Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng"

Transkript

1 Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng

2 1 Forord Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng ble opprettet etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet. Bakgrunnen for departementets initiativ var Riksrevisjonens revisjon av utdanningsinstitusjonenes regnskaper for I alt ble 14 universiteter og høgskoler kontrollert for data som ligger til grunn for finansieringsmodellen. Riksrevisjonen avdekket at en rekke institusjoner manglet skriftlige rutiner for tildeling, sletting og kontroll av tilgangsrettigheter til sine studieadministrative systemer. Departementet ønsket på bakgrunn av dette å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utrede rutiner og retningslinjer for rapportering av studiepoeng. Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng ble oppnevnt og sammensatt av UHRs administrasjonsutvalg i møte Utvalget har hatt følgende sammensetning: Direktør Nils Dugstad, Universitet for miljø- og biovitenskap (leder) Rådgiver Steinar Vestad, Universitetet i Bergen Førstekonsulent Berit Kletthagen, Høgskolen i Lillehammer Rådgiver Martin Sagen, Høgskolen i Oslo Studiesjef Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole Rådgiver Kjersti Sandsdalen, Kunnskapsdepartementet (KD) (observatør) Sekretariatsfunksjonen har vært delt mellom Høgskolen i Agder og Universitet for miljø- og biovitenskap og representert ved følgende: Rådgiver Turid Høgetveit, Høgskolen i Agder Rådgiver Ole-Jørgen Torp, Universitet for miljø- og biovitenskap I tillegg deltok sekretær for administrasjonsutvalget i UHR seniorrådgiver Sigrid Tollefsen på de to første utvalgsmøtene. Arbeidsgruppa har til sammen hatt 5 møter på følgende tidspunkt: , , , og På deler av møtet den deltok også avdelingsdirektør i KD, Arne Lunde, for å presisere departementets bestilling til utvalget. På deler av møtet den 17. januar møtte avdelingsdirektør Kari Murberg Martinsen fra Riksrevisjonen. Hun orienterte om Riksrevisjonens kontroll av universiteter og høgskoler i 2005 og de funn som besøkene avdekket. Frist for levering av rapport til departementet var satt til 1. februar På bakgrunn av at utvalget kom sent i gang med sitt arbeid, ble det bedt om to måneders utsettelse. I brev fra Kunnskapsdepartementet datert ble fristen for rapportering forlenget til 1. april Oslo Nils Dugstad Steinar Vestad Martin Sagen Kjetil Solvik Berit Kletthagen leder Turid Høgetveit Sekretær Ole-Jørgen Torp Sekretær 2

3 2 Mandat Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng skulle vurdere og komme med tilråding om en mal for rapportering av studiepoeng fra institusjonene til KD via DBH. Iflg. brev fra UHR datert skal utvalget tilrå mal etter følgende kriterier: - Malen skal gi grunnlag for studiepoengsdata som er korrekte og tilfredsstiller krav og definisjoner fra KD. Data skal være konsistente over tid og på tvers av sektoren - Malen må innebære gode rutiner og retningslinjer for kontroll av data ved institusjonen, adgangsbegrensninger til data og generell sikkerhet samt forankring av dette i institusjonens styre/ledelse - Malen må innebære rutiner og retningslinjer som er effektive og ikke legger beslag på unødige ressurser, og er fleksible slik at man kan håndtere endringer i rapporteringskrav, datasystemer osv. - I lys av gjeldende regler fra Riksarkivet og bestemmelsene om arkivering av regnskapsmateriale, vurdere problemstillingen knyttet til bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser Kriteriene kan være kryssende og utvalget skal diskutere fordeler og ulemper. Utvalget skal kunne fremme forslag til endringer i administrative rutiner, herunder presisering av regelverk/definisjoner og krav til datasystemer. Utvalget skal også vurdere om malen for rapportering av studiepoeng har overføringsverdi og kan brukes på andre områder av rapporteringen til DBH og KD. Det vil være naturlig at utvalget har kontakt med Riksrevisjonen, og man kan også hente erfaring fra andre sektorer. På forespørsel fra utvalget utdypet Kunnskapsdepartement i notat datert bakgrunnen for opprettelsen av utvalget samt konkretiserte utvalgets oppgave til å skulle utarbeide en mal og skape felles forståelse for hvordan man best kan håndtere innrapportering av data. I notatet uttrykker departementet at det skal utarbeides mal for: 1. Rutiner for håndtering / kontroll av tilgangsrettigheter til studieadministrative systemer. 2. Rutiner for kontroll og verifikasjon av data som sendes til DBH, dvs. kontroll av at de data som sendes til DBH er i samsvar med de data som ligger i det studieadministrative systemet. En mal for rapportering av studiepoeng er utgangspunktet for arbeidet, men departementet legger til grunn at det blir vurdert hvordan resultatet kan anvendes også på andre aktivitetsdata. 2.1 Presiseringer og utdyping av mandatet Den deltok avdelingsdirektør i KD, Arne Lunde, på møte i utvalget og orienterte generelt om rutinene fra KD og hva Riksrevisjonen har skrevet i sine dokumenter til KD. Dette ble presentert som følger: 1. Dokumentasjon må foreligge, eksamensprotokoller må underlegges samme type kontroll og lagring som regnskapsbilag 2. Systemer for å håndtere data må være tilfredsstillende 3. Det må finnes skriftlige rutiner på alt som skjer fra innlegging til rapportering. Disse må være etterprøvbare og sporbare 4. Etterlevelse. Det må være personell som etterfølger rutinene og har kompetanse på rutinene. 5. Det bør også foreligge kvalitetssikringsrutiner som kan være en systemrevisjon på hele systemet. Utvalget var enig i å legge KDs presiseringer til grunn for det videre arbeidet med malen. På møte diskuterte utvalget hvorvidt malen kun skulle definere skriftlige rutiner som grunnlag for kontroll. Utvalget ble imidlertid enig om å se på muligheten for å legge kontrollfunksjoner og 3

4 godkjenningsrutiner direkte til datasystemene (FS/MSTAS). Dette inngår ikke i mandatet, men utvalget velger likevel å se på om det kan være en gevinst i å utvikle selve datasystemet til også å håndtere elektroniske kontrollfunksjoner. Dette må selvsagt drøftes med systemutviklerne i FS/MSTAS. Utvalget har på flere møter diskutert hvilket detaljeringsnivå utvalget skulle foreslå for malen og eventuelle forslag til rutinebeskrivelser og sjekklister. Kjersti Sandsdalen fra departementet fremhevet at malen skulle være konkret, men ikke for detaljert. Samtidig mente hun at malen burde være fleksibel nok til å kunne benyttes på alle læresteder. 2.2 Avgrensning av mandatet I og med at en egen arbeidsgruppe i regi av Riksarkivet (arkivarbeidsgruppa) har arbeidet med problemstillingen om bevaring av eksamensbesvarelser i universitetssektoren, har utvalget ikke gått inn på bestemmelsene om arkivering av eksamensbesvarelser og vurdering av problemstillingen knyttet til bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser, jf. utvalgets mandat. Utvalget har kun forholdt seg til gjeldende regler for kassasjon av eksamensbesvarelser m.v. ved høgskoler (brev fra Riksarkivet datert ) og nye regler for universiteter og vitenskapelige høgskoler datert Utvalget kan ikke se noen ytterligere behov for oppbevaring av eksamensbesvarelser enn de som er fastsatt av Riksarkivet, samt andre administrative og forvaltningsmessige grunner som ikke ligger innefor utvalgets mandat. 3 Problemstillinger I forbindelse med utvalgets arbeid med selve malen, har flere viktige problemstillinger vært drøftet underveis. De viktigste problemstillingene har vært knyttet til emner, studieprogram og i hvilken form dokumentasjonen på avlagte studiepoeng skal foreligge. 3.1 Emne og studieprogram Utvalget har drøftet følgende problemstillinger knyttet til emne og studieprogram: - Hvilke tema / faglig nivå skal kunne utløse studiepoeng? Skal det for eksempel kunne gis studiepoeng for studentdemokratideltakelse? Hvor går grensen mellom videregående skoles nivå og formell kompetanse på universitets- og høgskolenivå? - Hvordan definere et emnes primæretilknytning til et studieprogram? Behov for klarere regler for at institusjonene skal gjøre dette likt og for å unngå kreativ bokføring (som for eksempel definere det studieprogram som er registrert med den finansieringskategori som gir mest økonomisk uttelling for institusjonen) - Skal det være anledning til å endre emnets hovedtilknytning til studieprogram? Er det aktuelt at emnets hovedtilknytning varierer fra år til år, eller skal denne koblingen settes en gang for alle? - Hvordan skal hovedtilknytning for emner som inngår i program med ulik finansieringskategori settes? - Er hovedtilknytning til studieprogram problematisk for emner i 5-årige masterprogram? - Bør det opprettes doble sett med emnekoder for emner som inngår: både i ordinære studieprogram og i betalingsstudier i programmer med ulik finansieringskategori - Skal det opprettes flere studieprogramkoder for samme studium som tilbys både som ordinært studium og betalingsstudium? - Hva skal inngå i finansieringen? Skal alle typer finansieringskilder trekkes fra (for eksempel NORADmidler?) Hoveddiskusjonen i utvalget har vært knyttet til hvorvidt studiepoengrapportering bør rapporteres på den enkelte students registrerte studieprogram eller på emnets primære studieprogramtilknytning. Det inngår ikke i utvalgets mandat å komme med noen konklusjoner på dette. Alle medlemmene i utvalget har likevel ment at dette spørsmålet var så grunnleggende at det ikke var mulig å komme utenom diskusjonen. 4

5 Det er emnet som er den resultatbærende enhet i form av studiepoenguttelling. Pr. i dag skjer studiepoengproduksjon i finansieringskategorien til det studieprogrammet hvor emnet har sin primære tilknytning. Et emne kan kun ha sin primære tilknytning til ett studieprogram. Iflg. DBHs beskrivelse av emnets tilknytning til studieprogram, er emnets primære tilknytning stor sett det studieprogrammet der flest studenter er registrert og tar eksamen. I tillegg skal emnet iflg. DBH i størst mulig grad knyttes til hovedprogrammene; bachelorprogram, masterprogram etc. Hvilket studieprogram et enkelt emne tilknyttes er viktig for den enkelte institusjon fordi denne tilknytningen bestemmer uttellingen i finansieringsmodellen. Utvalget er usikre på hvordan definisjonen av emnes primære tilknytning skal tolkes og tror at flere av institusjonene også vil være det. Noen av institusjonene justerer emnets primære tilknytning fra år til år avhengig av antall studenter fordelt på studieprogram, mens andre ikke gjør det. Det er også nærliggende å tenke at noen institusjoner vil kunne utnytte systemet ved å velge det studieprogrammet som er plassert i den høyeste finansieringskategori, i alle fall dersom det er tvil om plassering. Uansett vil det ofte være skjønn som ligger til grunn. En rettferdig og riktig plassering er derfor vanskelig etter gjeldende modell. Utvalget vil anbefale KD å komme med en klarere definisjon på hvordan primærtilknytningen for emner til studieprogram skal tolkes. Videre bør institusjonens praksis følges opp i styringsdialogen med KD Allerede i dag rapporterer institusjonene avlagte studiepoeng til DBH etter to metoder: 1. Studiepoengproduksjon, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet. 2. Studiepoengproduksjon, fordelt på studieprogram som emnene primært tilhører. Det er metode 2 som normalt ligger til grunn for institusjonenes resultatuttelling. I og med at institusjonene rapporterer etter begge metoder, er det etter dagens rapporteringssystem mulig å legge metode 1 som grunnlag for uttelling i finansieringsmodellen. Utvalget vil påpeke at vi ikke har gjort en grundig utredning om den ene eller andre modellen bør benyttes. Ingen av modellene vil være uten fordeler og ulemper. Utvalget anbefaler KD å utrede denne saken nærmere. Når det gjelder finansieringsprosenten til studieprogrammene har institusjonene i utvalget litt forskjellig praksis og utvalget vil anbefale KD å følge opp mot institusjonen hvordan denne finansieringsprosenten fastsettes og hvilke type kostnader institusjonen mener skal inngå. 3.2 Dokumentasjon på avlagte studiepoeng Flere av institusjonene har i løpet av de siste årene hatt besøk av Riksrevisjonen for kontroll av rutiner og revisjon. Avdelingsdirektør Murberg i Riksrevisjonen forklarte utvalget at de hadde bedt om den enkelte students eksamensbesvarelse som grunnlag til studieproduksjon. En slik praksis vil i mange tilfeller være lite hensiktsmessig og mange typer praktiske og muntlige eksamener vil det ikke foreligge en besvarelse. Utvalget er derfor av den oppfatning at det vil være tilstrekkelig med sporbarhet i koblingen mellom student og kandidat på institusjonens bilag i forbindelse med studiepoengsproduksjon. Bilaget vil da typisk være en fremmøteprotokoll som inneholder koblingen eller kandidatnummer og student, og sensurprotokollen som inneholder koblingen mellom kandidatnummer og resultat. En sensurprotokoll hvor navnet fremgår sammen med karakteren vil også være tilstrekkelig. 3.4 Andre problemstillinger Utvalget har også vært innom andre problemstillinger som for eksempel - Videregående skole nivå kontra høgskole/universitetsnivå? - Utvekslingsstudenter og hvordan vi forholder oss til det? 5

6 - Bestått grensen har flyttet seg? - Har nivået på emnene blitt lavere og grunnene til dette? - Hva fastsetter antall studiepoeng hvem kontrollerer dette? - Studenter med flere studieretter rapporteres i dag forskjellig fra FS og MSTAS Utvalget mener at dette er viktige tema som burde vært utredet videre, men har ikke lagt vekt på dette siden det lå utenfor mandatet. Utvalget vil derimot anbefale KD og se nærmere på disse temaene. 4 Mal Forslag til mal er utarbeidet på bakgrunn av utvalgets mandat. Malen er ment å skulle tilfredsstille de krav og definisjoner som er satt fra departementet, og som gjelder generelt for alle høgskoler og universitet. Den tar for seg de elementer hvor utvalget mener det er behov for dokumentasjon og kontroll av data for derved å gi grunnlag for korrekt rapportering av studiepoeng. Malen er satt opp med fokus på at: 1. Dokumentasjon må foreligge, eksamensprotokoller må underlegges samme type kontroll og lagring som regnskapsbilag 2. Systemer for å håndtere data må være tilfredsstillende 3. Det må finnes skriftlige rutiner på alt som skjer fra innlegging til rapportering. Disse må være etterprøvbare og sporbare 4. Etterlevelse. Det må være personell som etterfølger rutinene og har kompetanse på rutinene. 5. Det bør også foreligge kvalitetssikringsrutiner som kan være en systemrevisjon på hele systemet. Utvalget ser for seg at malen skal legges til grunn for utarbeiding av skriftlige rutiner, retningslinjer og kontroll på den enkelte institusjon, for eksempel i form av en elektronisk håndbok for den tilhørende funksjonaliteten i FS/MSTAS. 4.1 Forankring av rapportering Styrets ansvar / Forankring i institusjonen I henhold til instruks for økonomiforvaltningen må institusjonene beskrive hvordan interne rutiner og kontroll for registrering og rapportering av datagrunnlaget til finansieringssystemet blir forankret ved egen institusjon. Rutinebeskrivelsene må forankres i styret ved institusjonen. Utvalget legger til grunn at disse rutinene har samme status som økonomireglementet og må forvaltes der etter. Vanlige prinsipper for delegasjon må gjelde for plassering av ansvar for registrering og rapportering Styrets ansvar Styret ved institusjonen er ansvarlig for data som blir rapportert til DBH. Frem til i dag har en godkjenning av tallene blitt foretatt i behandlingen av årsrapport og budsjettdokumenter etter til en hver tid fastlagte maler og tidsfrister fra KD. Styrets ansvar er i første rekke på systemnivå og de har ansvar for at dette fungerer Kontrollmiljø og etterlevelse Utvalget anbefaler å legge flere manuelle kontrollfunksjoner og godkjenningsrutiner direkte til datasystemene (FS/MSTAS) både av effektivitetshensyn og med tanke på mulig reduksjon av menneskelige feil. Dette vil kreve videreutvikling og tilrettelegging av datasystemene. Institusjonene må sørge for at alle nye studieadministrative saksbehandlere gjennomgår opplæring. Opplæringen skal ha slikt innhold og omfang at de ansatte settes i stand til og føler seg trygge på de rutinene de skal utføre i sitt arbeid og ut i fra de rettighetene man har i datasystemene. Opplæringen skal føre til at de ansatte har en forståelse av hvordan systemene fungerer i organisasjonen og hvilken rolle den enkelte saksbehandler har. 4.2 Tilgangsrettigheter til studieadministrative systemer 6

7 4.2.1 Kontroll av tilgang I henhold til instruks for økonomiforvaltningen må institusjonene ha utarbeidet rutinebeskrivelser og avklart ansvarsfordeling for hvordan brukere og saksbehandlere som trenger de nødvendige tilganger for å kunne utføre arbeidet sitt gjennomføres. Samtidig er det viktig at det kun er et begrenset antall brukere som har tilgang til kritiske roller i systemet, som for eksempel å ha tilgang til å endre i eksamensprotokollen. Institusjonene må bare gi tilgang til sine nettverk til de som til en hver tid er ansatt i en stilling som krever det. Det må sørges for at det fins rutiner for avvikling av adgangsrettigheter for ansatte som går i permisjon, over i annen type stilling eller slutter i institusjonen. Studieadministrative datasystemer er plassert i et UNIETTs driftsmiljø eller andre driftsmiljøer med store krav til sikkerther, og det medfører en kontroll med hvilke maskiner som får tilgang til datasystemene. Dette utgjør en ekstra sikkerhet. Utvalget anbefaler også at institusjonene utpeker en hovedansvarlig på institusjonen som har et overordnet ansvar for kontroll av tilgangsrettigheter i FS/MSTAS. Utvalget anbefaler at det utvikles funksjonalitet i FS/MSTAS for elektronisk godkjenning og oppfølging av tilgangsrettigheter. Alternativt må institusjonene ha et system i form av tilgangsskjema/sluttskjema for oppretting eller ved endring av brukerens roller. Utvalget anbefaler at tilgang til FS/MSTAS bare gis til brukere som har gjennomført opplæring eller der hvor opplæring er planlagt gjennomført i løpet av kort tid Kontroll av roller Noen av dataene i FS/MSTAS er spesielt viktige og beskyttes spesielt. Det gjelder bl.a. eksamensdata som inngår i finansieringsmodellen til KD. Alle resultater flyttes over til egne tabeller når behandlingen av en eksamen er ferdig. Rapportering av studiepoeng hentes kun fra eksamensprotokollen, og det er bare et fåtall personer ved institusjonen som skal ha adgang til å kunne endre disse dataene, disse tildeles en eller flere spesielle roller. Utvalget anbefaler at institusjonen vedlikeholder en oversikt over hvilke brukere som har disse rollene og FS/MSTAS burde loggføre endringer i roller Grunnlagsdata Malen baseres på dagens finansieringsmodell. Se avsnitt 3.1 for utvaglets problemstillinger rundt dette Emner (ansvar og kontroll) Iflg. dokumentasjon fra DBH defineres et emne som minste resultatbærende enhet i form av studiepoengsuttelling. Alle emner må defineres med riktig antall studiepoengomfang (omfang = arbeidsmengde) med utgangspunkt i 60 studiepoeng normert fulltidsstudium pr. år. Alle emner på videregående skoles nivå skal ha 0 studiepoeng. Faglig innhold må være kvalitetssikret av ansvarlig fagmiljø. I forhold til finansieringsmodellen skal hvert emne kun tilordnes ett studieprogram, definert som primær tilknytning / dets hovedtilhørighet. I størst mulig grad skal emner knyttes til hovedprogrammene bachelorprogram, masterprogram etc. jf. dokumentasjon av datainnholdet (emner) i DBH. Eventuell faglig overlapp mellom emner må registreres (emnekjede/vektingsreduksjon). Ved overlapp vil da studentens individuelle studiepoeng bli rapportert. Prinsippet er at institusjonen skal få uttelling for de studiepoeng som studenten får uttelling for. Det skal tas hensyn til studiepoengreduksjon. Det er kun tilvekst av studiepoeng som skal rapporteres. Studiepoeng som institusjonens utvekslingsstudenter tar i utlandet skal ikke rapporteres. For eksamener på studieprogram som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det den institusjonen hvor eksamen tas som skal rapportere eksamensdata. 7

8 Utvalget anbefaler at institusjonen må ha skriftlig rutine/dokumentasjon som beskriver ansvar og prosedyre for registrering av nye emner i FS/MSTAS. Forslag til sjekkliste ved oppretting av emner finnes i vedlegg. Utvalget anbefaler at det ved opprettelse av nye emner registreres når (dato) og hvilket organ (f.eks. fakultetsstyret) som har godkjent opprettelsen av emnet. Utvalget anbefaler også at FS/MSTAS utvikler mulighet for registrering av slike opplysninger direkte. Alternativt bør det fylles ut emneskjema som inneholder felt for slike opplysninger Studieprogram (ansvar og kontroll) Iflg. dokumentasjon fra DBH defineres studieprogram som en gitt samling emner som studenter kan tas opp til og få studierett på. Studieprogram skal knyttes til studienivå (lavere grad, høyere grad, mastergrad, profesjonsstudium, doktorgrad, videreutdanning, høgskoleutdanning, uspesifisert nivå) og fagområde (helsefag, jus, medisin, musikk osv.) Egenfinansieringsprosent for studieprogrammet må defineres. Denne prosenten beregnes ut fra institusjonens finansiering i forhold til den totale prisen i finansieringssystemets kategorier A-F. Institusjonens finansiering er differansen mellom den totale prisen i finansieringssystemet og den eksterne finansieringen. Finansieringsprosent på 100 % betyr ingen ekstern finansiering. Finansieringsprosent på 0 % betyr full ekstern finansiering. KD har utarbeidet en detaljert beskrivelse av hvordan beregning av prosenten foretas (2005). Dersom samme program arrangeres med ulik finansiering, skal dette rapporteres som to ulike program, med ulik studieprogramkode. KD tilordner finansieringskategori for nye studieprogram (A F) på bakgrunn av fagområde (og nivå). Utvalget anbefaler at det må forefinnes skriftlig rutine/dokumentasjon på alle institusjoner som beskriver ansvar og prosedyrer for registrering av nye studieprogram i FS/MSTAS. Forslag til hvilke data finnes i vedlagte sjekkliste for godkjenning av studieprogram. Utvalget anbefaler at FS/MSTAS utvikler funksjonalitet slik at godkjenninger kan gjøres direkte der. Alternativt må det foreligge et skjema hvor disse opplysningene blir fylt ut. Utvalget anbefaler at det ved opprettelse av nye studieprogram registreres når (dato) og hvilket organ (for eksempel styret) som har godkjent opprettelsen av studieprogrammet. Utvalget anbefaler også at FS/MSTAS utvikler mulighet for registrering av slike opplysninger direkte. 4.4 Studentdata Studentdata er sammen med emnedata grunnlagsdata for produksjon av studiepoeng. I DBHs dokumentasjon under eksamen defineres studentkategoriene som studenter med studierett og studenter med eksamensrett. Personer uten studierett regnes ikke med i departementets finansieringsmodell. Institusjonen må ha rutiner for å sikre at kvaliteten på studentdata er bra Opptak Det foreligger per i dag mange forskjellige regler knyttet til opptak til studieprogram i form av lover og regler samt lokalt bestemte regler. Utvalget vil ikke tilrå noe spesielt under dette punktet Studenter (ansvar og kontroll) En person regnes som student dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen, og rapporteres på programmet der vedkommende er aktiv/tar eksamen. Personer uten studierett regnes ikke med i departementets finansieringsmodell (for eksempel privatist). FS/MSTAS regulerer dette. Utvalget anbefaler at det forefinnes skriftlig rutine som beskriver ansvar og prosedyre for vedlikehold av studenters studierett(er). Utvalget har ikke noe forslag til hvordan disse bør se ut. 4.5 Eksamen 8

9 Universiteter og høyskoler skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved vedkommende studium, jf. Lov om universiteter og høgskoler Avvikling (ansvar og kontroll) Utvalget anbefaler at det må forefinnes skriftlig rutine/dokumentasjon på alle institusjoner som beskriver ansvar og prosedyre for avvikling av eksamen Sensur (ansvar og kontroll). Utvalget anbefaler at det må forefinnes skriftlig rutine/dokumentasjon på alle institusjoner som beskriver rutiner for oppnevning av sensor(er) Protokoll (ansvar og kontroll) Dokumentasjon/sensurprotokoll skal være underskrevet av alle sensorene som deltar ved sensurarbeidet. Original protokoll skal oppbevares som bilag og underlegges arkivrutiner. Iflg. gjeldende arkivregler, skal disse oppevares for alltid (brev fra Riksarkivet datert og brev fra Riksarkivaren datert ). Utvalget anbefaler at det må forefinnes skriftlig rutine/dokumentasjon på alle institusjoner som beskriver ansvar og prosedyre for undertegning og oppbevaring av protokoll. Utvalget anbefaler at fremmøtelister og sensurprotokollene oppevares i brannsikre skap i 10 år eller frem til avlevering til Riksarkivet. Utvalget mener at fremmøtelister sammen med sensurprotokollen er det som er institusjonen bilag for produsert studiepoeng Registrering i det studieadministrative systemet(ansvar og kontroll) Utvalget anbefaler at det må forefinnes skriftlig rutine/dokumentasjon på alle institusjoner som beskriver ansvar og prosedyre for registrering av sensur i FS/MSTAS. Protokoll skal fungere som bilag for registrering av sensur. Utvalget er kjent med at det per i dag finnes i FS et system for kontroll av tastekontroll. Utvalget anbefaler at punching av sensur utføres av to forskjellige personer. Begge personer må kvittere for registrert sensur på sensurlisten. Utvalget anbefaler at FS/MSTAS utvikles til at denne kvitteringen kan skje direkte i systemet Kontroll av endringer i protokollen (ansvar og kontroll) Utvalget anbefaler at det må forefinnes skriftlig rutine/dokumentasjon som beskriver ansvar og prosedyre for endring av sensur i FS/MSTAS i forbindelse med feilregistrering, klage på sensur (jf. Lov om universiteter og høgskoler 5-3), annullering av eksamen (jf. Lov om universiteter og høgskoler 4-7) og lignende Oppbevaring og dokumentasjon på studiepoengsproduksjonen (ansvar og kontroll) Utvalget anbefaler at det må forefinnes skriftlig rutine/dokumentasjon på alle institusjoner som beskriver rutiner for oppbevaring og dokumentasjon. Utvalget anbefaler oppbevaring av fremmøtelister og sensurprotokoller i brannsikre skap i 10 år eller frem til avlevering til Riksarkivet. Utvalget er derfor av den oppfatning at det vil være tilstrekkelig med sporbarhet i koblingen mellom student og kandidat på institusjonens bilag i forbindelse med studiepoengsproduksjon. Bilaget vil da typisk være en fremmøteprotokoll som inneholder koblingen eller kandidatnummer og student, og sensurprotokollen som inneholder koblingen mellom kandidatnummer og resultat. En sensurprotokoll hvor navnet fremgår sammen med karakteren vil også være tilstrekkelig. 4.6 Rapportering til DBH Data som skal rapporteres til DBH som viser studiepoengproduksjon, baserer seg på eksamensprotokoll opplysninger. For at rapporteringen skal fungere, er det en forutsetning at man også rapporterer Emner, Studieprogrammer og Registrerte studenter. All rapportering av studiedata til DBH gjøres i form av rapporter som kjøres i FS/MSTAS. Utvalget anbefaler at det er kun noen utvalgte brukere som har en rolle som gjør at de kan kjøre disse rapportene. 9

10 Rapportene må pr. i dag lagres på lokal maskin og lastet opp til DBH via DBH datalevering (dimp.nsd.uib.no). Her må man også autentisere seg med brukernavn og passord. Filene som lastes opp er rene tekstfiler med et format som er predefinert av DBH. Det er i dag mulig å endre disse filene etter at de er kjørt ut fra FS/MSTAS. Utvalget ser at dette er et hull som må tettes. Utvalget vil anbefale at FS/MSTAS utvikles slik at disse filene blir overført direkte til DBH. Utvalget anbefaler at det må forefinnes skriftlige rutiner som beskriver ansvar og prosedyre for kontroll av rapporterte data fra FS/MSTAS til DBH 5 Vedlegg 5.1 Sjekkliste for tilgangskontroll til FS/MSTAS I dokumentasjonen på vedtak om tilgang til FS/MSTAS må foreligge og arkiveres - Brukerens navn - Fødselsnummer - Arbeidssted - E-postadresse - Stillingstittel - Varighet på arbeidsforholdet - Arbeidsoppgaver / rollebehov - Underskrift fra overordnede - Taushetserklæring fra brukeren Sjekkliste for registrering av emne I dokumentasjonen på vedtak om opprettelse av emne må følgende foreligge og arkiveres: - Emnekode/emnenavn (norsk/engelsk) - Antall studiepoeng - Ansvarlig organ (fakultet) - Studieprogramrapportering (emnets primære tilknytning/hovedstudieprogram) - Øvrige program emnet kan inngå i - Studienivå (årsstudie, bachelor, master osv.) - Gyldig periode for emnet - Emnets varighet (antall undervisningssemestre) - Hvorvidt emnet er åpent for privatist - Vurderingsordning (eksamen) - Karakterregel - Faglig overlapp (emnekjede/vektingsreduksjon) 5.3 Sjekkliste for registrering av studieprogram I dokumentasjonen på vedtak om opprettelse av studieprogram må følgende foreligge og arkiveres: - Studieprogramkode/-navn (norsk/engelsk) - Ansvarlig organ (fakultet) - Heltids-/deltidsstudie (prosent) - Finansieringsprosent - Studienivå (årsstudie, bachelor, master osv.) - Studiumrapportering (fagområde: medisin, jus, arkitektur, allmennlærerutdanning osv.) - Gyldig periode - Studiets varighet (antall semestre) - Studiets vekting (antall studiepoeng) 10

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB Hva: Kurset vil ta for seg sentrale deler av rapporteringen av studentdata ved Universitetet i Bergen. Fokus vil være på økt forståelse av sammenhengene i rapporteringsprosessen,

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH Vedtekne 27.04.2006 med heimel i kapittel 9 og 10 i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH Utarbeiding og godkjenning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer 18.02.2010 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Læringsplattformer Digitale støttesystemer for undervisningsformål Brukes særlig for å administrere brukere og innhold

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Universitetet i Oslo USIT

Universitetet i Oslo USIT Universitetet i Oslo USIT Notat Til: Fra: Kopi: Ove Einar Brusegaard, JUS Märtha Felton, USIT Maren Magnus Voll, JUS Aleksander Lorentzen, JUS Jonny Roar Sundnes, STA IT-direktørens stab Espen Grøndahl,

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH

Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH Hvordan gjør vi det på UiB? og litt om hvordan vi kanskje kommer til å gjøre det sitat hentet fra nederst på USITs brukerhåndbok for rapportering, side 45

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE NTNU Forvaltningsutvalget for Norges teknisk-naturvitenskapelige sivilingeniørutdanningen universitet ved NTNU 5. 10. 2005/KEM/OF/ÅS og GB (FUS) VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Hva er Bokkula? UHRs utdanningsutvalg - seminardag 13. februar

Hva er Bokkula? UHRs utdanningsutvalg - seminardag 13. februar Hva er Bokkula? UHRs utdanningsutvalg - seminardag 13. februar Hva er Bokkula Navnet Bokkule er hentet fra dannelsen av stjerner, og er et av de siste stadiene før man blir en stjerne. Denne Bokkula er

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Studieprogram: Studentens navn: Studiestart: Del I: Generelle bestemmelser Underskrives av: student og leder av

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS Høsten 2009 Innhold 1. Kandidatnummerering... 3 2. Godkjenning av arbeidskrav/obligatorisk aktivitet... 4 3. Hente fram vurderingsprotokoll...

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN,

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F Hva skal vi gå gjennom på kurset? Bakgrunn og målsetning med DBH-F Hvem fremsetter

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

når studenten er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon

når studenten er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon US-SAK NR: 84/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser US 45/2015 NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Termer på Terminus. Terminologi i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Termer på Terminus. Terminologi i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket Termer på Terminus Terminologi i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket UHR og NPHs konferanse om kvalifikasjonsrammeverket Bergen 25. 26. januar 2010 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Termer

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør Benedicte Løseth NOKUT- konferanse om fagskoleutdanningen, Oslo 27.-28.10 Presentasjonen

Detaljer