Nr. 1 Mars Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Mars Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 FELLES ÅRSMØTE: Oppdal Landbruksrådgivning og Oppdal Avløserlag... side 3 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Innkalling til Årsmøtet 9. april og årsmøtepapirer... side 3 Regnskap, Balanse og Budsjett... side 4 Arbeidsplan... side 11 Annonse NORGESFÔR... side 12 OPPDAL KOMMUNE, Plan og Forvaltning Landbruksavdelingen... side 13 Utbetaling av miljøtilskudd, Bestilling av skogplanter... side 13 Søknadsfrist SMIL- tilskudd... side 31 Søknadsfrist dreneringstilskudd, Naturtypekartlegging 2014?... side 14 Riv ut bilag- SMIL... side 15 Fjellandbruket , Informasjonsmøte for nye gardbrukere... side 19 Desentralisert agronomutdannelse for voksne i Oppdal og Rennebu... side 19 Økonomisk støtte til kompetansetiltak, Gardskart... side 20 TINE RÅDGIVNING OG MEDLEM Endring om oppfølging ved påvisning av sporer... side 19 Klauvskjæring... side 19 Opphør av periodeutskrift og helseutskrift i posten frå 1.april... side 20 Nye kontorlokaler i Meldal... side 20 OPPDAL AVLØSERLAG Innkalling til Årsmøtet for 2013, 4. april side 23 Årsmøtepapirer; årsmelding, rekneskap og budsjett, Arbeidsprogram... side 24 Annonse FELLESKJØPET... side 31

2 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Dovrevn. 13, 7340 OPPDAL Telefon: Hjemmeside: OBS fasttelefonen er snart ute av drift, ring mobilene våre Kontor: Felleskjøpet avd. Oppdal, 2. etg. E-post: Ansatte E-post Telefon Torhild Svisdal Mjøen, daglig leder Anne Karin E. Botnan, rådgiver OPPDAL KOMMUNE Plan, og Forvaltning Landbruksforvaltningen Kommunehuset, Inge Krokannsv Oppdal Telefon: Fax: E-post: Ansatte Telefon Kontordager E-post Arild Hagen Man, ons, hver 2.tors Gro Aalbu Ikke tirsdager Eli Grete Nisja Alle dager Ragnhild Eklid Alle dager Jenny Kr. Heggvold Ikke onsdager Per Odd Volden (permisjon) OPPDAL AVLØSERLAG O.Skasliensveg 1, 7340 OPPDAL Kontor: Felleskjøpet avd. Oppdal, 2. etg. Telefon: Hilde Hoel, daglig leder TINE MIDT-NORGE Rådgiving og Medlem, Distr. Orkladal, Nordmøre og Romsdal. Kontor: Meldal landbrukssenter, 7336 Meldal Ansatte Telefon E-post Heine Bakke, distriktssjef May Britt Størset, rådgiver mjølkekvalitet og teknikk Ingmund Halgunset, rådgiver teknikk Geir Roar Moseng, økonomirådgiver Frode Langeng, økonomirådgiver Kristoffer Skavhaug, fôringsrådgiver Sigmund Ness, fôringsrådgiver Kine-Marit Eines, rådgiver Jan Bjørn Heggem, rådgiver Berit Haarstad Foss, rådgiver UTGIVELSESPLAN OG PRISER PÅ SPALTEPLASS «Grobladet» kommer ut 4 ganger per år: 15. mars, 26. april, 10. august og 6. desember. 2

3 Felles årsmøter 2014 Oppdal Landbruksrådgivning Oppdal Avløserlag Oppdal Landbruksrådgivning vil i samarbeid med Oppdal Avløserlag, avholde årsmøte: Onsdag 9. april kl på Oppdalsporten Program: Kl Årsmøte Oppdal Avløserlag Kl Årsmøte Oppdal Landbruksrådgivning Kaffe/te med noe attåt Innkalling og saksliste for Oppdal Avløserlag, se side 23. VELKOMMEN! Innkalling til Årsmøtet i Oppdal Landbruksrådgivning 2014 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding Arbeidsplan for 2014 og Regnskap Medlemskontingent for Budsjett Valg Gjennomgang av forsøk/prosjekter for 2013/2014 Styret 3

4 RESULTATREGNSKAP OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING 2013 Tekst Note Regnsk Budsjett 2013 Regnsk Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter ,59 Varekostnader Lønnskostnader m.m 2, ,08 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ,04 Finansinntekter og finanskostnader 7000 Annen renteinntekt ,74 Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat finansposter ,74 Ordinært resultat ,30 Årsover/underskudd ,30 Overføringer 0 Avsatt til annen egenkapital ,30 Sum overføringer ,30 BALANSE Tekst Note Eiendeler Driftsløsøre, inventar 0 0 Sum varige driftsmidler 0 0 Sum anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

5 BALANSE Tekst Note Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapitalmidler Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Else- Brit Mjøen Arnstein Granlund Hallgeir Haugan Styreleder Nestleder Styremedlem Øystein Riise Lise Renate Hæverstøl Torhild Svisdal Mjøen Styremedlem Styremedlem Dagleg leiar Noter til årsregnskapet 2013 Underskuddet i 2013 kjem av økte utgifter til lønn, mindre refusjon frå NAV en budsjetert. Økte andre personalkostnader inkl forsikring, og mindre sakgsinntekter. Desse postane ligg på om lag kr kvar, og er grunnen til underskuddet. Note nr. 1. Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. 5

6 Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note nr. 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med meir Tabell til høyre: Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader : Lønninger Inkl ref NAV Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 2 2 Ytelser til ledende personer Lønn 0 0 Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr 4000,- og er med i andre ytelser sammen med styrehonorar. Bilde fra informasjonsmøte for nye gårdbrukere på Oppdal. Foto: Oppdal Kommune 6

7 Note nr. 3. Egenkapitalbevegelse Egenkapital 01.januar Årets resultat Egenkapital 31.desember Note nr. 4. Pensjonsforsikring Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter de ansatte. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er tidligere balanseført som en eiendel. OLR følger regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og på bakgrunn av dette er pensjonspremiefondet tatt ut av balansen. Det var i 2007 betalt ein ekstrapremie for at alle tilsette skulle over i lineær opptjening, her var fondet bruka. I 2013 er ikkje fondet bruka. Årets pensjonspremiefond kjem fram slik: Saldo inngåande fond tilført avkastning Saldo premiefond 31.desember Note nr. 5- Offentlege tilskot Type tilskot Beløp Rammetilskot kr Kommunale tilskot kr Prosjekttilskot kr De to første tilskota er ordinære årlege driftstilskot og vert handsama i regnskapet etter bruttoføring. Dei nemnde tilskota gjelder for BUDSJETT 2014 Tekst Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 UTGIFTER SUM Lønnskostnader SUM Varekostnader SUM annen driftskostn Tap UM UTGIFTER

8 INNTEKTER Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 SUM salgsinntekter Offentlig tilskudd: Driftstilskott Tilskot frå Oppdal kommune Tilskot frå Rennebu kommune Prosjekter(A) Prosjekter(B) Studiearbeid SUM offentlig tilskudd Kontingenter Medlemskontingent (R er med EK) Støttemedlemskontingent Sum kontinenter Andre Provisjonsinntekt Sum provisjonsinntekter Andre drift innt , andre inntekter SUM INNTEKTER Kapital inntekt SUM før finans Finansinntekter/utgifter: Renter & Gebyr Renteinntekter Resultat finans ,74 Inntekt inkl finans RESULTAT Kommentarer til budsjettet 2014 Utgifter - For 2014 tek styret utgangspunkt i eit budsjett i balanse. - Det vil i 2014 vere 2 årsverk i rådgivninga. Det er innrekna 2 % lønnsauke. Godtgjersle til styre er foreslege uendra men utgiftene til leiar er ssett til 3000,- 8

9 etter forslag frå årsmætet i Utgift til revisor vert omlag: kr 4.000,- - Div personalkostn: Personalutgifter med bedriftshelsetjeneste med meir - Til deltaking på kurs/møter for ansatte /styret er det satt av kr Kontingent til LFR er satt ned med 2000 pga færre medlemmar. Det er satt opp kr til kontormaskiner og kr 1000 til forsøksmaskiner/ utstyr. - Prosjekter (A) Møter og markdager (B). Kurs i ringens regi (C) Inntekter Medlemskontingenten er auka: grunnkontingneten med kr 50 til 850 og arealkontingenten er den same på kr 10, men maks kontingenten er auka, slik at ein betaler arealkontingent opp til 250 daa. Makskontingenten er kr 3350,00. Dette gjev kr når ein reknar med medlemstalet per 1.januar Inntekta for sal av tjenester, kurs, prosjekter er satt til kr. Fôr til overs?? Vi har fått flere henvendelser fra folk som gjerne skulle hatt litt ekstra fôr utover våren. Og vi lurer derfor på om det er noen som får fôr til overs? Vil du selge noe av fôret, så gi oss gjerne beskjed! Vi vil være behjelpelig med å formidle kontakt. Alle monner drar Ta kontakt med Anne Karin ellertorhild Se også hjemmesida under Kjøp og salg av grovfôr der vi legger ut info. Mangler du gjødslingsplan for 2014? Husk at planen skal oppdateres hvert år. Ta kontakt med oss for å få en plan: Oppdal Landbruksrådgivning Telefon: E-post: 9

10 10

11 11

12 12

13 Plan og Forvaltning Landbruksforvaltningen UTBETALING AV MILJØTILSKUDD I JORDBRUKET I SØR-TRØNDELAG Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag ble utbetalt. 5. mars. Tilskuddsbrev sendes til Altinn for de som har søkt elektronisk, og i posten til de som leverte søknad på papir. Det er viktig at dere som har søkt elektronisk går inn i Altinn og sjekker tilskuddsbrevet, ettersom klagefristen er 3 uker! BRATT AREAL Tilskuddsordningen for "bratt areal" gjelder overflatedyrka og fulldyrka areal, og kravet for å få tilskudd er at arealet er brattere enn forholdet 1:5 og omfatter mer enn 25 % av omsøkt areal. Ved innføring av elektronisk søknad og kart har mange fått redusert bratt areal i forhold til tidligere. Dette kan i noen tilfeller skyldes at de gamle karta var feil, i andre tilfeller at hellingskartet fra Skog og landskap ikke er gode nok. Hellingskartet fra Skog og landskap er laget med utgangspunkt i 5-meters høydekurver. I Oppdal er det meste av arealet kartlagt med 1-meters høydekurver. Landbrukskontoret har derfor gått igjennom alle søknader med vesentlig reduksjoner i bratt areal i forhold til tidligere, og målt opp bratt areal på nytt i kart med 1-meters høydekurver. Det er disse oppmålingene som nå blir lagt til grunn ved utbetaling av tilskuddet. Ta kontakt dersom noe er uklart. BESTILLING AV SKOGPLANTER Skogeiere som ønsker planter til våren bes kontakte skogbruksleder Ståle Solem (tlf ) eller skogansvarlig Arild Hagen (tlf ) innen 12. april. Medlemmer i Allskog som har fått tilsendt bestillingsskjema kan benytte dette. SØKNADSFRIST SMIL-TILSKUDD Viser til 'riv-ut'-bilag i dette Grobladet om tilskuddsordningen SMIL. Oppdal kommune har fått tildelt kr ,- i SMIL-midler for Landbruksrådet (faglaga) gir retningslinjene for hvordan midlene skal disponeres. Søknadsfrist er 1.mai. 13

14 SØKNADSFRIST DRENERINGSTILSKUDD Tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal ble innført fra Tilskudd er på 1000 kr/daa ved systematisk grøfting, profilering og omgraving og kr 15 per løpemeter for anna grøfting. Det er kommunen som behandler søknader og som innvilger tilskudd. Du kan søke både om å drenere på nytt og å restaurere/gjenåpne avskjæringsgrøfter, men arealet må være fulldyrka eller overflatedyrka, og drenert tidligere. Skisser gamle grøfter på kart (flyfoto, gårdskart og hvordan du tenker at grøftene skal være. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmesider eller du får det på kommunehuset. Ved søknaden skal det legges ved: Kartskisse, plan Areal, ant dekar som vil ha dreneringseffekt av tiltaket. Jordtype Hvordan grøftinga skal utføres Enkelt kostnadsoverslag Oppdal Landbruksrådgiving vil være behjelpelige med å lage søknader og planer for grøfting, eller dere kan lage planene selv. Det er utarbeidet en veileder om grøfting som mange har fått på epost, denne kan fås på landbrukskontoret og på landbruksrådgivninga. Ta kontakt om du lurer på noe. Oppdal kommune har fått tildelt kr i dreneringstilskudd for Søknadsfrist 1.mai NATURTYPEKARTLEGGING 2014? Gjennom regionalt miljøtilskudd gis det tilskudd til miljøareal for å ivareta biologisk mangfold gjennom skjøtsel av gammel kulturmark og skog. For å få tilskudd er det krav om at arealet må være dokumentert gjennom 1) kommunens naturtypekartlegging, 2) nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag eller 3) oppfølgingsprosjektet til den nasjonale registreringen. Dersom du som grunneier har gammel kulturmark og/eller forekomster av sjeldne planter på din eiendom, som du ønsker å få kartlagt, må du ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning innen 1.mai Vi bestiller en konsulent for kartleggingen. Kostnadene for kartleggingen dekkes av SMIL-tilskudd. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 FJELLANDBRUKET Jordbruksoppgjøret i 2013 bevilget 6 mill årlig over 3 år til fjellandbruket. Sør-Trøndelag får tildelt 1 million årlig i 3 år fordeles til kommunene ut fra søknad Oppdal, Rennebu, Tydal, Røros og Holtålen til fellestiltak/forskning og utvikling forvaltning Målet for satsingen er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene gjennom økt vare og tjenesteproduksjon. Målsettingen for Fjellandbruket i Sør-Trøndleg: Økt volumproduksjon av melk og kjøtt basert på grovfor Lønnsomme og robuste bedrifter innen melk og kjøttproduksjon Klimatilpasset og bærekraftige produksjoner Oppdal og Rennebu har nå blitt utfordret av Fylkesmannen til å lage søknad med gode prosjekter som faller inn under ordningen innen 10. april. Landbrukskontorene har hatt et oppstartmøte med potensielle samarbeidspartnere på Berkåk 28. februar, og skal ha arbeidsmøte sammen med faglaga, produsentlaga og sau og geit i de to kommunene 17. mars. Satsingen "passer godt" med mange av tiltaka fra Landbruksplanen. Vi har også fått i skjønnsmidler for 2014, som skal brukes i tilknytting til prosjektet. - Mer informasjon kommer etterhvert. INFORMASJONSMØTE FOR NYE GARDBRUKERE Torsdag 6. mars ønsket ordføreren mange nye gardbrukere velkommen til informasjonskveld. Oppdal landbruksrådgiving, Oppdal avløserlag og landbrukskontoret i Oppdal kommune inviterte og informerte 16 nye gardbrukere, fra til sammen 12 bruk! Leder i Oppdal Bondelag, Kari Toftaker informerte i tillegg om mulighetene for desentralisert agronomutdanning i Oppdal. På kommunens nettsider ligger en informasjonsfolder som heter Informasjon til nye bønder. Her har vi samlet det meste av nyttig informasjon og med henvisning videre til aktuelle nettsteder. Fikk du ikke anledning til å delta i møtet, kan du finne mye ved å lese her. DESENTRALISERT AGRONOMUTDANNING FOR VOKSNE I OPPDAL OG RENNEBU Landbruksorganisasjonene i Oppdal og Rennebu arbeider sammen med landbrukskontorene og Oppdal ressurs for å få til et desentralisert agronomkurs i Oppdal/Rennebu, lagt til Oppdal videregående skole. Tilbudet vil være et samarbeid mellom Skjetlein Grønt kompetansesenter og Oppdal Ressurs. Kurset VG3 Landbruk er et kveldskurs med mulighet for å ta agronomeksamen som privatist. Kurset er bygd opp over 5 tema, og utgjør 205 skoletimer som fordeles på 1,5 år. Kurset arrangeres i dag på Skjetlein, og du kan lese mer om kurset på Tilbudet vil være på plass allerede fra høsten 2014, tilpasset våre forhold med et sterkere fokus på fjellandbruk. Tilbudet forutsetter minimum 9 deltagere for å gå i orden. 19

20 INFORMASJONSMØTE om DESENTRALISERT AGRONOMUKURS Fredag 11. april 2014 kl Oppdalsporten Arve Lian v. Skjetlein Grønt kompetansesenter og Bodil Grønbech v. Oppdal Ressurssenter informerer om kurset, både innhold og praktisk. Lurer du på om dette er noe for deg? Møt opp og hør hva tilbudet er - VELKOMMEN - Bondelaga i Oppdal og Rennebu Rennebu kommune Oppdal Ressurs Oppdal kommune ØKONOMISK STØTTE TIL KOMPETANSETILTAK. Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KLT) inviterer nå organisasjoner og enkeltpersoner til å søke om midler til ulike kompetansetiltak. Tilbudet gjelder støtte til mentor, erfaringsgrupper, kollegalæring og fagopplæring. Det kan fås støtte med inntil kr per år, og støtten gis med en arbeidsfrist på 12 måneder. Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette? Spre det glade budskap! Landbrukskontoret vil legge ut søknadsskjema for ordningen på kommunens hjemmesider så snart det er klart. GARDSKART Gardskartet viser hvilke arealer du disponerer, og er grunnlaget for utmåling av areal- og kulturlandskapstilskudd. Gardskart prøver vi stadig å holde oppdatert, men vi må som oftest ha din hjelp. Gardskart finner du her: Trykk på 'se kart på nett'. Legg inn kommunenavn og det gårdsnr og bruksnr du vil se på. Trykk 'vis gårdskart'. Nytt av året er at du kan få opp flere landbrukseiendommer samtidig, trykk på "legg til" i menylinja ovenfor kartet. Endringer som følge av beiterydding, nydyrking, nyplanting, nybygg, omlegging av veier o.l. må meldes inn for at vi skal kunne endre kartene. Ta kontakt med landbrukskontoret - 20

21 TINE Rådgiving og Medlem Distr. Orkladal, Nordmøre og Romsdal I KUMELK- ENDRINGER OM OPPFØLGING VED PÅVISNING AV SPORER Ved påvisning av høyt sporeinnhold på lassprøven (bil eller henger) følges leverandører som leverte melk som inngikk i lasset, opp den påfølgende uke. Dette er en forbedring fra tidligere regelverk som beskrev at oppfølging skulle skje først påfølgende måned. Det er viktig for TINE Råvare å sikre råstoffkvaliteten til industrien gjennom å tilrettelegge for at leverandøren kommer raskt i gang med tiltak. Denne løsningen forenkler distriktslaboratoriets håndtering av prøver og analyser, da tidligere ordninger med ekstra melkeprøver var dyrt og arbeidskrevende. Besetninger hvor det er påvist høyt/middels innhold av sporer i melken, blir fulgt opp ukentlig fram til prøveresultat av melken viser lavt/ingen vekst. Hensikten med tiltaket er å sikre at melk fra leverandører hvor det er påvist høyt/middels innhold av sporer, raskt blir analysert for å overvåke og se effekt av tiltakene. Resultatene av alle sporeanalyser overføres til TINE Produsentavregning, men kun siste analyseresultatet for hver måned og for hver sportype legges til grunn for kvalitetsbetalingen. Leverandør som får resultat «Middels» eller «Høy» på denne prøven, følges etter reglene opp med analyse neste måned. Ved analyseresultat «lavt/ingen» avsluttes oppfølging, og denne prøven legges til grunn for avregning. Målet er bedre tilrettelegging for evaluering og overvåking for leverandør, TINE Råvare og industrien: Leverandøren får rask tilbakemelding. Høyt/middels analyseresultat legges ikke til grunn for avregning dersom analyse seinere i måneden viser lavt/ingen sporeinnhold. Laboratoriets oppfølging forenkles ved at påvist høyt/middels sporeinnhold medfører automatisk oppfølging inntil resultat viser lavt/ingen vekst. Ved resultat lavt/ingen avsluttes oppfølgingen, og dette blir gjeldende avregningsprøve denne måneden. TINE styrker med dette overvåkingen av råstoffkvaliteten som et av tiltakene i «kampen» mot sporer. Det for å forebygge følgeskader sporer i melk medfører for produktkvaliteten og kvalitetskostnader i industrien. KLAUVSKJÆRING Denne informasjonen stod i Grobladet også, men det er like aktuelt hvert år omtrent på denne tida. Med den varme og milde vinteren så kan en fort begynne å tenke på beite, og da er det igjen aktuelt med klauvskjæring. På finnes det en oversikt over aktive klauvskjærere i vårt distrikt, og nedenfor er de i nærmeste omkrets gjengitt. 21

22 Trond Løfaldli Rindalsskogen / Bjørn Roar Tallerås Svorkmo Odd Svinsås Storås / Ragnhild Kulbrandstad Rennebu Vi anbefaler jevnlig klauvskjæring/kontroll på alle lakterende kyr og drektige kviger, minst en gang i året helst to. Beskjær klauvene til riktig form i god tid før beiteslipp og/eller annet miljøskifte. DEN 1.APRIL OPPHØRER UTSENDING AV PERIODEUTSKRIFTEN OG HELSEUTSKRIFTEN I POSTEN Det er utviklet nye, elektroniske perioderapporter som ligger på medlem.tine.no, under Mine data i Kukontrollen. Her får du oppdatert perioderapport umiddelbart etter registrering, og du kan legge inn egne måltall og se trendutvikling i din buskap. Dersom du likevel ønsker å få tilsendt en papirversjon av perioderapporten i posten, kan du g jøre en av følgende: Ta kontakt med din TINE-rådgiver (nøkkelrådgiver) og få hjelp til å bestille Ta kontakt med Medlemstelefonen og få hjelp til å bestille Er du bruker av medlem.tine.no kan du gå til Mine data i Kukontrollen. Under fanen Medlem kan du bestille papirutskrift i posten. Produsentene som får papirutskrift faktureres med kr 30 pr måned i utskriftsmåneden. Beløpet trekkes på avregningen løpende. Vi vil starte faktureringen i juni, dvs. alle som får utskrift i posten fra 1. juni og utover blir fakturert. I april og mai blir ikke utskrift fakturert. Du kan når som helst avbestille papirutskrift i posten. NYE KONTORLOKALER I MELDAL Kontorlokalene til TINE rådgivning team Orkladal har nå vært i bruk i vel ett halvt år. Vi er 7 rådgivere som har faste kontor der, og så er det ett kontor som er til disposisjon for rådgivere som er innom en gang i blant. I tillegg til kontoret i Meldal er det felleskontor i Molde og Surnadal i distriktet vårt. Samlokalisering av kontor gir mange fordeler med bl.a samarbeid og erfaringsutveksling. Vi prøver å ha felles kontordager, og kan da være å treffes på kontoret. Ellers er vi som tidligere tilgjengelige på telefon og mail. 22

23 OPPDAL AVLØSERLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTET FOR 2013 TIL MEDLEMMENE I OPPDAL AVLØSERLAG. Årsmøtet blir holdt: Sted: Oppdalsporten Tid: Onsdag 9. april 2014 Kl Saksliste: 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av to til å skrive under protokoll. 3. Årsmelding for Regnskap og revisjonsmelding for Arbeidsprogram for Budsjett for Innkomne saker fra medlemmene. 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte. 9. Valg. Årsmøte heves. Generell informasjon og diskusjon om laget. VEL MØTT For styret, Oppdal, den 18. mars Ivar Håker Leder 23

24 Årsmelding for 2013 Etter årsmøte den 4.. april 2013 har Avløserlaget følgende tillitsvalgte. Styret: Leder Ivar Håker Nestleder Olav Ishol Styremedlem Gerd D Gorseth Styremedlem Ivar Strand Styremedlem Rune Hindseth (for avløsere) Varamedlem Øyvind Aalbu Bøe Valgkomite: Leder Medlem Medlem Varamedlem Unni Forbregd Uv Kjell Jostein Loe Lars Helge Sesaker Magne Ivar Lien Årsmøte i 2013 Årsmøte ble holdt sammen med Oppdal Landbruksrådgivning på Skifer Hotel og det var totalt 14 stk med de ansatte. Styremøter Det er holdt 4 styremøter i 2013 og behandlet 18 saker. Kristjan Einarsson ble ansatt som landbruksvikar 11. februar 2013, men sluttet igjen 4. september da han flyttet fra bygda. Hans Petter Uv ble da midlertidig ansatt ut året i hans sted. Morten Engdal ble tilbudt stilling som landbruksvikar fra 1. januar 2014, men hadde oppsigelsestid på 3 mnd og kunne ikke starte før 1. februar Fra 1. februar 2014 er det igjen to landbruksvikarer ansatt i Oppdal Avløserlag. Erik Bjerke og Morten Engdal er begge ansatt som landbruksvikar i 70 % og som landbruksavløser i 30 %. De deler da 1,4 årsverk som landbruksvikar. Medlemsutviklingen Avløserlaget dokumenterer utgiftene for 195 medlemmer, totalt 222. Det er lønnet for kr ,- på ferie og fritid. I tillegg kommer sykdomsavløsning for 57 medlemmer kr ,-. Det er også lønnet kr ,- på skogbruk og kr på andre oppdrag. Arbeidsmiljøet Oppdal Avløserlag leier kontorplass av Felleskjøpet. Døren står åpen for både medlemmer og avløsere hver dag mellom kl 09 og 16. Det er i løpet av året registrert en yrkesskade. Det var ingen langtids- men åtte korttidssykemeldte. 24

25 Fortsatt drift og virksomhetens art Regnskapet er satt opp etter norsk standard kontoplan og resultatet bekrefter at fortsatt drift er til stede. Avløserlaget driver etter selvkostprinsippet. Møter og kurs der laget har deltatt Daglig leder deltok på vårsamling i Norske Landbrukstjenester på Hell. Daglig leder deltok på Lønn- og personaldagen i Trondheim, Infotjenester. Daglig leder og de ansattes representant i styret deltok på høstsamling i Norske Landbrukstjenester på Hell. Sammenligningstall Regnskapstall for Antall lønns og trekkoppgaver Lønnsomsetning Skattetrekk Tilskudd ferie og fritid Tilskudd sykeavløsning Tilskudd landbruksvikar Utlønnigene i avløserlaget tilsvarer 54,5 årsverk som fordeler seg på 44 årsverk på ferie og fritid, 8,5 årsverk på sykeavløsning og 2 årsverk på andre oppdrag. Ivar Håker Olav Ishol Ivar Strand Leder Nestleder Styremedlem Gerd D Gorseth Rune Hindset Hilde Frøiland Hoel Styremedlem Styremedlem Daglig leder 25

26 Resultat Regnskap Regnskap Budsjett Inntekter Lønn ferie og fritid Lønn sykdomsavløsning Lønn andre oppdrag Landbruksvikar Salg av arbeidstøy Tilskudd landbruksvikar Refusjon avløser Sum salgsinntekter Andre inntekter Renteinntekter Sum andre inntekter Sum Inntekter Kostnader Lønnskostnader adm Lønnskostnader tillitsvalgte Lønnskostnader avløsere Lønnskostnader andre oppdrag Lønnskostnader landbruksvikar Sykelønn Forsikringer Gaver ansatte Personalkostnader Annet kjøp Kontorleie Lisensavgifter/dataprogram Andre kontorkostnader Kontorkostnader Kontingenter Kurs/møter Renter/gebyr Andre driftskostnader Skattekostnad Sum kostnader Resultat

27 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt Annen salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Renteinntekter Finanskostnader Rentekostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Balanse Note Eiendeler Immaterielle eie ndeler Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd ,66 Sum bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskudd egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Som egenkapital

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsmøte. Styret Martin Skramstad

Årsmøte. Styret Martin Skramstad ÅRSMELDING 2014 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 27. mars 2015 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding og regnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 2 Innhold Styrets melding 2014... 4 Årsregnskap 2014... 7 Noter 2014... 10 Kontantstrømanalyse... 18 Revisors beretning... 19 Driftsmidler 2014... 21 Maskin... 23 Ettermarked...

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin Coop Romerike SA 10. driftsår Få oversikt over ditt medlemskap på coop.no/minside Vi har pusset opp Min side

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag 1 Etterstad Sør Borettslag Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag Velkommen til generalforsamling onsdag 29. april 2015 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen inneholder

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no Årsberetning 2012 Romedal Almenning www.rasa.no Innhold Dagsorden for årsmøtet... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 14 Balanse pr. 31.12.2012... 15 Kontantstrømoppstilling... 17 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem ÅRSMELDING 2012 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer