byggenæringens fremtidsbarometer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "byggenæringens fremtidsbarometer"

Transkript

1 byggenæringens s medlemsundersøkelse 215

2 Hvilke forventninger har du til 215?

3 Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til Forventninger til resultat 8 Bemanning 8 Konkurranse fra utlandet 9 Permitteringer 1 Kompetansebehov 1 Lærebedrifter og lærlinger 12 Kriterier for tildeling av oppdrag 13 Bransjeforskjeller 14 Forventninger til resultat 14 Kompetansebehov 14 Bemanning 15 Geografiske forskjeller - fylkesfordeling 17 Forventninger til resultat 17 Lærlinger 18 Kompetansebehov 18 3

4 Om undersøkelsen Byggenæringens Landsforening () gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene og hvordan de ser på den økonomiske fremtiden. Undersøkelsen er sendt ut på e-post til over 33 bedriftsledere. Nesten 1 bedrifter har svart. Det gir en svarprosent på ca. 3 prosent. Denne rapporten gir en oppsummering av bedriftenes vurderinger av egen situasjon, bransjen og byggenæringens utsikter. Det er en overvekt av større bedrifter i undersøkelsen sammenlignet med byggenæringen forøvrig. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 7. januar til 2. januar 214. I noen av spørsmålene sammenlikner vi mest svar vi har fått fra tidligere års undersøkelser. Feilmarginen i undersøkelsen er +/- 3 prosent hvis ikke annet er eksplisitt oppgitt. Svarene i undersøkelsen er ikke veid. Det innebærer at hver bedrift teller like mye selv om det er store forskjeller i størrelsen på bedriftene. Det er ikke mulig å presentere tall brutt ned på alle bransjer/fylker pga. antallet respondenter. I gjennomsnitt har bedriftene i undersøkelsen ansatte. NESTEN 1 bedrifter har svart. DET GIR EN svarprosent på 3 I GJENNOMSNITT HAR BEDRIFTENE I UNDERSØKELSEN ANSATTE 4

5 Oppsummering 78 av bedriftene svarer at konkurransen fra utlandet har ført til endringer i bedriften. 4 av bedriftene svarer at de ikke får tak i den kvalifiserte arbeidskraften de ønsker. Årets undersøkelse viser at hver tredje bedrift forventer at egen bedrifts økonomi blir bedre enn i fjor. De to siste årene har vi sett en nedgang av bedrifter som har høyere forventninger til inneværende år enn fjoråret, mens omkring halvparten forventer at økonomien vil være den samme som i 214. Dette er omtrent som i fjor. Samtidig ser vi en økning i bedrifter som svarer at de forventer dårligere økonomi. Det har vært høy aktivitet og vekst de senere årene, og dette kan være med å påvirke bedriftenes forventninger. Når vi ser på resultatforventninger har svarene vært stabile de siste årene. Det er en liten økning i bedrifter som svarer at de skal klare et overskudd på mellom tre og seks prosent, og det er en liten nedgang i bedrifter som forventer å gå i. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft begrenser bedriftenes mulighet til å investere. Konkurransen om den kvalifiserte arbeidskraften er hard, og nesten 4 prosent av bedriftene svarer at de ikke får tak i den kvalifiserte arbeidskraften de ønsker. Kombinert med svingninger i markedet og innstramminger i permitteringsregelverket gjør det at bedriftene strekker seg svært langt for å holde på fagfolkene. Flere bedrifter svarer at de vil ansette enn nedbemanne, og andelen som svarer at de skal nedbemanne er fallende. «Vet ikke» andelen er markant stigende. 78 prosent av bedriftene svarer at konkurransen fra utlandet har ført til endringer i bedriften. Tap av markedsandeler, færre lærlinger og færre faste ansatte er noen av konsekvensene bedriftene melder om. Det er regionale forskjeller som gjør at bildet for den enkelte bedrift kan være annerledes enn hva hovedfunnene i denne undersøkelsen tilsier. Konkurransesituasjonen blir stadig hardere. Økt konkurranse fra utlandet og den useriøse delen av næringen er hovedårsaken. For bedriftene i den trebaserte industrien og i Agder-fylkene og Telemark vurderes fremtidsutsiktene gjennomgående svakere, enn for resten av byggenæringen. 5

6 Markedstrender I starten av 214 var det knyttet usikkerhet til utviklingen i boligmarkedet, men gjennom året tok markedet seg opp. Utviklingen i boligprisene gjorde at aktiviteten ble høyere enn først antatt, noe som bedret markedssituasjonen i næringen. Boligprisvekst og stabil rente gjør at flere, spesielt i forbrukermarkedet, investerer i bolig. Det burde skapt et økt marked, men konkurransen fra den useriøse delen av næringen utligner noe av dette og effekten av det økte markedet blir derfor ikke synlig i undersøkelsen. Bedriftene svarer i undersøkelsen at det er utfordringer knyttet til kvalifisert arbeidskraft utenfor de største byene. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft hindrer nye investeringer. Fallet i kronekursen vil på sikt kunne redusere muligheten for å rekruttere arbeidskraft fra utlandet ytterligere. Lønningene blir forholdsmessig lavere og effekten av det høye lønnsnivået i Norge reduseres. Det må imidlertid vesentlig større endringer til enn det vi har sett til nå for at det skal endre tilgangen på utenlandsk kvalifisert arbeidskraft. Flere forhold i norsk økonomi har bidratt til en positiv utvikling i byggenæringen de siste årene. Befolknings- og inntekstvekst har økt husholdningenes etterspørsel etter nybygg og fritidsboliger. Avtagende lønnsvekst og et usikkert internasjonal bilde øker usikkerheten til utviklingen i husholdningenes etterspørsel, og dermed også markedsutsiktene til delene av byggenæringen som er rettet mot husholdningsmarkedet. Offentlige investeringer økte med i overkant av 6 prosent i 213, målt i volum. I 214 var veksten om lag ni prosent. Dette har medført en økt oppdragsmengde for anleggsbransjen. I den kommende perioden vil trolig offentlige investeringer øke ytterligere, selv om veksttakten blir noe redusert. Utsiktene for anleggsbransjen må derfor anses som gode. Oppsigelsene i oljesektoren er absorbert i arbeidsmarkedet og i noen tilfeller bidratt til å dempe lønnspresset blant og tilgangen til ingeniører. Hvis nedbemanningene i oljerelatert sektor fortsetter vil det imidlertid kunne skape svikt i lokale markeder. Utviklingen i oljeprisen øker usikkerheten i konjunkturforløpet. Dersom oljeprisen stabiliserer seg rundt dagens nivå vil trolig petroleumsinvesteringene reduseres ytterligere. Dette vil redusere veksten i sysselsettingen og lønnsutviklingen. Dette vil igjen kunne redusere husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester, noe som igjen redusere aktivitetsnivået i byggenæringen. På den andre siden har kronekursen svekket seg mot utenlandsk valuta som en følge av oljeprisfallet. Dette bedrer den kostnadsmessige konkurranseevnen til norske eksportbedrifter. De negative virkningene av oljeprisfallet kan dermed til en viss grad kompenseres i form av bedrede utsikter for norske eksportbedrifter. Det virker imidlertid rimelig å anta at det er de negative effektene som er størst. Veksten i innenlandsk etterspørsel vil derfor trolig avta når oljeprisen faller. 6

7 Utviklingen de siste årene Det har vært høy aktivitet og vekst de siste årene i byggenæringen. Det gjenspeiles også i de siste års medlemsundersøkelser. Imidlertid har dette bildet endret seg noe Tiltro til egen økonomi vs Norge - spesielt det siste året. Spørsmålet er om lavere vekst og investeringsrate i resten av økonomien har påvirket byggenæringen i 6 deres forventninger til Forventninger 4 til 215 I 215 svarer 35 prosent av bedriftene at de forventer at det går bedre 3 i år enn i fjor. Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng siden Figur 2. Tiltro til bedriftens egen økonomi vs. Norges økonomi 214. Samtidig er det en økning av antall bedrifter som forventer 2 Tiltro til egen økonomi vs Norge 2 at det går dårligere. Dårligere forventninger til 215 enn i 214, trenger 1 nødvendigvis ikke å bety at bedriftene har negative 6 forventninger til resultat. Det er også viktig å påpeke at 214 var et år med vekst og høy aktivitet. Det er også grunn til å tro at markedsforventningene hos bedriftene kan være noe påvirket 4 av at undersøkelsen ble tatt opp i en periode med mye fokus på endringene i valutakurser Egen og økonomi dårligere blir tider Norges for økonomi oljenæringen. bedre neste år blir bedre neste år Sterkere tro på egen økonomi enn landets økonomi På spørsmål om tiltro til egen økonomi og landets økonomi, er det en tendens til at bedriftene har sterkere tro på sin egen bedrifts økonomi, selv om denne kurven også har vært fallende de to siste årene fra i underkant av 5 prosent til 34 prosent i år. Bare fem prosent av bedriftene svarer at de har tro på at Norges økonomi blir bedre enn egen økonomi Figur 1. Sammenlignet med året før hvilke forventninger har du til Sammenlignet følgende: Egen med bedrifts året før økonomi hvilke forventninger dette året har du til følgende: Egen bedrifts økonomi for dette året Egen økonomi blir bedre neste år Norges økonomi blir bedre neste år Uendret Dårligere Bedre enn Grunnen Sammenlignet til forskjellen med året mellom før hvilke forventningene forventninger har til du egen til følgende: bedrifts økonomi Egen og bedrifts landets økonomi økonomi for dette kan året være at mange av de tiltakene som brukes for å stimulere til vekst i økonomien kommer byggenæringen 6 til gode. Lav rente og økte offentlige investeringer er først og fremst positivt for byggenæringen. 5 Når bedriftene får spørsmål om å sammenligne egen bedrifts 4 økonomi og landets økonomi i 214 med 215 og 216, kan er bedriftene 3 er mer optimistiske for landets økonomi i 216 enn 215. For 215 mener 54 prosent at økonomien blir dårligere, Uendret Dårligere Bedre enn 214 7

8 4 Hvordan regner du med at din bedrift kommer til å gjøre det i inneværende år? i 216 er dette falt til 4 prosent av bedriftene. Den samme Figur 4. Hvordan regner du med at din bedrift kommer til å gjøre i tendensen er også gjeldende for egen økonomi, men i mindre det i inneværende år? skala. 2 prosent 211 av bedriftene 212 mener 213 at de vil 214 komme verre 2154 ut i Hvordan regner du med at din bedrift kommer til å gjøre det i inneværende år? 215 enn 214, mens dette har endret seg til 16 prosent når man Med overskudd Omtrent i 5 ser på 216. mellom 3 og 6 Med overskudd over 6 Med overskudd under 3 Med underskudd 4 3 Figur 3. Sammenlignet med 214, hvilke forventninger har du til følgende: Sammenlignet med 214, hvilke forventninger har du til følgende: 3 2 Egen bedrifts økonomi for 215 Egen bedrifts økonomi for 216 Landets økonomi for 215 Landets økonomi for Med overskudd mellom 3 og 6 Med overskudd over 6 Med overskudd under 3 Omtrent i Med underskudd Dårligere enn 214 Uendret Bedre enn 214 Forventninger til resultat Til tross for at hver femte bedrift forventer at 215 blir dårligere enn 214, er det relativt få - bare to prosent, som forventer å gå med underskudd. Andelen som forventer overskudd over tre prosent har holdt seg relativt stabil de siste fem årene. En av utfordringene blant bedriftene er at marginene er gjennomgående små, spesielt fordi dette er planlagt resultat. I en næring med store svingninger i aktiviteten gir det bedriftene lite rom for å bygge seg opp nødvendig egenkapital, og det gjør bedriftene sårbare for å gå konkurs. Konkursstatistikken for 214 viser at 16 bedrifter i byggenæringen gikk konkurs i 214. Det er det største antallet konkurser de siste fem årene. Årsakene til at det er mange konkurser i byggenæringen er sammensatt. Det er både geografiske forskjeller, sesongforskjeller og forskjeller innen ulike markeder. antar det at mange som går konkurs også har sammenheng med at det i siste årene er blitt etablert svært mange selskaper i byggenæringen. Det er lav terskel for å starte egen virksomhet, og det er derfor mange som prøver lykken i byggenæringen - uten nødvendigvis å ha tilstrekkelig kompetanse til å drive virksomhet. Disse ender ofte i skifteretten. Når markedet svinger vil mindre selskaper uten nødvendig egenkapital, bli ekstra sårbare. Samtidig opplever noen bransjer sterk konkurranse fra useriøse aktører som ikke følger lover og regler. Dette gjelder spesielt de mindre selskapene som ofte operer i privatmarkedet. 3 Bemanning Andelen Sammenlignet bedrifter som med ønsker 214, hvilke å øke forventninger antall ansatte har du har til vært følgende: veldig stabilt de siste tre årene. Hver tredje bedrift ønsker å øke antall ansatte, mens 13 prosent svarer at de skal nedbemanne. I kategorien 2 «vet ikke» er det 47 en økning. Dette kan 34 henge sammen med den noe usikre markedssituasjonen på kort sikt, spesielt i oljeavhengige 16 regioner. 5 Andelen som svarer 34 at de vil holde ansatte uendret er fallene. Egen bedrifts økonomi for 215 Egen bedrifts økonomi for 216 Landets økonomi for 215 Landets økonomi for Figur 5. Har bedriften planer om å endre antallet ansatte første halvår 215? Har bedriften 4 planer om å endre antallet ansatte 47 første halvår ? Uendret Dårligere enn 214 Uendret Bedre enn Nedbemanne Øke antall ansatte Vet ikke Har bedriften planer for å endre bemanningssituasjonen i løpet av første halvår 215? 8 Ansette

9 Har bedriften planer om å endre antallet ansatte første halvår 215? Vi har også spurt bedriftene om de har planer om å endre bemanningssituasjonen. 1 Vi merker oss at hele ni prosent svarer at de vil permittere. Tall fra NAV viser at antallet permitterte er halvert etter innstrammingene i permitteringsregelverket Andre 215 svar fra undersøkelsen viser at bedriftene er forholdsvis tilbakeholdne Uendret Nedbemanne Øke antall ansatte Vet ikke med å permittere. Hver tredje bedrift skal ta inn lærlinger. Figur Har 6. Har bedriften bedriften planer planer for å endre om å bemanningssituasjonen endre bemanningssituasjonen? i løpet av første halvår 215? Ansette I år valgte vi å gi flere svaralternativer til spørsmålet om konsekvenser av konkurranse fra utlandet. Vi velger derfor å presentere disse svarene i en egen graf. Vi ser av svarene at denne problemstillingen er svært sammensatt. Om lag en fjerdedel opplever ikke konkurransen fra utlandet som noe problem - med andre ord de føler seg relativt sett beskyttet. Imidlertid resten av bedriftene opplever dette som en reell utfordring og det er først og fremst tap av markedsandeler som flest peker på (48 prosent), men også antall faste ansatte, inntaket av lærlinger og arbeidsmiljøet ved bedriften påvirkes hos relativt mange. Redusere bemanning Permittere Har konkurransen fra utlandet fått noen konsekvenser for bedriften? 9 Kryss av for inntil de tre mest 74 aktuelle 17 Ta inn Tap av markedsandeler lærlinger Reduserte lønnskrav kt bruk utenlandsk arbeidskraft kus på kvalitet og produktivitet Ja Nei Vet ikke Mindre fokus på kvalitet og produktivitet Endringer i arbeidsmiljøet Færre Konkurranse faste ansatte fra utlandet Økt samarbeid med utenlandske bedrifter har valg å undersøke hvordan bedriftene opplever konkurransen Ikke aktuelt fra utlandet. Svarene har ikke endret seg stort fra 214 bortsett fra to forhold. Sammenlignet med 214, er det markant færre som svarer at den økte konkurransen fra utlandet har ført til økt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Det er også en reduksjon i antallet som svarer 1 at det 2blir mer 3fokus 4 på kvalitet 5 og produktivitet. Vi ser også at færre svarer de tar inn lærlinger på grunn av konkurransen fra utlandet. Denne negative utviklingen så vi først i 214, som blir forsterket i årets undersøkelse. Bedre samarbeid/ samhold i bedriften Permittering av ansatte Færre lærlinger ved bedriften Figur 8. Har konkurransen fra utlandet fått noen konsekvenser for bedriften? Kryss av for Har inntil konkurransen de tre mest fra aktuelle utlandet - fått 215 noen konsekvenser for bedrifte Kryss av for inntil de tre mest aktuelle Tap av markedsandeler Reduserte lønnskrav Økt bruk utenlandsk arbeidskraft Mer fokus på kvalitet og produktivitet Mindre fokus på kvalitet og produktivitet Endringer i arbeidsmiljøet Færre faste ansatte Økt samarbeid med utenlandske bedrifter Ikke aktuelt Bedre samarbeid/ samhold i bedriften Permittering av ansatte Færre lærlinger ved bedriften Figur Har 7. Har konkurransen fra utlandet fra utlandet fått noen fått noen konsekvenser konsekvenser for bedriften? for bedriften? Kryss av for Kryss inntil av de for tre inntil mest de aktuelle tre mest aktuelle Tap av markedsandeler Mer fokus på kvalitet og produkt Permittering av ansatte Økt bruk av utenlandsk arbeidskraft Færre lærlinger ved bedriften Bedre samarbeid/samhold i bedriften Reduserte lønnskrav Har konkurransen fra utlandet fått noen konsekvenser for bedrifte Kryss av for inntil de tre mest aktuelle Tap av markedsandeler Mer fokus på kvalitet og produkt Permittering av ansatte Økt bruk av utenlandsk arbeidskraft Færre lærlinger ved bedriften Bedre samarbeid/samhold i bedriften Reduserte lønnskrav 9

10 private kunder Hvor ofte er pris det eneste kriteriet for tildeling av oppdrag/kontrakt fra: Permitteringer har siden høsten 213 advart mot konsekvensene av endringene 9 av permitteringsregelverket 42 med å utvide 33 lønnsplikt fra 1 til 2 dager, og fryktet at dette vil føre til at flere velger å si Andre opp enn 14 å permittere, noe 45 som igjen vil føre til tap 25 av verdifull kompetanse og som igjen kan bidra til å redusere produktiviteten. Andre Vår 7 undersøkelse 44 viser at endringene i permitteringsregelverket har stor effekt på hvordan bedriftene bruker permitteringer. Under 1 prosent fortsetter som tidligere, mens hele 29 prosent svarer at de forsøker å holde de ansatte i bedriften til tross for manglende oppdrag. Hver tredje bedrift velger å si opp ansatte fremfor å permittere. Registrerte tall fra NAV viser at antall permitteringer er halvert etter endringene trådte i kraft. Alltid Svært ofte Ganske ofte Ganske sjelden Svært sjelden Aldri Vet ikke s medlemsundersøkelse bekrefter denne trenden. Forbrukere byggeselskap Offentlige kunder Figur 9. Har innstrammingene i permitteringsregelverket med utvidet lønnsplikt fra 1 til 2 dager ført til endringer i permitteringspraksisen Har innstrammingene i permitteringsregelverket ved bedriften? med utvidet lønnsplikt fra 1 til 2 dager ført til endringeri permitteringspraksisen ved bedriften? Kompetansebehov Byggenæringen er avhengig Er din av kompetanse bedrift godkjent og lærebedrift kvalifikasjoner for å kunne løse alle oppgavene knyttet til blant annet boligbygging og infrastruktur. 8 Hele 38 prosent av s bedrifter trekker frem fagarbeidere 7 med fag og svennebrev som det som det er vanskeligst 6å få tak i. Til tross 5for varslede oppsigelser i oljebransjen og økt ledighet blant ingeniørene 4 ser det ikke ut til at det har gjort det enklere å ansette ingeniører. Det kan også være et resultat av at mange av 3 oppsigelsene kom sent på året og bedriftene har ikke gjennomført 2 rekrutteringsprosesser i det nye arbeidsmarkedet. 17 prosent sliter 1 med å finne kvalifiserte lærlinger. Grunnen til at feltene ikke lar seg summere til 1 prosent Ja, og har lærlinger Ja, men har ikke lærlinger Nei er at ikke aktuelt/vet ikke andelen er tatt ut. Lave tall viser derfor at bedriftene trolig ikke har forsøkt/har behov for den aktuelle arbeidskraften. Figur 1. Får din bedrift tak Får din i kvalifisert bedrift tak arbeidskraft i kvalifisert arbeidskraft innenfor følgende kategorier? innenfor følgende kategorier? Sivilingeniører Ingeniører Fagskoleingeniører Fagarbeidere med fag-/svennebrev Økonomer Permitteringer som vanlig uavhengig av endringen Forsøker å holde de ansatte i jobb til tross for at det mangler oppdrag Bruker oppsigelse fremfor permitteringer vet ikke Lærlinger Andre ja Nei 1

11 Foto: Veidekke 11

12 Lærebedrifter og lærlinger Ni av ti bedrifter i undersøkelsen er godkjente lærebedrifter. Hver fjerde bedrift svarer at de er lærebedrift, men har ikke lærlinger. Dette forteller at det er et stort potensial i å øke antallet lærebedrifter også innenfor de allerede godkjente lærebedriftene. Dette vil også være en viktig strategi for bedrifter som ønsker å vinne offentlige kontrakter når det innføres lærlingklausul Figur 11. Er din bedrift godkjent lærebedrift? Er din bedrift godkjent lærebedrift Ja, og har lærlinger Ja, men har ikke lærlinger Byggenæringen har lange tradisjoner for bruk av lærlinger. På spørsmål om hvorfor bedriftene tar inn lærlinger, er det et overveldende flertall Får som din bedrift svarer tak at i det kvalifisert for å arbeidskraft sikre kvalifisert arbeidskraft til bedriften. innenfor Som følgende tidligere kategorier? omtalt i rapporten sliter bedrifter med å finne kvalifisert arbeidskraft med fag/svennebrev. Det kan 14 se ut til 14 at bedriftene bruker lærlinger som en strategi for å sikre etterveksten av kompetanse i bedriftene. Mange svarer også at de tar inn lærlinger for å sikre kvalifisert arbeidskraft til faget og for 22 å ta samfunnsansvar. 11 Sivilingeniører Ingeniører Fagskoleingeniører Nei Figur 12. Hvorfor tar bedriften Hvorfor tar inn din lærlinger? bedrift inn lærlinger? Inntak av lærlinger sikrer bedriftens fremtidige rekrutteringsbehov Bedriften har lærlinger fordi det er billig arbeidskraft Å ha lærlinger er et samfunnsansvar Å ha lærlinger bidrar positivt til arbeidsmiljøet Hvorfor tar din bedrift inn lærlinger? Viktig å sikre kvalifisert arbeidskraft til faget Inntak av lærlinger sikrer bedriftens fremtidige rekrutteringsbehov Bedriften har lærlinger fordi det er billig arbeidskraft Å ha lærlinger er et samfunnsansvar Grunnen til at bedriftene ikke tar inn lærlinger er mer Å ha lærlinger bidrar sammensatt. positivt til Det arbeidsmiljøet kan se ut Hvorfor til at tar det ikke skyldes din bedrift i stor inn grad lærlinger? forhold ved bedriften Viktig å sikre som kvalifisert at den er for liten, ikke har relevante arbeidskraft til faget arbeidsoppgaver eller markedssituasjonen. 27 prosent svarer at de Bedriften er for liten ikke får tak i de lærlinger de ønsker. Bedriften har for tiden ikke nok arbeidsoppdrag til å ta inn lærlinger Lærlinger reduserer bedriftens produktivitet Figur 13. Hvorfor tar ikke din bedrift inn lærlinger? Hvorfor tar ikke din bedrift inn lærlinger? Lærlingtilskuddet er for lavt Ingen lærlinger å få tak i/ ingen gode nok Bedriften har ingen ansatte som kan gå inn i rollen instruktør/ Bedriften faglig leder er for liten Bedriften Bedriften har for har tiden ikke ikke nok relevante arbeidsoppdrag arbeidsoppgaver til å ta inn lærlinger For høye krav Lærlinger for å reduserer bli godkjent bedriftens lærebedrift produktivitet Lærlingtilskuddet Vet ikke er for lavt Ingen lærlinger å få tak i/ ingen gode nok Bedriften har ingen ansatte som kan gå inn i rollen instruktør/ faglig leder Bedriften har ikke relevante arbeidsoppgaver For høye krav for å bli godkjent lærebedrift Vet ikke Fagarbeidere med fag-/svennebrev Økonomer Lærlinger Andre ja Nei

13 Kriterier for tildeling av oppdrag Det offentlige kjøper 4 prosent av byggenæringen. har derfor vært svært tydelig på at det offentlige må gå foran når det gjelder hvilke kriterier som skal ligge til grunn for tildeling av oppdrag. Pris bør ikke være eneste kriterium. Svarene fra bedriftene er overveldende entydige - nemlig at det offentlige som oftest etterspør pris som eneste kriterium i anbudet. Det har vært en diskusjon rundt regelverket knyttet til offentlige innkjøp i 214 etter fremleggelsen av forenklingsutvalgets forslag. og NHO advarte i høringen nettopp å fjerne andre hensyn i regelverket. Fordi andre hensyn som for eksempel lærlingklausul, krav til lønns- og arbeidsvilkår, HMS og livssyklusbetraktninger bidrar til seriøsitet. derfor svært fornøyd med at regjeringen nå i 215 har bestemt å innføre lærlingklausuler i offentlige anbud. Dette mener vi vil stimulere til gode arbeidsforhold for de ansatte, sikre nyrekruttering til yrkesfag og at norske bedrifter har god tilgang på kompetent arbeidskraft. Det kan se ut til utfra undersøkelsen at private kunder er flinkere enn det offentlige til å etterspørre andre kriterier enn pris. Spesielt innenfor næringsbygg ser vi en trend til at kundene krever mer av leverandørene. Der brukes i større grad funksjonskrav i kontraktene, det gir insentiver til innovasjon og bedre løsninger for kundene. Figur 14. Hvor ofte er pris det eneste kriteriet for tildeling av oppdrag/ kontrakt Hvor fra: ofte er pris det eneste kriteriet for tildeling av oppdrag/kontrakt fra: Forbrukere Andre byggeselskap Andre private kunder Offentlige kunder Alltid Svært ofte Ganske ofte Ganske sjelden Svært sjelden Aldri Vet ikke Har innstrammingene i permitteringsregelverket med utvidet lønnsplikt fra 1 til 2 dager ført til endringeri permitteringspraksisen ved bedriften? Permitteringer som vanlig uavhengig av endringen Forsøker å holde de ansatte i jobb til tross for at det mangler oppdrag Bruker oppsigelse fremfor permitteringer vet ikke 13

14 Bransjeforskjeller Hovedbildet for byggenæringen er optimisme for 215. Det er som tidligere påpekt likevel noen forskjeller mellom de ulike delene av næringen. I den videre analysen er Norsk Utleieforening, Norsk Eiendom og TEF tatt ut 16 av undersøkelsen Fagarbeidereda disse bransjene har for få svar (under 25) noe som vil gi for stor feilmargin. 1 Forventninger til resultat Det 8 er store forskjeller mellom bransjene til forventningene til resultatet. Dette skyldes nok også i stor grad de grunnleggende 6 forskjellene i bransjene. Andelen som forventer underskudd er to prosent for alle bransjer i snitt, men i noen av industribransjene, 4 samt blant s bedrifter er andelen noe høyere med seks prosent. 2 er den bransjen som svarer at de har høyest forventninger til resultat med overskudd over seks prosent, men de har også svært høye kapitalutgifter pga. investeringer i tomter, noe som stiller høye krav til resultat. Figur 15. Forventer dere at bedriften går med overskudd eller underskudd i 215? 14 Forventer dere at bedriften går med overskudd eller underskudd i 215? 16 Kompetansebehov Undersøkelsen viser at fagarbeidere er mest etterspurt i byggenæringen. Når vi bryter tallene ned per bransje ser vi at det er spesielt anleggsgartnerne (naml) hvor rekrutteringssituasjonen for fagarbeidere vanskelig. Hele 9 prosent av bedriftene svarer at de ikke får tak i fagarbeidere. Omkring halvparten av bedriftene tilknyttet,,, og melder også at det er vanskelig å få tak i fagarbeidere. Det viser at rekrutteringssvikten rammer alle delene av næringen, både industri og håndverk Figur 16. Får din bedrift tak i kvalifisert arbeidskraft innenfor følgende kategorier? Fagarbeidere Med overskudd over 6 Med overskudd mellom 3 og 6 Med overskudd under 3 Omtrent i Med underskudd 14 Forventer dere at bedriften går med overskudd eller underskudd i 215? Med overskudd over 6 Med overskudd mellom 3 og 6 Med overskudd under 3 Omtrent i Med underskudd

15 17 Lærlinger Det kan se Fagskoleingeniører ut til at det er enklere å rekruttere lærlinger enn 8 fagarbeidere, men s medlemsbedrifter er det flere som 7 svarer at de ikke får tak i kvalifiserte lærlinger, enn som svarer 6 at de får tak i det. Den særskilte rekrutteringsutfordringen kan 5 ha sammenheng med markedssituasjonen og det siste årets oppmerksomhet 4 rundt økonomisk kriminalitet som har rammet malerbransjen 3 hardt. Det kan se ut til at det er de store bedriftene som 2har minst problemer med å rekruttere lærlinger. 1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland Figur 17. Får din bedrift tak i kvalifisert arbeidskraft innenfor følgende kategorier? 1 Bemanning Både 8 i byggevareindustrien og blant -bedriftene er det et flertall av bedriftene som svarer at de skal ansette i løpet av 6 første halvår 215. Blant anleggsgartnerne (naml) er et også en stor andel som skal ansette. Alle disse bransjene er eksponert i 4 infrastrukturmarkedet og regjeringen har økt og varslet ytterligere økning 2 i investeringene, noe som viser at bedriftene trolig forbereder seg på den varslede veksten. Figur 18. Endre bemanningssituasjon i første halvår 215? 18 Ansette Østfold Lærlinger Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland

16 19 Bare 12 prosent av bedriftene i undersøkelsen svarer at de planlegger å nedbemanne i løpet av første halvår 215, men «vet ikke» andelen er relativt høy. I realiteten kan det derfor være opp mot 25 prosent av bedriftene som vurderer nedbemanning første halvår. Andelen er spesielt høy blant s bedrifter Figur 19. Endre bemanningssituasjon i første halvår 215? Redusere bemanningen 19 Redusere bemanningen 8 Et flertall av bedriftene i planlegger å ta inn lærlinger. Det 7 er stort sett store bedrifter som har mulighet til å sysselsette lærlingen 6 i hele perioden, noe som tidligere figurer viste var en viktig 5 premiss for bedriftene til å ta inn lærlinger. Blant de andre bransjene 4 er det spesielt og som skiller seg 3 positivt ut. 2 Årsakene til at bedriftene svarer at de ikke planlegger å ta inn 1 lærlinger, er sammensatt. Dårlige markedsutsikter, små bedrifter og lokalisering utenfor de store byene bidrar til å gjøre rekruttering av lærlinger vanskelig. Figur 2. Endre bemanningssituasjon i første halvår 215? 2 Ta inn lærlinger Ta inn lærlinger

17 16 Geografiske forskjeller - fylkesfordeling Fagarbeidere 1 8 Byggenæringen er Norges største distriktsnæring. Markedssituasjonen er ulik fra landsdel til landsdel. Det kan også være til dels store forskjeller for bedrifter som også ligger 6 geografisk nært. Det er store forskjeller mellom de ulike fylkene. Vi har ikke tatt med Troms (Inkl. Svalbard), Nord-Trøndelag og Aust-Agder da det er under 25 svar noe som 4vil gi for høy feilmargin. Forventninger til resultat Det 2er store forskjeller når det gjelder forventninger til resultat i de ulike delene av landet. Buskerud peker seg ut både når det gjelder bedrifter som forventer å gå med overskudd over 6 prosent da hele 41 bedrifter svarer dette, samtidig sier fem prosent av bedriftene i dette fylket at de forventer med å å gå med underskudd. Andre fylker som peker seg positivt ut er Akershus, Rogaland og Hordaland, mens Telemark peker seg ut som det fylket hvor flest melder om underskudd. (Seks prosent) Figur 21. Forventer du at bedriften din skal gå med overskudd eller underskudd i 215? Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland Med overskudd over 6 Med overskudd mellom 3 og 6 Med overskudd under 3 Omtrent i Med underskudd 17

18 Lærlinger Sør-Trøndelag er det fylket hvor flest bedrifter svarer at de er lærebedrift. Både i Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland er det markant flere enn -snittet som svarer at de er lærebedrifter, men ikke har lærlinger Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Figur 22. Er din bedrift godkjent lærebedrift? Telemark Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland 1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland ja, og har lærlinger Ja, men har ikke lærlinger Nei Vet ikke Kompetansebehov Det er få klare trender i hvor det er vanskeligst å finne kvalifiserte fagarbeidere med fag/svennebrev. Situasjonen er spesielt vanskelig i Nordland, Sogn og Fjordane og Vestfold hvor nesten 5 prosent av bedriftene ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft. Figur 23. Får din bedrift tak i kvalifisert arbeidskraft innenfor følgende kategorier? 8 Fagarbeidere Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland 18 8

19 Buskerud er det eneste fylke hvor det er flere bedriftene som ikke får tak i fagskoleingeniører enn det er som får det, til tross for at en av Norges største tekniske fagskoler ligger i fylket. Bygg og anleggsaktiviteten i Buskerud er høy og det er nært Oslo noe som kan forklare utfordringen med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Figur 24. Får din bedrift tak i kvalifisert arbeidskraft innenfor følgende kategorier? 8 Fagskoleingeniører Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Vest-Agder Møre og Romsdal Rogaland Sør-Trøndelag Hordaland Nordland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland Tilgangen på lærlinger er jevnt over god, men igjen sliter bedriftene i Nordland mest Lærlinger med 8 å få tak i kvalifiserte folk Fagskoleingeniører Østfold Akershus Oslo Lærlinger Hedmark Oppland Østfold Akershus Oslo Hedmark Østfold Akershus Oslo Hedmark Buskerud Vestfold Telemark Figur 25. Får din bedrift tak i kvalifisert arbeidskraft innenfor følgende kategorier? Oppland Buskerud Vestfold Telemark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Vest-Agder Møre og Romsdal Rogaland Sør-Trøndelag Hordaland Sogn og Fjordane Nordland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland 19

20 Våre bransjeforeninger - Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund naml - norske anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører Norsk Eiendom Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS Norske Murmestres Landsforening Norsk Uteleieforening Takentrenprenørenes Forening Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringens Landsforening () Telefon Telefaks Middelthunsgate 27 Postboks 7187 Majorstuen, 37 Oslo

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens BNLs medlemsundersøkelse 2016 Foto: istock Innhold Forord 4 Om undersøkelsen 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 2016 7 Resultat 7 Bemanning 10 Konkurranse

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Den store barnehageundersøkelsen 2014

Den store barnehageundersøkelsen 2014 Den store barnehageundersøkelsen 2014 Forord I november 2014 gjennomførte vi for tredje gang Den Store Barnehage undersøkelsen (DSB 2014) 1. Undersøkelsen gikk ut til nesten 6000 norske barnehage ledere

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Notat 15/2016 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Forfatter: Jonas Sønnesyn Vox 2016 ISBN: 978-82-7724-242-2 Design/produksjon: Vox Innhold

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd HORDALAND PÅ BØRS Johannes D. Neteland Styreleder BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 MEDLEMMER FRA ALLE BRANSJER I BERGENSREGIONEN Næringspolitikk setter dagsorden Møteplass Viktigste møtearena mellom næringsliv,

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Ingvill Kvernmo, direktør i Entreprenørforeningen i Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim EBA EBA er en bransjeforening for

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer