Tertialrapport. 1. tertial 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport. 1. tertial 2006"

Transkript

1 Tertialrapport 1. tertial 2006

2 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 48

3 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN 6 2. BRUKERKAPITALEN 9 3. HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN SAMFUNNSKAPITALEN NATUR- OG MILJØKAPITALEN STATISTIKK 19 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. TERTIAL VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2006 SAMT ØKONOMIPLAN , BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 62 OG 63/05 28 VEDLEGG 3: EFFEKTIVISERINGSTILTAK I ØKONOMIPLANEN 36 VEDLEGG 4: LANGSIKTIGE MÅL I KOMMUNEPLAN VEDLEGG 5: STRATEGISKE MÅL VEDLEGG 6: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 41 VEDLEGG 7: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 48

4 Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2006 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2006, 1. januar 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av effektiviseringstiltak i økonomiplanen, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog, status for arbeidet med langsiktige mål m.m. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, pr. 31. desember 2005, i årsberetningen. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett. Sørumsand, mai 2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 48

5 Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) Aktiva Finanskapital Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Gjeld Egenkapital Brukerkapital Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Humankapital Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Omdømme Strukturkapital Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Samfunnskapital Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Natur- og miljøkapital Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 48

6 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2006 pr Kolonnen for revidert budsjett 2006 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 15,6 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr merknadene i vedlegget. Helse- og sosialseksjonen og kulturseksjonen har iverksatt tiltak for å sikre kontroll med seksjonens økonomi. Forøvrig rapporterer ingen av seksjonene avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 91,4 mill mot budsjettert 87,0 mill. Skatteinngangen ligger dermed 4,4 mill høyere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial tyder på at seksjonene fortsatt har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Måltallet for årets regnskapsmessige resultat bør derfor være innen rekkevidde. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2006 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 48

7 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,3 % ,0 % 31 Avgiftsfritt salg ,1 % ,2 % 32 Brukerbetaling ,4 % ,9 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,2 % ,8 % Tilskudd fra staten ,0 % ,9 % 36 Leieinntekter ,3 % ,4 % 39 Andre driftsinntekter: Øremerkede statstilskudd ,9 % ,0 % Andre tilskudd og refusjoner ,4 % ,8 % Sum inntekter ,3 % ,1 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 45 Overføringer til private ,1 % ,3 % 46 Overføringer til lag/org ,7 % ,1 % 47 Interkom. selskaper, kom. foretak m.v ,4 % ,9 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,1 % ,7 % Sum overføringer, tilskudd ,1 % ,0 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,3 % ,1 % 51 Lønn til ansatte ,8 % ,0 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,3 % ,8 % 54 Avgift, pensjon ,1 % ,5 % 58 Offentlige refusjoner ,0 % Andre personalkostnader ,3 % ,3 % Sum lønnskostnader ,0 % ,8 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,2 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,3 % ,8 % 63 Kostnader lokaler ,8 % ,9 % 65 Inventar og utstyr ,6 % ,6 % 66 Vedlikehold ,3 % ,8 % 67 Fremmede tjenester ,6 % ,3 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,8 % ,0 % 69 Telefon, porto m.v ,7 % ,9 % 70 Drift egne transportmidler ,3 % ,9 % 71 Reiser, diett m.v ,3 % ,4 % 73 Representasjon, bevertning ,3 % ,3 % 74 Kontingenter ,3 % ,4 % 75 Forsikringer ,3 % ,0 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) ,6 % ,3 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,3 % ,9 % Sum andre driftskostnader ,3 % ,3 % DRIFTSRESULTAT ,2 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 48

8 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,7 % ,6 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,7 % ,6 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter ,3 % ,9 % 85 Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn ,3 % ,3 % Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT MERKNADER: Ved utgangen av april er periodisert årsresultat 15,6 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 7,3 mill i merinntekter. Skatteinngangen ligger 4,4 mill høyere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 4,0 mill, som må sees i sammenheng med merinntekter (statstilskudd private barnehager) og med merforbruk på sosialhjelp. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 5,5 mill (før effekten av årets lønnsoppgjør er kjent). Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 3,1 mill. Vurdering: De avvikene som kan registreres gir foreløpig ikke grunnlag for å kunne trekke konklusjoner om årets resultat. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 48

9 2. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 1. tertial. Helse- og sosialseksjonen, barnevernseksjonen og barnehageseksjonen rapporterer at de arbeider med forbedringstiltak basert på resultatene fra undersøkelsene i Klageordning for innbyggerne/ris og ros Det er lite utvikling i bruk av denne ordningen. Innbyggere tar like gjerne kontakt via e-post, spørsmål og svar eller telefon. Sørum Kommunalteknikk KF har mottatt 141 brukerhenvendelser hvorav 138 er relatert til veivedlikehold og veilys. 43 er relatert til veilys og 93 er relatert til brøyting/strøing. Sammenlignet med de siste års vintre har det i år vært veldig mye snø. Allikevel har antall klager vært vesentlig lavere enn tidligere år. Dette kan skyldes at det har vært mer stabile temperaturer og dermed mindre is på veiene, men også at tjenestene har blitt utført på en bedre måte. Tjenesteproduksjonen I barnehageseksjonen er det stort press på barnehageutbygging. Sørumsand barnehage åpnet i februar med 100 nye plasser. Østby barnehage ble overført til den nye barnehagen. Familiebarnehageenheten i Trekanten barnehage ble samtidig nedlagt og barna ble tilbudt plass i Sørumsand barnehage. Disse to enhetene utgjorde 16 kommunale plasser. Camembert n barnehage åpnet i nye lokaler i mars med ca. 80 plasser. Det er åpnet to nye familiebarnehager (Knoll og Tott) på Sørumsand. Dette gir 10 nye plasser. Frogner barnehage har utvidet med 6 nye plasser dersom barna er over 3 år. Det arbeides med å etablere nye midlertidige plasser for barnehageåret 2006/2007, 2. etasje på Sørvald alderspensjonat er et alternativ. Trygge barnehager har levert inn rammesøknad for ny 5-avdelings barnehage på Lindeberg. Fylkesmannen har gitt Sørum kommune medhold i saken om ekspropriasjon av barnehagetomt på Hekseberg. Ny barnehage i midtbygda er vedtatt plassert på arealer tilstøtende Sørum barneskole, og varsel om oppstart regulering er igangsatt. I forprosjektet vedrørende utvidelse av Trekanten barnehage arbeides det med kjøp av arealer. Samordnet opptakt til kommunale og private barnehager er gjennomført. Det er 253 barn med barnehageplass i kommunen. Det gir Sørum er dekningsprosent totalt på 75,9 %. Det er totalt 122 barn på venteliste, 75 under og 47 over 3 år. Barnevernseksjonen har mottatt 35 nye meldinger om bekymring for barn og ungdom. Antall henvendelser til seksjonen fortsetter å øke. I tillegg arbeides det fortsatt med mange av sakene som var nye i Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av dette tertial er 145. Dette er det høyeste antall saker som barnevernseksjonen i Sørum har hatt noen gang. 30 av dem er undersøkelser som det ennå ikke er konkludert i. Fristoversittelser er en utfordring. Av de 35 meldingene som er mottatt er 5 (14 %) saker ikke konkludert innen fristen på 1 uke. Det er konkludert i 16 undersøkelser i perioden. 4 saker (25 %) har oversittet fristen. Det er ulike årsaker til fristoversittelsene. Det skyldes manglende kapasitet i seksjonen bl.a. pga sykefravær, men også behovet for å ha utdypende møte og motivasjonsarbeid i familiene før konklusjon trekkes. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 48

10 Av de 16 undersøkelsene ble 5 saker (31 %) konkludert med henleggelse, mens det ble iverksatt tiltak i de 11 resterende (69 %). Det er fattet ett akuttvedtak i perioden. To saker har vært tatt opp til behandling i Fylkesnemnda for sosial saker. Kommunen fikk medhold i begge sakene. I helse- og sosialseksjonen har Sørum arbeids- og aktivitetssenter registrert en økende etterspørsel etter tjenester særlig fra utegruppa og Cafe Rabiat. Kunder og brukere av cafeen er fornøyde. Kreativt verksted er språktreningsplass for de burmesiske munkene. Tjenester til funksjonshemmede har fått 5 nye brukere i perioden. Gjennom Triogruppen har det vært arrangert møte for foresatte og ansatte vedr. sex og samliv for psykisk utviklingshemmede. Det arbeides systematisk med etableringen av NAV i Sørum. Styringsgruppe og prosjektgruppe med deltakelse fra trygdekontor og arbeidskontor er etablert. I helsefremmende virksomhet er arbeidet med psykososiale problemer hos barn og unge styrket med nyopprettet fagkonsulentstilling på psykiatrimidler. Grunnet langtidssykemelding i hele perioden er tjenestetilbudet redusert i Frognerdistriktet. Den store tilflyttingen av barn fortsetter i 2006, 83 stk. i 1. tertial. Dette gjør det vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende tjenestetilbud. Både på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten registreres et økende behov for videre oppfølging av barna. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) er det nå i tråd med Agenda-rapporten opprettet 5 kortidsplasser ved Sørum sykehjem, samt en korttidsplass ved Fjuk bofellesskap. Seksjonen har i perioder hatt ledige institusjonsplasser både ved Sørum sykehjem og Blaker aldershjem. I tildelingsenheten er det tilsatt en jurist som skal bidra til å kvalitetssikre saksbehandlingen ved tildeling av tjenester. I kulturseksjonen fortsetter biblioteket sitt samarbeid med skolene om lese- og skriveprosjekt og informasjon om biblioteket. Biblioteket har bistått Sørumsand skole med innføringen av bibliofil og katalogisering av skolens bøker. Biblioteket har tatt i bruk innkjøpsmodulen. Dette vil lette reserveringene for publikum. Nye innkjøp vil være synlige fra katalogen slik at brukerne kan reservere hjemmefra. På kulturfabrikken har ca 100 elever fått instrumentalundervisning på sang, gitar, piano og fiolin. Disse deltar med kortere og lengre underholdningsinnslag på en rekke arrangementer rundt i kommunen. Det selges timer og dirigenttjenester til skolekorpsene og til Lotusbandet. 90 elever deltar på kunstverkstedet. Ca 180 elever står på venteliste. Konsertprosjektet Ung jazz er gjennomført i samarbeid med jazzklubben. Kulturfabrikken har produsert egen Mozartforestilling som har vært vist for alle grunnskoleelever. I helsebygget øver to rockeband hver sin dag i uken. I vinterferien var det åpen hall i Bingsfosshallen med instruktør i klatrerommet, Haugtun skole med tilbud til barn fra 4. klasse om å lage sin egen karnevalsmaske, og det ble arrangert karneval i ungdomskafeen på Bruvollen. I grunnskolen er mye av fokuset på skoleutbygging og rehabilitering. Så langt er det ikke rapportert om forsinkelser, det betyr at barneskolene tas i bruk til skolestart skoleåret 2006/07 og Bingsfoss ungdomsskole i mars Flytteprosessen på Bingsfoss gikk veldig fint og etter planen. Bingsfoss ungdomskole har også gjennomført digital prøveeksamen med henblikk på å gjennomføre full grunnskoleeksamen digitalt våren Utearealet mellom Frogner og Melvold er påbegynt og vil stå ferdig Heldagsskoletilbudet på Haugtun skole er videreført i perioden, men det koster ca på årsbasis og vurderes avviklet på grunn av den trange økonomien i grunnskoleseksjonen. Haugtun og Sørumsand skoler har gjennomført forsøk med fleksibel vinterferie, tilbakemeldinga fra foreldre så langt er positive. På Haugtun skole har den nye ballbingen vært islagt og vært mye brukt i skoletid og på fritiden. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 48

11 Melvold ungdomsskole har inngått en samarbeidsavtale med Jessheim videregående skole om programfag til valg og matematikk. Elever fra Melvold tilbys å starte med 1MX, med mulighet til å melde seg til eksamen som privatist. Skolen har gjennomført det tradisjonelle evalueringsmøtet hvor alle foreldre, elever og lærere er invitert. PPT har mottatt 15 nye henvisninger i dette tertialet. Det er et høyt antall sammenlignet med samme periode i I plan- og utbyggingsseksjonen er arbeidspresset stort på grunn av stor aktivitet og vakanse i stillinger. Dialog og informasjon Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy, og alle ser fram til at ny webløsning er på lufta. I skoler og barnehager gis jevnlig ut informasjonsaviser. Alle seksjonene utvikler brosjyrer om ulike tiltak og tjenester. Informasjon til innbyggerne inngår i den reklamefinansierte avisen Sørumbladet. Sørum kommunalteknikk KF har avholdt 3 møter med berørte grunneiere i forbindelse med oppstart av prosjekter. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 48

12 3. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Kompetanseutvikling Lederutviklingsprogram - SAMFUNNSBYGGEREN UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LEDERE, kunnskapsløftet i grunnskolen, hjelpepleierutdanning i PRO er de største satsingene i 2005 og Strategisk kompetanseutviklingsplan er rullert. Vedtatte kompetanseplaner følges opp. I 1. tertial er det gjennomført 991 kompetansedager, hvorav 62 % internt og 38 % eksternt. Medarbeidere har bidratt med 17,5 dagsverk til opplæring av kollegaer. Av tiltak nevnes: Nytilsattes dag. Veiledning/informasjon om web-versjonen av saksbehandlingssystemet Kontor 2000 for 112 ledere og medarbeidere og opplæring i samme system. Del av Samfunnsbyggeren. I henhold til strategisk kompetanseutviklingsplan er det inngått avtale om opplæring i datakortet for seksjonsledere og virksomhetsledere. Kompetansekartlegging er gjennomført. Selve opplæringen vil starte opp i juni. I PRO har 4 medarbeidere tatt fagprøve for hjelpepleierutdanning med svært gode resultater. I forbindelse med hjelpepleierutdanningen har elevene hatt praksisperiode ved annen virksomhet enn sin egen arbeidsplass. Det oppfattes som svært utbytterikt. Kostnader ved utdanningen er delvis finansiert gjennom statlige tilskudd, mens alle vikarutgifter er belastet egen seksjon. I barnevernseksjonen har en medarbeider deltatt på kompetanseutvikling i 4 dager gjennom det statlige prosjektet Nettverkterapeutisk tiltak (NTT), som støtter opp under seksjonens strategiske mål om å dreie ressurser til familiebaserte tiltak. I barnehagene er det gitt innføring/opplæring i bruk av IKT-verktøy sammen med barna og i språkutvikling. Personalet Pr var det 855 tilsatte som utgjør 677 årsverk. Tallet inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. Personalomsetningen var på 2,8 % mot 3,3 i 1. tertial i Det er behandlet 58 tilsettingssaker. Det er foretatt en justering av tilsettingsprosessen i arbeidsgiverplattformen. Gjennomsnittsalderen er 45 år. Pr var 3,4 årsverk på KLP-pensjon på AFP. Det er det samme tallet som i Ved utganen av perioden er det registrert løse timer, dvs timer lønnet over timelister. I 2005 var tallet timer. Det er et mål å få redusert dette ved å få vikarer som er tilsatt over litt lengre tid over på fastlønn. PLU har to vakante stillinger og har arbeidet intenst med å skaffe nye medarbeidere. Barnevernseksjonen har hatt høyt sykefravær i perioden. På grunn av det høye meldingsantallet, totalt antall saker, sykemelding og frister, har seksjonen også i dette tertiale sett seg nødt til å kjøpe konsulenthjelp til å avhjelpe noe av arbeidsoppgavene. I løpet av perioden er det ansatt to nye medarbeidere. En tiltrer i mai mens en tiltrer 1. august. En medarbeider som har vært på langtidsfravær er innvilget permisjon fra Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 48

13 Sykefraværet Sykefraværet pr er 9,47 %. Tallet på tilsvarende tidspunkt i 2005 var 8,5 %. Dette er en økning på ca 1 %. Vi finner den samme utviklingen i hele kommunesektoren og i Norge som sådan. Det er lavt egenmeldt sykefravær og lavt korttidsfravær. Det er langtidsfravær over 56 dager som utgjør hovedtyngden av fraværet. I helse- og sosialseksjonen har antall langtidssykemeldte gått ned i slutten av perioden. Noen er tilbake i jobb, andre har sluttet. Det har vært noe overtidsarbeid grunnet flere ubesatte deltidsstillinger. I PRO var det et nedadgående sykefravær i første del av perioden, men det er nå igjen stigende. Det settes igjen økt fokus på igangsatte sykefraværsprosjekter, som skal avsluttes på slutten av året. I grunnskolen har sykefraværet over lang tid vært lavt, men viser nå en stigende tendens og må derfor vies større oppmerksomhet. Behovet for omplassering av lærere er stigende, og det er opprettet to stilinger til å ivareta dette behovet. Arbeidsmiljøet Den årlige medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar og er omtalt i årsberetningen for I løpet av 1. tertail skal alle virksomheter utarbeide HMS-handlingsplan på bakgrunn av sine resultater. Forslagsordningen Pr var det registrert 112 forslag. De fleste forslag relatert til egen virksomhet dreier seg om å forbedre og effektivisere egne rutiner og arbeidsmiljø. Forslag som en sender til andre dreier seg fortsatt om forhold relatert til bygningsmassen/eiendomsforetaket og felles rutiner. Det er fortsatt et forbedringspotensial i organisasjonen i å få medarbeidere til å bruke forslagsordningen aktivt som en medvirkningsarena og å få gjennomført alle forslagene raskt. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 48

14 4. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av totalt 731 arbeidsmål for hele 2006 er 104 gjennomført i 1. tertial, dvs. ca 14 %. De siste årene har det vært et økt fokus på sammenhengen mellom de ulike nivåene i kommunens målhierarki. Resultatet er at arbeidsmålene er knyttet tydeligere opp mot overordnede strategiske mål og fokusområder. I grunnskoleseksjonen for eksempel er effekten av målene at skolene er i ferd med å kunne implementere Kunnskapsløftet, og at flere skoler er i ferd med å ta i bruk It s learning som læringsplattform. I PRO er forbedringer av rutiner, ernæring, pårørendearbeid områder for utvikling av arbeidsmål. Rehabiliteringsavdelingen hadde mål om å arrangere Åpen dag, noe som var svært vellykket med mange besøkende, og som nå kommer til bli arrangert jevnlig. I PLU er mange av arbeidsmålene knyttet til kommuneplanarbeidet, og til vannbruksplan og utslipp fra boliger. I kulturseksjonen har det ført til at biblioteket har tatt i bruk en ny modul som øker servicen for brukerne. På grunn av arbeidspresset har det vært lite arbeid med arbeidsmålene denne perioden i barnevernseksjonen. Kvalitet Resertifisering av kvalitetssystemet for kommunen og de tre kommunale foretakene ble gjennomført i februar 2006, og sertifikatet er forlenget for tre nye år. Det ble ikke utstedt avvik, men det ble gitt anmerkninger på en del områder som må følges opp slik at det ikke utvikler seg til avvik. Selv om det er stort fokus på forbedringsprosessene og en jevn økning i bruken, er det fortsatt underrapportering av avvik. Resultatmålet om at hver medarbeider skal rapportere to avvik og to forslag i forhold til egen virksomhet står derfor ved lag. Det er registrert 791 avvik så langt. Helse- og sosialseksjonen ved tiltak og tjenester for funksjonshemmede utmerker seg ved aktiv bruk av avviksordningen. De bruker ordningen i forhold til gjennomføring av dagsplanfestede aktiviteter, medisinkompetanse og manglende dokumentasjon av utført arbeid. Spesielt avvikene på manglende medisinkompetanse er en stor utfordring. Det betyr at alle opplæringsmuligheter må utnyttes og intern opplæring må vurderes. Øvrige avvik dreier seg mye om fristoversittelser og andre rutinebrudd. PRO viser en økt aktivitet Det er fortsatt avvik på medikamenthåndtering som går på feildosering. Det legges stor vekt på å få medarbeiderne til å melde avvik på utførelse av eget arbeide. Det anses å være god læring å se egne feil, og det blir også mer forpliktende oppfølging derom egne avvik blir meldt. I barnehageseksjonen dreier avvikene seg mest om svikt i rutiner og manglende oppfølging, det samme gjelder i barnevernseksjonen. I servicesenteret dreier ca 200 avvik seg om feil og mangler i fakturabehandlingen. Når nytt økonomisystem er implementert i organisasjonen, forventes det at det blir en betydelig bedring på dette området. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen. Dette gjelder både arbeidet med å oppdatere og effektivisere selve driften og å gjennomføre utviklingsarbeidet som ligger i å ta i bruk IKT som verktøy i dialog/kommunikasjon med innbyggere og for å lette hverdagen for medarbeidere. Sak- og arkivsystemet Kontor 2000 er oppgradert til å kunne ta imot elektroniske søknader og e-post. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 48

15 Arbeidet med ny webløsning for Sørum kommune er i full gang. Lanseringen er satt til 15. juni. I januar startet arbeidet med innføring av nytt økonomi-, lønns- & personalsystem. Alle maskiner og programvare er på plass, og det arbeides med å få inn grunndata. Viktige arbeidsoppgaver for ITavdelingen er å påse at kommunikasjon mellom alle enheter fungerer. Innlegging av grunndata og oppbygging av systemet ivaretas av økonomi- og personalstaben. Økonomimodulen lanseres først for de kommunale foretakene og deretter for resten av kommunen. Driftsstart i eiendomsselskapet i mai; i hele organisasjonen pr Lansering av lønnsmodulen er Ehandelsprosjektet som ble etablert i 2005 integreres i økonomisystemet i løpet av mai. Det er ansatt en ny medarbeider i IT-avdelingen som vil få driftansvar for de nye fellessystemene (økonomi, lønn & personal) samt delta i avdelingens øvrige driftsarbeid. Ytre virksomheter er knyttet opp med bredbånd. Forbedret sikkerhetsløsning er under arbeid og vil være ferdigstilt før sommerferien. For å øke effektiviseringen og resursbruken har IT-avdelingen innført et nytt helpdesk-system. Prosjektet er foreløpig på pilotstadiet, men det planlegges at systemet vil lanseres i løpet av sommeren. Det er utlyst anbud på IP-telefoni. Innleveringsfrist for leverandørene er den 19. mai. Arbeidet videre vil være å evaluere anbudene, samt planlegge den videre innføringen av IP-telefoni i Sørum kommune. Organisasjonen Det er ingen store endringer i organisasjonen i 1. tertial. Evalueringsrapport om de kommunale foretakene er oversendt styrene for behandling. Sak fremmes for kommunestyret i juni I forbindelse med åpning av Sørumsand barnehage i februar ble kommunestyrevedtaket om virksomhetsoverdragelse for avdeling Østby i Trekanten barnehage til Sørumsand barnehage effektuert. I helse- og sosialseksjonen ble driften av Cafe Rabiat overført fra psykiatritjenesten til arbeids- og aktivitetssenteret i mars. I PRO er hjemmetjenesten blitt organisert som tre distrikter, Sørum, Frogner og Sørvald. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten er nå integrert i distriktene. Sørum kommunale eiendomsselskap KF/byggeprosjekter Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på Bingsfoss ungdomsskole: Byggestart mars Frogner skole: Utbyggingen er i gang. Ferdigstilles til skolestart Sørumsand skole: Utbyggingen er i gang. Ferdigstilles til skolestart Sørvald alderspensjonat: Forprosjekt er utredet. Politisk sak er vedtatt og prosjektgruppe er nedsatt. Videre utredninger er igangsatt. Nordli barnehage: Forprosjekt er utredet. Avventer ny politisk behandling. Kuskerud: Restaureringen pågår. Ferdigstilt Foretakene flyttet inn før påske. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I første tertial 2006 har IINR fått på plass nye rammeavtaler på veilys, fasttelefoni, ventilasjonsfilter, kontor- og datarekvisita, kopipapir og trykksaker. Arbeidet med nye avtaler på kjøp og leasing av biler, tingskadeforsikringer, kjøkkenutstyr og kjemikalier har startet opp. Avtalen på kjøp og leasing av biler er ny i regi av IINR. Avtalene vi tidligere har benyttet oss av var inngått av Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har ikke lenger den sentrale posisjonen de tidligere hadde med tanke på fellesavtaler. IINR velger derfor å gjennomføre denne konkurransen i egen regi på vegne av de syv deltakerkommunene. Konkurransen på kjemikalier til renseanlegg og vannverk gjennomføres i samarbeid med Interkommunal innkjøpsordning Øvre Romerike samt Skedsmo og Lørenskog kommuner. Her vil også NRV/RA2 delta i konkurransen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 48

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Oppstart av Lier frisklivssentral. Tidsreisen nytt sommerferietilbud for barn.

Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Oppstart av Lier frisklivssentral. Tidsreisen nytt sommerferietilbud for barn. Årsrapport 2014 Noen glimt fra året som gikk Oppstart av Lier frisklivssentral. Inspirasjonsprisen delt ut for første gang. Arbeid med masterplan og strategisk plattform for fjordbyen. Tidsreisen nytt

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer