Nutec -J (O. ( Fortrolig Graderingen gjelder til : Frigivelse av FUDT ISBN: X Fri Distribusjon Antall Sider: 39+Appendiks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec -J (O. ( Fortrolig Graderingen gjelder til : Frigivelse av FUDT ISBN: 82-7280-317-8. X Fri Distribusjon Antall Sider: 39+Appendiks"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Posiboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon Telex : nutec 0. Telefax: Rapport nr: Revisjon nr: 1 Dato: Prosjekt nr: Erstatter rev. 0 av Rapportens tittel : Kontrollert av : K.Segad/... Operativ utprøving av en optoakustisk gassmonitor ombord i et dykkefartøy Godkjent av: - BK. Kambestad Ç LSe Klient/oppdragsgiver: F(JDT Klient kontaktpersons referanse: (Norsk Hydro A/S, Oljedirektoratet, Saga Petroleum AJS, Statoil/ P. LØvstuhagen, Phillips Petroleum Co. Phillips Petroleum Co.) Arbeidet utført av: Erik Eknes, Rune Djurhuus Rapportskrivers signatur: -J (O 7/V< V< o Sammendrag: En optoakustisk gassmonitor ble plassert ombord i dykkefartøyet Amethyst fra januar til mars Hensikten var å utprøve instrumentet til bruk for eventuell rutinemessig monitorering av kammeratmosfæren under operativ metnings dykking. Utstyret monitorerte atmosfæren i et av boligkarnrene kontinuerlig gjennom 2 dykk, ett til 73 msw og ett til 135 msw. I løpet av denne perioden ble det tatt sammenlignende prøver med kullrøradsorbenter og fuligass-prøver på flasker. For å få korrekte måleverdier må det taes hensyn til den aktuelle gassammensetningen (02, N2, He). Valg av måleparametre og full kalibrering krever spesialkompetanse og bør gjøres en gang pr. dykk. Etter denne kalibreringen er instrumentet stabilt og enkelt å betjene. Endring i gass-sammenseming medfører behov for ny kalibrering og gjør dermed instrumentet mindre egnet for operativ bruk. Instrumentet kan brukes for rutinemessig måling av metan under operativ dykking. For måling av CO og xylen må det taes reservasjoner avhengig av dykkedyp. Analyseresultatene viser stort sett overenstemmelse med prøver tatt med kullrør og fullgassprøver. FØlsomlieten er god for metan, brukbar ned til ca 180 msw for karbonmonoksid, men marginal for xylen når man sanimenholder med de aktuelle grenseverdier for kontaminanter i hyperbare miljøer. En eventuell bruk må derfor vurderes opp mot den begrensning at en ikke vil få signifikant registrering av f.eks. xylen før konsentrasjonen i dykkekainmeret nærmer seg Øvre grenseverdi. Emneord på engelsk: Chemical Work Environment Gas monitor Photoaccoustic Operational diving Testing Emneord på norsk: Kjemisk arbeidsmiljø Gass monitor Optoakustisk Operasjonell dykking Testing ERKLÆRING VED FORDEUNG: ( Fortrolig Graderingen gjelder til : Frigivelse av FUDT ISBN: I X Fri Distribusjon Antall Sider: 39+Appendiks Un imig tilllæ fr NV1EC znrp gigist i m 1rIf

2 i FORMÅL 3 2 INNLEDNING 4 3 GRENSEVERDIER FOR KONTAMINANTER 5 4 KALIBRERING GENERELT VALG AV GASSER KALIBRERING I HELIUM KONTROLL AV NULLPUNKTET OG DRIFT KORREKSJON AV NULLPUNKT KONTROLL MED KALIBRERINGSGASS 12 5 MON1TORERING AV DYKKEOPERASJONER LOGG FOR DATAINNSAMLING INNSAMLING AV GASSPR0VER ANALYSE AV GASSPR0VER 19 6 DATABEHANDLING GENERELT DATA FRA DYKK TIL 73 MSW DATA FRA DYKK TIL 135 MSW MIDLING AV MÅLEDATA 26 7 SAMMENLIGNING AV DATA MÅLEMETODER SAMMENLIGNING AV DATA FRA FORSKJELLIG UTSTYR 30 8 DISKUSJON OPERASJONELLE FORHOLD OG KOMPETANSEKRAV KORRIGERING AV NULLPUNKTER MÅLEUSIKKERHET SAMMENHOLDT MED GRENSEVERDIER FORBEDRING AV FØLSOMHET 35 9 KONKLUSJONER ANBEFALINGER REFERANSER 39 APPENDIKS NUTEC, 32-93, EE/EAJ

3 3 FORMÅL Hensikten med prosjektet er tre-delt: i. Avkiare kalibrering ved bruk i helium-gassblandinger. 2. Sammenligne måledata med målinger tatt med andre instrumenter og må.lemetoder. 3. Utpiassere instrumentet i forbindelse med et operativt dykk for å få praktiske erfaringer. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

4 4 2 INNLEDNING Ved metningsdykking er det satt grenseverdier for toksiske kontaminanter i pustegassen inne i dykkekamrene. Normalt måles disse på utsiden av kammeret ved å ekspandere gassen til i bar. Da kan partialtrykkene av kontaminantene bli svært lave, og det kan være problematisk å finne instrumenter med tilfredsstillende stabilitet, nøyaktighet og følsomhet for rutinemessig overvåkning. For noen år siden kom et nytt gassmonitorerings-instrument på markedet, Brüel & Kjær type 1302 fra instrument-fabrikanten Brüel & Kjær i Danmark. Instrumentet ble prøvet under et grunt dykk på NUTEC høsten 1991 med lovende resultater. Dette er rapportert i NUTEC rapport nr Evaluering av en optoakustisk gassanalysator med tanke på bruk under operasjoneil dykking (1). Et utdrag av rapporten ble også presentert på 22nd International Conference of Environmental Systems i Seattle juli 1992 (2). Under dette arbeidet framkom det en del spørsmål som måtte avklares før eventuell rutinemessig bruk om bord i et dykkefartøy. Først og fremst var det usikkerhet mht. kalibrering ved bruk i heliox-blandinger. Dette hadde hittil ikke vært gjort da instrumentet primært er laget for normal atmosfære. Det var også uavkiarte spørsmål om følsomhet ved små konsentrasjoner av hydrokarboner. Dessuten ble det foreslått en del mindre tekniske modifikasjoner på instrumentet. I denne rapporten er det gått nærmere inn på disse forholdene, samt at det er samlet praktiske erfaringer fra operative dykk ombord i et dykkefartøy. Beskrivelse av instrumentets virkemåte og spesifikasjoner er ikke tatt med da dette er dekket i forrige rapport (1). Instrumentet var montert ombord i dykkefartøyet Amethyst fra 14. januar til 22. mars I denne perioden ble det monitorert to metningsdykk, et kort til 73 msw og et lengre til 135 msw. For å spare gass var instrumentet modifisert slik at det styrte en magnetventil som åpnet for analysegassen hver gang måling ble utført. For Øvrig var oppkoblingen i henhold til bruksanvisningen for gassmonitoren. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

5 3 GRENSEVERDIER FOR KONTAMINANTER 5 I en publikasjon fra Oljedirektoratet (3) er det oppgitt hyperbare grenseverdier for kontaminanter. Det opereres her med fire forskjellige eksponeringsbetingelser: - Kontinuerlig - Gjennomsnittsverdi - Takverdi - NØdtakverdi eksponering med gjennomsnittsverdi over 24 timer. (TWA = Time Weighted Average/56 t). øvre tillatte gjennomsnittsverdi ved 8 timers eksponering pr. døgn opp til 56 timer pr. uke. (STEL Short Term Exposure Limit). øvre tillatte takverdi i pustegass for en 15 min, periode. (MAC = Maximum Allowable Ambient Contamination Level). Grenseverdiene er oppgitt som partiakrykk inne i dykkekamrene. Dersom et dykkekammer befinner seg på 90 msw og dykkegassen ekspanderes til normalt atmosfæretrykk, vil grenseverdien man skal sammenligne med bli 1/lo av det oppgitte partialtrykk. For dykkene i denne rapporten vil derfor grenseverdiene bli følgende: Tabell i Hyperbare grenseverdier for kontaminanter c Grenseverdier partialtiykk i ibar inne i kammeret Omregnede gienseveidier i ppsn fra dybde og ekspandert til overflaietiykk Fra 73 msw Fra 135 msw Kont TWA STEL MAC Kont TWA STEL MAC Kont TWA STEL MAC CO CO , ,8 6,9 138 TVOC * * * * CH * Xylen ,2 4,8 7, ,8 4,1 21 * Avhenger av gass-sammensetning (TVOC = Total Volatile Organic Hydrocarbons) I Tabell i fremgår det at det er først og fremst 24 timers gjennomsnittsverdien (Kont) for CO og xylen som har de laveste grenseverdiene og derved stiller de strengeste kravene til måleutstyret. Følgelig er det disse kravene samt dykkedybden måleutstyret må vurderes opp mot. Dessuten fremgår det at det tillates høyere verdier over kortere perioder enn for langtidseksponering. NTJTEC, 32-93, EEJEAJ

6 6 4 KALIBRERING 4.1 GENERELT En standard kalibrering kan gjøres som en to-eller tre-punkts kalibrering. En nullgass brukes for å fastlegge nulipunktet og deretter en eller to område-gasser for å fastlegge følsomhet for de enkelte gasskomponenter. En viktig del av kalibreringen er korrekt innstilling av krysskompensasjon. Bakgrunnen for dette er at et filter som skal måle f.eks. CH4 (metan), også kan være litt følsomt for andre gasser, f.eks. vanndamp. Dette må korrigeres for og kalles krysskompensasjon, eventuelt vannkompensasjon. 4.2 VALG AV GASSER På grunnlag av tidligere erfaringer (1, 4) ble følgende gasser valgt til monitorering. Karbondioksid Karbonmonoksid Totale hydrokarboner (TVOC) Metan Xylen Vanndamp CO2 CO CH4 C6H4(CH 3)2 H20 Toluen, som ble målt under NUTEC-dykket 1991, ble utelatt. Forventede konsentrasjoner lå under instrumentets deteksjonsgrense, og erfaringsmessig er det samtidig alltid xylen tilstede i høyere konsentrasjoner (4). For Øvrig var valg av gasser det samme som under forrige rapport (1). var strengt tatt ikke nødvendig å måle da det finnes rimeligere metoder med tilstrekkelig nøyaktighet. Men dac0 varierer svært mye i et dykkekammer, ble det antatt at det kunne være behov for å krysskompensere de øvrige gasskonsentrajonene forc0 Dessuten ville det sannsynligvis være en operasjonell fordel atc0 ble målt med B&K-monitoren for å kunne foreta en direkte sammenligning med standard utstyr for kammermonitorering. CO2 2-nivået 2-fØlsomhet. 2-nivået 4.3 KALIBRER]NG I HELIUM Standard null-gass for instrumentet når det skal brukes i luft, er ren nitrogen. Denne gassen absorberer ikke infrarødt lys. Ved start av prosjektet antok represen tanter for fabrikken at ren helium ville oppføre seg på samme måte, men tilføyde at de ikke hadde prøvet dette eller utført nærmere beregninger. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

7 7 Helium-kalibreringen viste seg å være langt mer komplisert enn først antatt og ble utført på fabrikken i Danmark. Den medførte bl.a. at det måtte gjøres forbedringer internt i instrumentets matematiske beregningsfunksjoner. I følge muntlige opplysninger gjaldt dette spesielt krysskompensasjonsfunksjonen som ikke fungerte som den skulle når instrumentet målte på en gassblanding som i hovedsak besto av helium. Dette har også medvirket til at fabrikken senere har modifisert kalibreringsprogrammet som leveres som tilleggsutstyr for instrumentet. 4.4 KONTROLL AV NULLPUNKTET OG DRIFT Ved kalibrering av instrumentet inngår som nevnt over en nullpunkt-fastsettelse med en null-gass som ikke absorberer infrarødt lys. Dette ble utført ved fabrikicen i november 1992 med ren helium og kontrollert ved NUTEC i april Avvilcet mellom de to måiingene gir et inntrykk av driften (stabiliteten) i instrumentet over ca. 4 måneder og er vist i Tabell 2. Her framgår det også at fabrikken har kalibrert med et nullpunktsavvilc som for noen gasser er større enn deteksjonsgrensen (definert som 2 x elektrisk egenstøy internt i instrumentet) uten at det er gitt noen forklaring på dette. Se også kalibreringsskjema i appendiks D. I tillegg har NUTEC kontrollert nulipunktet mot en normal dykkegassblanding til 135 msw bestående av 0,4 bar 02 (2,8%), 0,8 bar N2 (5,5%) og 13,3 bar He (91,7%). (Vanligvis inneholder kammeratmosfæren luft med 79% N2 (ca 0,8 bar) ved starten av kompresjonen, og dette nitrogenet blir ikke systematisk fjernet under dykket.) Målingene er vist i Figur 1. For å ha stabile data er den første delen utelatt ved beregning av gjennomsnittsverdier. Nulipunktet påvirkes med innblanding av N2 og 02 i heliumgassen. Av dette følger at for å oppnå god nøyaktighet ved lave konsentrasjoner, må det korrigeres for gass sammensetningen, eventuelt v.h.a. spesielle kalibreringsgasser. Se også appendiks E. Vanninnholdet påvirker måiingene av de fleste andre gassene. Internt i instrumentet er dette korrigert for ved at vannkonsentrasjonen måles. Denne måleverdien brukes til å korrigere konsentrasjonen av de øvrige gassene. En korrekt korreksjon for vanninnhold er derfor en viktig og nødvendig del av en kalibrering. NUTEC, 32-93, EEJEAJ

8 8 Tabell 2 Nullpunktkontroll Gass Oppgitt B&K NIJTEC Målt drift NUTEC Målt avvik deteksjons Tørr, ren helium, Tørr, ren helium, etter 4 mnd. 2,8% 02, 5,5% N2 mellom ren He -grense, + He og blandmgsgass ppm ppm PP * pp ppm ppm CO2 3,5-1,7-0,81 ± 1,73 +0,9-2,31±1,27-1,5 CO 0,2-0,27-0,20 ± 0,11 +0,07-0,87±0,09-0,7 TVOC 0,1-0,62-0,43 ± 0,06 +0,19-0,84±0,09-0,4 CH4 0,4-0,57-0,84 ± 0,33-0,27-1,80±0,25-1,0 Xylen 0,3-0,21-0,31 ± 0,20-0,10-1,10±0,17-0,8 * Samplefrekvens var sau til continuously, dvs ca I g I 2,5 min 4.5 KORREKSJON AV NULLPUNKT I Tabell 2 er det vist at nulipunktet kan påvirkes av gassblandingen, i dette tilfellet fraksjonen av helium i forhold til oksygen og nitrogen. I appendiks E er det oppgitt hvordan dette avviket kan beregnes teoretisk ut fra gassblanding og instrumentets interne kalibreringsverdier. Videre er det i Tabell 2 vist at nulipunktet ikke har vært optimalt plassert i den opprinnelige kalibreringen ved fabrikken, men at stabiliteten etter 4 måneders bruk synes å være god. I Tabell 3 er det satt opp en oversikt over hvor godt avvilcet kan beregnes i forhold til det som faktisk er målt. Dette gjøres ved å summere målt nullpunktavvilc for ren helium (B) og beregnet avvik for gassblandingen (C) og deretter trekke denne summen fra det faktiske målte nulipunktet for gassblandingen (A): Rest avvik = A - (B+C). For gassene CO2, CO og xylen er restavviket godt innenfor deteksjonsgrensene, hvilket er tilfredsstillende. Men for TVOC og CH4 ligger restavviket henholdsvis 0,7 og 0,8 ppm over deteksjonsgrensene. Årsaken til dette er ikke nærmere undersøkt, men det er grunn til å påpeke at det var akkurat for disse to målefunksjonene at nulipunktene lå for lavt ved den opprinnelige kalibreringen, se Tabell 2. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

9 9 Tabell 3. Nuilpunktskorreksjon for blandingsgass (2,8 % 02 og 5,5 % N2), målt på NUTEC Gass Målt nullpunkt He-null, Korreksjon i.h.t be- Beregnet Oppgitt 2.8 % 02 og 5,5 % N tegninger i app. E rest avvik deteksjons-grense (A) (B) (C) A-(B+C) ppm ppm ppm ppm ppm CO2-2,31±1,27-0,81 ± ,60 3,5 CO -0,87±0,09-0,20 ± 0,11-0,6-0,07 0,2 TVOC -0,84±0,09-0,43 ± 0,06-1,2 +0,79 0,1 CH4-1,80±0,25-0,84 ± 0,33-2,2 +1,24 0,4 Xylen -1,10±0,17-0,31 ± 020-0,7-0,09 0,3 Etter foranstående kan det trekkes den konklusjon at langtidsstabiliteten for nulipunktet er god, men at kalibreringen mhp. plassering av nullpunkt ikke har vært optimal. Dersom nullpunktene opprinnelig halide vært korrekt for de aktuelle gassblandingene, kunne dataene hatt mindre avvik fra de virkelige verdiene enn det som er registrert. Det er grenseverdiene for CO og xylen som er de strengeste. Man må derfor først og fremst se nøye på følsomhet, nullpunkt og deteksjonsgrense for disse to gassene for å vurdere om instrumentet er egnet for operativt bruk ombord i et dykkefartøy. Figur i på neste side viser nullpunktene for CO, CH4 og xylen målt i en blandingsgass med 2,8% 02, 5,5% N2 + He. Dette er omtrent den blandingen som brukes på 135 msw. I denne figuren fremgår det at samtlige resultater ligger under null. Figur 2 viser hvordan nulipunktet til CO og xylen ser ut i løpet av 4 timer når det er korrigert for nullpunktavvilc iht. Tabell 3, (B+C). Denne korreksjonen er utført etter at målingene er avsluttet. Som sammenligning vil ifølge Tabell i gjennomsnittlig grenseverdi for 24 timers eksponering av CO være 1,4 ppm og for xylen 0,7 ppm på 135 msw. Grenseverdiene for xylen ved 46, 73, 135 og 180 msw er inntegnet i Figur 2 og angitt med piler. Oppgitte deteksjonsgrenser for xylen og CO er også angitt. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

10 fl fl fl c 0 j -1,5 0-0, ,5-3 0:00 0:20 limor minutter 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00 Figur i Nullpunkt med 2,8 % 02, 5,5 % N2 + Ho Kontinuerlig logging i 4 timer Samplefrokvens: i g / 2,5 min.

11 Komgert for drift, N2 og 02-bidrag samt for lav 0-punkt justering iht. Tabell 2. Samplefrekvens: 1 g /2,5 min. - Xyien CO Detekons grenser I fl 1, : Maks Xylen i 24 timer; - 1,6 - - Maks grenser for CO er dobbel så høy som for Xylen E 0 1,4 -. 1, ks)leni24tin :1 c 0,8-0,6-0, * 135m.MaksX1eni24time 180 msw. MaksX1eni24time 0,2-0 -0,2-0,4 - Xylen AÅ1 AAA H :EïV E -0,6 0:00 0:20 Timer minutter 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00 Figur 2 Nullpunkt for CO og Xylen i 2,8 % ,5 % N2 + He.

12 KONTROLL MED KALIBRERINGSGASS Like før instrumentet ble montert ombord i Amethyst, ble det testet mot en innkjøpt kalibreringsgass. Konsentrasjonene i denne var valgt utfra antatte maksimale nivåer i kamrene. Etter forsøket om bord ble instrumentet kontrollert mot den samme gassen. I tillegg til dette har vi kalibreringsdata fra fabrikken utført i november Se appendiks D. En sammenligning mellom de forskjellige kontrollene er vist i Tabell 4 og tidsvariasjonene for NUTEC-kontrollene er vist i Figur 3 og 4. Tabell 4 Kontroll av kalibrering Verdiene er justert for nulipunktavvik iht. Tabell 2 i kap. 4.4 Målte Kalibrering ved B&K Kontroll ved NUTEC gasser. Oppgitt for Målt Oppgitt for Målt Målt Restgass 6 perioder 50 perioder er ren He kai-gass kai-gass a 2,5 min a 2,5 min ppm Middel Std. ppm Middel Std. Middel Std. avvik avvik avvik ppm ppm ppm ppm ppm ppm CO ±3% CO 88,5 88,6 0,2 0,9±10% 0,9 0,1 1,1 0,1 TVOC 83,3 83,8 1,1 4,9±10% 3,7 0,02 4,7 0,2 CH4 83,3 83,9 1,6 4,9±10% 4,1 0,1 5,0 0,2 Xylen 36,3 36,6 0,4 0-0,2 0,1 * 0,6 0,2 * Her er det målt 0,6 ppm mens det i kalibreringsgassen normalt ikke skal være xylen. Den aktuelle kalibreringsgassen ble ikke spesielt bestilt fri for xylen eller lignende aromater. Leverandøren har derfor ikke spesielt kontrollert dette. Det optiske filteret (UA0980) som er brukt for xylen har høy følsomhet for en rekke andre aromater i tillegg til xylen og det kan derfor ikke utelukkes en forurensning, selv om muligheten er meget liten. En armen mulig forklaring er at det kan være en unøyaktighet eller for stor tilnærming i beregningene som ligger til grunn for de nullpunktkorreksjonene som er utført etter appendiks E og Tabell 2. Dersom de beregnete avvikene ble erstattet med de faktiske målte verdiene, vil vi få 0,3 ppm isteden for 0,6 ppm. Dette er det samme som den oppgitte deteksjonsgrense på 0,3 ppm for xylen. Uansett forklaring, det er påfallende med en såpass høy gjennomsnittsverdi under konstante betingelser i over 2 timer, tatt i betraktning de Øvrige resultatene målt og senere under de to dykkene. NUTEC, 32-93, EEJEAJ

13 13 I manualen er det oppgitt minutter oppvarming for instrumentet. For normal bruk synes dette tilstrekkelig. Senere erfaringer tyder på at det er nødvendig med flere timers drift for å få stabile temperaturforhold i instrumentet dersom det skal måles ned mot deteksjonsgrensen for de enkelte gasser. Målingene på kalibreringsgassen som ble foretatt , kan derfor være påvirket av utilstrekkelig oppvarmet instrument og for få datapunkter for å oppnå et korrekt og stabilt resultat. NUTEC, 32-93, EEJEAJ

14 fl fl I Metan E c 0 Co il OI Xylen 1 I 0:00 0:05 0:10 Timer minutter Figur3 Xylen, CO og metan Kontroll mot kaiibreringsgass, 12/ Komgert for nulipunkt iht. Tabell 2. Samplefrekvens: i g / 2,5 min

15 fl fl fl Metan E c i 3 2 CO i 0 Xylen 1 0:00 limer minutter I I Figur 4 Xylen, CO og metan 1:00 2:00 0:30 1:30 Kontroll mot kalibreringsgass, 27/ Komgert for nullpunkt iht. Tabell 2. Samplefrekvens: 1 g /2,5 min

16 5 MON1TORERING AV DYKKEOPERASJONER LOGG FOR DATAINNSAMLING Instrumentet ble installert ombord i Amethyst den 14. januar Fartøyet lå da i Stavanger og var under mobilisering. På forhånd var det laget et lite gasspanel utstyrt med magnetventil og gasstrømningsmåler til B&K-gassmonitor, diverse nåleventiler og mulighet for å ta parallelle prøver med adsorbsjonsrør fylt med aktivt kull. Alt ble montert på toppen av et av operasjonspanelene og fungerte tilfredsstillende under hele testperioden. Til gassmonitoren var det også koblet en skriver som listet ut alle måledata etterhvert som de ble registrert. Under monteringen av utstyret fikk vi opplyst at et av boligkamrene, ML4, nylig var malt innvendig. Da det også passet med de foreliggende dykkeplaner, ble det derfor valgt å koble gassmonitoren til dette kammeret for om mulig å detektere signifikante verdier av xylen. Dette er et løsningsmiddel som ofte avgis fra malte overflater. Oversikt over kammersystemet om bord i Amethyst er vist i Figur 5. NUTEC-personell var ombord tre ganger under testperioden for å samle inn prøver på adsorbenter av aktivt kull og ta parallelle fullgassprøver av kammergassen. I deler av testperioden var det NUTEC-personeil ombord i annet prosjektarbeid. Da ble kammerbetjening instruert i grunnleggende bruk av gassmonitoren. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

17 H.R.L ) I fl fl fl fl I WETPOT - DOC3 00C4 Doci DOC2 Figur5 Kammersystem ombord i Amethyst Gassprøver ble tatt fra kammor M/L 4

18 18 Tabell 5. Logg for testperioden DATO AKTIVITET DYKKEDYBDE Gassmonitor installert ombord i Amethyst ved kai i - Stavanger Igangkjøring og kontinuerlig logging. 73 msw GassprØver innsamlet. 73 msw Kontinuerlig logging i g/time. Kammer 73 msw dekomprimert , gassmonitor stoppet av kammerbetjening 12.02, data lagret Gassmonitor ute av drift, ingen dykking Kontinuerlig logging i g/time. 135 msw GassprØver innsamlet. 135 msw Kontinuerlig logging 1 g/time. 135 msw GassprØver innsamlet. 135 msw Kontinuerlig logging 1 g/time 135 msw Gassmonitor stoppet av kammerbetjening 20.03, data lagret. Dykkere overført til annet kammer og kammer ML4 dekomprimert i løpet av få timer Gassmonitor demontert ved CCB. - Under den operative perioden fungerte gassmonitoren tilsynelatende problemfritt. En del av kammerbetjeningen var interessert i utstyret og lærte seg å stoppe, starte og lagre data. En hendelse bør nevnes. Da NUTEC-personell kom ombord for å samle gassprøver siste gang den (dykkedag 28), var trykket på analyselinjen justert ned i forbindelse med et servicearbeid noen dager i forveien. Gassmonitoren er utstyrt med en egen pumpe, og det lave tilførselstrykket kan ha medført at luft fra kammerkontrolirommet er trukket inn gjennom en eksoslinje i testoppsett og blitt blandet med analysegassen. Dette gjør at dataene fra disse 4-5 dagene er usikre. Det er derfor ikke tatt hensyn til disse målingene ved de koniclusjonene som er trukket i rapporten. Denne perioden er avmerket med mulig luftiekkasje i Figur NUTEC, 32-93, EE/EAJ

19 19 11 lenger bak i rapporten. En erfaring fra dette er at man må være påpasseig å følge instrumentets bruksanvisning mhp. gasstilførsel under en måieperiode for å sikre at en måler på den gassen man har planlagt. Ved eventuell operativ bruk må det være et arrangement som gir varsel ved en slik situasjon. Totalt ble ca. 80% av instrumentets interne datalagringskapasitet fylt opp med alle data som ble samlet på de to dykkene om bord i Amethyst. I en normal dykkesituasjon burde derfor lagringskapasiteten være mer enn tilstrekkelig. Det var imidlertid en begrensning med kun 10 adresser i det interne minnet. Det er derfor ikke mulig å lagre mange små sekvenser uten å overføre dataene til en ekstern PC, hvilket er enkelt å utføre ved hjelp av et spesielt program. 5.2 INNSAMLING AV GASSPR0VER Det var laget et testpanel som gjorde det mulig å ta to parallelle prøver av analysegassen med aktivt kull samtidig som gassmonitoren var i drift. Som kulirøradsorbenter ble det brukt adsorbsjonsrør type 10*110 mm fra SKC, England. Gasstrømmen ble justert med fingraderte nåieventiler til mellom 0,4 og 0,8 1/min, og målt ved hjelp av gassur og stoppeklokke. Gjennomstrømningstiden var 2 timer og akkumulert volum ble målt med gassur. I denne perioden ble loggefrekvensen på gassmonitoren satt til en gang pr 10 min. Midt i denne perioden, dvs, etter i time, ble to 1-liters analysefiasker sluset inn i kammeret til dykkerne og åpnet oppunder taket der analyselinjen var tilkoblet. Analysefiaskene var på. forhånd skylt flere ganger med ren helium og deretter evakuert med vakumpumpe. RØrene med aktivt kull ble forseglet, merket og oppbevart i fryseskap ved ca -20 C inntil de ble analysert. Flaskene med anaiysegass ble lagret i kjøleskap ved ca 4 c. Erfaringen var at gasspanelet for prøvetaldng fungerte bra. Men det ville ha vært enklere å stille inn korrekt gasstrøm for kulirøradsorbentene dersom det i tillegg hadde vært tilkoblet en liten gasstrømningsmåler for hvert adsorbsjonsrør. Loggefrekvensen på B&K gassmonitoren kan med fordel Økes til mer enn en gang pr 10 min, det er rikelig kapasitet til dette. Gevinsten vil være flere observasjoner og bedre statistisk grunnlag for å beregne middelverdiene for konsentrasjonene. 5.3 ANALYSE AV GASSPR0VER Til sammen 10 kulirøradsobenter pluss i blindprøve ble analysert etter avsluttet innsamling av prøver. I mellomtiden var samtlige prøver lagret i fryseskap. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

20 20 AdsorbentrØrene ble analysert på gasskromatograf utstyrt med flammeioniseringsdetektor (FID) ved SINTEF Teknisk kjemi etter standard prosedyrer for kulirør. RØrene ble eluert med 2 ml CS 2, og toluen ble benyttet som ekstern standard til kvantifisering av forbindelsene. Komplette resultater fra analysene er gitt i appendilcs A, B og C. Tre ganger ble det samlet to parallelle fullgassprøver (til sammen 6 prøver). Analysene ble utført med gasskromatograf på NUTEC, etter at samtlige prøver var innsamlet. Prøvene på gassflaskene ble anaiysert på en Air gasskromatograf modell 755 (A.I.R. Instruments B.V., Emmen, Holland) utstyrt med en 110 cm l/8 Porapak R 80/100 mesh kolonne og en 180 cm l/8 MolSieves 13 x 80/100 mesh kolonne og FID. Gasskromatografen var koblet til en Shimadzu C-R3A Chromatopac integrator, og innholdet av CO2, CO og CH4 ble bestemt. Det ble benyttet en kalibreringsgass inneholdende 497 ppm CO2, 0,9 ppm CO og 4,9 ppm CH4 (Hydrogas A/S), og ren He ble benyttet som bæregass. For de fire første prøvene var forskjellen mellom de parallelle prøvene innenfor akseptable grenser, og de oppgitte verdier i Tabell 5 i kapittel 7 er gjennomsnittet av dem. Men for de to siste prøvene var avviket for CO2 og CO uforklarlig stort, 1,0 / 329 ppm for CO2 og 1,7 / 0,9 ppm for CO. Prøvene ble tatt umiddelbart etter hverandre med mindre enn ett minutts tidsforskjell, og det er uforklarlig med så lav C0 2-verdi som 1,0 ppm med tre dykkere inne i kammeret. En mulig årsak kan være at det har vært fuktighet i prøvefiasken. Det er kjent at vann kan absorbere CO2. En annen mulighet er at denne flasken med et uhell kan ha vært åpnet like i nærheten av utløpet fra scubberen inne i kammeret. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

21 21 6 DATABEHANDLING 6.1 GENERELT Arbeidsmåten for gassmonitoren er slik at alle data fra målecellen lagres som rådata. Deretter blir disse omregnet til gasskonsentrasjoner ved hjelp av de kalibreringsverdiene som er lagt inn. Derfor kan man i ettertid endre kalibrerings verdiene og få ut nye konsentrasjoner. Internt i instrumentet kan det lagres inntil 5 sett av kalibreringsverdier. Ved hjelp av en ekstern PC kan ytterlige kaiibrerings verdier settes inn i minnet. Gassmonitoren inneholder også rutiner for datautskrift, gjennomsnitt, standardavvik og max/min-verdier. Dessuten er det fleksible plotterutiner for utskrift av konsentrasjon, tid og statistiske verdier. Skal det derimot gjøres sammenlignende analyser, lønner det seg å overføre dataene enten til et regneark eller et grafisk program. Da vil det være langt bedre muligheter til å redigere, tekste og ta ut og sette sammen de verdiene man måtte Ønske. I vårt tilfelle er de opprinnelige kalibreringsverdiene fra fabrikken anvendt internt i gassmonitoren. Deretter er alle data overført til et regneark hvor det er korrigert for nullpunlctavvilc iht. Tabell 3. Regresjonsanalyse er utført på data fra 135 msw-dykket for å se på eventuell påvirkning av vann og CO2 på måleresultatene for de Øvrige gassene. Samvariasjonenes mellom vann og de øvrige gassene var så små at det ikke har betydning for vurdering av instrumentet. Det ble ikke funnet noen signifikante sammenhenger. I grafikkprogrammet er alle sammenhørende data for de to dykkene lagt inn i kronologisk rekkefølge slik at konsentrasjonene for de enkelte gassene kan følges gjennom hele dykket. Her er det også utført teksting og redigering. Det er CO, CH4 og xylen som er mest interessante i vurderingen av gassmonitorens anvendelighet i dykkeindustrien. Totale hydrokarboner (TVOC) ble registrert for å se om det eventuelt var betydelige komponenter i tillegg til CH4, mens vanndamp og CO2 ble registrert primært for å kompensere for disse gassene. Generelt var vannkonsentrasjonene relativt konstante, dvs fra ca mglm i gassen som var ekspandert fra 135 msw og opp til ca 2000 mg/m fra 73 msw dykket. C0 2-innholdet varierte fra null til 600 ppm på 135 msw-dykket og opp til 1000 ppm på 73 msw-dykket. Årsaken til de store variasjonene er at når dykkerne 3 3 NUTEC, 32-93, EF./EAJ

22 22 Generelt var vannkonsentrasjonene relativt konstante, dvs fra ca mg/m i gassen som var ekspandert fra 135 msw og opp til ca 2000 mg/m fra 73 msw dykket. C0 2-innholdet varierte fra null til 600 ppm på 135 msw-dykket og opp til 1000 ppm på 73 msw-dykket. Årsaken til de store variasjonene er at når dykkerne forlater kammeret for å dykke, absorberes all CO2 i scrubber-absorbentene og nivået går ned til null. Likeledes stiger C0 2-innholdet meget hurtig når scrubber absorbenten er mettet og er moden for utskifting. Dette blir utført ca annenhver dag. 3 3 Det ble ikke funnet betydelig avvik mellom CH4 og TVOC, hvilket betyr at CH4 var den komponenten som bidro mest i TVOC-målingen. Men dette utelukker ikke at det kan ha vært ukjente og toksiske hydrokarboner eller aromater i lave konsentrasjoner. 6.2 DATA FRA DYKK TIL 73 MSW Opprinnelig fikk vi oppgitt at dette dykket skulle vare i 3, muligens 4 uker. Det ble samlet gassprøver like etter starten av dykket. Men på grunn av at operasjonen ble avbrutt før planen, fikk vi ikke tatt prøver på slutten av dykket. Registrerte data er presentert i Figur 6, 7 og 8. Figur 6 viser hvordanco2-innholdet varierer i løpet av dykket. Det kan tydelig sees hver gang dykkerne har vært ute av kammeret ved atc0 2-innholdet går til null. De siste to dagene er det dekompresjon, og da stiger konsentrasjonen av CO2. Figur 7 viserch4-innholdet som er relativt konstant under metningsperoden med middelverdi like under 9 ppm og et standardavvilc på i ppm. Figur 8 viser konsentrasjonsendringene for CO og xylen. Fram til start av dekompresjonen mellom dag 9 og 10 er middelverdiene for CO 2,2 ppm og for xylen 0,4 ppm. Standardavvikene var for begge gassene 0,14 ppm. I Figur 8 framgår det også at under dekompresjonen endrer de målte konsentrasjonene seg i og med at xylen-konsenirasjonen blir negativ og CO-innholdet plutselig stiger. Videre er det på dag 10 en diskontinuitet i konsentrasjonene for begge disse gassene, men det er ikke funnet noen sikker forklaring på grunnen til dette. Årsaken til nedgangen i xylen-avlesning fra dag 10 kan være at under dekompresjonen økes oksygen-konsentrasjonen inne i kammeret. Derved minker heliuminnholdet, og som vist i kapittel 4 vil nulipunktet for samtlige gasser synke. økningen av CO-konsentrasjonen gjennom dekompresjonen kan tilskrives at CO produseres av dykkerne (endogent). Under dekompresjonen vil denne COproduksjonen utgjøre en stadig større del av totaltrykket. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel:

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel: Kjemisk Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nulec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: %m Prosjekt

Detaljer

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5 16.03.92 11130.5 Antall Sider : 28 Enk Eirues, C Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: Evaluering av en opto-akustisk gassanalysator med tanke på bruk under operasjonell

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

INutec. I x Fri Distribusjon (J I I. Rapport nr: 11-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 02.05.95 P21043. Rapportens tittel: Kontrollert av: (2

INutec. I x Fri Distribusjon (J I I. Rapport nr: 11-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 02.05.95 P21043. Rapportens tittel: Kontrollert av: (2 Rapport nr: 11-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: (2 7 TESTPROGRAMNER FOR DYKKERES PUSTEUTSTYR E. Thorsen 02.05.95 P21043 Postbokz 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05)

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport. 1980:2 KVALITETSKONTROLL AV RØNTGENDIAGNOSTIKKUTSTYR En katalog over anbefalte metoder og nødvendig måleutstyr. Arbeidsgruppe. Norsk forening for medisinsk

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Temperaturberegning av kabel for Nexans

Temperaturberegning av kabel for Nexans Temperaturberegning av kabel for Nexans Prosjektgruppe Magne Dyrdahl HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks:

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec fl Rapport nr.: 2 5-90 Rapportens tittel: Dato: Prosjekt nr.: 26.02.91 10850 Godkjer

Detaljer

Spesialgassblandinger

Spesialgassblandinger Spesialgassblandinger Innhold side Innledning 3 Spesialgassblandinger 4 Produksjon av spesialgassblandinger 5 Væskeblandinger 6 Kvalitetssikring og sporbarhet 7 Blandetoleranse og sertifisert usikkerhet

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 07. Dieseldrift under jord

TEKNISK RAPPORT 07. Dieseldrift under jord TEKNISK RAPPORT 07 Dieseldrift under jord Oktober 2006 NFF initierer utviklingsprosjekter i samarbeid med bransjen. Arbeidet gjennomføres i regi av foreningens Utviklingskomité. For hvert prosjekt oppnevnes

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

Tom Andersen AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING. Delrapport nr. 1 (A-105) til

Tom Andersen AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING. Delrapport nr. 1 (A-105) til Tom Andersen AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING Delrapport nr. 1 (A-105) til Rådet for den kraftverkshydrologiske tjenesten Intern rapport nr. 3 Norsk hydrologisk

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NSB AS GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NSB AS GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Faktorer av betydning for personellplanlegging Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 2 6 Foretaksregisteret:

Detaljer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel: Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy Mars 2012 u:\klif\rapp-klif-kk-1403-2012.docx side 1/74 PROSJEKTRAPPORT Prosjektnr.: 100537-757

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2 Buejegerskolen 1. Innkjøp av bueutstyr I en serie artikler vil Buejegerskolen bli presentert her i Buejegeren. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune NGU Rapport 2007.014 Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune Forord Denne rapporten er et resultatet kurset KJ3071 Anvendt geokjemi som

Detaljer

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin System for automatisk flushing og trykktesting av hydraulikkrør. - Undersøkelse av gjennomførbarhet og produksjon av prototype. Utdanning/kull/klasse: 11HUVT

Detaljer

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for ingeniørfag. Studieretning: Elektro Automatiseringsteknikk. Av: Britt Eide Olene Mjølhus

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer