Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter"

Transkript

1 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis

2 FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel for å påvirke aktørene i markedet. Veilederen er til hjelp for deg som skal følge opp at krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter for tjenester og bygge- og anleggsarbeider blir etterfulgt. Den bygger på beste praksis i bransjene bygg og anlegg samt renhold, men kan også brukes ved anskaffelser i andre bransjer som faller inn under forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Veilederen er laget på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og er ett av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Difi vil takke: Arbeidstilsynet, Asker kommune, Boligbygg Oslo KF, Bærum kommune, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Forskningsstiftelsen Fafo, Forsvarsbygg, Implenia Norge AS, ISS Facility Services AS, Jernbaneverket, Kommunesektorens organisasjon (KS), Landsorganisasjonen i Norge (LO), NAV, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Omsorgsbygg Oslo KF, Oppegård kommune, Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo Lufthavn, Ski kommune, Spekter, Statens vegvesen, Statsbygg, Tronrud GRUPPEN AS, Undervisningsbygg Oslo KF, Utlendingsnemnda, Veidekke Entreprenører, Virke og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). INNHOLD 4 Introduksjon 4 Beste praksis 5 Hvorfor jobbe mot sosial dumping 5 Minimumskrav 6 Kontraktsoppfølging 8 Kontraktsinngåelse 10 Rutiner og ansvar 12 Egenrapportering 14 Risikovurdering 16 Dokumentasjonsgjennomgang 18 Stedlig kontroll 20 Tiltak og sanksjoner 22 Rapport etter kontroll 2 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 3

3 INTRODUKSJON Avklare behov og forberede anskaffelse Byggenæringens landsforening (BNL) har utarbeidet veileder for valg av seriøse leverandører spesielt rettet mot næringslivet. Målsettingen er at byggenæringen gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene. BNLs veileder finner du på I STORTINGSMELDING 29 ( ) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv slår myndighetene fast at det er sosial dumping når utenlandske arbeidstakere blir utsatt for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, blant annet regler om arbeidstid og krav til bostandard, og/eller når de blir tilbudt lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave, sammenlignet med det norske arbeidstakere normalt tjener, eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder. I anskaffelsessammenheng kan du bidra til å bekjempe sosial dumping blant annet ved å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår og ved å følge opp at leverandører og underleverandører etterlever kravene i kontraktsperioden. Difi anbefaler at anskaffelsesprosessen gjennomføres i tre faser: Konkurransegjennomføring Mange opplever at kontraktsoppfølgingsfasen er utfordrende. Formålet med denne veilederen er å hjelpe deg videre i arbeidet med kontraktsoppfølging av krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter i praksis. I Difis veileder «Ta ansvar motvirk sosial dumping i anskaffelser» og på Difis nettsider kan du finne mer veiledning som vil hjelpe deg å gjennomføre gode offentlige anskaffelser med hensyn til lovpålagte krav om lønns- og arbeidsvilkår. Beste praksis Flere offentlige oppdragsgivere gjennomfører systematisk og god kontraktsoppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Noen av disse virksomhetene har utviklet gode verktøy og maler for sitt arbeid. Difi har samlet inn en rekke virksomhetsinterne dokumenter og utviklet generell veiledning og verktøy basert på det som anses som beste praksis per i dag. Veiledningen er utformet som en sjekkliste med ulike nivåer: skal, bør og kan. Det som skal gjøres er lovpålagte krav, og er derfor et absolutt minimum for oppfølgingsarbeidet. For å styrke vernet mot sosial dumping ytterligere, har Difi kommet med noen anbefalinger til hva virksomheten din bør gjøre i tillegg til de lovpålagte kravene. Videre har vi tatt med noen forslag som kan følges av avanserte brukere og/eller ved særlig høy risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Du finner mer informasjon, verktøy og eksempler på temasidene Kontraktsoppfølging Hvorfor motvirke sosial dumping Offentlige oppdragsgivere har et særskilt ansvar for å motvirke sosial dumping. Selv om lønns- og arbeidsvilkår primært er arbeidsgivers ansvar, er offentlige oppdragsgivere pålagt å kontrollere etterlevelse av kravene i praksis i forbindelse med sine kontrakter. Sosial dumping har store sosiale og økonomiske konsekvenser, også utover de personer som er direkte berørt. Jo mer utbredt sosial dumping blir i en bransje, desto vanskeligere blir det å opprettholde de rettighetene som er bygget opp over tid i arbeidslivet. Når useriøse leverandører vinner anbud basert på uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, blir det et hinder for konkurranse på like vilkår. Seriøse leverandører kan på sikt bli presset ut av markedet. Arbeidstilsynets erfaringer tilsier at der det forekommer sosial dumping, avdekkes det ofte kriminelle forhold. Det er også en betydelig omdømmerisiko å samarbeide med leverandører som bryter regelverket. Det offentlige må gjennom sine anskaffelser gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. REGJERINGENS STRATEGI MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Minimumskrav Regelverket krever at offentlige oppdragsgivere skal: I kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften. Det er tilstrekkelig å legge ved kontrakten som inneholder krav til lønns- og arbeidsvilkår, men Difi anbefaler at du i tillegg opplyser om dette under «Spesielle kontraktsvilkår» i Doffin/TED. I kontrakten stille krav om at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrift og/eller landsomfattende tariffavtale for vedkommende bransje stille krav om at leverandøren og underleverandører på forespørsel dokumenterer at kravene blir oppfylt bestemme sanksjoner som er egnet til å påvirke leverandøren og underleverandører til å oppfylle vilkårene I kontraktsoppfølgingen for anskaffelser innen allmenngjorte 1 områder etablere skriftlige systemer og rutiner gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografisk område mv. overholde lovbestemt taushetsplikt og verne om personopplysninger og annen sensitiv informasjon dokumentere prosessen i henhold til gjeldende regelverk, herunder forvaltningsloven og arkivloven. 1 Oppdatert oversikt over allmenngjorte tariffavtaler finner du på 4 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 5

4 KONTRAKTSOPPFØLGING Kontraktsinngåelse Rutiner og ansvar Høy risiko Ingen avvik Dokumentasjonsgjennomgang og stedligkontroll (revisjon bør vurderes) Avvik Egenrapportering Risikovurdering Tiltak og sanksjoner Tiltak etterlevd og dokumentert Kontroll avsluttes Rapport etter kontroll Middels risiko Dokumentasjonsgjennomgang og/ eller stedlig kontroll Avvik Ingen avvik Start/slutt Prosess Beslutning Lav risiko Arkiv (erfaringsdatabase) Bør gjøres Bør vurderes 6 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 7

5 KONTRAKTSINNGÅELSE EN VIKTIG FORUTSETNING for vellykket arbeid med oppfølging av lønnsog arbeidsvilkår er å kontraktsfeste hvilke krav som stilles og hvilke sanksjoner som er aktuelle ved brudd på kravene hos leverandør og underleverandører. Kontraktsfeste at leverandøren og eventuelle underleverandører skal følge krav til lønnsog arbeidsvilkår i henhold til gjeldende forskrift Kontraktsfeste at leverandøren og eventuelle underleverandører må dokumentere at kravene er oppfylt dersom oppdragsgiver ber om dette Kontraktsfeste hensiktsmessige sanksjoner dersom leverandøren og underleverandøren(e) ikke følger bestemmelsene. Sanksjonene skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle vilkårene. Difis anbefalte standard kontraktskrav for lønns- og arbeidsvilkår Kontraktsfeste at leverandøren skal sende oppdragsgiver et utfylt egenrapporteringsskjema om lønns- og arbeidsvilkår senest 1 måned etter kontraktsinngåelse VIRKSOMHETEN KAN: Kontraktsfeste sanksjoner dersom leverandøren bruker urimelig lang tid på innsending av etterspurt dokumentasjon Kontraktsfeste krav om at alle arbeidstakere skal synlig bære gyldig ID-kort der regelverket krever det (lovpålagt for arbeidstakere innen bygg, anlegg og renhold) Kontraktsfeste krav om forhåndsinnmelding/forhåndsgodkjenning av underleverandører Spesielt aktuelt for bygg og anlegg: Kontraktsfeste en begrensning i antall ledd med underleverandører 8 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 9

6 RUTINER OG ANSVAR DET OVERORDNEDE ANSVARET for arbeidet mot sosial dumping i offentlige kontrakter ligger hos ledelsen i virksomheten og bør omtales i relevante strategidokumenter. Difi anbefaler i tillegg å innarbeide kravene til lønns- og arbeidsvilkår i sentrale rutinedokumenter, som håndbøker og sjekklister. Den ansvarlige for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår kan for eksempel være innkjøpsleder, kontraktsansvarlig, prosjektleder, renholdsleder, eiendomssjef eller koordinator for utførelse av byggeprosjekt. Det kan også være hensiktsmessig å involvere en eller flere personer fra HR/personalavdelingen som kan være en ressurs ved innhenting og tolkning av dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår samt eventuelle arbeidsrettslige forhold. Innarbeid kravene til lønns- og arbeidsvilkår i sentrale rutinedokumenter, som håndbøker og sjekklister. For anskaffelser innen allmenngjorte områder etablere skriftlige systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig følge opp at kravene i allmenngjøringsforskriftene etterleves For alle anskaffelser omfattet av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår etablere skriftlige systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig følge opp at kravene i forskriften etterleves Dokumentere hvem som har ansvar for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår i kontrakten. Dette kan for eksempel gjøres i kontraktstrategien Sørge for at den med ansvaret for oppfølging av leverandøren har nødvendige ressurser og kompetanse VIRKSOMHETEN KAN: Omtale målsettingene for arbeidet mot sosial dumping i relevante strategidokumenter Definere mål og måleparametre for arbeidet mot sosial dumping og måle resultatene årlig Rapportere måloppnåelsen for oppfølgingsarbeidet i årsmeldingen Sørge for at ledelsen får rapporter for gjennomførte kontroller Drøfte i ledermøtene status for arbeidet mot sosial dumping TIPS Oppdatert oversikt over allmenngjorte tariffavtaler finner du på 10 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 11

7 EGENRAPPORTERING DIFI ANBEFALER at oppdragsgiver krever egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår fra leverandøren innen den frist som er satt i kontrakten (anbefalt frist er senest 1 måned etter kontraktsignering). Å varsle om kravet om egenrapportering allerede ved utlysning av konkurranse kan i seg selv virke forebyggende mot brudd på lønns- og arbeidsvilkår i kontraktsperioden. Det krever imidlertid at du som oppdragsgiver bruker svarene fra leverandør aktivt ved vurdering av risiko i kontrakten og som grunnlag for dialog med leverandøren. I motsatt fall vil egenrapportering oppfattes som en byrde og en tidstyv. Det er derfor viktig å planlegge hvordan informasjonen skal håndteres og sette av nødvendige ressurser til arbeidet. Svarene fra leverandøren vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Innhenting og vurdering av svarene i egenrapporteringsskjemaet vil også kunne regnes som oppfyllelse av kravet om nødvendig kontroll. I tillegg kan begrenset dokumentasjonsgjennomgang foretas for å verifisere innholdet i egenrapporteringen. Mer om risikovurdering og nødvendig kontroll kan du lese under «Risikovurdering». Gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønnsog arbeidsvilkår overholdes Dokumentere prosessen ved å arkivere utfylt egenrapporteringsskjema i tilknytning til kontrakten Kontraktsfeste at leverandøren skal fylle ut egenrapporteringsskjema om lønns- og arbeidsvilkår (anbefalt frist: senest 1 måned etter kontraktsignering) Benytte svar fra leverandøren som grunnlag for risikovurdering VIRKSOMHETEN KAN: Kontraktsfeste sanksjoner dersom leverandøren ikke leverer egenrapporteringsskjema innen fastsatt frist Innhenting og vurdering av svarene i egenrapporteringsskjemaet vil også kunne regnes som oppfyllelse av kravet om nødvendig kontroll. Difis mal for egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår 12 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 13

8 RISIKOVURDERING OPPDRAGSGIVER SKAL GJENNOMFØRE nødvendig kontroll av at krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter etterleves. 2 Egenrapportering med påfølgende risikovurdering kan i mange tilfeller være en hensiktsmessig kontroll med at kontraktsvilkårene oppfylles i kontraktsperioden. Det gjelder særlig: Kontrakter med lav risiko for sosial dumping Kontrakter hvor det foreligger dokumenterte gode erfaringer med leverandøren og underleverandøren(e) Når svarene på egenrapporteringen er utfyllende og troverdige Selv om risikoen vurderes som lav betyr det ikke at det ikke kan skje brudd på lønns- og arbeidsvilkår, men det handler om å prioritere ressursene på oppfølging av kontrakter der risikoen er størst. Hva nødvendig kontroll innebærer vil måtte bero på en konkret vurdering. For eksempel vil det ikke nødvendigvis være samme behov for kontroll der hvor det inngås nye avtaler med leverandører som oppdragsgiver har samarbeidet med tidligere og som oppdragsgiver kjenner som seriøse og lovlydige virksomheter. Ved inngåelse av kontrakter med nye leverandører, vil det kunne være behov for mer omfattende dokumentasjon og kontroll. Kontrollen kan foretas i form av stikkprøver dersom leverandøren og underleverandører viser seg å være seriøse. For å ha en formening om hvilke kontrakter og hvilke forhold ved kontrakten som skal kontrolleres grundigere, bør virksomheten gjennomføre en risikovurdering ved kontraktsinngåelse. Det kan også foretas risikovurderinger jevnlig i kontraktsperioden. Risikovurderingen gjennomføres ved at de ansvarlige, for eksempel saksbehandlere, ledere og kontraktsforvaltere, møtes for å drøfte risikomomentene i kontrakten. Resultatet av risikovurderingen vil gi en indikasjon på hvorvidt det er behov for å gå videre til mer omfattende kontroll (eskalering). Selv ved lav risiko anbefaler Difi at virksomheten tar stikkprøver (se «Dokumentasjonsgjennomgang»). Gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønnsog arbeidsvilkår overholdes Dokumentere prosessen ved å arkivere konklusjonene fra risikovurderingen i tilknytning til kontrakten Gjennomføre risikovurdering med jevne mellomrom, for eksempel en gang i året i forbindelse med ordinær oppfølging av leverandør Foreta en ny risikovurdering ved signaler om potensielle brudd (for eksempel negativ omtale i media, pålegg fra Arbeidstilsynet, endring i firmanavn/ organisasjonsnummer) Vurdere å ta stikkprøver i kontraktsperioden selv om risikoen viser seg å være lav og kontrollen avsluttes (dokumentasjonsgjennomgang eller stedlig kontroll bør vurderes) Prioriter ressursene på oppfølging av kontrakter der risikoen er størst. Difis mal for risikovurdering vedrørende lønns- og arbeidsvilkår VIRKSOMHETEN KAN: Følge opp risikovurderingen med grundigere kontroll ved middels til høy risiko for brudd (dokumentasjonsgjennomgang og/eller stedlig kontroll bør vurderes) no/hvordan-stille-og-folge- 2 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår, 7 14 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 15

9 DOKUMENTASJONS- GJENNOMGANG FOR GRUNDIGERE KONTROLL etter egenrapportering kan virksomheten gjennomføre dokumentasjonsgjennomgang. Difis anbefalte standard kontraktsvilkår gir deg adgang til å foreta dokumentasjonsgjennomgang for å kontrollere etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig å vurdere hva slags dokumentasjon som er hensiktsmessig å hente inn. Dette gjelder særlig arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper for arbeidstakere som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Det kan være hensiktsmessig å innhente dokumentasjonen i to omganger: 1. leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører; oppdatert liste over gjeldende landsomfattende og allmenngjorte tariffavtaler; lønnsrammer for stillingskategoriene/stillingskodene og satser/ tillegg for skift, turnus, overtid og ulempe; 2. arbeidsavtaler; timelister; lønnslipper; dekning av utgifter til reise, kost og losji Det er mulig å hente inn mer informasjon, men husk at en del dokumentasjon inneholder personopplysninger som vil kunne kreve samtykke fra arbeidstakerne. Kravene til behandling i personopplysningsloven vil da gjelde. Difi anbefaler derfor at du basert på risikovurderingen bestemmer hvilken informasjon som er nødvendig å få fra leverandør og legger en plan for hvordan den skal behandles. Det er også mulig å kontrollere dokumentasjon ved stedlig kontroll. Gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønnsog arbeidsvilkår overholdes Sørge for at taushetsplikten overholdes ved innhenting av dokumentasjon og at personopplysninger og annen sensitiv informasjon behandles på en lovlig og forsvarlig måte Prioritere forhold som skal kontrolleres på bakgrunn av gjennomført risikovurdering Innhente relevant dokumentasjon og kontrollere forhold på bakgrunn av gjennomført risikovurdering Innhente gjeldende landsomfattende tariffbestemmelser Presentere observasjonene skriftlig for leverandøren, slik at leverandøren har mulighet til å kommentere observasjonene, gi tilleggsinformasjon eller oppklare misforståelser (kontradiksjon) Difis mal for dokumentasjonsgjennomgang av lønns- og arbeidsvilkår Difi anbefaler at du basert på risikovurderingen bestemmer hvilken informasjon som er nødvendig å få fra leverandør og legger en plan for hvordan den skal behandles. 16 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 17

10 STEDLIG KONTROLL DIFIS ANBEFALTE standard kontraktskrav for lønns- og arbeidsvilkår gir deg adgang til å foreta anmeldte eller uanmeldte stedlige kontroller hos leverandør/ underleverandør, og ved lokasjon der tjenesten utføres. En slik kontroll kan inkludere tilgang til lønns- og personalsystemer. Ved bruk av andre kontraktsbestemmelser enn Difis, må adgangen til å foreta stedlig kontroll og rett til innsyn i interne systemer inntas spesifikt i kontrakten. Fremgangsmåten vil variere avhengig av om kontrollen er anmeldt eller uanmeldt. Ved forhåndsanmeldte kontroller, ta kontakt med leverandøren i forkant og informerer om gangen i kontrollen. Det kan være hensiktsmessig å gi leverandøren beskjed om en anmeldt kontroll kort tid i forveien, for eksempel 3 7 dager. Gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønnsog arbeidsvilkår overholdes Sørge for at taushetsplikten overholdes ved håndtering av dokumentasjon og at personopplysninger og annen sensitiv informasjon behandles på en lovlig og forsvarlig måte Vurdere om kontrollen skal være anmeldt eller uanmeldt Prioritere forhold som skal kontrolleres på bakgrunn av gjennomført risikovurdering Utføre kontroll hos leverandør/ underleverandør Presentere observasjonene i et avslutningsmøte med leverandøren eller et dokument, slik at leverandøren har mulighet til å kommentere observasjonene, gi tilleggsinformasjon eller oppklare misforståelser (kontradiksjon) VIRKSOMHETEN KAN: Utføre kontroll ved lokasjonen hvor tjenesten utføres, i henhold til en sjekkliste utarbeidet basert på risikovurderingen Vurdere å gjennomføre en uanmeldt stedlig kontroll utenom normal arbeidstid. Mulighetene for å avdekke brudd er større da Vurdere å bruke en uavhengig tredjepart til å utføre kontrollen. Som oppdragsgiver har du ansvar for oppfølgingen og skal definere hva som kontrolleres Kontrollere ID-kort på arbeidsplassen der det er krav om det Offentlige virksomheter skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Mer veiledning om stedlig kontroll finner du på: 18 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 19

11 TILTAK OG SANKSJONER HVIS DET AVDEKKES BRUDD på krav til lønns- og arbeidsvilkår, bør oppdragsgiver iverksette tiltak, samt vurdere eventuelle sanksjoner. Tiltak og sanksjoner skal iverksettes ut fra bruddets alvorlighetsgrad og omfang. Mulige sanksjoner er retting, dagbøter, tilbakeholdelse av kontraktssum, og heving. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at det inntas bestemmelser om sanksjoner i kontrakten (se «Kontraktsinngåelse»). Vurdere avvik og brudd med tanke på alvorlighet og iverksette nødvendige tiltak og sanksjoner Varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold relatert til arbeidsmiljø Ha skriftlig kommunikasjon med leverandøren/underleverandøren Be om leverandørens kommentar til eventuelle funn (kontradiksjon) Gi leverandøren en rimelig frist for å rette forholdene og dokumentere at retting er gjennomført Vurdere å bruke juridisk kompetanse ved tvil om hvilke tiltak som er riktig VIRKSOMHETEN KAN: Be leverandøren om forpliktende handlingsplan for retting av avvik som tar noe tid Tiltak og sanksjoner skal iverksettes ut fra bruddets alvorlighetsgrad og omfang. TIPS Arbeidstilsynet bør varsles om kritikkverdige forhold relatert til arbeidsmiljø: https://tips.arbeidstilsynet.no 20 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 21

12 RAPPORT ETTER KONTROLL EN GJENNOMFØRT KONTROLL av lønns- og arbeidsvilkår skal dokumenteres i henhold til relevante regelverk, spesielt forvaltningsloven og arkivloven. Difi anbefaler å lage et notat eller en rapport etter utført kontroll. Sammen med en skriftlig risikovurdering vil dette dokumentet vise at du har ivaretatt virksomhetens plikt til å gjennomføre nødvendig kontroll i hht. regelverkets krav. Videre vil rapporten ligge til grunn for fremtidige kontroller, både innenfor samme kontrakt og som en erfaring som kan benyttes ved oppfølging av andre kontrakter. Rapporten kan legges frem for ledelsen og bidra til ledelsesforankring Rapporten bør inneholde informasjon om hva som ble kontrollert, hvilken dokumentasjon som ble innhentet, eventuelle funn, hvilke krav som ble satt og hvilke frister som ble gitt Eventuelle brev, møtereferat, epost i forbindelse med saken bør ligge som vedlegg til rapporten Rapporten skal arkiveres i tilknytning til kontrakten Den gjennomførte kontrollen vil danne grunnlag for en eventuell ny kontroll på et senere tidspunkt. Dersom det konstateres brudd på krav i regelverket og i kontrakten, vil det være naturlig å vurdere en eventuell utvidet kontroll med eller uten ny egenrapportering fra leverandør Dokumentere prosessen ved å arkivere rapport etter utført kontroll i tilknytning til kontrakten Ha all relevant skriftlig kommunikasjon som vedlegg til rapporten Sende ferdig rapport oppover i systemet (ledelsesforankring) Benytte rapporten som en kilde i fremtidige risikovurderinger Benytte rapporten til å vurdere ressursbruk for oppfølging fremover Vurdere en ny kontroll med eller uten ny egenrapportering fra leverandør for å verifisere forholdene som ble rettet og eventuelt kontrollere andre forhold Difis mal for rapport etter kontroll 22 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 23

13

Samfunnsansvar hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? 20.01.2016. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver og prosjektleder

Samfunnsansvar hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? 20.01.2016. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver og prosjektleder Samfunnsansvar hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? 20.01.2016 Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver og prosjektleder Sosial dumping Tema for innlegget i dag er oppfølging av lønns-

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Arbeidstilsynet gitt ansvar for å føre tilsyn med forskriften

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Beatrice Dankertsen Hennyng Fagansvarlig anskaffelser

Beatrice Dankertsen Hennyng Fagansvarlig anskaffelser Arbeidslivskriminalitet Sosial dumping Antikorrupsjon Samfunnsansvar Beatrice Dankertsen Hennyng Fagansvarlig anskaffelser Agenda OBY og markedet vi operer i Regelverket - bakteppet Hvilke krav stiller

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår Krav til entreprenører og leverandører Kontakt oss Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet. For nærmere informasjon besøk våre nettsider eller ring vårt landsdekkende

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 25.03.201 1 5

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 25.03.201 1 5 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 2.03.201 1 Erfaringer fra s tilsyn mot sosial dumping i offentlige anskaffelser Difi 2.03.2014 Ørnulf Halmrast Oslo Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige

Detaljer

KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene. Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene

KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene. Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Arbeidslivskriminalitet http://www.aftenbladet.no/tv/#!/video/11710 /slik-finansieres-svart-arbeid

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4672 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 23/12 BYGGHERREFORSKRIFTEN Innstilling til:

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker Meld. St.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000335-19 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER VI VIL GJØRE DET ENKLERE FOR KOMMUNER Å BEKJEMPE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015 2016) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Vedtatt av kommunestyret 10.02.2016 sak 017/16

Strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Vedtatt av kommunestyret 10.02.2016 sak 017/16 Strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping Vedtatt av kommunestyret 10.02.2016 sak 017/16 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING............... 3 2. HVORFOR MOTVIRKE ARB EIDSLIVSKRIMINALITET OG

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

[2013] Informasjons- og påseplikter i offentlige kontrakter et forsøk på klargjøring av overlappende regelverk.

[2013] Informasjons- og påseplikter i offentlige kontrakter et forsøk på klargjøring av overlappende regelverk. Page 1 of 10 [2013] Informasjons- og påseplikter i offentlige kontrakter et forsøk på klargjøring av overlappende regelverk. Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Tidsskrift for Forretningsjus

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier ATL 10. oktober 2007 1 s mål og overordnede strategier 2.1 Overordnet mål for arbeidsmiljøet i Norge Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015 Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 Hvordan unngå sosial dumping hvordan styrke vernet? Sosial dumping? NULLTOLERANSE! Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Definisjon sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 Oslo kommune Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124 Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 ENDRINGER I OSLO KOMMUNES STANDARDKONTRAKTER FOR Å MOTVIRKE OG BEKJEMPE SOSIAL

Detaljer

Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN

Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN Januar 2015 INNHOLD 2 Sentrale begreper...04 Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten...06 Solidaransvar...08 Informasjonsplikt...10 Påseplikt...11 Innsynsrett...12

Detaljer

Sosial dumping og offentlige anskaffelser

Sosial dumping og offentlige anskaffelser Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Sosial dumping og offentlige anskaffelser Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 29. oktober 2014, Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Veileder for valg av seriøse bedrifter

Veileder for valg av seriøse bedrifter Veileder for valg av seriøse bedrifter Audun Brandt Lågøyr Byggenæringens Landsforening Grønn galla 2015 Samspill for løse utfordringene! Bedriftene må forebygge at useriøse og kriminelle kommer inn i

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv!

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv! ARBEIDSTILSYNET 2014 - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport På jobb for et godt arbeidsliv! I 2014 har flere arbeidstakere har fått tryggere tilsettingsforhold og mange virksomheter har blitt bedre

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser

Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser 1 Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser Alle vinner på seriøs drift! Fellesforbundet har i sitt arbeid for et seriøst arbeidsliv sett med økende bekymring

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

SVV juridisk og anskaffelsesseksjonen ved seniorrådgiver Martin Søfteland

SVV juridisk og anskaffelsesseksjonen ved seniorrådgiver Martin Søfteland Sosial dumping Bransjemøte 2015 Hva gjør SVV og hva forventer vi at bransjen selv gjør? SVV juridisk og anskaffelsesseksjonen ved seniorrådgiver Martin Søfteland Sosialt ansvar eller proteksjonisme? «Først

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

INDUSTRIJURISTSEMINARET 2007

INDUSTRIJURISTSEMINARET 2007 INDUSTRIJURISTSEMINARET 2007 AKTUELLE TEMA INNENFOR ARBEIDSRETTEN Advokat Nina Melsom, NHO OVERSIKT OVER TEMA SOM BLIR BEHANDLET: Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven (fra 1. januar 2007) Forslaget

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Hovedspørsmål i evalueringen Hvordan har tiltakene blitt gjennomført og fulgt opp? I hvilken grad

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Norsk Standard NS 8400 1. utgave september 2005 ICS 91.010.20 Språk: Norsk Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Procurement rules for building and civil engineering works by

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013 Slik gjør vi det erfaring fra en enkeltanskaffelse Hans Hagby Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen T2 prosjektet Oslo Lufthavn Gardermoen PROSJEKTOMFANG Ny pir nord Utv. sentralbygget Omb.

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015

SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015 SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015 Seriøsitet og nye kontraktkrav informasjonsskriv fra Statsbygg 16.9.2015 Som et tiltak i satsingen på seriøsitet

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Hvorfor skal standardkontrakter brukes og hvilke standardkontrakter finnes?

Hvorfor skal standardkontrakter brukes og hvilke standardkontrakter finnes? Hvorfor skal standardkontrakter brukes og hvilke standardkontrakter finnes? Regelverkshierarkiet Funksjonsbaserte dokumenter: Overordnede, fastsettes av Stortinget (lover) eller myndigheter. Normerte dokumenter:

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Kulturforskjeller og utfordringer. Forsvinner de useriøse? Stein Bjørndal. Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet 1 Regional organisering Direktoratet

Detaljer

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Vår rolle AID utredet muligheten for å innføre et solidaransvar der oppdragsgiver hefter direkte for

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

MEF - Anleggsdagene 2014 Håndbok 066 Oppdatert kontraktsmal

MEF - Anleggsdagene 2014 Håndbok 066 Oppdatert kontraktsmal MEF - Anleggsdagene 2014 Håndbok 066 Oppdatert kontraktsmal Foto: Statens vegvesen Disposisjon Ulykkesutvikling i entreprisedriften Tiltak mot alvorlige arbeidsulykker Innskjerpinger om HMS Tiltak mot

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Tiltak for å motvirke brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med Bergen kommune.

Tiltak for å motvirke brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med Bergen kommune. Byrådssak 1402 /14 Tiltak for å motvirke brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med Bergen kommune. BJOL ESARK-1709-201429320-1 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes anskaffelsesstrategi

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Dato: 16. september 2010 Byrådssak 1344/10 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter BJOL SARK-03-201001731-18 Hva saken gjelder:

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer