Rapport i Huin205 «Innholdshåndteringssystem bygget i XML/PHP»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport i Huin205 «Innholdshåndteringssystem bygget i XML/PHP»"

Transkript

1 Rapport i Huin205 «Innholdshåndteringssystem bygget i XML/PHP» Arbeidet er utført av: og Dato for rapportslutt: 19. November 2007 XML DOM PHP MVC XSLT 1

2 Innholdsliste Sammendrag...3 Innledning...3 Teori...3 CMS...3 MVC...4 SMARTY...4 Utførelse Referat av arbeid...5 Forutsetninger, betingelser, utstyr...5 Planlagt arbeid...5 Planlagte/Forventede resultater...5 Testmetoder og verktøy...6 Gjennomført arbeid og oppnådde resultater...6 XML...7 XML-parsing...7 PHP/MVC og DOM...8 FCK-Editor...8 RSS...9 Søkefunksjon...9 Design...9 Hovedresultat...9 Vurdering og konklusjon...10 Referanseliste

3 Sammendrag Denne rapporten vil etter en innledning som beskriver prosjektet i sin helhet, ta for seg teori med bakgrunnsstoff for arbeidet som er gjort. Deretter vil det komme en beskrivelse av utførelsen av arbeidet med CMS-et. Resultatene av arbeidet kommer så etter dette og til slutt en vurdering av arbeidet samt en konklusjon. Det vil bli forklart hvorfor ulike valg har blitt gjort underveis i arbeidet. Det vil også bli forklart litt nærmere om teknikker har blitt tatt i bruk som går ut over kravene som stilles til oppgaven. Systemets utforming vil bli forklart og det vil bli foretatt en vurdering av resultater opp mot forventede resultater. Også vil utført arbeid bli vurdert opp mot planlagt arbeid. Innledning Bakgrunnen for arbeidet med utviklingen av dette innholdshåndteringssystemet er en semesteroppgave i faget Huin205, «Webprogrammering». Som oppgave har det blitt gitt som hovedmål å utvikle et innholdshåndteringssystem eller CMS, med bruk av PHP og XML. Det vil heretter refereres til innholdshåndteringssystem som CMS. Semesteroppgaven bygger på å bruke den kunnskapen man har tilegnet seg fra undervisning og øvinger gjennom semesteret i faget Huin 205. Dette systemet lagrer data i XML-filer, ettersom dette er et krav som stilles i oppgavebeskrivelsen. PHP brukes til å håndtere data og utføre den funksjonaliteten som trengs for å få de ulike delene av systemet til å kommunisere med hverandre. Kravspesifikasjon for dette systemet fremgår av oppgaveteksten. Målgruppen for denne rapporten er sensorer for oppgavebesvarelsen i Huin 205. Teori CMS Innholdssystemer for verdensveven er systemer som hjelper mennesker med oppgaver som innebærer å publisere innhold til en nettside, som f.eks. artikler og bilder. Et innholdssystem kan ha flere nivå for ulike brukertyper og for de ulike brukeres tilgangsnivåer. Med dette menes f.eks. at en uregistrert bruker i systemet ikke kan legge til nye innlegg i systemet. En bruker som har registrert seg i systemet kan legge inn et innlegg og laste opp bilder. Og en administrator kan redigere og vurdere om innleggene skal publiseres eller ikke. Dette avhenger av hvilke tilgangsnivåer som er definert for det enkelte CMS. 3

4 «Web content management systems are often used for storing, controlling, versioning, and publishing industry-specific documentation such as news articles, operators' manuals, technical manuals, sales guides, and marketing brochures.»(content Management System, Wikipedia.org). MVC Vi har valgt å benytte oss av MVC-prinsippet, såkalt Model View Controller. Ved å benytte seg av dette prinsippet kan man separere de ulike oppgavene i systemet, slik at det blir mer oversiktlig med tanke på programkode. Dette innebærer at forandringer i brukergrensesnittet (view) ikke vil påvirke databehandling, og at reorganisering av data ikke vil påvirke brukergrensesnittet. (Model View Controller, Wikipedia.org). View-delen tar seg av visning ved å bruke Smarty-objekter. Controllerdelen tar seg av prosedyrer for å behandle brukerinput, koble inn riktig view til riktig oppgave og å koble inn DAO for å legge inn og hente ut data fra filene hvor dataene er lagret. For eksempel henter Controlleren ut rett artikkel og rett visning for en artikkel når en bruker klikker på en lenke for å lese en artikkel. I Model-delen ligger «business-logikken». Det er her de domenespesifikke dataene ligger: «The domain-specific representation of the information that the application operates». (Model View Controller, Wikipedia.org). Alle objektene og deres funksjoner defineres i Model. I tillegg til disse tre delene kommer DAO, Data Access Object. Det er dette som tar seg av å lese fra filer hvor data er lagret og å oppdatere datalagringsfilene. Ved å skrive om koden kun i DAO-en, kan man endre lagringsformatet enkelt fra f.eks. XML til Mysql uten at det påvirker noen av de andre delene av MVC-en. SMARTY Smarty-systemet gjør at man kan separere PHP-delen av koden fra presentasjons-/designdelen. I templatene henter man ut det man skal ha fra Smarty-objekter og fletter dette inn i HTML-koden ved hjelp av krøllparanteser ( {} ): Smarty is a web template system written in PHP. Smarty separates PHP, as a business logic, from HTML, a presentation logic, and generates web content by the placement of special Smarty tags within a document (i.e. variable substitution). (http://en.wikipedia.org/wiki/smarty). Templatene trenger ikke å forholde seg til resten av CMS'et de mottar automatisk alt de trenger via Smarty-objektet. Dette muliggjør at man kan lage design for nettstedet uten å 4

5 tenke på programmering av PHP. Det forventes at målgruppen for denne rapporten har en viss kjennskap til de ulike «språk» som har blitt brukt for å lage denne rapporten, som PHP, XML og DOM. Det vil derfor ikke bli noen utdypende forklaring av disse i rapporten. Utførelse Referat av arbeid Forutsetninger, betingelser, utstyr Cms-et har blitt utviklet under heller enkle rammebetingelser. Som programvare har det blitt benyttet programmer som Macromedia Dreamweaver, Eclipse, Adobe Photoshop cs og OxygenXML Editor. Systemet og filene som bygger hele systemet har blitt lagret på Uib sin server Huin.uib.no. Det har ikke foreligget noen særskilte krav fra oppdragsgiver, altså i oppgavebeskrivelsen, om krav til eller definisjoner av hvilke programvare som skulle benyttes. Systemet har blitt utviklet ved hjelp av vanlige desktop pc-er både ved Uib og hjemme hos den enkelte student. Planlagt arbeid 1. Sette opp filstrukturen nødvendige mapper og filer for hele CMS-et. 2. Kode innholdet i de ulike filene. 3. Teste ut del-script. 4. Sette del-script sammen med filer for datalagring og resten av scriptene og teste ut hele funksjonaliteten. 5. Utforme nettsidenes design og layout. 6. Skrive systemdokumentasjon, rapport. Planlagte/Forventede resultater Ikke alle systemer kan måles i målbare verdier på om det virker slik det skal eller ikke. For å kunne teste at systemet som denne rapporten omhandler virker som det skal, må følgende oppgaver kunne utføres: En person uten kjennskap til systemet må kunne registrere seg med de nødvendige data. Den samme personen må så kunne logge seg inn med det brukernavn og passord han/hun 5

6 har oppgitt ved registrering. Personer som er logget inn skal kunne legge til en ny artikkel ved å museklikke på lenken som heter «legg til ny artikkel». Denne artikkelen skal så kunne lagres både som kladd eller kunne publiseres direkte slik at den kan sees på systemets forside. Personer som er logget inn skal kunne redigere artikler som er lagret i systemet. Dette skal gjelde både for artikler som har status som «kladd» og «publisert». Det skal gå an å redigere alle artikler så lenge en person er registrert. I samband med at en bruker legger inn en ny artikkel skal det være mulig å laste opp ett bilde til artikkelen. Bildet skal kunne sees fra systemets forside som en «thumbnail» og ved siden av artikkelen dersom man ser artikkelen i sin helhet. På forsiden skal det vises de to nyeste innlegg fra hver kategori til enhver tid. Dersom det ikke eksisterer noen innlegg i XML-filene, skal forsiden være tom. En artikkel som blir lagret med status «kladd» skal ikke vises på forsiden før den har blitt lagret som «publisert». Begrunnelsen for disse forventningene til systemet har sitt utspring i oppgaveteksten med krav. Testmetoder og verktøy For å teste systemet skikkelig vil det bli utført tester i ulike nettlesere. CMS-et må se likt ut i Firefox, Internet Explorer og Opera. Det godtas minimale ulikheter mht. farger, plassering av elementer og andre designmessige elementer. Det skal ikke forekomme store funksjonelle ulikheter i ulike nettlesere. En bruker skal kunne utføre de samme oppgaver uten å tenke på hvilken type nettleser som brukes. Gjennomført arbeid og oppnådde resultater Arbeidet med CMS-et startet med å klargjøre hva som ville være nødvendig av ulike filer og filtyper, som f.eks. hvor mange XML-filer som trengtes. Det ble også forsøkt å få en oversikt over hvilke funksjoner CMS-et trengte og hvilke ulike programmeringsspråk som behøvdes i hvilke filer for å ta seg av dataprosesseringen. Siden oppgavebeskrivelsen sa at det var et pluss å benytte seg av objekt-orientert programmering, valgte vi å benytte oss av MVC. Dette forklares nærmere i teoridelen over. 6

7 XML Informasjon av ulikt slag blir lagret i XML-filer i vårt system. Det eksisterer seks ulike XML-filer: en for brukerregistrering, en for kategorier og en for hver kategori sine artikler. Brukere.xml og Kategorier.xml ligger i en mappe kalt «storage». I denne mappen finnes en ny mappe som heter «artikler». I denne befinner XML-filene for selve artiklene seg. De ulike xml-filene har ulik struktur og oppbygning av elementer. Element- eller tagg-navnene er i stor grad selvforklarende. Derfor vil dette ikke bli gått detaljert inn på i rapporten. Hovedsaken er at dokumentene er velformede. De er også validert opp mot et skjema som er skrevet i Relax NG. Det har blitt tatt et valg om å la alle artikler bli lagret etter hverandre i en fil, for hver kategori, istedet for en ny fil for hver artikkel. Dette har blitt gjort fordi det gjorde det lettere å hente ut de to artiklene som sist blir lagt inn i filen for å vises på forsiden. Det ville også blitt uforholdsmessig mange filer til slutt. XML-parsing CMS-et henter ut informasjon fra XML-filene på to ulike måter. Det er blitt brukt både XSLT og PHP. En xml-fil trenger et stilark i f.eks. XSLT for å kunne tolkes av en nettleser som HTML. Uten dette vil XML-filen vises bare som en trestruktur av selve filen. Det er nettleseren som tolker XMLfilen ut fra hvordan den skal vises. Dette beskrives i XSLT-filen. I vårt system finnes det et XSLstilark, som brukes av XML-filene som inneholder artiklene i hver kategori. XSL-stilarket er igjen knyttet sammen med et CSS-stilark for å definere farger, plasseringer av elementer, som på resten av systemet. Det er verdt å komme med en merknad til bruken av XSLT. Det står som et krav i oppgaveteksten at man skal transformere XML med XSLT. Ettersom arbeidet har skredet fram har vi klart helt fint å presentere XML-filene ved å bruke PHP. Det største problemet som har oppstått er at vi bruker en ekstern tekst-editor, (nærmere beskrivelse følger) og denne formaterer tekst som bruker skriver inn, ved å legge til HTML-tagger på teksten. Disse taggene lagres ikke i XML-filene som '<' eller '>', men blir omformet til < og >. Dette blir gjort av PHP-script blant annet for å hindre at en «evil hacker» kan sende kode inn i systemet som kan ødelegge det. Problemet oppstår når det skal leses ut igjen fra XML-filen med XSLT. XSLT-prosessoren klarer da ikke å tolke symbolene som tagger, og skriver ut f.eks. < p> istedenfor å tolke det som HTML-kode. Det har derfor blitt avdekket at ved å la PHP og Smarty-templater skrive ut XML-filene, fungerer dette uten problemer. 7

8 PHP/MVC og DOM Under utforming av PHP-delen av systemet har det har blitt foretatt testing underveis for å bekrefte at koden man har skrevet er fungerende kode. Testing av del-script, som f.eks. loginfunksjonalitet, har blitt hyppig utført som en måte å finne ut om koden fungerer. Det har ikke blitt skrevet alle script ferdig, for så å teste de ut. Testing underveis er en viktig del for å finne ut om man er på riktig spor. Framgangsmåten for å utvikle det objekt-orienterte systemet har vært å først lage klasser for objekter med tilhørende funksjoner i Model-delen. Objektene opprettes så av DAO som leser inn informasjon fra XML-filer. Siden kan de ulike controllerene manipulere objektene ved hjelp av de ulike funksjoner som er definert for de ulike objekter. Til slutt sendes et resultat til View-delen, eller et templat. Det vil si at resultatet tilordnes et Smarty-objekt. En bruker vil så se en visning ut fra de valg brukeren foretar seg. Dette kan f.eks. være når en bruker skal legge til en ny artikkel, og får vist skjemaet for å legge inn ny artikkel. DOM står fordocument Object Model og er en språkuavhengig datastruktur for å manipulere XMLtrær. (Møller og Schwartzbach, 2006:286). PHP har støtte for DOM og er tilgjengelig i PHP sitt bibliotek. Det er DOM som benyttes for å hente ut de aktuelle elementer, attributter og verdier fra XML-filene. Denne informasjonen puttes så i de aktuelle objekter. Controllerene kan så benytte disse objektene til å presentere informasjonen. Det har altså blitt en bedre presentasjon av artiklene ved hjelp av DOM i samarbeid med PHP, framfor ved bruk av XSLT. FCK-Editor Det ble bestemt at en egen editor eller en liten tekstbehandler med muligheter for formatering av tekst, skulle benyttes. Dette er fordi brukere skal kunne formatere tekst når de legger inn/redigerer artikler. Ettersom tidsrammen for prosjektet tilsa det, kunne det ikke utvikles en editor på egenhånd. Derfor ble det implementert ekstern programvare. Valget falt på FCK-editor fordi den har den funksjonalitet og muligheter vi anser er nødvendig for tekstformatering. Den er lisensiert under GPL hvilket innebærer at vi står fritt til å benytte oss av produktet. (Se referanseliste for nærmere informasjon). Selve programkoden måtte tilpasses CMS-et, og justeringer har blitt foretatt for å få det til å fungere. I koden til editoren ligger det validering av brukerinput, slik at taggene som blir produsert av editoren ikke vil skade XML-filene. Det har derfor ikke vært nødvendig å validere brukerinputen som kommer fra editoren enda en gang i scriptene som tar imot denne inputen. 8

9 RSS CMS-et tilbyr en rss-strøm med de siste publisert artiklene. Det er benyttet vokabularet Dublin Core for dette. Det er bare brukt de elementer fra Dublin Core som er hensiktsmessig for dette CMS-et. Søkefunksjon Som det ble beskrevet i oppgaveteksten har CMS-et en søkefunksjon. Det er mulig å søke i søkefeltet i kontrollpanelet fra hvilken som helst side. Søkeordet vil få et resultat dersom ordet finnes i enten tittel, ingress eller selve teksten i en artikkel. Søkefunksjonen kan tilpasses ved å fjerne ett/flere av disse feltene, dersom det f.eks. skulle være ønskelig å bare søke i overskrifter. Dette er enkelt grunnet den objekt-orienterte tilnærmingen hvor man har alt tilgjengelig i artikkelobjektet. Design Det har blitt lagt vekt på å ha et rent design, med behagelige farger og få forstyrrende elementer. Til venstre på siden finnes et kontrollpanel, som vil ha flere valgmuligheter når en bruker logger seg inn. Det er ikke mulig å legge til eller redigere artikler når man ikke er innlogget. På forsiden skilles det mellom kategoriene med en ramme rundt hver kategori. I en studie er det funnet ut at det går raskere å lokalisere elementer med en ramme rundt enn med f.eks. fargekontrast: «(...) people took less time to locate items for information that was grouped using a border than when using color contrast» (Weller 2004, referert til av Preece et. al 2007:99). Rammer og plassering av ulike elementer, som div-er, er definert i filen main.css. En bruker kan navigere seg i systemet ved å klikke på «huset» øverst på siden for å komme «hjem», altså til forsiden. Ellers kan brukere lett navigere seg til de ulike kategorier ved å klikke på kategorinavnet på forsiden. Når man leser en hel artikkel, kan man gå tilbake til kategorivisning via en lenke nederst i artikkelen. Kontrollpanelet er alltid tilgjengelig til venstre slik at en bruker kan navigere seg til sider for å legge til og redigere artikler. Hovedresultat Ved testing i de ulike nettlesere som er nevnt viser det seg at funksjonaliteten for å registrere brukere og brukerinnlogging fungerer optimalt i alle tre nettlesere. Det fungerer også slik som det skal å legge til nye artikler, liste opp alle artikler som er lagret og å redigere artiklene. Forsiden til CMS-et viser de to nyeste innleggene fra hver kategori. Når det gjelder opplasting av bilde til artikler viser det seg at dette fungerer bra i Firefox og Opera, men i Internet Explorer fungerer det ikke. 9

10 Nettleser Registrering Innlogging Ny artikkel Rediger art. Bildeoppla sting Forside Firefox ok ok ok ok ok ok ok IE 7 ok ok ok ok feil ok ok Opera 9 ok ok ok ok ok ok ok RSS Vurdering og konklusjon Det generelle resultatet for hele systemet stemmer bra med det som var forventet at systemet skulle utføre. CMS-et er i stand til å utføre de oppgaver som var forventet at det skulle gjøre. Det er enkelte detaljer som ikke fungerer slik som var forventet. Dette skyldes først og fremst at ulike nettlesere har ulike standarder. Et eksempel er at bildeopplasting fungerer i Firefox og Opera, mens i IE fungerer det ikke. Hva som gjør dette er vanskelig å si, siden det jo fungerer i noen nettlesere. Vi har heller ikke egen thumbnail-generator for bilder, men skalerer ned bildestørrelsen ved hjelp av css. Vi har valgt å bruke DOM framfor SAX, fordi DOM er bedre i applikasjoner hvor dokumenter skal aksesseres ofte og usekvensielt: «(...) the DOM is likely to be best suited for applications where the document must be accessed repeatedly or out of sequence order.»(document Object Model, Wikipedia.org). Dersom vi hadde hatt veldig store filer med data, kunne SAX vært et bedre alternativ, fordi SAX ikke lagrer hele dokumentet i minnet slik DOM gjør, og dermed ville systemet blitt raskere. Resultatet ble ikke som forventet med å bruke XSLT for å vise XML. Vi har derfor laget to ulike lenker for hver artikkel på forsiden, som gjør at man kan se artikkelen både generert av PHP og av XSLT. Det kan konkluderes med at Smarty fungerer bedre enn XSLT i en MVCsammenheng. Arbeidet har blitt utført stort sett etter planen, men ikke i en så konkret rekkefølge som i planen. Blant annet har det blitt fokusert mer på designutforming fortløpende i sammenheng med utforming av funksjonalitet. Dette har blitt gjort fordi ved å visualisere i grensesnittet hva som trengs av knapper, lenker o.l., blir det lettere å vite hvilken funksjonalitet som må ligge bakom. Tatt i betraktning våres kompetansenivå og tidsrammen for oppgaven kan det konkluderes med at reusltatet er tilfredsstillende. En referanse til tabellen i avsnittet med hovedresultatet kan underbygge denne påstanden. 10

11 Referanseliste Preece, Jenny og Rogers, Yvonne og Sharp, Helen (2007), Interaction design: Beyond humancomputer interaction. Chichester, Wiley. Møller, Anders og Schwartzbach, Michael (2006), An introduction to XML and Web Technologies. Addison Wesley, Essex. Content Management System, (sist oppdatert 17/11-07), Wikipedia.org [online], Tilgjengelig: [sitert 17/11/07] Smarty, (sist oppdatert 20/10-07), Wikipedia.org [online], Tilgjengelig: [sitert 17/11-07] Document Object Model, (sist oppdatert 07/11-07), Wikipedia.org [online], Tilgjengelig: 17/11-07] FCK-editor, [online], Tilgjengelig: GNU General Public License, [online], Tilgjengelig: Lisensteksten i sin helhet, [online], Tilgjengelig: Vedlegg: 1. Loggbok 11

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !" # $% $&"!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur

Li-Bjørk A/S på Web ! # $% $&!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur !" # $% $&"!' Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering Prosjektrapport 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 0 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG BRUKSOMRÅDE...2 2 LOVER OG AVTALER...3 2.1 SAMARBEIDSAVTALE...3

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi

Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi Dokument 4 - Vedlegg Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Institutt for informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, Innholdsfortegnelse Vedlegg

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

Mobile verktøy for distribuert argumentasjon

Mobile verktøy for distribuert argumentasjon Mobile verktøy for distribuert argumentasjon En sammenlignende studie Audun Sørheim Masteroppgave ved Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen 13. August, 2012 Contents 1. Introduksjon...

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer