SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader"

Transkript

1 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Anbefalte begrensninger på bruken 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Ansvarlig avdeling Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Sto Norge AS Postadresse: Waldemar Thranes gate 98A N Oslo Besøksadresse: Waldemar Thranes gate 98B N Oslo Telefon: Telefaks: Miljøavdelingen Sto Scandinavia AB 1.4 Nødnummer Telefon: +44 (0) Giftinformasjonen SEKSJON 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Ekstremt brannfarlig Ekstremt brannfarlig R-setning(er) R12 Ekstremt brannfarlig. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Helseskadelig Helseskadelig 1/20

2 R-setning(er) R20, R48/20 Farlig ved innånding. Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. 1999/45/EF: Fareklasse Kreftfremkallende kategori 3 Farebetegnelse Helseskadelig R-setning(er) R40 Mulig fare for kreft. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Sensibiliserende Helseskadelig R-setning(er) R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Irriterende Irriterende R-setning(er) R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. 2.2 Merkelementer Merking i henhold til EF-direktiver (1999/45/EF) Fare piktogrammer Ekstremt brannfarlig Helseskadel ig R-setning(er) R12 Ekstremt brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R40 Mulig fare for kreft. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R48/20 Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. S-setning(er) S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av damper, aerosoler. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S37 Bruk egnede vernehansker. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S63 Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro. 2/20

3 Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. 2.3 Andre farer Produktet er merkepliktig i henhold til stoffdirektivet 67/548/EWG og kalkulasjonsmetodene i 1999/45/EG i siste gyldige utgave. SEKSJON 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Kjemiske beskaffenhet Uretanpolymer med flytende gass som drivmiddel Type produkt: Stoffblanding Farlige komponenter Kjemisk navn difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe CAS-nr. EC-nr. Registrasjonsn ummer Klassifisering (67/548/EØF) Xn; Xi R20, R48/20; R36/37/38; R40; R42/43 Kreft 3 Klassifiseringen av MDI som kreftfremkallende ved innånding er basert på studier av respirable MDIaerosoler. Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Carc. 2; H351 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Klassifiseringen av MDI som kreftfremkallende ved innånding er basert på studier av respirable MDIaerosoler. Konsentrasjon [%] 30 - < 50 tris(2-klor-1- metyletyl)fosfat Xn R22 Acute Tox. 4; H302 Aquatic Chronic 3; H < 20 3/20

4 castor olje Xi R38 Skin Irrit. 2; H < 10 isobutan F+ R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H < 5 bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate Nota C Xi R36 Note C Eye Irrit. 2; H319 < 5 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'- isopropylidendifenol, propoksylert propan Xn R22 F+ R12 Acute Tox. 4; H < 5 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H < 5 dimetyleter F+ R12 Stoff med yrkeshygienisk eksponeringsgrense Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H < 10 Ytterligere råd For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. SEKSJON 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Generell anbefaling Arbeid med produktet er ikke tilrådelig ved overømfintlighet (Atma, kronisk bronkitt) Symptomer på forgiftning kan dukke opp først flere timer senere. Hold under medisinsk overvåkning i minst 48 timer. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Fare: Fare for sammenklebing av huden og øynene ved kontakt med herdet skum Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd. Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv. Innånding Hudkontakt Flytt ut i frisk luft. Ved besvær, sørg for legebehandling. Dersom åndedrettet er ujevnt eller har stanset, gi kunstig åndedrett. Ved første hjelp kan det være farlig å bruke munn til munn - metoden. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. 4/20

5 Hvis hudirritasjonen fortsetter, oppsøk lege. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Øyekontakt Svelging I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Søk råd fra lege. Øyeskylleflasker må finnes i umiddelbar nærhet. Fremkall IKKE brekninger. Hvis svelget ved uhell, oppsøk lege umiddelbart. Hold i ro. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Symptomer Behandling Ingen informasjon tilgjengelig. Behandles symptomatisk. Ingen informasjon tilgjengelig. SEKSJON 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Upassende slokningsmidler 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle.større branner bekjempes med vann i spredt stråleeller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol. Vannstråle med høyt volum Brann vil frembringe tett sort røk inneholdende farlige forbrenningsprodukter (se punkt 10). Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig. Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle. 5.3 Råd for brannmenn I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand. Ytterligere råd Vann fra brannslukkingen må ikke få komme i avløp, jordsmonn eller vann Forurenset slukkevann og jordsmonn må deponeres i henhold til lokale forskrifter. Unngå uautorisert adgang. SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige Alle tennkilder fjernes. 5/20

6 forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer 6.2 Miljømessige forholdsregler 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Ytterligere råd 6.4 Referanse til andre seksjoner Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå uautorisert adgang. Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere. Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. La stivne, bruk mekanisk håndteringsutstyr. Rens forurenset overflate grundig. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. SEKSJON 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling Hygienetiltak Følg beskyttelses- og sikkerhetsforskriftene i henhold til norsk regelverk Produktet skal kun brukes i områder hvor alle ubeskyttede lyskilder og andre antenningskilder har blitt fjernet. Skal behandles og åpnes med forsiktighet. forhindr dannelsen av brennbare eller eksplosive konsentrasjoner av damper i luft og unngå dampkonsentrasjoner høyere enn de yrkes utsettelsesgrenseverdier. Unngå innånding av damp. Ta bort og vask, også innvendig, all forurenset kledning og hansker før det tas i bruk igjen. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagringsområder og containere Råd angående beskyttelse Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgassemballasjer skal overholdes. Oppbevar beholderen på et godt gjennomlufted sted. Beskytt mot frost, varme og direkte sollys. Lagres på et tørt sted. Hold beholderen tett lukket. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. 6/20

7 mot brann og eksplosjon Råd angående vanlig lagring Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Må ikke oppbevares sammen med Vann 7.3 Spesielle sluttanvendelser For videre produktinformasjon; se også teknisk faktablad SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametere Grenseverdier for eksponering Komponenter CAS-nr. Grunnlag Type: Kontrollparametere difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 0,005 ppm Ytterligere råd: Kortidsnormer for diisocyanter er 0,01 ppm Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. ADN Gjennomsnittsverdier 15 minutter 0,01 ppm Ytterligere råd: Kortidsnormer for diisocyanter er 0,01 ppm Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. dimetyleter ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 384 mg/m³ ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 200 ppm propan ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 900 mg/m³ ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 500 ppm 4,4'-metylendifenyldiisocyanat ADN Gjennomsnittsverdier 15 minutter 0,01 ppm Ytterligere råd: Kortidsnormer for diisocyanter er 0,01 ppm Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller 7/20

8 allergi ved hudkontakt. ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 0,05 mg/m³ ADN Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 0,005 ppm Ytterligere råd: Kortidsnormer for diisocyanter er 0,01 ppm Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Direktoratet for arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. 8.2 Eksponeringskontroll Skikkelige ingeniørkontroller Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7. Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr a) Øyen-/ansiktsvern Tettsittende vernebriller Vann for skylling av øyne og hud skal finnes tilgjengelig. b) Hudvern Håndvern Brukstid: < 30 min Minimum tykkelse: 0,11 mm Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet: Hansker av nitrilkautsjuk, f. eks. KCL 740 Dermatril (Kächele-Cama- Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , eller tilsvarende. Hansker som er tilsølt med produktet må kastes straks! Brukstid: > 480 min Minimum tykkelse: 0,4 mm For kontakt over lengre tid (maks. 8 timer) kan hansker av følgende materiale anvendes: Hansker av nitrilkautsjuk, f. eks. KCL 730 Camatril Velours (Kächele- Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , eller tilsvarende. Kast hansker som er tilsølt med produktet ved slutten av hvert skift! De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Innerhanske av bomull anbefales ved bruk av vernehansker. For å unngå hudproblemer må man redusere bruk avhansker til det høyst nødvendige. Mot kjemikalier skal det bare benyttes beskyttelseshansker med CEmerking kategori III. Kroppsvern Klær med lange ermer Forebyggende hudbeskyttelse 8/20

9 c) Åndedrettsvern Åndedrettsvern er nødvendig på ikke tilstrekkelig utluftet arbeidsplass og ved sprøyting. Anbefalt filtertype: FFP2D Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere. Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende aerosol Farge forskjellig Lukt karakteristisk Duftterskel Ingen data tilgjengelig ph ikke fastslått Smelte-/frysepunkt ikke anvendbar Første kokepunkt og ikke anvendbar kokeomfang Flammepunkt -97 C Fordamping ikke relevant Antennelighet (fast stoff, gass) Ekstremt brannfarlig aerosol. Nedre eksplosjonsgrense 3,0 %(V) Øvre eksplosjonsgrense 18,6 %(V) Damptrykk hpa, 20 C Damptetthet Ingen data tilgjengelig Tetthet ca. 0,97 g/cm³, 20 C Oppløselighet(er)(Vann) uoppløselig Fordelingskoeffisient: n- ikke fastslått oktanol/vann Selvantenningstemperatur ikke selv-brennende Antennelsestemperatur Ingen data tilgjengelig 9/20

10 Dekomponeringstemperatur Viskositet, dynamisk Eksplosjonsegenskaper Oksidasjonsegenskaper 9.2 Andre opplysninger Strømningstid Ingen data tilgjengelig ikke anvendbar Ikke eksplosivt, Ved bruk kan brennbar damp/ eksplosive damp-luftblandinger dannes. ikke anvendbar ikke anvendbar SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner Voldsom polymerisasjon kan forårsakes av: Varme, flammer og gnister Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Ukompatible materialer Stoffer som skal unngås Sprekk- og eksplosjonsfare ved trykkøkning. Unngå oppvarming over 50 C Ingen Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Dekomponeringstemperatur Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonmonoksid Karbondioksid (CO2) nitrogenoksider (NOx) Hydrogencyanid Ingen data tilgjengelig SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Produkt 10/20

11 Akutt oral giftighet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Akutt toksisitet ved innånding Farlig ved innånding. Akutt giftighet på hud Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Hudetsing / Hudirritasjon Irriterer huden. Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Irriterer øynene. Åndedrett- eller hudsensibilisering Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Genotoksisitet in vitro Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Kreftfremkallenhet Mulig fare for kreft. Reproduksjonstoksisitet Virkninger på fruktbarhet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Utviklingstoksisitet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Aspirasjonsfare Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke 11/20

12 tilfredsstilt. Menneskelig erfaring Utfyllende opplysninger Fare: Fare for sammenklebing av huden og øynene ved kontakt med herdet skum Produktet er i sånn henseende ikke testet. Blandingen er klassifisert ihht. konvensjonell metode (analysemetode EU Guideline 199/45/EG) og ihht. toksiologisk fare (se detaljer i kapitel 2 og 3) Komponenter: difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe : Akutt toksisitet ved innånding Farlig ved innånding. Hudetsing / Hudirritasjon Irriterer huden. Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Irriterer øynene. Åndedrett- eller hudsensibilisering Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Kreftfremkallenhet Mulig fare for kreft. Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat : Akutt oral giftighet LD50 rotte: mg/kg Akutt toksisitet ved innånding LC50 rotte: 7 mg/l Eksponeringstid: 4 t 12/20

13 Prøveatmosfære: støv/yr castor olje : Akutt oral giftighet rotte: > mg/kg Hudetsing / Hudirritasjon Irriterer huden. bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate : Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon. 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol, propoksylert : Akutt oral giftighet Farlig ved svelging. SEKSJON 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Giftighet Giftighet for fisk difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat castor olje LC0 Arter: Danio rerio (zebrafisk) Dose: > mg/l Eksponeringstid: 96 t LC50 Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) Dose: 51 mg/l Eksponeringstid: 96 t Arter: Danio rerio (zebrafisk) Dose: mg/l 13/20

14 Eksponeringstid: 96 t propan dimetyleter LC50 Arter: Fisk Dose: > mg/l Eksponeringstid: 96 t LC50 Arter: Fisk Dose: > mg/l Eksponeringstid: 96 t Giftighet for bakterie difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe castor olje EC50 Arter: aktivert slam Dose: > 100 mg/l Eksponeringstid: 3 t EC10 Arter: Pseudomonas putida Dose: mg/l Giftighet for dafnia difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat dimetyleter EC50 Arter: Daphnia magna Dose: > mg/l Eksponeringstid: 24 t EC50 Arter: Daphnia magna Dose: 131 mg/l Eksponeringstid: 48 t LC50 Arter: Daphnia magna Dose: > mg/l Eksponeringstid: 48 t 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Ikke klart bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering propan Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 100 dimetyleter Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < /20

15 12.4 Mobilitet i jord Produkt: Mobilitet Ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produkt: Vurdering ikke anvendbar Ytterligere økologisk informasjon Økologisk tilleggsinformasjon Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. Kan påvirke drikkevannskvaliteten allerede ved utslipp av små mengder til bakken. SEKSJON 13: INSTRUKSER VED DISPONERING 13.1 Metoder for behandling av avfall Produkt Brukeren er ansvarlig for at riktig koding og merking av avfallet Ved anbefalt bruk, velges avfallskode i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK), kategori "Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid" Forurenset emballasje Avfallskode (EAL) for uanvendt produkt Tømt emballasje skal gjenvinnes via avfallssystemet * Avfall av klebemidler og tetningsmasser som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer (*) farlig avfall iht. direktiv 91/689/EØS SEKSJON 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER 14.1 FN-nummer ADR 1950 RID /20

16 IMDG 1950 IATA Forsendelsesnavn ADR RID IMDG IATA AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLS AEROSOLS, FLAMMABLE 14.3 Fraktfareklasse ADR 2 RID 2 IMDG 2.1 IATA Emballasjegruppe ADR Klassifiseringkode 5F Etiketter 2.1 Tunnel restriksjonskode (D) RID Klassifiseringkode 5F Etiketter /20

17 IMDG Labels 2.1 EmS number F-D, S-U IATA Labels Miljøfarer ADR Miljøskadelig nei RID Miljøskadelig nei IMDG Marine pollutant no IATA Environmentally hazardous no 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for bruker Denne informasjonen er ikke tilgjengelig Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden Bemerkning ikke anvendbar Tilleggsråd ADR ADR: Opp til 1 l per innerforpakning, transport som begrenset mengde i henhold til ADR /20

18 SEKSJON 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Direktiv 2004/42/EF Kommer ikke under direktiv 2004/42/EF Andre forskrifter/direktiver Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide. Yrkesrestriksjoner for gravide kvinner og kvinner som ammer 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. SEKSJON 16: ANDRE OPPLYSNINGER Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3: R12 Ekstremt brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R38 Irriterer huden. R40 Mulig fare for kreft. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R48/20 Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. 18/20

19 H220 H280 H302 H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 H373 H412 Ekstremt brannfarlig gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Databladet utarbeidet av Kontaktperson Abteilung TIQS Sto AG Stühlingen Miljøavdelingen Sto Scandinavia AB Utfyllende opplysninger Endringer fra tidligere versjoner er markert på venstre side Opplysningene i dette HMS-databladet er basert på hva som er kjent pr. i dag, samt på nasjonale - og EU-forskrifter. Utførendes arbeidsforhold ligger utenfor vår kunnskap og kontroll. Utførende er ansvarlig for at relevante lover og forskrifter overholdes. Opplysningene i dette blad beskriver de sikkerhetsforskrifter som kreves og gjelder ikke som noen granti for produktegenskaper. 19/20

20 20/20

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Anbefalte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader Ref. MA10000082/D Rev.nr. 1.5 Revidert den 29.06.2015 Trykkdato 12.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Akustikksystem. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Akustikksystem. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. 130000003660/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 16.03.2015 Trykkdato 29.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04663632190 Stoffnavn : for Cobas Integra 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22835-49 Buffer Solution ph 7.00

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22835-49 Buffer Solution ph 7.00 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1001389; 791437; 506253; 150536

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 32315 CO2 Sensor Calibration Reagent A

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 32315 CO2 Sensor Calibration Reagent A Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hår og kropp dusjsåpe (6332)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hår og kropp dusjsåpe (6332) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Innvendig puss. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Innvendig puss. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. MA10000127/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 27.02.2015 Trykkdato 13.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hverdagshåndvask (6331)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hverdagshåndvask (6331) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Materialnr. 1024558 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 PRF 444 Green 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn PRF 444 Green 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. montasjeklebestoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. montasjeklebestoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000004817/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 29.06.2015 Trykkdato 12.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. montasjeklebestoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. montasjeklebestoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000006017/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 14.08.2015 Utskriftsdato 28.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 081B8031-1 Side 1 av 4 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos P612/ P1020_950049-950098-950153-1005077-950048

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos P612/ P1020_950049-950098-950153-1005077-950048 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 950049; 950098; 950153; 1005077;

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506244; 506245 1.2. Relevante

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. grunningsstrøk. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. grunningsstrøk. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Meldestatus PR-nr.: 81310 Prep Miral 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksus skumsåpe for hyppig bruk (6342/6345/6375)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksus skumsåpe for hyppig bruk (6342/6345/6375) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KLEENEX Luksus skumsåpe for hyppig bruk (6342/6345/6375) 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Injeksjonsharpiks. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Injeksjonsharpiks. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10002392/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 15.07.2015 Trykkdato 26.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Stoffgruppe: Zulieferprodukt 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 791442; 505534; 505532 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14390-01 Hydrochloric Acid Cartridge, 8.00 N

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14390-01 Hydrochloric Acid Cartridge, 8.00 N Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Synergy Nano Formula

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Synergy Nano Formula Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : ATE Plastilube 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Fasadefarge/utendørsmaling. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Fasadefarge/utendørsmaling. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. MA10000806/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 26.02.2015 Trykkdato 13.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

: GC CREAM CLEANER N 6 LEMON SCAN 500ML

: GC CREAM CLEANER N 6 LEMON SCAN 500ML 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61151 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 228 Kalium/Potassium, Analysekyvette; 1/3

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 228 Kalium/Potassium, Analysekyvette; 1/3 LCK 228 Kalium/Potassium, Analysekyvette; 1/3 Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: LCK228-1 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Dibenzylamine

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Dibenzylamine SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.1 Revisjonsdato 03.01.2012 Utskriftsdato 04.01.2012 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisjonsdato 25.07.2011 Utgave 3.0 SEKSJON 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator REACH registreringsnummer Dette produktet er et preparat. REACH

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tørrmørtel for belegg. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tørrmørtel for belegg. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tørrmørtel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14080-26 CDTA Disodium Magnesium Salt Powder

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14080-26 CDTA Disodium Magnesium Salt Powder Side 1 av 7 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 63451-33-2-1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000001312/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 04.08.2015 Trykkdato 16.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

: LONGLIFE VARIO 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE VARIO 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61659 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1035481 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Belegningsmateriale. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

Belegningsmateriale. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Deklarasjonsnummer PR-nr.: 83916 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1022015 Forkortelse: Materialnr.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes beleggstoff

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : ATE Bremsesylinderpasta 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Margin Bond

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Margin Bond Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 0893 011 500 - SPRAYGLANS 500 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 0893 011 500 - SPRAYGLANS 500 ML 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : SPRAYGLANS 500 ML Produktkode : 0893 011 500 MSDS-Identcode : 10033347 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIGMA-ALDRICH. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02.

SIGMA-ALDRICH. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02.2012 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Agar

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Agar SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 08.05.2012 Utskriftsdato 25.01.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

: DNase I rec RNase free in Glycerol

: DNase I rec RNase free in Glycerol SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 03539121103 Stoffnavn : DNase rec,rnase I free in Glycerin 1.2

Detaljer

WM 0712361 Ordrenummer: 0406158 Utgave 1.2 Revisjonsdato 09.02.2015 Utskriftsdato 29.12.2015

WM 0712361 Ordrenummer: 0406158 Utgave 1.2 Revisjonsdato 09.02.2015 Utskriftsdato 29.12.2015 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61740 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506252; 791448 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 9-pH 8_791450-1001387-1001391-506254-1001388-506259-150537

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 9-pH 8_791450-1001387-1001391-506254-1001388-506259-150537 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

: LONGLIFE POLISH 2 X 5 LITER

: LONGLIFE POLISH 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61106 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: LONGLIFE COMPLETE 2 X 5 LITER

: LONGLIFE COMPLETE 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61297 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Fôrsalt Kjemikalienavn

Detaljer

Utgave 2.0 Revisjonsdato 02.09.2011 Utskriftsdato 24.05.2013

Utgave 2.0 Revisjonsdato 02.09.2011 Utskriftsdato 24.05.2013 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 884 Testlösung 2 für NH4Dsc/Test solution 2 for NH4Dsc

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 884 Testlösung 2 für NH4Dsc/Test solution 2 for NH4Dsc Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Potassium phthalate monobasic

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Potassium phthalate monobasic SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 31.10.2012 Utskriftsdato 08.03.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Alcanta Reiniger

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Alcanta Reiniger Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22369-45 Water in Oil Reagent Set

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22369-45 Water in Oil Reagent Set Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Aluminum sulfate hexadecahydrate

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Aluminum sulfate hexadecahydrate SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 13.07.2012 Utskriftsdato 25.01.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

: AROMA FRESH LEMON 2 X 5 L EAST WEST

: AROMA FRESH LEMON 2 X 5 L EAST WEST SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61936 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1001389; 791437; 506253; 150536

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04880480190 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Self-Etching Primer 1

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Self-Etching Primer 1 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. CyA-Test_1039744

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. CyA-Test_1039744 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Utgave 1.0 Revisjonsdato 15.05.2013 Utskriftsdato 15.05.2013

Utgave 1.0 Revisjonsdato 15.05.2013 Utskriftsdato 15.05.2013 VIT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer