Melding Gjermundnes vidaregåande skule. Telefon: Postadresse: 6392 Vikebukt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding 2014. Gjermundnes vidaregåande skule. Telefon: 71 18 87 50 Postadresse: 6392 Vikebukt gjermundnes.vgs@mrfylke.no www.gjermundnes.vgs."

Transkript

1 Melding 2014 Gjermundnes vidaregåande skule Telefon: Postadresse: 6392 Vikebukt

2 Innhold UTVAL VED SKULEN 2014/ Skuleutval:... 3 Skulemiljøutval Gjermundnes vgs... 3 Arbeidsmiljøutval... 3 TILSETTE Undervisningspersonale:... 4 Driftspersonale:... 4 UNDERVISNINGA... 6 Utdanningsprogram Naturbruk:... 8 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon:... 8 Samarbeid skule - Industri... 9 UTVIKLINGSPLAN FOR GJERMUNDNES FAGSENTERET VED GJERMUNDNES VGS EKSAMEN VÅREN ELVAR SKULEÅRET 2013/ GARDSBRUKET Husdyrhaldet: Jordbruket: HAGEBRUKET SKOGBRUKET Vg1 naturbruk Vg2 landb. og gartnarnæring MEKANISKE FAG KJØKKEN/UTLEIGE MILJØARBEID Tilsette... 30

3 UTVAL VED SKULEN 2014/2015 Skuleutval: Elevrepresentantar Vara: Josefine Lossius (2HH) Frida Hjortdahl (2HH) 1 representant personale Vara: Ivar Helle Tore Tomren 1 foreldre/føresettrepr 2 repr. Frå lokalsamfunn/næringsliv Anne Kathrine Jensen Møre og Romsdal Bondelag Harald Nymoen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1 representant frå fylkeskommunen Vara: Aadne Haarr, rektor Asbjørn Gisnås, ass.rektor Skulemiljøutval Gjermundnes vgs Max Detlefsen (2PIN) Erik Stolsmo (1NAB) Frida Hjortdahl (2HH) Kristine Midtsæter (3NA) Aadne Haarr - rektor Hilde Fet - avdelingsleiar Anniken Bjerkeset - lærar Arbeidsmiljøutval Haarr, Aadne rektor, leiar Gisnås, Asbjørn, ass.rektor Halgeir Lyslo, FVO Oddmunn Berild, arbeidstakarrepr Max Detlefsen elevrepresentant Max Kristine Midtsæter- elevrepresentant Rigmor Gjerde Nerland Stamina HOT

4 TILSETTE 2014 Undervisningspersonale: Namn Stilling Fødd Tilsett Merknad Haarr, Aadne Rektor Bjerkset, Anniken Adjunkt Connor, Kirsti H. Lektor m/till.utd Slutta Danielsen, Helene G Adjunkt m/till.utd Fet, Hilde Lektor m/till.utd Gisnås, Asbjørn Avd.leiar/ass.rektor Gjendem, Anne E. Lærar Perm Grønningsæter, Kai Adjunkt Gulliksen, Åse Adjunkt m/till.utd Helle, Ivar Lektor m/till.utd Helset, Øystein Avd.leiar Jensen, Stig Jørn Adjunkt m/till.utd Legernes, Hilde Lektor Vikar Lyslo,Hallgeir Lærar Næss, Leif Einar Lektor m/till.utd Reistad, Eli Solvor Adjunkt m/till.utd Slutta Reiten, May H. Adjunkt m/till.utd Rønnestad, Per Emil Avd.leiar Olsen, Rune W. Adjunkt Slutta Scarfi, Guro Aarø Lærar Slutta Skålvik, Åsmund Adjunkt m/till.utd Solskjær, Dag Adjunkt Sønsthagen, Jon Adjunkt Tomren, Elina Adjunkt Perm Tomren, Tore Lektor m/till.utd Uren, Cecilie Aas Adjunkt m/till.utd Vestnes, Hilde Elin Adjunkt m/till.utd Vike, Marit Årseth Lærar/rådgjevar Aarseth, Ingvill Lektor m/till.utd Driftspersonale: Namn Stilling Fødd Tilsett Merknad Underv.ass.: Herje, Nina Talberg Undervisningsassistent Karlsnes, Roger Undervisningsassistent Lange, Kate Undervisningsassistent Myrseth, Wenche N Undervisningsassistent

5 Namn Stilling Fødd Tilsett Merknad Neraas, Ragnar Undervisningsassistent Storsten, Ove Undervisningsassistent Sylte, Gudmund Undervisningsassistent Walle, Valborg Undervisningsassistent Vernepleier/ helsefagarb.: Dragnes, Inger E Vernepleiar Røvik, Bente Helen Vernepleiar Solskjær, Marit Vernepleiar Ødegård, Andrine Vernepleiar Slutta Fischer, Gabriele Helsefagarbeidar Løvik, Janne M. V. Helsefagarbeidar Morstøl, Lisbeth Helsefagarbeidar Rydjord, Inger H Helsefagarbeidar Vikar Talberg, Siw Tove Helsefagarbeidar Vik, Kjersti Rypdal Helsefagarbeidar Perm Åndal, May Liss H. Helsefagarbeidar Kontor: Skjegstad, Bodil Kontorleiar Klauseth, Siv F. Konsulent Vaktm./Reinhald Berild, Oddmunn Vaktmeister Langstein, Ruth Reinhaldar Vike, Irene Reinhaldar Varhaugvik, Harald Vaktmeister IT-ansvarleg Vadseth, Joachim IT-ansvarleg Internattilsyn Hjelvik, Åshild Internatvakt Nyhagen, Anita Internatvakt Miljøarbeidarar: Goksøyr, Heidi E. Miljøterapeut/intern.ansv Schei, Maj Anne Miljøarbeidar Internathushald: Kjellbotn, Camilla Avd.leiar Hage, Rita K. Olsen Fagarbeidar Kormeset, Birgit Fagarbeidar Vikar

6 Namn Stilling Fødd Tilsett Merknad Pedersen, Ingunn H Internatass./reinhaldar Pedersen, Ragnhild Internatassistent Rødal, Wenche Internatassistent Gardsbruket: Andersen, Ragnhild Fagarbeidar Perm Arntsen, Maria Assistent Ekstrahjelp/vikar Fauske, Øystein Fagarbeidar Vikar Gjermundnes, Jon Fagarbeidar Eng. sommar/høst Hage, Ola Fagarbeidar Jacobsen, Elisabeth Fagarbeidar Slutta Lien, Geir Inge Avd.leiar Perm Myrseth, Simen Fagarbeidar Vikar Nerheim, Magnus Fagarbeidar Vikar Thoresen, Åge Fagarbeidar Urke, Knut Einar Fagarbeidar Aarnes, Ingrid Avd.leiar Vikar UNDERVISNINGA Gjermundnes vgs er ein vidaregåande skule med opplæringstilbod både innanfor Naturbruksområdet, Teknisk industriell produksjon og har opplæring som gjev generell studiekompetanse. Hovudtyngda av elevane våre kjem til skulen for å få seg opplæring innanfor Naturbruk. Desse elevane kjem frå heile fylket, dette då Gjermundnes vgs er den einaste skulen som tilbyr grønt Naturbruk i Møre og Romsdal. Det mekaniske tilbodet på skulen er retta mot den mekaniske industrien vi har i Vestnes kommune, og her er elevane i hovudsak rekruttert frå skulen sitt nærmiljø som er Vestnes og Rauma.

7 Mange av elevane går ved Gjermundnes vgs for å skaffe seg generell studiekompetanse. På den måten er skulen eit springbrett mot vidare opplæring. Me har to variantar av dette kurset. Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse som er eit tilbod som er tilpassa alle programområda, og eit eige VG3 kurs med studieførebuande innan Naturbruk. Som ein følge av kunnskapsløftet vart det spesialiserte VG2 tilbodet innan hagebruk og gartneri avvikla. Dette er fagområde som no er ein del av innhaldet på Vg2 landbruk og gartneri. Ved Gjermundnes fører dette til at vi må auke vektlegginga på hagebruk og gartneri i forhold til slik det var før denne reforma. Skulen har tidlegare hatt eigne hagebrukstilbod, så me har både anlegg og kompetanse til denne tilpassinga. I motsett retning utvikla opplæringstilbodet i hestefag seg. Før kompetanseløftet var opplæringa i hestefaget ei tilpassing av landbruksopplæringa på VKII landbruk. Som følgje av reforma vart dette no etablert som eige fag Vg2 heste- og hovslagarfag. Ved skulen er hestefaget hatt sterk fokus over tid. Me har utvikla eit tilbod som held ein fagleg høg standard og som er godt søkt. Om lag halvdelen av Vg2 elevane innanfor naturbruk våre går i dag på Vg2 Hest og hovslagar. Nytt i 2012 er at me har komme godt i gang med bygging av eit tidsriktig anlegg for hesteopplæringa. Me har fått ein ridehall på 40x20 m med tilhøyrande garderober, sevicerom og undervisningsrom. Det er meininga dette skal kompletterast med nytt stallanlegg Vg2 Anleggsgartar og idrettsanleggsfag er eit tilbod som no etter kvart har etablert seg på skulen. Dette er det tredje Vg2 tilbodet skulen tilbyr for elevar som har fullført Vg1 Naturbruk. Etterspurnaden etter tenestene til anleggsgartnarane aukar i takt med velstandsauken i samfunnet, og vi er glade for å kunne tilby fagopplæring i dette faget. Kjennskapen til dette tilbodet er enno ikkje så god, og me reknar med at søkninga vil bli høgare enn

8 den er no. Me har hatt ein klassestorleik på mellom 5 og 10 dei siste åra. Tilbodsstrukturen presentert i tabellform på komande side: Utdanningsprogram Naturbruk: Vg1 Vg2 Vg3 Naturbruk Studieførebuande Naturbruk Heste og hovslagarfag Hestefaget (Fagbrev) Hovslagarfaget (Fagbrev) Landbruk og gartneri Gartneri og hagebruk Landbruk og husdyrhold Naturforvaltning Anleggsgartnar- og idrettsanleggsfag Anleggsgartnar (Fagbrev) Driftsoperatør i idrettsanlegg (Fagbrev) Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon: Vg1 Vg2 Vg3 Teknikk og industriell produksjon Produksjons- og industriteknikk Påbygging til generell studiekompetanse Industrimekanikerfaget Industrirørleggerfaget

9 Vg1 Vg2 Vg3 Platearbeiderfaget Produksjonsmekanikerfaget + fleire fagbrev sjå Samarbeid skule - Industri Mekaniske fag ved Gjermundnes vgs er nær knytt til den store skipsbyggings industrien vi har i Vestnes. Det er eit utstrakt samarbeid om opplæringa. Mykje av opplæringa går føre seg ute i dei forskjellige bedriftene. Elevane får då opplæring i fullskala, og med gjeldande standarar. Elevane lærer i tillegg til faget, rytme og krav som vert stilt i arbeidslivet. I tillegg til skipsbyggingsindustrien har vi også elevar som er utplasserte i andre bedrifter innanfor elektro, bil og mekanisk industri. Dette gjer at vi har ein svært allsidig tilbod. Dette samsvarar med det allsidige tilbodet VKI skipsbygging har tillærefag. UTVIKLINGSPLAN FOR GJERMUNDNES

10 Samrøystes Vedtak Fylkestinget Fylkestinget godkjenner framlagt utviklingsplan datert mai 2013 som grunnlag for vidare opprustingsarbeid/nybygg ved Gjermundnes vgs. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen om at det saman med byggeprogram for BT1, skal leggast ved rapport om framdrifta i arbeidet med å utvikle Gjermundnes vgs som fagsenter for landbruksnæringa. Fylkestinget føreset eit nært samarbeid med landbruksnæringa, fagleg og økonomisk, i utviklinga av fagsenteret på Gjermundnes. 3. Framdrift for vedtekne byggesteg må tilpassast løyvingar i budsjett og økonomiplan. Investeringsplan vedteken Fylkestinget Investeringskostnader fordelt på byggesteg: Byggesteg: Byggesteg 1 Nytt internat 1.del, med tilrettelagt avdeling for TPO-elevar og tilhøyrande TPO-base Bioenergianlegg Miljøstasjon Byggesteg 2 Nytt internat 2.del Byggesteg 3 Nytt veksthus med tilhøyrande areal Nytt fleirbrukshus Byggesteg 4 Nytt auditorium i gymnastikksal Ny traktorverkstad Byggesteg 5 Ny stall Byggesteg 6 Ny traktorgarasje Nytt fjøs Samla alle byggesteg 45 mill kr 46 mill kr 13 mill kr 10 mill kr 6 mill kr 26 mill kr 146 mill kr

11 Framdriftsplan. Utviklingsplanen foreslår følgjande framdrift for dei seks byggestega: Byggetrinn 1: Det rives og graves for ny infrastruktur med strøm og biovarme. Nytt Internat sør for nåværende hovedveg, bioenergianlegg for å forsyne dette i 2015 Byggetrinn 2: Nytt internat del 2 på nordsiden av vegen og gammelt internat A og B rives i 2016 Byggetrinn 3: Nytt veksthus, bioenergianlegg og flerbrukshuset i 2018 Byggetrinn 4: Ny inngang på vestsiden av adm-bygget og utvidelse av gymsal til kombinert gymsal og auditorium. Nytt traktorverksted og oppgradering av nåværende verksted i 2019 Byggetrinn 5: Ny stall for 24 hester i 2020 Byggetrinn 6:Nytt melkekufjøs etter prinsippet «lav kost høy effekt» og ny traktorgarasje i 2021 Framdriftsplanen er stram i høve til tid og avheng sjølvsagt av løyvingar i økonomiplanen dei komande åra. Erfaringar frå dei siste åra med byggeprosjekt, er at føresetnader endrar seg undervegs i slike prosessar og at utviklingsplanen truleg vil måtte reviderast fleire gongar før alle byggestega er realisert. Oppsummering. Dei føreslegne utbyggingstiltaka i utviklingsplanen har som fundament at Gjermundnes vgs, gjennom ei omfattande omstilling, skal etablere seg som fagsenter for landbruksnæringa i Møre og Romsdal. Denne omstillinga vil krevje fokus både på interne prosessar ved skulen

12 og aktiv samhandling med landbruksnæringa i fylket. Det er lagt føringar for at arbeidet skal organiserast i samarbeid med Landbruksdirektøren sitt regionale partnarskap, der også næringsorganisasjonane i landbruket deltek. Gjermundnes vgs har med få unntak ein gammal og nedsliten bygningsmasse. For at skulen skal kunne gje eit undervisningstilbod med den kvaliteten vi ønskjer, eit butilbod med den standarden vi ønskjer og opparbeide seg den statusen vi ønskjer dei skal ha i landbruksnæringa, er det nødvendig med omfattande tiltak. Det mest prekære er nytt internat og nytt veksthus. Det er foreslått seks byggesteg på til saman omlag 179 mill., der det første byggesteget har ein kostnad på 57 mill. Sett i høve til gjeldande budsjett og økonomiplan og normal framdriftsplan. Arbeidet med plan for eit framtidig fagsenter. I samsvar med vedtaket i Fylkestinget er det nedsett ei arbeidsgruppe som har vurdert etablering av framtidig fagsenter ved Gjermundnes vidaregåande skule. Desse har vore samla på feire møter og vore å sett på organiseringa av ressurssentera ved Skjetleing vidaregåande skule og Mære landbruksskule. Endeleg rapport frå gruppa skal leggast fram våren Arbeidsgruppa har vore samansett av: Anne Katrine Jensen, Møre og Romsdal Bondelag, Stein Brubæk, Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag, Wenche Ytterli, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, Lasse Krogseth, Tine, Ivar Aae, Norsk Landbruksrådgiving (vara Olav Martin Synnes), Aadne Haarr og Rune Solenes Opstad, Møre og Romsdal fylkeskommune, Rolf Ivar Moen, Allskog Anne Berit Løset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sekretær for gruppa: Synnøve Valle Fylkesmannen Førebels framlegg frå gruppa: Det vert oppretta eit prosjekt over tre år for å utgreie korleis ein kan etablere eit fagsenter ved Gjermundnes vidaregåande skule. Prosjektet må omfatte til dømes utprøvingar av nyskapande kompetansetilbod og nye samarbeidsformer mellom skule, næringsliv og forsking. Prosjekteigar i denne treårsperioden er fylkeskommunen, men arbeidet skal gjennomførast i nært samarbeid med landbruksnæringa. Prosjektet skal greie ut varig

13 finansiering, tenleg organisering og eventuelle investeringar. Aktuelle finansieringskjelder i prosjektperioden er mellom anna fylkeskommunen og fylkesmannen. FAGSENTERET VED GJERMUNDNES VGS. Mål Gjermundnes Fagsenter har følgjande mål for drifta: Å utvikle Gjermundnes som landbruket sitt kompetansesenter i Møre og Romsdal. Delmål er: o Sikre landbruksnæringa eit kvalitativt godt kompetansesenter. o Gjere Gjermundnes meir attraktiv som vidaregåande skule o Utvikle Gjermundnes som kurshotell også for andre bransjar. o Gjermundnes har eit spesielt ansvar for barn og ungdom. Kursaktiviteten i 2014 Gjermundnes har ikkje arrangert eigne kurs i 2013, men har vore vertskap for kurs og samlingar som landbruket sine organisasjonar har arrangert Leirskule. Våren 2014 hadde vi 5 skuleklasser på vekesopphald på Gjermundnes. Til saman fekk 91 elevar pluss lærarar frå ulike grunnskular eit innblikk i allsidig naturbruk. Her var det spesielt fjøs og dyrehald som var populært. Men og det å få sitte på hesteryggen synes mange var stor stas. Kurshotellet Gjermundnes har 12 store rom med dusj/wc. Desse romma kan enten nytast som store enkeltrom eller som dobbeltrom. I tillegg er eit stort fellesrom med kjøkkenkrok. Desse romma vert leigd ut i samband med ulike kurs, leirskuledrift og andre aktivitetar ved skulen. Tilsette: Åsmund Skålvik er vore engasjert som leiar av fagsenteret i 10 % stilling

14 EKSAMEN VÅREN 2014 SENTRALGITT SKRIFTLEG EKSAMEN Studieretning Klasse Elevtal Fagkode Fag ST/NA VG3 påbygg og 24 NOR1231 Norsk hovudmål naturforvaltning ST/NA VG3 påbygg og 24 NOR1232 Norsk sidemål naturforvaltning NAB VG1 NA3 8 MAT1013 Matematikk 1T LOKALGITT MUNNLEG OG PRAKTISK EKSAMEN Studieretning Klasse Elevtal Fagkode Fag ST VG3 Påbygg 5 REA3007 GeofagX ST VG3 Påbygg 5 NAT1003 Naturfag

15 ST VG2LG/AI/3PB 5 REA3001 Biologi 1 ST VG3 Påbygg 5 HIS1003 Historie NA VG2 Hest 6 SAF1001 Samfunnsfag NA Vg3 Landbruk 3 LBR3006 Økologisk Landbruk OBLIGATORISK LOKALGITTE EKSAMENAR Studieretning Klasse Elevtal Fagkode Fag Eksamensform NA Vg2 heste- og hovslager 10 HHO2004 Tverrfaglig eksamen P NA Vg2 landbr. og gartnerifag 8 LGA2003 Tverrfaglig eksamen P NA Vg2 Anleggsgartner 5 ADI2003 Tverrfaglig eksamen P TP Vg2 Industriteknologi 13 PIN2004 Tverrfaglig eksamen P NA VG3 Naturbruk 4 NAB3001 Naturforvaltning PM NA VG3 Landbruk 3 LBR3008 Tverrfaglig eksamen PM ELVAR SKULEÅRET 2013/2014 VG1 Naturbruk Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Akslen Simone Skylehamaren Ålesund Ålesund Louise Blindheim Gustav Blindheimsgarden Vigra Vigra Gjøstøl Daniel Jøstølen 6570 Smøla Smøla Cardenas Kjellstad Sigurd Tronstad 6218 Hellesylt Stranda Klauset Olav Eikrem Midsund Sør-Aukra Lyngvær Even Vestnes Tomrefjord Morsund Daniel Halåsbakken Eide Eide

16 Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Romuld Fauske Silje Helen Øydgardsvegen Giske Giske Halås Karen Anne Søndre Halåsvei 6490 Eide Eide Bolli Hansen Lise Maria Vikebukt 6392 Vikebukt Vestnes Hjørungdal Tonje Liavegen Hareid Hjørungavåg Istad Evy Sørnes Nielswinds V Ålesund Ålesund Marken Siw Beate Eidsbygda 6350 Eidsbygda Rauma Nybo Sofie Rønningsvegen Isfjorden Rauma Nårstad Rebecca Åsen Brattvåg Haram Savjord Vilde Mårskrenten Molde Molde Holsether Urkedal Siv Helen Grytastranda 6265 Vatne Haram Aarseth Julie Postboks 9055, 6012 Ålesund Ålesund Blindheim Brunnvoll Hanne Fastes Veg Vatne Haram Ferenczi Birte Gussiås 6453 Kleive Nesset Strandmann Hjortdahl Frida Lanesvegen 15B 9006 Tromsø Tromsø Juliussen Lid Linda Marie Vik 6393 Vestnes Tomrefjord Moen Sunniva Lisjebøvegen 3b 6091 Fosnavåg Herøy Helen Tjervå Rævik Maiken Dvergsnes 6456 Skåla Molde Slyngstadli Solveig Ertresvåg 6265 Vatne Haram VG1 Teknikk og industriell produksjon Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Daugstad Ole Tresfjord Vestnes Marius Kanishi Detlefsen Max Skredestranda 6084 Larsnes Stordal Deunk Henrik Wold Naustbakken 6386 Måndalen Rauma Drilen Tore Ranesveien 26b 6456 Skåla Molde Håndlykken Emblem Ruben Knipa Vestnes Vestnes Gimmestad Frostad Glenn Fiksdal Vestnes William Holten Gaustad Eirik Andre Beinhaugen 109 B 6490 Eide Eide Gjetøy Mathias Buråket Eide Eide Sørmoen Grimstad Ivar Dambakken 6674 Kvisvik Tingvoll

17 Hungnes Odd Arild Selneset 6393 Vestnes Tomrefjord Jennsen Stine Hustad Fræna Hammerø Løvik Martin Vikebukt 6392 Vikebukt Vestnes Ødegård Melsæther Rune Korsberget Molde Molde Stavik Orvik Sondre Voll 6386 Måndalen Rauma Samseth Stenødegård Peter Vik 6393 Vestnes Andre Tomrefjord Stranden Ane Stiasvingen Farstad Fræna Benedikte Lervik Vik Martin Åsbygda 6390 Vestnes Vestnes Vike Svein Arne Vikebukt 6392 Vikebukt Vestnes Voldseth Adrian Voll 6386 Måndalen Rauma Wilhelmsen Robert Lund Furland 6390 Vestnes Vestnes VG2 Anleggsgartnar/idrettsfag Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Eide Christina Marie Vik 6393 Vestnes Nekstad Tomrefjord Grønmyr Ole Martin Blindheimsvegen Ålesund Ålesund Hatlehol Linn Beate Vatne Haram Kjærstad Monica Dalegata 8 B 6516 Kristiandsund Bårli Kristiandsund N Lyster Karoline Rød 6460 Eidsvåg i R Nesset Middelveld Frank Gjertgarden 6215 Eidsdal Norddal Ødegård Kristoffer Kollen Vestnes Vestnes VG2 Landbruk og gartnerinæring Kvamme Torstein Åram Vanylven Notø Helene Hauge Gamlevegsundveien 6020 Ålesund Ålesund 27 Nøsavik Line Nyledbakken Ålesund Ålesund Skramstad Hallvard Kvernes 6530 Averøy Bremsnes Stavik Torhild Stakvik 6490 Eide Eide Tafjord Daniel Eidsdal Norddal Vik Øyvind Brevik 6320 Isfjorden Rauma Wedlog Anne-Berit Vikebukt Vestnes

18 VG2 Heste- og hovslagerfag Aure Ane Røberg Pedervegen Molde Molde Bøkestad Sunniva Vartdal Ørsta Eltvik Hillevi Halås Furuhaugen Eide Eide Halås Mette Søndre Halåsvei 6490 Eide Eide Hansen Anne Marte Vikebukt 6392 Vikebukt Vestnes Magnell Anja Skaugum Stranda Stranda Marcussen Midtsæter Kristine Sør-Torset 6690 Aure Aure Olsen Karianne Øvstedal 6391 Tresfjord Vestnes Skjegstad Otnes Erna Marie Enge 6687 Halsa Svendli Valsøyfjord Skar Ingvild Hjelltrøa Sunndal Sunndalsøra Skare Kari Iren Samset 6386 Måndalen Rauma Moen Valen Henrik William VG2 Industriteknologi Tomra 6393 Tomrefjord Vestnes Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Bjerkevoll Sander Vestnes Vestnes Bruaset Emil Bøe Råbakken Måndalen Rauma Gabrielsen Adrian Tomreford Vestnes Johansen Jonas Sjøholt 6240 Ørskog Ørskog Helland Liabø Thomas Hildre Buktavegen Vestnes Vestnes Lid Teodor Vestneshaugen Vestnes Vestnes Lien Eivind Sæthstranda 6315 Innfjorden Rauma Love Daimen Gjerdsvegen Ålesund Ålesund Stephen Midsund Kenneth Øvre Krogsbakken 6939 Vestnes Even Joansen Tomrefjord Moen Kim-Tony Melfallvn Måndalen Rauma Hoff Nielsen Joachim Fiksdal Vestnes Huth Sivertsen Andreas Buktavegen Vestnes Vestnes Lien Susegg Kristian Landgren Gamle Skoleveg Ålesund Ålesund VG3 Landbruk Fauske Øystein Michael Øygardsvegen Giske Giske

19 Musgjerd Gunn Gjøra Sunndal Marit Noreide Knut Andre Furland 6390 Vestnes Vestnes Henriksen Torvik Sofie Gammelsetra 6639 Torvikbukt Gjemnes VG3 Studieforberedende naturbruk Balstad Kjetil Heenfeltet 6392 Vikebukt Vestnes Flatmo Jon Sylteosen 6440 Fræna Elnesvågen Jensen Mona Svee Bårdshaugveien 28a 7300 Orkanger Orkdal Opsahl Signe Furulia Ålesund Ålesund Wenaas Lise-Mari Olsen Rypdal 6391 Tresfjord Vestnes VG3 Påbygg generell studiekompetanse Namn Fødd Adresse Poststad Kommune Adolfsen Sunniva Magerholm 6013 Ålesund Ålesund Bjørdal Veronica Legene 6150 Ørsta Ørsta Akslen Brastad Annelen Remmemsvegen Vestnes Vestnes Lindheim Brastad Susanne Nedregotten 6013 Ålesund Ålesund Fausa Engeskar Stian Vatne Haram Rønnestad Fagerli Sandra Gjerdesmettveien Molde Molde Hofslundsengen Sogndal Sogndal Guro Håndlykken Elias Ranesvegen Skåla Molde Kjellevold Anna Skjolden Hareid Hareid Elisabeth Lillebo Heidi Eline Tresfjord 6391 Tresfjord Vestnes Olsen Alv Reinhart Åsbygda 6390 Vestnes Vestnes Weiberg Olsen Joakim Halvari Risan 6455 Molde Kortgården Overå Odin Sunde Buktaveien Vestnes Vestnes Sande Marita Sande 6095 Bølandet Herøy Remøy Sæter Kristian Lied Skogvegen Vestnes Vestnes Tomren Celina Larsen Hagnesringen Vestnes Vestnes

20 Tomren Lene Beate Vestnes Vestnes Helland Venås Per Stian Sylteråket 6391 Tresfjord Vestnes Storsten Øverås Falk Daniel Remmemsråket Vestnes Vestnes Låmar Øverås Tone Buktavegen Vestnes Vestnes GARDSBRUKET 2014 Husdyrhaldet: Ved Gjermundnes vgs har me ein allsidig produksjon som gjev ein god læringsarena til den landbruksfaglege opplæringa skulen gjev. Vi legg vekt på å ha ein landbruksproduksjon som speglar landbruket i fylket. I Møre og Romsdal er det mjølkeproduksjonen som det bærande elementet i landbruket. Gris og sau har også ein sentral plass. I tillegg har skulen ein stall med 25 hesteboksar, 900 m3 veksthus. Mesteparten av den fulldyrka jorda vert brukt til grasproduksjon, men vi har kvart år rundt 10 daa med frilandsgrønsaker. Eit viktig element i anlegget på skulen er parken. Me har eit parkanlegg på om lag 40 daa inklusive, idrettsanlegg og hagar. Samla gjev dette ein flott læringsarena og alt er der for å gje å gje elevane opplæring i dei sentrale elementa i landbruket vårt. Mjølkeproduksjon: I kufjøset var det gjennomsnittleg 24,5 årskyr med ein avdrått på 8683 kg EKM pr. årsku. Dette er om lag 500 kg meir enn i fjor. Vi kjøpte i l i mjølkekvote til kvoteåret 2014 og vi kjøpte 5342 liter til kvoteåret 2015, dette vert gjort for å utnytte inntektspotensialet i fjøset. Vi har enda mulighet for å produsere enda meir mjølk i fjøset vårt. Ved Gjermundnes legg me opp til konsentrert haustkalving. Dette gjer me for å få mest mogeleg av mjølkeproduksjonen i

21 undervisningsåret, samt lettare kunne avvikle feriane for dei tilsette. Skulen har ein 40 år gamal båsfjøs. Det er gjennom tida gjort tilpassingar og investeringar. Fjøsen framstår i dag som ein veldreven båsfjøs, men det vert etter kvart trong for å tilpasse seg dagens kvav som seier at husdyra ikkje skal fikserast. Så ombygging eller nybygg må prioriterast høgt framover. Dyretalet var ved årsskiftet 24 mjølkekyr, 10 kviger og 16kalvar. Alle oksekalvane blir selde. Det vart produsert elitemjølk heile året. I 2010 vart skulen tildelt sølvtina frå Tine. Dette er ei utmerking som vert tildelt for å ha levert feilfri mjølk i 15 år. Ved utgangen av 2014 har vi levert elitemjølk i 20 år. Dette er me stolte av, spesielt når eit tek med i vurderinga at dette er ein opplæringsarena og ein mykje besøkt fjøs. Smågrisproduksjon: Gjermundnes vgs er med i Rypdal purkering, og er ein satellitt her. Dette inneber at me driv 8 vekers puljedrift med smågrisproduksjon. Vi har hovedfokus på fôring og stell av diande purker og smågris. Suksessen vert målt i tak avvendte smågris pr. purke. Ved navet inne i Tresfjorden vert purkene inseminert, og gjort klar for ein ny produksjonsperiode. Det har i 2014 vorte fødd 112 kull med grisungar her på garden, med 14 levande fødde grisungar i snitt pr. kull. Snittvekta pr. kull ved avvenning har vore 109,6 kg og vi har avvent 10,9 grisungar pr. purke, detter er ei stor forbedring frå i fjor. Dette gjev ein tapsprosent på 22,1. Det vart solgt 994 smågris i Det har vore lite tap under og etter grising og vi ligg over snittet for satellittane etter avvenning. Problem med sjukdom har vore moderat. Vi gjorde ei liten ombygging av smågrisavdelinga i Vi delte avdelinga inn i fleire små binger, dette vart gjort for at det ikkje skal vere så store grupper med unger, som gir ein del tapera. No får vi gjevnere og høyere tilvekst og mindre halebiting og får dermed ungene ut til ein bedre pris og mindre tap. Sau: 31 søyer og 57 lam vart sendt til Ulvådalen i beitesesongen Tapet på sommarbeite vart 7 lam, som er noe høgt. Tilvekst og

22 slaktekvaliteten på lamma vart over middels, det skuldast gode beiter heime og i fjellet. Det vart sett inn 28 vaksne og 8 lam for påsett til vinteren 2014/15.Vi vart i 2014 med i lammering, for å hente ut ein stordriftfordel ved å sende fleire dyr til slakt på ein gong på same bil. Jordbruket: Skulen dreiv 397 dekar fulldyrka areal. Av dette var 259 dekar eng til slått, 120 dekar beite. Skulen har stort beiteareal. Me praktiserer konsentrert haustkalving, og alt storfe er av den grunn på beite heile sommaren. I tillegg har skulen over 25 hestar stalla opp i skuleåret. Desse krev tørre og gode rundballar. Graset vert lagt i tårnsilo og lagra i rundball vart eit svert godt forår. Mykje elevarbeid under våronn og innhaustingsarbeidet gjorde til at arbeidet gikk unna. HAGEBRUKET 2014 Veksthusproduksjonen: Skulen har 900 m2 med veksthus, fordelt på tre avdelingar. I tillegg er det benker og plasthus som blir brukt til oppaling av utplantingsplanter. Veksthusproduksjonen er allsidig og med hovedvekt på utplantingsplanter, juleblomster og litt tomat og agurk. Avdeling 1 blir første halvår for det meste nytta til oppaling av utplantingsplanter. Andre halvår til juleblomster og til andre potteplanter. Avdeling 2 blir brukt til sommarblomster og til julestjerner. Avdeling 3 blir brukt til sommarblomster. Vg2 anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg klassen bruker rommet frå november til mars. Dei driv då med praktiske øvingar i den grå delen av faget. Frilandsproduksjonen: Vi har eit allsidig utval av grønnsaker på friland. Arealet er på til sammen 4 dekar og blir brukt til gulrot, hovudkål, kålrot, knutekål, brokkoli, grønkål, purre, løk, salatløk, vårløk,

23 knoll- og stangselleri. Insektnett rundt heile åkeren gjorde at det var minimalt med skade på produkta. Fiberduk vart lagt på grønsaksplantene etter utplanting for å unngå at grågåsa åt dei opp. Ein uvanleg fin sommar gjorde at det vart gode avlingar. Elevane på vg1 og vg2 står for planting, såing og hausting. Det var 3da med potet i 2013 og sortane vi sette var Folva og Beate. Gode avlingar og både setting, opptaking, sortering og pakking vart gjort som elevarbeid. Utsalet: Alt som blir produsert i avdelinga blir selt frå skulen sitt eige utsal. Opningstida er ein dag i veka og det er elevar saman med lærar som har utsalet som læringsarena. I høgsesongen, før jul og frå mai og fram til skuleslutt, blir opningstida utvida ut over dette. Vi klarer på denne måten å følgje produkta gjennom heile syklusen frå frø til salgbar vare. Dette er ein god læringsarena og burde kunne nyttast meir enn i dag. Parken: Skulen har eit stort parkområde med idrettsanlegg. Vedlikehald og nyanlegg er det mest anleggsgartnar klassen som står for. Dei har ein allsidig læringsarena der arbeidsoppgavene er mange gjennom heile året. Til plenklippinga er det leid inn ekstrahjelp. Ordna fontene i gåsedammen; etter fleire år utan sprut. Det er lagt egen ledning frå vassverkhuset til dammen der det blir brukt urensa vatn Renovering: Det vart i 2014 sett av pengar til renovering av arbeidsrom og gartneri. Utvendig vart: Taket på arbeidsrommet tetta. Skifta kledning på værvegg og endevegg. Skifta vindusrekka på værveggen. Innvendig i arbeidsrommet er taket lekta ned og det er lagt på nye plater. Dette vart også gjort på kontor, undervisningsrom og på begge toaletta. Det vart montert varmepumpe i arbeidsrommet og vegger fekk to strøk med måling. Skifta ut vatningskaret og bordautomatikken i fyrrommet. I veksthuset vart dette gjort: Skifta 70 takplater og ein del andre plater då særleg på endevegger. Monterte nye lufteluker og luftemotorer i avd 3. Monterte insektnett i heile huset.

24 SKOGBRUKET 2014 Årsstatistikk for eigedomen Produktivt skogareal er ca 1000 dekar fordelt på 3 teigar. I tillegg forvaltar skulen skogen som tidlegare høyrde til Hellandheimen på Vestnes, totalareal 690 dekar, produktivt 230 dekar, også denne fordelt på 3 teigar. Avverking Slutthogst: Vi har hatt opplæring i ordinær slutthogst med Vg1 og Vg2 i bestand 48, teig1 i Grønlia. Vg2 har i tillegg hatt øvingar med rydding av vindfall i bestand 13 i same teigen. Dette var for det meste tre som bles over ende på slutten av Det er levert 69 m3 grantømmer og 12 m3 furutømmer. Ungskogpleie, lauvrydding Avstandsregulering i teig 1, bestand 90/95, ca 5 dekar Vedproduksjon Det vart produsert ca 20 storsekkar blandingsved (eurosekk). Dette utgjer ca 10 m3 fast masse. Undervisninga Elevane på programområde naturbruk har både teoretisk og praktisk undervisning i skogbruk. For skuleåret er omfanget av praktiske øvingar i skogbruk slik: Vg1 naturbruk fordjuping Vg2 landb. og gartnarnæring fordjuping 4 parti x 54 timar + 2 parti x 54 timar Prosjekt til 2 parti x 54 timar + 2 parti x ca 70 timar Prosjekt til I tillegg arbeider ei ungdomsbedrift på Vg2 med produksjon og sal av ved Vg3 landbruk ca 30 t (måleøvingar, planlegging, arbeidsleiing/instruksjon, kontroll av drifter m.m.)

25 Skulen deltok med eit mixlag på NM i skogbruksferdigheiter på Sønsterud i april. Lagleiar var John Sønsthagen. Åsmund Skålvik og Asbjørn Gisnås var med kvar sine dagar som hjelpeleiar/observatør. Gjermundnes skal arrangere NM i april Lærarar i skogbruksfag John Sønsthagen skogbruk Vg1 og Vg2, utmark og kulturlandskap Vg3, skogdelen Åsmund Skålvik Asbjørn Gisnås utmark og kulturlandskap Vg3 hjelpelærar skogøvingar Vg1 Maskiner og utstyr Landbrukstraktorar: Valmet 665 Valmet mod. 86-mod Tømmervogn: 2300 kran FMV 10 tonn med FMV Vinsjar: Igland 4000 Spesial Igland 4001 m/radiostyring 1 x 4 tonn 2 x 4 tonn m/slepebaneutrustning Dessutan har vi: 6 motorryddesager, 1 kombi greinsag/ryddesag, 10 motorsager, 8-setar bil til persontransport, vedkløyvar.

26 MEKANISKE FAG 2014 Skuleåret vart det teke opp to klassar vg1 Tip med 12 elevar i kvar klasse. I starten på skuleåret bytta ein elev skule og ein slutta så no har vi 11 elevar i kvar klasse På Vg2 industriteknologi vart det teke opp 15 elevar, og der har ingen slutta. Tilsette på mek.fag: Halgeir Lyslo lærar.(kontaktlærar tip A) Roger Karlsnes lærar/assistent.(kontaktlærar tip B) Dag Solskjær Lærar.(kontaktlærar Pin) Ragnar Nerås assistent/lærar Gudmund Sylte assistent/lærar.(nytilsatt i haust) Ove Storsten assistent Øystein Helset avd leiar mek fag/ Lærar på naturbruk/tip Dag Solskjær har og skal ha pappaperm to dagar i veka heile dette skuleåret. Timane til Dag har blitt fordelt på dei andre på avdelinga og det har fungert bra. På Vg1 tip har vi nokre elevar som har store adferdsvanskar og det har vert ei stor utfordring. Vi har fått hjelp av PPT i dette arbeide. Vg2 har også dette skuleåret vore utplassert i industrien i faget prosjekt til fordjuping, men på grunn av mangel på arbeid ved enkelte bedrifter fikk vi ikkje ut alle elevane (3 stk) Ein elev greide ikkje å tilpasse seg ute i bedrifta så han kom inn att. Han har eige opplegg i faget inne på skulen. Utplasseringsperioden har vore 8 veker før jul og 8 veker etter jul to dagar i veka (mandag og tirsdag). Øystein Helset har vert kontaktperson ut mot bedriftene.

27 Dei tre elevane som ikkje fekk utplasseringsplass, starta elevbedrift etter haustferien. Dei har teke på seg noko arbeid for ei lokal bedrift og dei har produsert utstyr til NM i skog som skulen skal arrangere til våren. Det er første gongen vi har hatt elevbedrift på mek.fag, så dette har vore nyttig lærdom for oss. Ragnar Nerås har vore mentor for dei. Mek.fag har fått meir plass då landbruksverkstaden har flytta i nye lokaler nede på garden. Vi har fått delt av noko av verkstaden til sliperom så arbeidsmiljøet vårt vart mykje betre. I samband med dette vart det montert avtrekk både frå sliperommet og frå skjeremaskina. Det er også montert ventilasjon på klasserommet på verkstaden og på verkstadkontoret. Dette fungerer bra. Vi held også på i ledige stunder å lagar ny garderobe til elevane og då får vi også betre plass i verkstadgangen. Når vi oppsummer dette året har det skjedd mykje nytt både på undervisningsida og på verkstadlokala. Til slutt vil eg framheve det gode arbeidsmiljøet vi har på mek.fag vi har det kjekt saman og det trur vi smittar over på elevane.årsmelding for kjøkken/utleie 2014 KJØKKEN/UTLEIGE 2014 Tilsette Vi har pr i dag 3 assistenter, 1 kokk og 1 avdelingsleder. Vi har også brukt 1 vikar gjennom året, det etter behov. Alle unntatt avdelingsleder følger skoleåret. Kantina Vi har hatt fokus på sunn og hjemmelaget mat, noe elevene har satt pris på. Vi ser at elevene har blitt mer opptatt av å handle sunn mat og drikke. Vi har og justert prisen ned på de sunne varene og prisen opp på de mindre sunne varene i kantina. Ellers selger vi varm mat til lunsj 3 dager i uka, noe som er veldig populært. Vi har og en stor salatbar som har blitt veldig populær i det siste. Internat Alle buende på internatet får alle måltid dekt på skolen mandag - fredag. De smører matpakke til lunsj, og ellers får de servert frokost, middag og kvelds. Miljøarbeidere lager også vafler, kakao og frukt til sosialt samvær på kveldene.

28 Utleie/arrangement Det har vært god dekning både på utleie av møterom og 2 etg i B-blokk. Vi har hatt større og mindre kurs, som og har hatt behov for overnatting, både på helg og hverdager. Bilfinger har også leid flere rom høsten Vegvesenet har vært flinke å brukt oss til catering gjennom hele året og vi har og levert mat til bilfinger. Vi har også hatt ungdomselever på besøk, som har hospitert for å bli kjent med Gjermundnes VGS. Camilla Kjellbotn Avdelingsleder elevtenester.

29 MILJØARBEID 2014 Oversikt over nokre arbeidsoppgåver, aktivitetar og elevtilbod skuleåret 2014 Miljøarbeidarane har kontor i 1 etg. Syd i B-blokka. Vi er ein person på jobb tysdagar og onsdagar, måndag og torsdag er vi to på jobb. Våren 2014 var vi 2 kvar ettermiddag, då det vart brukt midlar til styrking av internattilbodet. Denne styrkinga burde halde fram fordi vi ser at vi har fleire ungdomar som slit i kvardagen, og vi har ikkje kapasitet til å følgje dei opp på ein god måte. Vi er i stor grad reduserte til vaktpersonale. Skulen har også fleire elevar som har trong for meir personleg oppfølging også på internatet, men som vi ikkje har fått ressursar for pga omlegging av inntakssystemet. Sjølv om heimekommunane stiller med litt ressursar så kjem ikkje alltid det eleven til gode på internatet. Vi går rominspeksjonsrunde på måndag og torsdag. Det er ein grei måte å kombinere reinhald og opplæring i reinhald med det å få betre kontakt med elevar som held seg litt meir for seg sjølve. Vi har framleis ansvaret for å lage til kveldsmat til elevane, samt rydde og vaske opp etter kveldsmaten. Eit, meir eller mindre, felles kveldsmåltid er viktig å halde fast på, og igjen ei anledning til å observere elevflokken. Vi har også overlapping med nattevakta når dei kjem, for å formidle viktige opplysningar for å sikre ei god oppfølging av dei elevane som treng det. Internatpersonalet er tilgjengelige 24 timer i døgnet frå sundag kveld til laurdag morgon via vakttelefonen som går på rundgang mellom nattevakt, kjøkken og miljøarbeidarar. Laurdagar og sundagar på dagtid må dei som er her greie seg åleine. Internat: Vi avslutta våren 2014 med ca 60 elevar på internatet, og starta hausten med 73 stk. Omtrent samme talet som forrige skuleår. Dette er veldig kjekt, men også utfordrande både i høve til trong for oppussing av hyblane, og at vi vert litt få tilsette til å greie og følgje opp alle som treng det. Vi har framleis fleire TIP og PIN elevar på internatet, noko vi set pris på. Når det gjeld romplassering har vi vidareført å plassere grunnkurselevane og nattevakta i same bygg med stort hell. Vi har prøvd å ha gutar og jenter på kvar sine korridorar, og la dei som går TIP/PIN bu saman og dei som går naturbruk saman, men det er ikkje alltid like lett å gjennomføre. Vi har dette året dei fleste gutane i B-blokka, og ser at nattevakta har problem med å ha oversikta. Vi har valt å bruke 2.etg i A-blokka til dei som går 2. og 3. året fordi der er oppussa hyblar, dermed endar gutane i B-blokka. Generelt vedlikehald er det vaktmeistrane Oddmunn Berild og Harald Varhaugvik som står for, og dei gjer ein flott jobb sjølv om det er vanskeleg med veldig nedslitne bygg. Vi ser meir og meir forfall, og håper på at satsinga på Gjermundnes vil verte realisert.

30 Endringa i bruk av aktivitetsromma er framleis godt synleg. Elevane er meir på eige eller andre sine rom eller ute, bruker gymsalen og auditoriet, men er sjeldan å finne i aktivitetsromma. Rominspeksjon går som vanleg og kart over internathyblane er utarbeidd og stadig oppdaterte ved flytting. Data. Internata har trådlaust nettverk som fungerer nokolunde. Elevane klagar over dårleg fart og ein del problem med «pålogging/uthiving» Aktivitetstilbod. Biljardrommet og kjellarstova i B har vore lite brukt. Skytebana er ikkje i bruk. Trimrom (vektrom) er eit tilbod som er ein del brukt. Det står framleis att oppgradering av treningsutstyret. Ønskeliste er overlevert leiinga hausten 2011, 2012, 2013 og Vi har tenkt at det bør vere eit samarbeid mellom internat, gymlærarar, og kanskje rommet også kan brukast av dei tilsette til avtalte tider? Båt er tilgjengelig og litt brukt. Krokket/Boccia er andre tilbod. Sportsaktivitetar Skjema for tildelt treningstid i gymsal vert hengt opp kvar haust. Tysdagar og torsdagar har det vore fellestrening for tilsette og elevar. Dette har vore eit populært tiltak, men dei tilsette har i stor grad uteblitt, og elevane er ikkje like ivrige. Årvisse Turneringar i gymsalen, volleyball, fotball, badminton. m.m. har ikkje vore gjennomført hausten Klatreveggen har heller ikkje i år vore brukt på kveldstid. Vi hadde folk frå Aak Safety som kontrollerte vegg og utstyr våren 2013, men miljøarbeidarane har ikkje høyrt meir om utfallet av kontrollen og vil av tryggleiksomsyn ikkje bruke veggen. Sandvolleyballbana er brukt etter vêrtilhøva vår og haust. Tilsette 100% Internatinspektør (nattevakt) (fordelt på 2 personar) 89% Miljøterapeut/Internatansvarleg 50% Miljøarbeidar 1 person 2 dager i veka frå 15:00 22:00 for å styrke tilbodet våren 2014

31

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid 13-15 Kristiansund kommune 16-17 Surnadal kommune 18-19 Sunndal kommune 20-21

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. 1 Innhald: Helsing frå Leiaren... 2 Program Årsmøte... 9 Tillitsvalde... 10 Adresseliste Lokallagsleiarar... 12 Medlemstal... 13 Rovvilt... 14 Rekneskap

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 17 DESEMBER 2009 NR 47 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Flotte konsertar I helga var det førjulskonsertar

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010 1 TORSDAG 12 AUGUST 2010 NR 28 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje gull, men diamant! Nils Olav Moen (biletet) lufta i kommunestyret tysdag ideen om ei "diamantrute" på Søre

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innhald Brosjyrer Blad Klistremerker Hefter SERVICE Vi utfører det meste innen grafiske tjenester. Vår førtrykksavdeling er behjelperlig med å utforme trykksakene

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli? HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012 Kva vil DU bli? Utdanning er den viktigaste kjelda til verdiskaping SPOR Fylkesmagasin

Detaljer

SYNSTE MØRE ONSDAG 12. APRIL 2010. Grått gull

SYNSTE MØRE ONSDAG 12. APRIL 2010. Grått gull 16 SYNSTE MØRE ONSDAG 12. APRIL 2010 1 ONSDAG 12 APRIL 2010 NR 18 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Blir brannbil I Syvde pågår det arbeid for å lage ein tidlegare tankbil for mjølk om til brannbil. Det er den fjerde

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

Ørsta kulturhus 24. januar 2007

Ørsta kulturhus 24. januar 2007 Ørsta kulturhus 24. januar 2007 S. 3 I eit koseleg lite lokale i V - TV S. 5 (48) - S. 5 ska V (17) - s S Å seg til is e ess g aska ko a a ga e sett S. 6 V - - S. 8-1 1. Kva linje har du lyst til å 2.

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer