Førde Sentralsjukehus (kompleksdel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førde Sentralsjukehus (kompleksdel)"

Transkript

1 Ærbødig for vern toleevne for utvikling FORVALTNINGSPLAN Helse Førde Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Forvaltningsplan for freda og / eller verneverdige bygningar og utomhusanlegg

2 Bilde: Foto Helse Førde, omlag 2007 FØRDE SENTRALSJUKEHUS (FSS) Kommune: 1432 / Førde Gnr/bnr: 43/85 Askeladden ID: Referanse til landsverneplan: Kompleks Rev: Kompleks Side 4

3 Innhaldsliste 1 Godkjenning Oversikt verna objekt ved Førde sentralsjukehus anlegg Bakgrunn Forvaltningsplanens bakgrunn og formål Formelt grunnlag for vern Kulturminnemyndigheit og forvaltningsansvar Orientering om Verneklasse 1, fredingsverdige bygningar Kva er freding? Orientering om Verneklasse 2, bevaringsverdige bygningar Vern og forskriftsfreding Formål med vernet - kompleks Skildring av kulturmiljøet og verneverdiar - grunngjeving for vern Verneomfang Freding av prosjektert utomhusanlegg Kart over komplekset Historikk Vekstsenteret Førde Førde sentralsjukehus kortversjon Førde sentralsjukehus gjennom 34 år ( ) Vedlikehald/Søknadspliktig Generelle vedtekter Kva kan reknast som vanleg vedlikehald på verna bygg? Kva er et søknadspliktig tiltak? Tilstandsrapport (NS 3423) Teknisk tilstand bygningsmasse, status og utfordringar Bygningsoversikt inkludert teknisk tilstand Brannvern og sikring Krav til energiøkonomisering Krav til smitte og effektive reinhaldsmetodar Universell utforming Tilpassingseigenskap fleksibilitet, generalitet og elastisitet Sakshandsamingsreglar Organisering og ansvar Saksgang Planer og framtidig bruk Utnytting og disponering av sjukehustomta heilskapleg arealplan Bruk Status vern i Helse Førde Status for alle kompleks i Helse Førde Rev: Kompleks Side 5

4 Askeladden ID Ref Landsvereplan Datering SOSI Gnr / Bnr Verneverdi Eksteriør Verneverdi Interiør Verneverdi Utomhus Forvaltningsplan del 1 Kompleks - Førde Sentralsjukehus Bilde: Byggeplass sett frå aust, entreprenør Brødrene G&F Hjelmeland, 20/1 1977, Foto D. Reiakvam 1 Godkjenning Dato Namn Revidert Revidert Sakshandsamar : Helse Førde HF Jens Otto Hestad Førelangt Riksantikvaren Riksantikvaren Vedteke av HF Helse Førde HF Vedteke av RHF Helse Vest RHF 1.1 Oversikt verna objekt ved Førde sentralsjukehus anlegg Bygg nr Kompleks Byggnamn Gamle Vieveien / Teknisk Sentral / Utomhusanlegg /85 1 Tabellen tilpassa informasjon som korrespondere både med LVP, fredingsforskrift og HF sine eigne opplysningar/register. Fredinga omfattar bygningane som nemnt ovanfor. Fredinga skal sikre enkeltbygningane, bygningane sin innbyrdes samanheng, forutan kulturhistoriske verdiar knytt til anlegget som heilskap. Rev: Kompleks Side 6

5 2 Bakgrunn 2.1 Forvaltningsplanens bakgrunn og formål Forvaltningsplanen er ei oppfølging av Landsverneplan for helsesektoren (LVP Helse). Bestemmelsar gitt i kgl. res. Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar Forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedommar kap.1 og 2, fastsett februar 2012 i medhald av kulturminneloven. FØRDE SENTRALSJUKEHUS kompleks har 2 bygningar i verneklasse 1 (fredingsklasse) og tilhøyrande grøntanlegg/uteområde i verneklasse 1. Føremålet med planen er at forvaltninga skal sikre at dei kulturhistoriske verdiane som knytte seg til eigedomen og dei enkelte bygningane blir ivaretekne. Forvaltningsplanen gir vurdering av mulegheiter og avgrensingar for dei verna bygningane i komplekset. Forvaltningsplanen utgreier prosedyrar og rutinar for drift og vedlikehald av eigedomen generelt og dei enkelte verna bygningane og grøntanlegg/uteområda spesielt, og utgreier verneverdiar og forhold som må ivaretakast ved rehabilitering og endring. Forvaltningsplanen inneheld detaljert registrering og dokumentasjon av alle bygningar og grøntanlegg/ uteområde, i verneklasse 1 ved FØRDE SENTRALSJUKEHUS kompleks. Planen gir også retningsliner for nødvendig kontakt med rett kulturminnemynde. 2.2 Formelt grunnlag for vern Følgjande bygningar er i LVP Helse plassert i verneklasse 1 og er freda i medhald av kulturminneloven 22a : Gamle Vieveien 14 og Teknisk sentral. Bevaring av inventar i verneklasse 1 (FØRDE SENTRALSJUKEHUS bygningar) er heimla i LVP Helse og kgl. res Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar. 2.3 Kulturminnemyndigheit og forvaltningsansvar Riksantikvaren er kulturminnestyresmakt for bygningar og anlegg/områder i statleg eige og som er freda etter kulturminnelova eller plassert i verneklasse 1 i Landsverneplan. Innanfor FØRDE SENTRALSJUKEHUS kompleks gjeld dette 2 bygningar og tilhøyrande prosjektert utomhusområde. For bygningar og anlegg/område i verneklasse 2, gjeld eigne rutinar i HF. Tilvising til gjeldande rutine, skal avklarast på RHF-nivå. Innanfor FØRDE SENTRALSJUKEHUS kompleks gjeld dette ikkje bygningar og uteområde. HELSE FØRDE HF er sjølv ansvarleg for at retningslinene i forhold til bevaring av kulturhistorisk verdi blir følgt. Riksantikvaren skal ha enkeltsaker til behandling i dei tilfella der det er aktuelt å søke om riving av bygningar i verneklasse 2. Rev: Kompleks Side 7

6 2.4 Orientering om Verneklasse 1, fredingsverdige bygningar Kategorien omfattar bygningar og utomhus/grøntanlegg av særs høg verneverdi. Desse er eller vil bli freda etter kulturminnelova. Fredinga kan omfatte både eksteriør og interiør, men freding av berre eksteriør eller berre interiør kan også være aktuelt. 2.5 Kva er freding? Freding er det sterkaste juridiske virkemiddelet i kulturminnevernet og vert brukt for å sikre langsiktig vern av kulturminne av nasjonal verdi. Vedtak om freding skjer i medhald av kulturminneloven og inneber at det er forbode å gjennomføre tiltak ut over vanleg vedlikehald utan løyve frå kulturminnestyresmakta. Kulturminnestyresmakta kan i særlege høve gi dispensasjon frå fredingsreglane for tiltak som ikkje medfører vesentlege inngrep (jf. kulturminneloven 15a og 19 tredje ledd). Søknad om dispensasjon for tiltak i freda bygningar og anlegg i statleg eige skal handsamast av Riksantikvaren. Forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigendomar inneheld i kap.1 generelle vedtekter om forvaltninga av freda bygningar og eigendomar. Forskrifta kap. 2 den sektorspesifikke delen inneheld ei nærare skildring av dei enkelte bygningar og eigedomar som er freda. Forvaltningsplanen inneheld oversikt over og konkret skildring av korleis fredinga av den enkelte eigedom/bygning skal følgjast opp og forvaltast gjennom dagleg bruk og vedlikehald. 2.6 Orientering om Verneklasse 2, bevaringsverdige bygningar Bygningar og utomhus/grøntanlegg i verneklasse 2 vil ikkje bli foreslått freda etter kulturminnelova, men regulering til omsynssoner med formål bevaring etter plan- og bygningslova kan vere aktuelt for å sikre verneinteressene. Som oftast omfattast bygningar i denne klassen berre av eksteriørvern, men i nokre tilfelle vil også interiør vere omfatta. Forvaltningsplan for Tronvik inneheld objekt i verneklasse 2. Rev: Kompleks Side 8

7 Bilde: Komplekset samla rett før opninga i Foto: Reiakvam 3 Vern og forskriftsfreding 3.1 Formål med vernet - kompleks Føremålet er å ta vare på den eldste delen av Førde sentralsjukehus som viktig eksempel på offentlig helsebygg og sentralsjukehus reist som følgje av den nye sjukehuslova i Vernet skal sikre sjukehuset sin opphavlege arkitektur og parkutforming. Både hovudstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringa som til dømes fasadeløysing, opphavlege vindauge, dører, materialbruk og overflater skal oppretthaldast. Vernet skal sikre anlegget si utforming og arkitektur frå fleire byggetrinn og opparbeidd uteområde. Park- og hageanlegget skal takast vare på og forvaltast som heilskap og den visuelle og funksjonelle samanhengen med verna delar av sjukehusanlegget skal oppretthaldast. Vernet skal sikre bygningar, hageanlegg og deira innbyrdes samanheng og oppretthalde opphaveleg materialbruk, dekker, vegetasjon/planting samt kulturhistoriske verdiar knytt til anlegget som heilskap. 3.2 Skildring av kulturmiljøet og verneverdiar - grunngjeving for vern Kulturmiljø - bakgrunn Anlegget skal bevarast og forvaltast heilskapleg, og den visuelle og funksjonelle samanhengen mellom sjukehuset og tilhøyrande uteområde skal oppretthaldast. Vernet skal sikre bygningar, hage og parkanlegg og deira innbyrdes samanheng, og oppretthalde materialbruk, dekker, vegetasjon, og opphavlege utemøblar, armaturar m.v. samt kulturhistoriske verdiar knytt til anlegget som heilskap Dagens situasjon Sentralsjukehuset ligg i dalbotnen rett aust for Førde sentrum på grunn som tidligare var del av garden Vie. Sentralsjukehuset i Førde ligg på ei flat slette som dannar nes mellom elvane Jølstra og Anga, med Vieåsen og Viafjellet i aust, Førdsnipa i nord og Havstadfjellet på den andre sida av dalbotnen i sør. Mot vest ligg sentrum og fjorden. Sjukehuset er utforma som tradisjonell modernistisk "søyle-kake" med to låge sidevolum i 1-3 etasjer og ei langstrakt høgblokk i 9 etasjar medrekna inntrekt teknisk etasje over 8. etasje. Høgblokka dannar landemerke og er godt synleg frå alle tilkomstar. Lågblokka på austsida med avdelingar for pasienthandsaming vart påbygt i Rev: Kompleks Side 9

8 med 2-3 etasjar, kledd med mørklakkerte metallplater med liggande profilar samt større glasflater. Påbygget har eit klart kontrasterande formspråk til det opphavlege sjukehuset og er ikkje omfatta av vernet. Sjukehustomta er fortetta med ny utbygging både for sjukehuset og Høgskulen i Sogn og Fjordane som har overteke sjukepleiarutdanninga. Bokstavleg talt i slagskuggen ligg tunet på Vie rett attmed og vest for høgblokka som ein kontrast til sjukehuset, både i storleik, materialar og funksjon. Eit lågt panelt triangelforma bygg for ungdomspsykiatrisk avdeling ligg på vestsida før ein kjem til etablering av den nye basen for luftambulansen som avsluttar utbygginga mot vest og sør. På austsida mot Vieåsen er eigedomen avgrensa av offentleg veg. Som skjerm og overgang mellom vegen og sjukehuset, ligg sjukehusparken med dammar, bru, skulptur og lauvtre. Tilkomstvegen inn til sjukehuset ligg parallelt med anlegget sin hovudakse. Mot sør og vest er der spreidd utbygging og jordflater med randvegetasjon som markerte grenser Grunngjeving Førde sentralsjukehus er et tidstypisk døme på offentlig institusjonsbyggeri frå 1970-talet og svært godt bevart sjukehusanlegg frå perioden etter sjukehuslova i Anlegget har difor høg samfunnshistorisk betyding. Bygningane har også arkitekturhistorisk verdi som representative døme på offentleg byggeverksemd i denne perioden. Materialbehandling og utføring vitnar om høg kvalitet og medviten formgjeving i så vel eksteriør som interiør. Anlegget er prega av medvite ivaretaking av opphavlege element og arkitektoniske uttrykk. Til tross for seinare endringar og påbygg, har anlegget svært høg grad av autentisitet i heilskap og detaljar som er tidstypiske for sjukehus og institusjonsbygg frå perioden. 3.3 Verneomfang Vernet omfattar eksteriør og deler av interiør av bygget frå 1979 og inkluderer materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadelement, dører, gerikter, overflater, samt park/hageanlegg i sin heilskap. Avgrensing av verneområde park/hageanlegg er vist på kart. Vernet omfattar park, hage- og landskapselement, inkludert lyssetting, armaturtypar, forstøtningsmurar, gangstiar, dekke, kunstnarisk utsmykking med meir. Rev: Kompleks Side 10

9 3.4 Freding av prosjektert utomhusanlegg Det freda parkanlegg omfattar desse delområda: Delområde A - Skogsfelt og eng Delområde B - Haugen Delområde C - Damanlegget Delområde D - «Rehabiliterings-rommet» Delområde E - Hovudinngang Delområde F - Japansk hage ved 1.etg. Figur: Skravert område representerer vernet Omfang: Fredinga omfattar utomhusanlegget sin hage og parkanlegg med areal, terreng, strukturar og grøntområde, hovudelement som vegar, gangstiar, dekker, belegg, skogholt, vegetasjon og anna grønstruktur samt konstruksjonar som gjerder, porter, murer, benker, belysning, skulpturar, kunstnarisk utsmykking, dammar, basseng, bruer og trapper med detaljer, materialbruk og overflater. Fredinga si avgrensing er markert med blå skravur på kart. Rev: Kompleks Side 11

10 3.4.2 Føremål: Føremålet med fredinga er å ta vare på det heilskaplege og planmessige opparbeida grøntanlegget ved Førde sentralsjukehus. Fredinga skal sikre sjukehuset sitt opphavlege grøntanlegg. Det er vidare eit formål at park- og hageanlegget skal bevarast og forvaltast som ein heilskap, og at den visuelle og funksjonelle samanhengen mellom sjukehuset og uteområde skal oppretthaldast Grunngjeving: Grøntanlegget ved sjukehuset er planlagt som heilskap saman med sjukehusbygningen. Det består av dammar, bru, skulpturar og lauvtre; Uformelt anlagde stiar og vegetasjon dannar uregelmessige dråpeforma labyrintar. Utelys sit i armaturar i låge rettvinkla betongkonsollar som også fungerer som benkar. Parken ligg på begge sider av tilkomstvegen inn til sjukehuset. Vegen dannar også ein akse som bind saman sjukepleieskulen i nord og har lysmaster med klare, kuleforma glaskuplar. På sjukehuset er parkanlegget avgrensa med hekk. Variantar av motiva med labyrint og vasspeil vert gjenteke i ein mindre hage på utsida av vestibylen i 1. etg. 3.5 Kart over komplekset Figur: Situasjonsplan som viser Helse Førde sitt område på Førde sentralsjukehus.før utbygging av prehospitalt bygg i sørvest. Rev: Kompleks Side 12

11 Bilde: Sjukehustomta er fortetta med ny utbygging både for sjukehuset og til Høgskulen i Sogn og Fjordane som har overteke sjukepleieutdanninga. Bokstavleg talt i slagskuggen ligg tunet på Vie rett attmed og vest for høgblokka som ein kontrast til sjukehuset, både i i storleik, materialar og funksjon. I bakgrunnen til venstre i bilde ser ein bustadane som kom samtidig med sjukehuset. 4 Historikk Her følgjer ein kortversjon av utviklinga for vekstsenteret Førde med fokus på Førde sentralsjukehus frå fylkeskommunalt til statleg eige. Ein generell historikk for drifta av sjukehuset gjennom 34 år. Viktige hovudtrekk i utbyggingshistoria er også lagt til for å vise den heilskaplege tankegangen på Førde sentralsjukehus. 4.1 Vekstsenteret Førde På og 1960-talet tok Noreg dei store krafttaka i distriktsutbygginga. Kraftkrevjande storindustri skulle skaffe landet hardt tiltrengde valutainntekter, samstundes som dei nye industribyane skulle demme opp for fråflyttinga av utkantane. I 1961 kom Distriktenes Utbyggingsfond, og utover 1960-talet kom dei store landsdelsplanane som la opp strategiane for utbygging av næring og infrastruktur i distrikta. Ein av strategiane var å etablere såkalla vekstsentra i næringssvake distrikt med stor fråflytting. Indre Sunnfjord var på denne tida det området i Sogn og Fjordane som hadde størst fråflytting, sjølv om det låg midt i fylket med Førde som knutepunkt. I 1965 vart Førde difor peika ut som vekstsenter, og store ressursar vart sette inn for å byggje ut næringslivet Kulturinstitusjonar i Førde På 1970-talet vart fleire fylkesdekkjande kulturorganisasjonar plasserte i Førde: Førdehuset, ferdig i 1976, skulle vere kulturell «storstove» for store delar av fylket, og elles kom m.a. NRK Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Teater, Fylkeskulturkontoret, Sogn og Fjordane Kunstnarsenter og Fylkesgalleri. Rev: Kompleks Side 13

12 4.1.2 Ei demning mot fråflytting I løpet av 1970-talet doblar Førde kommune innbyggjartalet. Stor satsing på bustadfelt og tenesteytande næringar skyt vekst i kommunesenteret. 4.2 Førde sentralsjukehus kortversjon I 1971 vedtok Bratteli regjeringa mot fleirtalet i fylkestinget sin vilje at det skulle byggjast sentralsjukehus i Sogn og Fjordane. Samstundes ville Bratteli regjeringa leggje ned to av dei fire lokalsjukehusa. Sentralsjukehuset skulle byggjast i Førde. Vedtaket førde til protestar i fleire områder i fylket med fakkeltog og masseutmeldingar frå Arbeiderpartiet. Men regjeringsvedtaket vart ikkje endra, og sentralsjukehuset på Vie med sine 8 etasjar pluss inntrekt teknisk etasje stod ferdig i 1979, etter tre års byggjetid. Sentralsjukehuset vart den største arbeidsplassen i regionen, med over 1000 tilsette frå starten. I nabolaget til sjukehuset vart det noko seinare bygt sjukepleiehøgskule, og i åsane omkring skaut det opp nye bustadfelt der dåverande eigar, fylkeskommunen, kunne lokke legar og anna nøkkelpersonell med teneste bustader. I tillegg til å vere sentralsjukehus for heile fylket med sine innbyggjarar, skulle sentralsjukehuset samstundes vere lokalsjukehus for Sunnfjord og ytre Sogn med til saman kring innbyggjarar. I dag har sentralsjukehuset i Førde (FSS) kring 1300 tilsette og er den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane. Helse Førde HF er underlagt Helse Vest HF. Som ei mellombels løysing vart psykiatrien ved Førde sentralsjukehus i driven som ei underavdeling av Sandviken sjukehus, med nøkkelpersonel utlånt frå Sandviken. Psykiatrisk klinikk ved Førde Sentralsjukehus i Førde vart opna i For Indre Sogn vart det bygt psykiatrisenter i Sogndal og tilsvarande på Eid for nordfjordregionen Frå fylkeskommunalt til statleg eigarskap I 2001 overtok Staten sjukehusa frå fylkeskommunane. Vestlandet vart organisert i ein felles helseregion, Helse Vest HRF med i alt fire underavdelingar, og namnet på den nye underavdelinga i Sogn og Fjordane vart Helse Førde HF. Rev: Kompleks Side 14

13 Plan Dynamisk endring Utvida vedlikehald Forvaltningsplan del 1 Kompleks - Førde Sentralsjukehus 4.3 Førde sentralsjukehus gjennom 34 år ( ) Denne «kompleksdelen» gir eit kort historisk oversyn av Førde sentralsjukehus frå idé, vedtak og plan for det heilskaplege anlegget og seinare i 34 års drift frå Endringar i sjukehuset gjennom fortløpande planarbeid, samt dynamiske endringar i drifta og utvida vedlikehald, vil normalt prege det autentiske uttrykket på eit slikt tidstypisk anlegg. Men trass i mange ombyggingar gir Førde sentralsjukehus i dag eit godt bilete for det opphavlege formspråket. Utomhusanlegget er prega av pressa økonomi for å halde attende forfallet. Årstal Emne/område Innhald 1971 Regjeringsvedtak Fylkestinget overprøva regjeringsvedtak om at nytt x sentralsjukehus skal lokaliseras til Førde 1972 Sjukehusplan Ny sjukehusplan vedteke av fylkestinget. x 1973 Planlegging Byggekomité oppnemnt, oppstarting av planlegging av nytt x sentralsjukehus i Førde 1975 Byggestart Oppstarting av utbygging på eigendom utskilt frå garden Vie. x Tunet rett vest for høgblokka Parkanlegget Opparbeiding av parken (forvaltningsplan utomhusanlegg) 1978 Sjukepleiarskulen 1 Sjukepleiarskulen ferdigstilt som første del av anlegget Opning av FSS Sjukehuset ferdigstilt og opna hausten-79 x Parkanlegget Utomhusanlegget - dei fyrste 3 åra etter overtaking var skjøtsel og vedlikehald styrt av «Vedlikehaldsprogrammet» skildra for gartnararbeid i anleggsbeskrivinga x 1 Skulen er no del av Høgskulen i Sogn og Fjordane, bygningen er utvida i seinare år. Rev: Kompleks Side 15

14 Plan Dynamisk endring Utvida vedlikehald Forvaltningsplan del 1 Kompleks - Førde Sentralsjukehus Årstal Emne/område Innhald 1983 Plan 0 Ny Hjelpemiddelsentral og nye kontorar x 1983 Skulptur 2 Kunstnarleg utsmykking i parken og plassert i dammen. x 1989 Psykiatribygg Ny psykiatriklinikk vart ferdig i 1989 og inneheld ca m² x BTA. Bygning inneheld store deler av pleie- og behandlingskapasiteten til vaksenpsykiatrien ved FSS 1990 Organisasjon 3 Psykiatrisk klinikk i Førde vart atter medisinsk sjølvstendig. x 1992 Plan 0 MTA flytta frå plan 2 til plan 0 x 1994 Organisasjon Førde sentralsjukehus vart medisinsk behandlingsansvarleg x underlagt Psykiatrisk klinikk i Førde 1994 Plan 0 Ny heis 16 til nytt røntgen arkiv 0 -plan x 1997 Plan 1 Ny MR1 (tidleg i landet med ei slik maskin) Arealplan (2013) legg opp til MR Utomhusanlegget skifte av sluseventil for damanlegg/fontene/skulptur. Dette område kryssar ei kistegrøft kanskje ei orsak til ein stundom får innsig av vatn på o-plan 1998 Teknisk system Sjukehuset fekk nytt SD Sentral Driftskontroll med fleir enn x overvaking 3000 målepunkt med alarmanlegg 1998 Plan 2 Akuttmedisinsk eining påbygg på sørsida av høgblokk x 1999 Brakkebygg aust / kontorbygg UIB og høgskule 4 Dette modulbygget står rett ved hovudinngangen til sentralblokka og den freda parken ved sjukehuset. Bygningen omfattar ca. 760 m² med kontor og lokale for Universitetet i Bergen (UIB) og er knytt til sentralblokka via ei bru i 2. etasje Brakkerigg Nord 5 Også dette modulbygget ble oppført i Bygget inneheld x x ca. 230 m² BTA og huser kontor for støttefunksjonar ved FSS AMK Nytt tilbygg x x 1999 Plan 0 Ombygging av Barne Poliklinikk x 1999 Enøk-tiltak Ny varmesentral x 2000 Parkanlegget Utomhusanlegget - med jamne mellomrom for å gje råd om x skogrydding vart Fylkesgartnar Marvin Haltvik engasjert 2000 Plan 1 Ombygging Terapibad nye krav og nytt reinseanlegg i 3 etg. x 2001 Plan 0 Ombygging av O-plan. Ikt undervisingrom. Flytta x x x x 2 Tittelen på verket heiter "Hand over vatn» og er laga av biletkunstnar og skulptør Jon Gundersen. Skulpturen var ikkje ein del av den opphavlege planen 3 Som ei mellombels løysing var Førde sentralsjukehus i driven som ei underavdeling av Sandviken sjukehus, med overlege utlånt frå Sandviken. 4 Brakkebygg aust / kontorbygg UIB og høgskule er ikkje omtalt i arealplanen og inngår ikkje i verneområdet. Denne riggen vart nytta til administrasjon. Rapporten frå Multiconsult konkluderer med at bygget ikkje har nokon langvarig verdi. På sikt må det reknast med at bygget må erstattast eller at areala realiserast på anna vis. Arkitektonisk er brakkbygget også dårleg samordna med hovudkomplekset og ber tydeleg preg av å vere mellombels. Arealet brakkebygget er oppført på, betyr eit verdifullt utvidingsområde for sjukehuset i framtida. Brakkeriggen vart opphavleg sett opp på Lillehammer OL, deretter til Gardemoen og så flytta til Førde. 5 Brakkerigg Nord vert ikkje omtalt i arealplanen og er ikkje omfatta av verneområdet. Multiconsultrapporten viser eit forholdsvis høgt behov for oppgradering i høve til den generelle verdien av bygget. Det er ønskjeleg at kontorfunksjonane på sikt vert flytta til hovudkomplekset eller eit framtidig administrasjonsbygg. Då kan brakkebygget rivast til fordel for parkeringsareal og betre lys- og utsiktsforhold i nabobygningane. Rev: Kompleks Side 16

15 Plan Dynamisk endring Utvida vedlikehald Forvaltningsplan del 1 Kompleks - Førde Sentralsjukehus Årstal Emne/område Innhald sentralarkiv frå rom 1200 og til O-plan 2001 Plan 1 Nytt ventilasjonsanlegg for kjeveortopedi i plan 1 x 2001 System Etablert tilgangskontroll ved FSS x 2001 Plan 4 Nytt reinseanlegg for dialyse i plan 4 x 2001 Plan 1 Ombygging av Apotek i plan 1 x 2002 Reingjering Oppstart reingjering av alle ventilasjonsanlegg (2002 til 2006) x 2002 Plan 1 Rom 1240 i vestibyle delt med glasvegg og laga ny innskriving og post 2002 Plan 4 Ny dialyseavdeling i plan 4 x 2002 Enøk-tiltak Starte fleire Enøk tiltak. Tetting av viftehusa i plan 9 x 2002 Enøk-tiltak Fjerna kjøletårna og erstatta dei med tørrkjølarar x 2002 Plan 8 og 9 Nytt kontaktsmitteisolat i plan 8 Medisin med kjøling i plan 9 x x 2002 Organisering 6 Førde sentralsjukehus vert slegen saman med Førde x Psykiatrisk klinikk/sssf og får nytt namn: Psykiatrisk klinikk, Avdeling Førde sentralsjukehus Plan 0 Nytt kjølerom obduksjon før (tilbygg2000) morsrom Plan 0 x 2003 System Utskifting av PCB armaturar i heile huset x 2003 Plan 4 Ombygging av 4 sengrom på plan 4 skinne i tak osb. x 2003 Plan 0 Ny sengevaskar og ny madrass autoklavering i plan 0 x 2003 Psykiatribygg Nytt uthus psykiatrisk klinikk mot nord x 2004 Plan 1 Ny CT-lab 6 x 2004 Plan 0 Ombygging av sterilsentral x 2004 Plan 2 Ombygging av intensiv avdeling plan Plan 4 Ombygging Nevrologisk poliklinikk x 2004 Plan 4 Ombygging på plan 4 rom 4095, 4099 og rom 4100, 4102, x 4104 og AØK tilpassing på vestsida av FSS 2004 Opning av UPH 7 Ungdomspsykiatrisk avdeling ferdigstilt vest for høgblokka. x UPH bygget er ein spesialbygning for ein ungdomspsykiatrisk heildøgn-sengepost. Bygget omfattar ca m² og vart ferdig i Utomhusanlegget Utviding parkplass mot sør. Sikring mot elv med mur av x naturstein 2005 Plan 1 Ny operasjonsavdeling (2 operasjonssalar) på plan 1 for auge x 2005 Plan 2 Ny veranda på taket utanfor intensiv avdeling på plan 2. x 2005 Plan 0 Nye autoklavar i sterilsentral x 2006 Plan 1 Ombygging av auge poliklinikk i plan Plan 4 Ombygging av frå flytta areal til Hud/pol til ny Nevrologi / slag x (4030, 4031,4032,4033, 4034, 4035 og 4042) 6 Spesialisthelsetenesta, og dermed Førde sentralsjukehus går over til statleg eigarskap og drift. Spesialhelsetenesta i Norge vert organisert i 5 helseføretak der vi tilhøyrer Helse Vest HRF. Helse Vest er organisert i 5 dotterføretak: Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF samt eit eige for apoteka i helseregionen 7 UPH bygget stod ferdig 2003 Rev: Kompleks Side 17

16 Plan Dynamisk endring Utvida vedlikehald Forvaltningsplan del 1 Kompleks - Førde Sentralsjukehus Årstal Emne/område Innhald 2006 Plan 1 Ombygging AFMR nytt test og treningskjøkken plan 1 x 2006 Opning av Påbygget på den låge delen av sentralblokka som fekk x Påbygg namnet «påbygg 2000» vart ferdig i 2006 og inneheld ca m² BTA Plan 8 Nytt luftsmitteisolat plan 8 x x 2007 Plan 1 Brystdiagnostisk senter bygt til Ortopedisk poliklinikk x 2007 Plan 0 Ny sengevaskar x 2007 Plan 2 Bygt ny operasjonsstove 7 plan 2 x 2007 Modulbygg Nytt tak på modulbygg aust med lufting x 2007 Plan 7 Tilrettelegging og start av pasienthotell x 2008 Plan 2 Ombygging av kantine og oppvask plan 2 x 2008 Plan 1 Ombygging av vestibyle x 2008 Plan 2 Bibliotek/frisør om bygd til DKS dag kirurgisk senter x x 2008 Plan 0 Start av kjøkkenprosjektet ombygging av sentralkjøkken x 2008 Plan 9 Taktekking av 8 etasje. x 2009 Enøk-tiltak Skifta ventilasjonsanlegg 7 og 8 x 2009 Plan 6 og 8 Nye kafear i plan 6 og plan 8 x 2009 Plan 2 (plan 3) Kjøling operasjonsavdelinga x 2009 Enøk-tiltak Kjøling Psykiatrisk klinikk x 2009 Plan 0-8 Tørrstigeleidning i trapperom frå plan 0 og til plan 8 x 2009 Psykiatribygg Taktekking psykiatrisk klinikk x 2009 Plan 0 og 1 Starta utskifting av utslitne branndører i plan 0 og 1. x 2009 Ny hovudinngang og pergola Hovudinngang vart endra og den lange pergolaen kom. Delar av parken aust for sjukehuset vart erstatta av bygg, brakker og parkeringsplassar. Ny busslomme og korttidsparkering 2010 Plan 0 Branntetting 0 plan x 2010 Reingjering Reinsa ventilasjonsanlegg høgblokk x 2010 Plan 0 Skifta himlingsplater 0 plan x 2010 Plan 1 Bygt ny CT lab 5 x 2010 Førdegården Administrasjonen flytte frå FSS Førde sentrum x 2011 Plan 7 Flytting av Ortopedi Nordfjord sjukehus til Førde x sentralsjukehus, plan Plan 6 og 7 Endra areal på ortopedi, auge, gyn, ØNH og søvnklinikk x 2011 Modulbygg Skifte kledning på nord / syd vegg modulbygg nord MN x 2011 Glashuset Skifta komplette vindauga i glashuset x 2011 Utomhusanlegget Masseutskifting og asfaltarbeid ved varemottak mot vest. x 2011 Utomhusanlegget Utvendig park / skiltplan x 2011 Utomhusanlegget Modulbygg MAB blir reve og grunnen sett attende til parkeringsplass x x 8 Denne delen inneheld fleire behandlingskapasitetar og ein del støttefunksjonar som supplerer sentralblokka. Naturlig nok er denne delen mest oppdatert i forhold til dagens standard. Konstruktivt og teknisk er det ingen tydelege behov for tiltak. Rev: Kompleks Side 18

17 Plan Dynamisk endring Utvida vedlikehald Forvaltningsplan del 1 Kompleks - Førde Sentralsjukehus Årstal Emne/område Innhald 2011 Fasade - plan 8 Rep av alle betong dragarar / utliggarar på fasade 8 etasje x 2011 Påbygg2000 Ombygging patologi / mikrobiologi x 2011 Fasade Oppstart skifte av komplette vindauge vestfasade / høgblokka x 2011 Plan 0 Oppgraderering av sterilsentral maskinrom, rein sone og x personalkjøkken 2011 Psykiatribygg Ny utvendig røykepaviljong psykiatrisk klinikk x 2011 Fasade Dagmar rep skader på bygg, alu. kassettar, tak og beslag x 2012 Plan 6 Endra rombehov. Bygt om vaktrom 6050 til 4 sengs rom og x x endringar poliklinikk ØNH, Gyn og Søvnlabb 2012 Enøk-tiltak Skifta vent vifter anlegg 3 x 2012 Plan 1 Ombygging av Lab 1 / røntgen x 2012 UPH bygg Skifte kledning Sibirsk lerk vestfasade UPH x 2012 BUP flytta til Prestebøen 2012 Påbygg2000 Fagbibliotek omstilt til arbeidsplassar og redusert areal x Plan 3 (Påbygg200) Plan 5 Bygd om fødestove / miljøstove til våtrom m/ føde /badekar x 2012 Plan 4 og 7 Nye postkjøkken i plan 4 og 7 x Fasade 9 Prosjekt for energiøkonomisering. Nye vindauge m/ karmar i x x høgblokka mot vest 2013 Enøk-tiltak Skifta ventilasjonsanlegg 4 utvida kanalnett x 2013 Plan 0, 1 og 2 Skifta branndører i rømingsvegar i plan 0 1 og 2 x (vidareføring etter start 2009) Plan 1 10 Mindre ombygging plan 1 til pasientretta tilbod x x 2013 Plan 2 Bygt om lab 3 og 4 på radiologisk avdeling x 2013 Planarbeid Vedtak på heilskapleg arealplan med tidshorisont fram til 2030 x 2013 Nye basebygget 11 Nye luftambulanse basen ved Førde Sentralsjukehus. x x 9 Solavskjerming for deler av høgblokka og på operasjonsavdelinga. Alternativ utvendig fysisk solavskjerming ville bryte med det opphavlege uttrykk og vart raskt konkludert avvist av Helse Førde. Nye glas med fastmontert gitter. Helse Førde har funne den mest aktuelle løysinga med montering av isolerglas med høg K-verdi der det er fastmontert gitter. Løysinga er svært funksjonell. Den er anonym av utsjånad, og påverkar i svært liten grad fasaden generelt og lys opningane spesielt. God dialog med Riksantikvaren. 10 God dialog med Riksantikvaren, Seksjon for bygningsvern og kulturmiljøfreding. 11 Åsen & Øvrelid fekk tildelt arbeidet med å bygge den nye luftambulansebasen ved Førde Sentralsjukehus. Prosjektet inneberer etterspent helikopterdekke, helikopterhangar, kontor, vaktrom, ambulansestasjon og AMK-sentral. Arbeidet vert utført i totalentreprise med eit samla areal på ca m2. Byggestart var våren 2013 og planlagt ferdigstilling i 2014 Rev: Kompleks Side 19

18 5 Vedlikehald/Søknadspliktig Hovudprinsippet for vedlikehald av freda og verneverdige bygningar er å bevare dei opphavlege eller gamle anlegget så langt det er muleg; kledning, vindauge, dører, listverk, overflatebehandling og parkområder. Vedlikehaldet skal om mulig skje på same måte som då anlegget blei bygt, med tilsvarande byggemåte, utføring og materialbruk. Eit jamt tilsyn og vedlikehald er den beste form for vern, og i lengda også den billegaste. Ved å ta vare på bygningselementa vert autentisiteten intakt, det vil sei det ekte og opphavlege. Ein kopi, sjølv om den er nøye utført, vil aldri kunne erstatte dei originale bygningsdetaljane fullt ut. Kulturminnelova fastset i 17 vedlikehaldsplikt for freda eigendomar og plikt til å forhindre at freda bygningar forfell. 5.1 Generelle vedtekter For å sikre at løpande vedlikehald og god forvaltning av freda eigedomar skjer innanfor råma av kulturminnelova og det som er fastsett i forskrifta om freding, skal vedlikehald skje i samsvar med denne forvaltningsplanen, vedlikehaldsplan, ordinære styringsdokument og gjennom ordinære rutinar med dei særbestemmelsar som det er utgreidd om i dette dokumentet. Forvaltningsplanane vert godt kobla til FDV systemet til helse Førde. I FDV dokumentasjonen vil det ligge inne merknad på alle rom og uteområde som er omfatta av forvaltningsplanane. Dette vil sikre at alle som skal utføre arbeid vært gjort merksame på kva ansvar ein har i medhald av vedtekne forvaltningsplanar. Før oppstart av arbeid skal ein alltid sjekke FDV dokumentasjonen for det aktuelle rommet/området. Alt arbeid som vert gjort skal dokumenterast i FDV systemet. Av generelle vedtekter gjeld følgjande: Vedlikehald skal skje med materialar og metodar som er tilpassa anlegget sin eigenart, og slik at dei arkitektoniske og kulturhistoriske verdiane ikkje vert fôringa. Anlegget skal vedlikehaldas og brukast slik at dei ikkje forfell. Det er eigar eller den som gjennom avtale eller delegering har overteke ansvaret for forvaltninga som har ansvar for det løpande vedlikehaldet. 5.2 Kva kan reknast som vanleg vedlikehald på verna bygg? I vernevedtektene heiter det at ein må søkje om godkjenning for alle tiltak som går ut over vanleg vedlikehald. Kva som meinast med vanleg vedlikehald vert likevel definert strengare for verna delar i ein bygning enn for anna bygningsmasse. Dette er nærare spesifisert under forvaltningsplanen sitt katalogoppslag for den enkelte bygning. Som generelle prinsipp ved utføringa av vedlikehaldet gjeld følgjande: Mest muleg av alle freda delar og element i bygningen skal bevarast Det er betre å vedlikehalde og reparere framfor å skifte ut Det må brukast tradisjonelle materialar både ved vedlikehald og eventuell utskifting Skjulte deler av bygningen (konstruksjon) er like viktige å ta vare på som synlige (overflater) Det er eit mål å bevare heilskapen på best muleg måte, ikkje berre det visuelle inntrykket Dersom ein må endre, er det betre å føye til enn å fjerne originale eller gamle deler. Det beste bygningshistoriske «arkivet» er bygningen sjølv Tidlegare ombyggingar og endringar av ein bygning er ofte viktige å bevare. Desse kan formidle bygningen si historie gjennom skiftande stilretningar og bruk Rev: Kompleks Side 20

19 5.3 Kva er et søknadspliktig tiltak? Utskifting av bygningselement og materialar og alt arbeid utover vanleg vedlikehald på bygningen sitt eksteriør og konstruksjon eller dei delane av interiøret som er omfatta av vern, er søknadspliktige tiltak. Tilsvarande vil tiltak i grøntanlegg/ utomhusanlegg også vere søknadspliktige dersom dei medfører endringar. Lista nedanfor viser eksempel på kva som skal forståast som søknadspliktig tiltak: Utskifting eller endring av utvendige vindauge og dører med karmar og listverk Utskifting eller endring av utvendig kledning, taktekking og /eller fargesetting Utskifting av himlingsplater/kledning i verna interiør. Trekking av nye kablar eller rør i verna interiør der slikt arbeid vil ha konsekvens for overflatene. Utskifting av trappeheller m.v. Fjerning av opphavlige tre eller busker Planering, utfylling eller andre terrenginngrep NB! Lista er døme og er ikkje uttømande med omsyn til kva som er søknadspliktig. Søk råd hjå Riksantikvaren dersom det oppstår tvil om kvar grensene går mellom vedlikehaldstiltak og søknadspliktige tiltak. Dette er også nærare spesifisert under forvaltningsplanen sitt katalogoppslag for den enkelte bygning eller utomhus/grøntanlegg. Rev: Kompleks Side 21

20 6 Tilstandsrapport (NS 3423) Multiconsult har etter oppdrag frå Helse Førde (Rapport Aug/2011) gjennomført ei overordna bygningsteknisk kartlegging og vurdering av helseføretaket sin eksisterande bygningsmasse kalla «Kartlegging av bygningsmassen i samband med strategisk og taktisk planlegging». Alle bygningar som er eigd av Helse Førde vart vurdert. Undersøkinga skildra tilstanden til alle bygg når det gjeld byggkonstruksjon, tekniske installasjonar, fleksibilitet, kor eigna dei er for framtidig bruk, og behov for tiltak. Til arbeidet er MultiMap nytta. Det er ein metode som er utvikla for blant anna å gje eit totalbilde av den bygningstekniske tilstanden og kor eigna bygningane er for tilpassing for større bygningsporteføljer. 6.1 Teknisk tilstand bygningsmasse, status og utfordringar Vurdert bygningsmasse Bygningsmassen til Helse Førde HF er kartlagt med seks lokasjonar. For Lærdal sjukehus (LSH) og Nordfjord helseområde heng fleire av blokkene saman. Blokkene er kartlagt separat grunna ulike byggjeår og teknisk tilstand. Det er til saman kartlagt 35 einingar med eit bruttoareal på m2. Størstedelen av bygningsmassen ligg på Førde Sentralsjukehus og utgjer i overkant av 50 % av den kartlagde bygningsmassen Status for heile bygningsmassen samla i Helse Førde Den gjennomsnittlege alderen for bygningsmassen er normert til 31 år (arealvekta). Går ein ut frå ei normal forventa levetid på om lag 60 år (vanleg norm ved ny oppføring av offentlege formålsbygg), tilseier det at bygningsmassen i gjennomsnitt har passert halve sin levealder. Men ei bygningsmasse som er godt vedlikehalden, vil teknisk sett ha betydeleg lengre levetid enn 60 år. Landsgjennomsnittleg alder for sjukehus er ca. 40 år. Alderen på bygningsmassen spenner frå 2 år (Nordfjord Psykiatrisenter C Blokk) til 75 år (NSH A Blokk). Bygningsmassen har ei gjennomsnittleg teknisk tilstandsgrad på 1,4. Dette er lågare (dårlegare) enn normalt ambisjonsnivå, som er definert som tilstandsgrad 1,0. Estimert teknisk behov for opp gradering er fordelt i to kategoriar: Ca. 170 millionar kroner er det stipulerte primærbehovet for kommande 5 års periode. Ca. 470 millionar kroner er behovet for ytterlegare oppgradering for at bygningsmassen skal få ein gjennomgåande tilfredsstillande tilstand Utfordringar ved Førde sentralsjukehus Kartlagt bygningsmasse ved FSS utgjer i overkant av m2 BTA fordelt på 9 bygningar. Det tilsvarar 52 % av det totale arealet (i helseføretaket). Hovudbygget utgjer 72 % av den samla bygningsmassen ved FSS. Den tekniske tilstanden for dette bygget er utilfredsstillande, der alle hovudkomponentane med unntak av elkraft har dårleg tilstand (1,8-2,1). Den dårlege tekniske tilstanden fører til eit høgt oppgraderingsbehov på 344 millionar kroner, som tilsvara kr/m2. Dette er omlag 85 % av det totale behovet ved FSS. Det må presiserast at av dei 344 millionane er oppgraderingsbehovet for dei presserende tilhøva, dvs. MÅ-tiltak, på til saman 55 millionar kroner. Av dei andre bygningane er Familiehuset, Modulbygg nord (BUP) og Psykiatribygget vurdert å ha liten tilfredsstillande tilstand. Resten av bygningane representerer god bygningsmasse teknisk sett. Rev: Kompleks Side 22

21 Med unntak av Teknisk sentral og UPH er dei fire andre bygningane (Sentralblokka, AMK-tilbygget, Påbygg 2000 og psykiatribygget) godt eigna til å endre planløysing for bruk til andre funksjonar. Hovudbygget som utgjer halvparten av bygningsmassen ved helseføretaket har ein relativt dårleg teknisk tilstand, men den er godt eigna for tilpassing. Dette gjer bygget levedyktig og bør dermed satsast på. Totalt viser rapporten eit samla behov for oppgradering på ca. 401 Mill. kroner (år 2011). Dette skuldast i stor grad trongen for teknisk oppgradering. Mange av tiltaka som er foreslått i arealplanen vil kunne føre til ei meir eller mindre stor ombygging av funksjonsområda. Teknisk oppgradering vil difor vere naturleg å gjennomføre samtidig. Investeringsbehovet inkluderer difor ein del oppgradering. Konklusjonane i rapporten for Førde sentralsjukehus samsvarer godt med det inntrykket konsulentgruppa fekk på sine synfaringar og gjennom studie av teikningsmaterialet. Kartlegginga frå Multiconsult er eit nyttig verktøy for framtidig behandling av bygningsmassen på FSS og viktig supplement til vedteken arealplan. 6.2 Bygningsoversikt inkludert teknisk tilstand FSS Hovudbygget (høg- og lågblokk) Sentralblokka er hovudbygget ved Førde sentralsjukehus og omfattar ca m² BTA. Byggestart var 1975 og ferdigstilling i Sentralblokka huser dei fleste deler av den somatiske behandlingskapasiteten ved FSS og er strukturert i ein låg og «flat» del for behandling og støttefunksjonar og ein «høg» del (4. 9. etasje = høgblokk) der alle sengepostar er samla. Konstruksjon og interiør er tidstypisk. Konstruksjonen er prega av funksjonelle og rasjonelle grunntankar. Den refererer til arealnormer frå 1970-tallet for slike bygg. Den vart oppført etter dågjeldande byggeforskrifter og norske standarder (NS) som på mange område er nokså ulik dagens TEK 10 og reviderte NS. Den rasjonelle grunnstrukturen gjer bygget godt eigna for tilpassing og endra bruk, men noverande standard fører til at det må forventast kompromiss i høve til dagens ønskjer om standardauke ved oppgradering eller ombygging. Bærekonstruksjonen med doble søyler og eit aksesystem på 6,3 x 6,3 meter avgrensar kor eigna det er for tilpassing i forhold til ønskja romstorleik og liknande. Nokre stader er gjort endringar i ettertid, men store område er framleis som opphavleg oppført. Multiconsult-rapporten peikar på at bygningen treng eit betydeleg «teknisk løft» Rev: Kompleks Side 23

22 6.2.2 FSS - Teknisk sentral Teknisk sentral er oppført saman med sentralblokka i 1979 og areala rommar mykje tekniske installasjonar og nokre kontor og personalrom for teknisk personale. I tillegg ligg avskjedsrom (kapell) med birom her. Bygget er knytt til hovud-komplekset via en kulvert og omfattar omtrent 1500 m² BTA. Kulvert, trappeanlegg og avskjedsområde er freda. Tilliks med oppgraderingstrong for sentralblokka er det også her trong for utskiftingar og fornyingar av tekniske installasjonar. Saman med påbygget frå 2006 vart det gjennomført fleire tiltak. I dag er det aktuelt å planlegge fornying av naudstrøm-forsyninga i eit nybygg som vil frigjere areal i teknisk sentral. 6.3 Brannvern og sikring Sentralblokka på ca m2 vart oppført i 1970 åra etter dågjeldande regelverk når det gjeld brannvern og sikring. Høgdelen av sentralblokka som innheld sengeavdelingane er på i alt 9 etasjer der 9. etasje er ein rein teknisk etasje. I åra fekk lågdelen av sentralblokka påbygg slik at størstedelen av lågblokka er på 4 etasjer. Brannteknisk er påbygget oppført i samsvar med det nyare regelverket - TEK 97 - når det gjeld brann og sikring. Alle areal, både i den opprinnelege sentralblokka og i det seinare påbygget er fullsprinkla. For lettere tilgang til sløkkjevatn i dei øverste etasjane er det i ettertid montert "stigerør" i 2 av trapperomma. Alle areal er i tillegg detektert med adresserbart brannalarmanlegg med varsling direkte til intern brannberedskapsorganisasjon og kommunalt brannvesen. Brannalarmanlegget for den opprinnelege delen er fornya og modernisert, seinast i rundt Ansvar for drift, vedlikehald og oppgraderinger av ma. brannalarmanlegga er i 2012 overført frå Helse Førde til Helse Vest. Brannrådgjevingsfirmaet Reinersten Consult As gjennomførte i 2008 ein "Brannteknisk Tilstandsanalyse" for den opprinnelege delen av sentralblokka. Rapporten avdekka ma. svikt i brannmotstanden i forhold til dagens regelverk når det gjeld dei innvendige dørene, både i branncelleavgrensande og i arealseksjonerande bygningsdeler. Det gjeld spesielt dørene mellom sengerom og korridor i sengetasjane. Vidare dørene mellom trapperom og korridor samt dører i arealseksjoneringsskiller både i lågblokka og i sengetasjane. Avviket kan tilbakeførast til generell slitasje over 35 år slik at dørene har fått nedsett brannteknisk funksjonalitet i kombinasjon med skjerpa regelverk. På byggetidspunktet var hovudregelen at dører kunne ha halve brannmotstanden av sjølve skillekonstruksjonen, medan dagens regelverk tilseier same motstand på dør som på skillekonstruksjon. Utskifting av dei viktigaste dørene, dørene til trapperom og i arealseksjoneringsskiller, er delvis utført. Utskifting av dører til sengerom er del av det generelle vedlikehaldsprogrammet for FSS. Det vart og avdekka mangelfull røyktetting og brannisolering av enkelte tekniske gjennomføringar både i vertikale og horisontale skillekonstruksjonar. Supplerande tetting og brannisolering inngår som del av det generelle vedlikhaldsprogrammet. Rev: Kompleks Side 24

23 Utskifting av dører har sålangt ikkje medført endringar i den tidstypiske arkitekturen og byggeskikken. 6.4 Krav til energiøkonomisering Helse Førde har energiøkonomisering som sentralt mål og mogeleg bruk av alternative energikjelder som energi generert av jordvarme, havvarme eller lufta er del av dette. Energiforbruket til oppvarming, ventilasjon og forbruksvatn ved Førde sentralsjukehus har tidlegare vore relativt høgt. Dette har sine naturleg årsaker. Sentralblokka vart bygd etter då gjeldande standarder når det gjeld u- verdiar for ytterkonstruksjonar og gjenvinningsgrad på ventilasjonslufta. Fleire av ventilasjonsanlegga har fått nye varmegjenvinnarar med vesentleg høgare virkningsgrad samanlikna med virkningsgraden på slike system på 1970-talet. I forbindelse med omtekking av tak på sentralblokka er det gjennomført noko tilleggsisolering. Vidare er deler av vindusareala i høgblokka skifta til vindu med dagens u-verdiar. Resten av vindua og alle ytterveggar har u-verdiar som var vanleg på byggetidspunktet. (Dei opprinnelege vindua har u= ca 2,8. Dagens vinduskvalitetar har u-verdiar på rundt 1,0 eller betre ). Alle vedlikehaldstiltaka vedk. takisolering, utskitfting av vindu og varmegjenvinnarar har vore positive når det gjeld energiøkonomisering. Ventilasjonsbatteri og alle areal med unntak av sengeetasjane i høgblokka er oppvarma med vassboren varme produsert i felles varmesentral basert på olje eller elektrisitet, avhengig av prisen. Bruk av olje er planlagt utfasa seinast i I sengeetasjane i høgblokka skjer oppvarming vha. direkte el.oppvarming. Tilleggsisolering av ytterveggane i kombinasjon med utskifting av resten av dei opprinnlege vindua i høgblokka vil gje eit ikkje uvesentleg bidrag når det gjeld energiøkonomisering. Utskifting av oppvarmingssystemet i sengeetasjane til vassbore system vil auke fleksibiliteten når det gjeld innfasing av alternative energikjelder, td. jordvarme eller havvarme i kombinasjon med væske/væske varmepumper eller gjennom lokale luft/væske varmepumper. Ved Nordfjord Sjukehus blir mykje av energien til oppvarming produsert av "havvarme" i kombinasjon med væske/væske varmepumper og til ein konkurranse dyktig pris. Helse Førde har fått tilbod om å knyte Førde Sentralsjukehus til eit tilsvarande energiforsyningssystem levert av energiprodusenten Sunnfjord Energi As. Helse Førde har til hensikt å knyte seg til dette systemet dersom energien blir konkurransedyktig på pris samanlikna med kjøp av el. energi eller andre fornybare energikjelder. Ein overgang til vassboren varme er eit søknadspliktig tiltak. Rev: Kompleks Side 25

24 6.5 Krav til smitte og effektive reinhaldsmetodar Etter snart 30 års drift er det behov for utskifting av golvbelegg. Belegget er fleire stader nedslite. Det er behov for golvbelegg som tilfredsstiller dagens reinhaldsmetode. Ein del golvareal er tunge å reingjere og vedlikehalde på grunn av slitasje og krakellering, og det vil kunne gje driftsmessig innsparing å skifte golvebelegg. I praksis viser det seg vanskeleg å få nytt golvbelegg av same type og same farge som opphavleg. Ved utskifting så bør ein bruke farge som er mest mogeleg lik, innanfor fargeutvalet som vert levert i dag på golvbelegg. 6.6 Universell utforming Krava til universell utforming er nedfelte i plan- og bygningsloven sin formålsparagraf og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Målet om auka tilgjenge er òg nedfelt i kgl. res. Av , Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedommar. Krava er sterke, men det kan gjerast unntak for freda og verneverdige bygningar. Målet er å auke tilgjenget og å finne tilpassa løysingar som kan sameinast med kulturminneverdiane. Universell utforming betyr tilkomst for alle gjennom utforming og samansetning av ulike produkt og omgjevnader slik at dei kan brukast av alle, utan trong for tilpassing eller spesiell utforming. Det gjeld rørslehemma, blinde, svaksynte og dei med nedsett hørsel. Dei freda areala har stor grad av universell utforming med tanke på fysisk tilrettelegging for brukarar i høg- og lågblokk. I sengepostane er det generelt dårleg tilrettelagte våtrom for alle brukargrupper. Men i 2008 vart det gjort forbetring i plan 4 for sengepost knytt til slageining og AFMR. Vedteken arealplan har løysingsframlegg med basis i ny sengerom standard for framtidig endringar med føretrekte krav. Alle tiltak vil ikkje medføre endringar som rokkar med vernet då løysingane ikkje medfører nye dørløysingar ut i det verna fellesarealet/korridorar. I samsvar med TEK 10 er universell utforming sentral i utforming av nye bygg eller ved hovudombygging av gamle der dei er opne for alle. For å vere inkluderande, må behova til personar med rørsle-, syn-, hørsels- eller lærevanskar og folk frå ulike kulturelle og religiøse bakgrunnar respekterast. Et inkluderande miljø forsøker ikkje å imøtekomme alle behov, men tek omsyn til at menneske er ulike. Barrierar og fordomar må brytast for å oppnå løysingar som gagnar alle. Universell utforming handlar like mykje om designprosessen som det endelege produktet. 6.7 Tilpassingseigenskap fleksibilitet, generalitet og elastisitet Med bygningsmessig tilpassingseigenskap er meint kor godt eller dårleg det bygningsmessig ligg til rette for å endre planløysing (fleksibilitet), endre bruk til annan funksjon (generalitet) eller muleg utviding (elastisitet). Denne eigenskapen er belyst gjennom kartlegging av 12 ulike parameter som omtalt i tilstandsanalysen til Multiconsult. Førde sentralsjukehus må oppfattast som dynamisk verksemd med hyppige innslag av organisatorisk og/eller teknisk utvikling og som vil ha størst behov for tilpassingsdyktige bygningar. Både lavblokk og høgblokk har gode eigenskapar med tanke på ulik bruk og i forhold til å endre planløysing. Dette gjer at lokala kan være funksjonelle over tid. Utfordringane kan vere store i høve til branntryggleik og krav til røming når veggar skal rivast og romstrukturen skal endrast for å oppnå betre nytte av areala. Dei økonomiske konsekvensane av lite funksjonelle lokale kan bli betydelige. Sjå strukturelle eigenskapar i tabellane fordelt på dei ulike verneobjekta. Rev: Kompleks Side 26

25 6.7.1 Strukturelle muligheiter FSS - Hovudbygg (høg- og lågblokk) Figur 1: Bygningsoversikt inkludert strukturelle eigenskapar og potensial for framtid bruk Hovudbygget utgjer halvparten av bygningsmassen ved helseføretaket. Det er i relativt dårlig teknisk tilstand, men er godt eigna for tilpassing. Det gjer bygget levedyktig. Det kan også vere ein god grunn for å halde bygget vedlike og at fredinga då er til hjelp i arbeidet Strukturelle muligheiter FSS - Teknisk sentral Figur 2: Bygningsoversikt inkludert strukturelle eigenskapar og potensial for framtid bruk Teknisk sentral har ikkje godt eigna for å endre planløysing og bruk til annan funksjon. Dette konkluderer også den vedtekne arealplanen frå mai Rev: Kompleks Side 27

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel)

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Ærbødig for vern toleevne for utvikling FORVALTNINGSPLAN Helse Førde Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Forvaltningsplan for freda og / eller verneverdige bygningar og utomhusanlegg Bilde: Foto Helse

Detaljer

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Formålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

St. Olavs hospital Øya Kompleks

St. Olavs hospital Øya Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Øya Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FØRDE SENTRALSJUKEHUS (FSS) Kommune: 1432/Førde Gnr/bnr: 43/85 AskeladdenID: 148700 Referanse til : Kompleks 9900127 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del 1 1 Godkjenning... 3 2 Overordna... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag/formelt grunnlag...

Detaljer

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Byggnamn Verneklasse / status Omfang GAB-nr bygg 01 hovudbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg 02 administrasjonsbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak FORSLAG TIL LANDSVERNEPLAN FOR HELSESEKTOREN. HØYRING

Styresak FORSLAG TIL LANDSVERNEPLAN FOR HELSESEKTOREN. HØYRING Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 30. april 2008 Styresak: 031/08 V Arkivkode: 030 Arkivsak: 2007/201 Dato skrive: 18.04.2008 Sakshandsamar: Eiliv K. Berdal Godkjent av:

Detaljer

St. Olavs hospital Brøset Kompleks

St. Olavs hospital Brøset Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Brøset Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner

Saksbehandlingsrutiner Saksbehandlingsrutiner Kulturminnemyndighet og forvaltningsansvar Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for de bygningene, anleggene og uteområdene staten eier og som enten er fredet etter kulturminneloven

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Førmålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus Bustad

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237 503/66, 84 503/66, 84, 237 503/66,210,8,222,10,11

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus.

Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus. Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus. : 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 3 Stord sjukehus parkanlegg... 4 3.1 LVP...

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad B Kartreferanse 04

Forvaltningsplan for freding Bustad B Kartreferanse 04 Forvaltningsplan for freding Bustad B Kartreferanse 04 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Førmålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus Bustad

Detaljer

Styresak. Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetenesta - Høyring

Styresak. Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetenesta - Høyring Styresak Går til: Styremedlemer Selskap: Helse Bergen HF Styremøte: 21.04.2008 Styresak nr.: 35/08 B Dato skrevet: 10.04.2008 Saksbehandlar: Geir Brügger/Jon Rune Smørdal Saka gjeld: Forslag til landsverneplan

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK ØST, LØKEN Kommune: 544/Øystre Slidre Gnr/bnr: 53/1 34/1 AskeladdenID: 161013 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk BIOFORSK JORD OG MILJØ,SVANHOVD

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk BIOFORSK JORD OG MILJØ,SVANHOVD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK JORD OG MILJØ,SVANHOVD Kommune: 2030/Sør-Varanger Gnr/bnr: 20/71 19/1 AskeladdenID: 161012 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

FORSKRIFT OM FREDING AV TINFOS KULTURMILJØ NOTODDEN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM FREDING AV TINFOS KULTURMILJØ NOTODDEN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM FREDING AV TINFOS KULTURMILJØ NOTODDEN KOMMUNE, TELEMARK Fastsett ved Kongelig resolusjon av 20. juni 2014 med heimel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne 20 og 15, jf. 22 DEL 1 AVGRENSING

Detaljer

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport. Internrevisjon Brannvern Helse Førde HF Revisjonsrapport frå Helse Vest Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF, august 2011.10.31 Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer JONATUNET Kommune: 1227/Jondal Gnr/bnr: 31/13 AskeladdenID: 148711 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 220/49 AskeladdenID: 148675 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS KOMPLEKS LANDSVERNEPLANEN FOR HELSESEKTOREN

FORVALTNINGSPLAN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS KOMPLEKS LANDSVERNEPLANEN FOR HELSESEKTOREN FORVALTNINGSPLAN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS KOMPLEKS LANDSVERNEPLANEN FOR HELSESEKTOREN 2014 2 Dette er en overordnet plan for det samlede bygningskompleks av fredete og vernede bygninger på Haukeladsområdet.

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORDLANDSSYKEHUSET RØNVIK Kommune: 1804/Bodø Gnr/bnr: 38/286 38/287, 697 38/659 38/697 AskeladdenID: 148705 Referanse til : Omfang fredning

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer KALFARVEIEN 31, BERGEN Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 166/1121 AskeladdenID: 117612 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer GRAVNINGSUND TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 111/Hvaler Gnr/bnr: 29/14 30/27 AskeladdenID: 175311 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STAUR GÅRD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 75/1 AskeladdenID: 161009 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune.

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmirmer 22a, jf. 15, og forskriflt

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 290/55 290/55,1-6,8-9,41 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.04.2008. Saka gjeld: Landsverneplanen

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.04.2008. Saka gjeld: Landsverneplanen Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.04.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Åsmund Norheim Landsverneplanen Arkivsak 2008/98/008 Styresak 043/08 B Styremøte 07.05. 2008 Bakgrunn:

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 413/124 413/122, 124 413/122 AskeladdenID: 148702 Referanse

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer LARKOLLEN TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 136/Rygge Gnr/bnr: 34/405 AskeladdenID: 175313 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Pasientens helseteneste

Pasientens helseteneste Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Juni 2016 Pasientens helseteneste omfattar måten du som pasient får høve til å påverke behandlinga du

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus ARKIVSAK:

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK) Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/1768 AskeladdenID: 148694 Referanse til : Omfang fredning

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet URANIENBORG, ROALD AMUNDSENS HJEM

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet URANIENBORG, ROALD AMUNDSENS HJEM Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer URANIENBORG, ROALD AMUNDSENS HJEM Kommune: 217/Oppegård Gnr/bnr: 35/62 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715, 713, 725, 726, 548, 549, 682 164/715, 713, 721, 725, 548, 549 AskeladdenID:

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Arkiv: K2 - H11, K3 - &13 Vår ref: 15/1496-3 Journalpostid: 15/20633 Saksbeh.: Tord Anton Haaland HØYRINGSUTTALE - SJUKEHUSUTBYGGING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Framlegg

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr KOMPLEKS 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS) Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 3 Sogn og Fjordane 1432/Førde

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110, 229/165 229/110 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Freda bygningar og anlegg. Arlen Bidne rådgjevar

Freda bygningar og anlegg. Arlen Bidne rådgjevar Freda bygningar og anlegg Arlen Bidne rådgjevar Kvifor fredar me bygningar? Kjelde til kunnskap Identitetsskapande Opplevingsressurs Bruksressurs Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

Detaljer

Status dagkirurgi i Helse Førde

Status dagkirurgi i Helse Førde NOTAT Til: Styreleiar Frå: Adm.direktør Sakshandsamar: Lena Haveland Dato: 14.9.1 Status dagkirurgi i Helse Førde Med dette notatet vil ein syne: 1 Utvikling i dagkirurgisk verksemd i Helse Førde frå 6-1

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Kommune: 702/Holmestrand Gnr/bnr: 129/91 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 622 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREKKESTØ TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 926/Lillesand Gnr/bnr: 6/26 6/25, 6/26 AskeladdenID: 175308 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREKKESTØ TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 926/Lillesand Gnr/bnr: 6/26 6/25, 6/26 AskeladdenID: 175308 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK NORD, TJØTTA Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 84/1 AskeladdenID: 161010 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 HELGELAND UNGDOMSSENTER Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 8/124 AskeladdenID: 170133 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer VETERINÆRINSTITUTTET Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 220/87 AskeladdenID: 161011 Referanse til landsverneplan: Kompleks 1865 Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Kommune: 1231/Ullensvang Gnr/bnr: 73/14 AskeladdenID: 174915 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminne 2015-2023

Kommunedelplan for kulturminne 2015-2023 Kommunedelplan for kulturminne 2015-2023 Omsynssonar for kulturminne Har eigne omsynssonar for A- og B-område. Òg omsynssonar for einskildobjekt Generelle føresegner og graderte retningsliner Kartfiler

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer VALEN SJUKEHUS Kommune: 1224/Kvinnherad Gnr/bnr: 185/185 185/182 AskeladdenID: 148699 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan PSYKIATRISK KLINIKK AVD. TRONVIK

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan PSYKIATRISK KLINIKK AVD. TRONVIK Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer PSYKIATRISK KLINIKK AVD. TRONVIK Kommune: 1416/Høyanger Gnr/bnr: 48/23 AskeladdenID: 148701 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/2327-1 Magne Øyre Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Ny skulestruktur - utgreiing Innstilling frå rådmannen: Saksutgreiing: Historikk Kommunestyret gjorde

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SYDNESHAUGEN SKOLE Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/510 AskeladdenID: 175092 Referanse til landsverneplan: Kompleks 9900493 Omfang

Detaljer

Styresak. Kjell Inge Solhaug Status medisinsk teknisk utstyr i Helse Førde. Arkivsak 2014/4007/ Styresak 053/2014 A Styremøte 24.10.

Styresak. Kjell Inge Solhaug Status medisinsk teknisk utstyr i Helse Førde. Arkivsak 2014/4007/ Styresak 053/2014 A Styremøte 24.10. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 16.10.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell Inge Solhaug Status medisinsk teknisk utstyr i Helse Førde Arkivsak 2014/4007/ Styresak 053/2014

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORD SJUKEHUS Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 27/586 27/588 27/86 27/86,506,526 27/86,506 AskeladdenID: 148698 Referanse til : Kompleks 9900124

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 290/159,1-6,8-9,41 290/159 AskeladdenID: 174914 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NRK MARIENLYST Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 46/107 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 9903241 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSBU STATENS SENTER FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSBU STATENS SENTER FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSBU STATENS SENTER FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 42/132 AskeladdenID: 148683 Referanse til : Omfang fredning

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer