Nr. 1 Mars Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Mars Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 FELLES ÅRSMØTE: Oppdal Landbruksrådgivning og Oppdal Avløserlag... side 3 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Innkalling til Årsmøtet 9. april og årsmøtepapirer... side 3 Regnskap, Balanse og Budsjett... side 4 Arbeidsplan... side 11 Annonse NORGESFÔR... side 12 OPPDAL KOMMUNE, Plan og Forvaltning Landbruksavdelingen... side 13 Utbetaling av miljøtilskudd, Bestilling av skogplanter... side 13 Søknadsfrist SMIL- tilskudd... side 31 Søknadsfrist dreneringstilskudd, Naturtypekartlegging 2014?... side 14 Riv ut bilag- SMIL... side 15 Fjellandbruket , Informasjonsmøte for nye gardbrukere... side 19 Desentralisert agronomutdannelse for voksne i Oppdal og Rennebu... side 19 Økonomisk støtte til kompetansetiltak, Gardskart... side 20 TINE RÅDGIVNING OG MEDLEM Endring om oppfølging ved påvisning av sporer... side 19 Klauvskjæring... side 19 Opphør av periodeutskrift og helseutskrift i posten frå 1.april... side 20 Nye kontorlokaler i Meldal... side 20 OPPDAL AVLØSERLAG Innkalling til Årsmøtet for 2013, 4. april side 23 Årsmøtepapirer; årsmelding, rekneskap og budsjett, Arbeidsprogram... side 24 Annonse FELLESKJØPET... side 31

2 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Dovrevn. 13, 7340 OPPDAL Telefon: Hjemmeside: OBS fasttelefonen er snart ute av drift, ring mobilene våre Kontor: Felleskjøpet avd. Oppdal, 2. etg. E-post: Ansatte E-post Telefon Torhild Svisdal Mjøen, daglig leder Anne Karin E. Botnan, rådgiver OPPDAL KOMMUNE Plan, og Forvaltning Landbruksforvaltningen Kommunehuset, Inge Krokannsv Oppdal Telefon: Fax: E-post: Ansatte Telefon Kontordager E-post Arild Hagen Man, ons, hver 2.tors Gro Aalbu Ikke tirsdager Eli Grete Nisja Alle dager Ragnhild Eklid Alle dager Jenny Kr. Heggvold Ikke onsdager Per Odd Volden (permisjon) OPPDAL AVLØSERLAG O.Skasliensveg 1, 7340 OPPDAL Kontor: Felleskjøpet avd. Oppdal, 2. etg. Telefon: Hilde Hoel, daglig leder TINE MIDT-NORGE Rådgiving og Medlem, Distr. Orkladal, Nordmøre og Romsdal. Kontor: Meldal landbrukssenter, 7336 Meldal Ansatte Telefon E-post Heine Bakke, distriktssjef May Britt Størset, rådgiver mjølkekvalitet og teknikk Ingmund Halgunset, rådgiver teknikk Geir Roar Moseng, økonomirådgiver Frode Langeng, økonomirådgiver Kristoffer Skavhaug, fôringsrådgiver Sigmund Ness, fôringsrådgiver Kine-Marit Eines, rådgiver Jan Bjørn Heggem, rådgiver Berit Haarstad Foss, rådgiver UTGIVELSESPLAN OG PRISER PÅ SPALTEPLASS «Grobladet» kommer ut 4 ganger per år: 15. mars, 26. april, 10. august og 6. desember. 2

3 Felles årsmøter 2014 Oppdal Landbruksrådgivning Oppdal Avløserlag Oppdal Landbruksrådgivning vil i samarbeid med Oppdal Avløserlag, avholde årsmøte: Onsdag 9. april kl på Oppdalsporten Program: Kl Årsmøte Oppdal Avløserlag Kl Årsmøte Oppdal Landbruksrådgivning Kaffe/te med noe attåt Innkalling og saksliste for Oppdal Avløserlag, se side 23. VELKOMMEN! Innkalling til Årsmøtet i Oppdal Landbruksrådgivning 2014 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding Arbeidsplan for 2014 og Regnskap Medlemskontingent for Budsjett Valg Gjennomgang av forsøk/prosjekter for 2013/2014 Styret 3

4 RESULTATREGNSKAP OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING 2013 Tekst Note Regnsk Budsjett 2013 Regnsk Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter ,59 Varekostnader Lønnskostnader m.m 2, ,08 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ,04 Finansinntekter og finanskostnader 7000 Annen renteinntekt ,74 Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat finansposter ,74 Ordinært resultat ,30 Årsover/underskudd ,30 Overføringer 0 Avsatt til annen egenkapital ,30 Sum overføringer ,30 BALANSE Tekst Note Eiendeler Driftsløsøre, inventar 0 0 Sum varige driftsmidler 0 0 Sum anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

5 BALANSE Tekst Note Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapitalmidler Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Else- Brit Mjøen Arnstein Granlund Hallgeir Haugan Styreleder Nestleder Styremedlem Øystein Riise Lise Renate Hæverstøl Torhild Svisdal Mjøen Styremedlem Styremedlem Dagleg leiar Noter til årsregnskapet 2013 Underskuddet i 2013 kjem av økte utgifter til lønn, mindre refusjon frå NAV en budsjetert. Økte andre personalkostnader inkl forsikring, og mindre sakgsinntekter. Desse postane ligg på om lag kr kvar, og er grunnen til underskuddet. Note nr. 1. Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. 5

6 Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note nr. 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med meir Tabell til høyre: Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader : Lønninger Inkl ref NAV Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 2 2 Ytelser til ledende personer Lønn 0 0 Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr 4000,- og er med i andre ytelser sammen med styrehonorar. Bilde fra informasjonsmøte for nye gårdbrukere på Oppdal. Foto: Oppdal Kommune 6

7 Note nr. 3. Egenkapitalbevegelse Egenkapital 01.januar Årets resultat Egenkapital 31.desember Note nr. 4. Pensjonsforsikring Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter de ansatte. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er tidligere balanseført som en eiendel. OLR følger regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og på bakgrunn av dette er pensjonspremiefondet tatt ut av balansen. Det var i 2007 betalt ein ekstrapremie for at alle tilsette skulle over i lineær opptjening, her var fondet bruka. I 2013 er ikkje fondet bruka. Årets pensjonspremiefond kjem fram slik: Saldo inngåande fond tilført avkastning Saldo premiefond 31.desember Note nr. 5- Offentlege tilskot Type tilskot Beløp Rammetilskot kr Kommunale tilskot kr Prosjekttilskot kr De to første tilskota er ordinære årlege driftstilskot og vert handsama i regnskapet etter bruttoføring. Dei nemnde tilskota gjelder for BUDSJETT 2014 Tekst Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 UTGIFTER SUM Lønnskostnader SUM Varekostnader SUM annen driftskostn Tap UM UTGIFTER

8 INNTEKTER Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 SUM salgsinntekter Offentlig tilskudd: Driftstilskott Tilskot frå Oppdal kommune Tilskot frå Rennebu kommune Prosjekter(A) Prosjekter(B) Studiearbeid SUM offentlig tilskudd Kontingenter Medlemskontingent (R er med EK) Støttemedlemskontingent Sum kontinenter Andre Provisjonsinntekt Sum provisjonsinntekter Andre drift innt , andre inntekter SUM INNTEKTER Kapital inntekt SUM før finans Finansinntekter/utgifter: Renter & Gebyr Renteinntekter Resultat finans ,74 Inntekt inkl finans RESULTAT Kommentarer til budsjettet 2014 Utgifter - For 2014 tek styret utgangspunkt i eit budsjett i balanse. - Det vil i 2014 vere 2 årsverk i rådgivninga. Det er innrekna 2 % lønnsauke. Godtgjersle til styre er foreslege uendra men utgiftene til leiar er ssett til 3000,- 8

9 etter forslag frå årsmætet i Utgift til revisor vert omlag: kr 4.000,- - Div personalkostn: Personalutgifter med bedriftshelsetjeneste med meir - Til deltaking på kurs/møter for ansatte /styret er det satt av kr Kontingent til LFR er satt ned med 2000 pga færre medlemmar. Det er satt opp kr til kontormaskiner og kr 1000 til forsøksmaskiner/ utstyr. - Prosjekter (A) Møter og markdager (B). Kurs i ringens regi (C) Inntekter Medlemskontingenten er auka: grunnkontingneten med kr 50 til 850 og arealkontingenten er den same på kr 10, men maks kontingenten er auka, slik at ein betaler arealkontingent opp til 250 daa. Makskontingenten er kr 3350,00. Dette gjev kr når ein reknar med medlemstalet per 1.januar Inntekta for sal av tjenester, kurs, prosjekter er satt til kr. Fôr til overs?? Vi har fått flere henvendelser fra folk som gjerne skulle hatt litt ekstra fôr utover våren. Og vi lurer derfor på om det er noen som får fôr til overs? Vil du selge noe av fôret, så gi oss gjerne beskjed! Vi vil være behjelpelig med å formidle kontakt. Alle monner drar Ta kontakt med Anne Karin ellertorhild Se også hjemmesida under Kjøp og salg av grovfôr der vi legger ut info. Mangler du gjødslingsplan for 2014? Husk at planen skal oppdateres hvert år. Ta kontakt med oss for å få en plan: Oppdal Landbruksrådgivning Telefon: E-post: 9

10 10

11 11

12 12

13 Plan og Forvaltning Landbruksforvaltningen UTBETALING AV MILJØTILSKUDD I JORDBRUKET I SØR-TRØNDELAG Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag ble utbetalt. 5. mars. Tilskuddsbrev sendes til Altinn for de som har søkt elektronisk, og i posten til de som leverte søknad på papir. Det er viktig at dere som har søkt elektronisk går inn i Altinn og sjekker tilskuddsbrevet, ettersom klagefristen er 3 uker! BRATT AREAL Tilskuddsordningen for "bratt areal" gjelder overflatedyrka og fulldyrka areal, og kravet for å få tilskudd er at arealet er brattere enn forholdet 1:5 og omfatter mer enn 25 % av omsøkt areal. Ved innføring av elektronisk søknad og kart har mange fått redusert bratt areal i forhold til tidligere. Dette kan i noen tilfeller skyldes at de gamle karta var feil, i andre tilfeller at hellingskartet fra Skog og landskap ikke er gode nok. Hellingskartet fra Skog og landskap er laget med utgangspunkt i 5-meters høydekurver. I Oppdal er det meste av arealet kartlagt med 1-meters høydekurver. Landbrukskontoret har derfor gått igjennom alle søknader med vesentlig reduksjoner i bratt areal i forhold til tidligere, og målt opp bratt areal på nytt i kart med 1-meters høydekurver. Det er disse oppmålingene som nå blir lagt til grunn ved utbetaling av tilskuddet. Ta kontakt dersom noe er uklart. BESTILLING AV SKOGPLANTER Skogeiere som ønsker planter til våren bes kontakte skogbruksleder Ståle Solem (tlf ) eller skogansvarlig Arild Hagen (tlf ) innen 12. april. Medlemmer i Allskog som har fått tilsendt bestillingsskjema kan benytte dette. SØKNADSFRIST SMIL-TILSKUDD Viser til 'riv-ut'-bilag i dette Grobladet om tilskuddsordningen SMIL. Oppdal kommune har fått tildelt kr ,- i SMIL-midler for Landbruksrådet (faglaga) gir retningslinjene for hvordan midlene skal disponeres. Søknadsfrist er 1.mai. 13

14 SØKNADSFRIST DRENERINGSTILSKUDD Tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal ble innført fra Tilskudd er på 1000 kr/daa ved systematisk grøfting, profilering og omgraving og kr 15 per løpemeter for anna grøfting. Det er kommunen som behandler søknader og som innvilger tilskudd. Du kan søke både om å drenere på nytt og å restaurere/gjenåpne avskjæringsgrøfter, men arealet må være fulldyrka eller overflatedyrka, og drenert tidligere. Skisser gamle grøfter på kart (flyfoto, gårdskart og hvordan du tenker at grøftene skal være. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmesider eller du får det på kommunehuset. Ved søknaden skal det legges ved: Kartskisse, plan Areal, ant dekar som vil ha dreneringseffekt av tiltaket. Jordtype Hvordan grøftinga skal utføres Enkelt kostnadsoverslag Oppdal Landbruksrådgiving vil være behjelpelige med å lage søknader og planer for grøfting, eller dere kan lage planene selv. Det er utarbeidet en veileder om grøfting som mange har fått på epost, denne kan fås på landbrukskontoret og på landbruksrådgivninga. Ta kontakt om du lurer på noe. Oppdal kommune har fått tildelt kr i dreneringstilskudd for Søknadsfrist 1.mai NATURTYPEKARTLEGGING 2014? Gjennom regionalt miljøtilskudd gis det tilskudd til miljøareal for å ivareta biologisk mangfold gjennom skjøtsel av gammel kulturmark og skog. For å få tilskudd er det krav om at arealet må være dokumentert gjennom 1) kommunens naturtypekartlegging, 2) nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag eller 3) oppfølgingsprosjektet til den nasjonale registreringen. Dersom du som grunneier har gammel kulturmark og/eller forekomster av sjeldne planter på din eiendom, som du ønsker å få kartlagt, må du ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning innen 1.mai Vi bestiller en konsulent for kartleggingen. Kostnadene for kartleggingen dekkes av SMIL-tilskudd. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 FJELLANDBRUKET Jordbruksoppgjøret i 2013 bevilget 6 mill årlig over 3 år til fjellandbruket. Sør-Trøndelag får tildelt 1 million årlig i 3 år fordeles til kommunene ut fra søknad Oppdal, Rennebu, Tydal, Røros og Holtålen til fellestiltak/forskning og utvikling forvaltning Målet for satsingen er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene gjennom økt vare og tjenesteproduksjon. Målsettingen for Fjellandbruket i Sør-Trøndleg: Økt volumproduksjon av melk og kjøtt basert på grovfor Lønnsomme og robuste bedrifter innen melk og kjøttproduksjon Klimatilpasset og bærekraftige produksjoner Oppdal og Rennebu har nå blitt utfordret av Fylkesmannen til å lage søknad med gode prosjekter som faller inn under ordningen innen 10. april. Landbrukskontorene har hatt et oppstartmøte med potensielle samarbeidspartnere på Berkåk 28. februar, og skal ha arbeidsmøte sammen med faglaga, produsentlaga og sau og geit i de to kommunene 17. mars. Satsingen "passer godt" med mange av tiltaka fra Landbruksplanen. Vi har også fått i skjønnsmidler for 2014, som skal brukes i tilknytting til prosjektet. - Mer informasjon kommer etterhvert. INFORMASJONSMØTE FOR NYE GARDBRUKERE Torsdag 6. mars ønsket ordføreren mange nye gardbrukere velkommen til informasjonskveld. Oppdal landbruksrådgiving, Oppdal avløserlag og landbrukskontoret i Oppdal kommune inviterte og informerte 16 nye gardbrukere, fra til sammen 12 bruk! Leder i Oppdal Bondelag, Kari Toftaker informerte i tillegg om mulighetene for desentralisert agronomutdanning i Oppdal. På kommunens nettsider ligger en informasjonsfolder som heter Informasjon til nye bønder. Her har vi samlet det meste av nyttig informasjon og med henvisning videre til aktuelle nettsteder. Fikk du ikke anledning til å delta i møtet, kan du finne mye ved å lese her. DESENTRALISERT AGRONOMUTDANNING FOR VOKSNE I OPPDAL OG RENNEBU Landbruksorganisasjonene i Oppdal og Rennebu arbeider sammen med landbrukskontorene og Oppdal ressurs for å få til et desentralisert agronomkurs i Oppdal/Rennebu, lagt til Oppdal videregående skole. Tilbudet vil være et samarbeid mellom Skjetlein Grønt kompetansesenter og Oppdal Ressurs. Kurset VG3 Landbruk er et kveldskurs med mulighet for å ta agronomeksamen som privatist. Kurset er bygd opp over 5 tema, og utgjør 205 skoletimer som fordeles på 1,5 år. Kurset arrangeres i dag på Skjetlein, og du kan lese mer om kurset på Tilbudet vil være på plass allerede fra høsten 2014, tilpasset våre forhold med et sterkere fokus på fjellandbruk. Tilbudet forutsetter minimum 9 deltagere for å gå i orden. 19

20 INFORMASJONSMØTE om DESENTRALISERT AGRONOMUKURS Fredag 11. april 2014 kl Oppdalsporten Arve Lian v. Skjetlein Grønt kompetansesenter og Bodil Grønbech v. Oppdal Ressurssenter informerer om kurset, både innhold og praktisk. Lurer du på om dette er noe for deg? Møt opp og hør hva tilbudet er - VELKOMMEN - Bondelaga i Oppdal og Rennebu Rennebu kommune Oppdal Ressurs Oppdal kommune ØKONOMISK STØTTE TIL KOMPETANSETILTAK. Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KLT) inviterer nå organisasjoner og enkeltpersoner til å søke om midler til ulike kompetansetiltak. Tilbudet gjelder støtte til mentor, erfaringsgrupper, kollegalæring og fagopplæring. Det kan fås støtte med inntil kr per år, og støtten gis med en arbeidsfrist på 12 måneder. Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette? Spre det glade budskap! Landbrukskontoret vil legge ut søknadsskjema for ordningen på kommunens hjemmesider så snart det er klart. GARDSKART Gardskartet viser hvilke arealer du disponerer, og er grunnlaget for utmåling av areal- og kulturlandskapstilskudd. Gardskart prøver vi stadig å holde oppdatert, men vi må som oftest ha din hjelp. Gardskart finner du her: Trykk på 'se kart på nett'. Legg inn kommunenavn og det gårdsnr og bruksnr du vil se på. Trykk 'vis gårdskart'. Nytt av året er at du kan få opp flere landbrukseiendommer samtidig, trykk på "legg til" i menylinja ovenfor kartet. Endringer som følge av beiterydding, nydyrking, nyplanting, nybygg, omlegging av veier o.l. må meldes inn for at vi skal kunne endre kartene. Ta kontakt med landbrukskontoret - 20

21 TINE Rådgiving og Medlem Distr. Orkladal, Nordmøre og Romsdal I KUMELK- ENDRINGER OM OPPFØLGING VED PÅVISNING AV SPORER Ved påvisning av høyt sporeinnhold på lassprøven (bil eller henger) følges leverandører som leverte melk som inngikk i lasset, opp den påfølgende uke. Dette er en forbedring fra tidligere regelverk som beskrev at oppfølging skulle skje først påfølgende måned. Det er viktig for TINE Råvare å sikre råstoffkvaliteten til industrien gjennom å tilrettelegge for at leverandøren kommer raskt i gang med tiltak. Denne løsningen forenkler distriktslaboratoriets håndtering av prøver og analyser, da tidligere ordninger med ekstra melkeprøver var dyrt og arbeidskrevende. Besetninger hvor det er påvist høyt/middels innhold av sporer i melken, blir fulgt opp ukentlig fram til prøveresultat av melken viser lavt/ingen vekst. Hensikten med tiltaket er å sikre at melk fra leverandører hvor det er påvist høyt/middels innhold av sporer, raskt blir analysert for å overvåke og se effekt av tiltakene. Resultatene av alle sporeanalyser overføres til TINE Produsentavregning, men kun siste analyseresultatet for hver måned og for hver sportype legges til grunn for kvalitetsbetalingen. Leverandør som får resultat «Middels» eller «Høy» på denne prøven, følges etter reglene opp med analyse neste måned. Ved analyseresultat «lavt/ingen» avsluttes oppfølging, og denne prøven legges til grunn for avregning. Målet er bedre tilrettelegging for evaluering og overvåking for leverandør, TINE Råvare og industrien: Leverandøren får rask tilbakemelding. Høyt/middels analyseresultat legges ikke til grunn for avregning dersom analyse seinere i måneden viser lavt/ingen sporeinnhold. Laboratoriets oppfølging forenkles ved at påvist høyt/middels sporeinnhold medfører automatisk oppfølging inntil resultat viser lavt/ingen vekst. Ved resultat lavt/ingen avsluttes oppfølgingen, og dette blir gjeldende avregningsprøve denne måneden. TINE styrker med dette overvåkingen av råstoffkvaliteten som et av tiltakene i «kampen» mot sporer. Det for å forebygge følgeskader sporer i melk medfører for produktkvaliteten og kvalitetskostnader i industrien. KLAUVSKJÆRING Denne informasjonen stod i Grobladet også, men det er like aktuelt hvert år omtrent på denne tida. Med den varme og milde vinteren så kan en fort begynne å tenke på beite, og da er det igjen aktuelt med klauvskjæring. På finnes det en oversikt over aktive klauvskjærere i vårt distrikt, og nedenfor er de i nærmeste omkrets gjengitt. 21

22 Trond Løfaldli Rindalsskogen / Bjørn Roar Tallerås Svorkmo Odd Svinsås Storås / Ragnhild Kulbrandstad Rennebu Vi anbefaler jevnlig klauvskjæring/kontroll på alle lakterende kyr og drektige kviger, minst en gang i året helst to. Beskjær klauvene til riktig form i god tid før beiteslipp og/eller annet miljøskifte. DEN 1.APRIL OPPHØRER UTSENDING AV PERIODEUTSKRIFTEN OG HELSEUTSKRIFTEN I POSTEN Det er utviklet nye, elektroniske perioderapporter som ligger på medlem.tine.no, under Mine data i Kukontrollen. Her får du oppdatert perioderapport umiddelbart etter registrering, og du kan legge inn egne måltall og se trendutvikling i din buskap. Dersom du likevel ønsker å få tilsendt en papirversjon av perioderapporten i posten, kan du g jøre en av følgende: Ta kontakt med din TINE-rådgiver (nøkkelrådgiver) og få hjelp til å bestille Ta kontakt med Medlemstelefonen og få hjelp til å bestille Er du bruker av medlem.tine.no kan du gå til Mine data i Kukontrollen. Under fanen Medlem kan du bestille papirutskrift i posten. Produsentene som får papirutskrift faktureres med kr 30 pr måned i utskriftsmåneden. Beløpet trekkes på avregningen løpende. Vi vil starte faktureringen i juni, dvs. alle som får utskrift i posten fra 1. juni og utover blir fakturert. I april og mai blir ikke utskrift fakturert. Du kan når som helst avbestille papirutskrift i posten. NYE KONTORLOKALER I MELDAL Kontorlokalene til TINE rådgivning team Orkladal har nå vært i bruk i vel ett halvt år. Vi er 7 rådgivere som har faste kontor der, og så er det ett kontor som er til disposisjon for rådgivere som er innom en gang i blant. I tillegg til kontoret i Meldal er det felleskontor i Molde og Surnadal i distriktet vårt. Samlokalisering av kontor gir mange fordeler med bl.a samarbeid og erfaringsutveksling. Vi prøver å ha felles kontordager, og kan da være å treffes på kontoret. Ellers er vi som tidligere tilgjengelige på telefon og mail. 22

23 OPPDAL AVLØSERLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTET FOR 2013 TIL MEDLEMMENE I OPPDAL AVLØSERLAG. Årsmøtet blir holdt: Sted: Oppdalsporten Tid: Onsdag 9. april 2014 Kl Saksliste: 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av to til å skrive under protokoll. 3. Årsmelding for Regnskap og revisjonsmelding for Arbeidsprogram for Budsjett for Innkomne saker fra medlemmene. 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte. 9. Valg. Årsmøte heves. Generell informasjon og diskusjon om laget. VEL MØTT For styret, Oppdal, den 18. mars Ivar Håker Leder 23

24 Årsmelding for 2013 Etter årsmøte den 4.. april 2013 har Avløserlaget følgende tillitsvalgte. Styret: Leder Ivar Håker Nestleder Olav Ishol Styremedlem Gerd D Gorseth Styremedlem Ivar Strand Styremedlem Rune Hindseth (for avløsere) Varamedlem Øyvind Aalbu Bøe Valgkomite: Leder Medlem Medlem Varamedlem Unni Forbregd Uv Kjell Jostein Loe Lars Helge Sesaker Magne Ivar Lien Årsmøte i 2013 Årsmøte ble holdt sammen med Oppdal Landbruksrådgivning på Skifer Hotel og det var totalt 14 stk med de ansatte. Styremøter Det er holdt 4 styremøter i 2013 og behandlet 18 saker. Kristjan Einarsson ble ansatt som landbruksvikar 11. februar 2013, men sluttet igjen 4. september da han flyttet fra bygda. Hans Petter Uv ble da midlertidig ansatt ut året i hans sted. Morten Engdal ble tilbudt stilling som landbruksvikar fra 1. januar 2014, men hadde oppsigelsestid på 3 mnd og kunne ikke starte før 1. februar Fra 1. februar 2014 er det igjen to landbruksvikarer ansatt i Oppdal Avløserlag. Erik Bjerke og Morten Engdal er begge ansatt som landbruksvikar i 70 % og som landbruksavløser i 30 %. De deler da 1,4 årsverk som landbruksvikar. Medlemsutviklingen Avløserlaget dokumenterer utgiftene for 195 medlemmer, totalt 222. Det er lønnet for kr ,- på ferie og fritid. I tillegg kommer sykdomsavløsning for 57 medlemmer kr ,-. Det er også lønnet kr ,- på skogbruk og kr på andre oppdrag. Arbeidsmiljøet Oppdal Avløserlag leier kontorplass av Felleskjøpet. Døren står åpen for både medlemmer og avløsere hver dag mellom kl 09 og 16. Det er i løpet av året registrert en yrkesskade. Det var ingen langtids- men åtte korttidssykemeldte. 24

25 Fortsatt drift og virksomhetens art Regnskapet er satt opp etter norsk standard kontoplan og resultatet bekrefter at fortsatt drift er til stede. Avløserlaget driver etter selvkostprinsippet. Møter og kurs der laget har deltatt Daglig leder deltok på vårsamling i Norske Landbrukstjenester på Hell. Daglig leder deltok på Lønn- og personaldagen i Trondheim, Infotjenester. Daglig leder og de ansattes representant i styret deltok på høstsamling i Norske Landbrukstjenester på Hell. Sammenligningstall Regnskapstall for Antall lønns og trekkoppgaver Lønnsomsetning Skattetrekk Tilskudd ferie og fritid Tilskudd sykeavløsning Tilskudd landbruksvikar Utlønnigene i avløserlaget tilsvarer 54,5 årsverk som fordeler seg på 44 årsverk på ferie og fritid, 8,5 årsverk på sykeavløsning og 2 årsverk på andre oppdrag. Ivar Håker Olav Ishol Ivar Strand Leder Nestleder Styremedlem Gerd D Gorseth Rune Hindset Hilde Frøiland Hoel Styremedlem Styremedlem Daglig leder 25

26 Resultat Regnskap Regnskap Budsjett Inntekter Lønn ferie og fritid Lønn sykdomsavløsning Lønn andre oppdrag Landbruksvikar Salg av arbeidstøy Tilskudd landbruksvikar Refusjon avløser Sum salgsinntekter Andre inntekter Renteinntekter Sum andre inntekter Sum Inntekter Kostnader Lønnskostnader adm Lønnskostnader tillitsvalgte Lønnskostnader avløsere Lønnskostnader andre oppdrag Lønnskostnader landbruksvikar Sykelønn Forsikringer Gaver ansatte Personalkostnader Annet kjøp Kontorleie Lisensavgifter/dataprogram Andre kontorkostnader Kontorkostnader Kontingenter Kurs/møter Renter/gebyr Andre driftskostnader Skattekostnad Sum kostnader Resultat

27 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt Annen salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Renteinntekter Finanskostnader Rentekostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Balanse Note Eiendeler Immaterielle eie ndeler Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd ,66 Sum bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskudd egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Som egenkapital

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer