Nr. 1 Mars Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Mars Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 FELLES ÅRSMØTE: Oppdal Landbruksrådgivning og Oppdal Avløserlag... side 3 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Innkalling til Årsmøtet 9. april og årsmøtepapirer... side 3 Regnskap, Balanse og Budsjett... side 4 Arbeidsplan... side 11 Annonse NORGESFÔR... side 12 OPPDAL KOMMUNE, Plan og Forvaltning Landbruksavdelingen... side 13 Utbetaling av miljøtilskudd, Bestilling av skogplanter... side 13 Søknadsfrist SMIL- tilskudd... side 31 Søknadsfrist dreneringstilskudd, Naturtypekartlegging 2014?... side 14 Riv ut bilag- SMIL... side 15 Fjellandbruket , Informasjonsmøte for nye gardbrukere... side 19 Desentralisert agronomutdannelse for voksne i Oppdal og Rennebu... side 19 Økonomisk støtte til kompetansetiltak, Gardskart... side 20 TINE RÅDGIVNING OG MEDLEM Endring om oppfølging ved påvisning av sporer... side 19 Klauvskjæring... side 19 Opphør av periodeutskrift og helseutskrift i posten frå 1.april... side 20 Nye kontorlokaler i Meldal... side 20 OPPDAL AVLØSERLAG Innkalling til Årsmøtet for 2013, 4. april side 23 Årsmøtepapirer; årsmelding, rekneskap og budsjett, Arbeidsprogram... side 24 Annonse FELLESKJØPET... side 31

2 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Dovrevn. 13, 7340 OPPDAL Telefon: Hjemmeside: OBS fasttelefonen er snart ute av drift, ring mobilene våre Kontor: Felleskjøpet avd. Oppdal, 2. etg. E-post: Ansatte E-post Telefon Torhild Svisdal Mjøen, daglig leder Anne Karin E. Botnan, rådgiver OPPDAL KOMMUNE Plan, og Forvaltning Landbruksforvaltningen Kommunehuset, Inge Krokannsv Oppdal Telefon: Fax: E-post: Ansatte Telefon Kontordager E-post Arild Hagen Man, ons, hver 2.tors Gro Aalbu Ikke tirsdager Eli Grete Nisja Alle dager Ragnhild Eklid Alle dager Jenny Kr. Heggvold Ikke onsdager Per Odd Volden (permisjon) OPPDAL AVLØSERLAG O.Skasliensveg 1, 7340 OPPDAL Kontor: Felleskjøpet avd. Oppdal, 2. etg. Telefon: Hilde Hoel, daglig leder TINE MIDT-NORGE Rådgiving og Medlem, Distr. Orkladal, Nordmøre og Romsdal. Kontor: Meldal landbrukssenter, 7336 Meldal Ansatte Telefon E-post Heine Bakke, distriktssjef May Britt Størset, rådgiver mjølkekvalitet og teknikk Ingmund Halgunset, rådgiver teknikk Geir Roar Moseng, økonomirådgiver Frode Langeng, økonomirådgiver Kristoffer Skavhaug, fôringsrådgiver Sigmund Ness, fôringsrådgiver Kine-Marit Eines, rådgiver Jan Bjørn Heggem, rådgiver Berit Haarstad Foss, rådgiver UTGIVELSESPLAN OG PRISER PÅ SPALTEPLASS «Grobladet» kommer ut 4 ganger per år: 15. mars, 26. april, 10. august og 6. desember. 2

3 Felles årsmøter 2014 Oppdal Landbruksrådgivning Oppdal Avløserlag Oppdal Landbruksrådgivning vil i samarbeid med Oppdal Avløserlag, avholde årsmøte: Onsdag 9. april kl på Oppdalsporten Program: Kl Årsmøte Oppdal Avløserlag Kl Årsmøte Oppdal Landbruksrådgivning Kaffe/te med noe attåt Innkalling og saksliste for Oppdal Avløserlag, se side 23. VELKOMMEN! Innkalling til Årsmøtet i Oppdal Landbruksrådgivning 2014 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding Arbeidsplan for 2014 og Regnskap Medlemskontingent for Budsjett Valg Gjennomgang av forsøk/prosjekter for 2013/2014 Styret 3

4 RESULTATREGNSKAP OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING 2013 Tekst Note Regnsk Budsjett 2013 Regnsk Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter ,59 Varekostnader Lønnskostnader m.m 2, ,08 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ,04 Finansinntekter og finanskostnader 7000 Annen renteinntekt ,74 Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat finansposter ,74 Ordinært resultat ,30 Årsover/underskudd ,30 Overføringer 0 Avsatt til annen egenkapital ,30 Sum overføringer ,30 BALANSE Tekst Note Eiendeler Driftsløsøre, inventar 0 0 Sum varige driftsmidler 0 0 Sum anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

5 BALANSE Tekst Note Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapitalmidler Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Else- Brit Mjøen Arnstein Granlund Hallgeir Haugan Styreleder Nestleder Styremedlem Øystein Riise Lise Renate Hæverstøl Torhild Svisdal Mjøen Styremedlem Styremedlem Dagleg leiar Noter til årsregnskapet 2013 Underskuddet i 2013 kjem av økte utgifter til lønn, mindre refusjon frå NAV en budsjetert. Økte andre personalkostnader inkl forsikring, og mindre sakgsinntekter. Desse postane ligg på om lag kr kvar, og er grunnen til underskuddet. Note nr. 1. Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. 5

6 Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note nr. 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med meir Tabell til høyre: Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader : Lønninger Inkl ref NAV Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 2 2 Ytelser til ledende personer Lønn 0 0 Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr 4000,- og er med i andre ytelser sammen med styrehonorar. Bilde fra informasjonsmøte for nye gårdbrukere på Oppdal. Foto: Oppdal Kommune 6

7 Note nr. 3. Egenkapitalbevegelse Egenkapital 01.januar Årets resultat Egenkapital 31.desember Note nr. 4. Pensjonsforsikring Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter de ansatte. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er tidligere balanseført som en eiendel. OLR følger regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og på bakgrunn av dette er pensjonspremiefondet tatt ut av balansen. Det var i 2007 betalt ein ekstrapremie for at alle tilsette skulle over i lineær opptjening, her var fondet bruka. I 2013 er ikkje fondet bruka. Årets pensjonspremiefond kjem fram slik: Saldo inngåande fond tilført avkastning Saldo premiefond 31.desember Note nr. 5- Offentlege tilskot Type tilskot Beløp Rammetilskot kr Kommunale tilskot kr Prosjekttilskot kr De to første tilskota er ordinære årlege driftstilskot og vert handsama i regnskapet etter bruttoføring. Dei nemnde tilskota gjelder for BUDSJETT 2014 Tekst Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 UTGIFTER SUM Lønnskostnader SUM Varekostnader SUM annen driftskostn Tap UM UTGIFTER

8 INNTEKTER Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 SUM salgsinntekter Offentlig tilskudd: Driftstilskott Tilskot frå Oppdal kommune Tilskot frå Rennebu kommune Prosjekter(A) Prosjekter(B) Studiearbeid SUM offentlig tilskudd Kontingenter Medlemskontingent (R er med EK) Støttemedlemskontingent Sum kontinenter Andre Provisjonsinntekt Sum provisjonsinntekter Andre drift innt , andre inntekter SUM INNTEKTER Kapital inntekt SUM før finans Finansinntekter/utgifter: Renter & Gebyr Renteinntekter Resultat finans ,74 Inntekt inkl finans RESULTAT Kommentarer til budsjettet 2014 Utgifter - For 2014 tek styret utgangspunkt i eit budsjett i balanse. - Det vil i 2014 vere 2 årsverk i rådgivninga. Det er innrekna 2 % lønnsauke. Godtgjersle til styre er foreslege uendra men utgiftene til leiar er ssett til 3000,- 8

9 etter forslag frå årsmætet i Utgift til revisor vert omlag: kr 4.000,- - Div personalkostn: Personalutgifter med bedriftshelsetjeneste med meir - Til deltaking på kurs/møter for ansatte /styret er det satt av kr Kontingent til LFR er satt ned med 2000 pga færre medlemmar. Det er satt opp kr til kontormaskiner og kr 1000 til forsøksmaskiner/ utstyr. - Prosjekter (A) Møter og markdager (B). Kurs i ringens regi (C) Inntekter Medlemskontingenten er auka: grunnkontingneten med kr 50 til 850 og arealkontingenten er den same på kr 10, men maks kontingenten er auka, slik at ein betaler arealkontingent opp til 250 daa. Makskontingenten er kr 3350,00. Dette gjev kr når ein reknar med medlemstalet per 1.januar Inntekta for sal av tjenester, kurs, prosjekter er satt til kr. Fôr til overs?? Vi har fått flere henvendelser fra folk som gjerne skulle hatt litt ekstra fôr utover våren. Og vi lurer derfor på om det er noen som får fôr til overs? Vil du selge noe av fôret, så gi oss gjerne beskjed! Vi vil være behjelpelig med å formidle kontakt. Alle monner drar Ta kontakt med Anne Karin ellertorhild Se også hjemmesida under Kjøp og salg av grovfôr der vi legger ut info. Mangler du gjødslingsplan for 2014? Husk at planen skal oppdateres hvert år. Ta kontakt med oss for å få en plan: Oppdal Landbruksrådgivning Telefon: E-post: 9

10 10

11 11

12 12

13 Plan og Forvaltning Landbruksforvaltningen UTBETALING AV MILJØTILSKUDD I JORDBRUKET I SØR-TRØNDELAG Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag ble utbetalt. 5. mars. Tilskuddsbrev sendes til Altinn for de som har søkt elektronisk, og i posten til de som leverte søknad på papir. Det er viktig at dere som har søkt elektronisk går inn i Altinn og sjekker tilskuddsbrevet, ettersom klagefristen er 3 uker! BRATT AREAL Tilskuddsordningen for "bratt areal" gjelder overflatedyrka og fulldyrka areal, og kravet for å få tilskudd er at arealet er brattere enn forholdet 1:5 og omfatter mer enn 25 % av omsøkt areal. Ved innføring av elektronisk søknad og kart har mange fått redusert bratt areal i forhold til tidligere. Dette kan i noen tilfeller skyldes at de gamle karta var feil, i andre tilfeller at hellingskartet fra Skog og landskap ikke er gode nok. Hellingskartet fra Skog og landskap er laget med utgangspunkt i 5-meters høydekurver. I Oppdal er det meste av arealet kartlagt med 1-meters høydekurver. Landbrukskontoret har derfor gått igjennom alle søknader med vesentlig reduksjoner i bratt areal i forhold til tidligere, og målt opp bratt areal på nytt i kart med 1-meters høydekurver. Det er disse oppmålingene som nå blir lagt til grunn ved utbetaling av tilskuddet. Ta kontakt dersom noe er uklart. BESTILLING AV SKOGPLANTER Skogeiere som ønsker planter til våren bes kontakte skogbruksleder Ståle Solem (tlf ) eller skogansvarlig Arild Hagen (tlf ) innen 12. april. Medlemmer i Allskog som har fått tilsendt bestillingsskjema kan benytte dette. SØKNADSFRIST SMIL-TILSKUDD Viser til 'riv-ut'-bilag i dette Grobladet om tilskuddsordningen SMIL. Oppdal kommune har fått tildelt kr ,- i SMIL-midler for Landbruksrådet (faglaga) gir retningslinjene for hvordan midlene skal disponeres. Søknadsfrist er 1.mai. 13

14 SØKNADSFRIST DRENERINGSTILSKUDD Tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal ble innført fra Tilskudd er på 1000 kr/daa ved systematisk grøfting, profilering og omgraving og kr 15 per løpemeter for anna grøfting. Det er kommunen som behandler søknader og som innvilger tilskudd. Du kan søke både om å drenere på nytt og å restaurere/gjenåpne avskjæringsgrøfter, men arealet må være fulldyrka eller overflatedyrka, og drenert tidligere. Skisser gamle grøfter på kart (flyfoto, gårdskart og hvordan du tenker at grøftene skal være. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmesider eller du får det på kommunehuset. Ved søknaden skal det legges ved: Kartskisse, plan Areal, ant dekar som vil ha dreneringseffekt av tiltaket. Jordtype Hvordan grøftinga skal utføres Enkelt kostnadsoverslag Oppdal Landbruksrådgiving vil være behjelpelige med å lage søknader og planer for grøfting, eller dere kan lage planene selv. Det er utarbeidet en veileder om grøfting som mange har fått på epost, denne kan fås på landbrukskontoret og på landbruksrådgivninga. Ta kontakt om du lurer på noe. Oppdal kommune har fått tildelt kr i dreneringstilskudd for Søknadsfrist 1.mai NATURTYPEKARTLEGGING 2014? Gjennom regionalt miljøtilskudd gis det tilskudd til miljøareal for å ivareta biologisk mangfold gjennom skjøtsel av gammel kulturmark og skog. For å få tilskudd er det krav om at arealet må være dokumentert gjennom 1) kommunens naturtypekartlegging, 2) nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag eller 3) oppfølgingsprosjektet til den nasjonale registreringen. Dersom du som grunneier har gammel kulturmark og/eller forekomster av sjeldne planter på din eiendom, som du ønsker å få kartlagt, må du ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning innen 1.mai Vi bestiller en konsulent for kartleggingen. Kostnadene for kartleggingen dekkes av SMIL-tilskudd. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 FJELLANDBRUKET Jordbruksoppgjøret i 2013 bevilget 6 mill årlig over 3 år til fjellandbruket. Sør-Trøndelag får tildelt 1 million årlig i 3 år fordeles til kommunene ut fra søknad Oppdal, Rennebu, Tydal, Røros og Holtålen til fellestiltak/forskning og utvikling forvaltning Målet for satsingen er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene gjennom økt vare og tjenesteproduksjon. Målsettingen for Fjellandbruket i Sør-Trøndleg: Økt volumproduksjon av melk og kjøtt basert på grovfor Lønnsomme og robuste bedrifter innen melk og kjøttproduksjon Klimatilpasset og bærekraftige produksjoner Oppdal og Rennebu har nå blitt utfordret av Fylkesmannen til å lage søknad med gode prosjekter som faller inn under ordningen innen 10. april. Landbrukskontorene har hatt et oppstartmøte med potensielle samarbeidspartnere på Berkåk 28. februar, og skal ha arbeidsmøte sammen med faglaga, produsentlaga og sau og geit i de to kommunene 17. mars. Satsingen "passer godt" med mange av tiltaka fra Landbruksplanen. Vi har også fått i skjønnsmidler for 2014, som skal brukes i tilknytting til prosjektet. - Mer informasjon kommer etterhvert. INFORMASJONSMØTE FOR NYE GARDBRUKERE Torsdag 6. mars ønsket ordføreren mange nye gardbrukere velkommen til informasjonskveld. Oppdal landbruksrådgiving, Oppdal avløserlag og landbrukskontoret i Oppdal kommune inviterte og informerte 16 nye gardbrukere, fra til sammen 12 bruk! Leder i Oppdal Bondelag, Kari Toftaker informerte i tillegg om mulighetene for desentralisert agronomutdanning i Oppdal. På kommunens nettsider ligger en informasjonsfolder som heter Informasjon til nye bønder. Her har vi samlet det meste av nyttig informasjon og med henvisning videre til aktuelle nettsteder. Fikk du ikke anledning til å delta i møtet, kan du finne mye ved å lese her. DESENTRALISERT AGRONOMUTDANNING FOR VOKSNE I OPPDAL OG RENNEBU Landbruksorganisasjonene i Oppdal og Rennebu arbeider sammen med landbrukskontorene og Oppdal ressurs for å få til et desentralisert agronomkurs i Oppdal/Rennebu, lagt til Oppdal videregående skole. Tilbudet vil være et samarbeid mellom Skjetlein Grønt kompetansesenter og Oppdal Ressurs. Kurset VG3 Landbruk er et kveldskurs med mulighet for å ta agronomeksamen som privatist. Kurset er bygd opp over 5 tema, og utgjør 205 skoletimer som fordeles på 1,5 år. Kurset arrangeres i dag på Skjetlein, og du kan lese mer om kurset på Tilbudet vil være på plass allerede fra høsten 2014, tilpasset våre forhold med et sterkere fokus på fjellandbruk. Tilbudet forutsetter minimum 9 deltagere for å gå i orden. 19

20 INFORMASJONSMØTE om DESENTRALISERT AGRONOMUKURS Fredag 11. april 2014 kl Oppdalsporten Arve Lian v. Skjetlein Grønt kompetansesenter og Bodil Grønbech v. Oppdal Ressurssenter informerer om kurset, både innhold og praktisk. Lurer du på om dette er noe for deg? Møt opp og hør hva tilbudet er - VELKOMMEN - Bondelaga i Oppdal og Rennebu Rennebu kommune Oppdal Ressurs Oppdal kommune ØKONOMISK STØTTE TIL KOMPETANSETILTAK. Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KLT) inviterer nå organisasjoner og enkeltpersoner til å søke om midler til ulike kompetansetiltak. Tilbudet gjelder støtte til mentor, erfaringsgrupper, kollegalæring og fagopplæring. Det kan fås støtte med inntil kr per år, og støtten gis med en arbeidsfrist på 12 måneder. Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette? Spre det glade budskap! Landbrukskontoret vil legge ut søknadsskjema for ordningen på kommunens hjemmesider så snart det er klart. GARDSKART Gardskartet viser hvilke arealer du disponerer, og er grunnlaget for utmåling av areal- og kulturlandskapstilskudd. Gardskart prøver vi stadig å holde oppdatert, men vi må som oftest ha din hjelp. Gardskart finner du her: Trykk på 'se kart på nett'. Legg inn kommunenavn og det gårdsnr og bruksnr du vil se på. Trykk 'vis gårdskart'. Nytt av året er at du kan få opp flere landbrukseiendommer samtidig, trykk på "legg til" i menylinja ovenfor kartet. Endringer som følge av beiterydding, nydyrking, nyplanting, nybygg, omlegging av veier o.l. må meldes inn for at vi skal kunne endre kartene. Ta kontakt med landbrukskontoret - 20

21 TINE Rådgiving og Medlem Distr. Orkladal, Nordmøre og Romsdal I KUMELK- ENDRINGER OM OPPFØLGING VED PÅVISNING AV SPORER Ved påvisning av høyt sporeinnhold på lassprøven (bil eller henger) følges leverandører som leverte melk som inngikk i lasset, opp den påfølgende uke. Dette er en forbedring fra tidligere regelverk som beskrev at oppfølging skulle skje først påfølgende måned. Det er viktig for TINE Råvare å sikre råstoffkvaliteten til industrien gjennom å tilrettelegge for at leverandøren kommer raskt i gang med tiltak. Denne løsningen forenkler distriktslaboratoriets håndtering av prøver og analyser, da tidligere ordninger med ekstra melkeprøver var dyrt og arbeidskrevende. Besetninger hvor det er påvist høyt/middels innhold av sporer i melken, blir fulgt opp ukentlig fram til prøveresultat av melken viser lavt/ingen vekst. Hensikten med tiltaket er å sikre at melk fra leverandører hvor det er påvist høyt/middels innhold av sporer, raskt blir analysert for å overvåke og se effekt av tiltakene. Resultatene av alle sporeanalyser overføres til TINE Produsentavregning, men kun siste analyseresultatet for hver måned og for hver sportype legges til grunn for kvalitetsbetalingen. Leverandør som får resultat «Middels» eller «Høy» på denne prøven, følges etter reglene opp med analyse neste måned. Ved analyseresultat «lavt/ingen» avsluttes oppfølging, og denne prøven legges til grunn for avregning. Målet er bedre tilrettelegging for evaluering og overvåking for leverandør, TINE Råvare og industrien: Leverandøren får rask tilbakemelding. Høyt/middels analyseresultat legges ikke til grunn for avregning dersom analyse seinere i måneden viser lavt/ingen sporeinnhold. Laboratoriets oppfølging forenkles ved at påvist høyt/middels sporeinnhold medfører automatisk oppfølging inntil resultat viser lavt/ingen vekst. Ved resultat lavt/ingen avsluttes oppfølgingen, og dette blir gjeldende avregningsprøve denne måneden. TINE styrker med dette overvåkingen av råstoffkvaliteten som et av tiltakene i «kampen» mot sporer. Det for å forebygge følgeskader sporer i melk medfører for produktkvaliteten og kvalitetskostnader i industrien. KLAUVSKJÆRING Denne informasjonen stod i Grobladet også, men det er like aktuelt hvert år omtrent på denne tida. Med den varme og milde vinteren så kan en fort begynne å tenke på beite, og da er det igjen aktuelt med klauvskjæring. På finnes det en oversikt over aktive klauvskjærere i vårt distrikt, og nedenfor er de i nærmeste omkrets gjengitt. 21

22 Trond Løfaldli Rindalsskogen / Bjørn Roar Tallerås Svorkmo Odd Svinsås Storås / Ragnhild Kulbrandstad Rennebu Vi anbefaler jevnlig klauvskjæring/kontroll på alle lakterende kyr og drektige kviger, minst en gang i året helst to. Beskjær klauvene til riktig form i god tid før beiteslipp og/eller annet miljøskifte. DEN 1.APRIL OPPHØRER UTSENDING AV PERIODEUTSKRIFTEN OG HELSEUTSKRIFTEN I POSTEN Det er utviklet nye, elektroniske perioderapporter som ligger på medlem.tine.no, under Mine data i Kukontrollen. Her får du oppdatert perioderapport umiddelbart etter registrering, og du kan legge inn egne måltall og se trendutvikling i din buskap. Dersom du likevel ønsker å få tilsendt en papirversjon av perioderapporten i posten, kan du g jøre en av følgende: Ta kontakt med din TINE-rådgiver (nøkkelrådgiver) og få hjelp til å bestille Ta kontakt med Medlemstelefonen og få hjelp til å bestille Er du bruker av medlem.tine.no kan du gå til Mine data i Kukontrollen. Under fanen Medlem kan du bestille papirutskrift i posten. Produsentene som får papirutskrift faktureres med kr 30 pr måned i utskriftsmåneden. Beløpet trekkes på avregningen løpende. Vi vil starte faktureringen i juni, dvs. alle som får utskrift i posten fra 1. juni og utover blir fakturert. I april og mai blir ikke utskrift fakturert. Du kan når som helst avbestille papirutskrift i posten. NYE KONTORLOKALER I MELDAL Kontorlokalene til TINE rådgivning team Orkladal har nå vært i bruk i vel ett halvt år. Vi er 7 rådgivere som har faste kontor der, og så er det ett kontor som er til disposisjon for rådgivere som er innom en gang i blant. I tillegg til kontoret i Meldal er det felleskontor i Molde og Surnadal i distriktet vårt. Samlokalisering av kontor gir mange fordeler med bl.a samarbeid og erfaringsutveksling. Vi prøver å ha felles kontordager, og kan da være å treffes på kontoret. Ellers er vi som tidligere tilgjengelige på telefon og mail. 22

23 OPPDAL AVLØSERLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTET FOR 2013 TIL MEDLEMMENE I OPPDAL AVLØSERLAG. Årsmøtet blir holdt: Sted: Oppdalsporten Tid: Onsdag 9. april 2014 Kl Saksliste: 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av to til å skrive under protokoll. 3. Årsmelding for Regnskap og revisjonsmelding for Arbeidsprogram for Budsjett for Innkomne saker fra medlemmene. 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte. 9. Valg. Årsmøte heves. Generell informasjon og diskusjon om laget. VEL MØTT For styret, Oppdal, den 18. mars Ivar Håker Leder 23

24 Årsmelding for 2013 Etter årsmøte den 4.. april 2013 har Avløserlaget følgende tillitsvalgte. Styret: Leder Ivar Håker Nestleder Olav Ishol Styremedlem Gerd D Gorseth Styremedlem Ivar Strand Styremedlem Rune Hindseth (for avløsere) Varamedlem Øyvind Aalbu Bøe Valgkomite: Leder Medlem Medlem Varamedlem Unni Forbregd Uv Kjell Jostein Loe Lars Helge Sesaker Magne Ivar Lien Årsmøte i 2013 Årsmøte ble holdt sammen med Oppdal Landbruksrådgivning på Skifer Hotel og det var totalt 14 stk med de ansatte. Styremøter Det er holdt 4 styremøter i 2013 og behandlet 18 saker. Kristjan Einarsson ble ansatt som landbruksvikar 11. februar 2013, men sluttet igjen 4. september da han flyttet fra bygda. Hans Petter Uv ble da midlertidig ansatt ut året i hans sted. Morten Engdal ble tilbudt stilling som landbruksvikar fra 1. januar 2014, men hadde oppsigelsestid på 3 mnd og kunne ikke starte før 1. februar Fra 1. februar 2014 er det igjen to landbruksvikarer ansatt i Oppdal Avløserlag. Erik Bjerke og Morten Engdal er begge ansatt som landbruksvikar i 70 % og som landbruksavløser i 30 %. De deler da 1,4 årsverk som landbruksvikar. Medlemsutviklingen Avløserlaget dokumenterer utgiftene for 195 medlemmer, totalt 222. Det er lønnet for kr ,- på ferie og fritid. I tillegg kommer sykdomsavløsning for 57 medlemmer kr ,-. Det er også lønnet kr ,- på skogbruk og kr på andre oppdrag. Arbeidsmiljøet Oppdal Avløserlag leier kontorplass av Felleskjøpet. Døren står åpen for både medlemmer og avløsere hver dag mellom kl 09 og 16. Det er i løpet av året registrert en yrkesskade. Det var ingen langtids- men åtte korttidssykemeldte. 24

25 Fortsatt drift og virksomhetens art Regnskapet er satt opp etter norsk standard kontoplan og resultatet bekrefter at fortsatt drift er til stede. Avløserlaget driver etter selvkostprinsippet. Møter og kurs der laget har deltatt Daglig leder deltok på vårsamling i Norske Landbrukstjenester på Hell. Daglig leder deltok på Lønn- og personaldagen i Trondheim, Infotjenester. Daglig leder og de ansattes representant i styret deltok på høstsamling i Norske Landbrukstjenester på Hell. Sammenligningstall Regnskapstall for Antall lønns og trekkoppgaver Lønnsomsetning Skattetrekk Tilskudd ferie og fritid Tilskudd sykeavløsning Tilskudd landbruksvikar Utlønnigene i avløserlaget tilsvarer 54,5 årsverk som fordeler seg på 44 årsverk på ferie og fritid, 8,5 årsverk på sykeavløsning og 2 årsverk på andre oppdrag. Ivar Håker Olav Ishol Ivar Strand Leder Nestleder Styremedlem Gerd D Gorseth Rune Hindset Hilde Frøiland Hoel Styremedlem Styremedlem Daglig leder 25

26 Resultat Regnskap Regnskap Budsjett Inntekter Lønn ferie og fritid Lønn sykdomsavløsning Lønn andre oppdrag Landbruksvikar Salg av arbeidstøy Tilskudd landbruksvikar Refusjon avløser Sum salgsinntekter Andre inntekter Renteinntekter Sum andre inntekter Sum Inntekter Kostnader Lønnskostnader adm Lønnskostnader tillitsvalgte Lønnskostnader avløsere Lønnskostnader andre oppdrag Lønnskostnader landbruksvikar Sykelønn Forsikringer Gaver ansatte Personalkostnader Annet kjøp Kontorleie Lisensavgifter/dataprogram Andre kontorkostnader Kontorkostnader Kontingenter Kurs/møter Renter/gebyr Andre driftskostnader Skattekostnad Sum kostnader Resultat

27 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt Annen salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Renteinntekter Finanskostnader Rentekostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Balanse Note Eiendeler Immaterielle eie ndeler Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd ,66 Sum bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskudd egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Som egenkapital

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Trondheim eiendom Lade alle 80 Nytt helse- og velferdssenter Assisterende prosjektleder / Byggherreombud

ÅRSBERETNING 2010. Trondheim eiendom Lade alle 80 Nytt helse- og velferdssenter Assisterende prosjektleder / Byggherreombud ÅRSBERETNING 2010 Trondheim eiendom Lade alle 80 Nytt helse- og velferdssenter Assisterende prosjektleder / Byggherreombud PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF TLF: 72 89 44 20 VESTRE

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer