NESOs Topplederskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NESOs Topplederskole"

Transkript

1 1 NESOs Topplederskole NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

2 2 3 NESOs Topplederskole fra Start til Hvorfor NESOs Topplederskole? Når vi først skal gjøre det så skal vi gjøre det ordentlig Lederutfordringene endres i takt med de utfordringer vi til enhver tid står ovenfor. Teksten over er kjenningsmelodien for Topplederskolen. Hele programmet går over 3 år, med 7 samlinger over til sammen 20 dager. Det kommer nye kull med kompetente medarbeider inn i bedriftene, og det stiller nye krav til ledelsen. Det er lederen - som deltager - som står i fokus, og for å kvalitetssikre utviklingsprosessen vil hver deltager få tildelt en ekstern konsulent/coach som vil følge deltageren gjennom hele programmet! Omgivelsene kunder, leverandører og samarbeidspartnere opplever de samme endringene, og ettersom alt henger sammen med alt må våre ledere være i forkant av disse endringene. Det er rollen som leder vi setter fokus på, med alle de utfordringer og dilemmaer lederen møter på hver dag det å ikke ha tid til viktig oppgaver, lede mennesker og skape motivasjon, sette mål og følge opp medarbeidere og aktiviteter, fokus på sikkerhet, helse og miljø, rolleavklaring mellom styret og leder, økonomistyring og kontroll, anbudsarbeide, kunder og markedsarbeide, og mange flere viktige tema. Gjennom en kontinuerlig prosess som er tilpasset deg som deltager ut fra den virkelighet du arbeider og lever i, vil vi skape det beste grunnlag for reell utvikling i din lederrolle. NESO har lang tradisjon og svært god erfaring med involvering av kompetansebrukerne når nye opplæringskonsepter skal utvikles. Gjennom NESOs Formannsskole og prosjektlederskolen har bedriftene gode verktøy i utvikling av mellomledere. I prosessen med å utvikle Topplederskolen valgte NESO å videreføre de gode erfaringene og etablerte en egen utviklingsgruppe bestående av daglige ledere fra utvalgte medlemsbedrifter. Utviklingsgruppen har kvalitetssikret prosess og faglig innhold ved skolen og forventningene i markedet er nå store når det er ryddet plass for kompetanseutvikling hos beslutningstakerne i bedriftene. Utviklingsgruppen er beskrevet nærmere lengre bak i brosjyren. Gjennom Topplederskolen risikerer lederen å bli skikkelig kjent med seg selv og vil bli utfordret i situasjoner som garanterer en spennende og innholdsrik reise. Samlingene blir oasen mens utviklingen skjer i mellomperiodene når teori og praksis forenes.

3 4 5 Oversikt over samlinger og Helhetlig programoversikt Samling 1 Jeg som leder Et økt bevissthetsnivå for ledelse og lederskap Besøk av program coach i bedriften. Se mer info side 12. Innledende fase Skape virksomhetsforståelse. Samtaler med deltager og omgivelser. Finne utviklingsområder, formulere mål. Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Hvordan lede andre mennesker Eierskap og ledelse Rolleavklaring og krav til lønnsomhet Vi former bedriftskulturen og måten vi arbeider på Hvordan sikrer vi maksimal sikkerhet? Begrenser risikoen, øker kvaliteten og sikrer markedsrespons. Samlingene 3 samlinger pr år, totalt 6 over 2 år deretter 12 mnd, og så en avsluttende samling. Går over 3 hele dager. Fag/tema innledning. I hovedsak arbeide i grupper og plenum. Erfaringslæring. Drøfte og dele erfaringer og kunnskap fra eget arbeid siden sist samling. Evaluering etter hver samling. Justeringer gjøres på bakgrunn av disse. Individuelle samtaler Mellom samlingene basert på måldokument fra innledende fase. Ta inn de erfaringer som gjøres. Endringer i virkelighet skaper endringer i mål, utfordring og i prosess. Tilbakemelding fra omgivelsene Underveis i programmet få tilbakemelding fra omgivelsene. Gi tilbakemelding til deltager. Dele i plenum med de andre deltagerne, og få tilbakemelding i plenum. Samling 6 Tid og tydelighet Travelhetens sløvhet og øyeblikkets tyranni Fremtidig utviklingsplan Mot slutten av programmet lage sin egen fremtidige utviklingsplan. Presentere den for gruppen, skape forpliktelse ovenfor seg selv. Samling 7 Hva har skjedd?

4 6 7 Utviklingsgruppen Samlingene For å ha fullt utbytte vil vi møtes kvelden før første samlingsdag. Det er 3 samlingsdager pr samling, med tett program fra morgen til kveld. Rolf Johnny Nilsen Trond Henriksen Kjetil R. Hansen Finn Hokland Dag Edvardsen Stein Schultz Michael Jensen Erling Rokkan Jon Roar Edvardsen Eirik Kivijervi Hammerfest Entreprenør AS Bygg og Industriservice AS Karsten Kristiansen AS Hadsel Bygg og vedlikehold AS Elmar Svendsen AS Byggteam Hadsel AS Sortland Entreprenør AS Betong & Entreprenør senteret AS Bygg i Nord AS Ulf Kivijervi AS Samlingene legger opp til faglige team med engasjerende og erfarne innledere. Hovedvekten på samlingene er på deltagernes eget arbeid, i grupper hvor de drøfter og deler erfaringer, utfordrer hverandre, og henter ny læring. Deretter er plenumsalen en arena for refleksjon og dele meninger og erfaringer. For at læringen skal ha en praktisk effekt på deltagerens arbeidssituasjon vil vi oppsummere læringspunktene og utfordre den enkelte deltager til å ta i bruk den nye kunnskapen. Vi skal underveis utvikle konkrete verktøy som deltagerne tar med inn i egen lederhverdag og tar i bruk der. Vi ønsker at samlingene skal bli en oase hvor du som leder kommer og får påfyll og støtte i en krevende lederhverdag. Det å dele erfaringer og utfordringer, drøfte løsninger og nye perspektiver på gamle problemstillinger, vet vi er energigivende.

5 8 9 samling 1 Jeg som leder Et økt bevissthetsnivå for ledelse og lederskap samling 3 Eierskap og ledelse Rolleavklaring og krav til lønnsomhet Ha grunnleggende kunnskap om ledelse i en entreprenørbedrift og lederens overordnede ansvar. Ha et bevist forhold til seg selv, i rollen som leder Ha utviklet forståelse for lederens rolle og muligheter til å drives ut fra forretningsidéen, markedet og rammebetingelser forøvrig. tema Generelt: ufarlige tema før de mer personlige Hva er spesielt med å være leder i en entreprenørbedrift Hva er min rolle som DL? Viktig at rolle-forståelsen er god. Mine sterke og svake sider som leder JEG i lederrollen; Type, Teamkompasset, SAL De4, 360grader, evt andre verktøy for å avklare lederstil. Kartleggingsøvelse grupper/plenum; GENIPROFIL? Ha grunnleggende innsikt og forståelse for de ulike rollene i lederskapet. Kunne forstå og nyttiggjøre seg styringssystemer for å bedre lønnsomheten På ledernivå, ha oversikt over de lover som regulerer virksomheter Er jeg som eier den riktig DL? Bør vi ha en annen DL? Økonomistyring, regnskap, budsjettering, holde kontroll på periodisering. Verktøy for å løpende kunne rapportere økonomisk resultat på prosjektene inkludert sluttprognose. Styret: hvilken kompetanse trenger vi, hjelp til daglig leder, styreopplæring. Aksjeloven myndighetskrav. Styringssystemer samling 2 Hvordan lede andre mennesker Kunne forstå betydningen av, og være trent i ulike lederverktøy Ha forståelse for Situasjonsbestemt lederstil Ha innsikt og trening i ivaretakelse av medarbeidere gjennom coaching og mentoring Situasjonsbestemt Ledelse 4 kvadrant forståelse og JEG i dette kvadratet. Hva innebærer dette av utfordringer for de andre ift min lederstil. Hva er effektfullt å utvikle og endre. Menneskeledelse Lederstiler tilpasset medarbeider og situasjon Typologi kjenn dine medarbeidere Resultat av den enkelte medarbeider ROS samtale Konfliktløsning Hvordan bygge og beholde et godt lag - kultur, verdier Lønnsfastsettelse, -forhandlinger Ansettelse, oppsigelse, permittering Rekruttering som strategisk fokusområde samling 4 Vi former bedriftskulturen og måten vi arbeider på. Ha innsikt i hva en bedriftskultur er og hvordan den påvirker utførelsen av arbeidet og resultatet. Forstå samspillet mellom oppgaveløsning/ organisering, verdier og den menneskelige atferd Verdier og Kundeløfter; herunder måling av Kundetilfredshet og Medarbeidertilfredshet og arbeidet med utviklingen av disse. Omstillings- og endringsledelse fokus på menneskers atferd og behov for medvirkning i endringer, for å skape engasjement og unngå motkrefter og omkamper Organisasjonsutvikling og rolletydelighet; Hvem gjør hva? Organisering av virksomheten les organisasjonskartet Linje- og stabsoppgaver Ta beslutninger Rydde plass til å få tid til å være leder. DL prioriteringer i en liste av oppgaver hva skal utføres av hvem

6 10 11 samling 5 samling 7 Hvordan sikrer vi maksimal sikkerhet, begrenser risikoen, øker kvaliteten og sikrer markedsrespons. Ha grunnleggende forståelse for de krav som settes til virksomheten Ha innsikt i hvordan dette bedrer og effektiviserer den interne kommunikasjonen mellom medarbeidere og hvordan dette brukes i møte med publikum Kundeundersøkelser og arbeide med utvikling av kundetilfredshet tema Helse, miljø og sikkerhet Markedsarbeid Informasjon, kommunikasjon KTI Kundetilfredshetsindeks Kundemålinger og arbeide med utvikling av kundetilfredshet Omdømme og image; Hvordan bygger vi omdømme over tid Hva har skjedd? Lært om evaluering av egne utviklingsmål og arbeidet med å realisere dem Lært noe av de andre deltagernes utviklingsmål og arbeidet med å realisere dem Kunne gjennomføre utviklingsarbeide også i andre prosesser, i bedriften og ellers i livet Den enkelte deltager vil gjøre en presentasjon av sin reise gjennom programmet - Hvilke områder og mål har jeg arbeidet med om måloppnåelsen Hvordan har jeg nådd målene Hva er min viktigste læring i prosessen Hva er viktig å forsterke fokus på i fremtiden Hvordan oppnår jeg mine mål i fremtiden både for virksomheten og personlig samling 6 Tid og tydelighet travelhetens sløvhet og øyeblikkets tyranni Kunne organisere og delegere oppgavene slik at tidsfrister og kvalitet blir ivaretatt. Forstå betydningen av og kunne bygge team og gjennomføre samhandling Se hvor i samhandlingsmønsteret vi kan forbedre egen bedrift. Ta inn tidstap, øke kvalitet, minske kostnadene Tidsklemma/takle tidspress - anbudsregning, prosjekter Organisering av særlig ressurskrevende og/eller oppgaver med tidspress. (eks. anbudsregning, hvor mye kan organiseres bort til andre) Stressmestring Mediehandtering inkludert krisehandtering Kommunikasjonsøvelser for å avdekke uklarheter og behov for tydelighet Oppgaver/øvelser; Prioriteringskart og økonomiske konsekvensvurderinger

7 12 13 Arbeidet i mellomperiodene Kjøreplan for samlingene Hver deltager vil følges opp mellom samlingene, og sammen med programcoachen utarbeides det et personlig prosjekt. Dette vil inneholde viktige områder for deltageren å jobbe med, knyttet opp til den bedriften deltageren jobber i. Det å ha en ekstern programcoach som følger deltageren opp over så lang tid, og som også treffer deltageren på samlingene, vet vi har stor effekt for den utvikling deltageren ønsker seg. Etter samling 1 vil programcoach besøke deltageren, i bedriften, og ha samtale med deltager og de nærmeste medarbeidere styreleder, og andre som kan gi deltageren nyttig informasjon til bruk i hans personlige prosjekt. Deretter er det via telefon og mail, og bedriftsbesøk når programcoach og deltager måtte ønske det. Det er mellom samlingene at læring og utvikling skjer, når teori og drøftinger på samlingene møter den praktiske hverdagen. Å lære er å oppdage er vår pedagogiske grunnsetning, det krever noe av deg som deltager og leder. Du må være tilstede for å oppdage, du må være åpen for å ta denne nye læringen. dag 1 - mål og ambisjoner Plenum om læringspunkter fra siste samling. Samling 1 er det presentasjon. Deretter gjennomgang av samlingens innhold og læringsmål Temaforelesning med innlagte refleksjonsoppgaver samt drøfting i små Lunsj grupper i plenumssalen Walk and talk. Temaet drøftes mellom 2 deltagere mens vi får frisk luft Tema fortsetter Arbeide i grupper med case fra egen virksomhet. Forberede presentasjon. Presentasjon av læringspunkter fra case (GLL) dag 2 - kunnskaper og motivasjon Plenum om læringspunkter fra siste samling. Samling 1 er det presentasjon. Deretter gjennomgang av samlingens innhold og læringsmål I går og i dag deltagerne oppfordres til å tenke høyt omkring egne opplevelser og erkjennelser. Gjennomgang av dagens tema og læringsmål Temaforelesning. Gruppearbeide over tema og oppgaver Lunsj Tema fortsetter. Oppgaver løses og drøftes i grupper Presentasjon av oppgaver i plenum En gruppeaktivitet som både har et sosialt element og læringspunkter; Problemløsning. Kreativitet. Teamarbeide. dag 3 - ferdigheter og besluttsomhet I går og i dag deltagerne oppfordres til å tenke høyt omkring egne opplevelser og erkjennelser. Gjennomgang av dagens tema og læringsmål Konkretisering av ferdigheter, teknikker og praktisk bruk av samlingens læringstema. Deltagerne trener og samtaler i grupper a 5 personer for å forsterke ferdigheter Lunch Walk and talk Fortsetter trening på ferdigheter. Demonstrasjoner i plenum. Trening i grupper. Individuelle konkretiseringer. Dele i plenum. Arbeidsplan frem til neste samling Arbeide i grupper og kort presentasjon i plenum

8 15 Presentasjon av programstaben Når vi først skal gjøre det så skal vi gjøre det ordentlig! Rune Frøyslie, Programleder og coach Lederbakgrunn gjennom 16 år bla. som; Adm dir Telenor Financial AS, Adm dir StorbyGuiden AS, Regiondirektør Storebrand, Direktør If Skadeforsikring, Adm dir Eldomiz AS. Utdannet Bch.økonom/revisjon fra 1985, med påbygging i investering og finans. Siden 1995 studert Coaching og Ledelse, internasjonalt akkreditert coach hos ICF (International Coach Federation). Rune arbeider med leder og organisasjonsutvikling med fokus på tema som Coaching i lederrollen, Verdibasert organisasjonskultur, Prestasjonsledelse, styring og Strategisk ledelse. Berit Laastad, Programcoach Berit har 20 års erfaring som bedriftsrådgiver og konsulent i en rekke forskjellige virksomheter i landsdelen. Hun er Siviløkonom av utdanning og har ledet Bedriftskompetanse i Bodø de 10 siste årene. Hennes spesialfelt er strategi og forretningsutvikling, styre og ledelse, intern samhandling/organisasjon, innovasjon og intraprenørskap og prosjektledelse. Berit har gjennomført FRAMskolen, strategi og lønnsomhetsutvikling for SMB i regi av SND, og hun har praktisert som FRAMrådgiver f.o.m 1994-dd Esten Solberg Programcoach og Fagleder program Esten har mangeårig erfaring som leder i byggebransjen og har bygd opp store organisasjonsenheter ved rekruttering fra det åpne markedet. Som leder har han arbeidet spesielt med kundeorientering av organisasjonen, implementering av kjerneverdier og økning av prestasjonsnivået på individ-, team- og organisasjonsnivå. Han har sin ledererfaring fra Veidekke, Uni Eiendom, Skanska og AF-Gruppen. Esten har utdannelse som sivilingeniør fra NTNU.

9 16 Oversiktlig og utfyllende informasjon om Topplederskolen finner du på: Tlf: E-post:

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for?

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for? Kompetanse Pakking, salg og distribusjon Pakking, salg og distribusjon er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

sitt valg om de er villige til å ta de nødvendige stegene som skal til for å lykkes. Jeg vet at det krever noe og at det for mange derfor er et

sitt valg om de er villige til å ta de nødvendige stegene som skal til for å lykkes. Jeg vet at det krever noe og at det for mange derfor er et NEWSLETTER Mai 2015 Uten endring ingen fremgang og utvikling Vår mission i Evan-Jones er å utvikle bedrifter og mennesker gjennom rådgiving, coaching og praktisk trening. Vi opplever at suksessformelen

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

2 Lederutvikling. Andre kursgrupper: KURSGRUPPE

2 Lederutvikling. Andre kursgrupper: KURSGRUPPE KURSGRUPPE 2 Lederutvikling Vi i Frisk Kompetanse har tro på at det er mulig å begeistre og engasjere gjennom god ledelse. Flere virksomheter med stor suksess kan fortelle om hvordan de har skapt bemerkelsesverdige

Detaljer

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Utviklingsprosjekt: Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Nasjonalt topplederprogram Bente Krauss Tønsberg, 23. april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer