STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL Norsk Versjon 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009. Norsk Versjon 1."

Transkript

1 STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009 Norsk Versjon 1.1 1

2 Kapittel 1 INNLEDNING Generell informasjon om dokumentasjon...3 RETNINGSLINJER FOR FORMATERING Overskrifter og underoverskrifter Avsnittsinnrykk Teksttype Linjeavstand Bruk av gresk og hebraisk Bibelreferanser Forside...8 DOKUMENTASJON Bibliografi og referanseliste Eksempler med fotnoter og bibliografi Bøker Artikkel i et redigert bind Tidskriftsartikkel Artikkel i et referanseverk eller en encyklopedia Oppføring i et leksikon Artikkel publisert på internett Artikkel publisert i et magasin Artikkel publisert i avis Forfatter og årstall-systemet Blokksitater Anførselstegn Ellipse Stor forbokstav i første ord Interpolasjon (teksttillegg) Utheving Noter Tall og datoer Generelle råd

3 Kapittel 1 INNLEDNING Denne stilmalen er basert på The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers, 15th edition, Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 2003 (forkortet CMS). En forkortet versjon av CMS finnes i Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Disssertations, 6th edition, revised by John Grossman and Alice Bennett, Chicago, Ill.: The University of Chicago Press Studenter som arbeider med bibelske studier henvises dessuten til Patrick H. Alexander et al., eds., The SBL Handbook of Style for Ancient ear Eastern, Biblical, and Early Christian Studies, Peabody, Mass.: Hendrickson, Generell informasjon om dokumentasjon En viktig del av enhver akademisk avhandling er håndteringen av kildematerialet og den vitenskapelige litteraturen. Slurvete og upresis informasjon på dette området kan gjøre det vanskelig, om ikke umulig, å etterspore den relevante litteraturen, og gjør i tillegg et dårlig inntrykk på leseren. Dokumentasjonen skal etterstrebe å gi all relevant informasjon som trengs for å finne de bøker og artikler som forfatteren baserer sin avhandling på. Studentene bør derfor utvikle gode dokumentasjonsvaner så tidlig som mulig. Hovedprinsipper er fullstendighet, nøyaktighet og konsistens. Fullstendighet betyr informasjon om forfatter, tittel på arbeidet, undertittel, sidetall, tittel på publikasjon, redaktør, bind, opplag, serier, bind i serien, by, utgiver, dato. Nøyaktighet betyr at studenten skal bruke informasjon fra selve publikasjonen, ikke fra sekundærkilder. Konsistens gjelder bibliografisk informasjon, forkortelser, osv. Allerede fra starten av arbeidet bør alle nødvendige bibliografiske opplysninger registreres og oppbevares for senere bruk. Denne dokumentasjonen danner grunnlaget for referanser og bibliografi. Opplysningene bør oppbevares i elektronisk format (vi anbefaler å bruke EndNotes,) og det vil være praktisk også å ha en utskrift. Informasjon som ikke brukes i den 3

4 avsluttede oppgaven eller avhandlingen kan utelates, med mindre en litteraturliste for videre lesning anses som fordelaktig. De to gruppene med informasjon bør uansett holdes atskilt. Selv om vi anbefaler å bruke stilen Times New Roman, som i disse retningslinjene, er eksemplene i denne teksten skrevet med skrifttypen Courier New for å tydelig skille eksemplene fra den skrevne teksten. 4

5 Kapittel 2 RETNINGSLINJER FOR FORMATERING Enhver akademisk tekst bør inneholde noen eller alle av de følgende elementer i tillegg til hovedteksten: Innholdsfortegnelse (innholdsfortegnelsen kan bli generert av datamaskinen dersom overskriftene er formatert) Forord (valgfritt) Liste over forkortelser Vedlegg Bibliografi (dersom du bruker EndNotes, vil bibliografien genereres automatisk). 2.1 Overskrifter og underoverskrifter Vi anbefaler tre nivåer av underoverskrifter i teksten. Studenten bør bruke systemet som er beskrevet nedenfor i forbindelse med hjelpen som tilbys i MS Word. MS Word har et spesielt verktøy for overskrifter og underoverskrifter som gjør det mulig for forfatteren å generere innholdsfortegnelsen og lage et dokumentkart. Vi oppfordrer studenten sterkt til å dra nytte av dette verktøyet. Overskriftene trenger ikke å være nummererte, men dersom de er nummererte, skal underoverskriftene nummereres etter følgende system: 1, 1.1, og En side skal aldri slutte med en overskrift. Første nivå: Midtstilt overskrift, store bokstaver, 14-punkts skrift, etterfulgt av dobbel linjeavstand, for eksempel: Kapittel 3 SINDIGHET: OM MAKTANVENDELSE OG MAKTBEGRENSNING Andre nivå: Sidestilt i fet skrift, Stor forbokstav, 12-punkts stil, etterfulgt av enkel linjeavstand (ingen mellomrom når den er merket som overskrift av datamaskinen): 5

6 3.1 Krigsskolen utdannelse for å lære å drepe? Tredje nivå: Sidestilt, kursivert, stor forbokstav, 12-punkts skrift, etterfulgt av enkel linjeavstand (ingen mellomrom når den er merket som overskrift av datamaskinen): Soldatkortet og minimum bruk av makt 2.2 Avsnittsinnrykk Det første avsnittet i en ny seksjon eller underseksjon skal starte i venstre marg. Påfølgende avsnitt skal rykkes inn en tabulator (1, 25 cm). En tom linje mellom avsnittene kan brukes, men bare for å lette lesningen av lengre tekstenheter: Når man i mørket nesten dreper en albaner (Leif) Den følgende episoden dreier seg om overdreven maktbruk i den forstand at den norske opptredenen kan ha virket unødvendig provoserende. Leif ( Kameraten ) er en av dem som har opplevd få utfordringer når det gjelder maktanvendelse. På spørsmål om det[har] vært noen konfliktfylte situasjoner i områder her mens du har vært her, som har gjort at du har måttet begynne å spille litt på det registeret av makt som du har til rådighet, svarer han: 2.3 Teksttype Bruk 12-punkts teksttype. Underoverskriftene skal være i samme størrelse og stil som teksttypen i hovedteksten. For kapitteloverskriftene (første nivå), bruk 14-punkts teksttype. Bruk stilen Times New Roman. 6

7 2.4 Linjeavstand All hovedtekst skal ha en linjeavstand på 1,5, unntatt blokksitater, som skal ha enkel linjeavstand (se 3.4). 2.5 Bruk av gresk og hebraisk Studenten skal bruke greske eller hebraiske fonter når det refereres til et bestemt ord, dersom studenten har opplæring i disse språkene. Transkripsjoner skal gjøres i henhold til The SBL Handbook of Style, som er tilgjengelig i biblioteket. Fonter for gresk og hebraisk er tilgjengelig for nedlastning fra flere nettsteder. Vi anbefaler: (under ressurser ) eller Lengre sitater fra Bibelen bør importeres fra BibleWorks eller ett av følgende webområder: Det finnes flere andre nettsteder som tilbyr bibelske tekster. Professor Torrey Seland har samlet en rekke nyttige lenker: 2.6 Bibelreferanser Referanser til Bibelen skal gjøres på følgende måte: Matt 26,1. Dersom studenten ønsker å gjøre flere referanser enten til samme eller til en annen bok, skal disse skilles med et semikolon: Matt 26,1; Joh 1,3; 21,4. Dersom det er referert til mer enn et vers i samme kapittel, skal dette gjøres ved å skille versene med punktum: Matt 26, Det er ikke nødvendig å gjenta kapittelnummeret for hvert vers. Når studenten diskuterer en bibelsk bok i teksten, skal hele navnet brukes. De forkortede titlene brukes bare i referanser. Hver bok har en spesifikk forkortet tittel som finnes på Bibelselskapets hjemmesider. 7

8 Evangeliet etter Matteus er Det nye testamentets første bok. Vi finner historien om Jesu oppgjør med handelsmenn i tempelet i alle evangeliene (Matt 21,12-13; Mark 11,15-17; Luk 19,45-46; Joh 2,13-22). 2.7 Forside Forsiden må inneholde følgende opplysninger: Navnet på høgskolen Den fulle tittelen på oppgaven Kurset (inkludert kursnummer) Navnet på forfatteren Forsiden skal være i store bokstaver i samme stil som teksten, men størrelsen skal være 14- punkts. Alle elementer skal være midtstilt og margene skal være to cm øverst og nederst. Et eksempel følger på neste side: 8

9 MISJONSHØGSKOLEN MENNESKERETTIGHETENES FILOSOFISKE FUNDAMENT I MØTE MED JAPANSK KULTUR OG VERDENSBILDE MASTEROPPGAVE I GLOBALE STUDIER 30-MATH Interkulturell kommunikasjon av TROND JØRGENSEN STAVANGER MAI

10 Kapittel 3 DOKUMENTASJON I humaniora er det vanlig å bruke fotnoter og bibliografi som et system for dokumentasjon. De fleste teologiske disipliner defineres innenfor humaniora og dokumenterer opplysningene ved hjelp av fotnoter, etterfulgt av en fullstendig bibliografi. I natur- og samfunnsfag er forfatter og årstall-systemet å foretrekke, der referansene følger den løpende teksten i parentes. 3.1 Bibliografi og referanseliste Uavhengig av om en bruker fotnoter eller forfatter og årstall-systemet skal en avhandling inneholde en bibliografi som viser alle kildene som er brukt i oppgaven. Denne skal være i alfabetisk rekkefølge sortert etter etternavn på forfatteren. Vi anbefaler at bare én bibliografi brukes, der alle kildene vises sammen. Dersom en bruker fotnoter er innholdet i bibliografien den samme som i fotnotene, men ingen forkortelser skal brukes. Alfabetisering i tilfeller som von, van, de osv., med Mac og Mc, med spanske navn og i andre spesielle tilfeller, avgjøres i henhold til reglene i håndbøkene. For detaljer og andre vanskelig tilfeller, se i håndbøkene. Dersom forfatter og årstall-systemet brukes, er begrepet Referanseliste akseptert som alternativ til Bibliografi. Referanselisten skal inneholde samme informasjon, men publikasjonsåret følger normalt etter navnet på forfatteren. Mæland, Bård Skadeskutt idealisme. Norsk offisersmoral I Kosovo. Bergen: Eide forlag. 3.2 Eksempler med fotnoter og bibliografi Når en bruker fotnoter gis det først fullstendige opplysninger om et arbeid i en første fotnote. Etter den første fotnoten brukes en forkortet form for henvisning i de følgende fotnoter. Her brukes bare etternavnet til forfatteren, mens det første ordet og preposisjoner i tittelen utelates, med mindre disse er bestemmende, som i enkelte språk. De følgende eksemplene viser innledningsvis den første fotnoten som omhandler et arbeid i en tekst, deretter de påfølgende fotnotene, og til slutt oppføringen i litteraturlisten. Forskjellen i formatet er hovedsakelig at 10

11 det i fotnotene brukes komma og parentes, mens det i en bibliografi brukes punktum og ingen parentes. Fotnotene har forkortede publikasjonsnavn. I bibliografien alfabetiseres det i henhold til etternavn. I de følgende eksemplene er ingen s. eller ss. brukt, fordi håndbøkene vurderer disse forkortelsene som overflødige Bøker Første fotnote: Sían Jones, The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present (London og New York: Routledge, 1997), 84. Påfølgende fotnote: Jones, Archaeology of Ethnicity, 141. Bibliografi: Jones, Sían. The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present. London og New York: Routledge, Artikkel i et redigert bind Første fotnote: Kristin Fjelde Tjelle, Misjonærbarna på Solbakken, i Med hjertet på flere steder: Om barn, misjon og flerkulturell oppvekst (red. T.S. Drønen og M. Skjortnes; Tapir Akademisk Forlag; Stavanger, 2010), Påfølgende fotnote: Tjelle, Solbakken, 73. Bibliografi: Tjelle, Kristin Fjelde. Misjonærbarna på Solbakken. I Med hjertet på flere steder: Om barn, misjon og flerkulturell oppvekst, red. Tomas Sundnes Drønen og Marianne 11

12 Skjortnes, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, Tidskriftsartikkel Første fotnote: John J. Collins, The Epic of Theodotus and the Hellenism of the Hasmoneans, HTR 73 (1980): 100. Påfølgende fotnote: Collins, Epic of Theodotus, 102. Bibliografi: Collins, John J. The Epic of Theodotus and the Hellenism of the Hasmoneans. Harvard Theological Review 73 (1980): Artikkel i et referanseverk eller en encyklopedia Første fotnote: Shani L. Berrin, Pesher Nahum, EDSS 2: (I dette og tilsvarende tilfeller er en liste over forkortelser i begynnelsen av oppgaven nødvendig). Påfølgende fotnote: Berrin, Pesher Nahum, 2: Bibliografi: Schiffman, Lawrence H. og James VanderKam, red. Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. 2 vol. Oxford: Oxford University Press, Oppføring i et leksikon Første fotnote: 12

13 Francis Brown, S. R. Driver og Charles Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Påfølgende fotnote: Brown, Driver, and Briggs, Hebrew and English Lexicon. Bibliografi: Brown, Francis, S. R. Driver, and Charles Briggs. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Oxford: Clarendon, Artikkel publisert på internett Første fotnote: Globalis, Barnedødelighet ; tilgjengelig på besøkt 21. September Påfølgende fotnote: Globalis, Barnedødelighet. Bibliografi: Globalis. Barnedødelighet. Tilgjengelig på Besøkt 21. september Artikkel publisert i et magasin Magasiner er det best å identifisere etter dato alene. Datoen tar da plassen til bindets nummer. Første fotnote: Michael Rogers, Software for War, or Peace: All the World s Game, Newsweek, 9. desember 1985, 82. Påfølgende fotnote: 13

14 Rogers, Software for War, 83. Bibliografi: Rogers, Michael. Software for War, or Peace: All the World s Game, Newsweek, 9. desember 1985, Artikkel publisert i avis Ved referanser til en avisartikkel skal tittelen på artikkelen, navnet på avisen og datoen siteres. Nyheter fra dagsaviser trenger ikke å oppføres i en bibliografi. Det er tilstrekkelig hvis en avisartikkel er sitert i en note. The Wrong Issue in Bosnia, New York Times, 22. mars Forfatter og årstall-systemet I et parentetisk, eller forfatter og årstall-system, består henvisningene i den løpende teksten av to elementer: Forfatterens navn og datering for publikasjonen i parentes. De fullstendige bibliografiske detaljene for disse nevnte arbeidene er gitt i en referanseliste/bibliografi. Det er ingen tegnsetting mellom forfatteren og dateringen: (Holter 1991). Dersom det er to eller tre forfattere, gi alle navnene: (Holter og Seland 2002) og (Holter, Seland, og Kartveit 1999). Dersom to forfattere har samme etternavn, gjenta navnet: (Comaroff og Comaroff 1991). Dersom det er mer enn tre forfattere, bruk et al., = et alii, og andre : (Sannes et al. 2008) Når et dokument ikke har forfatternavn på tittelsiden, og er utgitt av en gruppe eller en institusjon, eller er en internettpublikasjon uten forfatter, bruk navnet på institusjonen: (FNsambandet 1989) 14

15 Bruk forkortelse dersom navnet er langt: Universitetet i Oslo, humanistisk fakultet, institutt for futurisk lingvistikk 2008 skal forkortes til (Universitetet i Oslo 2008) Dersom en forfatter har flere publikasjoner samme år, skilles disse med bokstavene a, b, c, osv.: (Strandenæs 2001a). Dette må gjentas i bibliografien/referanselisten. Sidetall skilles fra år med komma eller kolon: (Haug 1999, 21) og (Haug 1999: 21-23). Flere sidetallsreferanser skilles med semikolon: (Haug 1999, 32; 45), slik tilfellet også er med flere referanser (Haug 1999: 32; Alfsvåg 2003: 45). Korte referanser til nettsteder kan settes i parentes. Lengre internettadresser bør plasseres i fotnoter. 3.4 Blokksitater Et sitat som består av fire linjer med tekst eller mer regnes som et langt sitat. Disse skal ha enkel linjeavstand, ett tabulatorinnrykk fra venstre marg og skilles fra hovedteksten med en tom linje. Anførselstegn er ikke nødvendig. Blokksitater blir direkte etterfulgt av en referanse og har ingen tegnsetting etter parentesen: I august 1842 ble det innkalt til en nasjonal misjonskonferanse i Stavanger. 82 representanter fra 65 lokale misjonsforeninger samt 102 andre menn med interesse for misjon deltok på stiftelsesmøtet for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Hans Paludan Smith Schreuder, som samme år offentlig hadde kunngjort sitt gudgitte kall til å bli et tjenende Redskab ved Guds Riges Udbredelse blandt Hedningerne, ble den første utsending og misjonær i det nystiftede misjonsselskapet. (Tjelle 2010: 31) Å sitere fra kilder krever nøyaktighet og flere korrekturlesinger kan være nødvendig. 15

16 3.5 Anførselstegn Andre direkte sitater enn blokksitater krever doble anførselstegn ved begynnelsen og slutten av sitatet: It is often said that, Today few young Dii are familiar with details of their own tradition. (Drønen 2007, 45), but I find this a somewhat odd statement. Dersom den siterte passasjen inneholder et sitat med doble anførselstegn, skal disse endres til enkle anførselstegn: The following passage: It is often said that, Today few young Dii are familiar with details of their own tradition. (Drønen 2007, 45), but I find this a somewhat odd statement. (Hansen 2008, 22) is often used in order to question the established fact that tradition has left the African village. 3.6 Ellipse Enhver utelatelse av ord, uttrykk eller avsnitt i et sitat er vist med ellipsepunkteringer. Det skal være et mellomrom før og etter en utelatelse, med mindre den står foran eller er etterfulgt av et anførselstegn: I august 1842 ble det innkalt til en nasjonal misjonskonferanse i Stavanger Hans Paludan Smith Schreuder, som samme år offentlig hadde kunngjort sitt gudgitte kall til å bli et tjenende Redskab ved Guds Riges Udbredelse blandt Hedningerne, ble den første utsending og misjonær i det nystiftede misjonsselskapet. (Tjelle 2010: 31) Tjelle forklarer det slik: I august 1842 ble det innkalt til en nasjonal misjonskonferanse i Stavanger. 82 representanter fra 65 lokale misjonsforeninger samt 102 andre menn med interesse for misjon deltok på stiftelsesmøtet (2010: 31). 16

17 Utelatelsestegnene kan indikere utelatelse av (1) den siste delen av en sitert setning, (2) den første delen av en sitert setning, (3) den siste delen av en setning og den første delen av neste setning, (4) en hel setning eller mer, eller (5) et helt avsnitt eller mer. Men, når et sitat består av kun noen få ord eller en ufullstendig setning, skal det ikke brukes ellipse før eller etter denne: He wrote that the president had been very much impressed by the paper. 3.7 Stor forbokstav i første ord Eksakte sitater skal følge ordlyden, stavingen, stor og liten forbokstav og tegnsettingen til originalen nøyaktig. Det er imidlertid to godkjente unntak: 1. Dersom et sitat syntaktisk er skilt ut fra sin sammenheng med et komma, punktum eller kolon, skal det første ordet ha stor forbokstav, selv om liten bokstav er brukt i originalen: I once read the following statement: Few young Dii are familiar with details of their own tradition. (Drønen 2007: 45). 2. Dersom sitatet imidlertid er knyttet syntaktisk til forfatterens innledende ord, skal det første ordet i sitatet begynne med liten bokstav, selv om det er stor bokstav i originalen: På spørsmål om det[har] vært noen konfliktfylte situasjoner i områder her mens du har vært her, som har gjort at du har måttet begynne å spille litt på det registeret av makt som du har til rådighet, svarer han: 3.8 Interpolasjon (teksttillegg) Noen ganger anbefales det å sette inn et ord eller flere som forklaring, korreksjon eller avklaring i et sitat. Alle slike innsettinger må adskilles med klammer []: 17

18 Siden disse mesterne [Picasso og Matisse] gjorde opprør mot akademisk læring, mistet kunstundervisningen noe av sin prestisje. 3.9 Utheving Ord kan settes i kursiv av forfatteren for å utheves. Ord i et sitat som ikke er kursivert i originalen kan settes i kursiv av forfatteren for å understreke noe, men kilden til forandringen må vises ved at en merknad i klammer blir plassert direkte etter de uthevede ordene: Siden disse mesterne gjorde opprør mot akademisk læring [min utheving], mistet kunstundervisningen noe av sin prestisje oter Noter kan brukes enten som fotnoter eller sluttnoter, og har fire hovedbruksmåter: (a) å henvise til belegg for en uttalelse/sitat i en tekst, (b) å lage kryssreferanser, (c) å danne et sted for å inkludere materiale forfatteren anser som verdifullt, men som ville avbryte flyten i argumentasjon dersom det ble introdusert i teksten, og (d) å gi anerkjennelse. Noter består dermed av to typer: referanser (a og b) og innhold (c og d). Den andre bruken gjelder også for forfatter og årstall-systemet. Unngå for mange eller for lange noter. Dersom teksten du skriver i en note er svært viktig, vurder om den skal inkluderes i teksten. Referansen skal plasseres etter alle skilletegn. Note references follow any punctuation mark (and goes outside a closing parenthesis) Tall og datoer Følgende tekst er hentet fra språkrådet.no: Små tall: Små tall skriver vi som regel med bokstaver. Vi regner tall til og med tolv som små: 18

19 Fem brød og to fisker Ti manns styrke og tolv manns vett Innenfor samme setning eller samme avsnitt bør vi lage konsekvens og velge enten siffer eller bokstaver. Tre jenter tolv, femten og atten år gamle De var 3, 17 og 23 år gamle. I tekster med mye tall der tallene er hovedsaken bør vi vanligvis skrive alle tall med siffer, f.eks. i tabeller, matematiske utgreiinger o.l. Store tall: Store tall ordner vi i grupper på tre og tre siffer. Det skal ikke være punktum noe sted: passasjerer kroner biler 0, Firesifrede tall kan også skrives sammen biler Dato: Den offisielle norske skrivemåten for datoer har den tradisjonelle rekkefølgen dag-måned-år: den 5. juni juni Vær klar over at engelskspråklige land har ulik dateringspraksis. I Storbritannia settes dagen først og så måneden, i USA er det omvendt. 19

20 3.12 Generelle råd Bruken av f eller ff er vanlig, men forvirrende. Bruk i stedet presis informasjon som s. 3-4 eller s Bruken av ibid., = ibidem, samme sted, er vanlig, men kan kun benyttes når referenten kommer umiddelbart forut for denne oppføringen. Bruk forkortelser som finnes i de håndbøkene som er nevnt eller andre lignende generelt anerkjente opplysningsverk. Dersom flere forkortelser er nødvendige, skal en liste over disse inkluderes. 20

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

Metodekurs for oppgaveskrivning

Metodekurs for oppgaveskrivning Metodekurs for oppgaveskrivning KRL 101 BIBELEN Innledning og oversikt Ansgar Teologiske Høgskole Lars Råmunddal 2002 1 2 INNHOLD Noe som ligner på et forord I GENERELT OM OPPGAVENS OPPBYGNING OG ULIKE

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Institutt for journalistikk og mediefag 2014 Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen,

Detaljer

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster 1. Innledning I fagtekster skal man oppgi sine kilder og samtalepartnere, og man skal oppgi når man bruker dem og hva hos disse man bruker.

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave 1 Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave Unni Knutsen 17. november 2014 Innhold INNLEDNING... 4 HENVISNINGER I TEKSTEN... 5 Forholdet mellom henvisninger i tekst og oppsettet i litteraturlista...

Detaljer

Forfatterveiledning VIKING

Forfatterveiledning VIKING Forfatterveiledning VIKING Norsk Arkeologisk Selskap FORFATTERVEILEDNING... I Om Viking... 1 Informasjon til forfatterne... 2 Forfatternes ansvar... 2 Innlevering... 2 Tilbakemelding fra redaksjonen...

Detaljer

APA 6th - referansestil

APA 6th - referansestil APA 6th - referansestil APA 6th er en mye anvendt stil for litteraturlister. Stilen er i utgangspunktet engelskspråklig, men her finner du veiledning på hvordan du siterer korrekt i norskspråklige oppgaver.

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2015 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.)

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering i

Detaljer

Tilrettelegging av lærebøker for leselist. Ungdomstrinnet og videregående skole

Tilrettelegging av lærebøker for leselist. Ungdomstrinnet og videregående skole Tilrettelegging av lærebøker for leselist Ungdomstrinnet og videregående skole Tilrettelegging av lærebøker for leselist Ungdomstrinnet og videregående skole Statped, 2015 ISBN elektronisk utgave: 978-82-323-0116-4

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledningen er utarbeidet i et samarbeid mellom ekspedisjonssjef dr. juris Inge Lorange Backer, stipendiat Harald Irgens-Jensen, professor dr. juris

Detaljer

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning versjon 7 og 8 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, februar 2005 Innhold Hva er EndNote... 4 Brukermanual... 4 Hvilket referansehåndteringsverktøy

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert juli 2015 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

EndNote Veiledning til versjon X6

EndNote Veiledning til versjon X6 Høgskolen i Lillehammer, Biblioteket 2012 EndNote Veiledning til versjon X6 Et program for å holde orden på referansene! - hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Bibliotekets

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2014 (APA

Detaljer

Håndbok til EndNote versjon X 2

Håndbok til EndNote versjon X 2 Biblioteket Håndbok til EndNote versjon X 2 Forord Dette er en håndbok til EndNote versjon X2. Den er tenkt å skulle fungere både for nybegynnere og for erfarne EndNote-brukere. Beskrivelsene er i forhold

Detaljer