STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL Norsk Versjon 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009. Norsk Versjon 1."

Transkript

1 STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009 Norsk Versjon 1.1 1

2 Kapittel 1 INNLEDNING Generell informasjon om dokumentasjon...3 RETNINGSLINJER FOR FORMATERING Overskrifter og underoverskrifter Avsnittsinnrykk Teksttype Linjeavstand Bruk av gresk og hebraisk Bibelreferanser Forside...8 DOKUMENTASJON Bibliografi og referanseliste Eksempler med fotnoter og bibliografi Bøker Artikkel i et redigert bind Tidskriftsartikkel Artikkel i et referanseverk eller en encyklopedia Oppføring i et leksikon Artikkel publisert på internett Artikkel publisert i et magasin Artikkel publisert i avis Forfatter og årstall-systemet Blokksitater Anførselstegn Ellipse Stor forbokstav i første ord Interpolasjon (teksttillegg) Utheving Noter Tall og datoer Generelle råd

3 Kapittel 1 INNLEDNING Denne stilmalen er basert på The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers, 15th edition, Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 2003 (forkortet CMS). En forkortet versjon av CMS finnes i Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Disssertations, 6th edition, revised by John Grossman and Alice Bennett, Chicago, Ill.: The University of Chicago Press Studenter som arbeider med bibelske studier henvises dessuten til Patrick H. Alexander et al., eds., The SBL Handbook of Style for Ancient ear Eastern, Biblical, and Early Christian Studies, Peabody, Mass.: Hendrickson, Generell informasjon om dokumentasjon En viktig del av enhver akademisk avhandling er håndteringen av kildematerialet og den vitenskapelige litteraturen. Slurvete og upresis informasjon på dette området kan gjøre det vanskelig, om ikke umulig, å etterspore den relevante litteraturen, og gjør i tillegg et dårlig inntrykk på leseren. Dokumentasjonen skal etterstrebe å gi all relevant informasjon som trengs for å finne de bøker og artikler som forfatteren baserer sin avhandling på. Studentene bør derfor utvikle gode dokumentasjonsvaner så tidlig som mulig. Hovedprinsipper er fullstendighet, nøyaktighet og konsistens. Fullstendighet betyr informasjon om forfatter, tittel på arbeidet, undertittel, sidetall, tittel på publikasjon, redaktør, bind, opplag, serier, bind i serien, by, utgiver, dato. Nøyaktighet betyr at studenten skal bruke informasjon fra selve publikasjonen, ikke fra sekundærkilder. Konsistens gjelder bibliografisk informasjon, forkortelser, osv. Allerede fra starten av arbeidet bør alle nødvendige bibliografiske opplysninger registreres og oppbevares for senere bruk. Denne dokumentasjonen danner grunnlaget for referanser og bibliografi. Opplysningene bør oppbevares i elektronisk format (vi anbefaler å bruke EndNotes,) og det vil være praktisk også å ha en utskrift. Informasjon som ikke brukes i den 3

4 avsluttede oppgaven eller avhandlingen kan utelates, med mindre en litteraturliste for videre lesning anses som fordelaktig. De to gruppene med informasjon bør uansett holdes atskilt. Selv om vi anbefaler å bruke stilen Times New Roman, som i disse retningslinjene, er eksemplene i denne teksten skrevet med skrifttypen Courier New for å tydelig skille eksemplene fra den skrevne teksten. 4

5 Kapittel 2 RETNINGSLINJER FOR FORMATERING Enhver akademisk tekst bør inneholde noen eller alle av de følgende elementer i tillegg til hovedteksten: Innholdsfortegnelse (innholdsfortegnelsen kan bli generert av datamaskinen dersom overskriftene er formatert) Forord (valgfritt) Liste over forkortelser Vedlegg Bibliografi (dersom du bruker EndNotes, vil bibliografien genereres automatisk). 2.1 Overskrifter og underoverskrifter Vi anbefaler tre nivåer av underoverskrifter i teksten. Studenten bør bruke systemet som er beskrevet nedenfor i forbindelse med hjelpen som tilbys i MS Word. MS Word har et spesielt verktøy for overskrifter og underoverskrifter som gjør det mulig for forfatteren å generere innholdsfortegnelsen og lage et dokumentkart. Vi oppfordrer studenten sterkt til å dra nytte av dette verktøyet. Overskriftene trenger ikke å være nummererte, men dersom de er nummererte, skal underoverskriftene nummereres etter følgende system: 1, 1.1, og En side skal aldri slutte med en overskrift. Første nivå: Midtstilt overskrift, store bokstaver, 14-punkts skrift, etterfulgt av dobbel linjeavstand, for eksempel: Kapittel 3 SINDIGHET: OM MAKTANVENDELSE OG MAKTBEGRENSNING Andre nivå: Sidestilt i fet skrift, Stor forbokstav, 12-punkts stil, etterfulgt av enkel linjeavstand (ingen mellomrom når den er merket som overskrift av datamaskinen): 5

6 3.1 Krigsskolen utdannelse for å lære å drepe? Tredje nivå: Sidestilt, kursivert, stor forbokstav, 12-punkts skrift, etterfulgt av enkel linjeavstand (ingen mellomrom når den er merket som overskrift av datamaskinen): Soldatkortet og minimum bruk av makt 2.2 Avsnittsinnrykk Det første avsnittet i en ny seksjon eller underseksjon skal starte i venstre marg. Påfølgende avsnitt skal rykkes inn en tabulator (1, 25 cm). En tom linje mellom avsnittene kan brukes, men bare for å lette lesningen av lengre tekstenheter: Når man i mørket nesten dreper en albaner (Leif) Den følgende episoden dreier seg om overdreven maktbruk i den forstand at den norske opptredenen kan ha virket unødvendig provoserende. Leif ( Kameraten ) er en av dem som har opplevd få utfordringer når det gjelder maktanvendelse. På spørsmål om det[har] vært noen konfliktfylte situasjoner i områder her mens du har vært her, som har gjort at du har måttet begynne å spille litt på det registeret av makt som du har til rådighet, svarer han: 2.3 Teksttype Bruk 12-punkts teksttype. Underoverskriftene skal være i samme størrelse og stil som teksttypen i hovedteksten. For kapitteloverskriftene (første nivå), bruk 14-punkts teksttype. Bruk stilen Times New Roman. 6

7 2.4 Linjeavstand All hovedtekst skal ha en linjeavstand på 1,5, unntatt blokksitater, som skal ha enkel linjeavstand (se 3.4). 2.5 Bruk av gresk og hebraisk Studenten skal bruke greske eller hebraiske fonter når det refereres til et bestemt ord, dersom studenten har opplæring i disse språkene. Transkripsjoner skal gjøres i henhold til The SBL Handbook of Style, som er tilgjengelig i biblioteket. Fonter for gresk og hebraisk er tilgjengelig for nedlastning fra flere nettsteder. Vi anbefaler: (under ressurser ) eller Lengre sitater fra Bibelen bør importeres fra BibleWorks eller ett av følgende webområder: Det finnes flere andre nettsteder som tilbyr bibelske tekster. Professor Torrey Seland har samlet en rekke nyttige lenker: 2.6 Bibelreferanser Referanser til Bibelen skal gjøres på følgende måte: Matt 26,1. Dersom studenten ønsker å gjøre flere referanser enten til samme eller til en annen bok, skal disse skilles med et semikolon: Matt 26,1; Joh 1,3; 21,4. Dersom det er referert til mer enn et vers i samme kapittel, skal dette gjøres ved å skille versene med punktum: Matt 26, Det er ikke nødvendig å gjenta kapittelnummeret for hvert vers. Når studenten diskuterer en bibelsk bok i teksten, skal hele navnet brukes. De forkortede titlene brukes bare i referanser. Hver bok har en spesifikk forkortet tittel som finnes på Bibelselskapets hjemmesider. 7

8 Evangeliet etter Matteus er Det nye testamentets første bok. Vi finner historien om Jesu oppgjør med handelsmenn i tempelet i alle evangeliene (Matt 21,12-13; Mark 11,15-17; Luk 19,45-46; Joh 2,13-22). 2.7 Forside Forsiden må inneholde følgende opplysninger: Navnet på høgskolen Den fulle tittelen på oppgaven Kurset (inkludert kursnummer) Navnet på forfatteren Forsiden skal være i store bokstaver i samme stil som teksten, men størrelsen skal være 14- punkts. Alle elementer skal være midtstilt og margene skal være to cm øverst og nederst. Et eksempel følger på neste side: 8

9 MISJONSHØGSKOLEN MENNESKERETTIGHETENES FILOSOFISKE FUNDAMENT I MØTE MED JAPANSK KULTUR OG VERDENSBILDE MASTEROPPGAVE I GLOBALE STUDIER 30-MATH Interkulturell kommunikasjon av TROND JØRGENSEN STAVANGER MAI

10 Kapittel 3 DOKUMENTASJON I humaniora er det vanlig å bruke fotnoter og bibliografi som et system for dokumentasjon. De fleste teologiske disipliner defineres innenfor humaniora og dokumenterer opplysningene ved hjelp av fotnoter, etterfulgt av en fullstendig bibliografi. I natur- og samfunnsfag er forfatter og årstall-systemet å foretrekke, der referansene følger den løpende teksten i parentes. 3.1 Bibliografi og referanseliste Uavhengig av om en bruker fotnoter eller forfatter og årstall-systemet skal en avhandling inneholde en bibliografi som viser alle kildene som er brukt i oppgaven. Denne skal være i alfabetisk rekkefølge sortert etter etternavn på forfatteren. Vi anbefaler at bare én bibliografi brukes, der alle kildene vises sammen. Dersom en bruker fotnoter er innholdet i bibliografien den samme som i fotnotene, men ingen forkortelser skal brukes. Alfabetisering i tilfeller som von, van, de osv., med Mac og Mc, med spanske navn og i andre spesielle tilfeller, avgjøres i henhold til reglene i håndbøkene. For detaljer og andre vanskelig tilfeller, se i håndbøkene. Dersom forfatter og årstall-systemet brukes, er begrepet Referanseliste akseptert som alternativ til Bibliografi. Referanselisten skal inneholde samme informasjon, men publikasjonsåret følger normalt etter navnet på forfatteren. Mæland, Bård Skadeskutt idealisme. Norsk offisersmoral I Kosovo. Bergen: Eide forlag. 3.2 Eksempler med fotnoter og bibliografi Når en bruker fotnoter gis det først fullstendige opplysninger om et arbeid i en første fotnote. Etter den første fotnoten brukes en forkortet form for henvisning i de følgende fotnoter. Her brukes bare etternavnet til forfatteren, mens det første ordet og preposisjoner i tittelen utelates, med mindre disse er bestemmende, som i enkelte språk. De følgende eksemplene viser innledningsvis den første fotnoten som omhandler et arbeid i en tekst, deretter de påfølgende fotnotene, og til slutt oppføringen i litteraturlisten. Forskjellen i formatet er hovedsakelig at 10

11 det i fotnotene brukes komma og parentes, mens det i en bibliografi brukes punktum og ingen parentes. Fotnotene har forkortede publikasjonsnavn. I bibliografien alfabetiseres det i henhold til etternavn. I de følgende eksemplene er ingen s. eller ss. brukt, fordi håndbøkene vurderer disse forkortelsene som overflødige Bøker Første fotnote: Sían Jones, The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present (London og New York: Routledge, 1997), 84. Påfølgende fotnote: Jones, Archaeology of Ethnicity, 141. Bibliografi: Jones, Sían. The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present. London og New York: Routledge, Artikkel i et redigert bind Første fotnote: Kristin Fjelde Tjelle, Misjonærbarna på Solbakken, i Med hjertet på flere steder: Om barn, misjon og flerkulturell oppvekst (red. T.S. Drønen og M. Skjortnes; Tapir Akademisk Forlag; Stavanger, 2010), Påfølgende fotnote: Tjelle, Solbakken, 73. Bibliografi: Tjelle, Kristin Fjelde. Misjonærbarna på Solbakken. I Med hjertet på flere steder: Om barn, misjon og flerkulturell oppvekst, red. Tomas Sundnes Drønen og Marianne 11

12 Skjortnes, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, Tidskriftsartikkel Første fotnote: John J. Collins, The Epic of Theodotus and the Hellenism of the Hasmoneans, HTR 73 (1980): 100. Påfølgende fotnote: Collins, Epic of Theodotus, 102. Bibliografi: Collins, John J. The Epic of Theodotus and the Hellenism of the Hasmoneans. Harvard Theological Review 73 (1980): Artikkel i et referanseverk eller en encyklopedia Første fotnote: Shani L. Berrin, Pesher Nahum, EDSS 2: (I dette og tilsvarende tilfeller er en liste over forkortelser i begynnelsen av oppgaven nødvendig). Påfølgende fotnote: Berrin, Pesher Nahum, 2: Bibliografi: Schiffman, Lawrence H. og James VanderKam, red. Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. 2 vol. Oxford: Oxford University Press, Oppføring i et leksikon Første fotnote: 12

13 Francis Brown, S. R. Driver og Charles Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Påfølgende fotnote: Brown, Driver, and Briggs, Hebrew and English Lexicon. Bibliografi: Brown, Francis, S. R. Driver, and Charles Briggs. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Oxford: Clarendon, Artikkel publisert på internett Første fotnote: Globalis, Barnedødelighet ; tilgjengelig på besøkt 21. September Påfølgende fotnote: Globalis, Barnedødelighet. Bibliografi: Globalis. Barnedødelighet. Tilgjengelig på Besøkt 21. september Artikkel publisert i et magasin Magasiner er det best å identifisere etter dato alene. Datoen tar da plassen til bindets nummer. Første fotnote: Michael Rogers, Software for War, or Peace: All the World s Game, Newsweek, 9. desember 1985, 82. Påfølgende fotnote: 13

14 Rogers, Software for War, 83. Bibliografi: Rogers, Michael. Software for War, or Peace: All the World s Game, Newsweek, 9. desember 1985, Artikkel publisert i avis Ved referanser til en avisartikkel skal tittelen på artikkelen, navnet på avisen og datoen siteres. Nyheter fra dagsaviser trenger ikke å oppføres i en bibliografi. Det er tilstrekkelig hvis en avisartikkel er sitert i en note. The Wrong Issue in Bosnia, New York Times, 22. mars Forfatter og årstall-systemet I et parentetisk, eller forfatter og årstall-system, består henvisningene i den løpende teksten av to elementer: Forfatterens navn og datering for publikasjonen i parentes. De fullstendige bibliografiske detaljene for disse nevnte arbeidene er gitt i en referanseliste/bibliografi. Det er ingen tegnsetting mellom forfatteren og dateringen: (Holter 1991). Dersom det er to eller tre forfattere, gi alle navnene: (Holter og Seland 2002) og (Holter, Seland, og Kartveit 1999). Dersom to forfattere har samme etternavn, gjenta navnet: (Comaroff og Comaroff 1991). Dersom det er mer enn tre forfattere, bruk et al., = et alii, og andre : (Sannes et al. 2008) Når et dokument ikke har forfatternavn på tittelsiden, og er utgitt av en gruppe eller en institusjon, eller er en internettpublikasjon uten forfatter, bruk navnet på institusjonen: (FNsambandet 1989) 14

15 Bruk forkortelse dersom navnet er langt: Universitetet i Oslo, humanistisk fakultet, institutt for futurisk lingvistikk 2008 skal forkortes til (Universitetet i Oslo 2008) Dersom en forfatter har flere publikasjoner samme år, skilles disse med bokstavene a, b, c, osv.: (Strandenæs 2001a). Dette må gjentas i bibliografien/referanselisten. Sidetall skilles fra år med komma eller kolon: (Haug 1999, 21) og (Haug 1999: 21-23). Flere sidetallsreferanser skilles med semikolon: (Haug 1999, 32; 45), slik tilfellet også er med flere referanser (Haug 1999: 32; Alfsvåg 2003: 45). Korte referanser til nettsteder kan settes i parentes. Lengre internettadresser bør plasseres i fotnoter. 3.4 Blokksitater Et sitat som består av fire linjer med tekst eller mer regnes som et langt sitat. Disse skal ha enkel linjeavstand, ett tabulatorinnrykk fra venstre marg og skilles fra hovedteksten med en tom linje. Anførselstegn er ikke nødvendig. Blokksitater blir direkte etterfulgt av en referanse og har ingen tegnsetting etter parentesen: I august 1842 ble det innkalt til en nasjonal misjonskonferanse i Stavanger. 82 representanter fra 65 lokale misjonsforeninger samt 102 andre menn med interesse for misjon deltok på stiftelsesmøtet for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Hans Paludan Smith Schreuder, som samme år offentlig hadde kunngjort sitt gudgitte kall til å bli et tjenende Redskab ved Guds Riges Udbredelse blandt Hedningerne, ble den første utsending og misjonær i det nystiftede misjonsselskapet. (Tjelle 2010: 31) Å sitere fra kilder krever nøyaktighet og flere korrekturlesinger kan være nødvendig. 15

16 3.5 Anførselstegn Andre direkte sitater enn blokksitater krever doble anførselstegn ved begynnelsen og slutten av sitatet: It is often said that, Today few young Dii are familiar with details of their own tradition. (Drønen 2007, 45), but I find this a somewhat odd statement. Dersom den siterte passasjen inneholder et sitat med doble anførselstegn, skal disse endres til enkle anførselstegn: The following passage: It is often said that, Today few young Dii are familiar with details of their own tradition. (Drønen 2007, 45), but I find this a somewhat odd statement. (Hansen 2008, 22) is often used in order to question the established fact that tradition has left the African village. 3.6 Ellipse Enhver utelatelse av ord, uttrykk eller avsnitt i et sitat er vist med ellipsepunkteringer. Det skal være et mellomrom før og etter en utelatelse, med mindre den står foran eller er etterfulgt av et anførselstegn: I august 1842 ble det innkalt til en nasjonal misjonskonferanse i Stavanger Hans Paludan Smith Schreuder, som samme år offentlig hadde kunngjort sitt gudgitte kall til å bli et tjenende Redskab ved Guds Riges Udbredelse blandt Hedningerne, ble den første utsending og misjonær i det nystiftede misjonsselskapet. (Tjelle 2010: 31) Tjelle forklarer det slik: I august 1842 ble det innkalt til en nasjonal misjonskonferanse i Stavanger. 82 representanter fra 65 lokale misjonsforeninger samt 102 andre menn med interesse for misjon deltok på stiftelsesmøtet (2010: 31). 16

17 Utelatelsestegnene kan indikere utelatelse av (1) den siste delen av en sitert setning, (2) den første delen av en sitert setning, (3) den siste delen av en setning og den første delen av neste setning, (4) en hel setning eller mer, eller (5) et helt avsnitt eller mer. Men, når et sitat består av kun noen få ord eller en ufullstendig setning, skal det ikke brukes ellipse før eller etter denne: He wrote that the president had been very much impressed by the paper. 3.7 Stor forbokstav i første ord Eksakte sitater skal følge ordlyden, stavingen, stor og liten forbokstav og tegnsettingen til originalen nøyaktig. Det er imidlertid to godkjente unntak: 1. Dersom et sitat syntaktisk er skilt ut fra sin sammenheng med et komma, punktum eller kolon, skal det første ordet ha stor forbokstav, selv om liten bokstav er brukt i originalen: I once read the following statement: Few young Dii are familiar with details of their own tradition. (Drønen 2007: 45). 2. Dersom sitatet imidlertid er knyttet syntaktisk til forfatterens innledende ord, skal det første ordet i sitatet begynne med liten bokstav, selv om det er stor bokstav i originalen: På spørsmål om det[har] vært noen konfliktfylte situasjoner i områder her mens du har vært her, som har gjort at du har måttet begynne å spille litt på det registeret av makt som du har til rådighet, svarer han: 3.8 Interpolasjon (teksttillegg) Noen ganger anbefales det å sette inn et ord eller flere som forklaring, korreksjon eller avklaring i et sitat. Alle slike innsettinger må adskilles med klammer []: 17

18 Siden disse mesterne [Picasso og Matisse] gjorde opprør mot akademisk læring, mistet kunstundervisningen noe av sin prestisje. 3.9 Utheving Ord kan settes i kursiv av forfatteren for å utheves. Ord i et sitat som ikke er kursivert i originalen kan settes i kursiv av forfatteren for å understreke noe, men kilden til forandringen må vises ved at en merknad i klammer blir plassert direkte etter de uthevede ordene: Siden disse mesterne gjorde opprør mot akademisk læring [min utheving], mistet kunstundervisningen noe av sin prestisje oter Noter kan brukes enten som fotnoter eller sluttnoter, og har fire hovedbruksmåter: (a) å henvise til belegg for en uttalelse/sitat i en tekst, (b) å lage kryssreferanser, (c) å danne et sted for å inkludere materiale forfatteren anser som verdifullt, men som ville avbryte flyten i argumentasjon dersom det ble introdusert i teksten, og (d) å gi anerkjennelse. Noter består dermed av to typer: referanser (a og b) og innhold (c og d). Den andre bruken gjelder også for forfatter og årstall-systemet. Unngå for mange eller for lange noter. Dersom teksten du skriver i en note er svært viktig, vurder om den skal inkluderes i teksten. Referansen skal plasseres etter alle skilletegn. Note references follow any punctuation mark (and goes outside a closing parenthesis) Tall og datoer Følgende tekst er hentet fra språkrådet.no: Små tall: Små tall skriver vi som regel med bokstaver. Vi regner tall til og med tolv som små: 18

19 Fem brød og to fisker Ti manns styrke og tolv manns vett Innenfor samme setning eller samme avsnitt bør vi lage konsekvens og velge enten siffer eller bokstaver. Tre jenter tolv, femten og atten år gamle De var 3, 17 og 23 år gamle. I tekster med mye tall der tallene er hovedsaken bør vi vanligvis skrive alle tall med siffer, f.eks. i tabeller, matematiske utgreiinger o.l. Store tall: Store tall ordner vi i grupper på tre og tre siffer. Det skal ikke være punktum noe sted: passasjerer kroner biler 0, Firesifrede tall kan også skrives sammen biler Dato: Den offisielle norske skrivemåten for datoer har den tradisjonelle rekkefølgen dag-måned-år: den 5. juni juni Vær klar over at engelskspråklige land har ulik dateringspraksis. I Storbritannia settes dagen først og så måneden, i USA er det omvendt. 19

20 3.12 Generelle råd Bruken av f eller ff er vanlig, men forvirrende. Bruk i stedet presis informasjon som s. 3-4 eller s Bruken av ibid., = ibidem, samme sted, er vanlig, men kan kun benyttes når referenten kommer umiddelbart forut for denne oppføringen. Bruk forkortelser som finnes i de håndbøkene som er nevnt eller andre lignende generelt anerkjente opplysningsverk. Dersom flere forkortelser er nødvendige, skal en liste over disse inkluderes. 20

STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER. Norsk Versjon 1.1

STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER. Norsk Versjon 1.1 1 STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV UTDANNINGSUTVALGET 25. november 2015 Norsk Versjon 1.1 1 2 Kapittel 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 1.0 Fordypningsarbeid Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI

RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI RETNINGSLINJER FOR RAPPORT- OG OPPGAVE- SKRIVING VED IØI GENERELT Oppgaven skal være organisert med tittelside, innholdsfortegnelse, tekst og referanser (litteraturliste og evt. vedlegg og tabeller/figurer).

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Seksjon for digital kompetanse Uke 46 2012/2013 Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Innhold Kildehenvising ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet...1 Kildehenvising i tekst...2 Typer sitat...2 Direkte sitat...2 Parafering...3 Hovedregler for sitering og kildehenvising i tekst...3 Referering

Detaljer

Riksrevisjonens språkregler om rettskriving og godt språk

Riksrevisjonens språkregler om rettskriving og godt språk Riksrevisjonens språkregler om rettskriving og godt språk Oppdatert 22. mai 2012 Dette dokumentet angir hva som skal være praksis i Riksrevisjonen i samsvar med norsk rettskriving og godt språk. Følg alltid

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

APA-stilen - et sammendrag

APA-stilen - et sammendrag APA-stilen - et sammendrag Når du skriver en akademisk tekst, er det svært viktig at du overholder alle regler for sitering og kildehenvisning. Hovedregelen er at kildene du bruker skal være lett identifiserbare,

Detaljer

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil Systemkrav Operativsystem: OS X eller Windows. Alle nyere versjoner støttet. Tekstbehandler: Microsoft Word. 2016-versjon er IKKE støttet! EndNote Web Et referansehåndteringsverktøy er et program som rett

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

American Psychological Association (APA)

American Psychological Association (APA) American Psychological Association (APA) Sitering: Hvordan sitere et verk i teksten? Forfatter-år stil basert på: American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE.

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGER PÅ HARVARD-STANDARDEN Kilde Kildelister Litteraturlister Referanseliste Sitere Referere Vise til Henvise til Ny utgave mai 2016 1 INNLEDNING... 3 BØKER...

Detaljer

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD Revidert 18. januar 2013 1 Innhold Innledning... 3 BØKER... 4 En forfatter... 4 To eller tre forfattere... 4 Flere enn tre forfattere...

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem.

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem. 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 28.11.2014 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Om litteraturlister og kildereferanser

Om litteraturlister og kildereferanser 1 Asbjørn Kolberg Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012 Om litteraturlister og kildereferanser I fagartikler og vitenskapelige avhandlinger kreves det at man oppgir alle de kildene

Detaljer

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering Informasjonskompetanse Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering 1. Søking Søke etter informasjon Google er som et supermarked. En

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole -

KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - KILDEHENVISNINGER OG LITTERATURLISTE - til bruk for elever ved Meløy videregående skole - Å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. En referanse

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen

Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen 1 Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen Norsk Odd Fellow Akademi Institutt for Rituell og Ordenshistorisk Forskning Oktober 2012 2 Veiledningen er utarbeidet av

Detaljer

Sitering og kildeliste

Sitering og kildeliste Kildebruk, generelt Sitering og kildeliste Sitat Når du gjengir en annens tekst inni din egen. Kildeliste Liste over de kildene du har brukt for å skrive en oppgave. Alle kildene du har brukt som bakgrunnsstoff.

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Dette dokumentet gir en oversikt over de retningslinjer for kildehenvisning som gjelder for studentarbeider ved førskolelærerutdanninga ved

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Introduksjon til EndNote

Introduksjon til EndNote Introduksjon til EndNote Herregud hvorfor har ingen vist meg dette programmet før? (kvinne, 48 år, nettopp ferdig med phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote) Hva er EndNote? EndNote er et dataprogram

Detaljer

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst:

Forelesningen. Skrivekurs. Fortellingen. Metaspråk. Den akademiske fortellingen. ... men viktigst: Forelesningen Skrivekurs Å skrive er å tenke Å skrive akademisk er å være høflig Å skrive er å begynne Å fortelle en akademisk historie Fortellingen Fortellingen er erfaringens uttrykksform Fortellingen

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Slik brukes Word i saksfremlegg i WebSak

Slik brukes Word i saksfremlegg i WebSak Slik brukes Word i saksfremlegg i ID Nfk.F.4.1.2.8 Versjon 0.08 Gyldig fra 12.08.2014 Forfatter Kristin Nilsen Verifisert Stig Olsen Godkjent Side 1 av8 Når du skal skrive en sak til politisk

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Fakultet for samfunnsfag Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 25.11.2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Den tekniske utformingen av oppgaven... 3 Oppsett... 3 Brødtekst... 3 Sidenummerering...

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER

TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER Innhold Tekstmaler for doktoravhandlinger side 2 Formater og skriftstørrelser side 3 Elementer i mal for avhandling: side 3 - Kolofonside side 5 - Fagmiljø side 5 - Takk

Detaljer

Forfatterveiledning IFS

Forfatterveiledning IFS Forfatterveiledning IFS Manus Manus sendes inn som tekstfil i word. Et ferdig manus skal inneholde forfatterbiografi (maks 150 ord) sammendrag av utgivelsen på engelsk (maks 350 ord) innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein Wivestad 05.06.09 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall av

Detaljer

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Studieåret 2013/2014 «Både hos studenter og lærere møter vi av og til den holdning at den fysiske utformingen

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Formelle krav til fagtekster ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Rev. 19.10.2014 Dette dokumentet inneholder beskrivelse av formelle krav til skriftlige leveringer ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Dokumentet

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

M a s t e r o p p g a v e n

M a s t e r o p p g a v e n M a s t e r o p p g a v e n Jan Hesselberg 2014 Innledning Formålet med dette notatet er både å standardisere masteroppgavene i form og å bidra til å redusere studentenes arbeid med oppgavens utseende.

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

GoOnline Site Search

GoOnline Site Search GoOnline Site Search Beskrivelse Innhold 1. Generelt a. Informasjon om dette dokumentet b. Versjon 2. Indeksering 3. Søk a. Indeksering av produkt b. Indeksering av ordinær side c. Indeksering mot 3.parts

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Overskrift 1 Noen tekstbehandlingstips...1 Overskrift 2 Kladdeversjon av stilene...1 Overskrift 3 MASTEROPPGAVEN...1 Topp- og bunntekster...

Overskrift 1 Noen tekstbehandlingstips...1 Overskrift 2 Kladdeversjon av stilene...1 Overskrift 3 MASTEROPPGAVEN...1 Topp- og bunntekster... Overskrift 1 Noen tekstbehandlingstips...1 Overskrift 2 Kladdeversjon av stilene...1 Overskrift 3 MASTEROPPGAVEN...1 Topp- og bunntekster...1 Utskriftsdato...2 Bunntekst...2 Sidetall...2 Avsnitt...2 Overskrifter...2

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling

Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling Innholdsfortegnelse 1 OVERSIKT OVER KURSRELEVANTE HURTIGTASTER I WORD 2010... 1 2 OPPGAVER TIL DEL 1 AV KURSET... 2 2.1 Lagringsrutine... 2 2.2 Lagring... 2 2.3

Detaljer

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt.

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. Bedrift Online Komme i gang Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. oktober 2008 Bedrift Online 2008 Nidelven IT and WOW webdesign. All rights reserved. Under the copyright laws, this

Detaljer

I LITTERATURLISTEN/REFERANSELISTEN

I LITTERATURLISTEN/REFERANSELISTEN Harvard Harvard-stilen har følgende krav til referanser og referanseliste. Da det ikke fins noen autoritativ håndbok for Harvard-stilen, vil man kunne finne enkelte variasjoner mellom ulike nettsider som

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Hjelpetekster for arkiv

Hjelpetekster for arkiv Hjelpetekster for arkiv Innholdsfortegnelse ENKELT SØK 2 Dato 2 AVANSERT SØK 3 Søk i fritekstfeltet 3 Operatorer 3 Parenteser 4 Anførselstegn 4 Trunkering 5 Søk i formaterte felt - Feltnavn: 5 Byline 5

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Lokalhistoriewiki.no et interaktivt nettsted for: Alle som leser lokalhistorie Alle som skriver lokalhistorie Alle som bruker lokalhistorie

Lokalhistoriewiki.no et interaktivt nettsted for: Alle som leser lokalhistorie Alle som skriver lokalhistorie Alle som bruker lokalhistorie Lokalhistoriewiki.no et interaktivt nettsted for: Alle som leser lokalhistorie Alle som skriver lokalhistorie Alle som bruker lokalhistorie Lokalhistoriewiki åpen for alle åpen hele tiden! Kjapp og uformell

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark TIPS TIL ARRANGØRER Til det videre arbeidet med arrangementene har vi samlet noen ressurser her. Vi håper

Detaljer

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek + Finn litteratur til proposalen i løpet av timen. + Lær hvordan biblioteket kan hjelpe videre. Januar 2016 Urd Hertzberg og Hilah Geer Plan for workshoppen 11:45-13:15

Detaljer

EndNote referansehåndterings program

EndNote referansehåndterings program EndNote referansehåndterings program For Windows 13.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer