebevisutstedelser. Førerprøver klasse T, B, BE., samt teoriprøver alle klasser Distrikt Sør-Rogaland Stavanger trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud.

12 Spesialistoppgaver: Dyretransport, distriktet har deltager i SFOR og VIN gruppene, distriktet har regional spisskompetanse på bremser på tunge kjøretøy og er regional koordinator for utekontrollkompetanse. Egersund trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av all kjøretøykontroll og førerprøver knyttet opp mot tunge kjøretøy Distrikt Haugaland og Sunnhordland Haugesund distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av utstedelse av fartsskriverkort. Denne tjenesten skal vi ha etter hvert. Spesialistoppgaver: Vi har godkjenning av såkalte 1.15 biler. Det er ikke-typegodkjente biler som registreres på unntaksbestemmelser. Drammen trafikkstasjon administrerer denne ordningen. Stord trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll og myndighetskontroller. Ellers fullverdig tjenestetilbud, med mindre unntak Distrikt Fjordane Førde distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av innlevering/utlevering av årsprøvekjennemerke. Nordfjordeid trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll. Ellers fullverdig tjenestetilbud med unntak av å avvikle teoriprøve med tolk Distrikt Voss og Hardanger Voss distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av enkelte godkjenninger og kontroller av kjøretøy, og å gjennomføre teoriprøver med tolk. Odda trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av periodisk kjøretøykontroll av lette kjøretøy, enkelte godkjenninger og kontroller av kjøretøy, og å gjennomføre teoriprøver med tolk.

13 13 Nordheimssund Oppmøtested for førerprøver klasse B, med sensorer fra Voss Distrikt Sogn Sogndal trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av enkelte godkjenninger og kontroller, samt gjennomføre teoriprøve med tolk. 5.4 Forslag til fremtidig tjenestestruktur Med mindre annet er uttrykkelig nevnt, vil forslag til fremtidig tjenestetilbud tilfredsstille premissene til et godt og tilgjengelig tjenestetilbud (inkludert minsteknippet av tjenester) Distrikt Bergen Bergen trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud. Spesialistoppgaver: Godkjenning av ADR - kjøretøy. Nordhordland trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll og myndighetskontroller. Fullverdig tjenestetilbud med kjøretøyregistrering og førerkort- og kompetansebevisutstedelser. Førerprøver klasse T, B, BE., samt teoriprøver alle klasser Distrikt Sør-Rogaland Stavanger trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud. Spesialistoppgaver: Dyretransport, distriktet har deltager i SFOR og VIN gruppene, distriktet har regional spisskompetanse på bremser på tunge kjøretøy og er regional koordinator for utekontrollkompetanse. Egersund trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av all kjøretøykontroll og førerprøver knyttet opp mot tunge kjøretøy.

14 Distrikt Haugaland og Sunnhordland Haugesund distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av utstedelse av fartsskriverkort. Denne tjenesten skal vi ha etter hvert. Spesialistoppgaver: Vi har godkjenning av såkalte 1.15 biler. Det er ikke-typegodkjente biler som registreres på unntaksbestemmelser. Drammen trafikkstasjon administrerer denne ordningen. Stord trafikkstasjon Ingen tjenester med periodisk kjøretøykontroll og myndighetskontroller. Ellers fullverdig tjenestetilbud, med mindre unntak Distrikt Fjordane Førde distriktskontor Fullverdig tjenestetilbud med unntak av innlevering/utlevering av årsprøvekjennemerke. Nordfjordeid trafikkstasjon higen tjenester med periodisk kjøretøykontroll. Ellers fullverdig tjenestetilbud med unntak av å avvikle teoriprøve med tolk Distrikt Voss og Hardanger Voss distriktskontor higen endringer. Fullverdig tjenestetilbud med unntak av enkelte godkjenninger og kontroller av kjøretøy, og å gjennomføre teoriprøver med tolk. Odda trafikkstasjon higen endringer. Fullverdig tjenestetilbud med unntak av periodisk kjøretøykontroll av lette kjøretøy, enkelte godkjenninger og kontroller av kjøretøy, og å gjennomføre teoriprøver med tolk. Nordheimssund higen endringer. Oppmøtested for førerprøver klasse B, med sensorer fra Voss.

15 Distrikt Sogn Sogndal trafikkstasjon Fullverdig tjenestetilbud med unntak av enkelte godkjenninger og kontroller, samt gjennomføre teoriprøve med tolk Alternativt forslag Regionen har ingen alternative forslag. 5.5 Konsekvensvurdering av forslagene Region vest foreslår å videreføre dagens tilbud samt selge eller leie ut lokaler og haller som ikke er nødvendig for dette tjenestetilbudet. Dette tilsvarer TØIs alternativ 2. Det er vår vurdering at dette i tråd med premissene gir et godt og tilgjengelig tjenestetilbud for brukerne i regionen. Et kundesenter i Sauda, som beskrevet i TØIs alternativ l, vil kreve 2 årsverk. Vi har stipulert dette til ca en million kroner i personalkostnader. I tillegg kommer kostnader til leie av lokaler som foreløpig ikke er beregnet. På denne bakgrunn vurderer vi ikke dette alternativet som en aktuell løsning. For å ivareta hensynene til minsteknippe av tjenester og akseptable ventetider, samtidig med å ivareta hensyn til kompetanseoppbygging og likebehandling, samt øke omfang av tilsyn, utekontroller og prioritering av trafikksikkerhetsarbeid, er det behov for økte ressurser for å nå disse målene. Region vest ønsker samtidig å arbeide målrettet for å få våre kunder til å bruke våre intemettjenester i større grad enn nå, og å bygge opp en bedre svartjeneste på telefonhenvendelser, for etter hvert å kunne bruke sparte ressurser på å nå målene over Konsekvenser av eventuelle alternative forslag Regionen har ingen alternative forslag.

16 Tidspunkt for eventuell gjennomføring Regionen skal ikke gjennomføre endringer. Statens vegvesen, Region vest Med hilsen Ole Christian Torpp regionvegsjef Guro Ranes 5 vedlegg

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - Invitasjon til å søke om midler for 2017

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - Invitasjon til å søke om midler for 2017 Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/28057-1 17.03.2016 Tilskudd

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

Valav meddomararfor Gulatinglagmannsrett. Registrert290212 Bksak201203816-3 BYST0264. Gulatinglagmannsrett

Valav meddomararfor Gulatinglagmannsrett. Registrert290212 Bksak201203816-3 BYST0264. Gulatinglagmannsrett Fra: Sendt: il: Kopi: Emne: Vedlegg: Oppfølgingsflagg: Statusfor flagg: Vognstølen,Janicke. februar011: Askøy;Austevoll;Austrheim;PostmottakBystyretskontor; Bømlo;Eidfjord;

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Saksutredning: HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Trykte vedlegg: Høringsnotat Forslag til sammenslåing av er Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

IMDi Vest Resultat og fakta om integreringsarbeid i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2013

IMDi Vest Resultat og fakta om integreringsarbeid i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2013 IMDi Vest Resultat og fakta om integreringsarbeid i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2013 Statsborgerseremoni, Sogn og Fjordane 2012. Foto: Oskar Andersen. Innhald Innhald... 1 1. Strategiske prioriteringar

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Nordhordland 26.04.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Hardanger/Voss 15.03.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Region vest sitt forslag til effektivisering av tjenestetilbodet og tjenstestruktur innanfor trafikant- og kjøretøyområdet

Region vest sitt forslag til effektivisering av tjenestetilbodet og tjenstestruktur innanfor trafikant- og kjøretøyområdet HOR D A?.. A yi.k; : ;::;KOVMl.'NHJ Statens vegvesen Høyringspartane Ark Vri; J:* sp U. on. Behandlande eining: Region vest Sakshandsamar/innvalsnr: Eva Solvi - 57 65 57 7 Vlr referanse: 24/533-55 Dykkar

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

10. Offentleg forvaltning

10. Offentleg forvaltning 10. Offentleg forvaltning Kommentarar: tekstdel s. 74 10.1 Målform i kommunar og fylkeskommunar 2009* 10.2 Kommunar etter fylke og målform 2009* 10.3 Fylkeskommunar etter målform 2009* 10.4 Språkportrett

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet

Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet 25. - 26. mai 2016 1 Vi trenger en samlet strategi for Vestlandet Det blir skjerpede

Detaljer

Nasjonalt legevaktnummer JAN MAGNE LINNSUND PHAH HELSEDIR

Nasjonalt legevaktnummer JAN MAGNE LINNSUND PHAH HELSEDIR Nasjonalt legevaktnummer JAN MAGNE LINNSUND PHAH HELSEDIR Nasjonalt hausten 2013.?? Svar fra statsråd Støre til H/O-komiteen primo mai 2013 Komiteen viser til at statsråden i sitt brev til komiteen viser

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Om arbeidsflyt/aktivitet, pasientflyt og ventetider ved Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga)

ÅRSRAPPORT 2014 Om arbeidsflyt/aktivitet, pasientflyt og ventetider ved Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) ÅRSRAPPORT 2014 Om arbeidsflyt/aktivitet, pasientflyt og ventetider ved Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) Rapportering og mandat Gjennom mandat frå Vest RHF (2010) blei Vurderingseininga

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Revisjon og høring av produktspesifikasjonen for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Rogaland. Legevaktordningar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2014

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Rogaland. Legevaktordningar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Fylkesmannen i Legevaktordningar i, og Sogn og Fjordane 2014 Korrigert 15.11.2014 1 Innhaldsliste 1. SAMANDRAG... 3 2. SAMLA VURDERING... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

TF-notat nr. 15/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 33 720 33 100 33 379 32 480 31 860 31 240 30 620 30 000 2000K1 30

Detaljer

Hjort og dyrevelferd regelverk 17.04.2012 Trude Lien Seniorrådgiver/veterinær Mattilsynet

Hjort og dyrevelferd regelverk 17.04.2012 Trude Lien Seniorrådgiver/veterinær Mattilsynet Hjort og dyrevelferd regelverk 17.04.2012 Trude Lien Seniorrådgiver/veterinær Mattilsynet Mattilsynet Mer enn mat Mattilsynet Opprettet 1. januar 2004 etter sammenslåing av: - Statens næringsmiddeltilsyn

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet.

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet. Utkast til forskrift om økning av maksimalt tillatt biomasse for tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Om arbeidsflyt/aktivitet, pasientflyt og ventetider ved Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga)

ÅRSRAPPORT 2013 Om arbeidsflyt/aktivitet, pasientflyt og ventetider ved Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) ÅRSRAPPORT 2013 Om arbeidsflyt/aktivitet, pasientflyt og ventetider ved Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) Rapportering og mandat Gjennom mandat frå Vest RHF (2010) blir Vurderingseininga

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Høy grad av automatisering Middels grad av elektroniske tjenester

Høy grad av automatisering Middels grad av elektroniske tjenester Vegetatens «digitale modenhet» Høy grad av automatisering Middels grad av elektroniske tjenester «Vi skal være der brukerne er» Dette skal skje gjennom at vi: etablerer selvbetjeningsløsninger for de tjenestene

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

SAM-Marin rapporter 1980-1989

SAM-Marin rapporter 1980-1989 1989: SAM-Marin rapporter 1980-1989 Johannessen, P. J. & H. Botnen 1989. Valhall and Hod Fields 1988. Environmental survey. Part II: Bottom fauna analysis. Report to Amoco Norway Oil Company. Institutt

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden

Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden Guttorm Brattebø Seksjonsoverlege/-leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Organisasjon Seksjonsleder og seksjonsoverlege Guttorm Brattebø

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll Statens vegvesen Høringsinstansene iht. vedlegg 5 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Walther Redisch - 22073316 2003/79591-022 11.05.2004

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane

Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane NIBR-rapport 09:13. Litt fra demografi-delen. Kjetil Sørlie, Skei, 17.11.09 Samfunnsøkonomisk barometer Asplan/Viak, prosjektleder Christian Skattum Medv:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem.

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Økonominettverksamling 30. og 31. mai 2016 Marit Lunde Fylkesmannen Ein glad gjeng etter gjennomført

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 5 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Vestlandet i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 5 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen og omland familiekontor oktober 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen og omland familiekontor oktober 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 03.12.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen og omland familiekontor oktober 2015 Adressen

Detaljer

Effektivisering av enkeltgodkjenning Tunge kjøretøy

Effektivisering av enkeltgodkjenning Tunge kjøretøy Effektivisering av enkeltgodkjenning Tunge kjøretøy Bjørn Olberg Statens vegvesen, Vegdirektoratet Effektivisering av tungbilgodkjenning 013 Nedsatt arbeidsgruppe med Statens vegvesen Bransjens organisasjoner

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland www.idrett.no/hordaland Hordaland 2013 812 idrettslag landets største idrettskrets målt i antall idrettslag

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Rogaland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Regional utvikling i Sogn og Fjordane etter andre verdskrigen

Regional utvikling i Sogn og Fjordane etter andre verdskrigen Regional utvikling i Sogn og Fjordane etter andre verdskrigen Oddbjørn Bukve Seminar om økonomisk og regional utvikling i Sogn og Fjordane 1850-2000 Stryn 30.1.2014 Disposisjon Annleisfylket Sogn og Fjordane?

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Moglegheiter for kystmobilisering innanfor ramma av kommunereforma

Moglegheiter for kystmobilisering innanfor ramma av kommunereforma Moglegheiter for kystmobilisering innanfor ramma av kommunereforma Foredrag på temadag om kystkommune Florø, 13.mai 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Historisk tilbakeblikk Kritisk kommuneforvaltning

Detaljer