Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/1 PS 2014/2 PS 2014/3 PS 2014/4 RS 2014/1 RS 2014/2 RS 2014/3 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Orientering v/kommunalsjefen vedr. aktuelle saker Orientering vedr. status i arbeid med Klima- og energiplanen Byggesaker av prinsipiell karakter, jfr. forespørsel i møtet Unnt. off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 2014/4 Økonomirapport teknisk - november /3184 RS 2014/5 Referat til Hovedutvalget, Sykehusgata /5277 RS 2014/6 RS 2014/7 PS 2014/5 PS 2014/6 PS 2014/7 Fylkesmannens endelige behandling av klage på vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven - for fortaket Byggit AS Omgjøring av vedtak i konsesjonssak - Store Bjørnstad - gbnr. 143/33 m.fl Gnr 23 bnr Mørvika - Søknad om dispensasjon fra gesimshøyde for påbygg på hytte med flatt tak Godkjenning av avtale om mottak og behandling av hageavfall. Beslutning om biogassanlegg ved etablering av sekundærrensetrinn ved Remmen renseanlegg. 2011/ / / / /6643 Side nr. Anne-Kari Holm utvalgsleder Side 2

3 PS 2014/1 Godkjenning av innkalling PS 2014/2 Godkjenning av saksliste PS 2014/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2014/4 Referatsaker RS 2014/1 Orientering v/kommunalsjefen vedr. aktuelle saker RS 2014/2 Orientering vedr. status i arbeid med Klima- og energiplanen RS 2014/3 Byggesaker av prinsipiell karakter, jfr. forespørsel i møtet Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Ulf Ellingsen Referatsak Utvalg Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport teknisk - november 2013 Økonomirapport Teknisk Periode 11/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Det store nettolønnsavviket er i hovedsak knyttet til mannskap på VA området som ikke er flyttet i budsjett. Dette balanseres mot en inntekt som fremkommer i «andre inntekter». I tillegg prognostiserer enhet for Miljø, Brann og Eiendom alle fortsatt med et negativt avvik på lønn totalt 3,6 mkr pr november. Fordelingsansvaret på innsparing lønn ligger på kommunalsjefens område og tilsvarer 1,5 mkr. Det er gjennomført en omorganisering av teknisk drift på Sommerro for å sikre en mer fleksibel og økonomisk riktig bruk av personalet. Det har i 2013 ikke vært tatt inn nytt personale på anlegget etter at ansatte har sluttet. Dette må vurderes da flere ansatte avslutter sitt arbeidsforhold våren I tillegg har vi holdt stillinger på brann vakante i Dette gjelder både i vaktstyrken og på forebyggende. Det settes ikke inn vikarer i sektoren. Unntaket er brann. En feil knyttet til pensjonsberegning førte til at teknisk sin prognose gikk fra et negativt avvik på ,- pr august til et negativt avvik på 1,9 mkr for september. Pr. november 13 har teknisk sektor en negativ årsprognose på ,- Dette inkluderer fortsatt premieavviket som nevnt over. Side 5

6 Andre utgifter: Innsparingstiltak knyttet til innkjøp på 2,3 mkr ligger inne og er som nevnt i tidligere rapporter realisert i prognosen. Dette er innkjøpskutt som må tas på andre områder enn VAR. Situasjonen presset på alle områder, noe som vil få ytterligere følger for vedlikehold av kommunale bygninger. Videre er utgifter til veivedlikehold inne i prognosen med forbruk tilsvarende ,-. Budsjettet for 2013 er på 3.2 mkr. Dette fører til at det nå er svært lite midler til veivedlikehold i Halden kommune, noe som vil føre til et stort etterslep på området. Generell innsparing på ,- på plan er lagt inn i prognosen. Nevnte kutt tilsvarer ,-. I tillegg kommer andre tiltak som nevnt under. Andre tiltak: oppd.pr : Tiltak Effekt 13 Gjennomført Kommentar Rokke redusert ,- Fra juli 13 Lagt inn i prognosen åpningstid Overføring av ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen lønnskostn fra Rokke til avfallsordningen Reduksjon grøntarealer ,- Ikke gjennomført pr Overføring av personalressurser ,- Ikke gjennomført Vil gi økte kostnader andre enheter som får dette som utgift Salg av utstyr* ,- Gjennomført I prognosen Generell innsparing Plan, byggesak og geodata Gebyrlegge utsl.tillatelser på oljeavskillere Gebyrlegge behandling av tilstandsrapporter Overta prosjektledelse vannområdet Enningdalselva Reduksjon i tilskudd. Tista grunneierlag Redusere vannprøveprogrammet Kutt kontingent lokal luftovervåking Fakturere vedlikehold og montering av julegatebelydning ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Delvis gjennomført Handel i Halden har gått til innkjøp av ny julegatebelysning. Brann fakturerer kultur ,- for arbeidet med å montere opp denne ,- Gjennomført I prognosen Beholde to stillinger i brann vakante i 13 2,5 timer overtid pr uke Gjennomført 2012 Bruk av bil i hht statens Gjennomført satser Reduksjon i antall Ikke gjennomført mann anlegg Salg av utstyr i hht vedtak Vurderes etter oppgaver. Også over til VA ,- Gjennomført I prognosen Andre inntekter: Side 6

7 Positiv årsprognostisert avvik på ca 12 mkr. Dette skyldes overføringer fra VAR-området, hvorav noe ikke er realisert pr dato og må sees i sammenheng med det negative avviket på brutto lønn. Negativt prognoseavvik i inntekt på feilparkering på 1,25 mkr budsjettert inntekt er 2 mkr. Rokke viser nå et positivt prognoseavvik på ca 1 mkr i andre inntekter. Tre saksbehandlere ble ansatt på bygesak i mai noe som påvirker både inntekts- og utgiftssiden. Ny fagleder ansatt med oppstart Dette er lagt inn i prognosen. Etter ansettelsen av disse har saksbehandlingstiden gått ned. For å kunne sette større fokus på oppfølging av ulovlige tiltak er avdelingen i behov av ytterligere en saksbehandler. Utviklingen for saksbehandlingstid ( i ant.dager) er lagt inn i tabell her: 1.kv kv 3.kv Rammetillatelser 12 uker * *= Remmen student-boliger Ett trinns søknader uker Uten ansvarsrett 3 uker Oversikten viser saker som er registrert i ephorte etter og de kvartalsvise tallene tar utgangspunkt i dato for komplett søknad og vedtaksdato. Saksbehandlingstid regnes imidlertid ikke fra dato journalført, men fra da søknaden ble mottatt i kommunen. Det er derfor vesentlig for avdelingen at kommunens postrutiner fungerer optimalt. I tillegg til ovennevnte kategorier behandles saker om dispensasjon, igangsettingstillatelser, midlertidig brukstillatelse og ferdigattester. Disse er ikke med i oversikten. Videre behandles ulovlighetssaker, det avholdes forhåndskonferanser og saksbehandlerne besvarer en rekke muntlige og skriftlige henvendelser er et prøveår i fht denne rapporteringen, og det tas forbehold om feil eller mangler i materialet. Det gjøres oppmerksom på at i alle kategorier er det flere saker hvor det også søkes om dispensasjon. Disse er ikke skilt ut. Dispensasjon fra plan er ikke belagt med tidsfrist Generelle kommentarer til prognosen: En feil knyttet til pensjonsberegning har ført til at teknisk sin prognose har gått fra et negativt avvik på ,-i august til et negativt avvik på 1,9 mkr for september. Pr november har teknisk sektor en negativ årsprognose tilsvarende ,-. Dette inkluderer fortsatt tidligere nevnte premieavvik. En av utfordringene i teknisk er at sektoren «server» både publikum og kommunen internt. Det betyr at sektoren ikke har midler til vedlikehold av bygningsmassen, noe som igjen får følger for bl.a både skole og helsesektoren. Endringer fra oktober ( ca ,- ) er i hovedsak knyttet til et forbedret resultat på brann og en negativ prognoseendring på ,- på Rokke. Tiltak for å dekke inn avvik: Viser til momenter over samtidig som det hele tiden må vurderes løpende nye innsparingstiltak. Det ansettes ikke nye ved naturlig avgang. Dette bør sees i sammenheng med antall mann pr lag i fht de ulike prosjektene som til enhver tid gjennomføres og krav om ytterligere effektivisering. Stillinger i sektoren utlyses internt. Utlyst stilling på byggesak er trukket tilbake grunnet kommunens økonomiske situasjon. For å følge opp ulovligheter bør denne stillingen besettes i Personalsituasjonen på renseanlegget er presset. En overføring av personale fra andre driftsenheter til renseanlegget vil redusere lønnskostnaden på drift, men øke på VA. Dette vurderes ut fra kompetansebehov og behov generelt. Utfordringer 2013: Sektoren opplever rammene som særdeles stramme, Blant annet er det et budsjett på vedlikehold bygning på ca 3 mkr. Prognosen viser et forventet forbruk tilsvarende ,-. Grunnet stram økonomi vil manglende vedlikehold av bygninger og veivedlikehold medføre store merutgifter i årene som kommer. Videre har sektoren utfordringer knyttet til personale. Flere ansatte i drift går nå av med pensjon og det er få ansatte igjen til å gjøre de oppgaver driftsenheten til enhver tid har. Videre ser vi en tendens i at arbeidstagere med høgskole/universitetsutdannelse er attraktive på det private markedet grunnet bl.a lønnsforhold. Sektoren blir derfor hardt presset på kompetanse, noe i nå har eksempler på innen VA prosjektering. Side 7

8 Det er igangsatt et arbeid for å kunne måle på styringsindikatorer i sektoren. Dette arbeidet videreføres og er sentralt i arbeidet med å måle på kvalitet. Styringsindikatorene må være målbare ifht de ressursene som legges inn og si noe om kvalitet på tjenesten. Styringsindikatorer for sektoren er bl.a - Antall søknader behandlet innen tre-ukers fristen/prosent - Se tabell over - Antall søknader behandlet innen tolv-ukers fristen/ prosent -Se tabell over - Sykefravær Sykefraværet for teknisk sektor er for november 2013 på 3,2%. Langtidsfravær over 40 dager er for september på 0.3%, noe som er meget bra. - Brukerundersøkelser - Kvalitet måleverdier vann - Kvalitet måleverdier avløp Videre bør det utarbeides styringsindikatorer på drift og forvaltningsområdet knyttet til lekkasjer på det kommunale nettet samt responstid. Arbeidet med styringsindikatorer fortsetter for alle avdelinger i sektoren Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side 8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 160/0154/000/ / Lene Cathrine Ouren Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Utsendte vedlegg 1 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 2 Halden kommune- Sykehusgata 4 - dispensasjon 3 Uttalelse 4 Brev fra fylkesmannen ang saksbehandlingsrutiner Referat til Hovedutvalget Sammendrag av saken: Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø behandlet i utvalgsmøte den søknad om dispensasjon fra arealformålet i gjeldende reguleringsplan for Sykehusgata 4, 1767 Halden. Tiltakshaver i saken er Spenst AS v/ Anders Viken. Rådmannens innstilling i saken var å avslå dispensasjonssøknaden, mens Hovedutvalgets innstilte enstemmig for å innvilge søknaden om dispensasjon fra arealformål. Da saken ennå ikke var oversendt andre fylkesinstanser for uttalelse, ble saken oversendt etter Hovedutvalgets vedtak. Både Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune er enig i Rådmannens innstilling i saken, og begge anbefaler sterkt at det utarbeides en helhetlig plan for området. Begge instanser ønsker likevel ikke å gå imot Hovedutvalgets vedtak. Fylkeskommunen forutsetter imidlertid at søknaden om rammetillatelse oversendes Fylkeskonservatoren for uttalelse når denne foreligger. Administrasjonen har behandlet saken på nytt delegert, og innvilget dispensasjon fra arealformålet. Dette begrunnes i uttalelser fra fylkesinstanser, samt at Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø har en positiv innstilling til saken. Administrasjonen ser også viktigheten av å påminne Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø rutinene ved behandling av saker der Rådmannen innstiller til avslag. Saker som innstilles til avslag fra Rådmannens side blir ikke oversendt fylkesinstanser for høring før saken har vært lagt frem for Hovedutvalget. Sakene skal imidlertid oversendes for uttalelse før endelig Side 9

10 vedtak om innvilget dispensasjon fattes. Dersom Hovedutvalget ønsker å innvilge dispensasjon må saken vedtas utsatt og sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling og oversendelse til uttalelse. Etter at administrasjonen har vurdert uttalelsene fra fylkesinstansene legger administrasjonen på nytt saken frem for Hovedutvalget som da kan fatte endelig vedtak. Se vedlegg. Side 2 av 2 Side 10

11 Halden kommune Byggesak SG arkitekter AS Postboks HALDEN Att. Markus Linge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ /0154/000/009 Lene Cathrine Ouren, VEDTAKSNUMMER: TILLATELSE - Svar på søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens Kap.19. Delegert vedtak Dispensasjon iht PBL /69 BYGGESTED/EIENDOM: Sykehusgata 4, 1767 Halden GNR/BNR: 160/0154 SØKNAD MOTTATT: TILTAKSHAVER: Halden Bad og treningssenter AS I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) 19-1 og 19-2 godkjennes søknaden om dispensasjon fra formålet i reguleringsplanen, som er satt av til «serviceindustri». Det gis dispensasjon fra formålet til utvidelse av allerede etablert bruk, treningssenter, samt til handel i sokkeletasje. Det er satt følgende vilkår for tillatelsen: 1. Tillatelsen er betinget at behandlingsgebyr innbetales. 2. Ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak/rammetillatelse skal saken oversendes Østfold fylkeskommune v/fylkeskonservatoren for uttalelse. I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kap.19, 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsformålet i gjeldende reguleringsplan for området. I dispensasjonstillatelsen er det kun de reguleringsmessige sidene ved saken som er vurdert. Omsøkte tiltak er nabovarslet iht. plan- og bygningslovens Det foreligger ikke protester til søknaden. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Svenskegata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 11

12 Bygningsmyndigheten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i kommunestyrevedtak av , PS 2011/83. Bortfall av tillatelse: En tillatelse gjelder i 3 år. Søknad om tillatelse til tiltak må være innsendt i god tid før fristen går ut, da tiltaket skal være igangsatt innen 3 år. Ellers faller tillatelsen til dispensasjon bort, jf. pbl Følgende dokumenter er lagt til grunn for tillatelsen: Søknad om dispensasjon, datert Møtebok, utvalgsak nr 2013/91. Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold, datert Uttalelse fra Østfold fylkeskommune, datert Omsøkte tiltak: Halden Bad og Treningssenter AS søker om dispensasjon fra 13 i «Reguleringsplan for Saugbrugsforeningen industriområde på kaken og kasa mm», da de ønsker å utvide driften av treningssenteret. I den forbindelse mener tiltakshaver at det er nødvendig å oppføre et tilbygg. Tiltakshaver mener utvidelsen vil gi rom for en videreføring av dagens bruk og derfor ikke vil innebære en endring av dagens situasjon. I tillegg til dagens bruk vil tilbygget inneholde et næringslokale. Dispensasjon fra reguleringsformålet er nødvendig for å kunne gi tillatelse til disse forholdene. I søknaden er det vedlagt tegninger av tilbygget som ønskes oppført. Tilbygget har et bebygd areal på 252 m 2, eksklusiv utvendig rømningstrapp, og er planlagt oppført i 4 etasjer, hvorav den ene er sokkeletasje. Tilbygget vil få et samlet bruksareal på i underkant av 1000 m 2. Sokkeletasjen ønskes benyttet til næringslokale. Resterende del av bygget skal videreføre dagens bruk som treningssenter. Tiltaket vil forholde seg til de høydebegrensningene som ligger nedfelt i reguleringsplanen. Kjøremønster og adkomst påvirkes ikke av tilbygget. Ansvarlig søker påpeker også at parkeringskapasiteten er tilstrekkelig i forhold bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Ansvarlig søker begrunner søknad om dispensasjon med at det aktuelle området er i transformasjon og at det i dag er i bruk som handelsområde. Ansvarlig søker mener området har forandret karakter fra å være et industriområde til et handelsområde, med treningssenteret som den dominerende virksomhet. Ansvarlig søker mener også at det er særlige grunner for å gi dispensasjon i denne saken med begrunnelse i pbl Der åpnes det for at det kan dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, hvor reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene. Ansvarlig søker hevder at dette kan synes å være tilfelle i denne saken. Ansvarlig søker peker på at tiltaket er en videreføring av etablert bruk. Tiltaket vil gi flere anledning til å bedrive fysisk aktivitet og bidra til mulighet for bedre levekår i sentrum. I søknaden om dispensasjon kommer det klart frem at det er kun de reguleringsmessige sidene ved saken som ønskes avklart. Tilbyggets arkitektur, materialbruk og planløsning vil bli redegjort nærmere for ved en eventuell søknad om rammetillatelse. Side 12 Side 2 av 2

13 Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen omfattes av «Reguleringsplan for Saugbrugsforeningen industriområde på Kaken og Kasa mm og arealer for omlegging av riksveg 21» Plan-ID: G-328. Bygget ligger innenfor området SI.2. Området er avsatt for «serviceindustri». Iht. reguleringsbestemmelsene 19 kan området nyttes til lager, verksted håndverksvirksomhet o.l. Bebyggelsen i SI.2 kan oppføres i 3 etasjer eller med en mønehøyde på maks. 14,5 meter. Området kan bebygges med inntil 50 % av netto tomteareal. Andre fagmyndigheters uttalelser: Saken er etter Utvalgets vedtak i møte den , oversendt Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune. Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold: «Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør ikke dispensere fra planer eller lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Omsøkte bygning ligger i kort avstand fra Tista. Områdene som ligger lang elvebredden er svært aktive til flere formål. Fylkesmannens miljøvernavdeling mener det er viktig at arealene langs bredden holdes åpne og tilgjengelig for ferdsel og benyttelse av allmenheten. Område mellom riksveien og Tista er smalt, og dermed begrenset med plass til de ulike formål. Vi er dermed enig med administrasjonen i kommunen at en fremfor å gi enkeltvise dispensasjoner bør vurdere områdets muligheter gjennom en overordnet plan. Vi ser imidlertid at omsøkte tilbygg i liten grad vil berøre noen regionale- eller nasjonale miljøinteresser på stedet som vi er satt til å ivareta. Konklusjon: Med henvisning til vår vurdering overlates saken til de kommunale myndigheter som har best oversikt over forholdene på stedet». Uttalelse fra Østfold fylkeskommune v/ fylkesplansjefen: «.Vi har for vår del ikke innvendinger mot den planlagte arealbruken. Vi mener imidlertid at det er viktig å fastlegge rammer for området gjennom en helhetlig plan. At strøket er i transformasjon tilsier at det er stort behov for en plan som trekker opp rammene for utviklingen. Vi anbefaler derfor sterkt at det utarbeides en plan for området slik at man unngår en utvikling bit-for-bit uten klare mål og rammer. Saken er forelagt fylkeskonservatoren som uttaler at nye tiltak må tilpasses det omkringliggende bygningsmiljøet, og nærheten til Fredriksten festning. Fylkeskonservatoren ber derfor om å få rammesøknaden til oversendelse når denne foreligger. Ved planlegging og bruk av området bør det sikres en attraktiv tursti eller lignende langs Tista. Oppsummering/konklusjon: Side 13 Side 3 av 3

14 Fylkeskommunen anbefaler sterkt at det utarbeides en helhetlig plan som setter rammer for utviklingen i området. Vi vil ikke motsette oss at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen, men forutsetter at rammesøknad for tiltaket oversendes fylkeskonservatoren for uttalelse». For søknad om dispensasjon i medhold av 19-1 skrives følgende: Plan- og bygningsloven 19-1 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer dersom det foreligger overvekt av grunner. Vilkårene for å gi dispensasjon følger av pbl Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Bygningsmyndighetens samlede vurdering: I søknaden fra Halden Bad og Treningssenter AS søkes det om dispensasjon fra reguleringsformålet i gjeldende reguleringsplan for området. Områdets formål er serviceindustri. Dette er opplistet i reguleringsbestemmelsene som lager, verksted, håndverksvirksomhet ol. «Forretninger kan tillates innredet dersom disse har tilknytning til aktivitet som naturlig tilhører reguleringsformålet, og det ellers kan legges til rette for tilfredsstillende adkomst, manøvrerings og parkeringsareal.» Ansvarlig søker peker i søknaden på at området i dag er i transformasjon, og at området pr i dag er i bruk som handelsområde med blant annet detaljhandel av arbeidstøy og fliser. Det finnes også en entreprenørvirksomhet på området. Bygningsmyndigheten er enig i det ansvarlig søker påpeker, området langs øvre del av elva er i transformasjon, og de områdene som tidligere ble benyttet til industri blir i dag i langt større grad benyttet til handelsvirksomhet. I den forbindelse mener bygningsmyndigheten at for å få til en helhetlig og gjennomtenkt bruk av området må dette avklares gjennom en reguleringsendring jfr. pbl 19-2, og ikke gjennom en dispensasjon fra formålet i gjeldene reguleringsplan. En innvilgelse av dispensasjon i denne saken vil kun belyse en liten del av området, og ikke se på områdets helhetlige og langsiktige bruk. Etter oversendelse av saken til Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø til utvalgsmøte , vedtok Hovedutvalget å gå imot administrasjonens innstilling, og dermed gi dispensasjon fra formålet i gjeldene reguleringsbestemmelser for området. Saken har etter vedtaket fra Hovedutvalget blitt oversendt sentrale myndigheter. De sentrale myndigheter var enige i administrasjonens innstilling i saken, men ønsket likevel ikke å gå imot Hovedutvalgets vedtak. Bygningsmyndighetene finner det derfor fornuftig å gi tillatelse til dispensasjon i delegert vedtak, slik at saken ikke på nytt må opp i Hovedutvalget, da man finner sannsynligheten stor for at Hovedutvalget fortsatt vil stille seg positiv til å gi dispensasjon. På denne måten unngår man ytterligere behandlingstid av saken. Vilkårene for å gi dispensasjon i pbl er etter dette oppfylt. Etter en samlet vurdering finner bygningsmyndigheten å kunne gi dispensasjon fra bestemmelsene til arealformål i gjeldende reguleringsplan som omsøkt. Dispensasjonen gis på følgende vilkår, jf. pbl første ledd: Side 14 Side 4 av 4

15 Tillatelsen er betinget at behandlingsgebyr innbetales. Ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak/rammetillatelse skal saken oversendes Østfold fylkeskommune v/fylkeskonservatoren for uttalelse. Søknad om tiltak oversendes Fylkeskonservatoren til uttalelse når denne foreligger. Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Orientering om klageadgang og følgebrev til fakturagrunnlag Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Stine Lerhol fagleder Lene Cathrine Ouren byggesaksbehandler Kopi: Østfold Fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Side 15 Side 5 av 5

16 ORIENTERING OM KLAGEADGANG KLAGEORGAN Avgjørelsen kan påklages til Fylkesmannen i Østfold som har fått delegert myndighet fra Kommunal- og regionaldepartementet til å avgjøre saker om klage over administrative vedtak fattet av Bygningsmyndigheten i Halden kommune. KLAGEADRESSAT Klagen skal sendes til: Halden kommune Kommunalavd. Teknisk og Kultur Enheten for Plan, Byggesak og Geodata Storgt. 8, 1771 Halden KLAGEFRIST Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne hvorfor De ønsker det. INNHOLDET I KLAGEN De må presisere: Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer Årsaken til at De klager Den eller de endringer som De ønsker Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen Klagers navn og adresse må oppgis. Klagen må undertegnes. UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (søke oppsettende virkning). Slik søknad sendes Enheten for Plan, Byggesak og Geodata og begrunnes. Enhetens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Enheten for Plan, Byggesak og Geodata. De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten og om reglene om saksbehandlingen. KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret. Kravet må settes frem for Enheten for Plan, Byggesak og Geodata senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket. De kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Side 16 Side 6 av 6

17 Side 17 Side 7 av 7

18 Halden kommune Postboks HALDEN Vår ref.: 2013/ /2013 Deres ref.: 2012/5277 Dato: Halden kommune- Sykehusgata 4 - dispensasjon Vi viser til oversendelse datert Søknaden gjelder dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for utvidelse av treningssenter og etablering av handel i sokkeletasje. I gjeldende reguleringsplan er området satt av til «serviceindustri». Området er i transformasjon, og det er i dag en blandet arealbruk med innslag av handel i strøket. Vi har for vår del ikke innvendinger til den planlagte arealbruken. Vi mener imidlertid at det er viktig å fastlegge rammer for utvikling av området gjennom en helhetlig plan. At strøket er i transformasjon tilsier at det er stort behov for en plan som trekker opp rammene for utviklingen. Vi anbefaler derfor sterkt at det utarbeides en plan for området slik at man unngår en utvikling bit-for-bit uten klare mål og rammer. Saken er forelagt fylkeskonservatoren som uttaler at nye tiltak må tilpasses det omkringliggende bygningsmiljøet, og nærheten til Fredriksten festning. Fylkeskonservatoren ber derfor om å få rammesøknaden oversendt til uttalelse når denne foreligger. Ved planlegging og bruk av området bør det sikres en attraktiv tursti eller lignende langs Tista. Oppsummering /konklusjon Fylkeskommunen anbefaler sterkt at det utarbeides en helhetlig plan som setter rammer for utviklingen av området. Vi vil ikke motsette oss at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen, men forutsetter at rammesøknad for tiltaket oversendes fylkeskonservatoren for uttalelse. Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Elin Tangen Skeide fylkesplansjef Magnar Tveit Kopi til: Fylkesmannen i Østfold Postboks MOSS Sentraladministrasjonen Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.: Side 18

19 Side 19 2

20 Fylkesmannen i Østfold Halden kommune Att. Lene Cathrine Ouren Postboks HALDEN Miljøvernavdelingen Deres ref.: 2012/5277 Vår ref.: 2013/ OMA Vår dato: Halden kommune - Gbnr. 160/154 - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til treningssenter Uttalelse Vi viser til deres brev datert vedrørende søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende bebyggelse i Sykehusgata 4. Bebyggelsen er i dag godkjent for bruk som treningssenter. Tilbygget skal benyttes til tilsvarende bruk, men i tillegg inneholde et næringslokale i sokkeletasjen. Tilbygget har et bebygd areal på 252 m2 og er planlagt oppført i 4. etasjer. Tilbygget vil få et samlet bruksareal på 1000 m2. Dispensasjonssøknaden begrunnes blant annet med at det aktuelle området er i transformasjon og at det i dag er i bruk som handelsområde. Ansvarlig søker mener området har forandret karakter fra å være et industriområde til et handelsområde med treningssenteret som den dominerende virksomhet. Vurdering Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen/planformålet det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør ikke dispensere fra planer eller lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Omsøkte bygning ligger i kort avstand fra Tista. Områdene som ligger langs elvebredden er svært attraktive til flere formål. Fylkesmannens miljøvernavdeling mener det er viktig at arealene langs bredden holdes åpne og tilgjengelige for ferdsel og benyttelse av allmennheten. Området mellom Tista og riksveien er smalt, og det er dermed begrenset med plass til de ulike formål. Vi er dermed enig med administrasjonen i kommunen at en fremfor å gi enkeltvise dispensasjoner bør vurdere områdets muligheter gjennom en overordnet plan. Vi ser imidlertid at omsøkte tilbygg i liten grad vil berøre noen regionale- eller nasjonale miljøinteresser på stedet som vi er satt til å ivareta. Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: fmospostmottakfylkesmannen.no Side 20

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/2915-132 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Steigen hyttefelt"

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Sameiet Rådhusgaten 16 Dato: 07.03.2014 Rådhusgaten 16 Vår ref: 2013/9602-13 4836 ARENDAL Deres ref: Att. Jarl Frivold Arkivkode: 501/240 Saksbeh.:

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/2730-5 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Vurdering av ileggelse av overtredelsesgebyr for oppføring av tiltak uten tillatelse

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /10 BBY BYSAKBEH

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /10 BBY BYSAKBEH ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom RTA - Risør- og Tvedestradsregionens Avfallsselskap Hestemyr 4950 Risør Delegert vedtaksnr: Saksnr: Saksbehandler Dato 378/16 2016/518 Maiken Imeland

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL Hurdalgarasjen v. AnitaTenold anita.tenold@hurdalsgarasjeen.no Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/635-10 GNR 116/78 26.03.2015 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/1911-13 Arkivnr.: GNR 38/103 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 Block Watne AS Christian Michelsensgate 6 5012 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200717500/12 NYBY-5210 17.3.2009 JOFO RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5 OPPDAL KOMMUNE Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår ref. Deres ref. 07.06.2016 VEKI/2016/704-5 Vedtak nr SHR Bygg AS 16/220 Att. Per Erik Hindseth Industrivegen S. 7 7340 OPPDAL Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 19

DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 19 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/4505-25 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 11/6/41 Gåsnesvegen 28 - Klage på politisk vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlig

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Silvia Jørgensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Silvia Jørgensen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/00917-7 Silvia Jørgensen 26.07.2017 Rammetillatelse - Gnr 86 Bnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tiltakssted: Dyvigodden 74, 4815 Saltrød Gnr/Bnr: 41 / 392. Oppføring av Enebolig og carport. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

Tiltakssted: Dyvigodden 74, 4815 Saltrød Gnr/Bnr: 41 / 392. Oppføring av Enebolig og carport. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Konsmo Fabrikker AS Dato: 31.03.2014 Myreneveien 35 Vår ref: 2014/3385-2 4847 ARENDAL Deres ref: Att. Helge Haugenes Arkivkode: 41/392 Saksbeh.: Tlf.:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune AVSLAG. Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens 20-1/20-2. Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune AVSLAG. Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens 20-1/20-2. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens 20-1/20-2. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.09.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 157/11

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Silje Marie Raad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Silje Marie Raad Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Sotra

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling rådgiver Yngve R. Romsvik seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland Plan- og byggesakssamling for kommunene 30. april og 14. mai 2014

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Publikumsrettet saksbehandling og service Konsmo Fabrikker AS Dato: 02.12.2014 Myreneveien 35 Vår ref: 2014/7776-2 4856 ARENDAL Deres ref: Arkivkode: 431/3 Saksbeh.: Sarmad Abd Ali Najim

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/146 Arkivsaksnr: 2016/7998-23 Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/290, 99/302, 99/304 og 99/349 - Stokkanv 5, 7, 9 og Sandg 10 - Søknad om midlertidig

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE

DISPENSASJON OG TILLATELSE MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning WILHELMSEN ARKITEKTUR Kvitsøygata 15 4014 STAVANGER DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/1141-8 Flutra Demaj, 009/0021/L42 20.07.2016 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Harald Ulvund Naustbukta 17 6620 Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Deres ref: Vår ref Dato 2015/1906-4 06.06.2017 Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tillatelse til

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer