Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapport 2013 Innhold Innhold Fylkesordføreren har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkestinget Organisering Året 2013 i korte trekk Sentral styring Utdanning og kompetanse Samferdsel og transport Plan, næring og miljø Kultur, frivillighet og folkehelse Tannhelse Økonomisk analyse Vurdering av framtidsutsikter Fylkeskommunale foretak og aksjeselskap Revisjonsberetning Dette mener politikerne SCAN QR-KODEN MED DIN MOBIL FOR Å SE DEN DIGITALE UTGAVEN AV ÅRSRAPPORTEN aarsrapport2013.akershus-fk.no

3 Årsrapport 2013 Visjon, verdier og hovedmål Visjon, verdier og hovedmål Vår visjon, våre verdier og hovedmål utgjør et samlende fundament for alle ledere og medarbeidere i det daglige arbeidet for å ivareta fylkeskommunens mange oppgaver. Visjon: Verdier: Ledende og levende Profesjonalitet, respekt, åpenhet Våre overordnede mål Vi arbeider for at vår region skal være et godt sted å bo, lære, arbeide og besøke. Vi arbeider for økt verdiskapning og bærekraftig utvikling av regionen. Vi skal være pådriver i et bredt samarbeid med andre for å få dette til. Vi skal levere effektive og gode tjenester. VÅRE ÅTTE HOVEDMÅL 2 3 Barn og ungdom i Akershus skal få en kompetanse som gjør dem godt kvalifiserte for arbeidslivet og videre studier Elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig kompetanse Bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken Vekst i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter Et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv Være et foregangsfylke innen klima og miljø Mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltagelse Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk

4 Årsrapport 2013 Fylkesordføreren har ordet Fylkesordføreren har ordet Befolkningsveksten i Akershus krever en helhetlig samferdsels- og miljøpolitikk. I årene framover blir det behov for større kapasitet i kollektivtrafikken, bedre framkommelighet både for biler og busser, og flere gang- og sykkelveier. Samtidig som veksten skal håndteres, skal vi redusere klimagassutslippene fra veitrafikken. Fossilt drivstoff må byttes ut til fordel for biler og busser med null eller lavt utslipp. 4 5 SCAN QR-KODEN MED DIN MOBIL FOR VIDEO aarsrapport2013.akershus-fk. no/#fylkesordforeren-har-ordet Befolkningsveksten og et økende transportbehov gir utfordringer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Men det er også spennende utviklingsmuligheter for akershussamfunnet. Jeg synes det er gjort flere gode grep som vi ser gir resultater. Den jevne veksten i kollektivtrafikken som vi har sett de siste årene er gledelig, og noe vi vil fortsette å stimulere til. Utfordringen nå er å skaffe tilstrekkelig finansiering til de store kollektivutbyggingene vi står overfor. Fornebubanen er under planlegging og skal bygges, det samme gjelder Ahus-banen. Det vil kreve betydelig bidrag fra staten og private aktører. I tillegg skal også ny E18 bygges fra Oslo til Asker. Vi har lagt trykk på raskere bygging av gang- og sykkelveier, og bevilget ekstra midler til det gjennom økonomiplanen. Vedlikeholdsbehovet på fylkesveiene vil også framover kreve betydelige ressurser. Vi har satt oss et ambisiøst mål om å redusere klimautslippene til halvparten av nivået vi lå på i 1990 innen Akershus fylkeskommune er en drivkraft i innføring av hydrogen som drivstoff, og har våget å gå foran og vise vei. Vi har nylig vedtatt en strategi for tidlig innfasing av hydrogen i regionen, og etablert et strategisamarbeid med Oslo kommune. Teknologien innen hydrogen har kommet langt, men målene kan ikke nås uten økonomiske midler og politisk vilje. Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier på videregående nivå. Akershus har en høy andel elever som fullfører videregående opplæring, godt over landsgjennomsnittet, og elevene har gode læringsresultater. Å hindre frafall har lenge vært høyt på den politiske dagsorden, og tiltak og prosjekter gjennom flere år har gitt gode resultater. Arbeidet for at flest mulig fullfører og består fortsetter med målrettet innsats. Befolkningsveksten vil kreve flere elevplasser de neste 20 årene, og dermed behov for nye videregående skoler. Akershus er i en positiv vekst. Det gir oss muligheter til å utvikle enda bedre løsninger for innbyggerne i framtiden! Oslo 31. mars 2014 Anette Solli Fylkesordfører (H)

5 Årsrapport 2013 Fylkesrådmannen har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkeskommunen har aldri hatt flere elever i videregående skole enn i 2013, godt over En systematisk satsing på det nasjonale Ny GIV-prosjektet har gitt resultater. Langt flere elever enn tidligere fullfører og består fagene i løpet av et skoleår hele 83 prosent. Det systematiske arbeidet videreføres gjennom satsingen på «Den gode Akershusskolen». Over lærlinger har lærekontrakt, men overgangen fra skole og ut i lære er en kontinuerlig utfordring. SCAN QR-KODEN MED DIN MOBIL FOR VIDEO aarsrapport2013.akershus-fk. no/#fylkesraadmanen-har-ordet Antall passasjerer i regionbuss, tog og båt i Akershus var større enn året før, og veksten var større enn veksten i biltrafikken. Det er gjort et omfattende arbeid for å framskynde planlegging av aktuelle gang- og sykkelveiprosjekter i Akershus. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus vil, når den er vedtatt høsten 2015, legge viktige føringer for arealbruk og transportløsninger i regionen. Akershus har en høy aktivitet innen næringsutvikling og innovasjon. Det har vært et aktivt kulturår bl.a. ble over konserter, arrangementer og forestillinger gjennomført i regi av Den kulturelle skolesekken. Vi har også gode resultater å vise til i vår tannhelsetjeneste over pasienter er undersøkt eller behandlet. Fylkeskommunen har et positivt netto driftsresultat og regnskapsmessig overskudd også i år som i de åtte foregående årene. Inntektene har vært høyere enn forutsatt, noe som gir mulighet for å sette av midler til kommende investeringer og unngå for høy gjeldsbelastning. Det er tegn som tyder på at veksten i norsk økonomi vil bli mindre de kommende årene. Dette vil gjøre det nødvendig med strammere prioriteringer framover. Folketallet i Akershus var pr. januar Andelen innvandrere er på 17 prosent. Forventet befolkningsvekst gir utfordringer og behov bl.a. for økt kapasitet på våre videregående skoler. I 2013 har fylkesrådmannen arbeidet systematisk for å styrke den interne kontrollen i fylkeskommunen. God intern kontroll skal bidra til at vi oppnår gode resultater med de offentlige midlene vi forvalter og en enklere hverdag med større trygghet både for de ansatte og våre elever, samarbeidspartnere, og pasienter. Fylkeskommunen har ansvar for viktige oppgaver på flere samfunnsområder. Kompetente og motiverte medarbeidere bidrar til god oppgaveløsning på alle områder. God ledelse er sentralt i denne sammenhengen og et omfattende lederutviklingsprogram for 350 ledere ble startet opp i året som gikk. Vi har oppnådd gode resultater på mange områder i Oslo 31. mars 2014 Tron Bamrud Fylkesrådmann

6 Årsrapport 2013 Fylkestinget Fylkestinget Høyre Anette M. Solli Fylkesordfører Bærum Tim Holmvik Ullensaker Bente Stein Mathisen Asker Sebastian Næss Langaas Bærum Gunnar Melgaard Oppegård Lise Hagen Rebbestad Skedsmo Terje Hegge Bærum Synnøve Kongsrud Oppegård Jon Schøning Lie Skedsmo Trine-Lise Østlund Blime Lørenskog Dag Solbakken Asker Kirsti Birkeland Frogn Øyvind Rideng Bærum Vegard Ellingsen Eidsvoll Karin U. Adolfsen Vestby Kåre Sagård Asker Jane Aambakk Gjerdrum Venstre 2 Solveig Schytz Ås Inge Solli Nittedal Siri Engesæth Bærum Sosialistisk Venstreparti Ruth Solveig Birkeland Eidsvoll Andreas Halse Lørenskog

7 Årsrapport 2013 Fylkestinget Fylkestinget Arbeiderpartiet Siri Hov Eggen Vestby Rolf Lasse Lund Lørenskog Siri Baastad Asker Tonje Brenna Ullensaker Kjell Maartmann- Moe Bærum Marija Tomac Ås Jens Petter Hagen Frogn Torunn Skottevik Lørenskog Mani Hussaini Ullensaker Tove Irene Steen Sørum Ole-Erik Yrvin Nittedal Vilde Lofthus Rooth Skedsmo Fremskrittspartiet Jan Johan Sandal Asker Edvin Søvik Ski 1 1 Vibeke Limi Bærum Arne-Rune Gjelsvik Sørum Katrine Behsert Ski Finn Terje Tønnessen Eidsvoll Knut Auke Asker Kristelig folkeparti Senterpartiet Lars Salvesen Fylkesvaraordfører Eidsvoll Morten Vollset Aurskog-Høland

8 Årsrapport 2013 Organisering Organisering FYLKESTINGET Fylkesutvalget Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Hovedutvalg for samferdsel Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Hovedutvalg for plan, næring og miljø Klagenemnda Yrkesopplæringsnemnda Administrasjonsutvalget Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kontrollutvalget Kontrollutvalgsekretariatet Fylkesrevisjonen Ombud for elever og lærlinger AFK eiendom FKF Akershus Kollektiv- Terminaler (AKT) 8 9 SENTRALADMINISTRASJONEN FYLKESRÅDMANNEN Kommunikasjonsstab Juridisk stab Avdeling for videregående opplæring Avdeling for samferdsel og transport Avdeling for plan, næring og miljø Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse Administrasjonsavdelingen VIRKSOMHETER 34 videregående skoler 3 veiledningssentra 2 folkehøgskoler 3 skoler ved institusjoner Tannhelsetjenesten kultur.akershus Politiske organer Administrative organer Fylkeskommunale foretak Eierskap i selskaper: Akershus Energi AS (100 prosent) Ruter AS (40 prosent) Vaterland Bussterminal AS (80 prosent) samt deleierskap i andre selskaper

9 Årsrapport 2013 Ledelse Ledelse 8 9 Ledelsen i Akershus fylkeskommune, fra venstre: Marianne Brynildsen, Knut Sletta, Tron Bamrud, Arnhild Danielsen, Øyvind Michelsen, Alf Skaset og Kristin Felde. Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør administrasjon Alf Skaset Fylkesdirektør videregående opplæring Arnhild Danielsen Fylkesdirektør samferdsel Kristin Felde Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse Øyvind Michelsen Fylkesdirektør plan, næring og miljø Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør

10 Årsrapport 2013 Året 2013 i korte trekk Året 2013 i korte trekk Akershus fylkeskommune hadde en omfattende tjenesteproduksjon og de fleste vedtatte mål og resultatkrav ble nådd. Befolkningen i Akershus har gode levekår og bedre helsesituasjon enn landsgjennomsnittet, og fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for folkehelse. I mange år har vi hatt positive netto driftsresultat og regnskapsmessige overskudd, og det var også tilfellet i Sterk befolkningsvekst, elevtallsutvikling og utvikling av transportsystemet gir imidlertid store utfordringer framover. HVA GIKK PENGENE TIL? Av fylkeskommunens driftsutgifter brukes størstedelen på utdanning og kompetanse (videregående opplæring). Samferdsel, dvs. kollektivtrafikk og fylkesveier, utgjør sammen med utdanning og kompetanse hele 84 prosent av fylkeskommunens totale driftsutgifter. FORDELING AV DRIFTSUTGIFTER PÅ TJENESTEOMRÅDER Sentral styring (5,2%) Utdanning og kompetanse (59,0%) Samferdsel og transport (25,0%) Plan, næring og miljø (2,3%) Kultur, frivillighet og folkehelse (5,3%) Tannhelse (3,2%) Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. I 2013 åpnet Norges første storskala solfangeranlegg i Akershus Energipark i Lillestrøm.

11 Årsrapport 2013 Året 2013 i korte trekk HVA OPPNÅDDE VI? NØKKELTALL FOR FYLKESKOMMUNENS TJENESTEYTING Utdanning Tannhelse Elever i videregående skoler Antall personer under tilsyn i prioriterte grupper Antall videregående skoler 34 Antall behandlede pasienter i Andel fullført og bestått i skoleåret ,6 % Andel under tilsyn av barn og ungdom 1-18 år 95,2 % Antall utdanningsprogrammer 12 Andel 5-åringer med kariesfrie tenner 83,8 % Løpende lærekontrakter pr Antall ordinære tannklinikker 26 Antall beståtte fag- og svenneprøver 912 Voksne i opplæring 751 Kultur Utførte arkeologiske registreringsprosjekter 170 Samferdsel Antall forestillinger og tiltak Den kulturelle skolesekken Fylkesveier km Utlån fra bokbussen Antall påstigende passasjerer båt, buss, tog i Akershus 77,4 mill. Kollektivtrafikkens markedsandel 21 % Miljøfokus Rutekilometer for bussruter 31,8 mill. Andel videregående skoler med alternativ oppvarming 2) 79 % Antall drosjeløyver 627 Antall reserveløyver 147 Organisasjon Antall brukere med TT-transport pr Antall ansatte i Akershus fylkeskommune Antall elever med skoleskyss 1) Kjønnsfordeling, andel kvinner 61,4 % 1) Tallet inkluderer elever både i grunnskoler og videregående skoler i Akershus som fylkeskommunen har ansvar for. 2) Med alternativ oppvarming menes fjernvarme, flisfyring og grunnvarme Fylkesordfører Anette Solli og varaordfører i Bærum, Ole Kristian Udnes, åpnet stasjonene Haslum og Avløs på Kolsåsbanen.

12 Årsrapport 2013 Året 2013 i korte trekk HVA SKJEDDE? Et utvalg hendelser og aktiviteter for Akershus fylkeskommune i /13 04/13 08/13 11/ Nytt IT-system for elektronisk pasientjournal innføres for tannhelsetjenesten. Seks fylkeskommuner har gått sammen om prosjektet «etann». 02/13 Bygget som huser det nye Oslofjordmuseet i Vollen ble 15. februar overlevert til Asker kommune. Fylkeskommunen bekostet godt og vel halvparten av bygget, og bidrar med årlige driftstilskudd til museet. 03/13 Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, hadde søkt om opplæring i videregående skole i Akershus. Lærlinger og praksiskandidater var samlet til fag- og svennebrevutdeling på Oslo kongressenter 14. mars. I alt 333 fag- og svennebrev i 88 forskjellige fag ble utdelt. Sandvika videregående skole ble kåret til Årets Entreprenørskapsskole under GründerExpo 2013 på Lillestrøm 13. mars. 15. mars fikk elevene på Mailand videregående skole besøk av stortingspresident Dag Terje Andersen, som snakket om demokrati, befolkningsvekst, arealplanlegging og samferdselsutfordringer. Ungdomsbedriften ProSleeve UB fra Ski videregående skole tok sølv under NM for ungdomsbedrifter i kategorien Beste Ungdomsbedrift. Akershus var det mestvinnende fylket i mesterskapet i /13 Det nye Son torg ble åpnet 16. mai. Gateløp og andre strukturer tilbake til 1600-tallet er gravd fram og integrert i det nye Son torg. 28. mai åpnet Hynor Lillestrøm forsknings- og utviklingsavdelingen «Innovation Zone» i hydrogenanlegget på Akershus EnergiPark. Avdelingen skal demonstrere norsk teknologi av ypperste klasse, samt bidra til lokal næringsutvikling. 06/13 Norges første solfangeranlegg ble åpnet av daværende fylkesordfører Nils Aage Jegstad 20. juni. Anlegget ligger i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. 07/13 9. juli fikk elever tilbud om plass på et av de utdanningsprogrammene de hadde søkt. Nesten alle (93,4 prosent) fikk sitt førstevalg oppfylt. 15. august var første skoledag for elevene ved fylkets 34 videregående skoler. 09/13 Nye Dønski tannklinikk og det nye auditoriet ved Dønski videregående skole i Bærum ble åpnet 5. september. 23. september ble Anette Solli (H) valgt som fylkesordfører på høstens første fylkesting. Akershus fylkeskommune fikk prisen for årets kommunale nettsted 24. september. En ny versjon av nettsiden var lansert, med helt ny design og informasjonsstruktur. Akershus fylkeskommune konkurrerte også om Farmandprisen, og fikk andreplass for beste årsrapport 2012, i klassen for kommuner og fylkeskommuner. 10/ og 31. oktober arrangerte Akershus fylkeskommune i samarbeid med HyER den internasjonale konferansen «Regional Power for Clean Transport», om grønne drivstoffalternativer. Rune Heiestad og Per Erik Brunsberg fra Mailand videregående skole ble kåret til Årets entreprenørskapslærere Lærerne har i tre av de fire siste årene utmerket seg med beste ungdomsbedrift i Akershus. Akershus fylkeskommune kom på tredjeplass under kåringen av årets klimatiltak på Zero-konferansen i november. Prisen ble gitt for fylkets satsing på klimasmart energiproduksjon ved Akershus EnergiPark. 12/13 Avdeling for tilrettelagt opplæring på Bleiker videregående skole i Asker flyttet inn i nye og tilpassede lokaler 21. november, og ny flerbrukshall på Skedsmo videregående skole ble åpnet 5. desember. Flere hundre bærumsbeboere hadde tatt turen da Haslum og Avløs stasjoner på Kolsåsbanen gjenåpnet 15. desember. Dette er som en tidlig julegave, sa fylkesordfører Anette Solli i sin åpningstale.

13 Årsrapport 2013 Året 2013 i korte trekk HVEM ER VI? I slutten av 2013 hadde Akershus fylkeskommune ansatte og totalt ca årsverk. Dette er noe færre enn i Årsverk inkluderer både fast ansatte og vikariater/engasjementer, men lærlinger er ikke med. Andelen kvinner var 61,4 prosent, og dette er det samme som året før. Differansen mellom antall personer og antall årsverk har sammenheng med at ikke alle ansatte har full stilling. Hovedårsaken til deltidsarbeid er familiehensyn, overgang til delvis avtalefestet pensjon (AFP), delvis uførepensjon m.m. Deltidsstillinger i videregående skole kommer også av at enkelte lærere underviser i fag med lavt timeantall. Veiledningssentra omfatter bl.a. tidligere pedagogisk-psykologisk tjeneste/ oppfølgingstjeneste (PPT/OT). ANSATTE I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE PR Kjønnsfordeling Virksomheter Personer Årsverk Antall kvinner Antall menn Sentraladministrasjonen , Fylkesrevisjon 5 4,8 3 2 Lønn og regnskap 47 46, Fylkeskommunale skoler , hvorav pedagogisk personale , hvorav ikke-pedagogisk personale , Veiledningssentra 99 93, Tannhelsetjenesten , kultur.akershus 43 38, Totalt , Fylkeskommunen oppfyller kommunelovens krav til kjønnsfordeling i folkevalgte organer med minimum 40 prosent av begge kjønn. Kjønnsfordelingen blant de ansatte i fylkeskommunen er ca. 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. Blant virksomhetsledere og ledere i sentraladministrasjonen er det i 2013 en kvinneandel på 45,2 prosent, som er en økning fra 2012, da den var på 42,2 prosent. Blant mellomlederne er det 56,8 prosent kvinner. Dette gir et godt rekrutteringsgrunnlag av kvinner til framtidige topplederstillinger. Likestilling inngår i fylkeskommunens rekrutteringsveileder og vurderes ved rekruttering av toppledere LEDERSTILLINGER Kvinner Menn Totalt Prosent kvinner Prosent menn Virksomhetsledere, rektorer og ledere i sentraladminstrasjonen ,2 % 54,8 % Overtannleger, assisterende rektorer og avdelingsledere i skolen ,8 % 43,2 % Andelen kvinner på deltid i Akershus fylkeskommune har gått ned til 33,9 prosent fra 35,3 prosent i Omfanget av ufrivillig deltid er ikke kartlagt, men vi vet at det blant annet finnes ufrivillig deltid blant enkelte lærere med smal undervisningskompetanse og elevassistenter. GJENNOMSNITTSLØNN 2013 Gjennomsnittslønn menn Gjennomsnittslønn kvinner Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn 95,8

14 Årsrapport 2013 Året 2013 i korte trekk Kvinners gjennomsnittslønn er i dag 95,8 prosent av menns, en økning på 0,4 prosent fra året før. Forholdet mellom menns og kvinners gjennomsnittslønn er jevnlig redusert de siste årene og det jobbes systematisk med å minske forskjellen ytterligere. Forskjellene gjenspeiler i hovedsak at det er flere kvinner i yrkeskategorier med lavere lønnsinnplassering. De fleste ansatte i fylkeskommunen følger lønnsstiger innenfor den kommunale hovedtariffavtalen. Dette er med på å sikre lik lønn for likt arbeid. Målsetningen om likelønn er blant annet å forhindre diskriminering knyttet til både kjønn og øvrige diskrimineringsgrunnlag. I sentraladministrasjonen fikk avdeling for videregående opplæring i 2013 på plass tre regiondirektører som skal være tettere på virksomhetene innenfor sin region. Lønn og regnskap ble fra 1. januar 2014 inkludert som en seksjon i administrasjonsavdelingen i sentraladministrasjonen. Hensikten var å gi mer effektiv drift gjennom tettere samarbeid mellom lønns- og regnskapsfunksjonen, HR-, økonomi- og IT-seksjonen. Omorganiseringen forventes å gi en bedre informasjonsflyt, felles utvikling av systemer, drift og organisasjon, forankring av felles standarder, og en styrking av arbeidet med intern kontroll og økonomikontroll i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen vil også øke kompetansen og kapasiteten knyttet til eierstyring. KJØNNSFORDELING I ULIKE LØNNSKATEGORIER Kr Kvinner Menn Totalt Prosent av alle kvinner Prosent av alle menn Prosent av alle < ,3 0,4 0, ,9 11,3 17, ,5 37,9 36, ,5 39,4 37, ,1 7,9 6, > ,7 3,1 2,2 Totalt ,0 100,0 100,0

15 Årsrapport 2013 Året 2013 i korte trekk Mailand videregående skole har godt over 100 ansatte. Det er totalt nesten ansatte på de videregående skolene i Akershus.

16 Årsrapport 2013 Sentral styring 16 17

17 Årsrapport 2013 Sentral styring Sentral styring I 2013 utviklet fylkeskommunen nye rutiner for overordnet styring av virksomheter. En brukerundersøkelse av våre 43 virksomheter ga gode resultater. System for intern kontroll er gjennomgått, og flere tiltak er satt i gang. Risikovurderinger er blitt gjort, og arbeidet vil fortsette. Fylkeskommunen har som mål å være en aktiv og inkluderende arbeidsplass.

18 Årsrapport 2013 Sentral styring Fordeling av driftsutgifter 10,4% Lønn og regnskap 1,8% Kontrollorganer 12,1% Fellesutgifter fylkeskommunen 7,1% Politisk styring 68,5% Sentraladministrasjonen og adm. lokaler Områdets andel av totale driftsutgifter i 2013: 5,2% Måloppnåelse Arbeidsgiverpolitikk Det er godt søkergrunnlag til ledige stillinger, og flere kurs er gjennomført for å sikre rekruttering av kompetent personell. Sykefraværet har gått ned fra En ny medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i Et lederutviklingsprogram ble igangsatt i Informasjon og kommunikasjon Kurs i mediehåndtering for 34 ledere ble gjennomført. Antall følgere på Facebook er økt fra 700 til i Antall lesere er større. Ny hjemmeside ble vurdert til beste kommunale nettsider i 2013 (DIFI). Prosjektet «Papirløse politikere» førte til at hovedutvalgene, fylkesutvalget og fylkestinget nå er papirløse. Styring, kontroll og beredskap Ressurser, mål og krav for alle virksomheter er formidlet gjennom tildelingsbrev. Økonomistyring og intern kontroll i økonomiforvaltningen er satt på dagsorden på flere kurs og møter, og nye instrukser ble publisert. Kurs i intern kontroll for ledere er gjennomført. Ny innkjøpsstrategi er iverksatt, men det gjenstår arbeid med å få alle nødvendige rammeavtaler på plass. Arbeid med forsvarlig IT-sikkerhet, samt HMS-kurs, er igangsatt. Alle virksomheter har utarbeidet beredskapsplaner og øvelser gjennomføres. Brukerundersøkelsen viser at 58 prosent av virksomhetslederne er fornøyde med tjenestene som de får fra sentraladministrasjonen. Datasettene i statistikk- og tabellbanken ble oppdatert. Miljø AFK eiendom FKF arbeidet med energiomlegging og to nye skoler ble koblet til fjernvarme.

19 Årsrapport 2013 Sentral styring GOD STYRING MED HØY ETISK STANDARD Fylkeskommunen har gode rutiner for en overordnet styring av sin virksomhet og tjenesteyting. De viktigste styringssignalene gis i vedtaket til den fireårige økonomiplanen Fylkesrådmannen sendte for første gang i januar 2013 ut et tildelingsbrev til alle skolene som inneholdt en konkretisering av målene i økonomiplanen samt fylkesrådmannens krav til skolene. Styringsdialogen er et dialogmøte mellom fylkesdirektøren og virksomhetens ledergruppe som gjennomføres hvert annet år. Grunnlaget for dialogen hentes ut av ulike undersøkelser, rapporter og evalueringer som allerede finnes. Det gjennomføres oppfølgingsmøter med skolene i mellomårene der utgangspunktet er protokollen fra siste styringsdialog. Fylkestinget har vedtatt nye prinsipper for eierstyring som skal iverksettes i Fylkesrådmannen vil øke kapasiteten og kompetansen på dette området. Fylkesrådmannen har i februar 2014 gjennomført en brukerundersøkelse av fellestjenester ut mot virksomhetene. Svarene reflekterer synet til respondentene på det vi gjorde i Totalt sett er virksomhetsledernes tilfredshet med sentraladministrasjonen bedret siden forrige brukerundersøkelse i prosent av virksomhetslederne var totalt sett fornøyd med våre tjenester i 2013 mot 43 prosent i Halvparten av virksomhetslederne var fornøyd med sentraladministrasjonens koordinering av aktivitetene og 42 prosent var fornøyd med involveringen i prosesser som settes i gang fra sentraladministrasjonen. Tilsvarende resultater i 2012 var 20 og 30 prosent. Tilfredsheten med budsjett, rapportering og økonomistyring har økt fra 66 til 80 prosent, videregående opplæring fra 57 til 80 prosent og IT fra 29 til 60 prosent. Akershus fylkeskommune har siden etiske retningslinjer ble vedtatt i 2009, arbeidet for å utvikle en god etisk standard. Akershus og Østfold fylkesrevisjon gjennomførte i 2013 en undersøkelse om etterlevelse av de etiske retningslinjene. Undersøkelsen viste at vi fortsatt kan bli bedre på dette området. Resultatene fra granskingen av den norsk-russiske videregående skolen i Moskva viste uregelmessigheter rundt økonomiforvaltningen i skoledriften. Alle virksomhetene i Akershus fylkeskommune har utarbeidet beredskapsplaner og gjennomført øvelser. Beredskap inngår som tema i styringsdialogen med skolene og øvrige virksomheter. Akershus fylkeskommunes sentraladministrasjon harnesten 300 ansatte. Nye rutiner er etablert for besøkende gjester.

20 Årsrapport 2013 Sentral styring AKTIVT ÅR MED INTERN KONTROLL I 2013 har det vært gjort et systematisk arbeid for å styrke den interne kontrollen i hele virksomheten. Akershus har i regi av KS deltatt på felles samlinger for fylkeskommunene om temaet. Våren 2013 gjennomførte fylkesrådmannen en overordnet risikovurdering med utgangspunkt i fylkeskommunens åtte hovedmål. I løpet av 2013 er en rekke tiltak iverksatt. Et forprosjekt om forbedret intern kontroll ble gjennomført, og avdekket et behov for å avklare grenseflater, oppgaver, kontaktpunkter, forventninger, myndighet og roller mellom fagavdelinger og støttefunksjoner i sentraladministrasjonen. Målet er å bruke ressursene mest mulig effektivt og ha en avklart og tydelig oppgavefordeling. Risikovurderinger ble gjennomført på tre videregående skoler. Skolenes psykososiale miljø, oppfølging av fravær og anskaffelser ble vurdert. Erfaringene fra disse prosessene blir brukt i det videre arbeidet med innføring av risikovurdering i virksomhetene. En god intern kontroll består av ulike byggesteiner som sammen sikrer en betryggende kontroll, og kan illustreres slik: KONTROLLMILJØ RISIKO- VURDERINGER KONTROLL- AKTIVITETER INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON LEDELSE Intern kontroll var tema på to ledersamlinger i Kurs for ledere og medarbeidere. Løpende diskusjon av etiske problemstillinger. Overordnet risikovurdering gjennomført i forhold til hovedmål. Iverksatt handlingsplan for å redusere de største risikoene. Risikovurderinger ble gjennomført på tre videregående skoler. Gjennomgått og forbedret instrukser, rutiner etc. på flere områder: økonomi, lønn, innkjøp, informasjonssikkerhet. Kontinuerlig arbeid. Gjennomgås i kurs. Intranettet bedre tilrettelagt for å finne relevant informasjon om regelverk, rutiner etc. Kurs, samlinger, nyhetsbrev, fokus fra toppledelse. Intern kontroll vil bli sterkere vektlagt i styringsdialoger med virksomhetene. Tas opp i ledersamlinger og egne kurs. Lederutviklingsprogram startet opp Risikovurdering innføres i 2014 som metode i virksomhetene. STYRKET FELLESSKAP OG KOMPETANSE BLANT VÅRE LEDERE Et ledelsesutviklingsprogram for alle ledere i fylkeskommunen ble startet opp høsten 2013 og har som formål å utvikle en felles ledelseskultur. Programmet tar utgangspunkt i en forskningsbasert kunnskap om en best mulig, effektiv og god ledelse. Felles opplæring i administrative rutiner og retningslinjer for ledere ble startet opp for å sikre best mulig kompetanse på disse områdene og for å utvikle en felles praksis. For å styrke arbeidsgiverpolitikken ble det arbeidet videre med: strategi for lederutvikling, overordnet kompetansestrategi, livsfasepolitikk, revidert lønnspolitikk og rekrutteringsstrategi. INKLUDERENDE, HELSEFREMMENDE OG MANGFOLDIG ARBEIDSPLASS Fylkeskommunen inngikk våren 2011 en ny IA-avtale for , og avtalen evalueres våren Sykefraværet har sunket fra 6 prosent i 2011 til 5,5 prosent i For 2014 er det planlagt et nærværsprosjekt i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. I perioden har vi opprettet fem arbeidstreningsplasser for å rekruttere og beholde medarbeidere med redusert funksjonsevne, og vi vurderer å øke antallet i neste periode. Gjennomsnittlig pensjonsalder varierer fra år til år uten at vi kan se noen klar trend. Obligatoriske HMS kurs gjennomføres årlig. I 2013 har det også vært gjennomført kurs i samarbeid med NAV arbeidslivssenter, innenfor sykefraværsoppfølging og samtalemetodikk. Et arbeid med å innføre et elektronisk system for å håndtere kjemikalier er startet opp. Flere av våre virksomheter rapporterer om et aktivt AKAN-arbeid. REKRUTTERINGSFREMMENDE TILTAK En målsetning for rekrutteringsarbeidet i fylkeskommunen er å øke andelen ikke-vestlige ansatte og ansatte med redusert funksjonsevne. Arbeidet med rekrutteringsfremmende tiltak videreføres i ny rekrutteringsstrategi og skal følges opp med vurdering av ulike arenaer for profilering og informasjon/opplæring av ledere. Følgende ordlyd er med i alle stillingsannonser: «Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det». Informasjon og opplæring om likestilling og ikke-diskriminering knyttet til blant annet kjønn, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne vil være en del av opplæringen av ledere og personalmedarbeidere i organisasjonen.

Året 2013 i korte trekk

Året 2013 i korte trekk Årsrapport 2013 Året 2013 i korte trekk hadde en omfattende tjenesteproduksjon og de fleste vedtatte mål og resultatkrav ble nådd. Befolkningen i Akershus har gode levekår og bedre helsesituasjon enn landsgjennomsnittet,

Detaljer

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk 13 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Innhold Innhold 04 05 06 08 Fylkesordføreren har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkestinget 2011-2015 Organisering 10 17 25 37 Året 2013 i korte trekk Sentral styring

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 30.04.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 30.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 30.04.2014 Tid 09:30 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 08:30 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 27.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.04.2016 Tid: 09:30 10:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 20.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.01.2014 Tid: 15:00 15:35 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 10.09.2013 Tid: 15:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: 17.06.2013 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2014 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 06.05.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: 06.05.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 14:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 14:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.02.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: 01.02.2016 Tid: 13:00 14:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 31.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 09:30 11:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 05.12.2016 Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 14:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kultur for læring Regional samling for Kongsvingerregionen. 30. mars 2017 Fylkesråd Aasa Gjestvang

Kultur for læring Regional samling for Kongsvingerregionen. 30. mars 2017 Fylkesråd Aasa Gjestvang Kultur for læring Regional samling for Kongsvingerregionen 30. mars 2017 Fylkesråd Aasa Gjestvang Opplæringspolitisk plattform Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark har 4 overordnede mål: Hovedmål

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møtested: Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo Møtedato: 29.04.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 07.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 07.04.2014 Tid: 15:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 -

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 - Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 24.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: 24.06.2013 Tid: 09:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: 10.09.2014 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 15:35 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.11.2013 Møtested: IFE - Instituttveien 18, 2007 Kjeller Møtedato: 06.11.2013 Tid: 14:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer