Årsrapport ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1"

Transkript

1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT

2 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap 18 Forebyggende Hedmark 22 Kompetanse 2 Årsrapport 2008

3 Styrets beretning 2008 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i 4 avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Selskapet har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Selskapets ansvarsområde dekker ca km² og i overkant av innbyggere/ brukere. I tillegg har Elverum som vertskommune ansvar for IUA Østerdal region, dette omfatter akutt forurensning og 110 sentral for Hedmark. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på: Brukerorientering Redelighet Respekt Engasjement Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2008 avholdt 4 styremøter og behandlet 31 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Ny avtale for 110 sentralen i Hedmark. Fastsatt en fremtidig strategi for selskapet frem mot Lønnspolitisk plan. Handlingsplan brannsikkerhet for brukere av hjemmetjenesten. Ny organisering av Interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2008 en omsetning på kr 45,8 millioner, herav kr 30,7 millioner i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2008 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Årsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Selskapet har en egenkapitalandel på 45,6 %. Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Investeringer Samlede investeringer for 2008 ble kr ekskl. mva. Det er investert i ny mannskapsbil i Trysil og ny tankbil i Elverum. I tillegg er det investert i ATV i Engerdal, som stort sett er finansiert gjennom tilskudd fra Skogbrand Gjensidige forsikring. Arbeidsmiljø I 2008 er det nedlagt et betydelig arbeid med å få en tilfredsstillende bedriftslegeordning. Det er inngått ny avtale, som er blitt meget godt mottatt av de ansatte. Det er også i 2008 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Dagens system ivaretar dette på en kvalitativ god måte. Sykefraværet er gledelig lavt, 0,42 % egenmeldinger og 2,55 % sykemeldinger i Det er i 2008 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IAbedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde per 31. desember 3 ansatte feierlærlinger, en på hver av stasjonene i Tynset, Elverum og i Våler. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. ÅRSRAPPORT

4 ANSAtte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde per 31. desember 201 ansatte. Av den totale arbeidstokken er 41,5 heltidsansatte og 159 deltidsansatte på 2,06 % fast stilling. likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksje- lovens Selskapet praktiserer lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. disponering Av ÅRetS overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til opptjent egenkapital. FRemtidSutSiKteR Styret anser at selskapets drift ivaretaes på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Elverum, 23. mars 2009 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Jan Sævig Grethe Løken Leder Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen Schjelderup Skarpsno Anita Tellebon Ivar O. Krekvik Roar Stormoen Bersvend Salbu Bjørn Riseng Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud brannsjef 4 ÅRSRAPPORT 2008

5 Resultatregnskap Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Note SALGSINNTEKTER AVG.PL SALGSINNTEKTER AVG.FRITT SUM SALGSINNTEKT OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNADER LØNNSKOSTNAD ,10 AVSKRIVNING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,3,9 SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT RENTEINNTEKT ANNEN FINANSINNTEKT SUM FINANSINNTEKT RENTEKOSTNAD ANNEN FINANSKOSTNAD SUM FINANSKOSTNAD RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT TIL OPPTJENT EGENKAPITAL ÅRSRAPPORT

6 Balanse Elverum, 23. mars 2009 Siri Austeng Leder Jan Sævig Grethe Løken Svein Ola Nygjelten Even Moen EIENDELER Regnskap 2008 Regnskap 2007 Note ANLEGGSMIDLER BileR ,7 inventar og utstyr ,7 SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KuNdeFoRdRiNgeR ANdRe FoRdRiNgeR SUM FORDRINGER BANKiNNSKudd SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Helen Schjelderup Skarpsno Anita Tellebon innskutt egenkapital opptjent FRi egenkapital EGENKAPITAL lån dnb Ivar O. Krekvik Roar Stormoen NoRSKe SHell LANGSIKTIG GJELD leverandørgjeld SKyldige off. Avg Bersvend Salbu Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant ANNeN KoRtSiKtig gjeld KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Nils-Erik Haagenrud brannsjef 6 ÅRSRAPPORT 2008

7 Kontantstrømoppstilling Regnskap 2008 Regnskap 2007 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: INNBETALINGER FRA SALG AV VARER OG TJENESTER UTBETALING FOR VARER OG TJENESTER UTBETALING TIL ANSATTE, ARB.G.AVG. MV INNBETALING RENTER UTBETALING RENTER KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: TILGANG VARIGE DRIFTSMIDLER VED KAPITALINNSKUDD UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL ENDRING FORDRING MVA.KOMP. INVESTERING INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: INNSKUDD EGENKAPITAL INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING BANKBEHOLDNING I FJOR BANKBEHOLDNING I ÅR ØKNING I BEHOLDNING ÅRSRAPPORT

8 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper og vesentlige poster Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om intekommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostra-rapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapsslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringene er vurdert til nominelt beløp. Risikoen for tap anses liten på grunn av at selskapet har legalpant for en stor del av disse. Kundefordringene pr er gjennomgått mht. om fordringen er betalt før regnskapsavslutning. Per er det avsatt kr til tap på krav. Avsetningen står uendret fra forrige år. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFP-pensjoner. Selskapet har pr ingen ansatte som har tatt ut AFP. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 41 ansatte med i ordningen. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad klassifisert under lønnskostnad. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger, er ikke balanseført. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris, og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 8 Årsrapport 2008

9 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Regnskap 2008 Rev. budsjett 2008 Regnskap 2007 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift SUM LØNNSKOSTNAD Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Lønn og vaktgodtgjørelse ubekvem arbeidstid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Revisjonshonorar Annen bistand fra revisor Oversikt over antall ansatte per Antall ansatte inklusiv lærlinger 201 Herav heltid 42 Herav deltid 159 Note 3 Sammenslåtte poster Regnskap 2008 Rev. budsjett 2008 Regnskap 2007 Kjøp fra deltaker kommune 1) Kjøp fra andre kommune SUM VAREKOSTNAD Kostnader lokaler Leie/leasing Inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjeneste 1) Rekvisita og materiell Telefon, porto mv Kostnader egne transportmidler Reiser og diett (oppg.pl.) Reiser og diett (ikke oppg.pl.) Salgskostn./Representasjon Kontingenter Forsikringer Andre utgifter Avsetning tap på krav Konstaterte tap på krav SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår internt salg ikke i salgsinntekter. ÅRSRAPPORT

10 Note 4 Varige driftsmidler Personbiler og biler med 10 års avskrivning Anskaffelseskost Tilgang biler Avgang biler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Brannbiler og biler med 20 års avskrivning Anskaffelseskost Tilgang brannbiler Avgang brannbiler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger Note 5 Forpliktelser, gjeld og garantiforpliktelser Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Lånet i Den norske bank ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på 3 mill. kr. Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2008, og var opprinnelig på 3,6 mill. kr. Lånene er serielån som nedbetales over 20 år. Lånene er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Langsiktige gjeld (i kr) DnBNOR Kommunalbanken Norge Norske Shell SUM LANGSIKTIG GJELD Note 6 Bundne midler Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Skyldig skattetrekk per var kr Årsrapport 2008

11 Note 7 Investeringer med finansiering INVESTERINGSUTGIFTER KJØP AV BILER KJØP AV ATV KJØP AV REDNINGSVERKTØY MVAKOMPENSASJONSUTGIFT SUM INVESTERING FINANSIERING BRUK AV LÅN EGENKAPITAL (MVA.KOMPENSASJON) ANNEN EGENKAPITAL SUM FINANSIERING SPESIFIKASJON AV UBRUKTE LÅNEMIDLER LÅNEOPPTAK BRUK AV LÅNEMIDLER UBRUKTE LÅNEMIDLER PER SPESIFIKASJON AV UBRUKTE MIDLER FRA MVA.KOMP UBRUKTE MIDLER MVA.KOMP KOMPENSASJON REDNINGSVERKTØY KOMPENSASJON BILER KOMPENSASJON ATV BRUK AV EGENKAPITAL (MVA. KOMPENSASJON) UBRUKTE MIDLER FRA MVA. KOMP Note 8 Offentlige tilskudd Selskapet har mottatt til sammen kr i offentlige driftstilskudd og refusjoner. Offentlige driftstilskudd og refusjoner som er bokført brutto. Note 9 Tap på krav KUNDEFORDRINGER/TAP PÅ KRAV Kundefordringer per Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feie- og tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen ble det avsatt til sammen kr til tap på krav. Per er denne avsetningen ikke endret. Realiserte tap på fordringer utgjorde i 2008 kr som er ført under andre driftsutgifter. Note 10 Pensjon Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 41 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Ansatte i pensjonsordning per Alderssammensetning per gruppe Innmeldte år år år år år Særaldergrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år 1 1 Sum ÅRSRAPPORT

12 Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år, kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100 % av kostnaden for perioden år, mens Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført jf. GRS 8 for små foretak. Selskapet har per ingen ansatte som har tatt ut AFP. Pensjonsordningen dekker kravene til tjenestepensjon i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 11 Eierkommuner Eiersammensetning Selskapskapital Kommune Eierandel i prosent Innskutt kapital Våler kommune 10,0 0 Engerdal kommune 4,7 0 Trysil kommune 14, Elverum kommune 30, Stor-Elvdal kommune 7, Alvdal kommune 6, Tynset kommune 10, Tolga kommune 3, Folldal kommune 5, Rendalen kommune 7, Sum eierandel/innskutt egenkapital per , Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/inntreden i selskapet. NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2007 Inntekter Driftskostnader Drifts- og vedlikeholdskostnader bf. i eierkommunene Kalk.rente (5,79 %) Sum kostnader som grunnlag for selvkost Overskudd/underskudd Framførbart overskudd/underskudd Dekningsgrad 107 % 104 % 99,24 % 107 % Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Selskapets opptjente egenkapital per inneholder fremførbart overskudd med kr fra selvkostområdet. NOTE 13 ANDRE FORHOLD Selskapet har mottatt brev fra Skattedirektoratet vedrørende kompensasjon av merverdiavgift, krav om momskompensasjon i strid med EØS-avtalen. Selskapet har vurdert brevet, og konkludert med at selskapet ikke har mottatt kompensasjon som etter dette brevet må tilbakebetales. 12 Årsrapport 2008

13 ÅRSRAPPORT

14 Årets virksomhet Året 2008 har i stor grad vært preget av stor aktivitet og høyt tempo, inntreden av de nye eierkommunene har stort sett gått smertefritt. Administrasjonen har hatt et spesielt fokus på at nåværende og nye ansatte skal ivaretas på en god måte. Det er ofte en utfordring å spleise forskjellige kulturer, men vi føler at det har gått greit både med hensyn til det sosiale fellesskapet og felles verdier. Strategiarbeidet har vi hatt sterkt fokus på i Vi vet ut fra erfaring og statistikk at vi i årene som kommer vil få noen utfordringer. Strategiarbeidet mot 2018 har vært en nyttig øvelse som har engasjert de ansatte i selskapet. Vi har fått identifisert mange fremtidige utfordringer og produsert et strategi dokument, hvor vi har satt oss mål på hvordan vi skal møte dem. Nå blir den fremtidige utfordringen og bruke strategi dokumentet aktivt i vårt fremtidige arbeidet og planlegging. Sykefraværet i selskapet er gledelig lavt, noe vi kan ta som et tegn på at vi har motivert og friske medarbeidere. Det er også i 2008 gjort en medarbeiderundersøkelse fra bedriftshelsetjenesten, som i helhet viser at trivselen er stor blant de ansatte. I tillegg viser undersøkelsen at den satsningen vi har hatt på informasjonsarbeidet har båret frukter. ULYKKER BLANT ELDRE Eldre mennesker er en risikogruppe i samfunnet i forhold til antall omkomne i branner. Det har vi tatt på alvor og produsert en handlingsplan og satt i gang et samarbeid med hjemmetjenesten i eierkommunene. Det er gjennomført et kartleggings arbeid blant over 700 brukere av hjemmetjenesten. Kartleggingsarbeidet viser at det er en rekke avvik, som det må gjøres noe med. 25 % greier ikke å komme seg ut av egen bolig, 12 % har ikke røykvarsler som fungerer, osv. Vi vil videreføre dette arbeidet i årene som kommer og er trygge på at det vil gi en bedre brannsikkerhet og trygge hverdagen for de eldre. HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Forebyggende og holdningsskapende arbeid har i alle år stått på dagsorden i brannvesenet og er noe av det viktigste vi gjør. Derfor har vi satt i gang undervisning av 6. klasse trinnet i grunnskolen. De er gode ambassadører og rett målgruppe for å komme tidlig inn med det holdningsskapende arbeidet. Det er blitt godt mottatt i skoleverket og ikke minst blant elevene. Vi har i 2008 gjennomført undervisning i 5 av eierkommunene, 6-12 klasser og 185 elever har deltatt på undervisningen. Det vil i løpet av 2009 bli gjennomført tilsvarende undervisning i alle eierkommunene. Lønnspolitisk handlingsplan for selskapet er på plass, en rettledende plan å forme lønnspolitikken etter i årene som kommer. Både de tillitsvalgte og ansatte ga sin tilslutning til planen. SKOGBRANNOVERÅKNING Skogbrannsatsningen er blitt videreført i 2008 gjennom investeringer, øvelser og planverk. Vi forvalter et produktivt skogareal på i overkant av km 2 og er i høyrisiko sonen. I tillegg har vi engasjert oss og vært med i en rekke nasjonale prosjekter i forhold til skogbrann og ledelse med de utfordringene man har ved skogbranner. Vi har også vært et nasjonalt kontaktpunkt for skogbranner i Vår oppgave er å gi råd og veiledning for kommuner og brannvesen i forbindelse med skogbranner. Skogbrannovervåkningen i Hedmark er i drift igjen takket være finansiering gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen. ADMINISTRASJONEN Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto per 31. desember 2008 av brannsjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef/avd. leder for Kompetanse, avd. leder for Beredskap, avd. leder for 110 Hedmark og avd. leder for Forebyggende. Vi har i 2008 hatt noen vakante stillinger. I tillegg har stabssjefen sluttet, noe som har medført ekstra arbeidspress for enkelte i selskapet. Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring. Det har resultert i et godt resultat for selskapet. Vi har hatt noen vakante stillinger i 2008, som selvfølgelig gjenspeiler seg i resultatet. Dette er gjort bevist da vi følte det var viktig å få kartlagt behov og ansvarsområder og ikke minst få en mest mulig korrekt oversikt på kostnadene i selskapet. Stillingene er nå besatt og vi forvalter tjenesten i forhold til de krav som er satt i lovverket. 14 Årsrapport 2008

15 Akutt forurensningsberedskapen for Østerdal regionen ble vedtatt lagt ned Ut fra et faglig og økonomisk perspektiv er vi mer tjent med å inngå et samarbeid med Hedemarken om en felles beredskap mot akutt forurensing. Kompetanse og erfaringsgrunnlaget for denne type tjeneste er både ressurs og kostnadsmessig krevende. Ny avtale for 110 sentralen i Hedmark er kommet på plass i løpet av En arbeidsgruppe bestående av politikere og brannsjefer, med geografisk spredning i fylket, har i fellesskap utarbeidet en ny avtale for 110 tjenesten i Hedmark. Fokus på lagånd og samspill har det også vært i Det er gjennomført korpsmøter og juleavslutning i alle kommunene etter oppsatt plan. Dette er et viktig sosialt tiltak for å bygge oppunder den gode kulturen i selskapet. Vi har som tidligere år avholdt avslutninger og gjort ekstra stas på både gamle og nye pensjonister og ansatte som har sluttet. Rekruttering av brannkonstabler til deltidsstillinger er en utfordring i mange av kommunene. Dette er det satt fokus på av administrasjonen og ikke minst i strategiprosjektet. Dette er en nasjonal utfordring for brannsiden, og som er relevant i dagens samfunn i alle typer virksomheter hvor man er avhengig av idealister. ÅRSRAPPORT

16 16 Årsrapport 2008

17 Beredskap Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen for Dette omfatter blant annet: Teknisk vakt i noen av kommunene. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds- og brannalarmer Hafslund Sikkerhet AS og G4S. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Deltatt på aksjon boligbrann. HMS Årlig helsesjekk medisinsk- og fysisk test av røykdykkere er gjennomført i alle kommuner. Evaluering skjer etter store branner og ulykker. Avtale med Medi3 Innlandet er gjennomført i samsvar med planen. Det samme er vaksinering av innsats personell og gjennomførte møter med utrykningsledere og ansatte. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet med hensyn til brannmateriell, verneutstyr mv. sammen med over 50 andre kommuner gir fortsatt god gevinst økonomisk. I løpet av 2008 er det investert i ny brannbil til Trysil, og ny brann-/tankbil til Elverum. Det er blitt gjort noen interne rokkeringer av biler i selskapet, etter at det kom inn 4 nye kommuner fra 1.januar Rendalen har fått ordentlig brannbil, samt en annen tankbil. Folldal har også fått en brukt brannbil. Våler har fått en større tankbil, og det er innkjøpt en sekshjuling og tilhenger til Engerdal. Utskiftningsplan for kjøretøyer revideres og oppdateres kontinuerlig, for å sikre at kjøretøyene tilfredsstiller de krav som settes til utrykningskjøretøy. Selskapet vil gå til investering i ny mannskapsbil i Stor-Elvdal i løpet av Vi har hatt store utgifter på sambandsutstyr dette året. En rekke gamle personsøkere har vært modne for utskiftning. Den største utgiften har vært på noen av våre brannstasjoner hvor tordenvær har slått i stykker AKU-B sentraler. Det er blitt skiftet ut utrykningsbekledning til de faste mannskapene i Elverum, samt alle deltidsmannskaper i Våler. Det er også innkjøpt nye kjeledresser til mannskapene i 5 av kommunene. Personell Også i 2008 har det vært utskifting av våre deltidsmannskaper i noen av eierkommunene, blant annet som følge av at disse har gått av for særaldersgrensen på 60 år. I tillegg merker vi at flere skifter jobb og bosted i raskere takt enn tidligere. For at de nyansatte skal tilfredsstille lovverket og kunne utføre de oppgavene de er satt til må de skoleres, dette gir oss en ekstrautgift på kompetanssiden. Det har ikke vært spesielt store problemer med å rekruttere nye mannskaper tidligere, men nå ser vi at dette har gitt oss utfordringer i enkelte av kommunene. Fokus må settes på framtidig rekruttering for å opprettholde minstekravet fra DSB i framtiden. IUA Selskapet har oppfylt sine forpliktelser i henhold til vertskommuneavtalen. Det har ikke vært større ulykker i forbindelse med akutt forurensning, som har resultert i utrykning/bistand fra vertskommunen. Fra 31. desember 2008 har vi inngått avtale med Hedemarken IUA region om kjøp av denne tjenesten. Vi skal fortsatt ha de depotene som vi har i dag. Ny risiko- og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet i løpet av 2009, for å vurdere den totale risikoen i regionen Våler Husbrann Elverum Trafikkulykke Trysil Antall utrykninger per kommune Engerdal Pipebrann 2006 Stor-Elvdal Alvdal Type utrykninger Unødige alarmer Bilbrann Tynset Skogbrann Tolga Folldal Annen brann Rendalen Annen assistanse ÅRSRAPPORT

18 Forebyggende Gjennomføre lovpålagt tilsyn og brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB. og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeide. Være en serviceinstitusjon for publikum i vårt område. Brannforebyggende avdeling består av tilsyns- og en feier-/tilsynsdel TILSYNSAVDELINGEN Avdelingen besto av 5 mann pr Vi har fått ansatt en ny branninspektør etter at vi har hatt en vakant stilling i Det er gjennomført tilnærmet 80 % tilsyn i alle eierkommunene etter en variabel tilsynsform, dette medfører at noen brannobjekter ikke skal ha tilsyn i Det er gjennomført ordinær brannvernopplæring for helsepersonell i Sykehuset Innlandet etter avtale. Brannvernopplæring for 6. klasse er gjennomført i nordre sone, og vil komme på plass i første halvår 2009 i søndre sone. I tillegg kommer kommersielle kurs og opplæring for markedet. Egne kurs for brannvernledere, og sertifiserings kurs av varme arbeider. Vi har et tett samarbeid med byggesaksavdelingen i eierkommunene på de største byggesakene. Vi utfører også saksbehandling i forbindelse med oppbevaring av brannfarlig væsker, gasser og eksplosiver. Informasjons- og motivasjonsarbeide har blitt prioritert gjennom bruk av media og oppsøkende brukerkontakt. Brannvernuka og aksjon boligbrann ble meget godt mottatt hos brukerne og er gjennomført i alle kommunene. Aksjon boligbrann ble gjennomført med til sammen 250 besøk rett før jul, et populært tiltak som har blitt en tradisjon. Eldre hjemmeboende er et satsingsområde for forebyggende avdeling i årene som kommer. Antall tilsynsobjekter i hver kommune Antall Utført Feiing Feierseksjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS består av 2 feierinspektører, 7 feierformenn, 1 feiersvenn, 3 praksiskandidater (feier u/fagbrev) og 3 lærlinger, og har som hovedmål å feie skorsteiner og føre tilsyn med ildsteder. Det er i alt ca skorsteinsløp og eiendommer hvor det skal feies og foretas tilsyn minimum en gang hvert 4. år. Det er per i dag registrert ca ildsteder. Feierseksjonen er i tillegg tillagt følgende tjenester: Registrere alle nedgravde oljetanker over 600 liter i hele regionen ved tilsyn. Brannforebyggende virksomhet. Forebyggende arbeid. Informasjon til kommunens innbyggere. Den nye tilsyns- og feieordningen er godt mottatt ute hos brukerne. Tilsynet avdekker til stadighet feil ved fyringsanlegg og har uten tvil forhindret mange branner. I tillegg er brukerkontakten viktig i forhold til å veilede brukerne med hensyn til riktig fyring og ikke minst montering av ildsted. Undersøkelser i den senere tiden, viser at fyring med ved, er en av de største forurensningskildene i Norge. Tradisjonen med vedfyring og høye strømpriser er en vesentlig faktor. I løpet av 2008 har etterlevelse av kravene i den nye feie- og tilsynsforskriften med hensyn til tilsyn og feiing, samt registrering av nedgravde oljetanker blitt prioritert. I følge vårt dataprogram er det registrert ca oljetanker totalt. ANDRE OPPDRAG Av annet arbeid utover feiing og tilsyn nevnes: Eiendomssalg 345 henvendelser Ferdigkontroll etter rehabilitering. av skorsteiner 31 eiendommer. Ferdigkontroll av nye boliger/hytter/tilbygg 85 eiendommer. Ildstedsmeldinger 180 stykker. Utført Søknader om nye oljetanker. Antall Søknad om utskifting/sanering av nedgravde oljetank har økt på grunn av tilsynet Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen Tallmaterialet ovenfor omfatter kun Elverum kommune på grunn av at tallmateriale fra øvrige kommuner ikke er tilgjengelig, eller at oppgavene ikke registreres/utføres. 18 Årsrapport 2008

19 Kurs og kompetanseheving Kjetil Jensen og Thomas Skolegården har gjennomgått kurs på Norges brannskole, trinn 1 og 2 for lærlinger. Arnstein Solheim og Per Eivind Evensen har gjennomført elektronisk brevkurs ved Norges Brannskole. Tommy Wernberg tar mesterbrev som privatist Antall tilsyn i boliger Personale 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen Pål Syljeset sluttet som feiersvenn Per Eivind Evensen fast feier fra Gøran Moberget feier i Trysil fra Lærlingen Mikkel Løvlien Bjørnstad begynte på Tynset UTFORDRINGER Utfordringer for fremtiden er fortsatt å utarbeide like gode rutiner for alle eierkommunene, og ikke minst trekke ut synergieffekter ved at vi har visket ut kommunegrensene. Det vil legges vekt på i 2009 å hjelpe til i de kommunene som ligger etter i feiing, tilsyn- og datainnføring Våler Elverum Trysil Engerdal Feiing skorsteinsløp Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen ÅRSRAPPORT

20 20 Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer