Rapport i Huin205 «Innholdshåndteringssystem bygget i XML/PHP»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport i Huin205 «Innholdshåndteringssystem bygget i XML/PHP»"

Transkript

1 Rapport i Huin205 «Innholdshåndteringssystem bygget i XML/PHP» Arbeidet er utført av: og Dato for rapportslutt: 19. November 2007 XML DOM PHP MVC XSLT 1

2 Innholdsliste Sammendrag...3 Innledning...3 Teori...3 CMS...3 MVC...4 SMARTY...4 Utførelse Referat av arbeid...5 Forutsetninger, betingelser, utstyr...5 Planlagt arbeid...5 Planlagte/Forventede resultater...5 Testmetoder og verktøy...6 Gjennomført arbeid og oppnådde resultater...6 XML...7 XML-parsing...7 PHP/MVC og DOM...8 FCK-Editor...8 RSS...9 Søkefunksjon...9 Design...9 Hovedresultat...9 Vurdering og konklusjon...10 Referanseliste

3 Sammendrag Denne rapporten vil etter en innledning som beskriver prosjektet i sin helhet, ta for seg teori med bakgrunnsstoff for arbeidet som er gjort. Deretter vil det komme en beskrivelse av utførelsen av arbeidet med CMS-et. Resultatene av arbeidet kommer så etter dette og til slutt en vurdering av arbeidet samt en konklusjon. Det vil bli forklart hvorfor ulike valg har blitt gjort underveis i arbeidet. Det vil også bli forklart litt nærmere om teknikker har blitt tatt i bruk som går ut over kravene som stilles til oppgaven. Systemets utforming vil bli forklart og det vil bli foretatt en vurdering av resultater opp mot forventede resultater. Også vil utført arbeid bli vurdert opp mot planlagt arbeid. Innledning Bakgrunnen for arbeidet med utviklingen av dette innholdshåndteringssystemet er en semesteroppgave i faget Huin205, «Webprogrammering». Som oppgave har det blitt gitt som hovedmål å utvikle et innholdshåndteringssystem eller CMS, med bruk av PHP og XML. Det vil heretter refereres til innholdshåndteringssystem som CMS. Semesteroppgaven bygger på å bruke den kunnskapen man har tilegnet seg fra undervisning og øvinger gjennom semesteret i faget Huin 205. Dette systemet lagrer data i XML-filer, ettersom dette er et krav som stilles i oppgavebeskrivelsen. PHP brukes til å håndtere data og utføre den funksjonaliteten som trengs for å få de ulike delene av systemet til å kommunisere med hverandre. Kravspesifikasjon for dette systemet fremgår av oppgaveteksten. Målgruppen for denne rapporten er sensorer for oppgavebesvarelsen i Huin 205. Teori CMS Innholdssystemer for verdensveven er systemer som hjelper mennesker med oppgaver som innebærer å publisere innhold til en nettside, som f.eks. artikler og bilder. Et innholdssystem kan ha flere nivå for ulike brukertyper og for de ulike brukeres tilgangsnivåer. Med dette menes f.eks. at en uregistrert bruker i systemet ikke kan legge til nye innlegg i systemet. En bruker som har registrert seg i systemet kan legge inn et innlegg og laste opp bilder. Og en administrator kan redigere og vurdere om innleggene skal publiseres eller ikke. Dette avhenger av hvilke tilgangsnivåer som er definert for det enkelte CMS. 3

4 «Web content management systems are often used for storing, controlling, versioning, and publishing industry-specific documentation such as news articles, operators' manuals, technical manuals, sales guides, and marketing brochures.»(content Management System, Wikipedia.org). MVC Vi har valgt å benytte oss av MVC-prinsippet, såkalt Model View Controller. Ved å benytte seg av dette prinsippet kan man separere de ulike oppgavene i systemet, slik at det blir mer oversiktlig med tanke på programkode. Dette innebærer at forandringer i brukergrensesnittet (view) ikke vil påvirke databehandling, og at reorganisering av data ikke vil påvirke brukergrensesnittet. (Model View Controller, Wikipedia.org). View-delen tar seg av visning ved å bruke Smarty-objekter. Controllerdelen tar seg av prosedyrer for å behandle brukerinput, koble inn riktig view til riktig oppgave og å koble inn DAO for å legge inn og hente ut data fra filene hvor dataene er lagret. For eksempel henter Controlleren ut rett artikkel og rett visning for en artikkel når en bruker klikker på en lenke for å lese en artikkel. I Model-delen ligger «business-logikken». Det er her de domenespesifikke dataene ligger: «The domain-specific representation of the information that the application operates». (Model View Controller, Wikipedia.org). Alle objektene og deres funksjoner defineres i Model. I tillegg til disse tre delene kommer DAO, Data Access Object. Det er dette som tar seg av å lese fra filer hvor data er lagret og å oppdatere datalagringsfilene. Ved å skrive om koden kun i DAO-en, kan man endre lagringsformatet enkelt fra f.eks. XML til Mysql uten at det påvirker noen av de andre delene av MVC-en. SMARTY Smarty-systemet gjør at man kan separere PHP-delen av koden fra presentasjons-/designdelen. I templatene henter man ut det man skal ha fra Smarty-objekter og fletter dette inn i HTML-koden ved hjelp av krøllparanteser ( {} ): Smarty is a web template system written in PHP. Smarty separates PHP, as a business logic, from HTML, a presentation logic, and generates web content by the placement of special Smarty tags within a document (i.e. variable substitution). (http://en.wikipedia.org/wiki/smarty). Templatene trenger ikke å forholde seg til resten av CMS'et de mottar automatisk alt de trenger via Smarty-objektet. Dette muliggjør at man kan lage design for nettstedet uten å 4

5 tenke på programmering av PHP. Det forventes at målgruppen for denne rapporten har en viss kjennskap til de ulike «språk» som har blitt brukt for å lage denne rapporten, som PHP, XML og DOM. Det vil derfor ikke bli noen utdypende forklaring av disse i rapporten. Utførelse Referat av arbeid Forutsetninger, betingelser, utstyr Cms-et har blitt utviklet under heller enkle rammebetingelser. Som programvare har det blitt benyttet programmer som Macromedia Dreamweaver, Eclipse, Adobe Photoshop cs og OxygenXML Editor. Systemet og filene som bygger hele systemet har blitt lagret på Uib sin server Huin.uib.no. Det har ikke foreligget noen særskilte krav fra oppdragsgiver, altså i oppgavebeskrivelsen, om krav til eller definisjoner av hvilke programvare som skulle benyttes. Systemet har blitt utviklet ved hjelp av vanlige desktop pc-er både ved Uib og hjemme hos den enkelte student. Planlagt arbeid 1. Sette opp filstrukturen nødvendige mapper og filer for hele CMS-et. 2. Kode innholdet i de ulike filene. 3. Teste ut del-script. 4. Sette del-script sammen med filer for datalagring og resten av scriptene og teste ut hele funksjonaliteten. 5. Utforme nettsidenes design og layout. 6. Skrive systemdokumentasjon, rapport. Planlagte/Forventede resultater Ikke alle systemer kan måles i målbare verdier på om det virker slik det skal eller ikke. For å kunne teste at systemet som denne rapporten omhandler virker som det skal, må følgende oppgaver kunne utføres: En person uten kjennskap til systemet må kunne registrere seg med de nødvendige data. Den samme personen må så kunne logge seg inn med det brukernavn og passord han/hun 5

6 har oppgitt ved registrering. Personer som er logget inn skal kunne legge til en ny artikkel ved å museklikke på lenken som heter «legg til ny artikkel». Denne artikkelen skal så kunne lagres både som kladd eller kunne publiseres direkte slik at den kan sees på systemets forside. Personer som er logget inn skal kunne redigere artikler som er lagret i systemet. Dette skal gjelde både for artikler som har status som «kladd» og «publisert». Det skal gå an å redigere alle artikler så lenge en person er registrert. I samband med at en bruker legger inn en ny artikkel skal det være mulig å laste opp ett bilde til artikkelen. Bildet skal kunne sees fra systemets forside som en «thumbnail» og ved siden av artikkelen dersom man ser artikkelen i sin helhet. På forsiden skal det vises de to nyeste innlegg fra hver kategori til enhver tid. Dersom det ikke eksisterer noen innlegg i XML-filene, skal forsiden være tom. En artikkel som blir lagret med status «kladd» skal ikke vises på forsiden før den har blitt lagret som «publisert». Begrunnelsen for disse forventningene til systemet har sitt utspring i oppgaveteksten med krav. Testmetoder og verktøy For å teste systemet skikkelig vil det bli utført tester i ulike nettlesere. CMS-et må se likt ut i Firefox, Internet Explorer og Opera. Det godtas minimale ulikheter mht. farger, plassering av elementer og andre designmessige elementer. Det skal ikke forekomme store funksjonelle ulikheter i ulike nettlesere. En bruker skal kunne utføre de samme oppgaver uten å tenke på hvilken type nettleser som brukes. Gjennomført arbeid og oppnådde resultater Arbeidet med CMS-et startet med å klargjøre hva som ville være nødvendig av ulike filer og filtyper, som f.eks. hvor mange XML-filer som trengtes. Det ble også forsøkt å få en oversikt over hvilke funksjoner CMS-et trengte og hvilke ulike programmeringsspråk som behøvdes i hvilke filer for å ta seg av dataprosesseringen. Siden oppgavebeskrivelsen sa at det var et pluss å benytte seg av objekt-orientert programmering, valgte vi å benytte oss av MVC. Dette forklares nærmere i teoridelen over. 6

7 XML Informasjon av ulikt slag blir lagret i XML-filer i vårt system. Det eksisterer seks ulike XML-filer: en for brukerregistrering, en for kategorier og en for hver kategori sine artikler. Brukere.xml og Kategorier.xml ligger i en mappe kalt «storage». I denne mappen finnes en ny mappe som heter «artikler». I denne befinner XML-filene for selve artiklene seg. De ulike xml-filene har ulik struktur og oppbygning av elementer. Element- eller tagg-navnene er i stor grad selvforklarende. Derfor vil dette ikke bli gått detaljert inn på i rapporten. Hovedsaken er at dokumentene er velformede. De er også validert opp mot et skjema som er skrevet i Relax NG. Det har blitt tatt et valg om å la alle artikler bli lagret etter hverandre i en fil, for hver kategori, istedet for en ny fil for hver artikkel. Dette har blitt gjort fordi det gjorde det lettere å hente ut de to artiklene som sist blir lagt inn i filen for å vises på forsiden. Det ville også blitt uforholdsmessig mange filer til slutt. XML-parsing CMS-et henter ut informasjon fra XML-filene på to ulike måter. Det er blitt brukt både XSLT og PHP. En xml-fil trenger et stilark i f.eks. XSLT for å kunne tolkes av en nettleser som HTML. Uten dette vil XML-filen vises bare som en trestruktur av selve filen. Det er nettleseren som tolker XMLfilen ut fra hvordan den skal vises. Dette beskrives i XSLT-filen. I vårt system finnes det et XSLstilark, som brukes av XML-filene som inneholder artiklene i hver kategori. XSL-stilarket er igjen knyttet sammen med et CSS-stilark for å definere farger, plasseringer av elementer, som på resten av systemet. Det er verdt å komme med en merknad til bruken av XSLT. Det står som et krav i oppgaveteksten at man skal transformere XML med XSLT. Ettersom arbeidet har skredet fram har vi klart helt fint å presentere XML-filene ved å bruke PHP. Det største problemet som har oppstått er at vi bruker en ekstern tekst-editor, (nærmere beskrivelse følger) og denne formaterer tekst som bruker skriver inn, ved å legge til HTML-tagger på teksten. Disse taggene lagres ikke i XML-filene som '<' eller '>', men blir omformet til < og >. Dette blir gjort av PHP-script blant annet for å hindre at en «evil hacker» kan sende kode inn i systemet som kan ødelegge det. Problemet oppstår når det skal leses ut igjen fra XML-filen med XSLT. XSLT-prosessoren klarer da ikke å tolke symbolene som tagger, og skriver ut f.eks. < p> istedenfor å tolke det som HTML-kode. Det har derfor blitt avdekket at ved å la PHP og Smarty-templater skrive ut XML-filene, fungerer dette uten problemer. 7

8 PHP/MVC og DOM Under utforming av PHP-delen av systemet har det har blitt foretatt testing underveis for å bekrefte at koden man har skrevet er fungerende kode. Testing av del-script, som f.eks. loginfunksjonalitet, har blitt hyppig utført som en måte å finne ut om koden fungerer. Det har ikke blitt skrevet alle script ferdig, for så å teste de ut. Testing underveis er en viktig del for å finne ut om man er på riktig spor. Framgangsmåten for å utvikle det objekt-orienterte systemet har vært å først lage klasser for objekter med tilhørende funksjoner i Model-delen. Objektene opprettes så av DAO som leser inn informasjon fra XML-filer. Siden kan de ulike controllerene manipulere objektene ved hjelp av de ulike funksjoner som er definert for de ulike objekter. Til slutt sendes et resultat til View-delen, eller et templat. Det vil si at resultatet tilordnes et Smarty-objekt. En bruker vil så se en visning ut fra de valg brukeren foretar seg. Dette kan f.eks. være når en bruker skal legge til en ny artikkel, og får vist skjemaet for å legge inn ny artikkel. DOM står fordocument Object Model og er en språkuavhengig datastruktur for å manipulere XMLtrær. (Møller og Schwartzbach, 2006:286). PHP har støtte for DOM og er tilgjengelig i PHP sitt bibliotek. Det er DOM som benyttes for å hente ut de aktuelle elementer, attributter og verdier fra XML-filene. Denne informasjonen puttes så i de aktuelle objekter. Controllerene kan så benytte disse objektene til å presentere informasjonen. Det har altså blitt en bedre presentasjon av artiklene ved hjelp av DOM i samarbeid med PHP, framfor ved bruk av XSLT. FCK-Editor Det ble bestemt at en egen editor eller en liten tekstbehandler med muligheter for formatering av tekst, skulle benyttes. Dette er fordi brukere skal kunne formatere tekst når de legger inn/redigerer artikler. Ettersom tidsrammen for prosjektet tilsa det, kunne det ikke utvikles en editor på egenhånd. Derfor ble det implementert ekstern programvare. Valget falt på FCK-editor fordi den har den funksjonalitet og muligheter vi anser er nødvendig for tekstformatering. Den er lisensiert under GPL hvilket innebærer at vi står fritt til å benytte oss av produktet. (Se referanseliste for nærmere informasjon). Selve programkoden måtte tilpasses CMS-et, og justeringer har blitt foretatt for å få det til å fungere. I koden til editoren ligger det validering av brukerinput, slik at taggene som blir produsert av editoren ikke vil skade XML-filene. Det har derfor ikke vært nødvendig å validere brukerinputen som kommer fra editoren enda en gang i scriptene som tar imot denne inputen. 8

9 RSS CMS-et tilbyr en rss-strøm med de siste publisert artiklene. Det er benyttet vokabularet Dublin Core for dette. Det er bare brukt de elementer fra Dublin Core som er hensiktsmessig for dette CMS-et. Søkefunksjon Som det ble beskrevet i oppgaveteksten har CMS-et en søkefunksjon. Det er mulig å søke i søkefeltet i kontrollpanelet fra hvilken som helst side. Søkeordet vil få et resultat dersom ordet finnes i enten tittel, ingress eller selve teksten i en artikkel. Søkefunksjonen kan tilpasses ved å fjerne ett/flere av disse feltene, dersom det f.eks. skulle være ønskelig å bare søke i overskrifter. Dette er enkelt grunnet den objekt-orienterte tilnærmingen hvor man har alt tilgjengelig i artikkelobjektet. Design Det har blitt lagt vekt på å ha et rent design, med behagelige farger og få forstyrrende elementer. Til venstre på siden finnes et kontrollpanel, som vil ha flere valgmuligheter når en bruker logger seg inn. Det er ikke mulig å legge til eller redigere artikler når man ikke er innlogget. På forsiden skilles det mellom kategoriene med en ramme rundt hver kategori. I en studie er det funnet ut at det går raskere å lokalisere elementer med en ramme rundt enn med f.eks. fargekontrast: «(...) people took less time to locate items for information that was grouped using a border than when using color contrast» (Weller 2004, referert til av Preece et. al 2007:99). Rammer og plassering av ulike elementer, som div-er, er definert i filen main.css. En bruker kan navigere seg i systemet ved å klikke på «huset» øverst på siden for å komme «hjem», altså til forsiden. Ellers kan brukere lett navigere seg til de ulike kategorier ved å klikke på kategorinavnet på forsiden. Når man leser en hel artikkel, kan man gå tilbake til kategorivisning via en lenke nederst i artikkelen. Kontrollpanelet er alltid tilgjengelig til venstre slik at en bruker kan navigere seg til sider for å legge til og redigere artikler. Hovedresultat Ved testing i de ulike nettlesere som er nevnt viser det seg at funksjonaliteten for å registrere brukere og brukerinnlogging fungerer optimalt i alle tre nettlesere. Det fungerer også slik som det skal å legge til nye artikler, liste opp alle artikler som er lagret og å redigere artiklene. Forsiden til CMS-et viser de to nyeste innleggene fra hver kategori. Når det gjelder opplasting av bilde til artikler viser det seg at dette fungerer bra i Firefox og Opera, men i Internet Explorer fungerer det ikke. 9

10 Nettleser Registrering Innlogging Ny artikkel Rediger art. Bildeoppla sting Forside Firefox ok ok ok ok ok ok ok IE 7 ok ok ok ok feil ok ok Opera 9 ok ok ok ok ok ok ok RSS Vurdering og konklusjon Det generelle resultatet for hele systemet stemmer bra med det som var forventet at systemet skulle utføre. CMS-et er i stand til å utføre de oppgaver som var forventet at det skulle gjøre. Det er enkelte detaljer som ikke fungerer slik som var forventet. Dette skyldes først og fremst at ulike nettlesere har ulike standarder. Et eksempel er at bildeopplasting fungerer i Firefox og Opera, mens i IE fungerer det ikke. Hva som gjør dette er vanskelig å si, siden det jo fungerer i noen nettlesere. Vi har heller ikke egen thumbnail-generator for bilder, men skalerer ned bildestørrelsen ved hjelp av css. Vi har valgt å bruke DOM framfor SAX, fordi DOM er bedre i applikasjoner hvor dokumenter skal aksesseres ofte og usekvensielt: «(...) the DOM is likely to be best suited for applications where the document must be accessed repeatedly or out of sequence order.»(document Object Model, Wikipedia.org). Dersom vi hadde hatt veldig store filer med data, kunne SAX vært et bedre alternativ, fordi SAX ikke lagrer hele dokumentet i minnet slik DOM gjør, og dermed ville systemet blitt raskere. Resultatet ble ikke som forventet med å bruke XSLT for å vise XML. Vi har derfor laget to ulike lenker for hver artikkel på forsiden, som gjør at man kan se artikkelen både generert av PHP og av XSLT. Det kan konkluderes med at Smarty fungerer bedre enn XSLT i en MVCsammenheng. Arbeidet har blitt utført stort sett etter planen, men ikke i en så konkret rekkefølge som i planen. Blant annet har det blitt fokusert mer på designutforming fortløpende i sammenheng med utforming av funksjonalitet. Dette har blitt gjort fordi ved å visualisere i grensesnittet hva som trengs av knapper, lenker o.l., blir det lettere å vite hvilken funksjonalitet som må ligge bakom. Tatt i betraktning våres kompetansenivå og tidsrammen for oppgaven kan det konkluderes med at reusltatet er tilfredsstillende. En referanse til tabellen i avsnittet med hovedresultatet kan underbygge denne påstanden. 10

11 Referanseliste Preece, Jenny og Rogers, Yvonne og Sharp, Helen (2007), Interaction design: Beyond humancomputer interaction. Chichester, Wiley. Møller, Anders og Schwartzbach, Michael (2006), An introduction to XML and Web Technologies. Addison Wesley, Essex. Content Management System, (sist oppdatert 17/11-07), Wikipedia.org [online], Tilgjengelig: [sitert 17/11/07] Smarty, (sist oppdatert 20/10-07), Wikipedia.org [online], Tilgjengelig: [sitert 17/11-07] Document Object Model, (sist oppdatert 07/11-07), Wikipedia.org [online], Tilgjengelig: 17/11-07] FCK-editor, [online], Tilgjengelig: GNU General Public License, [online], Tilgjengelig: Lisensteksten i sin helhet, [online], Tilgjengelig: Vedlegg: 1. Loggbok 11

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt.

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. Bedrift Online Komme i gang Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. oktober 2008 Bedrift Online 2008 Nidelven IT and WOW webdesign. All rights reserved. Under the copyright laws, this

Detaljer

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0 EasyPublish Detaljerte brukstilfeller Versjon 1.0 Endringshistorikk Dato Versjon Kommentar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Åshild, Arild og Christoffer Innhald 1 Innleiing...4 2 Skildring av brukstilfeller...5

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

HTML: Del inn nettsiden

HTML: Del inn nettsiden HTML: Del inn nettsiden Erfaren Web Introduksjon Målet med denne oppgaven er å lære hvordan man kan organisere en nettside ved å dele den inn med forskjellige tagger. Dersom du ikke er kjent med tagg-strukturen

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon WEBUTVIKLING OBLIG 4 Installasjon 1. Jeg lastet ned MAMP gratis fra www.mamp.info og installerte på maskinen. Trykker så på Start Server og ser at det fungerer når Apache Server og MySQL Server lyser grønt.

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1 Et forsøk på definisjon [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michael.preminger@hioa.no) 19/08-15 Engelsklignende språk, med rigid syntaks, som kan brukes til å skrive instruksjoner

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Brukerveiledning for PedIT - Web

Brukerveiledning for PedIT - Web Brukerveiledning for PedIT - Web PedIT- Web Logg inn For å kunne logge inn, trenger du et brukernavn og et passord. Det er administrator sin oppgave å legge til brukere. Venstremargen Margen til venstre

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Side 1/8 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Brukerveiledning Altibox Publisering

Brukerveiledning Altibox Publisering Brukerveiledning Altibox Publisering . Innledning Altibox Publisering (Publiseringsverktøy) er administrasjonsgrensesnittet for BRL-portalen. BRL-portalen gir borettslag og sameier en unik mulighet til

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no CorePublish 6 Enklere kan det ikke bli! A Komme i gang med CorePublish ❶ Start nettleseren din. Skriv inn adressen til administrasjonsdelen av CorePublish i adressefeltet og trykk Enter-tasten. ❷ CorePublish

Detaljer

Memo - Notat. Kostandsestimat og framdrift - Smak av kysten. Kostnadsestimat. Att: Alexandra. Kopi til: Dato: 05.03.

Memo - Notat. Kostandsestimat og framdrift - Smak av kysten. Kostnadsestimat. Att: Alexandra. Kopi til: Dato: 05.03. Memo - Notat Notat til: Notat fra: Norsk Sjømatsenter Att: Alexandra Erik Svendsen Kopi til: Dato: 05.03.2007 Referanse: Kostandsestimat og framdrift - Smak av kysten Kostnadsestimat. Fase/aktiviteter

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Brukerveiledning. for student skoleeksamen

Brukerveiledning. for student skoleeksamen Brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Eksamensgjennomføring med sikker nettleser Avinstallasjon

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Datateknikk Side 1 av 8 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Mandag, 23.05.05, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 3 oppgaver og

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Bruksanvisning for fylkesnettsider

Bruksanvisning for fylkesnettsider Bruksanvisning for fylkesnettsider Generell info Som fylkesbruker har du tilgang til å redigere sider (pages) og til å legge til nye nyhetssaker (posts). Hvert fylke har separate bildebanker inne i WordPress

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

Drupal håndbok Dokumentasjon for deg som er redaktør

Drupal håndbok Dokumentasjon for deg som er redaktør Drupal håndbok Dokumentasjon for deg som er redaktør Ragni Serina Zlotos, Hordaland fylkesbibliotek 22. september 2009 Sammendrag Denne håndboken skal hjelpe deg å forstå hvordan å bruke det nye Drupal-nettstedet

Detaljer