MULTICONSULTS VERDIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICONSULTS VERDIER"

Transkript

1 MULTICONSULTS VERDIER

2 Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir nødt til å respondere på forandringer vi ser i samfunnet generelt og markedet spesielt. Det betyr at vi må innstille oss på en kontinuerlig forandringsprosess som igjen byr på store utfordringer for oss som medarbeidere i MULTICONSULT og til organisering og ledelse av selskapet. Organisasjonen vår er også i ferd med å bli større, og mer sammensatt. I en slik organisasjon skal vi fungere godt sammen både faglig og menneskelig. Et felles verdigrunnlag vil kunne skape større nærhet mellom mennesker. Det er mitt håp at denne nærhet skal forsterkes i MULTICONSULT i årene som kommer. Viljen til å skape og utvikle fellesskapet, og utnytte hverandres kompetanse, vil være avgjørende for konsernets utvikling og styrke mulighetene for å lykkes. Vi har vært gjennom en lang prosess for å formulere verdiene, og alle er blitt invitert til å si noe om hvilke verdier vi ønsker skal prege MULTICONSULT i framtiden. Jeg håper at dere vil gjenkjenne verdiene dere selv har besvart på verdikortene. Disse verdiene er krevende og hører nok mer hjemme i en drømmesituasjon. Det blir vår felles utfordring å gjøre drømmene mest mulig til virkelighet. La oss ta verdigrunnlaget vi sammen har formulert på alvor. Det betyr at vi må arbeide med det i vårt daglige virke, og i de prosessene vi arbeider med i organisasjonen. Vi må arbeide med dem på alle nivåer, så vel i styret som i den enkelte avdeling. Nettopp gjennom et slikt arbeid skapes både en synlig og en usynlig samhørighet tvers gjennom bedriften. Og det er nettopp det som er målet. Med hilsen Håkon Sannum Adm. dir.

3 Innledning Det er troen på verdier som drivkraft som gjør det viktig å nedfelle MULTICONSULTs verdigrunnlag i et eget dokument. Ved stadig å fokusere på våre verdier, blir vi tvunget til av og til å stoppe opp, tenke oss om og til å ta standpunkt. Vi vil bli utfordret på avstanden mellom liv og lære. Det kan være en brysom prosess, men samtidig nyttig og verdifull. Grunnlaget for vårt verdigrunnlag er et humanistisk menneskesyn. Sentralt i dette står menneskets egenverdi og ukrenkelighet. Verdien ligger i det å være menneske uavhengig av intelligens, produksjonsevne, om det er sympatisk, elskverdig eller ikke. Denne erkjennelsen er et godt utgangspunkt for å utvikle fellesskapet i MULTICONSULT, et fellesskap hvor vi skal oppleve oss som likeverdige selv om organisasjonen er hierarkisk. Det er krevende å finne et sunt balansepunkt mellom mennesket som enkeltindivid og gruppemedlem. Vi skal ivareta flere roller: Som privatperson, som medlem i en organisasjons fellesskap og ikke minst vår rolle i forhold til samfunnet. Alle disse rollene er viktige og må sees i sammenheng. Vi vil at verdidokumentet skal ivareta denne helheten, og derfor har vi delt det i: Det gode liv Vi har alle drømmer om hvordan livene våre skal være, drømmer som er oppnåelige og drømmer som kan virke helt urealistiske og uoppnåelige. Det gode liv Det nyttige arbeid Den ansvarlige bedrift For å kunne ivareta helheten i livet, blir det viktig å tilstrebe en arbeidssituasjon der man kan få bruke faget, intellektet, følelsene, humøret, samarbeidsevnene og lederegenskapene. Å få spille ut med hele seg er utviklende for den enkelte og skaper større mangfold i bedriften. Vi ønsker også å stimulere våre medarbeidere til å dyrke flere arenaer i livet: Familie, venner, frivillig arbeid, kunst og kultur osv. Vekslingen mellom å være tilstede på ulike arenaer vil ivareta og dekke de mange forskjellige behov vi har som enkeltmennesker og virke berikende på oss. I dag er kvinner og menn likestilte i arbeidslivet selv om vi ikke har kommet dit i det praktiske liv. Det har gitt oss nye utfordringer. Stadig flere føler tidsklemmen på kroppen. Å takle to karrièrer og samtidig være gode foreldre kan oppleves som vanskelig for mange. Derfor må det også, både av hensyn til hjemmesituasjonen og MULTICONSULT som arbeidsplass, være et viktig mål å organisere arbeidet slik at man får til en sunn balanse mellom hjem og arbeid. Å utvikle et mer fleksibelt arbeidsliv som bedre kan legge til rette for denne balansen er viktig. Vekslingen mellom å kunne være tilstede på forskjellige arenaer og økt fleksibilitet i arbeidssituasjonen vil kunne motvirke utviklingen mot en stadig tidligere pensjonering, samtidig som det bidrar til å gjøre pensjonisttilværelsen, når den tiden kommer, også til en aktiv periode i livet.

4 Det nyttige arbeid MULTICONSULT er et selskap med høy kompetanse, og det er avgjørende at vi klarer å ivareta, fornye og videreutvikle denne kompetanse. Vi erkjenner at menneskene i MULTICONSULT er den viktigste og mest sårbare kapitalen selskapet har. Klarer vi ikke å etablere gode arbeidsmiljøer og skape utviklingsmuligheter for medarbeiderne, kan vi heller ikke forvente at de vil stille sine evner og sin kapasitet til rådighet for vårt selskap. Målrettet kompetanseutvikling er viktig for MULTICONSULT. Den skal ivareta både den faglige og menneskelige utvikling. Vi tror at hver enkelt medarbeider alltid har mer på lager, og mer å kunne bidra med til beste for fellesskapet, hvis medarbeideren jobber i et miljø som stimulerer til utvikling. Verdien av den enkeltes kunnskap og erfaringer er imidlertid avhengig av hvor flinke vi er til å bruke dem i hele systemet. Kunnskapsdeling vil derfor stå helt sentralt, og vi vil tilstrebe en kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen. Forutsetningen for å få det til er åpenhet og toleranse i organisasjonen og hvor straff ikke er den umiddelbare reaksjon. I en slik kultur står tillit sentralt. Du må både kunne stole på den informasjonen du gir og mottar. Som sender av informasjon, må du ha tillit til at informasjonen vil bli brukt på riktig. Kommunikasjonsprosessene mellom ledelse og medarbeidere, mellom fagområder og avdelinger og mellom enkeltmennesker vil være avgjørende. Vi må utvikle samarbeidsformer og møteplasser, hvor kolleger kan møtes og bryne seg på hverandre. Med det menneskesyn som vi har lagt til grunn, er enkeltmennesket både myndiggjort og ansvarliggjort. Det faller naturlig å stille krav til et ansvarlig menneske, og det ligger samtidig mye stimulans i det å bli stilt krav til. Dermed har vi også sagt at den enkelte har et ansvar for sin egen utvikling, skaffe seg informasjon, sette egne grenser osv. Vi ønsker å se våre kolleger og oss selv som selvstendige, ansvarsbevisste og likeverdige mennesker som tar hverandre på alvor. Integritet, ærlighet og redelighet kjennetegner det hele mennesket. Å finne balansepunktet mellom frihet og ansvar vil alltid være en utfordring. Et godt arbeidsmiljø har humør og arbeidsglede som viktige ingredienser. Ingen ting er så konfliktforebyggende som nettopp det, og drømmen er selvfølgelig å ha ledere og medarbeidere som får det til å blomstre og gro rundt seg. Samtidig vil arbeidet med å utvikle et raust arbeidsmiljø, øke tåleevnen vår i møte med spenninger og konflikter som også hører med i perioder. Tydelighet i vår kommunikasjon og samvær vil være spesielt viktig i slike situasjoner. De fleste av oss vil i perioder være i en livssituasjon der det er viktig å bli møtt med omsorg og forståelse. Det er en styrke både å kunne gi og ta imot omsorg. Forskjellighet og da tenker vi forskjellighet i både kjønn, alder, personlighetstype, faglig ballast og erfaringer skaper et godt grunnlag for å ta de beste beslutningene. Mulighetene for en god løsning på en komplisert sak øker når den belyses fra forskjellige vinkler. Det kan være krevende å leve med slik forskjellighet, men vi er overbevist om at det vil gi bedre resultater.

5 Den ansvarlige bedrift MULTICONSULT skal skape verdier for sine eiere, for kundene, medarbeidere og for samfunnet. MULTICONSULT er avhengig av seriøse og ansvarlige eiere som støtter opp om en langsiktig utvikling av bedriften og har en forståelse for vår bransje. I et samfunnsmessig perspektiv er verdiskapning mer enn økonomiske resultater. De rådgivertjenester vi yter, de arbeidsplassene vi skaper, den måten vi ivaretar våre medarbeideres utvikling på, hører alt med til vårt verdiskapningsbegrep. Det er viktig å forvalte vår kapital på en ansvarlig måte og ha en forsvarlig utnyttelse av bedriftens totale ressurser. Nøkternhet har alltid vært en viktig verdi for MULTICONSULT og vil også være det i fremtiden. Sentralt for oss er vårt felles ansvar å redusere skader på det ytre miljø. Vi har også et ansvar for å drive etter ansvarlige økonomiske prinsipper som bidrar til fellesskapets beste. MULTICONSULT forholder seg til mange grupperinger eller interessenter: Våre ansatte, eiere, kunder, samarbeidspartnere, konkurrenter og myndigheter. Bedriften vil alltid bestrebe seg på å fremstå på en slik måte at det oppfattes som seriøst og med en tydelig identitet slik at disse grupperingene skal ha et entydig bilde av selskapet. Det handler om vår troverdighet. Det dreier seg også om å være seg bevisst på at vår bedrift er en del av et nærmiljø og et storsamfunn og at det er en gjensidig avhengighet. Etterord Ansvarsbegrepet har gått som en rød tråd gjennom verdidokumentet: Ansvar for meg selv og mine egne muligheter, ansvar for familie og venner, ansvar for fellesskapet på arbeidsplassen, ansvar for lokalmiljøet og storsamfunnet som vi alle er en del av. Å svekke dette ansvaret er å redusere menneskets egenverdi. Balanse er også et gjenkjennende begrep: balanse mellom hjem og arbeid og balanse i organisasjonen mellom strategi, ledelse, organisasjon, medarbeidere og samfunnet. Å forplikte seg på disse verdiene vil få konsekvenser for organisasjonen, for ledelse og for medarbeiderskapet. Våre verdier er selve grunnmuren i alt vi gjør.

6 Verdier som vi i dette verdidokumentet har sagt er viktige: Fundamentet for våre verdier er erkjennelsen av menneskets egenverdi og likeverdighet Utfordringen vår er å oppnå en balanse mellom: Det gode liv Mangfold Balanse mellom hjem og arbeid Fleksibilitet Omsorg Integritet Redelighet Ærlighet Det nyttig arbeid Utvikling faglig og menneskelig Kunnskapsdeling Tillit Myndiggjøring Stimulans Integritet Ærlighet Redelighet Arbeidsglede Tydelighet Omsorg Forståelse Forskjellighet Frihet Toleranse Den ansvarlige bedrift Miljøbevisst Troverdighet Redelighet Tillit Ærlighet Nøkternhet Disse verdiene ønsker vi spesielt skal prege MULTICONSULT: Troverdighet Arbeidsglede Kunnskapsdeling Miljøbevissthet design walmann

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 44 32 16 Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 Friminutt med Åsne Havnelid 24 Med ryggen i helspenn 38 Fulgte drømmen til Piemonte 44 Nytt fra Norden 48 I bokhylla 58 «Du må skape trygghet og utvikle det

Detaljer

Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft!

Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft! Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft! Suksess avhenger av evnen en virksomhet har til å utnytte kunnskapspotensialet i alle deler av virksomheten. Det er ikke lenger nok bare

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Strategidokument 2015-2020

Strategidokument 2015-2020 Strategidokument 2015-2020 Tyrilistiftelsen Publisert juni 2015 Skrevet av Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen Innhold 1. Innledning 1 2. Ideologisk grunnlag 2 2.1 Visjon, verdier og menneskesyn 2

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer