Tertialrapport. 1. tertial 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport. 1. tertial 2006"

Transkript

1 Tertialrapport 1. tertial 2006

2 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 48

3 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN 6 2. BRUKERKAPITALEN 9 3. HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN SAMFUNNSKAPITALEN NATUR- OG MILJØKAPITALEN STATISTIKK 19 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. TERTIAL VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2006 SAMT ØKONOMIPLAN , BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 62 OG 63/05 28 VEDLEGG 3: EFFEKTIVISERINGSTILTAK I ØKONOMIPLANEN 36 VEDLEGG 4: LANGSIKTIGE MÅL I KOMMUNEPLAN VEDLEGG 5: STRATEGISKE MÅL VEDLEGG 6: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 41 VEDLEGG 7: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 48

4 Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2006 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2006, 1. januar 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av effektiviseringstiltak i økonomiplanen, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog, status for arbeidet med langsiktige mål m.m. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, pr. 31. desember 2005, i årsberetningen. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett. Sørumsand, mai 2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 48

5 Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) Aktiva Finanskapital Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Gjeld Egenkapital Brukerkapital Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Humankapital Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Omdømme Strukturkapital Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Samfunnskapital Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Natur- og miljøkapital Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 48

6 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2006 pr Kolonnen for revidert budsjett 2006 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 15,6 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr merknadene i vedlegget. Helse- og sosialseksjonen og kulturseksjonen har iverksatt tiltak for å sikre kontroll med seksjonens økonomi. Forøvrig rapporterer ingen av seksjonene avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 91,4 mill mot budsjettert 87,0 mill. Skatteinngangen ligger dermed 4,4 mill høyere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial tyder på at seksjonene fortsatt har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Måltallet for årets regnskapsmessige resultat bør derfor være innen rekkevidde. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2006 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 48

7 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,3 % ,0 % 31 Avgiftsfritt salg ,1 % ,2 % 32 Brukerbetaling ,4 % ,9 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,2 % ,8 % Tilskudd fra staten ,0 % ,9 % 36 Leieinntekter ,3 % ,4 % 39 Andre driftsinntekter: Øremerkede statstilskudd ,9 % ,0 % Andre tilskudd og refusjoner ,4 % ,8 % Sum inntekter ,3 % ,1 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 45 Overføringer til private ,1 % ,3 % 46 Overføringer til lag/org ,7 % ,1 % 47 Interkom. selskaper, kom. foretak m.v ,4 % ,9 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,1 % ,7 % Sum overføringer, tilskudd ,1 % ,0 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,3 % ,1 % 51 Lønn til ansatte ,8 % ,0 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,3 % ,8 % 54 Avgift, pensjon ,1 % ,5 % 58 Offentlige refusjoner ,0 % Andre personalkostnader ,3 % ,3 % Sum lønnskostnader ,0 % ,8 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,2 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,3 % ,8 % 63 Kostnader lokaler ,8 % ,9 % 65 Inventar og utstyr ,6 % ,6 % 66 Vedlikehold ,3 % ,8 % 67 Fremmede tjenester ,6 % ,3 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,8 % ,0 % 69 Telefon, porto m.v ,7 % ,9 % 70 Drift egne transportmidler ,3 % ,9 % 71 Reiser, diett m.v ,3 % ,4 % 73 Representasjon, bevertning ,3 % ,3 % 74 Kontingenter ,3 % ,4 % 75 Forsikringer ,3 % ,0 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) ,6 % ,3 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,3 % ,9 % Sum andre driftskostnader ,3 % ,3 % DRIFTSRESULTAT ,2 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 48

8 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,7 % ,6 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,7 % ,6 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter ,3 % ,9 % 85 Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn ,3 % ,3 % Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT MERKNADER: Ved utgangen av april er periodisert årsresultat 15,6 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 7,3 mill i merinntekter. Skatteinngangen ligger 4,4 mill høyere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 4,0 mill, som må sees i sammenheng med merinntekter (statstilskudd private barnehager) og med merforbruk på sosialhjelp. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 5,5 mill (før effekten av årets lønnsoppgjør er kjent). Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 3,1 mill. Vurdering: De avvikene som kan registreres gir foreløpig ikke grunnlag for å kunne trekke konklusjoner om årets resultat. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 48

9 2. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 1. tertial. Helse- og sosialseksjonen, barnevernseksjonen og barnehageseksjonen rapporterer at de arbeider med forbedringstiltak basert på resultatene fra undersøkelsene i Klageordning for innbyggerne/ris og ros Det er lite utvikling i bruk av denne ordningen. Innbyggere tar like gjerne kontakt via e-post, spørsmål og svar eller telefon. Sørum Kommunalteknikk KF har mottatt 141 brukerhenvendelser hvorav 138 er relatert til veivedlikehold og veilys. 43 er relatert til veilys og 93 er relatert til brøyting/strøing. Sammenlignet med de siste års vintre har det i år vært veldig mye snø. Allikevel har antall klager vært vesentlig lavere enn tidligere år. Dette kan skyldes at det har vært mer stabile temperaturer og dermed mindre is på veiene, men også at tjenestene har blitt utført på en bedre måte. Tjenesteproduksjonen I barnehageseksjonen er det stort press på barnehageutbygging. Sørumsand barnehage åpnet i februar med 100 nye plasser. Østby barnehage ble overført til den nye barnehagen. Familiebarnehageenheten i Trekanten barnehage ble samtidig nedlagt og barna ble tilbudt plass i Sørumsand barnehage. Disse to enhetene utgjorde 16 kommunale plasser. Camembert n barnehage åpnet i nye lokaler i mars med ca. 80 plasser. Det er åpnet to nye familiebarnehager (Knoll og Tott) på Sørumsand. Dette gir 10 nye plasser. Frogner barnehage har utvidet med 6 nye plasser dersom barna er over 3 år. Det arbeides med å etablere nye midlertidige plasser for barnehageåret 2006/2007, 2. etasje på Sørvald alderspensjonat er et alternativ. Trygge barnehager har levert inn rammesøknad for ny 5-avdelings barnehage på Lindeberg. Fylkesmannen har gitt Sørum kommune medhold i saken om ekspropriasjon av barnehagetomt på Hekseberg. Ny barnehage i midtbygda er vedtatt plassert på arealer tilstøtende Sørum barneskole, og varsel om oppstart regulering er igangsatt. I forprosjektet vedrørende utvidelse av Trekanten barnehage arbeides det med kjøp av arealer. Samordnet opptakt til kommunale og private barnehager er gjennomført. Det er 253 barn med barnehageplass i kommunen. Det gir Sørum er dekningsprosent totalt på 75,9 %. Det er totalt 122 barn på venteliste, 75 under og 47 over 3 år. Barnevernseksjonen har mottatt 35 nye meldinger om bekymring for barn og ungdom. Antall henvendelser til seksjonen fortsetter å øke. I tillegg arbeides det fortsatt med mange av sakene som var nye i Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av dette tertial er 145. Dette er det høyeste antall saker som barnevernseksjonen i Sørum har hatt noen gang. 30 av dem er undersøkelser som det ennå ikke er konkludert i. Fristoversittelser er en utfordring. Av de 35 meldingene som er mottatt er 5 (14 %) saker ikke konkludert innen fristen på 1 uke. Det er konkludert i 16 undersøkelser i perioden. 4 saker (25 %) har oversittet fristen. Det er ulike årsaker til fristoversittelsene. Det skyldes manglende kapasitet i seksjonen bl.a. pga sykefravær, men også behovet for å ha utdypende møte og motivasjonsarbeid i familiene før konklusjon trekkes. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 48

10 Av de 16 undersøkelsene ble 5 saker (31 %) konkludert med henleggelse, mens det ble iverksatt tiltak i de 11 resterende (69 %). Det er fattet ett akuttvedtak i perioden. To saker har vært tatt opp til behandling i Fylkesnemnda for sosial saker. Kommunen fikk medhold i begge sakene. I helse- og sosialseksjonen har Sørum arbeids- og aktivitetssenter registrert en økende etterspørsel etter tjenester særlig fra utegruppa og Cafe Rabiat. Kunder og brukere av cafeen er fornøyde. Kreativt verksted er språktreningsplass for de burmesiske munkene. Tjenester til funksjonshemmede har fått 5 nye brukere i perioden. Gjennom Triogruppen har det vært arrangert møte for foresatte og ansatte vedr. sex og samliv for psykisk utviklingshemmede. Det arbeides systematisk med etableringen av NAV i Sørum. Styringsgruppe og prosjektgruppe med deltakelse fra trygdekontor og arbeidskontor er etablert. I helsefremmende virksomhet er arbeidet med psykososiale problemer hos barn og unge styrket med nyopprettet fagkonsulentstilling på psykiatrimidler. Grunnet langtidssykemelding i hele perioden er tjenestetilbudet redusert i Frognerdistriktet. Den store tilflyttingen av barn fortsetter i 2006, 83 stk. i 1. tertial. Dette gjør det vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende tjenestetilbud. Både på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten registreres et økende behov for videre oppfølging av barna. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) er det nå i tråd med Agenda-rapporten opprettet 5 kortidsplasser ved Sørum sykehjem, samt en korttidsplass ved Fjuk bofellesskap. Seksjonen har i perioder hatt ledige institusjonsplasser både ved Sørum sykehjem og Blaker aldershjem. I tildelingsenheten er det tilsatt en jurist som skal bidra til å kvalitetssikre saksbehandlingen ved tildeling av tjenester. I kulturseksjonen fortsetter biblioteket sitt samarbeid med skolene om lese- og skriveprosjekt og informasjon om biblioteket. Biblioteket har bistått Sørumsand skole med innføringen av bibliofil og katalogisering av skolens bøker. Biblioteket har tatt i bruk innkjøpsmodulen. Dette vil lette reserveringene for publikum. Nye innkjøp vil være synlige fra katalogen slik at brukerne kan reservere hjemmefra. På kulturfabrikken har ca 100 elever fått instrumentalundervisning på sang, gitar, piano og fiolin. Disse deltar med kortere og lengre underholdningsinnslag på en rekke arrangementer rundt i kommunen. Det selges timer og dirigenttjenester til skolekorpsene og til Lotusbandet. 90 elever deltar på kunstverkstedet. Ca 180 elever står på venteliste. Konsertprosjektet Ung jazz er gjennomført i samarbeid med jazzklubben. Kulturfabrikken har produsert egen Mozartforestilling som har vært vist for alle grunnskoleelever. I helsebygget øver to rockeband hver sin dag i uken. I vinterferien var det åpen hall i Bingsfosshallen med instruktør i klatrerommet, Haugtun skole med tilbud til barn fra 4. klasse om å lage sin egen karnevalsmaske, og det ble arrangert karneval i ungdomskafeen på Bruvollen. I grunnskolen er mye av fokuset på skoleutbygging og rehabilitering. Så langt er det ikke rapportert om forsinkelser, det betyr at barneskolene tas i bruk til skolestart skoleåret 2006/07 og Bingsfoss ungdomsskole i mars Flytteprosessen på Bingsfoss gikk veldig fint og etter planen. Bingsfoss ungdomskole har også gjennomført digital prøveeksamen med henblikk på å gjennomføre full grunnskoleeksamen digitalt våren Utearealet mellom Frogner og Melvold er påbegynt og vil stå ferdig Heldagsskoletilbudet på Haugtun skole er videreført i perioden, men det koster ca på årsbasis og vurderes avviklet på grunn av den trange økonomien i grunnskoleseksjonen. Haugtun og Sørumsand skoler har gjennomført forsøk med fleksibel vinterferie, tilbakemeldinga fra foreldre så langt er positive. På Haugtun skole har den nye ballbingen vært islagt og vært mye brukt i skoletid og på fritiden. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 48

11 Melvold ungdomsskole har inngått en samarbeidsavtale med Jessheim videregående skole om programfag til valg og matematikk. Elever fra Melvold tilbys å starte med 1MX, med mulighet til å melde seg til eksamen som privatist. Skolen har gjennomført det tradisjonelle evalueringsmøtet hvor alle foreldre, elever og lærere er invitert. PPT har mottatt 15 nye henvisninger i dette tertialet. Det er et høyt antall sammenlignet med samme periode i I plan- og utbyggingsseksjonen er arbeidspresset stort på grunn av stor aktivitet og vakanse i stillinger. Dialog og informasjon Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy, og alle ser fram til at ny webløsning er på lufta. I skoler og barnehager gis jevnlig ut informasjonsaviser. Alle seksjonene utvikler brosjyrer om ulike tiltak og tjenester. Informasjon til innbyggerne inngår i den reklamefinansierte avisen Sørumbladet. Sørum kommunalteknikk KF har avholdt 3 møter med berørte grunneiere i forbindelse med oppstart av prosjekter. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 48

12 3. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Kompetanseutvikling Lederutviklingsprogram - SAMFUNNSBYGGEREN UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LEDERE, kunnskapsløftet i grunnskolen, hjelpepleierutdanning i PRO er de største satsingene i 2005 og Strategisk kompetanseutviklingsplan er rullert. Vedtatte kompetanseplaner følges opp. I 1. tertial er det gjennomført 991 kompetansedager, hvorav 62 % internt og 38 % eksternt. Medarbeidere har bidratt med 17,5 dagsverk til opplæring av kollegaer. Av tiltak nevnes: Nytilsattes dag. Veiledning/informasjon om web-versjonen av saksbehandlingssystemet Kontor 2000 for 112 ledere og medarbeidere og opplæring i samme system. Del av Samfunnsbyggeren. I henhold til strategisk kompetanseutviklingsplan er det inngått avtale om opplæring i datakortet for seksjonsledere og virksomhetsledere. Kompetansekartlegging er gjennomført. Selve opplæringen vil starte opp i juni. I PRO har 4 medarbeidere tatt fagprøve for hjelpepleierutdanning med svært gode resultater. I forbindelse med hjelpepleierutdanningen har elevene hatt praksisperiode ved annen virksomhet enn sin egen arbeidsplass. Det oppfattes som svært utbytterikt. Kostnader ved utdanningen er delvis finansiert gjennom statlige tilskudd, mens alle vikarutgifter er belastet egen seksjon. I barnevernseksjonen har en medarbeider deltatt på kompetanseutvikling i 4 dager gjennom det statlige prosjektet Nettverkterapeutisk tiltak (NTT), som støtter opp under seksjonens strategiske mål om å dreie ressurser til familiebaserte tiltak. I barnehagene er det gitt innføring/opplæring i bruk av IKT-verktøy sammen med barna og i språkutvikling. Personalet Pr var det 855 tilsatte som utgjør 677 årsverk. Tallet inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. Personalomsetningen var på 2,8 % mot 3,3 i 1. tertial i Det er behandlet 58 tilsettingssaker. Det er foretatt en justering av tilsettingsprosessen i arbeidsgiverplattformen. Gjennomsnittsalderen er 45 år. Pr var 3,4 årsverk på KLP-pensjon på AFP. Det er det samme tallet som i Ved utganen av perioden er det registrert løse timer, dvs timer lønnet over timelister. I 2005 var tallet timer. Det er et mål å få redusert dette ved å få vikarer som er tilsatt over litt lengre tid over på fastlønn. PLU har to vakante stillinger og har arbeidet intenst med å skaffe nye medarbeidere. Barnevernseksjonen har hatt høyt sykefravær i perioden. På grunn av det høye meldingsantallet, totalt antall saker, sykemelding og frister, har seksjonen også i dette tertiale sett seg nødt til å kjøpe konsulenthjelp til å avhjelpe noe av arbeidsoppgavene. I løpet av perioden er det ansatt to nye medarbeidere. En tiltrer i mai mens en tiltrer 1. august. En medarbeider som har vært på langtidsfravær er innvilget permisjon fra Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 48

13 Sykefraværet Sykefraværet pr er 9,47 %. Tallet på tilsvarende tidspunkt i 2005 var 8,5 %. Dette er en økning på ca 1 %. Vi finner den samme utviklingen i hele kommunesektoren og i Norge som sådan. Det er lavt egenmeldt sykefravær og lavt korttidsfravær. Det er langtidsfravær over 56 dager som utgjør hovedtyngden av fraværet. I helse- og sosialseksjonen har antall langtidssykemeldte gått ned i slutten av perioden. Noen er tilbake i jobb, andre har sluttet. Det har vært noe overtidsarbeid grunnet flere ubesatte deltidsstillinger. I PRO var det et nedadgående sykefravær i første del av perioden, men det er nå igjen stigende. Det settes igjen økt fokus på igangsatte sykefraværsprosjekter, som skal avsluttes på slutten av året. I grunnskolen har sykefraværet over lang tid vært lavt, men viser nå en stigende tendens og må derfor vies større oppmerksomhet. Behovet for omplassering av lærere er stigende, og det er opprettet to stilinger til å ivareta dette behovet. Arbeidsmiljøet Den årlige medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar og er omtalt i årsberetningen for I løpet av 1. tertail skal alle virksomheter utarbeide HMS-handlingsplan på bakgrunn av sine resultater. Forslagsordningen Pr var det registrert 112 forslag. De fleste forslag relatert til egen virksomhet dreier seg om å forbedre og effektivisere egne rutiner og arbeidsmiljø. Forslag som en sender til andre dreier seg fortsatt om forhold relatert til bygningsmassen/eiendomsforetaket og felles rutiner. Det er fortsatt et forbedringspotensial i organisasjonen i å få medarbeidere til å bruke forslagsordningen aktivt som en medvirkningsarena og å få gjennomført alle forslagene raskt. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 48

14 4. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av totalt 731 arbeidsmål for hele 2006 er 104 gjennomført i 1. tertial, dvs. ca 14 %. De siste årene har det vært et økt fokus på sammenhengen mellom de ulike nivåene i kommunens målhierarki. Resultatet er at arbeidsmålene er knyttet tydeligere opp mot overordnede strategiske mål og fokusområder. I grunnskoleseksjonen for eksempel er effekten av målene at skolene er i ferd med å kunne implementere Kunnskapsløftet, og at flere skoler er i ferd med å ta i bruk It s learning som læringsplattform. I PRO er forbedringer av rutiner, ernæring, pårørendearbeid områder for utvikling av arbeidsmål. Rehabiliteringsavdelingen hadde mål om å arrangere Åpen dag, noe som var svært vellykket med mange besøkende, og som nå kommer til bli arrangert jevnlig. I PLU er mange av arbeidsmålene knyttet til kommuneplanarbeidet, og til vannbruksplan og utslipp fra boliger. I kulturseksjonen har det ført til at biblioteket har tatt i bruk en ny modul som øker servicen for brukerne. På grunn av arbeidspresset har det vært lite arbeid med arbeidsmålene denne perioden i barnevernseksjonen. Kvalitet Resertifisering av kvalitetssystemet for kommunen og de tre kommunale foretakene ble gjennomført i februar 2006, og sertifikatet er forlenget for tre nye år. Det ble ikke utstedt avvik, men det ble gitt anmerkninger på en del områder som må følges opp slik at det ikke utvikler seg til avvik. Selv om det er stort fokus på forbedringsprosessene og en jevn økning i bruken, er det fortsatt underrapportering av avvik. Resultatmålet om at hver medarbeider skal rapportere to avvik og to forslag i forhold til egen virksomhet står derfor ved lag. Det er registrert 791 avvik så langt. Helse- og sosialseksjonen ved tiltak og tjenester for funksjonshemmede utmerker seg ved aktiv bruk av avviksordningen. De bruker ordningen i forhold til gjennomføring av dagsplanfestede aktiviteter, medisinkompetanse og manglende dokumentasjon av utført arbeid. Spesielt avvikene på manglende medisinkompetanse er en stor utfordring. Det betyr at alle opplæringsmuligheter må utnyttes og intern opplæring må vurderes. Øvrige avvik dreier seg mye om fristoversittelser og andre rutinebrudd. PRO viser en økt aktivitet Det er fortsatt avvik på medikamenthåndtering som går på feildosering. Det legges stor vekt på å få medarbeiderne til å melde avvik på utførelse av eget arbeide. Det anses å være god læring å se egne feil, og det blir også mer forpliktende oppfølging derom egne avvik blir meldt. I barnehageseksjonen dreier avvikene seg mest om svikt i rutiner og manglende oppfølging, det samme gjelder i barnevernseksjonen. I servicesenteret dreier ca 200 avvik seg om feil og mangler i fakturabehandlingen. Når nytt økonomisystem er implementert i organisasjonen, forventes det at det blir en betydelig bedring på dette området. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen. Dette gjelder både arbeidet med å oppdatere og effektivisere selve driften og å gjennomføre utviklingsarbeidet som ligger i å ta i bruk IKT som verktøy i dialog/kommunikasjon med innbyggere og for å lette hverdagen for medarbeidere. Sak- og arkivsystemet Kontor 2000 er oppgradert til å kunne ta imot elektroniske søknader og e-post. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 48

15 Arbeidet med ny webløsning for Sørum kommune er i full gang. Lanseringen er satt til 15. juni. I januar startet arbeidet med innføring av nytt økonomi-, lønns- & personalsystem. Alle maskiner og programvare er på plass, og det arbeides med å få inn grunndata. Viktige arbeidsoppgaver for ITavdelingen er å påse at kommunikasjon mellom alle enheter fungerer. Innlegging av grunndata og oppbygging av systemet ivaretas av økonomi- og personalstaben. Økonomimodulen lanseres først for de kommunale foretakene og deretter for resten av kommunen. Driftsstart i eiendomsselskapet i mai; i hele organisasjonen pr Lansering av lønnsmodulen er Ehandelsprosjektet som ble etablert i 2005 integreres i økonomisystemet i løpet av mai. Det er ansatt en ny medarbeider i IT-avdelingen som vil få driftansvar for de nye fellessystemene (økonomi, lønn & personal) samt delta i avdelingens øvrige driftsarbeid. Ytre virksomheter er knyttet opp med bredbånd. Forbedret sikkerhetsløsning er under arbeid og vil være ferdigstilt før sommerferien. For å øke effektiviseringen og resursbruken har IT-avdelingen innført et nytt helpdesk-system. Prosjektet er foreløpig på pilotstadiet, men det planlegges at systemet vil lanseres i løpet av sommeren. Det er utlyst anbud på IP-telefoni. Innleveringsfrist for leverandørene er den 19. mai. Arbeidet videre vil være å evaluere anbudene, samt planlegge den videre innføringen av IP-telefoni i Sørum kommune. Organisasjonen Det er ingen store endringer i organisasjonen i 1. tertial. Evalueringsrapport om de kommunale foretakene er oversendt styrene for behandling. Sak fremmes for kommunestyret i juni I forbindelse med åpning av Sørumsand barnehage i februar ble kommunestyrevedtaket om virksomhetsoverdragelse for avdeling Østby i Trekanten barnehage til Sørumsand barnehage effektuert. I helse- og sosialseksjonen ble driften av Cafe Rabiat overført fra psykiatritjenesten til arbeids- og aktivitetssenteret i mars. I PRO er hjemmetjenesten blitt organisert som tre distrikter, Sørum, Frogner og Sørvald. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten er nå integrert i distriktene. Sørum kommunale eiendomsselskap KF/byggeprosjekter Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på Bingsfoss ungdomsskole: Byggestart mars Frogner skole: Utbyggingen er i gang. Ferdigstilles til skolestart Sørumsand skole: Utbyggingen er i gang. Ferdigstilles til skolestart Sørvald alderspensjonat: Forprosjekt er utredet. Politisk sak er vedtatt og prosjektgruppe er nedsatt. Videre utredninger er igangsatt. Nordli barnehage: Forprosjekt er utredet. Avventer ny politisk behandling. Kuskerud: Restaureringen pågår. Ferdigstilt Foretakene flyttet inn før påske. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I første tertial 2006 har IINR fått på plass nye rammeavtaler på veilys, fasttelefoni, ventilasjonsfilter, kontor- og datarekvisita, kopipapir og trykksaker. Arbeidet med nye avtaler på kjøp og leasing av biler, tingskadeforsikringer, kjøkkenutstyr og kjemikalier har startet opp. Avtalen på kjøp og leasing av biler er ny i regi av IINR. Avtalene vi tidligere har benyttet oss av var inngått av Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har ikke lenger den sentrale posisjonen de tidligere hadde med tanke på fellesavtaler. IINR velger derfor å gjennomføre denne konkurransen i egen regi på vegne av de syv deltakerkommunene. Konkurransen på kjemikalier til renseanlegg og vannverk gjennomføres i samarbeid med Interkommunal innkjøpsordning Øvre Romerike samt Skedsmo og Lørenskog kommuner. Her vil også NRV/RA2 delta i konkurransen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 48

16 IINR og Sørum kommune har i første tertial arbeidet videre med implementering av e-handel i kommunen. Det arbeides også for tiden med å få implementert ny nettside. Denne vil være klar før sommeren. Det har i første tertial vært gjennomført årlig strategimøte med rådmennene i innkjøpsordningen. Her ble status samt hvordan den nye finansieringsordningen vil slå ut for år 2006 gjennomgått. Prognosene viser at IINR vil kunne bli ca. 60 % selvfinansiert via en tilbakebetaling fra bruk av våre rammeavtaler for inneværende år. Den kommunale innkjøpsordningen har bistått i seksjonene og foretakene med fem anbudskonkurranse i perioden samt har startet arbeidet på en sjette anbudskonkurranse. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 48

17 5. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 1. tertial mottok vi 49 besøk fra andre. De fleste besøkene er fortsatt i grunnskolen. Medarbeidere og ledere har holdt 47 foredrag om Sørum. Barnehageseksjonen har for eksempel deltatt som innleder på IKT-konferanse på Høgskolen i Oslo om bruk av digitalt verktøy sammen med barn. I regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) deltar kommunen i et Høykom-prosjekt for å etablere elektronisk byggesaksbehandling og felles kartportal. Trinn 1 med elektroniske byggesøknader ble gjennomført i Det søkes nå om midler til oppstart av Trinn 2 om felles kartportal. Sørum deltar også i Osloregionen. Kommunestyret behandlet Osloregionens strategier 2006 i februarmøtet. Kulturseksjonen ved Kulturfabrikken deltar i kompetanseprosjektene Oasen og Idavollen. Oasen ivaretar utviklingen av produksjonskompetanse knyttet til Den Kulturelle Skolesekken. Idavollen er generell undervisningskompetanse, nettverksbygging samt en rekke tiltak for elever. Sørum kommune deltar i et KS-initiert prosjekt om seniorpolitikken sammen med fem andre kommuner. Prosjektet ledes av FaFo. Sluttrapport leveres sommeren I tillegg er det holdt fem eksterne foredrag om seniorpolitikken i Sørum kommune. BUKS (Barns og unges kommunestyre) BUKS holdt møte i april og fordelte kr til nærmiljøtiltak. Plan- og reguleringssaker I 1. tertial er følgende planer vedtatt: Kommunedelplan trafikksikkerhet Fastsettelse av planprogram for kommuneplanrulleringen Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 48

18 6. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling PLU ved landbrukskontoret har vært initiativtaker til prosjektet Inn på tunet. Det er godt i gang med deltakelse fra flere seksjoner. Prosjektet handler om å gi et tilbud om å delta i gårdsdrift for unge med behov for andre aktiviteter enn for eksempel å følge skoleundervisningen på full tid. Sørum kommunalteknikk KF har utbedret tre kloakklekkasjer Det foregår mye miljøarbeid i det stille i virksomhetene: barnehager og boenheter driver med kildesortering, der det er mulig benyttes brukt utstyr, sosialkontoret samler frimerker til Tubfrim. Sørum Arbeids- og Aktivitetssenter har oppdrag som bidrar til et renere nærmiljø, for eksempel ansvaret for søppelplukking og beplantning rundt rådhuskomplekset og gressklipping og div. gartnerarbeid i Stomperudparken. Dette vil bidra til økt trivsel for både innbyggere og ansatte i Sørum kommune. Kulturlivet Kommunen var aktivt med i arrangementet av SørumFestivalen 2006,som er en viktig bidragsyter til kulturelle opplevelser for bygdas befolkning. Festivalsekretariatet er lagt til kulturseksjonen. Ungdommens kulturmønstring (UKM) ble arrangert av kulturseksjonen med både sceneshow og utstilling. 19 spillemiddelsøknader til anlegg for idrett og friluftsliv i Sørum har blitt godkjent og sendt videre til fylkeskommunen. Boenhetene for funksjonshemmede arbeider med sosiale arrangement på tvers av enhetene og sammen med andre virksomheter. Fjuk bofellesskap mottok ca 20 malerier laget av barn i kulturskolen, til stor glede for beboere, besøkende og ansatte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 48

19 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær i % av antall årsverk Antall årsverk tert 06 Servicesenteret 36,2 4,50 4,32 2,63 Grunnskoleseksjonen 242,4 6,54 5,81 8,37 Barnehageseksjonen 48,2 6,4 8,55 12,47 Barnevernseksjonen 7,6 5,37 5,16 16,3 Helseseksjonen * - 4, Sosialseksjonen * - 10, Helse- og sosialseksjonen 105,4-10,62 10,93 Kulturseksjonen 18,3 3,48 6,11 15,93 PRO 142,4 12,90 10,91 12,57 Plan- og utbyggingsseksjonen 11,6 6,08 6,11 2,20 Sørum kommunalteknikk KF 16,8 1,63 1,38 2,27 SK eiendom KF 47,0 10,78 9,10 7,87 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 0,00 0,00 0,00 Totalt 677,0 8,11 7,73 9,47 * Fra 2. tertial 2005 slått sammen til helse- og sosialseksjonen Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning tert 06 Totalt antall tilsatte Antall årsverk Personalomsetningen i prosent* 8,8 9,7 2,8 * Personalomsetning er her både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever og timeressurser Skole Elevtall Rammetimer tert tert 06 Frogner Vesterskaun Sørum Haugtun Fjuk Sørumsand Sum barnetrinn Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 48

20 Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Kommentar: Siden har elevtallet vokst med 10 på barnetrinnet og 3 på ungdomstrinnet. Frogner og Vesterskaun har hatt størst vekst med henholdsvis 5 og 4 elever. Timeressurs Totalt rammetimetall dividert med antall elever tert 06 Frogner 1,98 1,83 1,81 Vesterskaun 2,17 1,85 1,88 Sørum 1,85 1,83 1,82 Haugtun 1,95 1,86 1,87 Fjuk 2,21 1,99 1,97 Sørumsand 1,89 1,79 1,78 Sum barnetrinn 1,96 1,84 1,83 Melvold 2,17 2,09 2,08 Bingsfoss 2,20 2,11 2,13 Sum u.trinn 2,19 2,10 2,11 Gjennomsnitt 2,03 1,92 1,92 Kommentar: Ressursnivået er stabilt. Spesialundervisning (enkeltvedtak) tert 06 Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 3,4 3,3 3,3 Elevtimer pr. uke Gjennomsnitt antall elevtimer pr. uke pr. vedtak 6,5 7,2 7,2 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever Plasser i.h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum Tabellen er ny 1. tertial SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt tert tert tert Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr Under 3 år Behov for plasser under 3 år Over 3 år Folkemengd e totalt Folkemengde 0-1 år: år: år: år: år: 335 Totalt: 517 Behov Barn med plass Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 48

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon 30.04.2012 Seksjon / stab Antall

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2006

Tertialrapport. 1. tertial 2006 Tertialrapport 1. tertial 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2007

Tertialrapport. 1. tertial 2007 Tertialrapport 1. tertial 2007 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 45 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2007 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2006

Tertialrapport. 2. tertial 2006 Tertialrapport 2. tertial 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48 Sørum kommune Tertialrapport, 2. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Befolkning Folkemengde Sørum, utvikling over noen år Folketall 31.12.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Sørum Oppvekstutvalg Kommunestyresalen kl Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum Oppvekstutvalg Kommunestyresalen kl Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Kommunestyresalen 05.12.07 kl.19.00 22.25 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 05.12.2007

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 21.11.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2009

Tertialrapport. 2. tertial 2009 Tertialrapport 2. tertial 2009 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Rådhuset 05.03.2009 Møtetidspunkt: 19.00 Følgende representanter

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Skisse Sørvald bo- og behandlingssenter Byggeprosjekter i Sørum kommune

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 24.05.2011 Møtetidspunkt: Kl 1600 1800. Følgende representanter møtte:

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/09 Sakstittel: NYE PRISER - MATOMBRINGING Arkivsaknr: 09/754 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: 672 Saksnummer

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09 Sak 29/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/09 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2009 Arkivsaknr: 09/2722 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/11 Sakstittel: FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Arkivsaknr: 09/5252 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine Bugge K-kode: B13 &76 Saksnummer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 17.12.2008 08/4087 94/08 Saksbehandler Odd Hellum K-kode 151 BUDSJETT

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.11.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde Resultatindikatorer Nr. Enhet Resultatindikator 1 IKT Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne hendelser 2 IKT Antall saker som ikke er løst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 09.12.2009 09/4301-20 95/09 Saksbehandler Stein Kristian Andersen

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2012

Tertialrapport. 1. tertial 2012 Tertialrapport 1. tertial 2012 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2012 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300721 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.08.2013 Bydelsutvalget 10.10.2013 ØKONOMISK

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08 Sak 1/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/08 Sakstittel: BUDSJETT 2008 - KOMMUNESTYRETS BEVILGNINGSVEDTAK Arkivsaknr: 08/138 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sist

Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sist Årsberetning 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sørum kommune - Årsberetning 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY Sak 23/06 Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer