Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen 2015. 15. januar 2015"

Transkript

1 Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen januar 2015

2 Program: Åpning Tilbakeblikk på gjennomføring av eksamen Klagebehandling Resultater fra skriftlig eksamen Pause Muntlig eksamen våren Nytt om matematikk Grunnskoleeksamen våren 2015 Rett til å klage på karakterer Når våren 2015, aktuelle datoer å merke seg Avslutning Lunsj

3 Tilbakeblikk på gjennomføring av eksamen 2014

4 Resultater fra skriftlig eksamen i grunnskolen Snitt 0 Engelsk, nasjonalt Engelsk, Østfold Matematikk, nasjonalt Matematikk, Østfold Norsk hovedmål, nasjonalt Norsk hovedmål, Østfold Norsk sidemål, nasjonalt Norsk sidemål, Østfold Norsk u. sidemål, nasjonalt Norsk u. sidemål, Østfold

5 Trekk til skriftlig grunnskoleeksamen 2014, Østfold jf forskrift til opplæringsloven 3-28 Sentralt gitt eksamen Engelsk: 1068 elever Matematikk 1181 elever Norsk: 989 elever Norsk for elever som ikke har skriftlig vurdering i sidemål:120 elever God, jevn fordeling mellom fagene i 2014.

6 PAS Færre vansker meldt enn tidligere PAS og PGS-A benyttes nå som hovedregel i Østfold Husk oppdatering av fagpersonregisteret frist 15. februar Klager skriftlig eksamen: Skolen må selv følge opp i PAS og evt. gi Inntakskontoret beskjed om endrede karakterer

7 Registrerte fagpersoner og sensorer 2014 God dekning i matematikk og engelsk Norsk (hovedmål og sidemål) minimum med sensorer Endringer 2015: Sensorer i norsk vil kunne få begge målformer Behov 2015: Flere fagpersoner i norsk og engelsk, matematikk som i 2014

8 Sensorskolering (fagdager) og fellessensur Sensorskolering (fagdager) Åpnet for alle innmeldte fagpersoner Mål: Lærings- og ensrettingsperspektiv Fellessensur, oppmannsrapporter og tilbakemeldinger til skolene

9 Utfordringer ved gjennomføring av eksamen 2014 Få større utfordringer Fylkesmannen fikk i år færre henvendelser fra skoler under selve eksamensgjennomføringen. Eksempel: Fikk ikke generert og skrevet ut brukernavn og passord (Manglet ansvarlig for gruppene og hadde i tillegg 0-grupper som var den som ble forsøkt åpnet) Besvarelser må alltid sendes ekspress over natten.

10 Erfaringer fra oppmennene Norsk: Inger Lind Edvardsen og Beate Drillestad Matematikk: Inger-Marie Torp Mellby og Kjersti Gummesen Engelsk: Inger Lise Koren og Olav Wennevold

11 EKSAMEN I NORSK 2014

12 Utfordringene ved norsk eksamen 2014 Elevene bruker ikke tilgjengelige hjelpemidler som lærebøker i del A. Større krav til lesekompetansen, elevene får ukjent tekst i del A. Elevene svarer ikke på alle deler av bestillingen i oppgaven. Elevene trenger i større grad å lære seg grunnleggende grammatikk i nynorsk Bruke kilder aktivt under skrivearbeidet og henvise til kilder og sitater på en etterrettelig måte direkte i teksten. Se eksamensinformasjonen fra U-dir.

13 De største positive endringene fra tidligere år. Veldig få skoler hadde elever som leverte eksamen med feil kandidatnummer Veldig få skoler hadde elever som manglet innlevering av eksamen i PAS Elevene får vist bredere kompetanse i faget fordi flere kompetansemål blir prøvd

14 Hva bør skolene ha fokus på for å forberede elevene best mulig fram til eksamen Revidert læreplan, nye fagbegreper og konsekvenser for skriveopplæringen «Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium» Elevene vil derfor ikke lenger bli bedt om å skrive tekster til eksamen i de tradisjonelle sjangerne, som for eksempel novelle, kåseri og artikkel. Eksamensoppgavene er todelt med en obligatorisk og en valgfri oppgave, hvor oppgave 1 er basert på vedlagt ukjent tekst og del 2 består av valgfrie oppgaver. Den nye eksamensformen krever bedre lesekompetanse hos elevene, fordi oppgavene i større grad enn tidligere knyttes til forberedelsesmaterialet. Lærerne bør trene elevene på å lese og svare på alle deler av bestillingen, selv om oppgaven ikke er delt i kulepunkter. Skolene bør i større grad vektlegge skriftlig arbeid i opplæringen, selv om lærebøkene tradisjonelt sett ikke har så mange skriveoppgaver.

15 Eksamensmøte 15.januar 2015 «FUNN» matematikkeksamen våren 2014 Veien videre mot eksamen våren 2015

16 Tre største utfordringene vi så i matematikk våren 2014 Tydelig skiller på klasser som har/ikke har fått god opplæring i dynamiske verktøy obligatorisk våren Nærmere 20% av vektlegging «i poeng» er på oppg. hvor digitale hjelpemidler skal brukes. Husk forøvrig at elevenes breddekompetanse er viktigere enn elevenes spisskompetanse! Mange oppgaver forlanger at elevene kan konkludere hypotetiske oppgaver. Eks: Vis at. Gitt at Kontroller at.. Beskriv metoden.. Forklar at.. Undersøk om Avgjør om. Det å gå ut fra et svar/påstand og begrunne. Dette virker ukjent for mange av elevene. Del 2 setter store krav til begrunnelser og konklusjoner, utregninger og til selve presentasjonen av løsningen/svaret. Problemløsning, modellering og kommunikasjon!!! Elevene må trene mer på sammensatte oppgaver, og finne ut hva som egentlig er oppgaveteksten. Lesing også viktig i matematikk!

17 Positive endringer fra tidligere år: Generelt mer praktisk rettede oppgaver greit å sanke delpoeng gjennom hele oppgaven. Dette motiverer flere elever til å holde ut. Den er rimelig forutsigbar, variert vanskegrad og tester ok i forhold til kompetansemålene. Positiv utvikling i utskrifter av regneark rader, kolonner, rutenett Husk det er lov å lage utskriftsprosedyre for/sammen med eleven på forhånd, men eleven må gjøre jobben selv på eksamensdagen! Avslørende ved vurdering! Mange elever behersker faktorisering (brøk, algebra)!...men må øve mer på forkorting. Husk: kvadratsetningene! Husk: revidering av kunnskapsløftet i matematikk 2013! Flere lærere ønsker å være sensorer til eksamen

18 Fokus fram mot eksamen våren lærere: Vi må klare å vise elevene at matematikk båre er spennende og kreativt, og ikke minst nyttig i yrkeskarriere og dagligliv. Faget er også viktig for å kunne delta aktivt i demokratiet og samfunnslivet (planlegge priv.økonomi, lese/vurdere informasjon) Motivasjon er nær knyttet til mestring uansett elevens nivå! Husk at likeverdig opplæring ikke er ensbetydende med lik opplæring opplæringen bør være rommelig, fleksibel og differensiert. Variere arbeidsformene, bruk konkreter legg til rette for utforskende matematikkundervisning. Faget handler mye om å resonere, tenke logisk, være kreativ og problemløsende, se mønster og sammenhenger. Jobb godt med digitalt verktøy krav f.o.m 2015: REGNEARK og GRAFTEGNER obl.! Øv på kombinatorikk, formlikhet, generell omgjøring av måleenheter. Matematisk samtale handler om å utvikle et felles matematisk språk å kunne forstå skriftlige og muntlige forklaringer og begrunnelser SAMMENSATTE OPPGAVER!!!!

19 Fokus fram mot eksamen våren lærere forts. Hva vurderes? Regneferdigheter, matematisk forståelse, gjennomfører logiske resonnementer, ser sammenhenger i faget, er oppfinnsomme og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner, kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler, vurdere om svar er rimelige, forklare framgangsmåter og begrunne svar, og KOMMUNISERE riktig! Matematikkompetansen etter 10.årstrinn er delt inn i tre kategorier: Begreper og ferdigheter Problemløsning og modellering vektlegges mest i vurdering! Kommunikasjon Oppdateres på Eksamensveiledningen 2015, merk event endringer fra 2014! Jobb med tidligere eksamensoppgaver/eksempeloppgaver. Integreres i undervisningen!

20 Fokus fram mot eksamen 2015 ledere: PC - tilgang under hele del 2?? Kapasitet nok maskiner? Skrivere? Er programmer installert på maskinene? Har skolen en utskriftsmal? Korrekt utfylling av innleverte ark. (skolens navn, kand.nr, oppgavens nr, rader, kolonner, rutenett, formelutskrifter ) Fortsatt postsending. Husk: «overnattensending» ikke rekommandert eller som brev!! Mye ark, ikke send oppgavehefte del 2 til sensor! Kursing av matematikklærere i bruk av dynamisk verktøy. Pålegg om minstekrav? Tidligere sensur viser varierende kompetanse blant lærere. Sende lærere på sensorskolering bruk deres kompetanse til kollegalæring! Være informert om årets eksamensveiledninger og eventuelle endringer. Nettverksbygging med barneskolen tidlig innsats, bevisst felles mål!

21 Eksamensmøte Moss Engelsk

22 Utfordringer Fremdeles en utfordring å heve karaktersnittet. Endringene som ble gjort med eksamen i fjor, synes stort sett å ha virket positivt, spesielt at det er mindre tekst i forberedelsesmaterialet. Alle skal forberede seg på alt. Viktig at elevene vet at det også kommer en tekst på eksamensdagen, i oppgavesettet.

23 Men: Andre oppgaveformuleringer, sjanger som begrep borte (gjelder også norsk). Elevene får utfordringer i forhold til «type tekst». Viktig å fokusere på kommunikasjonssituasjonen. Ikke samme bruk av kulepunkter i oppgaveformuleringene: mer «overlatt» til elevene å finne relevante løsninger på oppgavene (dvs tolke oppgavene!)

24 Hvordan vise digital kompetanse? Jobbe i forhold til digitale formkrav.

25 Positivt Eksamensmøte for lærere som skal ha elever opp til eksamen arrangert på fylkesnivå. Gode tilbakemeldinger, viktig at alle lærerne som er i målgruppa får delta. (Også som kjent noen kommuner som gjør dette) Eksamensavviklingen går greit. Men: (noe smårusk i maskineriet for eks paginering, topptekst osv. Skolene får tilsendt tilbakemeldingsskjema fra sensorene viktig at dette blir tatt alvorlig der det er noe å anmerke)

26 Gode rutiner for å gjennomføre forberedelsesdagen Et godt sensorkorps, med en kjerne av erfarne sensorer, i tillegg til at det er noe nyrekruttering. Viktig arbeid hvordan tilrettelegge best mulig? for dette? Mellommøtet for sensorene i skoletiden

27 Fokus fram mot eksamen 2015 I god tid gjennomgå eksamensveiledningen. Viktig at det er siste utgave. Ha fokus på det som er nytt. Ansvar for ledelsen: Gode rutiner når det kommer endringer. Hva betyr dette i praksis? Hvordan best mulig legg til rette for lærere og elever? (I fjor ikke alle lærere som hadde like god kunnskap om endringene)

28 Bruke de vurderte oppgavene som ligger ute på udir, både i kollegiet og sammen med elevene. Jobbe med tidligere eksamensoppgaver, med fokus på og trening i å tolke oppgavebestillingene. Kan ikke gjøres nøye nok! Jobbe med «Veiledende kjennetegn på måloppnåelse» (skriftlig og muntlig, i forhold til å sette standpunktkarakter, men også som eksamensforberedelse)

29 Ulik praksis fra skole til skole med å oppgi kilder og hvordan dette evt gjøres. Ingen «oppskrift» på hvordan det skal gjøres, men viktig å trene på det (står beskrevet i eksamensveiledningen). Hvordan organisere forberedelsesdagen? Ulik praksis fra skole til skole, med alt fra en lærer som er ansvarlig for alle elevene hele dagen, til skoler som setter inn flere lærere slik at det er mulighet for mer fleksibel veiledning/organisering.

30 Oppgavene mer «pensumnære». Fokus på background-kunnskaper: In your answers, you can use information, ideas, useful words and phrases from the texts you worked with on your preparation day and from other material that you have worked with in your English course.

31 Lage mest mulig eksamenslike treningssituasjoner (les: tentamen, heldagsprøver). Trygge elevene i prøvesituasjonen og lære dem hvordan de skal utnytte den tilgjengelige tiden best mulig.

32 Eksamensresultater 2014

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Klagebehandling

49 Klagebehandling standpunktklager 53 klagesaker behandlet inkl. 3 klager på muntlig eksamen og 2 ordensklager - 32 vedtak opphevet (60 %) og 21 vedtak stadfestet - tilnærmet samme antall som i 2013, men nedgang i antall klager fra Valgfag flest klager i 2014 klager til Fylkesmannen utover høsten - Oppheving av vedtak ofte sammenheng med at skolen ikke i tilstrekkelig grad viser kompetansemål og vurdering - Oppfølging og bruk av Fylkesmannens vedtak

50 Klager på karakterer ved skriftlig eksamen 72 elever klaget ved skriftlig eksamen, 16 karakterer endret (14 hevet, 2 satt ned) En av fem elever får hevet karakteren ved klage i Østfold Norsk hovedmål har prosentvis høyeste andel hevet karakterer (hver 4. elev) Norsk sidemål har minst andel elever som får medhold i klage Norsk hovedmål og norsk sidemål har flest klager (22 klager hver) 2 elever satt ned (norsk hovedmål og sidemål) Ingen karakterer hevet eller satt ned mer enn en karakter Færrest klager i engelsk Ingen klager i NOR1415

51 Muntlig eksamen våren 2014

52 Konklusjon: Svært få endringer fra 2013 til 2014 Muntlig eksamen - Erfaringer fra våren 2014 Fordeling mellom fagene (positivt) Flest elever rapportert oppe i engelsk fulgt av matematikk, norsk og samfunnsfag (som i 2013) Arbeidslivsfaget 25 elever oppe til eksamen Fravær og fritak 200 elever fraværende fra muntlig eksamen (3407 elever totalt) 95 elever fritatt for vurdering med karakter i alle fag muntlig eksamen 63 elever ikke møtt pga. sykdom 24 elever uteble fra eksamen uten grunn 13 elever fikk ikke gjennomført muntlig eksamen pga fravær av en sensor 5 elever hadde annen grunn til ikke å møte til eksamen

53 Minner om Rektors ansvar for utvelgelse av sensorer - kvalitetssikring Rektors ansvar for å gjennomgå lokale retningslinjer for muntlig eksamen hvert år Rektors ansvar for å sikre kommunikasjon mellom eksaminator og ekstern sensor Rektors rolle i kvalitetssikring av temaer / oppgaveutforming ved muntlig eksamen

54 Oppsummering av de nye retningslinjene for lokalgitt muntlig eksamen 2014 Jf. forskrift til opplæringsloven 3 29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Erfaringer: Mer lik gjennomføring av muntlig eksamen Lenke:

55

56 Endringer i matematikkfaget 2015

57 Skriftlig eksamen 2015 Jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Eksamen 3-25 til 3-37

58 Viktig nettsted: Her vil du bl.a. finne følgende «steg» for eksamen: Før eksamen Eksempel- og eksamensoppgaver og eksamensveiledninger, datoer for eksamener, hva er nytt ved årets eksamen, påmelding av eksamenskandidater, trekking av eksamensfag, om IKT-basert eksamen, IP-adresser og tekniske krav Under eksamen Forberedelsesdagen og forberedelsesdeler, hjelpemidler, identifisering av elevene, eksamenstid, brukerveiledning for IKT-basert eksamen, fusk og plagiat Etter eksamen Levering av eksamenssvar, karakterer, sensur, klage på karakter

59 Eksamen Lovverk (forskrift) 3 24 Fritak frå eksamen (Bl.a. om at elever som er fritatt for vurdering med karakter i faget ikke skal delta i eksamen i faget, om søknad om fritak når det foreligger tungtveiende årsaker) Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, også er fritatt fra eksamen. Avhengighet av at det er gitt fritak fra vurdering med karakter etter en av bestemmelsene i 3-20 til Kan gjelde en rekke fag særlig for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning/iop, jf Generelle føresegner (Bl.a. om Paragraf elevar på 3-24 ungdomstrinnet annet ledd: som Her avsluttar er det et eit selvstendig fag tidlegare grunnlag enn det som for fritak følgjar fra av læreplanverket, jf. eksamen Videre for elever at det som ikke ikke er ny er eksamen, fritatt fra utsatt vurdering eller særskilt etter eksamen 3-20 til i grunnskolen) Dette er en snever unntaksregel, som kun skal brukes dersom det foreligger tungtveiende grunner. Hva som kan være tungtveiende grunner, må vurderes konkret 3-25 regulerer i det enkelte blant tilfellet. annet trekk Det er til kun eksamen rektor for som elever kan frita i grunnskolen fra eksamen som på avslutter grunnlag et av fag særlige tidligere tungtveiende enn 10. årstrinn grunner. fordi Rektor han må eller være hun tilbakeholdende tar fag fra videregående med å innvilge opplæring. fritaket fra En eksamen. elev som Rektor følger må opplæringen fatte et enkeltvedtak på et høyere hvor nivå og som eleven vil fritas avslutte fra et eksamen trekkfag etter før årstrinn, annet må ledd. regnes som avgangselev et året faget avsluttes og skal være med i eksamenstrekket i faget. Uavhengig av om eleven er trukket ut til eksamen i tidligere avsluttede fag, må eleven fortsatt være med i trekket i de andre fagene på 10. årstrinn Melding av elevar til eksamen (Bl.a. at skolen melder til eksamen alle elever som tar del i opplæringen i et fag som blir avsluttet Man kan altså bli trukket ut i flere fag enn det som er kravet på ordinært løp. med eksamen) Alle eksamener eleven er trukket ut til, skal føres på vitnemålet. forskrift/ /*#* Paragrafen 3-26 omhandler første ledd også pålegger at eksamenskarakteren skolen en plikt til skal å melde fastsettes til eksamen på alle individuelt elever som grunnlag deltar i opplæring for hver enkelt i fag som elev avsluttes eller privatist med (jf. eksamen. ved gruppeeksamen Det er må læreplanen det settes for en fag eksamenskarakter som avgjør om faget for hvert avsluttes enkelt med medlem eksamen i gruppen. eller ikke. Skolens plikt gjelder både for fag eleven skal opp til eksamen i, og fag eleven kan trekkes ut til eksamen i.

60 Eksamen Lovverk (forskrift) 3-28 Sentralt gitt eksamen (Bl.a. om kommunens ansvar for trekk og gjennomføring) 3-28 viser til at Utdanningsdirektoratets ansvar for sentralt gitt eksamen. Ved sentralt gitt eksamen i grunnskolen har kommunen har ansvaret for trekningen av elever og fag til eksamen og for den praktiske gjennomføringen av sentralt gitt eksamen Kommunen Særkild kan til rettelegging fastsette lokale av retningslinjer eksamen for gjennomføringen av sentralt (Bl.a. om gitt å eksamen få lagt forhold og kan, til rette dersom men ikke ønskelig, slik at delegere det gir fordeler oppgavene fremfor til andre skolene. som ikke Disse får slik tilrettelegging, retningslinjene om søknad, må enkeltvedtak være innenfor og rammene klagerett) som trekkes opp for eksamen i Elever kapitlet og her privatister og innenfor med det behov Utdanningsdirektoratet for særskilt tilrettelegging har fastsatt skal få med forholdene hjemmel i lagt første til ledd. rette Utdanningsdirektoratet slik at de kan få vist kompetansen minner at sin dersom i faget. oppgavene Tilrettelegging i skal være forbindelse basert med på elevens gjennomføringen behov. Det delegeres må gjøres til en skolene, konkret så vurdering har kommunen etter søknad. Det er ikke krav om enkeltvedtak om spesialundervisning for at eleven fortsatt ansvaret for at sentralt gitt eksamen gjennomføres i samsvar med gis rett til særskilt tilrettelegging av eksamen. Tiltakene må være av en slik art bestemmelsen her. at de er egnet til å avhjelpe elevens behov, men skal ikke gi fordeler sammenlignet med dem som ikke får en særskilt tilrettelagt eksamen. Det må foreligge søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen. Rektors 3-36 Bortvisning frå eksamen (Bl.a. om avgjørelse å hindre/forstyrre er et enkeltvedtak eksamen, krav etter til Forvaltningsloven. enkeltvedtak ved bortvisning m.v.) Det er ikke adgang til å bortvise fra eksamen med hjemmel i 3-36 med mindre eleven på en aller annen måte hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamen. Det er kun de groveste tilfellene av forstyrrelser og hindring som vil kunne føre til bortvisning. Bortvisning fra eksamen er en svært inngripende og streng sanksjon, og det stilles strenge krav til grunnlaget for bortvisningen. Det må være gitt advarsel først. Det skal være mulig å korrigere atferden. Det er kun rektor som kan avgjøre om bortvisning skal skje, og det er rektor sjølv som skal treffe enkeltvedtaket. Før det fattes enkeltvedtak om bortvisning, skal eleven mulighet til å uttale seg. Vedtaket kan påklages fylkesmannen. Viktig nettsted: forskrift/ /*#*

61 Endringer for eksamen oppsummering Matematikk: Revidert eksamensordning i matematikk gjelder (elever og privatister) Krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy Gjennomføring av del 2 av eksamen: Del 2 av eksamen kan gjennomføres som papirbasert eksamen. Elevene og privatistene må likevel ha datamaskin, påkrevd programvare og utskriftsmuligheter under hele del 2 av eksamen. Papirbasert eksamen krever bruk av digitale verktøy på datamaskin Skoler har også anledning til å gjennomføre IKT-basert eksamen Les mer om IKT-basert eksamen, tekniske krav og godtatte filformater. Kilde:

62 Engelsk: Udir oppgir at det ikke er endringer til eksamen - kun et par justeringer Ingen nye eksempeloppgaver fordi oppgavestrukturen er uendret Eksamen i engelsk vil ha to kortsvar Ett av disse vil være knyttet til tekstvedlegg som ikke er i forberedelsesmateriellet, men som er innenfor samme tema I tillegg skal elevene, som tidligere, svare på èn av fire langsvaroppgaver innenfor temaet for eksamen Ved eventuell bruk av tidligere eksamensoppgaver for å forberede elever til eksamen, må oppgavene tilpasses etter de reviderte kompetansemålene i læreplanen Forberedelsesmateriell blir publisert kl på forberedelsesdagen Kilde:

63 Norsk Eksamen består av to deler, en del med oppgaver ut fra vedlagt tekst og en del med oppgaver til valg. Skolen får tilgang til forberedelsesmateriellet kl samme dag som elevene skal forberede seg. Nynorsk: Ny nynorskrettskriving (2012 overgangsordning for eksamen t.o.m. 2014) Hovudpunkt i den nye rettskrivinga Skiljet mellom hovudformer (læreboknormalen) og sideformer Husk oppdatert (klammeformer) ordliste. i rettskrivinga er oppheva. Alle former er no jamstilte. Det er ikkje lenger noko skilje mellom kva former elevane kan bruke, og kva former som kan brukast i lærebøker for skulen og i statstenesta. Kilder: Bøyingsverket er enklare enn før ved at fleire kategoriar av ord no kan bøyast på berre ein måte. Ein del former, både tidlegare sideformer og hovudformer, er tekne ut av rettskrivinga. I mange tilfelle blir valfridommen ståande. Ein del sideformer har vorte gjeldande rettskrivingsformer, og nokre få nye former er tekne inn. I reforma er det lagt vekt på å ta vare på former som er i allmenn bruk blant nynorskbrukarar.

64 2015

65 Når våren 2015 Før 1. mars: Oppdater fagpersonregisteret Trekking av elever skal være gjennomført (se Udir Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet) Lenke:http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2009/Udir Trekkordning-ved-eksamen-i-Kunnskapsloftet/ 1. mars: Frist for å melde inn elever i PAS 1. mars: Frist for bestilling av materiell til særskilt tilrettelegging (lydfiler : PAS, Eks. oppg.blinde og svaksynte bestillingsskjema UDIR Lenke: Påmeldinger etter 1. mars: Kontakt Fylkesmannen skolen må selv laste ned oppgavene fra PAS

66 Aktuelle datoer å merke seg: Januar: Eksamensveiledningene blir publisert (Udir.) 17.mars: sensorskolering, matematikk 18.mars: sensorskolering, norsk 19.mars: sensorskolering, engelsk Alle dager kl Sted: Statens Hus, Moss kl.09.00: Elevene får opplysning om trekkfag : Skriftlig eksamen gjennomføres Forhåndssensur: (eng., norsk)og matematikk. Midtveismøter for sensorer: norsk og engelsk, matem Fellessensur: mandag 15. juni, Grålum u.skole. Muntlig eksamen: torsdagene 4. og 11. juni

Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad

Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad Program 0900-0930..med kaffi og drøs 0930-1030 PAS2 premieredemo v/anne Marie Melberg Skaar Eksamen 2014 - erfaringar 1030-1200 Erfaringar frå standpunkthandsaminga 2014 v/ Una Bjørnseth Haugen 1200-1300

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer