hvilket utlånssystem dere har brukt i den aktuelle perioden evt. angi dato for nedlegging av ett system og dato for oppstart av nytt system

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hvilket utlånssystem dere har brukt i den aktuelle perioden evt. angi dato for nedlegging av ett system og dato for oppstart av nytt system"

Transkript

1 Rapport til Kulturrådet 2014 Vi ønsker at dere i rapporten oppgir: hvilket utlånssystem dere har brukt i den aktuelle perioden evt. angi dato for nedlegging av ett system og dato for oppstart av nytt system Vi bruker Biblioteksentralens utlånssystem for e-medier: BS Weblån Det har ikkje vært skifte i utlånssystem i perioden. BS Weblån er tilpassa folkebiblioteka i Troms ved at systemet har fått namnet E-lån Troms og har fått spesialdesigna logo. På portalens forside lenkes det til det enkelte folkebibliotek og det er oppretta egen e-post for support. E-lån Troms finnes på denne url en: antallet e-utlånslisenser tildelt fra Norsk kulturråd evt. angi dato for endring av antallet e- utlånslisenser Under prøveordningas første fase ut juni 2013: 5 lisensar Utviding av prøveordninga juni 2015: 23 lisensar hvilke typer leserenheter e-bøkene er tilgjengelige for (pc/mac, mobil, ipad, Android osv.) Se liste over kompatible lesarar for BS Weblån: dato for bibliotekets første utlån av de aktuelle papir- og e-bøkene fra Kulturfondet Dato for bibliotekets første utlån av e-bøker frå Kulturfondet var begrensninger i utlån pr. låntaker, som max antall dager en e-bok kan lånes og max antall e-bøker som låntaker kan låne samtidig dersom vilkårene har vært endret underveis, bør dette oppgis Max antall dagar: 21 dagar Frå til og med : Max antall samtidige titlar: 4. Frå : Max antall samtidige titlar: 10. Kvar tittel kan lesast på inntil fem forskjellige lese-eingar samtidig. om det praktiseres automatisk innlevering eller fri innlevering av e-bøkene Systemet har automatisk innlevering. om man kan reservere e-bøker som er utlånt Ja. om låntaker selv kan forlenge lånetiden for e-bøker, hvis ingen andre lånere står i reserveringskø Låner kan ikkje forlenge et lån. Når lånetida er ute, kan låner låne e-boka på nytt eller reservere tittelen om den er utlånt.

2 Kulturrådet ønsker å få tilsendt mest mulig relevant statistikk for e- og ditto papirbøker som inngår i prøveprosjektet i 2012 og 2013, som: utlåns- og reservasjonsstatistikk pr. bibliotek/filial t.o.m utlåns- og reservasjonsstatistikk pr. boktittel t.o.m utlåns- og reservasjonsstatistikk på parametere som kjønn, alder og bosted/kommune dersom det foreligger fordeling på type plattformer som e-bøkene er lastet ned til (lesebrett, nettbrett, mobiltelefon osv.), eventuelt annet relevant tallmateriale. Sjå vedlegg over statistikk for utlån av e-bøker. Vi forventer å få oversendt statistikk kun i den grad det er en relativt grei operasjon for dere å få utarbeidet den, og kun data dere kan trekke ut uten at det kreves spesiell tillatelse fra Datatilsynet. For å kunne levere det etterspurte tall-materialet for papirutgåva av k-fond-bøkene, treng biblioteksystema bøkenes ISBN-nummer. Det har ikkje vore mulig å få denne informasjonen frå Kulturrådet fordi kontaktpersonen ikkje har vært tilgjengelig i perioden frå lista over titlar ble sendt ut (8/7) og til fristen for innlevering av rapporten. Vi ønskjer å kunne sende dette materialet i etterkant av rapporten. Oppsummering formidling og marknadsføring av e-bøker og E-lån Troms Rapporten skal beskrive de formidlingstiltak som er iverksatt og/eller er planlagt for e-bøkene fra Kulturfondet, og det er ønskelig at dere viser eksempler - i form av skjermbilder - på hvordan e-titler fra Kulturfondet er blitt og blir presentert på bibliotekenes nettsider. Hva har fungert, hva har ikke fungert i forbindelse med Kulturrådets prøveprosjekt med e-bøker? Del med oss hvilke utfordringer dere har støtt på og læringen underveis. Ta gjerne også med et avsnitt om videre formidlingsplaner. Rapporten bærer preg av at vår marknadsføring i perioden har hatt fokus på tenesta (utlån av e-bøker) generelt, og ikkje spesielt på marknadsføring av kulturfond-bøkene. I den vedlagte statistikken går det imidlertid fram korleis k-fond-bøkene frå 2014 er blitt trukket fram i våre marknadsføringstiltak. Utlånstall: Utlån 2013 (mars desember): 2513 Utlån januar juni 2014: 3623 Marknadsføring og formidling 2013: Desember Troms Fylkesbibliotek oppretta ei arbeidsgruppe som skulle jobbe med formidling av digitale ressursar. Gruppa skulle også sjå på formidling og marknadsføring av E-lån Troms. Her vart det raskt stadfesta at arbeide burde byrje med en ny runde med intern opplæring for dei bibliotektilsette. Både for å gjere dei tryggare på tenesta, men også auke kompetansen på e-bøker og formidlinga av dette mediet. Samtidig vart det utarbeida ei ny brukarrettleiing til E-lån Troms som vart sendt ut til biblioteka.

3 Marknadsføring og formidling 2014: Januar 328 utlån I januar byrja gruppa planlegginga kring opplæringa av bibliotektilsette. Det vart utarbeida plakatar og bokmerker for å gjera publikum merksam på at biblioteka tilbyr e-bøker. Fylkesbiblioteket tok kontakt med Troms fylkestrafikk om eit mulig samarbeid om ein større reklamekampanje 29. januar Kampanjen vart lansert 23. juni Fylkesbiblioteket deltok på eit dagseminar og workshop om e-bøker og formidling i Oslo 30. og 31. januar. Birgit Larsen og Guro Nesse holdt innlegg om erfaring og formidling med e-bøker på seminaret til Biblioteksentralen 30. januar. Februar 482 utlån Veke februar arrangerte vi en presentasjon av kulturfondbøker for bibliotekansatte. Presentasjonen var en del av formidlingsturneen som Rogaland fylkesbibliotek organiserer og som er støtta av Norsk kulturråd. Her vart dei bibliotektilsette også gjort merksam på kven av k-fondtitlane som fins i E-lån Troms. Arbeidsgruppa utvikla reklameplakatar og bokmerker for portalen. Disse blei også distribuerte til biblioteka denne dagen. Eksempel på plakat og bokmerke Bokmerke Plakat Plakat Bokmerke Same dag var det oppslag i avisa Nordlys om E-lån Troms med fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg. Her vart boka Mors gaver av Cecilie Enger framheva spesielt. Dette oppslaget gjorde at utlånstalet auka denne veka:

4 Veke 8 og 9 Kvart år i februar blir DKS-opplegget Tromsungdom leser halde i Troms. Her blir ny vaksen- og ungdomslitteratur fordmidla til elevene i dei vidaregåande skulane. I år vart det også tatt med e-bøker i formidlinga og E-lån Troms vart presentert for rundt 560 elevar. Desse e-bøkene vart formidla (kfond i parentes): John Green: Faen ta skjebnen John Green: Hvem er du Alaska? Jennifer Egan: Den svarte boksen Bjørn Sortland: Det blir pinlig uansett Vetle Lid Larssen: 1001 natt (kfond 2014) Eline Lund Fjæren: Ung jente, voksen mann (kfond 2013) Barry Lyga: I hunt killers Ingvar Ambjørnsen: Natten drømmer om dagen (kfond 2012)

5 Marianne Kaurin: Neste høst Heine T. Bakkeid: Kranekrøniken Helga Flatland: Det finnes ingen helhet (kfond 2013) Hått Rekameplakatar for E-lån Troms vart hengt opp på Universitetet i Tromsø i februar. Veke 9 Internt kurs i E-lån Troms for tilsette i Kulturetaten i Troms fylkeskommune 10 deltakarar. Mars 643 utlån. Utlånstallene er noe høgere i mars. Dette skuldas at mange bøker ble lånt under kursene 10. og 14. mars, for å lære det tekniske ved lån av e-bøker. Dei planlagde interne opplæringskursa for bibliotektilsette vart halde i mars. Kursa var dagskurs der me både gjekk igjennom nyheiter, praktisk kring utlån på fleire plattformar og formidling av e-bøker. 10. mars Kurs på Finnses for region Midt-Troms 14 deltakarar 14. mars Kurs i Harstad for region Sør-Troms 15 deltakarar Her dukka ideen om månadlege plakatar med nye titlar opp og tiltaket byrja umiddelbart etter kurset. Kvar månad får alle biblioteka tilsendt plakatar med 6 nye titlar for vaksne og 6 nye titlar for barn eller ungdom. Her blir både kulturfondbøker og innkjøpte bøker presentert. Plakatane skal vise breidda i innhaldet til E- lån Troms. Det er fylkesbiblioteket som utarbeidar plakatane og distribuerer dei. Dette er tenkt å vera ei fast teneste frå fylkesbiblioteket inntil vidare. Sjå døme på månadlege plakatar:

6 I slutten var mars vart Bibliotekmøtet arrangert i Trondheim. Her snakka fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen om erfaringar frå E-lån Troms. 31.mars kom Dyrøy folkebibliotek med i konsortiet E-lån Troms. April 732 utlån 8. april: Workshop i formidling og marknadsføring (internt kurs) 11 deltakarar Det vart arrangert workshop for å komme med innspel til reklamekampanjen som skulle utviklast saman med Troms fylkestrafikk. Deltakarar frå fleire bibliotek stilte, og det kom fram mange gode idear til formidling av e-bøker. Denne workshopen la eit grunnlag for det vidare arbeidet med formidling og marknadsføring av E-lån Troms. Workshopen ble arrangert etter inspirasjon frå innspillseminaret om marknadsføring av e-bøker i Oslo i januar, arrangert av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Til påsken vart det også laga ein eigen reklameplakat for påskekrim:

7 I påsken auka utlånet meir enn normalt. Både veka før påske og i sjølve påskeveka. Mai 636 utlån Internt arbeid med reklamekampanjen. Ingen større marknadsføringsstunt. Juni 802 utlån 10. juni presenterte fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg, den føreståande reklamekampanjen og tenesta for politikarane i Troms under fylkestinget. I samband med dette fekk me nytt presseoppslag i avisa itromsø gjennom utsendt pressemelding juni blei reklamekampanjen i samarbeid med Tromsfylkestrafikk lansert. I kampanjen er det fokus på tenesta, ikkje på titlane. Me fekk henge opp plakatar på alle bussane. I forbindelse med kampanjen vart det utarbeida ein ny grafisk profil på E-lån Troms, i både trykt og digital form. Profilen er utarbeida av designar Andreas Johansen. Biblioteka fekk utsendt nye bokmerker og ny brukarrettleiing i nytt design Reklamemateriell: Ny logo: Ny heading på nettsida:

8 Nytt bokmerke: Ny brukarrettleiing Plakatar brukt i marknadsføringskampanjen:

9 Juli 17. juli ble det sendt ut pressemelding om ny rekord for utlån av e-bøker juli ble det sendt ut pressemelding om mest utlånte e-bøker. Reklamekampanjen med plakatar på bussane i fylket starta den 23. juni. Det er en stor økning i antall utlånte e-bøker for ukene 26-30, som er frå kampanjen starta og fram til i dag. Også uke 25 viser stor økning i utlånet, da blei kampanjen omtalt i pressen og i fylkestinget.

10 I dei månadlege plakatane frå april juli har desse titlane blitt marknadsført (e-bøker for vaksne): Mars Øystein Orten: Rasmus Rebellen (kfond 2013) Stein Versto: Nidaros (kom i kfond, men ikkje lenger i portalen - nulla) Jan Mehlum: Lengsel etter penger (kfond 2014) William Landay: Til Jacobs forsvar Daniel Kehlmann: Jeg & Kaminski Sebastian Barry: Det lovede land April Lene Lauritsen Kjølner: Høyt henger de (kfond 2014) Jon Fosse: Kvedsvævd (kfond 2014) Lars Ramslie: Liten fugl. Mors bok (kfond 2014) Thor Søreim: Vintereika (kfond 2014) Hanne Kristin Rohde: Mørke hjerter (kfond 2014) Sissel Værøyvik: Rakels bok (kfond 2014) Påskeplakat E-krim Ragnar Enger: Krypet (kfond 2014) Kerstin Ekman: Hendelser ved vann Agatha Christie: Mord på Nilen Aslak Dørum: En flåte av gull Jørn Lier Horst: Hulemannen (kfond 2013) Mai Siri Hustvedt: Denne brennende verden Linda Boström Knausgård: Helioskatastrofen Marit Kaldhol: Det skulle vore sol, vi skulle reise til Lódz (kfond 2014) Sigbjørn Skåden: Våke over dem som sover (kfond 2014) Anne Kyong-Sook Øfsti: Si at vi har hele dagen (kfond 2014) Bår Stenvik: Bløff Juni Kirsti Blom: Den første vanlige dagen (kfond 2014) Kjartan Fløgstad: Magdalenafjorden (kfond 2014) Michael Laub: Fallet. Dagboknotater Yahya Hassan: Dikt (kfond 2014) Jumpha Lahiri: Våtmarken Michelle Cohen Corasanti: Mandeltreet Juli Ingvar Ambjørnsen: Ut av ilden (kfond 2014) Julian Barnes: Livets nivåer Svetlana Aleksijevitsj: Krigen har intet kvinnelig ansikt Bjørn Olav Nordahl: Nullpunkt (kfond 2014) Kristine Tofte: Song for Eirabu. Bok 2: Vargtid Leif Vetlesen og Ingvald Wahl: Seilas med døden Troms fylkesbibliotek har en ressursside for folkebiblioteka - med egne sider for e-bøker under fanen Digitalt. Her legger vi ut nyheter og lenker til informasjon om e-bøker frå andre kilder, statistikk, ressursar til marknadsføring av e-bøker og hjelpeside for E-lån Troms.

11 Formidlingstiltak frå folkebiblioteka Tromsø bibliotek og byarkiv Biblioteket har hatt ein helpdesk for e-bøker to gonger i veka i ein periode våren Dei viser også månadlege plakatar på skjerm over infoskranken, og heng dei opp i bibliotekslokala. Kvæfjord bibliotek Kvæfjord bibliotek reklamerar for E-lån Troms ved å legge ut dei månadlege plakatane på si facebookside, samt henge dei opp i biblioteket.

12 Lenvik bibliotek Lenvik har også lagt ut egenprodusert instruksjonvideo til E-lån Troms på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=q7hftgiqaxc Dei syner korte snuttar med bokomtalar både på nett og i biblioteket: https://www.facebook.com/#!/photo.php?v= &set=vb &type=2&theate r Lenvik bibliotek har ei oppdatert facebookside med personlige bokomtaler og anbefalingar.

13 Berg bibliotek Har arrangert temakveld der dei viste korleis ein skal låne e-bøker og har folderane tilgjengeleg i biblioteket.

14 Skjervøy bibliotek Arrangerte Kom-i-gang-kveld på biblioteket i juni med IT-tilsette frå kommune som kunne hjelpe til med å laste ned programvarer o.l. Kva har ikkje fungert? I Troms har me den tekniske løysinga BS weblån. Det har vore nødvendig å drive opplæring kring det praktiske og å informere publikum om at det fins eit tilbod i det heile tatt. Fylkesbiblioteket har prioritert å marknadsføre tenesta, framfor titlane foreløpig. Det er ynskjeleg å drive formidling av titlar direkte i portalen, noko som ikkje er mogeleg pr. i dag. Biblioteka i fylket har marknadsført titlar og tenesta i sosiale medium framfor eigne nettsider. Dette er mykje grunna at nettsidene pr. i dag ikkje fungerer optimalt for formidling. Fylkesbiblioteket er i gang med å utvikle nye nettsider for biblioteka der det skal vera eit større fokus på formidling. Det er problematisk med titlar som kjem inn i portalen og som seinare blir fjerna når me driv marknadsføring, jamfør Mars-plakaten med boka Nidaros som blei nulla og vart tatt vekk. Vi saknar muligheit til å ta ut meir detaljert statistikk sjølv. Framtidige planar for formidling av e-bøker Fylkesbiblioteket kjem til å fortsetje med å sende ut plakatar med titlar til biblioteka i fylket. Det skal bli større fokus på litteraturformidling det neste året i samband med eit stort litteraturhusprosjekt. Formidling av e-bøker er også tenkt inn i dette. Kurs om E-lån Troms og formidling av e-bøker skal haldast for Nord-Troms i løpet av hausten. Fylkesbiblioteket vil også gjennomføre ei spørjeundersøking kring E-lån Troms. Avslutning Prosjektet har skapa økt interesse og oppmerksamhet kring norsk skjønnlitteratur, og vi mener at også ein del titlar som ikkje inngår blant dei typiske bestselgarane er brukt kanskje mei enn forventa. Vi håper vi kan få statistikk for utlån av de same titlane i papirutgåve i prosjektperioden for å jamføre med e-lånet. Desse tala blir i tilfelle ettersendt Kulturrådet. Prosjektet gir stor muligheit for formidling av norsk skjønnlitteratur både gjennom informasjon og opplæring i lån av e-bøker, og gjennom reklamekampanjar. E-formatet gjør kulturfondbøkene lettare tilgjengelig for alle, spesielt for lånarar som bor langt unna sitt fysiske bibliotek. Vi håper derfor at prosjektet kan vidareføras. Vi opplever at vi ennå er i startgropa når det gjeld utlån av e-bøker i bibliotek. Sjølve tenesta og det tekniske rundt den har hatt stort fokus så langt. Det er eit stort potensial for formidling av litteraturen i tenesta. Marknadsføring er ressurskrevjande. Felles materiell produsert sentralt vil være til stor hjelp i å gjøre tilbodet meir kjent for lånarane.

Rapport Team formidling av digitale ressurser - 2014

Rapport Team formidling av digitale ressurser - 2014 Evaluering av E-lån Troms 06.01.2015 13:02 Rapport Team formidling av digitale ressurser - 2014 Teamet formidling av digitale ressurser består av Guro (teamleiar), Tanmayo og Trine. Teamet hadde fyrste

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Leikprosjekt i biblioteka i Hordaland 2012 og 2013. Del av prosjektet «Biblioteklandskap i endring» Støtta av Nasjonalbiblioteket

Leikprosjekt i biblioteka i Hordaland 2012 og 2013. Del av prosjektet «Biblioteklandskap i endring» Støtta av Nasjonalbiblioteket Leikprosjekt i biblioteka i Hordaland 2012 og 2013 Del av prosjektet «Biblioteklandskap i endring» Støtta av Nasjonalbiblioteket Os folkebibliotek eit eventyrleg bibliotek Vi vil inspirera dei yngste til

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010 Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Innhald Innleiing s. 2 1. Forsking og røyndom s. 2 2. Utfordringar i Hordaland s. 4 3. Strategiar

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Digital formidling. Bibliotheca Nova 4-2013

Digital formidling. Bibliotheca Nova 4-2013 Digital formidling Bibliotheca Nova 4-2013 Bibliotheca Nova 4-2013 Digital formidling Nasjonalbiblioteket 2013 Skriftserien Bibliotheca Nova Skriftserien Bibliotheca Nova er en av Nasjonalbibliotekets

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Politisk nyhetsbrev. Utdanning for alle? s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 s. 7 s. 8. Februar 2012 Tema Utdanning. Leder Utdanning for alle.

Politisk nyhetsbrev. Utdanning for alle? s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 s. 7 s. 8. Februar 2012 Tema Utdanning. Leder Utdanning for alle. Politisk nyhetsbrev Februar 2012 Tema Utdanning Utdanning for alle? Ansvarleg redaktør Martin Kaasgaard Nielsen. skribentar Anne Kathrine Wexels Wold, Torunn Berg, Erlend Sand Bruer, Maren Rognaldsen,

Detaljer

Kva meiner turistane?

Kva meiner turistane? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 5 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 15/24 Kva meiner turistane? Brukarundersøking for Sognefjord.no Øyvind Heimset Larsen og Svein Ølnes VF Notat

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed NB21 LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed SIRI HUSTVEDT: Duften av bibliotek Der hadia ble til TENKER NYTT, NÅR

Detaljer

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil!

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! INFOBREV 2-2011 Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! Som et tilbud til lånerne velger noen bibliotek å gjøre eksemplarer av populære titler tilgjengelig utenom reserveringskøen. Dette er et flott tilbud

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

E eller P? Om bøker, utlån og digitale skyerside 8

E eller P? Om bøker, utlån og digitale skyerside 8 3 6. å r g a n g 2 2 0 1 1 E eller P? Om bøker, utlån og digitale skyerside 8 Bjørn Ingvaldsen, redaktør Norske barne- og ungdomsbokforfattere E-bokrevolusjonen Blogging spisser biblioteket Tallenes falske

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer