DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: Sist rev.: DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

2 PLANBESKRIVELSE 2

3 PLANBESKRIVELSE 3 (37) URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsnr.: 2120 Oppdragsnavn: Detaljregulering Solvik feriehjem- Urdal, Hvaler Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse Solvik feriehjem.doc Revisjon 1 Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Marit Lykken Per André Hansen Per André Hansen Planbeskrivelse detaljregulering for Solvik feriehjem- Urdal, Hvaler Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Per André Hansen Per Andeé Hansen Endringer etter tilbakemelding fra kommunen Endringer etter tilbakemelding fra kommunen Rambøll Ferjestedveien 2 Postboks 383 NO-1603 FREDRIKSTAD T F

4 PLANBESKRIVELSE 4 (37) INNHOLD 1. BAKGRUNN Beliggenhet og størrelse Oppdragsgiver og konsulent Stedets historie Hensikten med planforslaget Planområdet og forholdet til tilliggende arealer PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Planstatus Statlige føringer Regionale føringer og kommunale planer Reguleringsplaner Vurdering av Forskrift om konsekvensutredninger EKSISTERENDE FORHOLD Eierforhold Topografi og vegetasjon Solforhold og lokalklima Eksisterende bebyggelse Eksisterende bryggeanlegg Kulturminner Trafikkforhold Miljøforhold Natur- og rekreasjonsverdier Barns interesser Beskrivelse av nærområdet Teknisk infrastruktur Grunnforhold BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Arealbruk og reguleringsformål Planlagt arealbruk Fritidsbebyggelse (FF1-17) Renovasjon (R) Vei (V) Parkering (P1-3) Friområde/friluftsområde (FO1-3 og FR1-11) Turvei (TV1-6) Vegetasjonsskjerm (VS1-2) Småbåtanlegg (SB1-2) Småbåthavn (SH1-2) Badeområde (BAD1-2) Bruk og vern av sjø og vassdrag (BVS) Adkomst og veiutforming Tomteinndeling KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Virkninger for miljø og samfunn Biologisk mangfold, naturressurser, kulturlandskap og estetikk Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven( ) 8 til 12: 26

5 PLANBESKRIVELSE 5 (37) 5.3 Virkninger for friluftsliv Virkninger for kulturminnevernet Trafikkforhold og miljø Virkninger for barn og unge Universell utforming Virkninger for støy og annen forurensing Brannvann Elektrisitet Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger: Virkninger for Landbruk: Andre virkninger av planen Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) SAKSGANG Kunngjøring MEDVIRKNING FORHÅNDSUTTALELSER Sammendrag av innkomne uttalelser ved varsel om oppstart VEDLEGG FIGUROVERSIKT Figur 1: Oversiktskart... 6 Figur 2: Planavgrensning... 7 Figur 3: Svaberg, viker og kiler i planområdet med skrinn furuskog innenfor. 12 Figur 4: Opprinnelig fasade Figur 5: Oversiktskart...15 Figur 6: Løsmassekart Figur 7: Forslag til utvidelse...22 Figur 8: Forslag til utvidelse...22 Figur 9: Forslag til utvidelse med tilbygg...23 Figur 10: Bryggene...25 Figur 11: Utsnitt fra naturbasen...26

6 PLANBESKRIVELSE 6 (37) 1. BAKGRUNN 1.1 Beliggenhet og størrelse Planområdet er på totalt 129,3 daa (land og sjø) og ligger på Kirkøy i Hvaler kommune. Planen avgrenses av eiendomsgrenser og er lagt litt ut i sjøen for å få med kystlinjen og bruken av de landnære sjøarealene. Planområdet omfatter tilkomstvei Vinterstødalen til Urdalsveien. Planområdet ligger ca 7,5 km fra Skjærhalden. Figur 1: Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet på Kirkøy, Hvaler kommune. (se også mer detaljert kart neste side) 1.2 Oppdragsgiver og konsulent Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS på vegne av tiltakshaver Denofa Fagforening. Utformingen av planforslaget er gjennomført i henhold til reglene i Plan- og bygningsloven (2008), med tilhørende veiledninger og forskrifter. 1.3 Stedets historie Solvik Feriehjem er kollektivt feriehjem for medlemmer av Denofa Fagforening. «Borge Sanitetsforening kjøpte eiendommen gnr.15 bnr.29 Solvik av P.H. Abrahamsen 30.mai De drev stedet som feriekoloni frem til 1954 da eiendommen ble kjøpt av Denofa fagforening. På eiendommen var det et hovedhus i 2 etasjer, hver etasje på ca. 90 m2, et bryggerhus og en låve.

7 PLANBESKRIVELSE 7 (37) Figur 2: Planavgrensning med sort strek (tilsvarer Solvik feriehjem s eiendom). De første hyttene ble satt opp våren 1957 og de 4 siste hyttene ble bygget i 1967 på eiendommen Solrabben gnr.15 bnr.76. Disse ble bekostet av bedriften. Nå hadde foreningen 14 hytter, et anneks, en ombygd låve og et hovedhus med 2 leiligheter til disposisjon for medlemmene til sammen 18 boenheter. Bryggerhuset, det vi i dag kaller annekset, ble i 1961 ved hjelp av arkitekt Aksel Fronth ombygd med stue, soverom, toalettrom og kjøkkenkrok. «Låven» ble først nyttet som fellesbygg og på ukjent tidspunkt senere tatt i bruk som hytte. I 1960 ble bryggen som var på Solvik forlenget slik at den kunne motta flere båter, da de fleste kom sjøveien. I 1967 ble det gjort avtale med Arne Urdal om leie av et 1000m 2 stort område for bilparkering. Av dette er ca kvm opparbeidet som p-plass i dag. I 1997 overførte Denofa og Lilleborg fabrikker A/S eiendommene gnr.15 bnr.76 og101 til Denofa fagforening som fra før eide gnr. 15, bnr. 29» (kilde: Sigurd Hansen, Denofa Fagforening). 1.4 Hensikten med planforslaget Hensikten med planarbeidet er å beholde dagens bebyggelse, fordele tomter for de enkelte bygg og legge til rette for fradeling og salg. Alle viktige fellesområder og turveier ønskes opprettholdt og forbedret, og området ønskes gjort enda mer tilgjengelig for allmennheten. Eksisterende hytter innenfor 100 m-beltet ønskes opprettholdt med sin nåværende plassering og med mulighet til en begrenset utvidelse for å muliggjøre installasjon av våtrom og en integrert

8 PLANBESKRIVELSE 8 (37) bod. Hyttene har et karakteristisk preg fra sin tid og som del av et kollektivt anlegg. Dette ønskes opprettholdt som et historiefortellende element. 1.5 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer Planområdets tilstøtende arealer er i hovedsak nyttet som landbruk-, natur- og friluftsformål samt noe spredt fritidsbebyggelse. Veien Vinterstødalen gir adkomst til planområdet. 2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 2.1 Planstatus Det meste av planområdet er i kommuneplan for Hvaler, datert anvist somlandbruk, natur og friluftsformål (LNRF) tiltak for stedbunden næring. Gruppen med 3 hytter i nordvest (mer enn 100 m fra sjøen) er vist som nåværende spredt fritidsbebyggelse. Sjøarealene er vist som friluftsområde i sjø og hensynssone landskap (se kart neste side). Figur 3: Utsnitt av kommuneplan for Hvaler med reguleringsplanens avgrensning vist med sort strek. 2.2 Statlige føringer Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Rikspolitisk retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen

9 PLANBESKRIVELSE 9 (37) Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jfr. forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i 1-8 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven). Det skal gjennomføres en sterkere geografisk differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort. Kysten i Østfold vurderes som områder der presset på arealene er særlig stort. Reguleringsplanen har tydelige bestemmelser som i størst mulig grad hindrer privatisering og som skal stimulere og åpne for allmennhetens muligheter for fritidsaktiviteter og rekreasjon i planområdet. Rikspolitisk retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for samordnet areal- og transportplanlegging legger føringer for utbyggingsmønsteret og transportsystemet. Retningslinjene skal gi mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Naturinngrepene bør samles for å unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder, inkl særlig verdifulle kulturlandskap, sjø og vassdragsnære arealer, friluftsområder, verdifulle kulturmiljøer og kulturminner. Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for universell utforming Gjennom planlegging skal tilgjengeligheten vurderes slik at universell utforming kan sikres. Medvirkningsprosessen er viktig for at synspunkter, kunnskap og erfaringer kommer frem, blant annet fra Rådet for funksjonshemmede. For allmenheten er det viktig at friområder og friluftsområder planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen Barn og unges interesser skal sikres i all planlegging av en barnerepresentant oppnevnt av kommunen. Barnerepresentanten skal bidra med å vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen, og påse at planprosessen blir organisert slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Lekearealer skal ha en størrelse som og være av en sånn karakter at de egner seg for lek og opphold, gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. 2.3 Regionale føringer og kommunale planer Kommuneplan for Hvaler, arealdel ( ), datert Store deler av planområdet er i kommuneplanen vist som LNF-område, men med areal rundt 3 eksisterende hytter vist som område for spredt frititidsbebyggelse (mer enn 100 m fra sjøen). Lengst mot syd er en liten del av landarealet vist med hensynssone bevaring av landskap.

10 PLANBESKRIVELSE 10 (37) Det meste av sjøarealet er vist som friluftsområde i sjø, mens viktig kulturlandskap/naturlandskap er satt av som hensynssone for bevaring av landskap. Det er knyttet spesielle retningslinjer til dette. Kommuneplankartet viser også kaste- og låssettingsplasser i sjø. Etter varsel om oppstart har Fiskeridirektoratet gjort en gjennomgang av flere kaste- og låssettingsplasser, og registreringen ved Solvik har blitt opphevet. Dette er derfor ikke videreført i reguleringsplanen. Gjeldende kommuneplan viser ingen småbåthavn på stedet, selv om feriehjemmet har flere bryggeanlegg med båtplass til samtlige hytter. Mesteparten av dette var etablert før Plan- og bygningsloven kom i Kystsoneplanen for Østfold, datert Kystsoneplanen har følgende mål: Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. Kysten skal nyttes som områder for opplevelse, friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, helårsboliger, næring og transport, samtidig som kystens spesielle landskaps-, natur-, og kulturverdier bevares. Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden og tillegges avgjørende betydning i all forvaltning og planlegging. Kysten skal bevares og utvikles som et område for friluftsliv både på land og sjø, og friluftslivet skal være en prioritert aktivitet. Det må legges til rette for at mulighetene for å utøve friluftsliv skal bedres slik at flest mulig kan benytte kysten. Samtidig må tilretteleggingen ta avgjørende hensyn til bevaring av landskap og biologisk mangfold. Tilgjengeligheten for allmennheten på Østfoldkysten må bedres. Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark er fundamentert for utøvelse av det enkle friluftslivet. Etablering av kyststier og vandringsleder må prioriteres. 2.4 Reguleringsplaner Det finnes ingen reguleringsplaner og pågående planprosesser i nærområdet. 2.5 Vurdering av Forskrift om konsekvensutredninger Det planlegges ikke tiltak som omfattes av 2 og 3 i Forskrift om konsekvensutredning (FOR ). Konsekvensutredning: Planen vil avvike fra gjeldende kommuneplan. Behov for eventuell konsekvensutredning skal derfor vurderes i forhold til kriterier gitt i 4 i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR ). I samråd med Hvaler kommune er det gjort en vurdering i forhold til nettopp disse kriteriene basert på foreliggende og kjent kunnskap: Landbruk. Den bebygde delen av området (søndre halvdel av planområdet) har ingen landbruksmessig verdi. Den ubebygde delen (nordre halvdel) har meget lav bonitet, og planen vil ikke endre på muligheten til en høyst beskjeden avvirking av skog. Friluftsliv. Planen legger opp til at eksisterende bebyggelse opprettholdes mest mulig uendret kun med den endring at eksisterende hytter tillates gitt et lite tilbygg for innpassing av våtrom og en bod integrert i hytta. Nye hytter er ikke forutsatt. Området

11 PLANBESKRIVELSE 11 (37) vil med andre ord ikke bære preg av å være merkbart mer bebygd enn i dag. Samtidig ønsker planen å legge til rette for bedret tilgjengelighet for allmennheten samt bedret kvalitet på badeplassen(e). Med dette ønskes områdets verdi som friluftsområde bedret og ikke svekket. Natur. Kommuneplanen anviser bukta i syd som viktig landskapsområde (jfr forskr. 4,a). I kommunens kartbase er det dessuten anvist en lokalt viktig ålegresseng i bukta i syd (jfr. forskr. 4a). Samtlige forhold trekkes inn i planprosessen som viktige hensyn, og planen forutsetter ikke nye tiltak som vil komme i konflikt med disse hensynene. Småbåthavn. Reguleringsplanen legger opp til et småbåtanlegg med inntil 18 båtplasser á 3 meters bredde. Det finnes fra før bryggeanlegg på området som vært der lenge. Tårnbryggen er mest sannsynlig etablert etter 1965 og forutsettes fjernet. Antallet båtplasser utløser ikke i seg selv et krav om konsekvensutredning. At det er snakk om gamle, etablerte forhold forsterker ikke et slikt krav. Kulturminner. Det er ikke kjente kulturminner i området (jfr. forskr. 4,a), men planen ønsker å legge opp til at området kan beholde sitt særegne preg basert på sin historiske opprinnelse: Små hytter i et fellesanlegg som skulle gi mulighet for arbeidere ved en bedrift å feriere i hytte ved sjøen. Preget søkes opprettholdt ved å begrense størrelsen på tilbygg, beholde arkitektonisk preg og beholde dagens plasseringer av bebyggelse i landskapet (i sin tid grundig vurdert og foreslått av siv.ark. Aksel Fronth). Det er ikke funnet andre forhold i kjente naturdatabaser (som f eks naturbase.no). I planen vil det bli lagt stor vekt på krav til estetikk (arkitektur og fargebruk) på bebyggelsen, slik at denne ikke vil fremtre kraftigere i landskapsbildet enn i dag. Av samme grunn vil planen innta strenge bestemmelser i forhold til bevaring av vegetasjon. Sammen med kommunen har tiltakshaver ut fra dette konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Eierforhold Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: Gnr. 15 bnr. 10, hjemmelshaver Leif Henry Urdal Gnr. 15 bnr. 13, hjemmelshaver Leif Henry Urdal Gnr. 15 bnr. 16, hjemmelshaver Leif Henry Urdal Gnr. 15 bnr. 29, hjemmelshaver Denofa Fagforening Gnr. 15 bnr. 42, hjemmelshaver Arne Støver Gnr. 15 bnr. 70, hjemmelshaver Jan Roger Urholm Gnr. 15 bnr. 76, hjemmelshaver Denofa Fagforening Gnr. 15 bnr. 101, hjemmelshaver Denofa Fagforening

12 PLANBESKRIVELSE 12 (37) 3.2 Topografi og vegetasjon Planområdet består av typisk Hvalerlandskap med svaberg, viker og kiler med sandstrand og dels bløtbunn. Det er skrinn furuskog på koller og frodig løvskog i klovene. I hytteområdet erdet en gressbakke i den langsmale «dalen», og det er et godt nettverk med stier internt i området. Figur 4: Svaberg, viker og kiler i planområdet med skrinn furuskog innenfor. 3.3 Solforhold og lokalklima Planområdet har særdeles gode solforhold. Området ligger nord på Kirkøy - godt skjermet for vind fra syd. Området vurderes som moderat vindutsatt for nord- og østlige vindretninger. 3.4 Eksisterende bebyggelse I dag finnes i alt 14 identiske fritidsboliger tegnet av arkitekt Aksel Fronth, hovedhus med to innredede leiligheter og tilhørende anneks og «låve» som begge benyttes som egen fritidsbolig. Av fellesbygg er det felles dusj, felles toalett og felles redskapsbod/sjøbod. Hyttene tegnet av sivilarkitekt Aksel Fronth har pulttak og har beholdt sitt opprinnelige, enkle uttrykk. Hyttene er like og utgjør en helhet som det er ønskelig å bevare. Alle hyttene har senere skiftet vinduer. Største endringen var at stuevinduer ble endret fra å dekke hele stuens lengde til en noe redusert størrelse. Samtidig ble kledning endret fra liggende, smal kledning med et lett preg til stående tømmermannskledning som gir et tyngre preg. Oppgraderingen ble foretatt ca Før det fikk hyttene et tilbygg på 5 m 2 (kombinert vaskerom og tørrdo) i Enkelte hytter har fått verandaer med rekkverk som blir veldig dominerende i forhold til hyttas dimensjoner.

13 PLANBESKRIVELSE 13 (37) Figur 5: Opprinnelig fasade. Arkitekt Aksel Fronth. Tegningen over viser enkelheten og lettheten i opprinnelig arkitektonisk preg. Stikkord er smal kledning, knappe takutstikk, lett takmateriale, begrenset staffasje og åpenhet. Stuevinduene dekker hele stueveggen (går helt til gavlveggen). Det er ingen verandaer i front som dekker og/eller kommer i konflikt med fasaden eller begrenser utsikten fra denne. Figur 6: Søknad om tilbygg 1975 (tilbygg markert med rødt). Arkitekt Aksel Fronth. Tegningen viser opprinnelig plantegning pluss omsøkt vaskerom/rom for tørrklosett. Dette benyttes i dag av noen som rom for muldklosett eller som nødvendig bod. Tegningen viser videre at man opprinnelig planla å anlegge markterrasser foran stua og ikke verandaer (se antydning av skiferbelagt plass, dvs på terreng).

14 PLANBESKRIVELSE 14 (37) Figur 7: Hytte nr 55 i dag. Stuevinduer er redusert i areal, kledning er byttet og veranda er tilkommet. Mange hytteeiere ønsker seg størst mulig veranda, men glemmer at rekkverket på denne reduserer kraftig utsikten fra sittestilling inne. Ved å erstatte en veranda med rekkverk og bærende stolpeverk mot terreng med en markterrasse uten rekkverk, kan man både få bedre utsikt og samtidig bedre kontakt med naturen rundt både fra innemiljø og fra terrassemiljø. Samtidig blir det samlede bygningsmiljøet langt mindre dominerende. Eneste «offer» er ett eller noen få trinn mellom stueutgang og utegulv. En veranda med rekkverk gir en følelse av an barriere mellom inne/ute og reduserer kontakten med naturen sett innefra. I stedet for god kontakt bygg/natur blir bygget gjerdet inne i forhold til naturen rundt. Figur 8: Hovedhuset med tilhørende bygninger. Hovedhuset har på et tidlig tidspunkt blitt ombygget fra opprinnelig stil til en slags funksi-stil med lav takvinkel og funkisvinduer. Standarden er ganske god, og eier har ingen planer om å gjøre endringer.

15 PLANBESKRIVELSE 15 (37) Tre av hyttene lengst i NV ligger utenfor 100- metersbeltet og ble tillatt fradelt i 2012 og deretter solgt. Denofa Fagforening ønsker å beholde hovedhuset, «Annekset» og «Låven» og 1 ordinær hytte (se neste kart). I tillegg beholdes øvrige småbygg og anlegg på hovedbølet, så som felles sanitærbygg, terrasse, brygge og redskapsbod/ sjøbod. De øvrige 11 hyttene ønskes solgt sammen med en begrenset tomt til hver. Figur 9: Oversiktskart som viser hvilke hytter som er fradelt og solgt (innfelt gult), hvilke hytter som skal fradeles og selges (innfelt oransje) og hvilke som skal beholdes av Denofa Fagforening (innfelt rødt). All øvrig grunn beholdes av Denofa Fagforening som del av det gjenværende hovedbølet. 3.5 Eksisterende bryggeanlegg Anlegget har i dag to brygger liggende langsetter strandlinjen (fjellet) og en stensattbrygge ved grunn bukt foran hovedhuset (se foto over). I tillegg er det en tårnbrygge. Sistnevnte er etablert etter Den kan ikke dokumenteres som omsøkt, og tiltakshaver ønsker å fjerne denne. Øvrige forhold vurderes å være lovlig etablert før Kulturminner Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet, hverken på land eller i sjø.

16 PLANBESKRIVELSE 16 (37) Fylkeskonservatoren bemerker at hyttene som i 1957 ble satt opp av Denofa i dag ikke omfattes av noen form for vern. Likevel er områdets helhetlige karakter og denne form for feriested for industriarbeidere en viktig del av vår nære kulturhistorie som planen ønsker å ivareta. 3.7 Trafikkforhold Tilkomst til planområdet skjer via fylkesvei 504, Urdalsveien og Vinterstødalen. ÅDT for Fv504 er 393 og fartsgrensen er 60 km/t. Det eksisterer en kjørbar vei gjennom Vinterstødalen, men denne er stengt med bom. Veien gir også adkomst til et småbruk/ husmannsplass nord i Vinterstødalen (gnr. 15, bnr 15). Det er etablert parkering for Denofa Fagforenings hytter langs Vinterstødalen, på gnr. 15 bnr. 13. Denne parkeringsplassen vil beholdes som gjesteparkering for fritidsboligene i planområdet og for allmennhetens bruk av friluftsområdene. Dermed vil eksisterende friluftsområde kunne bli enda mer tilgjengelig. I tillegg nyttes plassen i dag også av bnr. 15, bnr. 15. Det foreligger veirett for feriehjemmet fra 1971 med tillatelse til kjøreadkomst over gnr. 15, bnr. 42 fram til Solvik feriehjem under forutsetning at biler ikke stanser eller parkerer på gnr. 15 bnr. 42. Adkomst til planområdet skjer via Fv504, Urdalsveien og Vinterstødalen. Adkomstveiene til området har ca 3 meters bredde og er av såpass enkel standard at hastigheten holdes lav. Trafikkmengden er så liten, og hastigheten så lav at det ikke er behov for særlige tiltak ut over å sikre fortsatt lav hastighet i området kombinert med god oversikt. Kollektivtilbud er meget redusert, og den nærmeste bussholdeplass er cirka 3.5 km unna, ved Botne. Herfra passerer busser kun to ganger i døgnet på ukedager, og ikke i det hele tatt i helgene. 3.8 Miljøforhold Forurensing i grunnen Det er ikke kjente tilfeller av forurensede grunnmasser innenfor planområdet. Planområdet har tidligere vært dyrka mark og gårdstun, institusjon og fritidsboliger, dvs ikke-forurensende aktiviteter. Støy Dagens virksomhet og planlagt virksomhet representerer ingen form for støy som krever utredning eller særlige tiltak. Luftforurensing Det er ikke gjort målinger eller beregninger av eventuell luftforurensing. Eksisterende og planlagt virksomhet vil i svært liten grad generere luftforurensing. Hyttene vil i all hovedsak bli brukt i sommerhalvåret, og vedfyring vil skje i svært begrenset grad. Trafikk på land og sjø vil også være svært begrenset. De topografiske og klimatiske forholdene på stedet sikrer i tillegg en god luftutskifting, og luftkvaliteten forventes derfor å være fullt ut tilfredsstillende. 3.9 Natur- og rekreasjonsverdier Området rundt Solvik og Urdal har verdi som natur- og rekreasjonsområde. Det er hovedsakelig badeplassene som er attraktive som turmål, men svabergene brukes også som fiskeplasser.

17 PLANBESKRIVELSE 17 (37) Innenfor planområdet er det badeplasser med svaberg og sandstrand. Denofa Fagforening har opparbeidet badetrapp og sklie, og et fundament står igjen etter et stupebrett. Disse tilbudene gjør at området er attraktivt for hyttebrukere i nærheten og gjør at området benyttes mye. For eventuelt besøkende fra Fredrikstad er reiseavstanden med bil relativt lang. Dette gjør at trykket på badeplassene ikke er spesielt stort. Området er tilgjengelighet med båt, og det er mulighet for ankring i bukta. Innenfor planområdet er det en gressbakke i dalgangen der innmarka på småbruket tidligere var. Her er det både ballplass og lekeutstyr. Dette grøntarealet utgjør kjernen i intern grønnstruktur. For å sikre at dette opprettholdes, er det naturlig at arealene beholdes som del av hovedbølet. For å sikre allmenhetens ferdsel er det viktig å beholde gode stier og ferdselsårer i planområdet. Stiene i området er derfor nå innmålt for å sikre areal til ferdselsårene og for å sikre at planen viser stier der de enten er i dag eller bør ligge for å ha best mulig plassering i terrenget. Avgrensningen av tomtene blir deretter et resultat av dette samt en vurdering av hvor langt fra sjøen tomtegrensene bør gå. Målet har vært at det skal være mulig for allmenheten å ferdes gjennom området uten å oppleve at man går for nær eksisterende fritidsbebyggelse. Stiene bør derfor ikke gå for nær bebyggelsen. Samtidig ligger hyttene der de ligger allerede, og stiene er forsøkt plassert etter terrengdrag og i passe avstand. Stiene er avsatt med mer areal enn de faktisk beslaglegger, idet de er tegnet med 2.5 m bredde ut fra innmålt stilinje som danner senterlinjen Barns interesser Planområdet med fritidseiendommer, lekeplass, gressbakke, brygger og badeplasser er godt tilrettelagt for friluftsliv. Det er lite biltrafikk i området, og den beskjedne trafikken er i tillegg foreslått skilt fysisk fra ballplass/lekeplass og med tiltak som sikrer svært lav hastighet. Området er derfor svært godt tilrettelagt for barn og unge Beskrivelse av nærområdet Nærområdet er typisk Hvalerlandskap. Kystlinjen har svaberg og holmer. Landskapet innenfor har knauser med furu og innslag av lauvskog i klovene. I daldrag er det dyrka mark og landbruksbebyggelse. Det ligger et område med konsentrert fritidsbebyggelse sydvest for planområdet. I Vinterstødalen, nord for Solvik feriehjem, ligger et tidligere småbruk. Planområdet ligger ca 7,5 km fra Skjærhalden sentrum med tilhørende sentrumsfunksjoner Teknisk infrastruktur Vann og avløp Kommunalt ledningsnett for vann og avløp følger Vinterstødalen. Det er kommunalt vann/ avløp til hovedhuset. El-forsyning Fredrikstad EnergiNett har eksisterende ledningsnett som forsyner bebyggelsen i området. Ledningsnettet er forsterket i forbindelse med utbygging av vann- og avløpsanlegg i Kjøvangen, vest for planområdet. Renovasjon

18 PLANBESKRIVELSE 18 (37) Planen anviser punkt for innsamling av husholdningsavfall samlokalisert med gjesteparkeringsplass ved adkomstveien. Det er ikke ønskelig med fast kjøring av tunge kjøretøy helt fram til feriehjemmet Grunnforhold. Stabilitetsforhold Grunnforhold i planområdet er hovedsakelig bart fjell, som samtlige av stedets hytter er fundamentert på. I vikene og daldragene er det løsmasseavsetninger. Kun hovedhuset og uthus/redskapsbod i havna er fundamentert på disse (uvisst om hovedhusets kjeller er gravd til fjell). Figur 10: Løsmassekart, hentet fra NGUs nettsider. Rosa viser fjell i dagen, grått breavsetninger (tynt jorddekke) og blått marin leire. Ledninger i grunnen Offentlige vann- og avløpsledninger følger Urdalsveien og Vinterstødalen frem til hovedhuset på eiendommen. For å kunne etablere våtrom er det nødvendig å forlenge ledningsgrøften fram til hyttene.

19 PLANBESKRIVELSE 19 (37) 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Arealbruk og reguleringsformål Området reguleres til: PBL reguleringsformål 1. Bebyggelse og anlegg - Fritidsbebyggelse(FF1-17) 7,5 daa - Renovasjon (R) daa - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BVS) 0,5 daa 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Vei (V1-3) 2,1 daa - Parkering (P1-3) 1 daa - Annen veggrunn grøntareal (VG1-3) 1,3 daa - Annen veggrunn teknisk (VT1-3) 0,1 daa 3. Grønnstruktur - Friområde (FO1-3) 2,4 daa - Turvei(TV1-6) 0,8 daa - Vegetasjonsskjerm (VS1-2) 0,9 daa 5. Landbruks-, natur- og friluftsområde - Friluftsformål (FR1-11) 69,8 daa 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag - Småbåthavn (SH1-2) 0,6 daa - Badeområde (BAD1-2) 2,8 daa - Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 15,6 daa - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (FSV) 24,4 daa Planområdets totale areal er 129,3 daa. 4.2 Planlagt arealbruk GENERELT Solvik feriehjem bestod opprinnelig av ett stort hovedhus innredet som en bolig i 1. etg. og med 7 soverom i 2. etg. til bruk som feriehjem for Borge Sanitetsforening. Videre hadde anlegget bryggerhus (senere kalt annekset), en liten låve, sjøbod og en ganske omfattende stenbrygge. Etter at Denofa fagforening overtok i 1954 ble det oppført et felles sanitærbygg og 14 mindre hytter. Bryggerhuset ble i 1961 innredet til beboelse og ble kalt annekset, mens «låven» først ble benyttet til forsamlingslokale og deretter som en egen fritidsbolig.

20 PLANBESKRIVELSE 20 (37) Fagforeningen hadde tidligere 600 medlemmer, men har nå kun 60 pga nedbemanning. De har derfor ikke behov for å beholde mer enn hovedhuset med sine 2 boenheter, «Annekset» og «Låven» og én ordinær hytte til sammen 5 boenheter. I tillegg vil de beholde sjøboder, sanitærbygg, brygger og alt fellesareal for øvrig. Hovedhuset, «Annekset» og «Låven» forutsettes ikke fradelt, men å tilhøre hovedbølet. De er derfor ikke vist med egne tomter. Resten (10 gjenværende hytter etter at 3 ble solgt i 2013) ønskes solgt, men trenger da å bli fradelt som egne objekter. Hver hytte/bruksenhet vil få en tinglyst rett til minst én parkering i fellesanlegget (P1-3) og én 3m bred båtplass i bryggeanlegg (SB1-2). Med planforslaget ønsker forslagsstiller særlig å legge forholdene til rette for: Hensynet til barn og unge Det er fokus på å beholde de trygge omgivelsene og de kvalitetene som er etablert innenfor planområdet, slik som balløkke, lekeareal, badeplass med opparbeidet badetrapp og vannsklie, skogarealer, stier, strender for lek og oppdagelser og brygger hvor man kan fiske krabber. Allmenhetens ferdselsmuligheter Det er et mål å opprettholde friområder/friluftsområder, stier og tilkomst for allmennheten, samt forbedre tilgjengeligheten til disse og legge til rette for enda bedre kvalitet på eksisterende badeplasser og fiskeplasser i området. Hver enkelt tomt (unntak hovedbølet) er gitt et meget begrenset areal med formålet fritidsbebyggelse. Store deler av den enkelte tomt er regulering til friluftsformål, det er for å sikre allmenhetens ferdselsmuligheter mellom fritidsboligene og på den enkelte private tomt, uten at hyttebeboere eller turgåere er til sjenanse for hverandre. Parkeringsmuligheter ønskes tilrettelagt for allmennheten, og planen legger opp til at dette kan skje i eksisterende parkeringsanlegg P1 langs tilkomstveien. Bevaring av terreng og vegetasjon: De eksisterende fritidsboligene ligger godt plassert i terrenget, og vegetasjon gjør at hyttene er vanskelig å se fra sjøsiden. Det vil være viktig å bevare furuvegetasjonen for å skjerme for innsyn til planområdet og samtidig opprettholde stedets naturpreg/karakter. Adkomstløsning og parkering I dag kjører brukerne fram til området og laster av bagasje for deretter å kjøre tilbake til felles p-plass for parkering. Planen viser nå at denne plassen kan nyttes som kombinert plass for allmennheten og gjesteparkering for hyttene, mens hytteeierne fortrinnsvis parkerer egen bil på fellesanlegg inne på området (P1-2). Det har også vært gjort grundige vurderinger av mulig ny fellesplass på eiendommen gnr. 15 bnr. 16, men konklusjonen ble at inngrepene i terrenget ble for store pga vanskelige stigningsforhold. Tillatt hyttestørrelse/tetthet/bevaring av historisk særpreg/arkitektur Det forutsettes ikke etablert ny frittliggende bebyggelse, og alle eksisterende hytter ønskes opprettholdt med sin nåværende plassering. De har en meget beskjeden størrelse på ca 40 m 2 BRA. På grunn av økende krav til standard åpner planen for en begrenset utvidelse til maks 55 m 2 i 100 m-beltet. Dette vil muliggjøre installasjon av våtrom, en integrert bod og litt økning i arealet på de to soverommene som i dag er svært trange. Hyttene har et karakteristisk preg fra sin tid som del av et kollektivt anlegg. Sivilarkitekt Aksel Fronth tegnet hyttene og plasserte dem i terrenget slik at de fikk en god plassering og uten at den enkelte hytte stengte for andres utsikt. Arkitekturen søkes nå bevart og gjeninnført gjennom planbestemmelsene. Disse knytter tilbygg opp til eksemplifiserte

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-03-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Reguleringsendring Frosta brygge, Frosta kommune.

Reguleringsendring Frosta brygge, Frosta kommune. Reguleringsendring Frosta brygge, Frosta kommune. Oversiktskart, 18.09.14 Frosta N Aktuelt tiltaksområde KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL OPPSTART PLANARBEID. REGULERINGSENDRING DEL AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 14.09.13 Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Da det på møtet med Elverum

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. Askim 29.09.2015 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av nye

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA RINGERIKE KOMMUNE Nytt forslag til 1. gangsbehandling per juni 2009 Side 1 av 48 Forord 1.juli 2006 trådte en ny forskrift om

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

Detaljregulering av Osloveien 132, Trondheim kommune. Oversiktskart, 18.06.14. Trondheim. Osloveien 132

Detaljregulering av Osloveien 132, Trondheim kommune. Oversiktskart, 18.06.14. Trondheim. Osloveien 132 Detaljregulering av Osloveien 132, Trondheim kommune. Oversiktskart, 18.06.14 Trondheim N Osloveien 132 KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL OPPSTART PLANARBEID. DETALJREGULERING AV OSLOVEIEN

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO PlanID: Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE 1 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger...3 2 Metode...3 3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak...4 3.1 Sjekkliste - mulige uønskede

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14 Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 54 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Rødbergsvegen 9, Selbu Reguleringsplan Forfatter: Rambøll AS, Arkitektur og Landskap v/ Lars Sjøberg Forslagsstiller til planforslag: Inger Hårstad dødsbo v/ Dagfinn Hårstad

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe Dato: 31.10.2012 Detaljreguleringsplan for Borgen barnehage, del av gbnr 48/7, 48/44 m. fl. BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 13 daa og ligger på Borgen i

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING Planområde: Hollebøltangen Syd Hobøl kommune Plantype: Detaljregulering Planmyndighet: Hobøl kommune Utført av: for Igsi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 Stokke Kommune Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stokke Kommune Rapporttittel: Planbeskrivelse Brunstad

Detaljer