Nutec -J (O. ( Fortrolig Graderingen gjelder til : Frigivelse av FUDT ISBN: X Fri Distribusjon Antall Sider: 39+Appendiks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec -J (O. ( Fortrolig Graderingen gjelder til : Frigivelse av FUDT ISBN: 82-7280-317-8. X Fri Distribusjon Antall Sider: 39+Appendiks"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Posiboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon Telex : nutec 0. Telefax: Rapport nr: Revisjon nr: 1 Dato: Prosjekt nr: Erstatter rev. 0 av Rapportens tittel : Kontrollert av : K.Segad/... Operativ utprøving av en optoakustisk gassmonitor ombord i et dykkefartøy Godkjent av: - BK. Kambestad Ç LSe Klient/oppdragsgiver: F(JDT Klient kontaktpersons referanse: (Norsk Hydro A/S, Oljedirektoratet, Saga Petroleum AJS, Statoil/ P. LØvstuhagen, Phillips Petroleum Co. Phillips Petroleum Co.) Arbeidet utført av: Erik Eknes, Rune Djurhuus Rapportskrivers signatur: -J (O 7/V< V< o Sammendrag: En optoakustisk gassmonitor ble plassert ombord i dykkefartøyet Amethyst fra januar til mars Hensikten var å utprøve instrumentet til bruk for eventuell rutinemessig monitorering av kammeratmosfæren under operativ metnings dykking. Utstyret monitorerte atmosfæren i et av boligkarnrene kontinuerlig gjennom 2 dykk, ett til 73 msw og ett til 135 msw. I løpet av denne perioden ble det tatt sammenlignende prøver med kullrøradsorbenter og fuligass-prøver på flasker. For å få korrekte måleverdier må det taes hensyn til den aktuelle gassammensetningen (02, N2, He). Valg av måleparametre og full kalibrering krever spesialkompetanse og bør gjøres en gang pr. dykk. Etter denne kalibreringen er instrumentet stabilt og enkelt å betjene. Endring i gass-sammenseming medfører behov for ny kalibrering og gjør dermed instrumentet mindre egnet for operativ bruk. Instrumentet kan brukes for rutinemessig måling av metan under operativ dykking. For måling av CO og xylen må det taes reservasjoner avhengig av dykkedyp. Analyseresultatene viser stort sett overenstemmelse med prøver tatt med kullrør og fullgassprøver. FØlsomlieten er god for metan, brukbar ned til ca 180 msw for karbonmonoksid, men marginal for xylen når man sanimenholder med de aktuelle grenseverdier for kontaminanter i hyperbare miljøer. En eventuell bruk må derfor vurderes opp mot den begrensning at en ikke vil få signifikant registrering av f.eks. xylen før konsentrasjonen i dykkekainmeret nærmer seg Øvre grenseverdi. Emneord på engelsk: Chemical Work Environment Gas monitor Photoaccoustic Operational diving Testing Emneord på norsk: Kjemisk arbeidsmiljø Gass monitor Optoakustisk Operasjonell dykking Testing ERKLÆRING VED FORDEUNG: ( Fortrolig Graderingen gjelder til : Frigivelse av FUDT ISBN: I X Fri Distribusjon Antall Sider: 39+Appendiks Un imig tilllæ fr NV1EC znrp gigist i m 1rIf

2 i FORMÅL 3 2 INNLEDNING 4 3 GRENSEVERDIER FOR KONTAMINANTER 5 4 KALIBRERING GENERELT VALG AV GASSER KALIBRERING I HELIUM KONTROLL AV NULLPUNKTET OG DRIFT KORREKSJON AV NULLPUNKT KONTROLL MED KALIBRERINGSGASS 12 5 MON1TORERING AV DYKKEOPERASJONER LOGG FOR DATAINNSAMLING INNSAMLING AV GASSPR0VER ANALYSE AV GASSPR0VER 19 6 DATABEHANDLING GENERELT DATA FRA DYKK TIL 73 MSW DATA FRA DYKK TIL 135 MSW MIDLING AV MÅLEDATA 26 7 SAMMENLIGNING AV DATA MÅLEMETODER SAMMENLIGNING AV DATA FRA FORSKJELLIG UTSTYR 30 8 DISKUSJON OPERASJONELLE FORHOLD OG KOMPETANSEKRAV KORRIGERING AV NULLPUNKTER MÅLEUSIKKERHET SAMMENHOLDT MED GRENSEVERDIER FORBEDRING AV FØLSOMHET 35 9 KONKLUSJONER ANBEFALINGER REFERANSER 39 APPENDIKS NUTEC, 32-93, EE/EAJ

3 3 FORMÅL Hensikten med prosjektet er tre-delt: i. Avkiare kalibrering ved bruk i helium-gassblandinger. 2. Sammenligne måledata med målinger tatt med andre instrumenter og må.lemetoder. 3. Utpiassere instrumentet i forbindelse med et operativt dykk for å få praktiske erfaringer. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

4 4 2 INNLEDNING Ved metningsdykking er det satt grenseverdier for toksiske kontaminanter i pustegassen inne i dykkekamrene. Normalt måles disse på utsiden av kammeret ved å ekspandere gassen til i bar. Da kan partialtrykkene av kontaminantene bli svært lave, og det kan være problematisk å finne instrumenter med tilfredsstillende stabilitet, nøyaktighet og følsomhet for rutinemessig overvåkning. For noen år siden kom et nytt gassmonitorerings-instrument på markedet, Brüel & Kjær type 1302 fra instrument-fabrikanten Brüel & Kjær i Danmark. Instrumentet ble prøvet under et grunt dykk på NUTEC høsten 1991 med lovende resultater. Dette er rapportert i NUTEC rapport nr Evaluering av en optoakustisk gassanalysator med tanke på bruk under operasjoneil dykking (1). Et utdrag av rapporten ble også presentert på 22nd International Conference of Environmental Systems i Seattle juli 1992 (2). Under dette arbeidet framkom det en del spørsmål som måtte avklares før eventuell rutinemessig bruk om bord i et dykkefartøy. Først og fremst var det usikkerhet mht. kalibrering ved bruk i heliox-blandinger. Dette hadde hittil ikke vært gjort da instrumentet primært er laget for normal atmosfære. Det var også uavkiarte spørsmål om følsomhet ved små konsentrasjoner av hydrokarboner. Dessuten ble det foreslått en del mindre tekniske modifikasjoner på instrumentet. I denne rapporten er det gått nærmere inn på disse forholdene, samt at det er samlet praktiske erfaringer fra operative dykk ombord i et dykkefartøy. Beskrivelse av instrumentets virkemåte og spesifikasjoner er ikke tatt med da dette er dekket i forrige rapport (1). Instrumentet var montert ombord i dykkefartøyet Amethyst fra 14. januar til 22. mars I denne perioden ble det monitorert to metningsdykk, et kort til 73 msw og et lengre til 135 msw. For å spare gass var instrumentet modifisert slik at det styrte en magnetventil som åpnet for analysegassen hver gang måling ble utført. For Øvrig var oppkoblingen i henhold til bruksanvisningen for gassmonitoren. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

5 3 GRENSEVERDIER FOR KONTAMINANTER 5 I en publikasjon fra Oljedirektoratet (3) er det oppgitt hyperbare grenseverdier for kontaminanter. Det opereres her med fire forskjellige eksponeringsbetingelser: - Kontinuerlig - Gjennomsnittsverdi - Takverdi - NØdtakverdi eksponering med gjennomsnittsverdi over 24 timer. (TWA = Time Weighted Average/56 t). øvre tillatte gjennomsnittsverdi ved 8 timers eksponering pr. døgn opp til 56 timer pr. uke. (STEL Short Term Exposure Limit). øvre tillatte takverdi i pustegass for en 15 min, periode. (MAC = Maximum Allowable Ambient Contamination Level). Grenseverdiene er oppgitt som partiakrykk inne i dykkekamrene. Dersom et dykkekammer befinner seg på 90 msw og dykkegassen ekspanderes til normalt atmosfæretrykk, vil grenseverdien man skal sammenligne med bli 1/lo av det oppgitte partialtrykk. For dykkene i denne rapporten vil derfor grenseverdiene bli følgende: Tabell i Hyperbare grenseverdier for kontaminanter c Grenseverdier partialtiykk i ibar inne i kammeret Omregnede gienseveidier i ppsn fra dybde og ekspandert til overflaietiykk Fra 73 msw Fra 135 msw Kont TWA STEL MAC Kont TWA STEL MAC Kont TWA STEL MAC CO CO , ,8 6,9 138 TVOC * * * * CH * Xylen ,2 4,8 7, ,8 4,1 21 * Avhenger av gass-sammensetning (TVOC = Total Volatile Organic Hydrocarbons) I Tabell i fremgår det at det er først og fremst 24 timers gjennomsnittsverdien (Kont) for CO og xylen som har de laveste grenseverdiene og derved stiller de strengeste kravene til måleutstyret. Følgelig er det disse kravene samt dykkedybden måleutstyret må vurderes opp mot. Dessuten fremgår det at det tillates høyere verdier over kortere perioder enn for langtidseksponering. NTJTEC, 32-93, EEJEAJ

6 6 4 KALIBRERING 4.1 GENERELT En standard kalibrering kan gjøres som en to-eller tre-punkts kalibrering. En nullgass brukes for å fastlegge nulipunktet og deretter en eller to område-gasser for å fastlegge følsomhet for de enkelte gasskomponenter. En viktig del av kalibreringen er korrekt innstilling av krysskompensasjon. Bakgrunnen for dette er at et filter som skal måle f.eks. CH4 (metan), også kan være litt følsomt for andre gasser, f.eks. vanndamp. Dette må korrigeres for og kalles krysskompensasjon, eventuelt vannkompensasjon. 4.2 VALG AV GASSER På grunnlag av tidligere erfaringer (1, 4) ble følgende gasser valgt til monitorering. Karbondioksid Karbonmonoksid Totale hydrokarboner (TVOC) Metan Xylen Vanndamp CO2 CO CH4 C6H4(CH 3)2 H20 Toluen, som ble målt under NUTEC-dykket 1991, ble utelatt. Forventede konsentrasjoner lå under instrumentets deteksjonsgrense, og erfaringsmessig er det samtidig alltid xylen tilstede i høyere konsentrasjoner (4). For Øvrig var valg av gasser det samme som under forrige rapport (1). var strengt tatt ikke nødvendig å måle da det finnes rimeligere metoder med tilstrekkelig nøyaktighet. Men dac0 varierer svært mye i et dykkekammer, ble det antatt at det kunne være behov for å krysskompensere de øvrige gasskonsentrajonene forc0 Dessuten ville det sannsynligvis være en operasjonell fordel atc0 ble målt med B&K-monitoren for å kunne foreta en direkte sammenligning med standard utstyr for kammermonitorering. CO2 2-nivået 2-fØlsomhet. 2-nivået 4.3 KALIBRER]NG I HELIUM Standard null-gass for instrumentet når det skal brukes i luft, er ren nitrogen. Denne gassen absorberer ikke infrarødt lys. Ved start av prosjektet antok represen tanter for fabrikken at ren helium ville oppføre seg på samme måte, men tilføyde at de ikke hadde prøvet dette eller utført nærmere beregninger. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

7 7 Helium-kalibreringen viste seg å være langt mer komplisert enn først antatt og ble utført på fabrikken i Danmark. Den medførte bl.a. at det måtte gjøres forbedringer internt i instrumentets matematiske beregningsfunksjoner. I følge muntlige opplysninger gjaldt dette spesielt krysskompensasjonsfunksjonen som ikke fungerte som den skulle når instrumentet målte på en gassblanding som i hovedsak besto av helium. Dette har også medvirket til at fabrikken senere har modifisert kalibreringsprogrammet som leveres som tilleggsutstyr for instrumentet. 4.4 KONTROLL AV NULLPUNKTET OG DRIFT Ved kalibrering av instrumentet inngår som nevnt over en nullpunkt-fastsettelse med en null-gass som ikke absorberer infrarødt lys. Dette ble utført ved fabrikicen i november 1992 med ren helium og kontrollert ved NUTEC i april Avvilcet mellom de to måiingene gir et inntrykk av driften (stabiliteten) i instrumentet over ca. 4 måneder og er vist i Tabell 2. Her framgår det også at fabrikken har kalibrert med et nullpunktsavvilc som for noen gasser er større enn deteksjonsgrensen (definert som 2 x elektrisk egenstøy internt i instrumentet) uten at det er gitt noen forklaring på dette. Se også kalibreringsskjema i appendiks D. I tillegg har NUTEC kontrollert nulipunktet mot en normal dykkegassblanding til 135 msw bestående av 0,4 bar 02 (2,8%), 0,8 bar N2 (5,5%) og 13,3 bar He (91,7%). (Vanligvis inneholder kammeratmosfæren luft med 79% N2 (ca 0,8 bar) ved starten av kompresjonen, og dette nitrogenet blir ikke systematisk fjernet under dykket.) Målingene er vist i Figur 1. For å ha stabile data er den første delen utelatt ved beregning av gjennomsnittsverdier. Nulipunktet påvirkes med innblanding av N2 og 02 i heliumgassen. Av dette følger at for å oppnå god nøyaktighet ved lave konsentrasjoner, må det korrigeres for gass sammensetningen, eventuelt v.h.a. spesielle kalibreringsgasser. Se også appendiks E. Vanninnholdet påvirker måiingene av de fleste andre gassene. Internt i instrumentet er dette korrigert for ved at vannkonsentrasjonen måles. Denne måleverdien brukes til å korrigere konsentrasjonen av de øvrige gassene. En korrekt korreksjon for vanninnhold er derfor en viktig og nødvendig del av en kalibrering. NUTEC, 32-93, EEJEAJ

8 8 Tabell 2 Nullpunktkontroll Gass Oppgitt B&K NIJTEC Målt drift NUTEC Målt avvik deteksjons Tørr, ren helium, Tørr, ren helium, etter 4 mnd. 2,8% 02, 5,5% N2 mellom ren He -grense, + He og blandmgsgass ppm ppm PP * pp ppm ppm CO2 3,5-1,7-0,81 ± 1,73 +0,9-2,31±1,27-1,5 CO 0,2-0,27-0,20 ± 0,11 +0,07-0,87±0,09-0,7 TVOC 0,1-0,62-0,43 ± 0,06 +0,19-0,84±0,09-0,4 CH4 0,4-0,57-0,84 ± 0,33-0,27-1,80±0,25-1,0 Xylen 0,3-0,21-0,31 ± 0,20-0,10-1,10±0,17-0,8 * Samplefrekvens var sau til continuously, dvs ca I g I 2,5 min 4.5 KORREKSJON AV NULLPUNKT I Tabell 2 er det vist at nulipunktet kan påvirkes av gassblandingen, i dette tilfellet fraksjonen av helium i forhold til oksygen og nitrogen. I appendiks E er det oppgitt hvordan dette avviket kan beregnes teoretisk ut fra gassblanding og instrumentets interne kalibreringsverdier. Videre er det i Tabell 2 vist at nulipunktet ikke har vært optimalt plassert i den opprinnelige kalibreringen ved fabrikken, men at stabiliteten etter 4 måneders bruk synes å være god. I Tabell 3 er det satt opp en oversikt over hvor godt avvilcet kan beregnes i forhold til det som faktisk er målt. Dette gjøres ved å summere målt nullpunktavvilc for ren helium (B) og beregnet avvik for gassblandingen (C) og deretter trekke denne summen fra det faktiske målte nulipunktet for gassblandingen (A): Rest avvik = A - (B+C). For gassene CO2, CO og xylen er restavviket godt innenfor deteksjonsgrensene, hvilket er tilfredsstillende. Men for TVOC og CH4 ligger restavviket henholdsvis 0,7 og 0,8 ppm over deteksjonsgrensene. Årsaken til dette er ikke nærmere undersøkt, men det er grunn til å påpeke at det var akkurat for disse to målefunksjonene at nulipunktene lå for lavt ved den opprinnelige kalibreringen, se Tabell 2. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

9 9 Tabell 3. Nuilpunktskorreksjon for blandingsgass (2,8 % 02 og 5,5 % N2), målt på NUTEC Gass Målt nullpunkt He-null, Korreksjon i.h.t be- Beregnet Oppgitt 2.8 % 02 og 5,5 % N tegninger i app. E rest avvik deteksjons-grense (A) (B) (C) A-(B+C) ppm ppm ppm ppm ppm CO2-2,31±1,27-0,81 ± ,60 3,5 CO -0,87±0,09-0,20 ± 0,11-0,6-0,07 0,2 TVOC -0,84±0,09-0,43 ± 0,06-1,2 +0,79 0,1 CH4-1,80±0,25-0,84 ± 0,33-2,2 +1,24 0,4 Xylen -1,10±0,17-0,31 ± 020-0,7-0,09 0,3 Etter foranstående kan det trekkes den konklusjon at langtidsstabiliteten for nulipunktet er god, men at kalibreringen mhp. plassering av nullpunkt ikke har vært optimal. Dersom nullpunktene opprinnelig halide vært korrekt for de aktuelle gassblandingene, kunne dataene hatt mindre avvik fra de virkelige verdiene enn det som er registrert. Det er grenseverdiene for CO og xylen som er de strengeste. Man må derfor først og fremst se nøye på følsomhet, nullpunkt og deteksjonsgrense for disse to gassene for å vurdere om instrumentet er egnet for operativt bruk ombord i et dykkefartøy. Figur i på neste side viser nullpunktene for CO, CH4 og xylen målt i en blandingsgass med 2,8% 02, 5,5% N2 + He. Dette er omtrent den blandingen som brukes på 135 msw. I denne figuren fremgår det at samtlige resultater ligger under null. Figur 2 viser hvordan nulipunktet til CO og xylen ser ut i løpet av 4 timer når det er korrigert for nullpunktavvilc iht. Tabell 3, (B+C). Denne korreksjonen er utført etter at målingene er avsluttet. Som sammenligning vil ifølge Tabell i gjennomsnittlig grenseverdi for 24 timers eksponering av CO være 1,4 ppm og for xylen 0,7 ppm på 135 msw. Grenseverdiene for xylen ved 46, 73, 135 og 180 msw er inntegnet i Figur 2 og angitt med piler. Oppgitte deteksjonsgrenser for xylen og CO er også angitt. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

10 fl fl fl c 0 j -1,5 0-0, ,5-3 0:00 0:20 limor minutter 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00 Figur i Nullpunkt med 2,8 % 02, 5,5 % N2 + Ho Kontinuerlig logging i 4 timer Samplefrokvens: i g / 2,5 min.

11 Komgert for drift, N2 og 02-bidrag samt for lav 0-punkt justering iht. Tabell 2. Samplefrekvens: 1 g /2,5 min. - Xyien CO Detekons grenser I fl 1, : Maks Xylen i 24 timer; - 1,6 - - Maks grenser for CO er dobbel så høy som for Xylen E 0 1,4 -. 1, ks)leni24tin :1 c 0,8-0,6-0, * 135m.MaksX1eni24time 180 msw. MaksX1eni24time 0,2-0 -0,2-0,4 - Xylen AÅ1 AAA H :EïV E -0,6 0:00 0:20 Timer minutter 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00 Figur 2 Nullpunkt for CO og Xylen i 2,8 % ,5 % N2 + He.

12 KONTROLL MED KALIBRERINGSGASS Like før instrumentet ble montert ombord i Amethyst, ble det testet mot en innkjøpt kalibreringsgass. Konsentrasjonene i denne var valgt utfra antatte maksimale nivåer i kamrene. Etter forsøket om bord ble instrumentet kontrollert mot den samme gassen. I tillegg til dette har vi kalibreringsdata fra fabrikken utført i november Se appendiks D. En sammenligning mellom de forskjellige kontrollene er vist i Tabell 4 og tidsvariasjonene for NUTEC-kontrollene er vist i Figur 3 og 4. Tabell 4 Kontroll av kalibrering Verdiene er justert for nulipunktavvik iht. Tabell 2 i kap. 4.4 Målte Kalibrering ved B&K Kontroll ved NUTEC gasser. Oppgitt for Målt Oppgitt for Målt Målt Restgass 6 perioder 50 perioder er ren He kai-gass kai-gass a 2,5 min a 2,5 min ppm Middel Std. ppm Middel Std. Middel Std. avvik avvik avvik ppm ppm ppm ppm ppm ppm CO ±3% CO 88,5 88,6 0,2 0,9±10% 0,9 0,1 1,1 0,1 TVOC 83,3 83,8 1,1 4,9±10% 3,7 0,02 4,7 0,2 CH4 83,3 83,9 1,6 4,9±10% 4,1 0,1 5,0 0,2 Xylen 36,3 36,6 0,4 0-0,2 0,1 * 0,6 0,2 * Her er det målt 0,6 ppm mens det i kalibreringsgassen normalt ikke skal være xylen. Den aktuelle kalibreringsgassen ble ikke spesielt bestilt fri for xylen eller lignende aromater. Leverandøren har derfor ikke spesielt kontrollert dette. Det optiske filteret (UA0980) som er brukt for xylen har høy følsomhet for en rekke andre aromater i tillegg til xylen og det kan derfor ikke utelukkes en forurensning, selv om muligheten er meget liten. En armen mulig forklaring er at det kan være en unøyaktighet eller for stor tilnærming i beregningene som ligger til grunn for de nullpunktkorreksjonene som er utført etter appendiks E og Tabell 2. Dersom de beregnete avvikene ble erstattet med de faktiske målte verdiene, vil vi få 0,3 ppm isteden for 0,6 ppm. Dette er det samme som den oppgitte deteksjonsgrense på 0,3 ppm for xylen. Uansett forklaring, det er påfallende med en såpass høy gjennomsnittsverdi under konstante betingelser i over 2 timer, tatt i betraktning de Øvrige resultatene målt og senere under de to dykkene. NUTEC, 32-93, EEJEAJ

13 13 I manualen er det oppgitt minutter oppvarming for instrumentet. For normal bruk synes dette tilstrekkelig. Senere erfaringer tyder på at det er nødvendig med flere timers drift for å få stabile temperaturforhold i instrumentet dersom det skal måles ned mot deteksjonsgrensen for de enkelte gasser. Målingene på kalibreringsgassen som ble foretatt , kan derfor være påvirket av utilstrekkelig oppvarmet instrument og for få datapunkter for å oppnå et korrekt og stabilt resultat. NUTEC, 32-93, EEJEAJ

14 fl fl I Metan E c 0 Co il OI Xylen 1 I 0:00 0:05 0:10 Timer minutter Figur3 Xylen, CO og metan Kontroll mot kaiibreringsgass, 12/ Komgert for nulipunkt iht. Tabell 2. Samplefrekvens: i g / 2,5 min

15 fl fl fl Metan E c i 3 2 CO i 0 Xylen 1 0:00 limer minutter I I Figur 4 Xylen, CO og metan 1:00 2:00 0:30 1:30 Kontroll mot kalibreringsgass, 27/ Komgert for nullpunkt iht. Tabell 2. Samplefrekvens: 1 g /2,5 min

16 5 MON1TORERING AV DYKKEOPERASJONER LOGG FOR DATAINNSAMLING Instrumentet ble installert ombord i Amethyst den 14. januar Fartøyet lå da i Stavanger og var under mobilisering. På forhånd var det laget et lite gasspanel utstyrt med magnetventil og gasstrømningsmåler til B&K-gassmonitor, diverse nåleventiler og mulighet for å ta parallelle prøver med adsorbsjonsrør fylt med aktivt kull. Alt ble montert på toppen av et av operasjonspanelene og fungerte tilfredsstillende under hele testperioden. Til gassmonitoren var det også koblet en skriver som listet ut alle måledata etterhvert som de ble registrert. Under monteringen av utstyret fikk vi opplyst at et av boligkamrene, ML4, nylig var malt innvendig. Da det også passet med de foreliggende dykkeplaner, ble det derfor valgt å koble gassmonitoren til dette kammeret for om mulig å detektere signifikante verdier av xylen. Dette er et løsningsmiddel som ofte avgis fra malte overflater. Oversikt over kammersystemet om bord i Amethyst er vist i Figur 5. NUTEC-personell var ombord tre ganger under testperioden for å samle inn prøver på adsorbenter av aktivt kull og ta parallelle fullgassprøver av kammergassen. I deler av testperioden var det NUTEC-personeil ombord i annet prosjektarbeid. Da ble kammerbetjening instruert i grunnleggende bruk av gassmonitoren. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

17 H.R.L ) I fl fl fl fl I WETPOT - DOC3 00C4 Doci DOC2 Figur5 Kammersystem ombord i Amethyst Gassprøver ble tatt fra kammor M/L 4

18 18 Tabell 5. Logg for testperioden DATO AKTIVITET DYKKEDYBDE Gassmonitor installert ombord i Amethyst ved kai i - Stavanger Igangkjøring og kontinuerlig logging. 73 msw GassprØver innsamlet. 73 msw Kontinuerlig logging i g/time. Kammer 73 msw dekomprimert , gassmonitor stoppet av kammerbetjening 12.02, data lagret Gassmonitor ute av drift, ingen dykking Kontinuerlig logging i g/time. 135 msw GassprØver innsamlet. 135 msw Kontinuerlig logging 1 g/time. 135 msw GassprØver innsamlet. 135 msw Kontinuerlig logging 1 g/time 135 msw Gassmonitor stoppet av kammerbetjening 20.03, data lagret. Dykkere overført til annet kammer og kammer ML4 dekomprimert i løpet av få timer Gassmonitor demontert ved CCB. - Under den operative perioden fungerte gassmonitoren tilsynelatende problemfritt. En del av kammerbetjeningen var interessert i utstyret og lærte seg å stoppe, starte og lagre data. En hendelse bør nevnes. Da NUTEC-personell kom ombord for å samle gassprøver siste gang den (dykkedag 28), var trykket på analyselinjen justert ned i forbindelse med et servicearbeid noen dager i forveien. Gassmonitoren er utstyrt med en egen pumpe, og det lave tilførselstrykket kan ha medført at luft fra kammerkontrolirommet er trukket inn gjennom en eksoslinje i testoppsett og blitt blandet med analysegassen. Dette gjør at dataene fra disse 4-5 dagene er usikre. Det er derfor ikke tatt hensyn til disse målingene ved de koniclusjonene som er trukket i rapporten. Denne perioden er avmerket med mulig luftiekkasje i Figur NUTEC, 32-93, EE/EAJ

19 19 11 lenger bak i rapporten. En erfaring fra dette er at man må være påpasseig å følge instrumentets bruksanvisning mhp. gasstilførsel under en måieperiode for å sikre at en måler på den gassen man har planlagt. Ved eventuell operativ bruk må det være et arrangement som gir varsel ved en slik situasjon. Totalt ble ca. 80% av instrumentets interne datalagringskapasitet fylt opp med alle data som ble samlet på de to dykkene om bord i Amethyst. I en normal dykkesituasjon burde derfor lagringskapasiteten være mer enn tilstrekkelig. Det var imidlertid en begrensning med kun 10 adresser i det interne minnet. Det er derfor ikke mulig å lagre mange små sekvenser uten å overføre dataene til en ekstern PC, hvilket er enkelt å utføre ved hjelp av et spesielt program. 5.2 INNSAMLING AV GASSPR0VER Det var laget et testpanel som gjorde det mulig å ta to parallelle prøver av analysegassen med aktivt kull samtidig som gassmonitoren var i drift. Som kulirøradsorbenter ble det brukt adsorbsjonsrør type 10*110 mm fra SKC, England. Gasstrømmen ble justert med fingraderte nåieventiler til mellom 0,4 og 0,8 1/min, og målt ved hjelp av gassur og stoppeklokke. Gjennomstrømningstiden var 2 timer og akkumulert volum ble målt med gassur. I denne perioden ble loggefrekvensen på gassmonitoren satt til en gang pr 10 min. Midt i denne perioden, dvs, etter i time, ble to 1-liters analysefiasker sluset inn i kammeret til dykkerne og åpnet oppunder taket der analyselinjen var tilkoblet. Analysefiaskene var på. forhånd skylt flere ganger med ren helium og deretter evakuert med vakumpumpe. RØrene med aktivt kull ble forseglet, merket og oppbevart i fryseskap ved ca -20 C inntil de ble analysert. Flaskene med anaiysegass ble lagret i kjøleskap ved ca 4 c. Erfaringen var at gasspanelet for prøvetaldng fungerte bra. Men det ville ha vært enklere å stille inn korrekt gasstrøm for kulirøradsorbentene dersom det i tillegg hadde vært tilkoblet en liten gasstrømningsmåler for hvert adsorbsjonsrør. Loggefrekvensen på B&K gassmonitoren kan med fordel Økes til mer enn en gang pr 10 min, det er rikelig kapasitet til dette. Gevinsten vil være flere observasjoner og bedre statistisk grunnlag for å beregne middelverdiene for konsentrasjonene. 5.3 ANALYSE AV GASSPR0VER Til sammen 10 kulirøradsobenter pluss i blindprøve ble analysert etter avsluttet innsamling av prøver. I mellomtiden var samtlige prøver lagret i fryseskap. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

20 20 AdsorbentrØrene ble analysert på gasskromatograf utstyrt med flammeioniseringsdetektor (FID) ved SINTEF Teknisk kjemi etter standard prosedyrer for kulirør. RØrene ble eluert med 2 ml CS 2, og toluen ble benyttet som ekstern standard til kvantifisering av forbindelsene. Komplette resultater fra analysene er gitt i appendilcs A, B og C. Tre ganger ble det samlet to parallelle fullgassprøver (til sammen 6 prøver). Analysene ble utført med gasskromatograf på NUTEC, etter at samtlige prøver var innsamlet. Prøvene på gassflaskene ble anaiysert på en Air gasskromatograf modell 755 (A.I.R. Instruments B.V., Emmen, Holland) utstyrt med en 110 cm l/8 Porapak R 80/100 mesh kolonne og en 180 cm l/8 MolSieves 13 x 80/100 mesh kolonne og FID. Gasskromatografen var koblet til en Shimadzu C-R3A Chromatopac integrator, og innholdet av CO2, CO og CH4 ble bestemt. Det ble benyttet en kalibreringsgass inneholdende 497 ppm CO2, 0,9 ppm CO og 4,9 ppm CH4 (Hydrogas A/S), og ren He ble benyttet som bæregass. For de fire første prøvene var forskjellen mellom de parallelle prøvene innenfor akseptable grenser, og de oppgitte verdier i Tabell 5 i kapittel 7 er gjennomsnittet av dem. Men for de to siste prøvene var avviket for CO2 og CO uforklarlig stort, 1,0 / 329 ppm for CO2 og 1,7 / 0,9 ppm for CO. Prøvene ble tatt umiddelbart etter hverandre med mindre enn ett minutts tidsforskjell, og det er uforklarlig med så lav C0 2-verdi som 1,0 ppm med tre dykkere inne i kammeret. En mulig årsak kan være at det har vært fuktighet i prøvefiasken. Det er kjent at vann kan absorbere CO2. En annen mulighet er at denne flasken med et uhell kan ha vært åpnet like i nærheten av utløpet fra scubberen inne i kammeret. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

21 21 6 DATABEHANDLING 6.1 GENERELT Arbeidsmåten for gassmonitoren er slik at alle data fra målecellen lagres som rådata. Deretter blir disse omregnet til gasskonsentrasjoner ved hjelp av de kalibreringsverdiene som er lagt inn. Derfor kan man i ettertid endre kalibrerings verdiene og få ut nye konsentrasjoner. Internt i instrumentet kan det lagres inntil 5 sett av kalibreringsverdier. Ved hjelp av en ekstern PC kan ytterlige kaiibrerings verdier settes inn i minnet. Gassmonitoren inneholder også rutiner for datautskrift, gjennomsnitt, standardavvik og max/min-verdier. Dessuten er det fleksible plotterutiner for utskrift av konsentrasjon, tid og statistiske verdier. Skal det derimot gjøres sammenlignende analyser, lønner det seg å overføre dataene enten til et regneark eller et grafisk program. Da vil det være langt bedre muligheter til å redigere, tekste og ta ut og sette sammen de verdiene man måtte Ønske. I vårt tilfelle er de opprinnelige kalibreringsverdiene fra fabrikken anvendt internt i gassmonitoren. Deretter er alle data overført til et regneark hvor det er korrigert for nullpunlctavvilc iht. Tabell 3. Regresjonsanalyse er utført på data fra 135 msw-dykket for å se på eventuell påvirkning av vann og CO2 på måleresultatene for de Øvrige gassene. Samvariasjonenes mellom vann og de øvrige gassene var så små at det ikke har betydning for vurdering av instrumentet. Det ble ikke funnet noen signifikante sammenhenger. I grafikkprogrammet er alle sammenhørende data for de to dykkene lagt inn i kronologisk rekkefølge slik at konsentrasjonene for de enkelte gassene kan følges gjennom hele dykket. Her er det også utført teksting og redigering. Det er CO, CH4 og xylen som er mest interessante i vurderingen av gassmonitorens anvendelighet i dykkeindustrien. Totale hydrokarboner (TVOC) ble registrert for å se om det eventuelt var betydelige komponenter i tillegg til CH4, mens vanndamp og CO2 ble registrert primært for å kompensere for disse gassene. Generelt var vannkonsentrasjonene relativt konstante, dvs fra ca mglm i gassen som var ekspandert fra 135 msw og opp til ca 2000 mg/m fra 73 msw dykket. C0 2-innholdet varierte fra null til 600 ppm på 135 msw-dykket og opp til 1000 ppm på 73 msw-dykket. Årsaken til de store variasjonene er at når dykkerne 3 3 NUTEC, 32-93, EF./EAJ

22 22 Generelt var vannkonsentrasjonene relativt konstante, dvs fra ca mg/m i gassen som var ekspandert fra 135 msw og opp til ca 2000 mg/m fra 73 msw dykket. C0 2-innholdet varierte fra null til 600 ppm på 135 msw-dykket og opp til 1000 ppm på 73 msw-dykket. Årsaken til de store variasjonene er at når dykkerne forlater kammeret for å dykke, absorberes all CO2 i scrubber-absorbentene og nivået går ned til null. Likeledes stiger C0 2-innholdet meget hurtig når scrubber absorbenten er mettet og er moden for utskifting. Dette blir utført ca annenhver dag. 3 3 Det ble ikke funnet betydelig avvik mellom CH4 og TVOC, hvilket betyr at CH4 var den komponenten som bidro mest i TVOC-målingen. Men dette utelukker ikke at det kan ha vært ukjente og toksiske hydrokarboner eller aromater i lave konsentrasjoner. 6.2 DATA FRA DYKK TIL 73 MSW Opprinnelig fikk vi oppgitt at dette dykket skulle vare i 3, muligens 4 uker. Det ble samlet gassprøver like etter starten av dykket. Men på grunn av at operasjonen ble avbrutt før planen, fikk vi ikke tatt prøver på slutten av dykket. Registrerte data er presentert i Figur 6, 7 og 8. Figur 6 viser hvordanco2-innholdet varierer i løpet av dykket. Det kan tydelig sees hver gang dykkerne har vært ute av kammeret ved atc0 2-innholdet går til null. De siste to dagene er det dekompresjon, og da stiger konsentrasjonen av CO2. Figur 7 viserch4-innholdet som er relativt konstant under metningsperoden med middelverdi like under 9 ppm og et standardavvilc på i ppm. Figur 8 viser konsentrasjonsendringene for CO og xylen. Fram til start av dekompresjonen mellom dag 9 og 10 er middelverdiene for CO 2,2 ppm og for xylen 0,4 ppm. Standardavvikene var for begge gassene 0,14 ppm. I Figur 8 framgår det også at under dekompresjonen endrer de målte konsentrasjonene seg i og med at xylen-konsenirasjonen blir negativ og CO-innholdet plutselig stiger. Videre er det på dag 10 en diskontinuitet i konsentrasjonene for begge disse gassene, men det er ikke funnet noen sikker forklaring på grunnen til dette. Årsaken til nedgangen i xylen-avlesning fra dag 10 kan være at under dekompresjonen økes oksygen-konsentrasjonen inne i kammeret. Derved minker heliuminnholdet, og som vist i kapittel 4 vil nulipunktet for samtlige gasser synke. økningen av CO-konsentrasjonen gjennom dekompresjonen kan tilskrives at CO produseres av dykkerne (endogent). Under dekompresjonen vil denne COproduksjonen utgjøre en stadig større del av totaltrykket. NUTEC, 32-93, EE/EAJ

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

Hva er deponigass? Gassemisjon

Hva er deponigass? Gassemisjon Hva er deponigass? Deponigass er en blanding av mange ulike gasser som frigjøres fra avfallet ved fordampning og kjemiske og biologiske reaksjoner. De mest vanligste gassene er: 1. Metan CH4 40 60 % 2.

Detaljer

Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor

Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Dokument Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 12 Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Formålet med SOPen Å verifisere

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

Avfall Norge. Seminar: Deponi, fortsatt drift. Siv. ing. Finn B. Christensen. Måling av diffuse gassutslipp fra deponier.

Avfall Norge. Seminar: Deponi, fortsatt drift. Siv. ing. Finn B. Christensen. Måling av diffuse gassutslipp fra deponier. Avfall Norge Seminar: Deponi, fortsatt drift Måling av diffuse gassutslipp fra deponier Siv. ing. Finn B. Christensen Deponiforskriften 9-14. Kontroll og overvåking i driftsfasen I driftsfasen skal det

Detaljer

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage oppfølgende målinger Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput.

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. (e.g fravær av gass fra gassdannende bakterier). GRETHE KARIN MADSEN* *Konsulentfirma, medisinsk forskning og utvikling. Tillegg til

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

Nutec. Rapport nr: 5-94 Revisjon nr: i Dato : Prosjekt nr: 04.03.94 11330

Nutec. Rapport nr: 5-94 Revisjon nr: i Dato : Prosjekt nr: 04.03.94 11330 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Yiie Laksevåg. Telefon 55 34 16 00. Telex : 42892 nutec n. Telefax: 55 34 47 20 Rapport nr: 5-94 Revisjon nr: i Dato : Prosjekt nr: 04.03.94

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT RT *7 SINTEF UNIMED 1991-02-15 Draft modell fuliskala En ny dykkeklokke: STF23 F91012 OE1Lui Presentasjon av en PPORT stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe I Gruppe 2 Ekstrakt. 7 vid P he I Draft Antall

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003 Termografering av lav- og høyspenningsanlegg NCS P-301 2. utgave 2003 TERMOGRAFERING AV LAV- OG HØYSPENNINGSANLEGG FORORD Brann og driftsavbrudd i elektriske anlegg kan skyldes overbelastning eller feil

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Telefon: 55 99 86 00/02 Telefax: 55 99 86 01 E- post: paal@cytox.no Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal

Detaljer

EKSAMEN I INNEMILJØ: STE-6068 ABMST 1292 og ABMVA 1292. ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.

EKSAMEN I INNEMILJØ: STE-6068 ABMST 1292 og ABMVA 1292. ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. SIVILINGENIØRUTDANNINGEN I NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK EKSAMEN I INNEMILJØ: STE-6068 ABMST 1292 og ABMVA 1292 KLASSE : 1IB, 3BM, 3BA DATO : TIRSDAG 4. Mars 1998 KL. : 9.00-14.00 TILLATTE HJELPEMIDLER: Programmerbar

Detaljer

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7.

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7. METEOROLOGI 1 1. Atmosfæren 2. Internasjonal Standard Atmosfære 3. Tetthet 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling 6. Isobarer 7. Fronter 8. Høydemåler innstilling 2 Luftens sammensetning: Atmosfæren

Detaljer

Sikkerhetsrisiko:lav. fare for øyeskade. HMS ruoner

Sikkerhetsrisiko:lav. fare for øyeskade. HMS ruoner Reaksjonskinetikk. jodklokka Risiko fare Oltak Sikkerhetsrisiko:lav fare for øyeskade HMS ruoner Figur 1 :risikovurdering Innledning Hastigheten til en kjemisk reaksjon avhenger av flere faktorer: Reaksjonsmekanisme,

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Fargens innvirkning på fotosyntesen

Fargens innvirkning på fotosyntesen Fargens innvirkning på fotosyntesen Emily Jean Stadin, Kanutte Bye Røstad og Katinka Austad Kummeneje Ved å måle O 2 og CO 2 nivå i lys- og luftisolerte kasser med tre ulike lysforhold, ble det undersøkt

Detaljer

Returkrets Side: 1 av 5. Oljeprøver fra sugetransformatorer bør så langt det er mulig tas fra bunnen av oljetanken.

Returkrets Side: 1 av 5. Oljeprøver fra sugetransformatorer bør så langt det er mulig tas fra bunnen av oljetanken. Returkrets Side: 1 av 5 Sugetransformator Oljeprøve Oljeprøver fra sugetransformatorer bør så langt det er mulig tas fra bunnen av oljetanken. Oljeprøver tas ved normal driftstemperatur fra spesielle prøvekraner

Detaljer

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier.

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier. Side: 1 av 6 Norsk akkreditering NA Dok. 26b: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 03.03.2008 Sidenr:

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

Nutec //, _ NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94 11311

Nutec //, _ NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94 11311 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. Innhold Brenselanalyser Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning /

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass IFEA On-Line Analyse September 2011 Sesjon 2: Målemetoder Prøvetaking og Prøvebehandling Gass Sampling og Sample handling GAS Hva er viktig for en vellykket Prøvebehandling? Hvorfor? Hvordan? Alle har

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde x Veiledning for forurensningsstandarder Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde NORWEGIAN Innhold Innledning...2 Grunnleggende om forurensning...3 ISO-koder

Detaljer

Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012

Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012 Kommunenes Hus - Oslo Inneklima Partikkeltellinger 2012 Morten Kjelsaas Oslo desember 2012 1: Bakgrunn: Det har vært en del klager på innemiljøet av generell art. Kommunenes Hus ville derfor få undersøkt

Detaljer

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol TØI rapport Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 2002, 58 sider Sammendrag: Automatisk trafikkontroll () Bakgrunn og metode Mangelfull kunnskap om effekten av på fart Automatisk trafikkontroll () er benyttet til

Detaljer

S J E K K L I S T E - T Å K E S P R Ø Y T E

S J E K K L I S T E - T Å K E S P R Ø Y T E S J E K K L I S T E - T Å K E S P R Ø Y T E Sjekk tåkesprøyta med reint vann foran hver sprøytesesong for å * dosere rett mengde plantevernmiddel * redusere avdriften * oppnå en bedre sprøytekvalitet *

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Kjemi

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Kjemi S. 1 (av 7) IV. Gasskromatografi B. Gass-væske-kromatografi (GLC) 0. Gasskromatografen.8 Signal - integrering V. B. Gass-væske-kromatografi (engelsk: Gas-Liquid Chromatography, GLC, ofte bare Gas Chromatography,

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

NGF Medlemsmøte 9.mai. Revidert NGF-veiledning for CPTU Strengere krav til dokumentasjon av målenøyaktighet og kvalitet! Hvordan håndterer vi dette?

NGF Medlemsmøte 9.mai. Revidert NGF-veiledning for CPTU Strengere krav til dokumentasjon av målenøyaktighet og kvalitet! Hvordan håndterer vi dette? GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN NGF Medlemsmøte 9.mai Revidert NGF-veiledning for CPTU Strengere krav til dokumentasjon av målenøyaktighet og kvalitet! Hvordan håndterer vi dette? Rolf Sandven MULTICONSULT

Detaljer

Opplæring og kompetansekrav, klimaforskriften. v/ Rolf Skatvedt

Opplæring og kompetansekrav, klimaforskriften. v/ Rolf Skatvedt Opplæring og kompetansekrav, klimaforskriften v/ Rolf Skatvedt Det som tas inn må gå ut Behoveteråvitehva som går ut av avgass pipen. TOC TOC HCl HCl SO SO 2 2 HF HF H 2 O 2 NO NO x x CO CO Hg Hg Dust

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

BRUKSANVISNING HM8-BF30 MERLIN Betong - Mur Fuktighetsmåler V1. BRUKSANVISNING. Betong - Mur Fuktighetsmåler HM8-BF30

BRUKSANVISNING HM8-BF30 MERLIN Betong - Mur Fuktighetsmåler V1. BRUKSANVISNING. Betong - Mur Fuktighetsmåler HM8-BF30 BRUKSANVISNING Betong - Mur Fuktighetsmåler HM8-BF30 for en hurtig og fleksibel fukt måling av betong/mur materialer 1. Kortfattet/Sammendrag - Kalibrering: velg bryter posisjon i henhold til tettheten

Detaljer

NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S

NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S Postboks 23, 534 Ytre Laksevåg. Têlefon: 55 94 28 Telefaks: 55 94 28 4 Rapport nr: 23/98 Revisjon nr: Dato: 14.12.98 Prosjekt nr: 869 Rapportens tittel: Kontrollert av:

Detaljer

CIMAC høstmøte 24. okt. 2012 NOx tiltak - brukererfaringer (fartøy)

CIMAC høstmøte 24. okt. 2012 NOx tiltak - brukererfaringer (fartøy) CIMAC høstmøte 24. okt. 2012 NOx tiltak - brukererfaringer (fartøy) Erik Hennie MARINTEK avd. Energisystemer og teknisk operasjon Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt NOx-tiltak - undersøkelse - brukererfaringer

Detaljer

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7 Vedlegg 1 - Regresjonsanalyser 1 Innledning og formål (1) Konkurransetilsynet har i forbindelse med Vedtak 2015-24, (heretter "Vedtaket") utført kvantitative analyser på data fra kundeundersøkelsen. I

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler Bruksanvisning MiniTest 650 F og FN mymåler MiniTest 650 F måler alle umagnetiske belegg som farge, lakk, krom, sink på magnetisk underlag (Ferrous) MiniTest 650 FN måler alle umagnetiske belegg som farge,

Detaljer

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Internt notat Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Emne: Vurdering av støyforhold ved ambulanseflyet Sammendrag Bedriftshelsetjenesten i Helse Møre og Romsdal

Detaljer

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin FLYMEDISIN Grunnleggende Flymedisin 1 MÅL Angi omtrentlig hvordan lufttrykk og temperatur endres oppover i atmosfæren Kjenne sammensetningen av luften i atmosfæren Kjenne begrepene partialtrykk og kunne

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). c) Koble forlengelsesslangen

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Arsen i fiskefôr er det et problem?

Arsen i fiskefôr er det et problem? Arsen i fiskefôr er det et problem? Heidi Amlund, Marc H.G. Berntssen, Anne-Katrine Lundebye Haldorsen og Kåre Julshamn, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Postboks 2029 Nordnes,

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as.

Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as. Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as. Ulike avløpsstasjoner / løsninger Pumpestasjon med dykkede pumper Pumpestasjon med tørroppstilte pumper ( evakueringssystem)

Detaljer

Utstyr, prinsipper, anvendelse og påvirkning av resultater

Utstyr, prinsipper, anvendelse og påvirkning av resultater Vingebor Utstyr, prinsipper, anvendelse og påvirkning av resultater NGF seminar om bruk og misbruk av CPTU og vingeboring 24. og 25. august 2010, Rica Hell Hotell Magnus Rømoen, NGI Hensikt Vingebor brukes

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Under

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Kjell-Eivind Frøysa, CMR Instrumentation De senere årene har det blitt et forsterket fokus på usikkerhetsberegning i forbindelse med gassmålinger. Dette

Detaljer

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO STANDARD 2009 VEDLEGG C Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Utgitt oktober 2010 Rev. 01, mai 2011 Innhold Forord 1 INNLEDNING

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann HMS og Kvalitetsavdelingen Rapport Til: Kopi: Fra: Vedlegg til Måleplan for Pulverlimfabrikken Miljødirektoratet Audhild Bø (HMS avdelingen) Dato: 11.04.2014 Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2010-10-25 BA000818 Godkjent av: Organisasjonsenhet: Einar

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 Metode... 2 Resultat... 3 Diskusjon... 6 Referanser... 8 Sammendrag Fra 2. Juni til 16. Oktober 2010

Detaljer