Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/1 PS 2014/2 PS 2014/3 PS 2014/4 RS 2014/1 RS 2014/2 RS 2014/3 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Orientering v/kommunalsjefen vedr. aktuelle saker Orientering vedr. status i arbeid med Klima- og energiplanen Byggesaker av prinsipiell karakter, jfr. forespørsel i møtet Unnt. off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 2014/4 Økonomirapport teknisk - november /3184 RS 2014/5 Referat til Hovedutvalget, Sykehusgata /5277 RS 2014/6 RS 2014/7 PS 2014/5 PS 2014/6 PS 2014/7 Fylkesmannens endelige behandling av klage på vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven - for fortaket Byggit AS Omgjøring av vedtak i konsesjonssak - Store Bjørnstad - gbnr. 143/33 m.fl Gnr 23 bnr Mørvika - Søknad om dispensasjon fra gesimshøyde for påbygg på hytte med flatt tak Godkjenning av avtale om mottak og behandling av hageavfall. Beslutning om biogassanlegg ved etablering av sekundærrensetrinn ved Remmen renseanlegg. 2011/ / / / /6643 Side nr. Anne-Kari Holm utvalgsleder Side 2

3 PS 2014/1 Godkjenning av innkalling PS 2014/2 Godkjenning av saksliste PS 2014/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2014/4 Referatsaker RS 2014/1 Orientering v/kommunalsjefen vedr. aktuelle saker RS 2014/2 Orientering vedr. status i arbeid med Klima- og energiplanen RS 2014/3 Byggesaker av prinsipiell karakter, jfr. forespørsel i møtet Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Ulf Ellingsen Referatsak Utvalg Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport teknisk - november 2013 Økonomirapport Teknisk Periode 11/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Det store nettolønnsavviket er i hovedsak knyttet til mannskap på VA området som ikke er flyttet i budsjett. Dette balanseres mot en inntekt som fremkommer i «andre inntekter». I tillegg prognostiserer enhet for Miljø, Brann og Eiendom alle fortsatt med et negativt avvik på lønn totalt 3,6 mkr pr november. Fordelingsansvaret på innsparing lønn ligger på kommunalsjefens område og tilsvarer 1,5 mkr. Det er gjennomført en omorganisering av teknisk drift på Sommerro for å sikre en mer fleksibel og økonomisk riktig bruk av personalet. Det har i 2013 ikke vært tatt inn nytt personale på anlegget etter at ansatte har sluttet. Dette må vurderes da flere ansatte avslutter sitt arbeidsforhold våren I tillegg har vi holdt stillinger på brann vakante i Dette gjelder både i vaktstyrken og på forebyggende. Det settes ikke inn vikarer i sektoren. Unntaket er brann. En feil knyttet til pensjonsberegning førte til at teknisk sin prognose gikk fra et negativt avvik på ,- pr august til et negativt avvik på 1,9 mkr for september. Pr. november 13 har teknisk sektor en negativ årsprognose på ,- Dette inkluderer fortsatt premieavviket som nevnt over. Side 5

6 Andre utgifter: Innsparingstiltak knyttet til innkjøp på 2,3 mkr ligger inne og er som nevnt i tidligere rapporter realisert i prognosen. Dette er innkjøpskutt som må tas på andre områder enn VAR. Situasjonen presset på alle områder, noe som vil få ytterligere følger for vedlikehold av kommunale bygninger. Videre er utgifter til veivedlikehold inne i prognosen med forbruk tilsvarende ,-. Budsjettet for 2013 er på 3.2 mkr. Dette fører til at det nå er svært lite midler til veivedlikehold i Halden kommune, noe som vil føre til et stort etterslep på området. Generell innsparing på ,- på plan er lagt inn i prognosen. Nevnte kutt tilsvarer ,-. I tillegg kommer andre tiltak som nevnt under. Andre tiltak: oppd.pr : Tiltak Effekt 13 Gjennomført Kommentar Rokke redusert ,- Fra juli 13 Lagt inn i prognosen åpningstid Overføring av ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen lønnskostn fra Rokke til avfallsordningen Reduksjon grøntarealer ,- Ikke gjennomført pr Overføring av personalressurser ,- Ikke gjennomført Vil gi økte kostnader andre enheter som får dette som utgift Salg av utstyr* ,- Gjennomført I prognosen Generell innsparing Plan, byggesak og geodata Gebyrlegge utsl.tillatelser på oljeavskillere Gebyrlegge behandling av tilstandsrapporter Overta prosjektledelse vannområdet Enningdalselva Reduksjon i tilskudd. Tista grunneierlag Redusere vannprøveprogrammet Kutt kontingent lokal luftovervåking Fakturere vedlikehold og montering av julegatebelydning ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført Lagt inn i prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Gjennomført I prognosen ,- Delvis gjennomført Handel i Halden har gått til innkjøp av ny julegatebelysning. Brann fakturerer kultur ,- for arbeidet med å montere opp denne ,- Gjennomført I prognosen Beholde to stillinger i brann vakante i 13 2,5 timer overtid pr uke Gjennomført 2012 Bruk av bil i hht statens Gjennomført satser Reduksjon i antall Ikke gjennomført mann anlegg Salg av utstyr i hht vedtak Vurderes etter oppgaver. Også over til VA ,- Gjennomført I prognosen Andre inntekter: Side 6

7 Positiv årsprognostisert avvik på ca 12 mkr. Dette skyldes overføringer fra VAR-området, hvorav noe ikke er realisert pr dato og må sees i sammenheng med det negative avviket på brutto lønn. Negativt prognoseavvik i inntekt på feilparkering på 1,25 mkr budsjettert inntekt er 2 mkr. Rokke viser nå et positivt prognoseavvik på ca 1 mkr i andre inntekter. Tre saksbehandlere ble ansatt på bygesak i mai noe som påvirker både inntekts- og utgiftssiden. Ny fagleder ansatt med oppstart Dette er lagt inn i prognosen. Etter ansettelsen av disse har saksbehandlingstiden gått ned. For å kunne sette større fokus på oppfølging av ulovlige tiltak er avdelingen i behov av ytterligere en saksbehandler. Utviklingen for saksbehandlingstid ( i ant.dager) er lagt inn i tabell her: 1.kv kv 3.kv Rammetillatelser 12 uker * *= Remmen student-boliger Ett trinns søknader uker Uten ansvarsrett 3 uker Oversikten viser saker som er registrert i ephorte etter og de kvartalsvise tallene tar utgangspunkt i dato for komplett søknad og vedtaksdato. Saksbehandlingstid regnes imidlertid ikke fra dato journalført, men fra da søknaden ble mottatt i kommunen. Det er derfor vesentlig for avdelingen at kommunens postrutiner fungerer optimalt. I tillegg til ovennevnte kategorier behandles saker om dispensasjon, igangsettingstillatelser, midlertidig brukstillatelse og ferdigattester. Disse er ikke med i oversikten. Videre behandles ulovlighetssaker, det avholdes forhåndskonferanser og saksbehandlerne besvarer en rekke muntlige og skriftlige henvendelser er et prøveår i fht denne rapporteringen, og det tas forbehold om feil eller mangler i materialet. Det gjøres oppmerksom på at i alle kategorier er det flere saker hvor det også søkes om dispensasjon. Disse er ikke skilt ut. Dispensasjon fra plan er ikke belagt med tidsfrist Generelle kommentarer til prognosen: En feil knyttet til pensjonsberegning har ført til at teknisk sin prognose har gått fra et negativt avvik på ,-i august til et negativt avvik på 1,9 mkr for september. Pr november har teknisk sektor en negativ årsprognose tilsvarende ,-. Dette inkluderer fortsatt tidligere nevnte premieavvik. En av utfordringene i teknisk er at sektoren «server» både publikum og kommunen internt. Det betyr at sektoren ikke har midler til vedlikehold av bygningsmassen, noe som igjen får følger for bl.a både skole og helsesektoren. Endringer fra oktober ( ca ,- ) er i hovedsak knyttet til et forbedret resultat på brann og en negativ prognoseendring på ,- på Rokke. Tiltak for å dekke inn avvik: Viser til momenter over samtidig som det hele tiden må vurderes løpende nye innsparingstiltak. Det ansettes ikke nye ved naturlig avgang. Dette bør sees i sammenheng med antall mann pr lag i fht de ulike prosjektene som til enhver tid gjennomføres og krav om ytterligere effektivisering. Stillinger i sektoren utlyses internt. Utlyst stilling på byggesak er trukket tilbake grunnet kommunens økonomiske situasjon. For å følge opp ulovligheter bør denne stillingen besettes i Personalsituasjonen på renseanlegget er presset. En overføring av personale fra andre driftsenheter til renseanlegget vil redusere lønnskostnaden på drift, men øke på VA. Dette vurderes ut fra kompetansebehov og behov generelt. Utfordringer 2013: Sektoren opplever rammene som særdeles stramme, Blant annet er det et budsjett på vedlikehold bygning på ca 3 mkr. Prognosen viser et forventet forbruk tilsvarende ,-. Grunnet stram økonomi vil manglende vedlikehold av bygninger og veivedlikehold medføre store merutgifter i årene som kommer. Videre har sektoren utfordringer knyttet til personale. Flere ansatte i drift går nå av med pensjon og det er få ansatte igjen til å gjøre de oppgaver driftsenheten til enhver tid har. Videre ser vi en tendens i at arbeidstagere med høgskole/universitetsutdannelse er attraktive på det private markedet grunnet bl.a lønnsforhold. Sektoren blir derfor hardt presset på kompetanse, noe i nå har eksempler på innen VA prosjektering. Side 7

8 Det er igangsatt et arbeid for å kunne måle på styringsindikatorer i sektoren. Dette arbeidet videreføres og er sentralt i arbeidet med å måle på kvalitet. Styringsindikatorene må være målbare ifht de ressursene som legges inn og si noe om kvalitet på tjenesten. Styringsindikatorer for sektoren er bl.a - Antall søknader behandlet innen tre-ukers fristen/prosent - Se tabell over - Antall søknader behandlet innen tolv-ukers fristen/ prosent -Se tabell over - Sykefravær Sykefraværet for teknisk sektor er for november 2013 på 3,2%. Langtidsfravær over 40 dager er for september på 0.3%, noe som er meget bra. - Brukerundersøkelser - Kvalitet måleverdier vann - Kvalitet måleverdier avløp Videre bør det utarbeides styringsindikatorer på drift og forvaltningsområdet knyttet til lekkasjer på det kommunale nettet samt responstid. Arbeidet med styringsindikatorer fortsetter for alle avdelinger i sektoren Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side 8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 160/0154/000/ / Lene Cathrine Ouren Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Utsendte vedlegg 1 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 2 Halden kommune- Sykehusgata 4 - dispensasjon 3 Uttalelse 4 Brev fra fylkesmannen ang saksbehandlingsrutiner Referat til Hovedutvalget Sammendrag av saken: Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø behandlet i utvalgsmøte den søknad om dispensasjon fra arealformålet i gjeldende reguleringsplan for Sykehusgata 4, 1767 Halden. Tiltakshaver i saken er Spenst AS v/ Anders Viken. Rådmannens innstilling i saken var å avslå dispensasjonssøknaden, mens Hovedutvalgets innstilte enstemmig for å innvilge søknaden om dispensasjon fra arealformål. Da saken ennå ikke var oversendt andre fylkesinstanser for uttalelse, ble saken oversendt etter Hovedutvalgets vedtak. Både Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune er enig i Rådmannens innstilling i saken, og begge anbefaler sterkt at det utarbeides en helhetlig plan for området. Begge instanser ønsker likevel ikke å gå imot Hovedutvalgets vedtak. Fylkeskommunen forutsetter imidlertid at søknaden om rammetillatelse oversendes Fylkeskonservatoren for uttalelse når denne foreligger. Administrasjonen har behandlet saken på nytt delegert, og innvilget dispensasjon fra arealformålet. Dette begrunnes i uttalelser fra fylkesinstanser, samt at Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø har en positiv innstilling til saken. Administrasjonen ser også viktigheten av å påminne Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø rutinene ved behandling av saker der Rådmannen innstiller til avslag. Saker som innstilles til avslag fra Rådmannens side blir ikke oversendt fylkesinstanser for høring før saken har vært lagt frem for Hovedutvalget. Sakene skal imidlertid oversendes for uttalelse før endelig Side 9

10 vedtak om innvilget dispensasjon fattes. Dersom Hovedutvalget ønsker å innvilge dispensasjon må saken vedtas utsatt og sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling og oversendelse til uttalelse. Etter at administrasjonen har vurdert uttalelsene fra fylkesinstansene legger administrasjonen på nytt saken frem for Hovedutvalget som da kan fatte endelig vedtak. Se vedlegg. Side 2 av 2 Side 10

11 Halden kommune Byggesak SG arkitekter AS Postboks HALDEN Att. Markus Linge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ /0154/000/009 Lene Cathrine Ouren, VEDTAKSNUMMER: TILLATELSE - Svar på søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens Kap.19. Delegert vedtak Dispensasjon iht PBL /69 BYGGESTED/EIENDOM: Sykehusgata 4, 1767 Halden GNR/BNR: 160/0154 SØKNAD MOTTATT: TILTAKSHAVER: Halden Bad og treningssenter AS I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) 19-1 og 19-2 godkjennes søknaden om dispensasjon fra formålet i reguleringsplanen, som er satt av til «serviceindustri». Det gis dispensasjon fra formålet til utvidelse av allerede etablert bruk, treningssenter, samt til handel i sokkeletasje. Det er satt følgende vilkår for tillatelsen: 1. Tillatelsen er betinget at behandlingsgebyr innbetales. 2. Ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak/rammetillatelse skal saken oversendes Østfold fylkeskommune v/fylkeskonservatoren for uttalelse. I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kap.19, 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsformålet i gjeldende reguleringsplan for området. I dispensasjonstillatelsen er det kun de reguleringsmessige sidene ved saken som er vurdert. Omsøkte tiltak er nabovarslet iht. plan- og bygningslovens Det foreligger ikke protester til søknaden. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Svenskegata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 11

12 Bygningsmyndigheten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i kommunestyrevedtak av , PS 2011/83. Bortfall av tillatelse: En tillatelse gjelder i 3 år. Søknad om tillatelse til tiltak må være innsendt i god tid før fristen går ut, da tiltaket skal være igangsatt innen 3 år. Ellers faller tillatelsen til dispensasjon bort, jf. pbl Følgende dokumenter er lagt til grunn for tillatelsen: Søknad om dispensasjon, datert Møtebok, utvalgsak nr 2013/91. Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold, datert Uttalelse fra Østfold fylkeskommune, datert Omsøkte tiltak: Halden Bad og Treningssenter AS søker om dispensasjon fra 13 i «Reguleringsplan for Saugbrugsforeningen industriområde på kaken og kasa mm», da de ønsker å utvide driften av treningssenteret. I den forbindelse mener tiltakshaver at det er nødvendig å oppføre et tilbygg. Tiltakshaver mener utvidelsen vil gi rom for en videreføring av dagens bruk og derfor ikke vil innebære en endring av dagens situasjon. I tillegg til dagens bruk vil tilbygget inneholde et næringslokale. Dispensasjon fra reguleringsformålet er nødvendig for å kunne gi tillatelse til disse forholdene. I søknaden er det vedlagt tegninger av tilbygget som ønskes oppført. Tilbygget har et bebygd areal på 252 m 2, eksklusiv utvendig rømningstrapp, og er planlagt oppført i 4 etasjer, hvorav den ene er sokkeletasje. Tilbygget vil få et samlet bruksareal på i underkant av 1000 m 2. Sokkeletasjen ønskes benyttet til næringslokale. Resterende del av bygget skal videreføre dagens bruk som treningssenter. Tiltaket vil forholde seg til de høydebegrensningene som ligger nedfelt i reguleringsplanen. Kjøremønster og adkomst påvirkes ikke av tilbygget. Ansvarlig søker påpeker også at parkeringskapasiteten er tilstrekkelig i forhold bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Ansvarlig søker begrunner søknad om dispensasjon med at det aktuelle området er i transformasjon og at det i dag er i bruk som handelsområde. Ansvarlig søker mener området har forandret karakter fra å være et industriområde til et handelsområde, med treningssenteret som den dominerende virksomhet. Ansvarlig søker mener også at det er særlige grunner for å gi dispensasjon i denne saken med begrunnelse i pbl Der åpnes det for at det kan dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, hvor reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene. Ansvarlig søker hevder at dette kan synes å være tilfelle i denne saken. Ansvarlig søker peker på at tiltaket er en videreføring av etablert bruk. Tiltaket vil gi flere anledning til å bedrive fysisk aktivitet og bidra til mulighet for bedre levekår i sentrum. I søknaden om dispensasjon kommer det klart frem at det er kun de reguleringsmessige sidene ved saken som ønskes avklart. Tilbyggets arkitektur, materialbruk og planløsning vil bli redegjort nærmere for ved en eventuell søknad om rammetillatelse. Side 12 Side 2 av 2

13 Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen omfattes av «Reguleringsplan for Saugbrugsforeningen industriområde på Kaken og Kasa mm og arealer for omlegging av riksveg 21» Plan-ID: G-328. Bygget ligger innenfor området SI.2. Området er avsatt for «serviceindustri». Iht. reguleringsbestemmelsene 19 kan området nyttes til lager, verksted håndverksvirksomhet o.l. Bebyggelsen i SI.2 kan oppføres i 3 etasjer eller med en mønehøyde på maks. 14,5 meter. Området kan bebygges med inntil 50 % av netto tomteareal. Andre fagmyndigheters uttalelser: Saken er etter Utvalgets vedtak i møte den , oversendt Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune. Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold: «Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør ikke dispensere fra planer eller lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Omsøkte bygning ligger i kort avstand fra Tista. Områdene som ligger lang elvebredden er svært aktive til flere formål. Fylkesmannens miljøvernavdeling mener det er viktig at arealene langs bredden holdes åpne og tilgjengelig for ferdsel og benyttelse av allmenheten. Område mellom riksveien og Tista er smalt, og dermed begrenset med plass til de ulike formål. Vi er dermed enig med administrasjonen i kommunen at en fremfor å gi enkeltvise dispensasjoner bør vurdere områdets muligheter gjennom en overordnet plan. Vi ser imidlertid at omsøkte tilbygg i liten grad vil berøre noen regionale- eller nasjonale miljøinteresser på stedet som vi er satt til å ivareta. Konklusjon: Med henvisning til vår vurdering overlates saken til de kommunale myndigheter som har best oversikt over forholdene på stedet». Uttalelse fra Østfold fylkeskommune v/ fylkesplansjefen: «.Vi har for vår del ikke innvendinger mot den planlagte arealbruken. Vi mener imidlertid at det er viktig å fastlegge rammer for området gjennom en helhetlig plan. At strøket er i transformasjon tilsier at det er stort behov for en plan som trekker opp rammene for utviklingen. Vi anbefaler derfor sterkt at det utarbeides en plan for området slik at man unngår en utvikling bit-for-bit uten klare mål og rammer. Saken er forelagt fylkeskonservatoren som uttaler at nye tiltak må tilpasses det omkringliggende bygningsmiljøet, og nærheten til Fredriksten festning. Fylkeskonservatoren ber derfor om å få rammesøknaden til oversendelse når denne foreligger. Ved planlegging og bruk av området bør det sikres en attraktiv tursti eller lignende langs Tista. Oppsummering/konklusjon: Side 13 Side 3 av 3

14 Fylkeskommunen anbefaler sterkt at det utarbeides en helhetlig plan som setter rammer for utviklingen i området. Vi vil ikke motsette oss at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen, men forutsetter at rammesøknad for tiltaket oversendes fylkeskonservatoren for uttalelse». For søknad om dispensasjon i medhold av 19-1 skrives følgende: Plan- og bygningsloven 19-1 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer dersom det foreligger overvekt av grunner. Vilkårene for å gi dispensasjon følger av pbl Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Bygningsmyndighetens samlede vurdering: I søknaden fra Halden Bad og Treningssenter AS søkes det om dispensasjon fra reguleringsformålet i gjeldende reguleringsplan for området. Områdets formål er serviceindustri. Dette er opplistet i reguleringsbestemmelsene som lager, verksted, håndverksvirksomhet ol. «Forretninger kan tillates innredet dersom disse har tilknytning til aktivitet som naturlig tilhører reguleringsformålet, og det ellers kan legges til rette for tilfredsstillende adkomst, manøvrerings og parkeringsareal.» Ansvarlig søker peker i søknaden på at området i dag er i transformasjon, og at området pr i dag er i bruk som handelsområde med blant annet detaljhandel av arbeidstøy og fliser. Det finnes også en entreprenørvirksomhet på området. Bygningsmyndigheten er enig i det ansvarlig søker påpeker, området langs øvre del av elva er i transformasjon, og de områdene som tidligere ble benyttet til industri blir i dag i langt større grad benyttet til handelsvirksomhet. I den forbindelse mener bygningsmyndigheten at for å få til en helhetlig og gjennomtenkt bruk av området må dette avklares gjennom en reguleringsendring jfr. pbl 19-2, og ikke gjennom en dispensasjon fra formålet i gjeldene reguleringsplan. En innvilgelse av dispensasjon i denne saken vil kun belyse en liten del av området, og ikke se på områdets helhetlige og langsiktige bruk. Etter oversendelse av saken til Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø til utvalgsmøte , vedtok Hovedutvalget å gå imot administrasjonens innstilling, og dermed gi dispensasjon fra formålet i gjeldene reguleringsbestemmelser for området. Saken har etter vedtaket fra Hovedutvalget blitt oversendt sentrale myndigheter. De sentrale myndigheter var enige i administrasjonens innstilling i saken, men ønsket likevel ikke å gå imot Hovedutvalgets vedtak. Bygningsmyndighetene finner det derfor fornuftig å gi tillatelse til dispensasjon i delegert vedtak, slik at saken ikke på nytt må opp i Hovedutvalget, da man finner sannsynligheten stor for at Hovedutvalget fortsatt vil stille seg positiv til å gi dispensasjon. På denne måten unngår man ytterligere behandlingstid av saken. Vilkårene for å gi dispensasjon i pbl er etter dette oppfylt. Etter en samlet vurdering finner bygningsmyndigheten å kunne gi dispensasjon fra bestemmelsene til arealformål i gjeldende reguleringsplan som omsøkt. Dispensasjonen gis på følgende vilkår, jf. pbl første ledd: Side 14 Side 4 av 4

15 Tillatelsen er betinget at behandlingsgebyr innbetales. Ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak/rammetillatelse skal saken oversendes Østfold fylkeskommune v/fylkeskonservatoren for uttalelse. Søknad om tiltak oversendes Fylkeskonservatoren til uttalelse når denne foreligger. Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Orientering om klageadgang og følgebrev til fakturagrunnlag Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Stine Lerhol fagleder Lene Cathrine Ouren byggesaksbehandler Kopi: Østfold Fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Side 15 Side 5 av 5

16 ORIENTERING OM KLAGEADGANG KLAGEORGAN Avgjørelsen kan påklages til Fylkesmannen i Østfold som har fått delegert myndighet fra Kommunal- og regionaldepartementet til å avgjøre saker om klage over administrative vedtak fattet av Bygningsmyndigheten i Halden kommune. KLAGEADRESSAT Klagen skal sendes til: Halden kommune Kommunalavd. Teknisk og Kultur Enheten for Plan, Byggesak og Geodata Storgt. 8, 1771 Halden KLAGEFRIST Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne hvorfor De ønsker det. INNHOLDET I KLAGEN De må presisere: Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer Årsaken til at De klager Den eller de endringer som De ønsker Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen Klagers navn og adresse må oppgis. Klagen må undertegnes. UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (søke oppsettende virkning). Slik søknad sendes Enheten for Plan, Byggesak og Geodata og begrunnes. Enhetens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Enheten for Plan, Byggesak og Geodata. De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten og om reglene om saksbehandlingen. KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret. Kravet må settes frem for Enheten for Plan, Byggesak og Geodata senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket. De kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Side 16 Side 6 av 6

17 Side 17 Side 7 av 7

18 Halden kommune Postboks HALDEN Vår ref.: 2013/ /2013 Deres ref.: 2012/5277 Dato: Halden kommune- Sykehusgata 4 - dispensasjon Vi viser til oversendelse datert Søknaden gjelder dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for utvidelse av treningssenter og etablering av handel i sokkeletasje. I gjeldende reguleringsplan er området satt av til «serviceindustri». Området er i transformasjon, og det er i dag en blandet arealbruk med innslag av handel i strøket. Vi har for vår del ikke innvendinger til den planlagte arealbruken. Vi mener imidlertid at det er viktig å fastlegge rammer for utvikling av området gjennom en helhetlig plan. At strøket er i transformasjon tilsier at det er stort behov for en plan som trekker opp rammene for utviklingen. Vi anbefaler derfor sterkt at det utarbeides en plan for området slik at man unngår en utvikling bit-for-bit uten klare mål og rammer. Saken er forelagt fylkeskonservatoren som uttaler at nye tiltak må tilpasses det omkringliggende bygningsmiljøet, og nærheten til Fredriksten festning. Fylkeskonservatoren ber derfor om å få rammesøknaden oversendt til uttalelse når denne foreligger. Ved planlegging og bruk av området bør det sikres en attraktiv tursti eller lignende langs Tista. Oppsummering /konklusjon Fylkeskommunen anbefaler sterkt at det utarbeides en helhetlig plan som setter rammer for utviklingen av området. Vi vil ikke motsette oss at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen, men forutsetter at rammesøknad for tiltaket oversendes fylkeskonservatoren for uttalelse. Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Elin Tangen Skeide fylkesplansjef Magnar Tveit Kopi til: Fylkesmannen i Østfold Postboks MOSS Sentraladministrasjonen Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.: Side 18

19 Side 19 2

20 Fylkesmannen i Østfold Halden kommune Att. Lene Cathrine Ouren Postboks HALDEN Miljøvernavdelingen Deres ref.: 2012/5277 Vår ref.: 2013/ OMA Vår dato: Halden kommune - Gbnr. 160/154 - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til treningssenter Uttalelse Vi viser til deres brev datert vedrørende søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende bebyggelse i Sykehusgata 4. Bebyggelsen er i dag godkjent for bruk som treningssenter. Tilbygget skal benyttes til tilsvarende bruk, men i tillegg inneholde et næringslokale i sokkeletasjen. Tilbygget har et bebygd areal på 252 m2 og er planlagt oppført i 4. etasjer. Tilbygget vil få et samlet bruksareal på 1000 m2. Dispensasjonssøknaden begrunnes blant annet med at det aktuelle området er i transformasjon og at det i dag er i bruk som handelsområde. Ansvarlig søker mener området har forandret karakter fra å være et industriområde til et handelsområde med treningssenteret som den dominerende virksomhet. Vurdering Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen/planformålet det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør ikke dispensere fra planer eller lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Omsøkte bygning ligger i kort avstand fra Tista. Områdene som ligger langs elvebredden er svært attraktive til flere formål. Fylkesmannens miljøvernavdeling mener det er viktig at arealene langs bredden holdes åpne og tilgjengelige for ferdsel og benyttelse av allmennheten. Området mellom Tista og riksveien er smalt, og det er dermed begrenset med plass til de ulike formål. Vi er dermed enig med administrasjonen i kommunen at en fremfor å gi enkeltvise dispensasjoner bør vurdere områdets muligheter gjennom en overordnet plan. Vi ser imidlertid at omsøkte tilbygg i liten grad vil berøre noen regionale- eller nasjonale miljøinteresser på stedet som vi er satt til å ivareta. Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: fmospostmottakfylkesmannen.no Side 20

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/4505-25 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 11/6/41 Gåsnesvegen 28 - Klage på politisk vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlig

Detaljer

82 of 108 83 of 108 84 of 108 85 of 108 86 of 108 For: Asbjørn Montelius 87 of 108 Page 1 of 1 Fra: Ola Brekken[o.brekken@haavind.no] Mottatt: 19.12.2008 15:22:31 Til: postmottak Tittel: For: Asbjørn Montelius

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 18.01.2005 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Murmesteme Kammen 8.4Sneve AS Leirfossvegen 5 N-7037 TRONDHEIM IG OPPDALKOMMUNE Doknr. 2 1JES, 2015 Ark.kode P 7/ Ark.kodeS _ Sa seh r fitår41111,1

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKSJONSTILSYN IFM. OPPFØRT HOBBYROM/UTHUS GNR. 30/21 Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk. Reguleringsplan for Engene boligområde - del 2 - Mindre endring

Plan, byggesak, utvikling og landbruk. Reguleringsplan for Engene boligområde - del 2 - Mindre endring ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Berørte parter Dato: 18.04.2012 Vår ref: 2012/2690-3 Deres ref: Arkivkode: xxxx Saksbeh.: Andreas Stensland Tlf.: Reguleringsplan for Engene boligområde

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak 185/11 om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendom gbnr. 21/8 fnr.

Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak 185/11 om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendom gbnr. 21/8 fnr. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2012/2253 423.1 YRR Vår dato: 02.05.2012 Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks 1051 4682

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2027-18 Arkivnr.: GNR 173/586 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201316492/10 EBYGG 5351 301013 HANR

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201316492/10 EBYGG 5351 301013 HANR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no ODDVAR

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 11/1272-11 Arkivnr.: GNR 79/1 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/23/66 - Verdal kommune - barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune

Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune Er overtredelsesgebyr et enkelt virkemiddel? Tommy Haugan Juridisk rådgiver, Molde kommune Aktuelle tema Kort om overtredelsesgebyr. Våre erfaringer: Politikk Prioriteringer Eksempler Fremgangsmåten Forhåndsvarselet

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr Plan- og byggesakskonferansen 2014 20. november 2014 Ileggelse av overtredelsesgebyr Frank Bjørkum Tromsø kommune Innført ved ny plan- og bygningslov i kraft fra 1. juli 2010 Overtredelsesgebyr: Økonomisk

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

D SAK 401/2009. TILLATELSE TIL TILTAK. DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 70.2.

D SAK 401/2009. TILLATELSE TIL TILTAK. DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 70.2. Byggesaksutvalget 15.12.10 sak 45/10 vedlegg 13 Skjæveland Bygg Skjævelandveien 23 4322 SANDNES Byggesak Sandnes, 30.03.2009 Deres ref.: Vår ref : 200705200-8 Saksbehandler: Kristin Totland Arkivkode :

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201121597/26 EBYGG 5351 011113 HANR

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201121597/26 EBYGG 5351 011113 HANR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jørgen

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 t:~ Hobøl kommune Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Vår ref.: 2011/1566 Arkivnr: 423.1 Lilli Kristine Gjulem og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

NOU-2003- mer effektiv bygningslovgivning. Bygningslovutvalgets delutredning 2:

NOU-2003- mer effektiv bygningslovgivning. Bygningslovutvalgets delutredning 2: . NOU-2003- mer effektiv bygningslovgivning. Bygningslovutvalgets delutredning 2: Politianmeldelser resulterer kun i sjeldne og svært alvorlige tilfeller i bøtestraffer. Et overtredelsesgebyr ilagt av

Detaljer

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016.

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016. Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 23.02.2016 Deres dato 09.02.2016 Vår referanse 2016/2050 423.1 Deres referanse 14/5705 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Askøy

Detaljer

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09.

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09. Advokat Odd-Einar Christophersen MNA Kaptein Glæersensvei 7 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR65/5 02.04.2009 S08/4557 L9526/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer