Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET"

Transkript

1 Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Norsk Sykepleierforbund Juni

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Sammendrag Utfordringsbildet Helhetlig tilnærming til kvalitet og pasientsikkerhet Gode rammebetingelser for gode tjenester Krav til innhold og kvalitet i lovverket Moderne infrastruktur; ehelse og IKT Ansattes arbeidsbetingelser påvirker kvalitet og pasientsikkerhet Ledelse på det pasientnære nivået Tilstrekkelig og riktig kompetanse Åpenhet, tydelige målsettinger, kunnskapsbaserte intervensjoner og kvalitetsindikatorer Brukermedvirkning/involvering Rettferdig fordeling, koordinerte tjenester Anbefalinger

3 1. Sammendrag Pasientsikkerhet en forutsetning for god kvalitet og god kvalitet i tjenestene er en forutsetning for pasientsikkerhet og godt behandlingsresultat. God kvalitet omfatter kunnskapsbasert praksis med kompetente helse- og sosialpersonell, brukermedvirkning, god ressursutnyttelse og rettferdig fordeling. Dette krever god organisering og styring med ledere som har solid kompetanse i omsorg og pleie av syke, herunder bruk av relevante kontrollsystemer og tilrettelegger for profesjonell praksis og systematisk kvalitetsforbedring. Ledelse og organisering i helse- og omsorgstjenesten krever forståelse for alle aktører, koordinerende roller mellom etater og helsenivå, og god organisering på det pasientnære nivået basert på fag, administrasjon og personell. Dimensjonering av ansatte må gi rom for å møte de komplekse utfordringer avanserte og sammensatte tjenester gir. For å sikre god pasient/brukermedvirkning må pasienter og pårørende få nødvendig kunnskap til å ta kvalifiserte valg, til selv å bidra i behandling og for å danne grunnlaget for best mulig mestring av sykdom og lidelse. Kunnskap om helsefremmende intervensjoner knyttet til ulike pasientgrupper, empowerment og pedagogikk er nødvendige forutsetninger for å lykkes. Pasientansvarlig helsepersonell som følger pasienten over tid er nødvendig.. Tydelige mål og kunnskapsbasert innhold i utdanning og sykepleietjenesten (som inkluderer sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere) er helt avgjørende for kvalitet og pasientsikkerhet. Kunnskapsutvikling og implementering av forskningsresultater må foregå parallelt med at nye tilbud utvikles. Både utvikling av kvalitetssikrede prosedyrer og intervensjoner implementert i praksis er avgjørende for at pasienter skal få effektive tjenester, at komplikasjoner og symptomer på uheldig utvikling skal oppdages tidlig og for at pasientene ikke skal bli påført unødvendig skade. Det er viktig å måle faglig og brukeropplevd kvalitet gjennom offentlige kvalitetsregistre som er tilgjengelige for alle, og få oversikt over avvik gjennom meldesystemer. Bruk av kvalitetsindikatorer er ett av flere verktøy for å følge kvaliteten på disse områdene. Selvstendige og utvidede spesialistfunksjoner for flere grupper helsepersonell bør knyttes til offentlig spesialistgodkjenning da de forventes å jobbe alene i faglig krevende situasjoner. Hensyn til pasientsikkerhet vil kreve særlig behov for kvalitetssikring. Utvidede roller/funksjoner er viktig for å møte behovene i lokalsykehus, i hjemmebasert omsorg, i helsestasjons- og skolehelsetjeneste og på fødestuer. I tillegg er det behov for spesialistkompetanse for god oppfølging av kronisk syke, pasienter med sammensatte lidelser, akutt syke og eldre. Kvalitet på utdanningene er en forutsetning, og etablering av kliniske mastergrader vil styrke det pasientnære kvalitetsarbeidet. Kvaliteten i helsetjenesten kan bedres på flere måter, både i forhold til å få flere friske leveår for eldrebefolkningen ved å satse på forebygging og helsefremming, gi forebyggende tilbud til utsatte barn og ungdom, korte ned behandlingstiden med effektive pasientforløp, redusere faren for komplikasjoner, ha mer treffsikker kunnskapsbasert behandling og sykepleie, samordne tjenestene for å korte ned ventetider, ha god oppfølging av kronisk eller uhelbredelig syke og legge til rette for en verdig død. Kort sagt, gi rett hjelp til rett tid på beste effektive omsorgsnivå (BEON). 3

4 2. Utfordringsbildet Helse- og omsorgstjenestene er i endring. En generell befolkningsvekst, kraftig økning i den eldre delen av befolkningen og en sterk økning i muligheter for behandling, vil føre til en økt etterspørsel etter helse og omsorgstjenester og økte kostnader. Det er fortsatt mange ufaglærte i de kommunale tjenestene samtidig som kompetansebehovet er økende. Forekomsten av livsstilssykdommer, rus og psykiske lidelser øker, og det ventes en kraftig vekst i antall kronikere med behov for langvarig hjelp. Det vil være en viktig oppgave fremover å styrke/ integrere både et forebyggende og helsefremmende perspektiv i utdanningene og i helse- og omsorgstjenestene. Liggetiden i sykehusene er betydelig redusert og kommunene har fått et større ansvar. Terskelen for å få sykehjemsplass er høy og det satses i stor grad på en hjemmebasert omsorg i kommunene. For å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet må kompetansen i kommunene økes, og helse- og omsorgstjenesten innrettes på en slik måte at det blir mulig å ivareta pasienter og pårørende på en trygg måte innenfor rammen av en hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste. Befolkningens forventninger om mer medbestemmelse, innsyn, valg og individuell behandling vil kreve nye tilnærminger. Samtidig vil medisinske og teknologiske fremskritt føre til at flere tilstander kan behandles. Det vil kunne gjennomføres mer avansert og risikofylt behandling til pasienter som tidligere ble frarådet behandling. Dette øker faren for komplikasjoner, men reiser også noen økonomiske og etiske dilemma, samt prioriteringsutfordringer. Norsk helsetjeneste drives innenfor rammen av mange og til dels fragmenterte reguleringer, tilsyn og kvalitetskrav. Kravet og forventninger om helhetlige og sammenhengende tjenester innebærer at et stort antall instanser og faggrupper/profesjoner må involveres i oppfølgingen og behandlingen av en del pasienter. Samtidig øker spesialiseringen innenfor spesialisthelsetjenesten og ofte bidrar til en fragmentering som særlig rammer pasienter med sammensatte lidelser. Dette stiller store krav til samordning praktisk, juridisk og faglig, både innad i den enkelte tjeneste og på tvers av tjenester og nivåer. Bruken av medisinskteknisk utstyr og andre typer teknologi øker i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Brukt riktig kan ulike typer teknologi og medisinskteknisk utstyr bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet, mens feil bruk kan utgjøre en trussel. Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Ca 13 % av den norske befolkningen har selv innvandret eller er født i Norge av to innvandrerforeldre. Pasienter fra andre kulturer og religioner kan ha en annen forståelse av årsaker til og behandling av sykdom og lidelser og andre sykdommer. Dette mangfoldet vil stille krav til utforming, innhold og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene fremover. 1 1 IS-1663 Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk. Helsedirektoratet

5 3. Helhetlig tilnærming til kvalitet og pasientsikkerhet Hva er betingelsene for god kvalitet og pasientsikkerhet? Kvalitetsstrategien og bedre skal det bli (2005) legger til grunn at dersom tjenestene skal være av god kvalitet må de også være: o Virkningsfulle o Trygge og sikre o Involvere brukerne og gi dem innflytelse o Samordnet og preget av kontinuitet o Utnytte ressursene på en god måte o Være tilgjengelige og rettferdig fordelt. I dette ligger det en bred tilnærming til kvalitetsbegrepet. Som en oppfølging av kvalitetsstrategien utga Helsedirektoratet i 2007 praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene (IS- 1502). Veilederen gir anbefalinger knyttet til 6 innsatsområder: o Styrke brukeren o Styrke utøveren i helsetjenesten o Styrke utøveren i sosialtjenesten o Forbedre ledelse og organisasjon o Styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningene o Følge med i og evaluere tjenestene. Stortingsmeldingen bør bygge videre på disse anbefalingene og en helhetlig tilnærming fremover er viktig, for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet. Vi vil trekke fram to gode akkrediteringssystemer med helhetlige rammeverk for profesjonalitet med standarder/indikatorer som blant annet benyttes for sykepleietjenesten i og utenfor sykehus i USA, Magnet/Pathway; og i Den Danske kvalitetsmodel; Med utgangspunkt i de to forannevnte eksemplene på akkrediteringssystemer for et helhetlig rammeverk for sykepleietjenesten vil det for norske forhold være krav om; Ledelse med solid kompetanse om omsorg og pleie av syke, herunder krav til relevante kontrollsystemer og tilrettelegging for profesjonell praksis Ivaretakelse av interessepolitiske kriterier, inkl. helsefremmende arbeidsmiljø Bruk av kunnskapsbaserte systemer vedrørende bemanning/ kompetansesammensetting som tar utgangspunkt i pasientenes behov for sykepleie Stillinger på avansert sykepleiefaglig nivå ekspertkunnskap Standard sykepleiedokumentasjon og kontroll med pasientdokumentasjon Rapportering på pasientresultater, indikatorer for sykepleiefaglig og ledelsesmessig kvalitet Relevante og pålitelige verktøy for pasient- og brukeropplevd kvalitet Samordnede tilsynsfunksjoner 5

6 4. Gode rammebetingelser for gode tjenester 4.1. Krav til innhold og kvalitet i lovverket I den nye Helse- og omsorgstjenesteloven er kravene til kommunene på helseområdet formulert mer overordnet og generelt, og med langt større innslag av profesjonsnøytralitet enn tidligere. Loven angir rammene for kommunenes ansvar, og stiller få konkrete krav til kvalitet, innhold og kompetanse i tjenestene. I høringen til ny helse- og omsorgstjenestelov var NSF, sammen med et stort flertall av høringsinstansene, kritisk til en slik generell og overordnet lovregulering. Flertallet av høringsinstansene, herunder NSF, Helsedirektoratet, Statens Helsetilsyn og Legeforeningen, etterlyste mer konkrete krav i lov eller forskrift til tjenestenes innhold, kvalitet og nødvendig kompetanse. Å gi kommunene så stor frihet når det gjelder hva de har ansvar for å levere, og hvordan de kan organisere og bemanne sine tjenester, vil kunne medføre store forskjeller i kvalitet og underminere pasientsikkerheten. NSF mener det må igangsettes forskriftsarbeid for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. 4.2 Moderne infrastruktur; ehelse og IKT Det er stort behov for informasjonsutveksling på tvers av tjenester og nivåer i helsetjenesten. IKT, ehelse og digitalisering av helsetjenesten er sentrale virkemidler for å oppnå bedre samhandling, økt kvalitet, god pasientsikkerhet og effektivitet. Det er langt igjen før digitaliseringen av helsetjenesten er gjennomført. Norge ligger på nordisk bunnivå når det gjelder IKT- investeringer i helseforetakene. For Norge er investerings- og driftskostnadene til IKT per innbygger lavest i Skandinavia korrigert for kjøpekraft. 2 Helse- og omsorgstjenestene står derfor overfor store utfordringer i årene fremover knyttet til prioritering, styring og samordning av utvikling og innføring ehelse og IKT. Helse- og omsorgstjenestene består av en rekke store og små virksomheter som helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører, med ulik grad av kompetanse og økonomisk evne til å gjennomføre store investeringer. Det må sikres at det innføres gode og helhetlige løsninger på tvers av nivåer, tjenester og virksomheter gjennom en omfattende standardisering og overordnet koordinering av IKT- løsningene. For å ivareta pasientsikkerheten er det viktig med lett tilgjengelig informasjon om kritiske opplysninger slik det er foreslått i Prop. 89 ( ) Innføring av Kjernejournal. NSF mener at en samtykkebasert kjernejournal der et begrenset sett av viktige helseopplysninger er tilgjengelig på tvers av virksomheter og nivåer, må etableres. Kjernejournalen bør være en sentral løsning, og ikke regional eller lokal, bl.a. pga mobiliteten i befolkningen. Kjernejournalen må være tilgjengelig for pasienter, fastleger, spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste herunder både pleie- og omsorgstjeneste og helsestasjonstjeneste. Standardisering av pasientjournaler generelt vil være svært viktig for informasjonsflyt mellom tjenestesteder og sikre kvaliteten i behandlingsforløpet. For sykepleietjenesten er det utviklet internasjonale standarder gjennom International Classification of Nurse Practice (ICPN). Disse er oversatt og tilpasset norske forhold og klar for innføring (ICNP). Det er viktig at beslutning tas raskt både for pasientsikkerheten, men også for kvalitet og effektivitet i tjenesten. Mangelen på samordning er i dag en alvorlig trussel. 2 Investeringer I spesialisthelsetjenesten I Norge (2010), McKinsey & Company på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund og Den norske Legeforening. 6

7 4.3 Ansattes arbeidsbetingelser påvirker kvalitet og pasientsikkerhet Norsk Sykepleierforbund har over lang tid pekt på sammenhengen mellom ansattes arbeidssituasjon og kvalitet og pasientsikkerhet. Det har vært en økende forståelse for behovet for empirisk kunnskap om disse sammenhengene både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. I mange forskningsarbeider bekreftes en signifikant sammenheng mellom medarbeidernes arbeidssituasjon og tjenestekvalitet i form av pasientresultater (bl a målt ved risikojusterte dødsfall). For sykepleietjenesten står professor Linda Aiken & medarbeideres mange forskningsbidrag sentralt 3. Med det europeiske multisenterprosjektet RN4CAST 4 deltar NSF gjennom Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten med å kartlegge sammenhenger mellom klinisk resultat (outcome) og personalets arbeidsmiljø- og betingelser. Innledende resultater ble publisert høsten , og analyseres nå videre. I tabellen nedenfor vises at det er et stort volum av aktiviteter sykepleiere ikke fikk utført av grunnleggende prosedyrer og tiltak på en vanlig vakt på norske sykehus, og at det er stor variasjon mellom sykehusene i Norge: RN4CAST: Prosentandel sykepleiere som svarte at nødvendige aktiviteter forble ugjort på siste vakt landsgjennomsnitt variasjoner mellom norske sykehus: (2011 8) Tilstrekkelige observasjoner av pasienten 26,3 % 12,8 49 % Hudpleie 30,1 % 13,5 48,3 % Munnstell 29,9 % 11,3 57,1 % Smerter 4,0 % 0,0 17,2 % Støtte til/samtale med pasienten 39,1 % 20,0 63,3 % Undervisning pasient og pårørende 25 % 15,1 36,7 % Behandling og prosedyrer 7,0 % 0,0 20,7 % Administrerer medikamenter til rett tid 15,5 % 4,0 30,6 % Forberede pasient og pårørende til utskrivning 13,6 % 3,2 22,4 % Tilstrekkelig dokumentasjon av sykepleie 21,6 % 8,6 40,9 % Hyppige leieforandringer 23 % 7,5 48,3 % I dag er helse- og omsorgssektoren preget av høyt sykefravær og stort frafall. Altfor mange ansatte går av med tidligpensjon, eller velger redusert arbeidstid av helsemessige årsaker. Dette er ikke i tråd med intensjonen om et inkluderende arbeidsliv, og det er problematisk med tanke på de store rekrutteringsbehovene sektoren står overfor fremover. Økt grunnbemanning er et viktig virkemiddel som vil bidra til økt kvalitet på tilbudet, bedre kontinuitet, lavere kostnader til overtid og arbeidsinnleie, samt redusert sykefravær og tidligpensjonering som følge av en bedret arbeidssituasjon. Vi vil også påpeke at det ofte er stor forskjell på faktisk og planlagt bemanning i helseinstitusjonene. 3 Bl.a i Medical care, 2011, & BMJ, Nurse forecasting in Europe 5 +en+landsomfattende+unders%c3%b8kelse+blant+sykepleiere+i cms 7

8 4.4 Ledelse på det pasientnære nivået For å oppnå bedre kvalitet og pasientsikkerhet må ledere på det pasientnære nivået vies vesentlig mer oppmerksomhet når det gjelder rammevilkår, rolle og ansvar for systematisk kvalitetsforbedring, i tillegg til de ordinære faglige, personellmessige og administrative ansvarsområdene % av lederne på dette nivået har sykepleie som fagbakgrunn 7, og NSF får mange tilbakemeldinger om krevende rammevilkår for å utøve ledelse: Oppfølging/kontrollspenn på over 60 medarbeidere i 24/7 virksomhet er ikke uvanlig og gir ikke grunnlag/mulighet for god ledelse. 8 NSF er tilfreds med at HOD og RHF enes topplederprogram nå vender blikket på ledelse helt ut og vi forventer at myndigheter og arbeidsgivere iverksetter konkrete tiltak og samhandler bl a med NSF på dette området. Rammevilkårene (ansvar/myndighet/kontrollspenn) for disse lederne må bedres: Dette innebærer tilgang på ledelsesverktøy og støttesystemer for kunnskapsbasert praksis, og styrking av kompetanse bl a i forhold til systematisk kvalitetsforbedring og på pasientsikkerhetskultur. NSF har gode erfaringer fra arbeidet med utviklingen av prinsipper for gode omsorgstjenester 9, og vil bidra aktivt i konkretisering og videreutvikling av lederverktøy for implementering i tjenesten, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 5. Tilstrekkelig og riktig kompetanse Riktig kompetanse hos utøverne er en forutsetning for å oppnå god kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Kompetanse og kompetanseutvikling oppnås gjennom utdanning, forskning, fagutvikling og gjennom faglig oppdatering i en arbeidssituasjon med fokus på kunnskapsbasert praksis. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal bygge ut tilbud som kan gi behandling og hjelp før, etter eller istedenfor innleggelse i sykehus. I Kommunebarometeret for april 2012 svarer 35 % av kommunene at de ikke har en tilstrekkelig fagkompetanse til å lykkes med Samhandlingsreformen. 44 % av disse oppgir mangel på sykepleiere som det største problemet. 10 Dersom de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal kunne fylle sin tiltenkte rolle på en måte som ivaretar nødvendige krav til kvalitet og pasientsikkerhet, forutsetter det en betydelig økning i 6 (jfr. bl.a. Plsek, P (2002) Program for utvikling av ledere i NHS: https://www.sykepleierforbundet.no/ikbviewer/content/158919/nsf-% v1-kloke_grep_- Fortellinger_fra_sykepleiere_med_lederansvar Endelig_versjon_oktober_2007.PDF ). 7 (INTORG 2009, s 28) 8 Utfordringsbildet for beskrevet i rapporten Time to care? Responding concerns about poor nursing care Kommunebarometeret april Nr Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund. NorgesBarometeret AS. 8

9 andelen sykepleiere og spesialsykepleiere. I dag utføres ca en tredjedel av de avtalte årsverkene i kommunale helse- og omsorgstjenester av personell uten relevant fagutdanning, dvs ufaglærte. 11 Helsetilsynets tilsynsmeldinger og en rekke forskningsrapporter konkluderer med at helsetjenesten, på grunn av mangelfull kompetanse, ikke drives effektivt og samfunnsøkonomisk godt nok. Telemarksforskning har for eksempel studert kostnader og kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgssektoren, og de konkluderer med at selv om faglært arbeidskraft er dyrere enn ufaglært arbeidskraft, blir totalkostnaden for kommunen lavere når andelen faglærte øker. Årsaken er at faglært arbeidskraft er mer produktiv enn ufaglært, og samlet sett gir en høyere andel ansatte med fagutdanning bedre tjenester til lavere kostnader. 12 Spesialsykepleiere fyller funksjoner i helsetjenesten som direkte påvirker behandlingskvaliteten. Manglende satsing på spesialsykepleiere vil i fremtiden være en direkte trussel mot kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Det utdannes nå for få spesialsykepleiere: Våre tall viser at behovet for videreutdanningsplasser for sykepleiere er nesten dobbelt så stort som det som ble utdannet i 2007, dersom dagens behandlingskapasitet skal kunne opprettholdes. Samtidig er det innført/ jobbes med tilpasning av utdanningsløp på masternivå. Dette kan på kort sikt redusere utdanningstakten, men gi mer kvalifisert arbeidskraft som er tilpasset til dagens og ikke minst fremtidens behov. Det må opprettes flere studieplasser i forhold kliniske spesialutdanninger som fører fram til offentlig spesialist godkjenning og/eller mastergrad. Det er behov for spesialisert breddekompetanse, som for eksempel helsesøstre. Utdanningstilbudene må også gi koordinatorkompetanse, samfunnskompetanse og samhandlingskompetanse. For å få flere til å søke seg til slike utdanninger må det også opprettes flere stillinger med krav om spesialistkompetanse, jamfør behovet kommunehelsetjenesten har. Det er også behov for kliniske spesialister med spisskompetanse som får stadig mer selvstendige roller, som for eksempel anestesisykepleiere. Dette må det tas høyde for i utdanningene. Manglende finansieringsordninger og relevante jobbmuligheter etter endt utdanning medfører at kompetente kandidater ikke søker seg til videreutdanning/masterutdanninger i klinisk spesialsykepleie. Sykepleiere har innehatt avanserte klinisk ekspertroller i flere år i England, Finland, USA og Canada: Der arbeider kliniske ekspertsykepleiere med pasienter som har komplekse sykdomsbilder og et langvarig behov for helsehjelp. I tillegg til styrket fokus på forebygging, lærer pasientene å møte helsesvikt på en god måte og dermed å mestre livet med sykdom bedre selv, samtidig som utredning og behandling følges opp på en hensiktsmessig måte (OECD, 2010). Det er utført flere studier som viser positiv effekt av den behandlingen som er gitt av de kliniske ekspertsykepleiere, hvor tilfreds pasientene har vært med behandlingen og kostnadsbesparelser Gautun H, Hermansen Å (2011): Eldreomsorg under press. Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre. FAFO-rapport 2011:12. 12, Telemarksforskning (2011); Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren,

10 Gjennom helsepersonellovens 4 stilles det krav om forsvarlig yrkesutøvelse. Som en del av dette kravet er helsepersonell pålagt en plikt til å holde seg faglig oppdatert. Tilsvarende er kommuner og spesialisthelsetjeneste pålagt å legge til rette for at helsepersonell gis tilgang til nødvendig opplæring og videreutdanning. Dette må sees i sammenheng med den plikt kommuner og spesialisthelsetjenesten har for å drive sine virksomheter forsvarlig. Disse kravene er per i dag ikke satt i et helhetlig nasjonalt system som sikrer en kontinuerlig faglig oppdatering. Et system for kontinuerlig kompetanseutvikling må etableres. Det vil alltid naturlig være omfordeling av oppgaver (oppgaveglidning) mellom yrkesgrupper i helsetjenesten på grunn av utvikling av nye metoder og tjenester. Samhandlingsreformen innebærer utvikling og etablering av nye helse- og omsorgsløsninger som kan gi sykepleiere en mer selvstendig rolle. Det kan også bidra til et økt press på sykepleiere om å utføre prosedyrer som tidligere var forbeholdt leger. Dette må utredes i forhold til kompetanseutvikling, nye roller for sykepleiere og i forhold til pasientsikkerhet. 6. Åpenhet, tydelige målsettinger, kunnskapsbaserte intervensjoner og kvalitetsindikatorer Helsetjenesten oppnår tillit gjennom helsepersonellets kompetanse, sin evne til rettferdig prioritering og fordeling, og gjennom konkrete resultater. Målet for helse- og omsorgstjenestene kan imidlertid ikke reduseres kun til å dreie seg om aktivitet. Målet for tjenestene blir da fort redusert til et spørsmål om produksjon og kost/nytte. Både politikere, andre med beslutningsmyndighet og ikke minst befolkningen ønsker mer informasjon om hvilken helsetjeneste de får og hvilken kvalitet de kan forvente. Målet for helsetjenesten er sammensatt fra å forebygge sykdom, oppnå full helbredelse til å bidra til en verdig livsavslutning. Sykepleietjenesten har som den samlet sett største innsatsfaktoren, en avgjørende rolle for kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Foruten å forebygge, behandle, lindre og rehabilitere gjennom å støtte pasienten i behandlingsforløpet, har sykepleietjenesten viktige oppgaver knyttet til å hjelpe pasient og pårørende til å mestre sykdom og lidelse, og der det er nødvendig legge til rette for en verdig død. Dette er i dag oppgaver hvor det i liten grad er utviklet mål og kvalitetskrav, og hvor det i for liten grad er knyttet ressurser. Kunnskapsbasert praksis (basert på forskning, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og preferanser) er en viktig forutsetning, der utvikling og bruk av evidensbaserte sykepleieintervensjoner og prosedyrer er helt avgjørende for kvalitet og pasientsikkerhet. NSF har støttet utviklingen av Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS), som er et elektronisk prosedyreverk med mer enn 300 kunnskapsbaserte prosedyrer beregnet for sykepleietjenesten, og videreutvikling lity%20improvement%20a%20review%20of%20the%20evidence.pdf?realname=lhytag.pdf 10

11 og kontinuerlig oppdatering er påkrevet og må få oppmerksomhet. Økt satsning på evalueringsforskning knyttet til utvikling av nye intervensjoner er nødvendig. NSF mener at helsetjenestens overordnede målsettinger må konkretiseres og relevante tema og områder monitoreres/måles for å kunne være retningsgivende for helsepersonell i deres daglige arbeid. Helsepersonell har rett til å vite og plikt til å orientere seg om resultatene av arbeidet sitt. Valg av kvalitetsindikatorer må skje ut fra målgruppe og hensikt. Sykepleiere i leder- og utøverposisjon har særlig interesse av kvalitetsindikatorer som er sykepleiesensitive, det vil si mål for endringer i helsestatus hvor det er en dokumentert sammenheng med variasjon i sykepleietjenestens innsatsfaktorer. I nordisk sammenheng har NSF vært blant initiativtakerne til et arbeid i Sykepleiernes samarbeid i Nordens (SSN) regi for å etablere nordiske sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer (SSN 2009). Arbeidsgrupper oppnevnt av SSN la fram en rapport med anbefalinger innen områdene ernæring, smerter, trykksår, pasientfall, og bemanning. Fortsatt gjenstår mye arbeid for å etablere et resultatbilde og forskningsforankrede indikatorer lokalt, nasjonalt, og i OECD- og EU-sammenheng som kan gjenspeile sykepleietjenestens bidrag i helsetjenesten. Etablerte nasjonale kvalitetsregistre må gjøres tilgjengelige for alle faggrupper og utvides til å gjelde flere områder. Norsk Sykepleierforbund har nylig avsluttet en to-års satsning for å stimulere til bruk av kvalitetsindikatorer. Dette arbeidet har rettet seg mot 1) gi kunnskap om hva kvalitetsindikatorer er og hvordan de kan knyttes an til behandlingslinjer, 2) bidra til nasjonale, regional og kommunale satsninger på kvalitetsforbedring og måling, 3) å involvere forskningsmiljøene i å se prosjektmuligheter og nye samarbeidspartnere gjennom nettverksarbeid inspirert av Samhandlingsreformen og behovet for kvalitetsmåling. Disse intensjonene er beskrevet i noe større detalj i en fagartikkel i Sykepleien (Mathisen og Nordbø, 2011) 14. Mer om NSFs engasjement vedr kvalitetsindikatorer, se 15 Velferdsteknologi kan ha potensialet til å forebygge uønskede hendelser, komplikasjoner og hindre uhell og omfatter alt fra kaffetraktere og krykker til roboter. 16 Som kan brukes for å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og svekket helse (også benevnt som omorgsteknologi). Tilgang til og aktiv bruk av madrasser som kontinuerlig endrer trykket mot kroppen og derved forebygger trykksår er et eksempel på bruk av nye hjelpemidler i klinisk praksis som kan ha stor betydning for den enkelte 7. Brukermedvirkning/involvering Kvalitetsdimensjonen knyttet til å involvere brukere, og gi dem innflytelse, står sentralt i NSFs arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. I den daglige kliniske praksis er sykepleieutøvelsen tuftet på et tett samvirke mellom pasient/bruker og utøver, der sykepleierens sentrale rolle og funksjon er å https://www.sykepleierforbundet.no/fag/kvalitetsindikatorer 16 (NoU 2011:11 side 103). 11

12 understøtte/ kompensere pasientens vitale livsfunksjoner/reaksjoner på sykdom og behandling samt grunnleggende behov når vedkommende ikke kan ivareta dette selv (egenomsorg). Sykepleievitenskapen har vært opptatt av pasienter og pårørendes opplevelser og mestring i møte med sykdom og lidelse, og viktig kunnskap er derfor utviklet i forhold til brukernes perspektiv og ressurser. Sykepleieforskingen har vært opptatt av empowerment og hvordan styrke brukerens forståelse, kunnskap og mobilisering av egne og familiens ressurser. Viktig kunnskap om hvordan brukerne kan involveres er hentet fra denne forskningen. For pasienter med en minoritetsbakgrunn er det viktig med veiledning og informasjon på deres eget språk og at helsepersonell innhenter kunnskap om den enkeltes tradisjonelle bakgrunn og hvordan dette får innvirkning på helseforståelse og atferd. Utvikling av informasjon til pasienter og brukere må synliggjøre hva pasienten/brukeren selv kan gjøre for å bedre sin helsetilstand, og utvikling av helsehjelpen må gjøres i forståelse med pasientens ønsker og ressurser. Pasienter og pårørende må ha tilgang til god informasjon og veiledning fra helsepersonell for å få beslutning-, samtykke- og mestrings-kompetanse. Gjennom Norsk Sykepleierforbunds (NSF) nasjonale kvalitetsprosjekt med pasientens øyne ble lederes ansvar og rolle i forbindelse med brukermedvirkning på tjenestenivå tatt på alvor, i tråd med nasjonale målsetninger. Som en del av NSFs ledersatsing har prosjektet bidratt til å styrke fokus på pasientenes medvirkning og ledernes ansvar for kvalitetsutvikling. Prosjektet viser at gjennom systematisk forbedringsarbeid kan sykepleiere med lederansvar og tverrfaglige team i samarbeid med pasienter og pårørende utvikle nye gode tjenestetilbud Rettferdig fordeling, koordinerte tjenester Terskelen til helsetjenesten er for høy for en del grupper: de dårligste rusmiddelavhengige og de med alvorlige psykiske lidelser, eller begge deler. Disse pasientene unnlater ofte selv å oppsøke helsehjelp, eller de unndrar seg dette. Det kreves derfor en særskilt innsats overfor disse pasientene for å ivareta deres psykiske og somatiske helse. Minoriteter kan ha problemer med å finne fram i en fragmentert helsetjeneste og å forklare sitt helsebehov. Opplysningsarbeidet om og i helsetjenesten må tilpasses det mangfold pasientgrunnlaget utgjør. Underforbruk av helsetjenester fra enkelte grupper kan bety at de ikke klarer å utnytte det tilbudet som finnes, ikke at de ikke har behov for tjenestene. Dette er tydelig i forhold til enkelte minoritetsgrupper og bruk av psykiske helsetjenester. Rettighetsfesting og økt valgfrihet krever ressurser og favoriserer de mest ressurssterke. Oppslag i media viser at det lønner seg å klage - da blir man prioritert. Systemsvikt i ulike deler av helsetjenesten rammer de med minst ressurser: prøvesvar som uteblir eller ikke følges opp, henvisninger som forsvinner, pasienter som ikke kalles inn til kontroll. De som selv har kunnskap og ressurser til å følge opp vil oftere kunne få riktig og god helsehjelp. Helse- og omsorgstjenesteloven ( 7-2) og spesialisthelsetjenesteloven ( 2-5a) pålegger nå kommuner og spesialisthelsetjeneste å oppnevne en koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. NSF mener lovfestingen av en slik koordinatorrolle er et viktig skritt på veien for å sikre koordinerte og sammenhengende tjenester for denne pasientgruppen. Koordinatorens oppgaver,

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Unios helsepolitiske plattform

Unios helsepolitiske plattform Unios helsepolitiske plattform 1 INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester 6 Utjevning av sosiale helseforskjeller 8 Helsefremmende og forebyggende arbeid 10 Samhandling

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer