Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lenger i eget liv Hovedprosjekt"

Transkript

1 Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1

2 1.0 Bakgrunn I dag er personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060 vil trolig 1,5 millioner personer være 67 år eller eldre. Det vil utgjøre om lag 22 prosent av en befolkning på 6,9 millioner. 1 Andelen som vil jobbe innen helse- og omsorg vil synke i takt med at andelen eldre øker. Det betyr at den enkelte helseog omsorgsarbeider vil måtte gi pleie og omsorg til stadig flere, samtidig som stadig flere vil måtte bo lengre hjemme og de pårørende vil måtte ta større ansvar. De fleste eldre bor hjemme eller i omsorgsbolig. Av brukere av kommunale pleie og omsorgstjenester, bor på institusjon, mens mottar tjenester i hjemmet. 2 For å møte omsorgsutfordringene i årene fremover må andelen eldre som bor hjemme økes ytterligere for at tjenestene skal klare å møte behovsveksten. De fleste av oss ønsker gjerne å bo hjemme også når helsen svikter. Mange er likevel usikre og utrygge i hjemmesituasjon, eller har pårørende som bekymrer seg eller får belastende omsorgsoppgaver. Rett type velferdsteknologi anvendt på riktig måte kan bidra til å redusere utrygghet og bekymring, og gi løsninger som gir pårørende nødvendige avlastning. 2.0 Forankring av prosjektet Sørlandet sykehus samarbeider med kommunene i Listerregionen gjennom Helsenettverk Lister. Følgende mandat er lagt til grunn for arbeidet: Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling Identifisere samarbeidsområder og øke robustheten innen helse og omsorg Møte Samhandlingsreformen på en offensiv og strukturert måte Prosjektet Lenger i eget liv er forankret hos ledelsen i Sørlandet sykehus HF og i kommunene i Listerregionen. Sørlandet sykehus samarbeider med Listeregionen og de øvrige fire kommunesammenslutningene på Agder i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS). OSS har tatt initiativ til Agderløftet, som er en visjon for regionalt samarbeid for å få til spredning, kompetanseoverføring og synergi i Agder. Visjonen Agderløftet omfatter prosesser som kjennetegnes av åpenhet, vilje og engasjement for Agders videre vekst og utvikling. Felles mål er å bidra til å utvikle, teste ut og implementere teknologiske løsninger for å møte framtidas utfordringer innen helse, omsorgs og velferdsfeltet. OSS sin rolle i Agderløftet er å være pådriver for styrking og videreutvikling av regional samhandling mht: Samarbeid mellom SSHF, kommunen i Agderregionen og UiA, senter for e-helse Implementering av det nasjonale meldingsløftet som omfatter elektronisk kommunikasjon og dokumentasjonsutveksling på tvers av nivå og internt innen niva. Initiere, gjennomføre og evaluere prosjekt innen omsorgs- og velferdsteknologi Implementering av nye, teknologiske løsninger Lenger i eget liv er det delprosjekt under Agderløftet Teknologirådet Samhandling helt hjem 2

3 3.0 Prosjektbeskrivelse Prosjektet Lenger i eget liv er et innovasjonsprosjekt for helse og omsorgssektoren med en planlagt varighet på 3-4 år. Ved hjelp av prosjektmidler fra Kompetansefondet har Sørlandet sykehus sammen med kommune i Lister gjennomført et forprosjekt. Prosjektrapporten er vedlagt søknad om midler til hovedprosjektet. I løpet av prosjektperioden er ambisjonen å utvikle en kultur og et kompetansegrunnlag for å gjøre Listerregionen til en av landets ledende innen utnyttelse av velferdsteknologi. Regionen skal bidra aktivt for å møte morgendagens utfordringer knyttet til eldreomsorg med hensyn til å tilnærme seg ny kunnskap og teknologi. Listerregionen skal aktivt søke å utvikle og prøve ut nye løsninger innenfor omsorgsteknologi og IKT i samarbeid med ledere, tjnesteytere, pårørende, tjenestemottakere og industri. I samarbeid med leverandører og FoU-miljø skal prosjektet synliggjøre mulighetene og legge til rette for bruk av teknologi med basis i tjenestemottakernes behov videreutvikle teknologistøttede tilbud som kan gi grunnlag for spennende kompetansearbeidsplasser og effektiv tjenesteyting ta et felles regional initiativ til et samhandlings- og utviklingsprosjekt med nasjonalt/internasjonalt potensial Innovasjonen i prosjektet vil genereres gjennom tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid hvor målet er å utvikle en ny design hvor eksisterende teknologi og del-løsninger kombineres på en slik måte at det gir ny funksjonalitet og system egenskaper som totalt sett gir en verdiøkning i form av bedre tjenester og bedre praksis. På bakgrunn av de foreløpige resultatene som presenteres i den vedlagte delrapport 1, har det blitt klart at det finnes et behov for mer kunnskap om velferdsteknologi. Med inspirasjon fra Fru Paulsens leilighet i Bærum 3 var det enighet blant både prosjekt- og styringsgruppen for Lenger i eget liv om at man skulle jobbe mot å etablere tilsvarende utstillingsboliger i Listerregionen. Flere av kommunene var interessert, men foreløpig er det Kvinesdal og Lyngdal startet arbeidet med å forberede boligene. Kvinesdal og Lyngdal vil frikjøpe en fagperson som kan fungere som vert i ca 10% stilling for å ta i mot grupper av tjenesteytere, pårørende, tjenestemottakere, politikere, lokalt næringsliv og andre og demonstrere hvordan ulike løsninger fungerer i praksis og dermed få økt kompetanse om og innsikt velferdsteknologi og smarthusløsninger. Pilotene vil konkret gi verdifull erfaring for identifisering av krav sett opp i mot de muligheter teknologien kan levere. Verten vil også ha en rolle mht å videreformidle behov og forslag til utvikling av nye, eller videreutvikling av eksisterende funksjonaliteter til prosjektleder og leverandører. Hovedprosjektet skal bidra til å øke bevisstheten blant innbyggerne i hele Agder og muligens Norge, slik at flere på eget initiativ selv velger å investere i løsninger som gjør det mulig for dem å leve lenger i eget liv. Målsetningen i 2012 er å finne systemer og komponenter som sammen vil utgjøre en såkalt trygghetspakke bestående eksempelvis av - fallsensor, 3 3

4 - trygghetsalarm med to veis kommunikasjon - bevegelsessensor - medisineringsautomat - dørvarsler - brann og oversvømmelsesvarsler - automatisk/bevegelsesstyrt styring av lys og varme - kjøleskaps varsler mv. De fleste tjenestemottakere vil kun ha behov for et utvalg av de nevnte funksjonalitetene. Fleksibilitet og individuelle tilpasninger blir derfor viktig. Denne trygghetspakken vil måtte testes ut videre blant flere tjenestemottakere, gjerne i hele soner i en kommune. Det tas sikte på at hovedprosjektet i løpet av 2012 vil gi et beslutningsgrunnlag som muliggjør en bredding av de ulike komponentene i trygghetspakken i 2013 og Hovedprosjektet skal i løpet av 2013 og 2014 videreutvikle trygghetspakken gjennom testing av de ulike løsningene hjemme hos et utvalg tjenestemottakere. Prosjektgruppen har vært i kontakt med Lister nyskaping og leverandører av velferdsteknologiske løsninger. Hovedprosjektet har som mål at dette samarbeidet videreføres og konkretiseres nærmere slik at det kan installeres piloter i utstillingsboligene allerede i løpet av januar 2012 En av de første leverandørene som har meldt sin interesse for prosjektet Lenger i eget liv er firmaet Eaton Electric AS 4. Eaton Electrics AS satser på trådløs teknologi som gjør det enkelt å implementere funksjoner for styring, betjening og overvåking i nye så vel som i eksisterende bygg. Eaton leverer smarthusløsninger gjennom det trådløse styringssystemet xcomfort. xcomfort er en plattform som baserer seg på radioteknologi, mer bestemt fullstendig toveis kommunikasjon på frekvensen 868,3 MHz. Eaton Electric AS samarbeider med Sensio AS som utvikler styringssystemer med enkle brukergrensesnitt som er tilgjengelige via trådløst internett og dermed kan betjenes fra mobiltelefon, pc eller ipad. Det finnes en rekke leverandører i Listerregionen som kan bistå i forbindelse med installasjon, drift, vedlikehold og support.. Som en del av søknaden beskrives et delprosjekt for etablering 5 av en åpen, leverandøruavhengig og skalerbar teknologisk løsning, som skal ivareta de behov og krav som fremkommer i hovedprosjektet. Delprosjekt Tjenesteplattform har som hovedformål å frembringe en tjenesteplattform som er såpass fleksibel at en kan implementere de beste og mest hensiktsmessige tjenestene fra ulike leverandører, basert på en åpen og standardisert teknologi. Delprosjektet vil kunne gi svar på hvilke løsninger som vil være de beste å arbeide videre med mht de behovene som sektoren har. Noen av disse løsningene vil kunne leveres allerede i dag, andre vil bli utviklet i løpet av prosjektperioden gjennom dialog mellom leverandørene, tjenesteytere og tjenestemottakere/pårørende i regionen Se beskrivelse av del prosjekt: Tjenesteplattform 4

5 Det sies at ved innføring av ny teknologi utgjør selve teknologien bare 20 prosent av de endringene som blir satt i verk. Det meste dreier seg om arbeidsformer og organisering. Utstillingsboligene vil gi tjenesteytere og ledere en formening om hvilke organisatoriske endringer en implementering vil kreve. Arbeidet knyttet til å etablere nye arbeidsrutiner og gjennomføre organisatoriske endringer vil være en av de viktigste utfordringene i hovedprosjektet. Kompetanseheving er et nøkkelord, og en viktig målsetning i hovedprosjektet. Økt kompetanse om velferdsteknologi, utfordringer og muligheter i tjenestene og blant tjenestemottakere og pårørende er en forutsetning for å lykkes med innovasjonsprosessen. Det samme gjelder for kompetanseutveksling mellom fag, sektorer og nivå 3.1 Målgrupper Primærmålgruppen er: o Tjenestemottakere med funksjonssvikt, primært eldre hjemmeboende, og deres pårørende o Tjenestemottakere som er utrygge i hjemmesituasjon og deres pårørende o Tjenestemottakere med demenslidelser og deres pårørende Sekundærmålgruppe er: o Tjenesteytere i helse og omsorgstjenestene i 1. og 2. linjetjenesten o Næringsliv og leverandører o Frivillig sektor/aktuelle nettverk o Fremtidens tjenestemottakere Fokus i prosjektet er hovedsakelig på eldre mennesker fordi det er denne gruppen som hyppigst legges inn i sykehus som følge av usikkerhet i forbindelse med funksjonssvikt og sykdom. Det vil være aktuelt å utvide målgruppen til å gjelde også (yngre) funksjonshemmede. Denne gruppen refereres til som spydspissen i utviklingen av velferdsteknologi, da mange mennesker med funksjonshemming er avhengige av teknologiske hjelpemidler og er opptatt av at disse skal være mest mulig funksjonelle og bidra til størst mulig grad av selvstendighet og økt mestringsnivå.. Hovedprosjektet har en tidsramme på inntil 3 år, hvorav 2012 er det første året. Den påfølgende beskrivelse av mål, resultatmål og tiltak er sammen med budsjett og milepælsplan vil således gjelde for hovedprosjektets første år. 3.2 Hovedmål Hovedmålene for prosjektet lenger i eget liv er: a) Gjennomføre en behovsdrevet innovasjonsprosess som resulterer i design for å ta i bruk og videreutvikle velferdsteknologiske systemer og komponenter som vil gi bedre tjenester for tjenestemottakere og deres pårørende og en samfunnsøkonomisk og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste b) Øke kompetansenivået i regionen gjennom etter- og videreutdanning og studier som dokumenterer erfaringer og resultater ved bruk av velferdsteknologi. c) styrkeleverandørenes posisjon i markedet nasjonalt og internasjonalt 5

6 4.0 Delmål og resultatmål hovedprosjekt Lenger i eget liv 2012 I dette kapittelet beskrives delmålene og de resultatmålene som er definert. Noen av resultatmålene vil kunne oppfylles i 2012, andre vil først kunne oppfylles i 2013 og Delmål 1: Etablere tverrfaglig kompetanse med fokus på å utvikle velferds-teknologiske løsninger som svarer til målgruppenes behov. Lenger i eget liv er et innovasjonsprosjekt. For at noe skal kunne kalles en innovasjon er det ikke nok at det er nytt, det må også være nyttig. Velferdsteknologi er nyttig dersom det svarer på definerte behov. Tjenesteytere, tjenestemottakere og pårørende har erfaringer og kunnskap om behovene, mens leverandører som utvikler velferdsteknologi har kunnskap om teknologien som kan løse disse behovene. Hovedprosjektet skal på bakgrunn av behovskartleggingen som gjennomføres i forprosjektet finne frem til allerede eksisterende systemer, komponenter og løsninger som det vil være aktuelt å teste ut. I de fleste tilfeller fører en test til at det gjøres justeringer for å kunne møte behovene bedre, nye løsninger utvikles og testes. Ofte er innovasjon en prosess som går over tid, hvor produktet utvikles og raffineres i møte med behovene. En nyvinning kan ikke kalles innovasjon før det er implementert i bruk. En god prosess frem mot en innovasjon vil kreve en felles forståelse av behov og utfordringer, tverrfaglig samarbeid om utvikling av stadig bedre løsninger, og en felles interesse for å utvikle stadig bedre løsninger. Modellen nedenfor illustrerer innovasjonsprosessen i hovedprosjektet som tilsvarer og samsvarer med den iterative prosessen beskrevet i delprosjekt Teknologiplattform. Prosjektet skal primært ta utgangspunkt i eksisterende teknologi. Innovasjonen ligger derfor primært i design og valg av del-løsninger sammensatt på en slik måte at ny funksjonalitet og system egenskaper totalt sett gir en verdiøkning. Behov Test Løsning I den grad de funksjonalitetene/systemet som testes tilfredsstiller deler av de krav som etableres i delprosjekt Tjenesteplattform og samtidig er konkurransedyktige på funksjonalitet, kvalitet og pris vil prosjektet videreføre dette samarbeidet. Uavhengig av leverandør valg ser prosjektet for seg en rekke bidrag fra det lokale næringslivet når det gjelder etablering av en integrert plattform og støtte funksjoner for utstyrsleveranse, installasjon, tilpasninger, drift og support av systemet. 6

7 Resultatmål 2012: - Etablert samarbeid med 2-5 aktuelle leverandører innen 1. mai Utstillingsboligene åpnes innen august Det er etablert gode rutiner for tilbakemelding om funksjonaliteten til de velferdsteknologiske hjelpemidlene, komponentene som piloteres i løpet av august De leverandørene som deltar i prosjektet får konstruktive innspill som bidrar til produktutvikling Resultatmål : - Videreutvikle samarbeidet mellom tjenestemottakere, tjenesteytere og leverandører - Videreutvikle design, funksjonalitet og plattform 4.2 Delmål 2: Utvikle og pilotere en trygghetspakke Lenger i eget liv har som målsetning å teste ut, videreutvikle og ta i bruk velferdsteknologi. Dersom man ønsker gode empiriske data vil det være nødvendig å teste ut hjelpemidlene blant tjenestemottakere over tid. Det tas derfor sikte på at arbeidet med utstillingsboligene resulterer i en kunnskap som igjen kan brukes som grunnlag for uttesting av et utvalg hjelpemidler/funksjonaliteter som kan inngå i en såkalt trygghetspakke for videre testing i 2013 og Hagen utvalget forslår i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg følgende for regjeringen: [..]det settes av midler til etablering av testboliger for utprøving og utviking av nye boligløsninger og bruk av ny teknologi. Testboligene må være vanlige boliger med uvanlige løsninger. De skal bebos av tjenestemottakere som har ønske om å fortsette å bo i boligen etter at forsøket er avsluttet Eksempel på hva som kan inngå av funksjonaliteter i en trygghetspakke

8 Resultatmål 2012: - Ved utgangen av 2012 har testing i utstillingsboligen resultert i at man har funnet 5-7 funksjonaliteter som vil utgjøre en trygghetspakke som kan videre testes i løpet av Resultatmål : - Ved utgangen av 2013 har piloteringen av første generasjon trygghetspakke gitt beslutningsgrunnlag for endringer mht funksjonaliteter og design som igjen utgjør grunnlaget for andre generasjon trygghetspakke som skal breddes og testes videre i i 2014 har videreutvikling og testing av trygghetspakken resultert i et beslutningsgrunnlag for investeringer, support og drift av trygghetspakke fra Delmål 3. Gjennomføre studier som kartlegger i hvilken grad velferdsteknologi øker den enkeltes mestringsevne, selvstendighet og trygghet Det er uaktuelt å implementere teknologi kun for teknologiens skyld. Tjenestemottakernes behov er i fokus og prosjektet må kunne dokumentere i hvilken grad innføring av nye hjelpemidler har ført til bedre tjenester og/eller en enklere hverdag for tjenestemottakere, pårørende og tjenesteytere. I hovedprosjektet skal det i forbindelse med utprøving av løsninger gjennomføres studier som har til hensikt å kartlegge i hvilken grad løsningene som testes har resultert i økt mestringsevne, mer selvstendighet og/eller en tryggere hverdag. Gjennom studier skal det innhentes erfaringsbaserte data og resultatene av disse vil utgjøre en viktig del av beslutningsgrunnlaget for videreføring og implementering av de ulike løsningene. Universitetet i Agder v/ senter for E-helse vil bidra i gjennomføringen av studiene. Resultatmål 2012: - Prosjektgruppen og UiA definerer rammene for studien innen 1. april Universitetet i Agder samler inn data innen oktober Universitetet i Agder leverer rapport innen Resultatmål : - I samarbeid med UiA, gjennomføre studier som dokumenterer effekter og resultater fra piloteringen i testboliger 4.4 Delmål 4. Kompetanseheving - tjenesteytere og samarbeidspartnere Prosjektet Lenger i eget liv skal legge til rette for at tjenesteytere og ledere i helse- og omsorgstjenestene sammen med aktuelle leverandører i prosjektet hever sin kompetanse om velferdsteknologi, hvilke muligheter og utfordringer som finnes, samt få en bevisst holdning til etiske og juridiske problemstillinger. Som behovskartleggingen blant tjenesteytere i forprosjektet viste, er det et stort behov for økt kunnskap om velferdsteknologi. Dette vil trolig også vil gjelde øvrige aktører, herunder tjenesteledere og leverandører. Økt kompetanse, på ulike nivå vil danne grunnlag for et spennende tverrfaglig kompetansemiljø i regionen 8

9 For å sikre samarbeidspartnerne i prosjektet kunnskap om resultater og erfaringer fra andre tilsvarende prosjekter nasjonalt og internasjonalt skal prosjektet knytte kontakter med disse kompetansemiljøene med sikte på å ta del i den kompetanse og erfaringsutvekslingen som skjer i slike miljø. Det søkes det om midler til erfarings- og kunnskapsoverføring i form av studieturer, blant annet til Danmark og/eller Skottland. De fagpersonene som deltar i selve prosjektet vil både gjennom deltakelse i prosjektet og studieturer få en bred kompetanse om muligheter og utfordringer knyttet til velferdsteknologi. For øvrige tjenesteytere i spesialist- og kommunehelsetjeneste er det behov for en generell basiskompetanse. Kompetanseheving må legges til rette slik at flest mulig kan gjennomføre et desentralisert deltidsstudium, gjerne gjennom noden Lister kompetanse. Prosjektleder er medlem av gruppen som har gitt innspill til UiA sin søknad til Sørlandets kompetansefond Kompetanseløft i ehelse og omsorgsteknologi på Agder. Erfaringer fra prosjektet Lenger i eget liv vil bli videreformidlet til gruppen som utviklet undervisningspakken. Målsetningen i prosjektet Kompetanseløft i ehelse og omsorgsteknologi på Agder er å utarbeide og gjennomføre et tverrfaglig, erfaringsbasert videreutdanningsprogram for å heve kompetansen i teknologibruk og teknologiforståelse for helsepersonell. Det er et mål at inntil 20 personer fra regionen gjennomfører studiet i løpet av prosjektperioden Resultatmål 2012: - I løpet av 2012 skal prosjektgruppen knytte kontakter med og innhente erfaringer fra nasjonale og internasjonale kompetansemiljø som har, eller er i ferd med å gjennomføre tilsvarende prosjekt tjenesteytere fra Listerregionen starter i løpet av høsten 2012 på etter- og videreutdanningskurset som utvikles gjennom prosjektet Kompetanseløft i ehelse og omsorgsteknologi på Agder. Resultatmål videreutvikle samarbeidet med kontakter nasjonalt og internsonalt tjenesteytere fra Listerregionene gjennomfører årlig etter- og videreutdanningskurset Kompetanseløft i ehelse og omsorgsteknologi på Agder. 4.5 Delmål 5. Implementere velferdsteknologi som del av tjenestene innen utgangen av 2014 For å kunne ta i bruk velferdsteknologi på en effektiv måte må det gjennomføres en rekke organisatoriske endringer i helse- og omsorgssektoren. Et hjelpemiddel lar seg ikke implementere i drift dersom ikke organisasjonen som skal drifte det er i stand til å gjøre dette på en hensiktsmessig måte. Velferdsteknologi som fører til økt bruk av ressurser i tjenestene lar seg vanskelig argumentere for at bør implementeres i drift. Økt ressursbruk kan skyldes selve hjelpemiddelet, men kan like gjerne skyldes at organisasjonen har tatt i bruk et nytt hjelpemiddel uten å gå gjennom selve organiseringen av arbeidet. Som behovskartleggingen blant tjenesteytere viste, er mange skeptiske til endringer generelt og velferdsteknologi spesielt, fordi man forventer at nye løsninger kommer på toppen av de arbeidsoppgavene de allerede har. Implementering av velferdsteknologi vil kunne føre til endringer i arbeidsrutiner, organisering av tjenestene og innbyggernes forventninger. Velferdsteknologi kan åpne for et tettere samarbeid mellom tjenestene og de pårørende. Eksempelvis vil fleksible alarm/varslingssystemer vil kunne gjøre det mulig for pårørende å få avlastning ved behov, enten fra tjenestene eller fra andre pårørende. Hvordan organiseres dette samarbeidet? 9

10 Andre spørsmål som vil måtte avklares underveis i hovedprosjektet vil eksempelvis være: - Hvilke kriterier utløser tildeling av velferdsteknologiske hjelpemidler? - Hvem skal dekke investeringskostnadene? Kommunen, den enkelte? - Hvilken rolle har NAV hjelpemiddelsentral? Implementering handler både om ledelsesforankring og endringer som understøtter en effektiv bruk av teknologi og frigjør ressurser til mer og bedre omsorg. De som jobber i tjenestene må føle eierskap og se fordelene med teknologien som implementeres slik at de jobber med og ikke mot den. Dette er en ressurs- og tidkrevende prosess som vil være utfordrende for organisasjonene og som vil måtte gå over lengre tid. Resultatmål : - Det etableres ressursgrupper som skal delta i piloteringen av systemer og komponenter og som skal vurdere i hvilken grad løsningene er hensiktsmessige fra tjenesteyters perspektiv. - Ressursgruppen skal vurdere behov for endringer i rutiner og organisering mv. og videreformidle innspill til prosjektleder - Rådmannsutvalget orienteres om fremdrift og status min. en gang per år. - Behov for eventuelle omstillingsprosesser i forbindelse med pilotering og implementering av velferdsteknologi beskrives (beslutningsgrunnlag) og legges frem for politisk behandling underveis og minst en gang per år. 4.6 Delmål 6 Regional leverandør- og produktutvikling Prosjektet lenger i eget liv er et tverrfaglig innovasjonsprosjekt, hvor prosjekteier Sørlandet sykehus sammen med de samarbeidende kommunene har tro på at innovasjon skjer best i møte mellom profesjoner og fag. Helse- og omsorgssektoren er avhengig av teknologisektoren for å utvikle de velferdsteknologiske løsningene som svarer til våre behov, samtidig vil teknologisektoren være avhengig av å samarbeide med helse- og omsorgssektoren for å bli i stand til å utvikle produkter som vil ha den ønskede funksjonalitet og som dermed vil være aktuelle for markeder for øvrig i Norge og internasjonalt. I hvilken grad denne målsetningen lar seg oppfylle vil først bli klart i løpet av hovedprosjektet, men at denne typen utviklingsarbeid er spennende og kompetansehevende for begge parter er det vel egentlig ingen tvil om. Rent konkret har prosjektet i løpet av forprosjektet vært i kontakt med fem leverandører i regionen som er interessert i å bidra på ulike områder. Dette gjelder spesielt selve integrasjonsprosjektet, installasjon og vedlikehold, design og innplassering av utstyr i bolig, samt bidrag med konkrete utstyrskomponenter. Resultatmål : - Konkretisere og videreutvikle samarbeidet med aktuelle leverandører - Bidra til produktutvikling gjennom pilotering av systemer og komponenter Resultatmål 2014: - Lenger i eget liv har bidratt positivt til leverandør- og produktutvikling - Leverandørene som har deltatt i prosjektet har posisjonert seg på det nasjonale og internasjonale markedet innenfor velferdsteknologi. Nedenfor følger en skjematisk oversikt over hovedmål, delmål og resultatmål for hovedprosjektperioden. 10

11 a) Gjennomføre en behovsdrevet innovasjonsprosess som resulterer i design for å ta i bruk og videreutvikle velferdsteknologiske systemer og komponenter som vil gi bedre tjenester for tjenestemottakere og deres pårørende og en samfunnsøkonomisk og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste Delmål 1: Etablere tverrfaglig kompetanse med fokus på å utvikle velferds-teknologiske løsninger som svarer til målgruppenes behov. Resultatmål 2012 Resultatmål Etablert samarbeid med 2-5 aktuelle leverandører innen 1. mai 2012 Utstillingsboligene åpnes innen august 2012 Det er etablert gode rutiner for tilbakemelding om funksjonaliteten til de velferdsteknologiske hjelpemidlene, komponentene som piloteres i løpet av august De leverandørene som deltar i prosjektet får konstruktive innspill som bidrar til produktutvikling Delmål 2: Utvikle og pilotere en trygghetspakke Videreutvikle samarbeidet mellom tjenestemottakere, tjenesteytere og leverandører Videreutvikle design, funksjonalitet og plattform Resultatmål 2012 Resultatmål Ved utgangen av 2012 har testing i utstillingsboligen resultert i at man har funnet 5-7 funksjonaliteter som vil utgjøre en trygghetspakke som kan videre testes i løpet av Ved utgangen av 2013 har piloteringen av første generasjon trygghetspakke gitt beslutningsgrunnlag for endringer mht funksjonaliteter og design som igjen utgjør grunnlaget for andre generasjon trygghetspakke som skal breddes og testes videre i 2014 I 2014 har videreutvikling og testing av trygghetspakken resultert i et beslutningsgrunnlag for investeringer, support og drift av trygghetspakke fra b) Øke kompetansenivået i regionen gjennom etter- og videreutdanning og studier som dokumenterer erfaringer og resultater ved bruk av velferdsteknologi. Delmål 3. Gjennomføre studier som kartlegger i hvilken grad velferdsteknologi øker den enkeltes mestringsevne, selvstendighet og trygghet Resultatmål 2012 Resultatmål Prosjektgruppen og UiA definerer rammene for studien innen 1. april 2012 UiA samler inn data innen UiA leverer rapport innen I samarbeid med UiA, gjennomføre studier som dokumenterer effekter og resultater fra piloteringen i testboliger Delmål 4. Kompetanseheving - tjenesteytere og samarbeidspartnere Resultatmål 2012 Resultatmål I løpet av 2012 skal prosjektgruppen knytte kontakter med og innhente erfaringer fra nasjonale og internasjonale kompetansemiljø som har, eller er i ferd med å gjennomføre tilsvarende prosjekt 5-6 tjenesteytere fra Listerregionen starter i løpet av høsten 2012 på etter- og videreutdanningskurset som utvikles gjennom prosjektet Kompetanseløft i ehelse og omsorgsteknologi på Agder. Videreutvikle samarbeidet med kontakter nasjonalt og internsonalt 5-6 tjenesteytere fra Listerregionene gjennomfører årlig etter- og videreutdanningskurset Kompetanseløft i ehelse og omsorgsteknologi på Agder. c) Styrke leverandørenes posisjon i markedet nasjonalt og internasjonalt Delmål 5. Implementere velferdsteknologi som del av tjenestene innen utgangen av 2014 Resultatmål Det etableres ressursgrupper som skal delta i piloteringen av systemer og komponenter og som skal vurdere i hvilken grad løsningene er hensiktsmessige fra tjenesteyters perspektiv. Ressursgruppen skal vurdere behov for endringer i rutiner og organisering mv. og videreformidle 11

12 innspill til prosjektleder Rådmannsutvalget orienteres om fremdrift og status min. en gang per år. Behov for eventuelle omstillingsprosesser i forbindelse med pilotering og implementering av velferdsteknologi beskrives (beslutningsgrunnlag) og legges frem for politisk behandling underveis og minst en gang per år. Delmål 6 Regional leverandør- og produktutvikling Resultatmål Resultatmål 2014 Konkretisere og videreutvikle samarbeidet med Lenger i eget liv har bidratt positivt til leverandør- aktuelle leverandører Bidra til produktutvikling gjennom pilotering av systemer og komponenter og produktutvikling Leverandørene som har deltatt i prosjektet har posisjonert seg på det nasjonale og internasjonale markedet innenfor velferdsteknologi. 12

13 Beskrivelse 4.0 fremdriftsplan/milepælsplan Fullføre behovskartlegging tjenestemottakere og pårørende Etablere utstillingsbolig Kvinesdal og ansette/frikjøpe vert Etablere utstillingsbolig Lyngdal og ansette/frikjøpe vert Kompetanseheving: Omvisninger tjenestemottakere, pårørende, tjenesteytere, politikere mfl Innhente og systematisere innspill fra tjenesteytere og tjenestemottakere mht brukergrensesnitt og funksjonalitet for løsningene som er etablert i utstillingsbolig, samt eventuelle innspill til nye løsninger/justeringer i eksisterende løsninger. Justere funksjonaliteter/utprøving av nye løsninger 2 6 På bakgrunn av behov, utarbeide en trygghetspakke med rom for individuelle justeringer som vil bli prøvd ut i testboliger over en periode på 4-6 måneder. Dokumentere i hvilken grad velferdsteknologi gir økt mestringsevne, selvstendighet og trygghet ved å innhente erfaringsdata fra beboerne i testboligene, deres pårørende og de ansvarlige tjenesteyterne, i forkant av, i løpet av og etter testperioden Analysere resultatene med tanke på eventuelle justeringer Bidra med ressurspersoner i arbeidet med innhenting av erfaringsbasert kunnskap i regi av Universitetet i Agder i forbindelse med prosjektet Kompetanseløft i ehelse og omsorgsteknologi på Agder 5-6 tjenesteytere fra kommunene i Agder gjennomfører 15 studiepoengs videreutdannelse i ehelse i løpet av høsten 2012/våren 2013 Kartlegge i hvilken grad leverandørene opplever samarbeidet som positivt Del Ansvar mål kv 2012 FP PL 1 PL Kv.dal 1 PL Lyngdal 1 Vert 4 Kv.dal Lyngdal Vert PL Leverandør Vert PL Leverandør PL PG SG PL UIA 2.kv 2012 Utføres 3.kv kv PL Leverandør PL 3 PE Kommuner PE Prosjekteier (SSHF) SG Styringsgruppe PL Prosjektleder PG Prosjektgruppe FP Forprosjekt 6 PL Orientere styringsgruppen om fremdrift/status 5 PL Utarbeide delrapport Alle PL Ta stilling til og starte en endringsprosess mht organisering av arbeidsformer for å sikre implementering av velferdsteknologiske hjelpemidler 5 PE Kommuner 13

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 0 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Namsskogan kommune. Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid»

Namsskogan kommune. Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid» Namsskogan kommune Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid» Omsorgskapasitet FORMIDLING Livskvalitet KUNNSKAP Selvstendighet Et delprosjekt

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer