SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader"

Transkript

1 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Anbefalte begrensninger på bruken 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Ansvarlig avdeling Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Sto Norge AS Postadresse: Waldemar Thranes gate 98A N Oslo Besøksadresse: Waldemar Thranes gate 98B N Oslo Telefon: Telefaks: Miljøavdelingen Sto Scandinavia AB 1.4 Nødnummer Telefon: +44 (0) Giftinformasjonen SEKSJON 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Ekstremt brannfarlig Ekstremt brannfarlig R-setning(er) R12 Ekstremt brannfarlig. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Helseskadelig Helseskadelig 1/20

2 R-setning(er) R20, R48/20 Farlig ved innånding. Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. 1999/45/EF: Fareklasse Kreftfremkallende kategori 3 Farebetegnelse Helseskadelig R-setning(er) R40 Mulig fare for kreft. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Sensibiliserende Helseskadelig R-setning(er) R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Irriterende Irriterende R-setning(er) R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. 2.2 Merkelementer Merking i henhold til EF-direktiver (1999/45/EF) Fare piktogrammer Ekstremt brannfarlig Helseskadel ig R-setning(er) R12 Ekstremt brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R40 Mulig fare for kreft. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R48/20 Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. S-setning(er) S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av damper, aerosoler. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S37 Bruk egnede vernehansker. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S63 Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro. 2/20

3 Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. 2.3 Andre farer Produktet er merkepliktig i henhold til stoffdirektivet 67/548/EWG og kalkulasjonsmetodene i 1999/45/EG i siste gyldige utgave. SEKSJON 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Kjemiske beskaffenhet Uretanpolymer med flytende gass som drivmiddel Type produkt: Stoffblanding Farlige komponenter Kjemisk navn difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe CAS-nr. EC-nr. Registrasjonsn ummer Klassifisering (67/548/EØF) Xn; Xi R20, R48/20; R36/37/38; R40; R42/43 Kreft 3 Klassifiseringen av MDI som kreftfremkallende ved innånding er basert på studier av respirable MDIaerosoler. Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Carc. 2; H351 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Klassifiseringen av MDI som kreftfremkallende ved innånding er basert på studier av respirable MDIaerosoler. Konsentrasjon [%] 30 - < 50 tris(2-klor-1- metyletyl)fosfat Xn R22 Acute Tox. 4; H302 Aquatic Chronic 3; H < 20 3/20

4 castor olje Xi R38 Skin Irrit. 2; H < 10 isobutan F+ R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H < 5 bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate Nota C Xi R36 Note C Eye Irrit. 2; H319 < 5 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'- isopropylidendifenol, propoksylert propan Xn R22 F+ R12 Acute Tox. 4; H < 5 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H < 5 dimetyleter F+ R12 Stoff med yrkeshygienisk eksponeringsgrense Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H < 10 Ytterligere råd For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. SEKSJON 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Generell anbefaling Arbeid med produktet er ikke tilrådelig ved overømfintlighet (Atma, kronisk bronkitt) Symptomer på forgiftning kan dukke opp først flere timer senere. Hold under medisinsk overvåkning i minst 48 timer. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Fare: Fare for sammenklebing av huden og øynene ved kontakt med herdet skum Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd. Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv. Innånding Hudkontakt Flytt ut i frisk luft. Ved besvær, sørg for legebehandling. Dersom åndedrettet er ujevnt eller har stanset, gi kunstig åndedrett. Ved første hjelp kan det være farlig å bruke munn til munn - metoden. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. 4/20

5 Hvis hudirritasjonen fortsetter, oppsøk lege. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Øyekontakt Svelging I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Søk råd fra lege. Øyeskylleflasker må finnes i umiddelbar nærhet. Fremkall IKKE brekninger. Hvis svelget ved uhell, oppsøk lege umiddelbart. Hold i ro. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Symptomer Behandling Ingen informasjon tilgjengelig. Behandles symptomatisk. Ingen informasjon tilgjengelig. SEKSJON 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Upassende slokningsmidler 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle.større branner bekjempes med vann i spredt stråleeller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol. Vannstråle med høyt volum Brann vil frembringe tett sort røk inneholdende farlige forbrenningsprodukter (se punkt 10). Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig. Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle. 5.3 Råd for brannmenn I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand. Ytterligere råd Vann fra brannslukkingen må ikke få komme i avløp, jordsmonn eller vann Forurenset slukkevann og jordsmonn må deponeres i henhold til lokale forskrifter. Unngå uautorisert adgang. SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige Alle tennkilder fjernes. 5/20

6 forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer 6.2 Miljømessige forholdsregler 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Ytterligere råd 6.4 Referanse til andre seksjoner Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå uautorisert adgang. Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere. Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. La stivne, bruk mekanisk håndteringsutstyr. Rens forurenset overflate grundig. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. SEKSJON 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling Hygienetiltak Følg beskyttelses- og sikkerhetsforskriftene i henhold til norsk regelverk Produktet skal kun brukes i områder hvor alle ubeskyttede lyskilder og andre antenningskilder har blitt fjernet. Skal behandles og åpnes med forsiktighet. forhindr dannelsen av brennbare eller eksplosive konsentrasjoner av damper i luft og unngå dampkonsentrasjoner høyere enn de yrkes utsettelsesgrenseverdier. Unngå innånding av damp. Ta bort og vask, også innvendig, all forurenset kledning og hansker før det tas i bruk igjen. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagringsområder og containere Råd angående beskyttelse Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgassemballasjer skal overholdes. Oppbevar beholderen på et godt gjennomlufted sted. Beskytt mot frost, varme og direkte sollys. Lagres på et tørt sted. Hold beholderen tett lukket. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. 6/20

7 mot brann og eksplosjon Råd angående vanlig lagring Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Må ikke oppbevares sammen med Vann 7.3 Spesielle sluttanvendelser For videre produktinformasjon; se også teknisk faktablad SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametere Grenseverdier for eksponering Komponenter CAS-nr. Grunnlag Type: Kontrollparametere difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 0,005 ppm Ytterligere råd: Kortidsnormer for diisocyanter er 0,01 ppm Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. ADN Gjennomsnittsverdier 15 minutter 0,01 ppm Ytterligere råd: Kortidsnormer for diisocyanter er 0,01 ppm Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. dimetyleter ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 384 mg/m³ ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 200 ppm propan ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 900 mg/m³ ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 500 ppm 4,4'-metylendifenyldiisocyanat ADN Gjennomsnittsverdier 15 minutter 0,01 ppm Ytterligere råd: Kortidsnormer for diisocyanter er 0,01 ppm Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller 7/20

8 allergi ved hudkontakt. ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 0,05 mg/m³ ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 0,005 ppm Ytterligere råd: Kortidsnormer for diisocyanter er 0,01 ppm Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Direktoratet for arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. 8.2 Eksponeringskontroll Skikkelige ingeniørkontroller Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7. Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr a) Øyen-/ansiktsvern Tettsittende vernebriller Vann for skylling av øyne og hud skal finnes tilgjengelig. b) Hudvern Håndvern Brukstid: < 30 min Minimum tykkelse: 0,11 mm Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet: Hansker av nitrilkautsjuk, f. eks. KCL 740 Dermatril (Kächele-Cama- Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , eller tilsvarende. Hansker som er tilsølt med produktet må kastes straks! Brukstid: > 480 min Minimum tykkelse: 0,4 mm For kontakt over lengre tid (maks. 8 timer) kan hansker av følgende materiale anvendes: Hansker av nitrilkautsjuk, f. eks. KCL 730 Camatril Velours (Kächele- Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , eller tilsvarende. Kast hansker som er tilsølt med produktet ved slutten av hvert skift! De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Innerhanske av bomull anbefales ved bruk av vernehansker. For å unngå hudproblemer må man redusere bruk avhansker til det høyst nødvendige. Mot kjemikalier skal det bare benyttes beskyttelseshansker med CEmerking kategori III. Kroppsvern Klær med lange ermer Forebyggende hudbeskyttelse 8/20

9 c) Åndedrettsvern Åndedrettsvern er nødvendig på ikke tilstrekkelig utluftet arbeidsplass og ved sprøyting. Anbefalt filtertype: FFP2D Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere. Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende aerosol Farge forskjellig Lukt karakteristisk Duftterskel Ingen data tilgjengelig ph ikke fastslått Smelte-/frysepunkt ikke anvendbar Første kokepunkt og ikke anvendbar kokeomfang Flammepunkt -97 C Fordamping ikke relevant Antennelighet (fast stoff, gass) Ekstremt brannfarlig aerosol. Nedre eksplosjonsgrense 3,0 %(V) Øvre eksplosjonsgrense 18,6 %(V) Damptrykk hpa, 20 C Damptetthet Ingen data tilgjengelig Tetthet ca. 0,97 g/cm³, 20 C Oppløselighet(er)(Vann) uoppløselig Fordelingskoeffisient: n- ikke fastslått oktanol/vann Selvantenningstemperatur ikke selv-brennende Antennelsestemperatur Ingen data tilgjengelig 9/20

10 Dekomponeringstemperatur Viskositet, dynamisk Eksplosjonsegenskaper Oksidasjonsegenskaper 9.2 Andre opplysninger Strømningstid Ingen data tilgjengelig ikke anvendbar Ikke eksplosivt, Ved bruk kan brennbar damp/ eksplosive damp-luftblandinger dannes. ikke anvendbar ikke anvendbar SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner Voldsom polymerisasjon kan forårsakes av: Varme, flammer og gnister Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Ukompatible materialer Stoffer som skal unngås Sprekk- og eksplosjonsfare ved trykkøkning. Unngå oppvarming over 50 C Ingen Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Dekomponeringstemperatur Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonmonoksid Karbondioksid (CO2) nitrogenoksider (NOx) Hydrogencyanid Ingen data tilgjengelig SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Produkt 10/20

11 Akutt oral giftighet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Akutt toksisitet ved innånding Farlig ved innånding. Akutt giftighet på hud Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Hudetsing / Hudirritasjon Irriterer huden. Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Irriterer øynene. Åndedrett- eller hudsensibilisering Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Genotoksisitet in vitro Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Kreftfremkallenhet Mulig fare for kreft. Reproduksjonstoksisitet Virkninger på fruktbarhet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Utviklingstoksisitet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Aspirasjonsfare Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke 11/20

12 tilfredsstilt. Menneskelig erfaring Utfyllende opplysninger Fare: Fare for sammenklebing av huden og øynene ved kontakt med herdet skum Produktet er i sånn henseende ikke testet. Blandingen er klassifisert ihht. konvensjonell metode (analysemetode EU Guideline 199/45/EG) og ihht. toksiologisk fare (se detaljer i kapitel 2 og 3) Komponenter: difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe : Akutt toksisitet ved innånding Farlig ved innånding. Hudetsing / Hudirritasjon Irriterer huden. Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Irriterer øynene. Åndedrett- eller hudsensibilisering Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Kreftfremkallenhet Mulig fare for kreft. Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat : Akutt oral giftighet LD50 rotte: mg/kg Akutt toksisitet ved innånding LC50 rotte: 7 mg/l Eksponeringstid: 4 t 12/20

13 Prøveatmosfære: støv/yr castor olje : Akutt oral giftighet rotte: > mg/kg Hudetsing / Hudirritasjon Irriterer huden. bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate : Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon. 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol, propoksylert : Akutt oral giftighet Farlig ved svelging. SEKSJON 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Giftighet Giftighet for fisk difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat castor olje LC0 Arter: Danio rerio (zebrafisk) Dose: > mg/l Eksponeringstid: 96 t LC50 Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) Dose: 51 mg/l Eksponeringstid: 96 t Arter: Danio rerio (zebrafisk) Dose: mg/l 13/20

14 Eksponeringstid: 96 t propan dimetyleter LC50 Arter: Fisk Dose: > mg/l Eksponeringstid: 96 t LC50 Arter: Fisk Dose: > mg/l Eksponeringstid: 96 t Giftighet for bakterie difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe castor olje EC50 Arter: aktivert slam Dose: > 100 mg/l Eksponeringstid: 3 t EC10 Arter: Pseudomonas putida Dose: mg/l Giftighet for dafnia difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat dimetyleter EC50 Arter: Daphnia magna Dose: > mg/l Eksponeringstid: 24 t EC50 Arter: Daphnia magna Dose: 131 mg/l Eksponeringstid: 48 t LC50 Arter: Daphnia magna Dose: > mg/l Eksponeringstid: 48 t 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Ikke klart bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering propan Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 100 dimetyleter Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < /20

15 12.4 Mobilitet i jord Produkt: Mobilitet Ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produkt: Vurdering ikke anvendbar Ytterligere økologisk informasjon Økologisk tilleggsinformasjon Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. Kan påvirke drikkevannskvaliteten allerede ved utslipp av små mengder til bakken. SEKSJON 13: INSTRUKSER VED DISPONERING 13.1 Metoder for behandling av avfall Produkt Brukeren er ansvarlig for at riktig koding og merking av avfallet Ved anbefalt bruk, velges avfallskode i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK), kategori "Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid" Forurenset emballasje Avfallskode (EAL) for uanvendt produkt Tømt emballasje skal gjenvinnes via avfallssystemet * Avfall av klebemidler og tetningsmasser som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer (*) farlig avfall iht. direktiv 91/689/EØS SEKSJON 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER 14.1 FN-nummer ADR 1950 RID /20

16 IMDG 1950 IATA Forsendelsesnavn ADR RID IMDG IATA AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLS AEROSOLS, FLAMMABLE 14.3 Fraktfareklasse ADR 2 RID 2 IMDG 2.1 IATA Emballasjegruppe ADR Klassifiseringkode 5F Etiketter 2.1 Tunnel restriksjonskode (D) RID Klassifiseringkode 5F Etiketter /20

17 IMDG Labels 2.1 EmS number F-D, S-U IATA Labels Miljøfarer ADR Miljøskadelig nei RID Miljøskadelig nei IMDG Marine pollutant no IATA Environmentally hazardous no 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for bruker Denne informasjonen er ikke tilgjengelig Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden Bemerkning ikke anvendbar Tilleggsråd ADR ADR: Opp til 1 l per innerforpakning, transport som begrenset mengde i henhold til ADR /20

18 SEKSJON 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Direktiv 2004/42/EF Kommer ikke under direktiv 2004/42/EF Andre forskrifter/direktiver Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide. Yrkesrestriksjoner for gravide kvinner og kvinner som ammer 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. SEKSJON 16: ANDRE OPPLYSNINGER Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3: R12 Ekstremt brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R38 Irriterer huden. R40 Mulig fare for kreft. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R48/20 Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. 18/20

19 H220 H280 H302 H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 H373 H412 Ekstremt brannfarlig gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Databladet utarbeidet av Kontaktperson Abteilung TIQS Sto AG Stühlingen Miljøavdelingen Sto Scandinavia AB Utfyllende opplysninger Endringer fra tidligere versjoner er markert på venstre side Opplysningene i dette HMS-databladet er basert på hva som er kjent pr. i dag, samt på nasjonale - og EU-forskrifter. Utførendes arbeidsforhold ligger utenfor vår kunnskap og kontroll. Utførende er ansvarlig for at relevante lover og forskrifter overholdes. Opplysningene i dette blad beskriver de sikkerhetsforskrifter som kreves og gjelder ikke som noen granti for produktegenskaper. 19/20

20 20/20

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer