Årsrapport ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1"

Transkript

1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT

2 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap 18 Forebyggende Hedmark 22 Kompetanse 2 Årsrapport 2008

3 Styrets beretning 2008 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i 4 avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Selskapet har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Selskapets ansvarsområde dekker ca km² og i overkant av innbyggere/ brukere. I tillegg har Elverum som vertskommune ansvar for IUA Østerdal region, dette omfatter akutt forurensning og 110 sentral for Hedmark. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på: Brukerorientering Redelighet Respekt Engasjement Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2008 avholdt 4 styremøter og behandlet 31 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Ny avtale for 110 sentralen i Hedmark. Fastsatt en fremtidig strategi for selskapet frem mot Lønnspolitisk plan. Handlingsplan brannsikkerhet for brukere av hjemmetjenesten. Ny organisering av Interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2008 en omsetning på kr 45,8 millioner, herav kr 30,7 millioner i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2008 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Årsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Selskapet har en egenkapitalandel på 45,6 %. Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Investeringer Samlede investeringer for 2008 ble kr ekskl. mva. Det er investert i ny mannskapsbil i Trysil og ny tankbil i Elverum. I tillegg er det investert i ATV i Engerdal, som stort sett er finansiert gjennom tilskudd fra Skogbrand Gjensidige forsikring. Arbeidsmiljø I 2008 er det nedlagt et betydelig arbeid med å få en tilfredsstillende bedriftslegeordning. Det er inngått ny avtale, som er blitt meget godt mottatt av de ansatte. Det er også i 2008 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Dagens system ivaretar dette på en kvalitativ god måte. Sykefraværet er gledelig lavt, 0,42 % egenmeldinger og 2,55 % sykemeldinger i Det er i 2008 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IAbedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde per 31. desember 3 ansatte feierlærlinger, en på hver av stasjonene i Tynset, Elverum og i Våler. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. ÅRSRAPPORT

4 ANSAtte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde per 31. desember 201 ansatte. Av den totale arbeidstokken er 41,5 heltidsansatte og 159 deltidsansatte på 2,06 % fast stilling. likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksje- lovens Selskapet praktiserer lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. disponering Av ÅRetS overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til opptjent egenkapital. FRemtidSutSiKteR Styret anser at selskapets drift ivaretaes på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Elverum, 23. mars 2009 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Jan Sævig Grethe Løken Leder Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen Schjelderup Skarpsno Anita Tellebon Ivar O. Krekvik Roar Stormoen Bersvend Salbu Bjørn Riseng Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud brannsjef 4 ÅRSRAPPORT 2008

5 Resultatregnskap Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Note SALGSINNTEKTER AVG.PL SALGSINNTEKTER AVG.FRITT SUM SALGSINNTEKT OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNADER LØNNSKOSTNAD ,10 AVSKRIVNING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,3,9 SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT RENTEINNTEKT ANNEN FINANSINNTEKT SUM FINANSINNTEKT RENTEKOSTNAD ANNEN FINANSKOSTNAD SUM FINANSKOSTNAD RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT TIL OPPTJENT EGENKAPITAL ÅRSRAPPORT

6 Balanse Elverum, 23. mars 2009 Siri Austeng Leder Jan Sævig Grethe Løken Svein Ola Nygjelten Even Moen EIENDELER Regnskap 2008 Regnskap 2007 Note ANLEGGSMIDLER BileR ,7 inventar og utstyr ,7 SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KuNdeFoRdRiNgeR ANdRe FoRdRiNgeR SUM FORDRINGER BANKiNNSKudd SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Helen Schjelderup Skarpsno Anita Tellebon innskutt egenkapital opptjent FRi egenkapital EGENKAPITAL lån dnb Ivar O. Krekvik Roar Stormoen NoRSKe SHell LANGSIKTIG GJELD leverandørgjeld SKyldige off. Avg Bersvend Salbu Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant ANNeN KoRtSiKtig gjeld KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Nils-Erik Haagenrud brannsjef 6 ÅRSRAPPORT 2008

7 Kontantstrømoppstilling Regnskap 2008 Regnskap 2007 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: INNBETALINGER FRA SALG AV VARER OG TJENESTER UTBETALING FOR VARER OG TJENESTER UTBETALING TIL ANSATTE, ARB.G.AVG. MV INNBETALING RENTER UTBETALING RENTER KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: TILGANG VARIGE DRIFTSMIDLER VED KAPITALINNSKUDD UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL ENDRING FORDRING MVA.KOMP. INVESTERING INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: INNSKUDD EGENKAPITAL INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING BANKBEHOLDNING I FJOR BANKBEHOLDNING I ÅR ØKNING I BEHOLDNING ÅRSRAPPORT

8 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper og vesentlige poster Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om intekommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostra-rapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapsslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringene er vurdert til nominelt beløp. Risikoen for tap anses liten på grunn av at selskapet har legalpant for en stor del av disse. Kundefordringene pr er gjennomgått mht. om fordringen er betalt før regnskapsavslutning. Per er det avsatt kr til tap på krav. Avsetningen står uendret fra forrige år. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFP-pensjoner. Selskapet har pr ingen ansatte som har tatt ut AFP. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 41 ansatte med i ordningen. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad klassifisert under lønnskostnad. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger, er ikke balanseført. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris, og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 8 Årsrapport 2008

9 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Regnskap 2008 Rev. budsjett 2008 Regnskap 2007 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift SUM LØNNSKOSTNAD Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Lønn og vaktgodtgjørelse ubekvem arbeidstid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Revisjonshonorar Annen bistand fra revisor Oversikt over antall ansatte per Antall ansatte inklusiv lærlinger 201 Herav heltid 42 Herav deltid 159 Note 3 Sammenslåtte poster Regnskap 2008 Rev. budsjett 2008 Regnskap 2007 Kjøp fra deltaker kommune 1) Kjøp fra andre kommune SUM VAREKOSTNAD Kostnader lokaler Leie/leasing Inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjeneste 1) Rekvisita og materiell Telefon, porto mv Kostnader egne transportmidler Reiser og diett (oppg.pl.) Reiser og diett (ikke oppg.pl.) Salgskostn./Representasjon Kontingenter Forsikringer Andre utgifter Avsetning tap på krav Konstaterte tap på krav SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår internt salg ikke i salgsinntekter. ÅRSRAPPORT

10 Note 4 Varige driftsmidler Personbiler og biler med 10 års avskrivning Anskaffelseskost Tilgang biler Avgang biler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Brannbiler og biler med 20 års avskrivning Anskaffelseskost Tilgang brannbiler Avgang brannbiler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger Note 5 Forpliktelser, gjeld og garantiforpliktelser Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Lånet i Den norske bank ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på 3 mill. kr. Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2008, og var opprinnelig på 3,6 mill. kr. Lånene er serielån som nedbetales over 20 år. Lånene er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Langsiktige gjeld (i kr) DnBNOR Kommunalbanken Norge Norske Shell SUM LANGSIKTIG GJELD Note 6 Bundne midler Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Skyldig skattetrekk per var kr Årsrapport 2008

11 Note 7 Investeringer med finansiering INVESTERINGSUTGIFTER KJØP AV BILER KJØP AV ATV KJØP AV REDNINGSVERKTØY MVAKOMPENSASJONSUTGIFT SUM INVESTERING FINANSIERING BRUK AV LÅN EGENKAPITAL (MVA.KOMPENSASJON) ANNEN EGENKAPITAL SUM FINANSIERING SPESIFIKASJON AV UBRUKTE LÅNEMIDLER LÅNEOPPTAK BRUK AV LÅNEMIDLER UBRUKTE LÅNEMIDLER PER SPESIFIKASJON AV UBRUKTE MIDLER FRA MVA.KOMP UBRUKTE MIDLER MVA.KOMP KOMPENSASJON REDNINGSVERKTØY KOMPENSASJON BILER KOMPENSASJON ATV BRUK AV EGENKAPITAL (MVA. KOMPENSASJON) UBRUKTE MIDLER FRA MVA. KOMP Note 8 Offentlige tilskudd Selskapet har mottatt til sammen kr i offentlige driftstilskudd og refusjoner. Offentlige driftstilskudd og refusjoner som er bokført brutto. Note 9 Tap på krav KUNDEFORDRINGER/TAP PÅ KRAV Kundefordringer per Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feie- og tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen ble det avsatt til sammen kr til tap på krav. Per er denne avsetningen ikke endret. Realiserte tap på fordringer utgjorde i 2008 kr som er ført under andre driftsutgifter. Note 10 Pensjon Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 41 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Ansatte i pensjonsordning per Alderssammensetning per gruppe Innmeldte år år år år år Særaldergrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år 1 1 Sum ÅRSRAPPORT

12 Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år, kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100 % av kostnaden for perioden år, mens Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført jf. GRS 8 for små foretak. Selskapet har per ingen ansatte som har tatt ut AFP. Pensjonsordningen dekker kravene til tjenestepensjon i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 11 Eierkommuner Eiersammensetning Selskapskapital Kommune Eierandel i prosent Innskutt kapital Våler kommune 10,0 0 Engerdal kommune 4,7 0 Trysil kommune 14, Elverum kommune 30, Stor-Elvdal kommune 7, Alvdal kommune 6, Tynset kommune 10, Tolga kommune 3, Folldal kommune 5, Rendalen kommune 7, Sum eierandel/innskutt egenkapital per , Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/inntreden i selskapet. NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Inntekter Driftskostnader Drifts- og vedlikeholdskostnader bf. i eierkommunene Kalk.rente (5,79 %) Sum kostnader som grunnlag for selvkost Overskudd/underskudd Framførbart overskudd/underskudd Dekningsgrad 107 % 104 % 99,24 % 107 % Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Selskapets opptjente egenkapital per inneholder fremførbart overskudd med kr fra selvkostområdet. NOTE 13 ANDRE FORHOLD Selskapet har mottatt brev fra Skattedirektoratet vedrørende kompensasjon av merverdiavgift, krav om momskompensasjon i strid med EØS-avtalen. Selskapet har vurdert brevet, og konkludert med at selskapet ikke har mottatt kompensasjon som etter dette brevet må tilbakebetales. 12 Årsrapport 2008

13 ÅRSRAPPORT

14 Årets virksomhet Året 2008 har i stor grad vært preget av stor aktivitet og høyt tempo, inntreden av de nye eierkommunene har stort sett gått smertefritt. Administrasjonen har hatt et spesielt fokus på at nåværende og nye ansatte skal ivaretas på en god måte. Det er ofte en utfordring å spleise forskjellige kulturer, men vi føler at det har gått greit både med hensyn til det sosiale fellesskapet og felles verdier. Strategiarbeidet har vi hatt sterkt fokus på i Vi vet ut fra erfaring og statistikk at vi i årene som kommer vil få noen utfordringer. Strategiarbeidet mot 2018 har vært en nyttig øvelse som har engasjert de ansatte i selskapet. Vi har fått identifisert mange fremtidige utfordringer og produsert et strategi dokument, hvor vi har satt oss mål på hvordan vi skal møte dem. Nå blir den fremtidige utfordringen og bruke strategi dokumentet aktivt i vårt fremtidige arbeidet og planlegging. Sykefraværet i selskapet er gledelig lavt, noe vi kan ta som et tegn på at vi har motivert og friske medarbeidere. Det er også i 2008 gjort en medarbeiderundersøkelse fra bedriftshelsetjenesten, som i helhet viser at trivselen er stor blant de ansatte. I tillegg viser undersøkelsen at den satsningen vi har hatt på informasjonsarbeidet har båret frukter. ULYKKER BLANT ELDRE Eldre mennesker er en risikogruppe i samfunnet i forhold til antall omkomne i branner. Det har vi tatt på alvor og produsert en handlingsplan og satt i gang et samarbeid med hjemmetjenesten i eierkommunene. Det er gjennomført et kartleggings arbeid blant over 700 brukere av hjemmetjenesten. Kartleggingsarbeidet viser at det er en rekke avvik, som det må gjøres noe med. 25 % greier ikke å komme seg ut av egen bolig, 12 % har ikke røykvarsler som fungerer, osv. Vi vil videreføre dette arbeidet i årene som kommer og er trygge på at det vil gi en bedre brannsikkerhet og trygge hverdagen for de eldre. HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Forebyggende og holdningsskapende arbeid har i alle år stått på dagsorden i brannvesenet og er noe av det viktigste vi gjør. Derfor har vi satt i gang undervisning av 6. klasse trinnet i grunnskolen. De er gode ambassadører og rett målgruppe for å komme tidlig inn med det holdningsskapende arbeidet. Det er blitt godt mottatt i skoleverket og ikke minst blant elevene. Vi har i 2008 gjennomført undervisning i 5 av eierkommunene, 6-12 klasser og 185 elever har deltatt på undervisningen. Det vil i løpet av 2009 bli gjennomført tilsvarende undervisning i alle eierkommunene. Lønnspolitisk handlingsplan for selskapet er på plass, en rettledende plan å forme lønnspolitikken etter i årene som kommer. Både de tillitsvalgte og ansatte ga sin tilslutning til planen. SKOGBRANNOVERÅKNING Skogbrannsatsningen er blitt videreført i 2008 gjennom investeringer, øvelser og planverk. Vi forvalter et produktivt skogareal på i overkant av km 2 og er i høyrisiko sonen. I tillegg har vi engasjert oss og vært med i en rekke nasjonale prosjekter i forhold til skogbrann og ledelse med de utfordringene man har ved skogbranner. Vi har også vært et nasjonalt kontaktpunkt for skogbranner i Vår oppgave er å gi råd og veiledning for kommuner og brannvesen i forbindelse med skogbranner. Skogbrannovervåkningen i Hedmark er i drift igjen takket være finansiering gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen. ADMINISTRASJONEN Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto per 31. desember 2008 av brannsjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef/avd. leder for Kompetanse, avd. leder for Beredskap, avd. leder for 110 Hedmark og avd. leder for Forebyggende. Vi har i 2008 hatt noen vakante stillinger. I tillegg har stabssjefen sluttet, noe som har medført ekstra arbeidspress for enkelte i selskapet. Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring. Det har resultert i et godt resultat for selskapet. Vi har hatt noen vakante stillinger i 2008, som selvfølgelig gjenspeiler seg i resultatet. Dette er gjort bevist da vi følte det var viktig å få kartlagt behov og ansvarsområder og ikke minst få en mest mulig korrekt oversikt på kostnadene i selskapet. Stillingene er nå besatt og vi forvalter tjenesten i forhold til de krav som er satt i lovverket. 14 Årsrapport 2008

15 Akutt forurensningsberedskapen for Østerdal regionen ble vedtatt lagt ned Ut fra et faglig og økonomisk perspektiv er vi mer tjent med å inngå et samarbeid med Hedemarken om en felles beredskap mot akutt forurensing. Kompetanse og erfaringsgrunnlaget for denne type tjeneste er både ressurs og kostnadsmessig krevende. Ny avtale for 110 sentralen i Hedmark er kommet på plass i løpet av En arbeidsgruppe bestående av politikere og brannsjefer, med geografisk spredning i fylket, har i fellesskap utarbeidet en ny avtale for 110 tjenesten i Hedmark. Fokus på lagånd og samspill har det også vært i Det er gjennomført korpsmøter og juleavslutning i alle kommunene etter oppsatt plan. Dette er et viktig sosialt tiltak for å bygge oppunder den gode kulturen i selskapet. Vi har som tidligere år avholdt avslutninger og gjort ekstra stas på både gamle og nye pensjonister og ansatte som har sluttet. Rekruttering av brannkonstabler til deltidsstillinger er en utfordring i mange av kommunene. Dette er det satt fokus på av administrasjonen og ikke minst i strategiprosjektet. Dette er en nasjonal utfordring for brannsiden, og som er relevant i dagens samfunn i alle typer virksomheter hvor man er avhengig av idealister. ÅRSRAPPORT

16 16 Årsrapport 2008

17 Beredskap Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen for Dette omfatter blant annet: Teknisk vakt i noen av kommunene. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds- og brannalarmer Hafslund Sikkerhet AS og G4S. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Deltatt på aksjon boligbrann. HMS Årlig helsesjekk medisinsk- og fysisk test av røykdykkere er gjennomført i alle kommuner. Evaluering skjer etter store branner og ulykker. Avtale med Medi3 Innlandet er gjennomført i samsvar med planen. Det samme er vaksinering av innsats personell og gjennomførte møter med utrykningsledere og ansatte. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet med hensyn til brannmateriell, verneutstyr mv. sammen med over 50 andre kommuner gir fortsatt god gevinst økonomisk. I løpet av 2008 er det investert i ny brannbil til Trysil, og ny brann-/tankbil til Elverum. Det er blitt gjort noen interne rokkeringer av biler i selskapet, etter at det kom inn 4 nye kommuner fra 1.januar Rendalen har fått ordentlig brannbil, samt en annen tankbil. Folldal har også fått en brukt brannbil. Våler har fått en større tankbil, og det er innkjøpt en sekshjuling og tilhenger til Engerdal. Utskiftningsplan for kjøretøyer revideres og oppdateres kontinuerlig, for å sikre at kjøretøyene tilfredsstiller de krav som settes til utrykningskjøretøy. Selskapet vil gå til investering i ny mannskapsbil i Stor-Elvdal i løpet av Vi har hatt store utgifter på sambandsutstyr dette året. En rekke gamle personsøkere har vært modne for utskiftning. Den største utgiften har vært på noen av våre brannstasjoner hvor tordenvær har slått i stykker AKU-B sentraler. Det er blitt skiftet ut utrykningsbekledning til de faste mannskapene i Elverum, samt alle deltidsmannskaper i Våler. Det er også innkjøpt nye kjeledresser til mannskapene i 5 av kommunene. Personell Også i 2008 har det vært utskifting av våre deltidsmannskaper i noen av eierkommunene, blant annet som følge av at disse har gått av for særaldersgrensen på 60 år. I tillegg merker vi at flere skifter jobb og bosted i raskere takt enn tidligere. For at de nyansatte skal tilfredsstille lovverket og kunne utføre de oppgavene de er satt til må de skoleres, dette gir oss en ekstrautgift på kompetanssiden. Det har ikke vært spesielt store problemer med å rekruttere nye mannskaper tidligere, men nå ser vi at dette har gitt oss utfordringer i enkelte av kommunene. Fokus må settes på framtidig rekruttering for å opprettholde minstekravet fra DSB i framtiden. IUA Selskapet har oppfylt sine forpliktelser i henhold til vertskommuneavtalen. Det har ikke vært større ulykker i forbindelse med akutt forurensning, som har resultert i utrykning/bistand fra vertskommunen. Fra 31. desember 2008 har vi inngått avtale med Hedemarken IUA region om kjøp av denne tjenesten. Vi skal fortsatt ha de depotene som vi har i dag. Ny risiko- og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet i løpet av 2009, for å vurdere den totale risikoen i regionen Våler Husbrann Elverum Trafikkulykke Trysil Antall utrykninger per kommune Engerdal Pipebrann 2006 Stor-Elvdal Alvdal Type utrykninger Unødige alarmer Bilbrann Tynset Skogbrann Tolga Folldal Annen brann Rendalen Annen assistanse ÅRSRAPPORT

18 Forebyggende Gjennomføre lovpålagt tilsyn og brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB. og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeide. Være en serviceinstitusjon for publikum i vårt område. Brannforebyggende avdeling består av tilsyns- og en feier-/tilsynsdel TILSYNSAVDELINGEN Avdelingen besto av 5 mann pr Vi har fått ansatt en ny branninspektør etter at vi har hatt en vakant stilling i Det er gjennomført tilnærmet 80 % tilsyn i alle eierkommunene etter en variabel tilsynsform, dette medfører at noen brannobjekter ikke skal ha tilsyn i Det er gjennomført ordinær brannvernopplæring for helsepersonell i Sykehuset Innlandet etter avtale. Brannvernopplæring for 6. klasse er gjennomført i nordre sone, og vil komme på plass i første halvår 2009 i søndre sone. I tillegg kommer kommersielle kurs og opplæring for markedet. Egne kurs for brannvernledere, og sertifiserings kurs av varme arbeider. Vi har et tett samarbeid med byggesaksavdelingen i eierkommunene på de største byggesakene. Vi utfører også saksbehandling i forbindelse med oppbevaring av brannfarlig væsker, gasser og eksplosiver. Informasjons- og motivasjonsarbeide har blitt prioritert gjennom bruk av media og oppsøkende brukerkontakt. Brannvernuka og aksjon boligbrann ble meget godt mottatt hos brukerne og er gjennomført i alle kommunene. Aksjon boligbrann ble gjennomført med til sammen 250 besøk rett før jul, et populært tiltak som har blitt en tradisjon. Eldre hjemmeboende er et satsingsområde for forebyggende avdeling i årene som kommer. Antall tilsynsobjekter i hver kommune Antall Utført Feiing Feierseksjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS består av 2 feierinspektører, 7 feierformenn, 1 feiersvenn, 3 praksiskandidater (feier u/fagbrev) og 3 lærlinger, og har som hovedmål å feie skorsteiner og føre tilsyn med ildsteder. Det er i alt ca skorsteinsløp og eiendommer hvor det skal feies og foretas tilsyn minimum en gang hvert 4. år. Det er per i dag registrert ca ildsteder. Feierseksjonen er i tillegg tillagt følgende tjenester: Registrere alle nedgravde oljetanker over 600 liter i hele regionen ved tilsyn. Brannforebyggende virksomhet. Forebyggende arbeid. Informasjon til kommunens innbyggere. Den nye tilsyns- og feieordningen er godt mottatt ute hos brukerne. Tilsynet avdekker til stadighet feil ved fyringsanlegg og har uten tvil forhindret mange branner. I tillegg er brukerkontakten viktig i forhold til å veilede brukerne med hensyn til riktig fyring og ikke minst montering av ildsted. Undersøkelser i den senere tiden, viser at fyring med ved, er en av de største forurensningskildene i Norge. Tradisjonen med vedfyring og høye strømpriser er en vesentlig faktor. I løpet av 2008 har etterlevelse av kravene i den nye feie- og tilsynsforskriften med hensyn til tilsyn og feiing, samt registrering av nedgravde oljetanker blitt prioritert. I følge vårt dataprogram er det registrert ca oljetanker totalt. ANDRE OPPDRAG Av annet arbeid utover feiing og tilsyn nevnes: Eiendomssalg 345 henvendelser Ferdigkontroll etter rehabilitering. av skorsteiner 31 eiendommer. Ferdigkontroll av nye boliger/hytter/tilbygg 85 eiendommer. Ildstedsmeldinger 180 stykker. Utført Søknader om nye oljetanker. Antall Søknad om utskifting/sanering av nedgravde oljetank har økt på grunn av tilsynet Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen Tallmaterialet ovenfor omfatter kun Elverum kommune på grunn av at tallmateriale fra øvrige kommuner ikke er tilgjengelig, eller at oppgavene ikke registreres/utføres. 18 Årsrapport 2008

19 Kurs og kompetanseheving Kjetil Jensen og Thomas Skolegården har gjennomgått kurs på Norges brannskole, trinn 1 og 2 for lærlinger. Arnstein Solheim og Per Eivind Evensen har gjennomført elektronisk brevkurs ved Norges Brannskole. Tommy Wernberg tar mesterbrev som privatist Antall tilsyn i boliger Personale 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen Pål Syljeset sluttet som feiersvenn Per Eivind Evensen fast feier fra Gøran Moberget feier i Trysil fra Lærlingen Mikkel Løvlien Bjørnstad begynte på Tynset UTFORDRINGER Utfordringer for fremtiden er fortsatt å utarbeide like gode rutiner for alle eierkommunene, og ikke minst trekke ut synergieffekter ved at vi har visket ut kommunegrensene. Det vil legges vekt på i 2009 å hjelpe til i de kommunene som ligger etter i feiing, tilsyn- og datainnføring Våler Elverum Trysil Engerdal Feiing skorsteinsløp Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen ÅRSRAPPORT

20 20 Årsrapport 2008

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1

Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1 Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 15 2 Årsrapport 2007 Styrets beretning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 10 2 Årsrapport 2010 Styrets beretning 2010 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer