TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011"

Transkript

1 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører Saksliste til Årsmøte 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Tromsø Svømmeskoles årsmelding 5. Behandle Tromsø Svømmeskoles regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. a. Fra styret: Drift av klubben, kjøp av tjenester som svømmeskoleansvarlig. Styrets innstilling: Styret har vært i dialog med Rita, som til nå har ivaretatt funksjonen. Det er et tidsforbruk tilsvarende ca 1/3 årsverk. Styret innstiller at det settes av ei ramme på til svømmeskoleansvarlig. Ordningen evalueres ved neste årsmøte. b. Fra Knut Heen: Økning av lønn til instruktører fra ca til kr Kjøpe tjenester til adm av lønn/ godtgjøring tilsvarende per år. Styrets innstilling: Årsmøtet overlater til det nye styret å bestemme lønnen til instruktører. Budsjettet økes med til å dekke utgiftene. c. Fra Knut Heen: Forlenge lengden på baby- og småbarngruppene fra ¼ år til ½ år. Styrets innstilling: Vi overlater til det nye styret og svømmeskoleansvarlig til å vurdere og evt endre dette. 7. Fastsette medlemskontingent. Innstilling: Uendret, de som deltar på svømmegruppene betaler medlemskontingent på kr 100 sammen med beløpet for svømmeopplæringen, andre registrerer seg som medlem på internett, og godkjennes når medlemsavgiften er betalt 8. Vedta Tromsø Svømmeskoles budsjett 9. Foreta valg: a. Leder og nestleder b. 1 styremedlem og 1 varamedlem c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d. 2 revisorer Innstilling: e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner Tromsø Svømmeskole er tilsluttet. Innstilling: Styret bestemmer representasjon f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 1

2 Årsberetning for Tromsø Svømmeskole 1. Styret: Styret i Tromsø Svømmeskole har i beretningsåret 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Trond Kristoffersen Nestleder / kasserer: Tove Eriksen Heen Styremedlem: Hanne Stenbakk Varamedlem: Ole-Andreas Ulriksen Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen 2

3 2. Møter: Det har vært avviklet 8 møter i perioden. Det har vært ei utfordring å finne en ukedag der hele styret er ledig, så en del av saksbehandlingen har skjedd på e-post. Referater er publisert på intranettet. 3. Medlemstall: Pr har vi totalt 837 medlemmer: 3 Medlemskapet registreres i det året de deltar på ei av svømmegruppene. Instruktører og styremedlemmer er registrert som medlemmer og betaler ordinær medlemskontingent.

4 4. Kurs, konferanser og møter Klubben har vært representer på følgende kurs og konferanser: Aktiviteter Styremøter jan, april, juni, aug, okt, nov 2010 og jan, feb Sonesvøm i januar (tss ansvarlig), februar, mars, april, oktober, november, desember (tss ansvarlig) Resultater 09/10: Resultater 10/11: jan: Nordisk Svømmekonferanse, Asker Mars: Instruktørutdanning videregående opplæring April: NSF Ting i Molde 17. juni: Livredningsprøven 9. sept Kick-off, impulssamling sept Trener og Lederkonferanse i Bergen okt Nordisk babysvømmekonferanse 5. Svømmeaktiviteter/ Svømmegrupper: Innrapportert per

5 7. Utdanning: TSS har utdannet Kristin Aaberg som videregående instruktør i beretningsperioden. 8. Økonomi / regnskap Klubben har driftsinntekter på Det er en økning på 175 i forhold til Driftskostnader er på Det er en reduksjon i kostnadene på 76 i forhold til Driftsresultatet er 194. Det er 251 bedre enn Når finansinntekter og kostnader på 17 er tatt med, blir årsresultatet 211. Det er 255 bedre enn i 2009 Svømmeskolen har pr kr ,- på plasseringskontoen og kr ,93 på brukskontoen. Saldoen inkluderer også renter pr Av regnskapet går det frem at den store utgiftsposten for svømmeskolen er leie av bassenget på St.Elisabeth Regnskapet refereres i årsberetninga og tas opp som egen sak under sak 5 5

6 6 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

7 7 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

8 8 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

9 Revisjonsrapport: 9

10 9. Sluttkommentar fra leder Det har vært nok et år med mye aktiviteter. Klubben har vokset utrolig mye de siste årene, og vi har mange dyktige instruktører som gjør en god jobb i forhold til svømmeopplæringen. Vi vil gratulere Tove, som på Tinget ble tildelt hederstegn for sin innsats for svømmeidretten. Også dette beretningsåret har mange nye instruktører kommet til klubben og flere har fått muligheter til videreutdanning. Klubben arrangerer instruktørutdanningskurs i samarbeid med Troms Svømmekrets. Det er en stor utfordring å drifte en så stor klubb med så mange aktiviteter. Styret har vurdert jobben som svømmeskoleansvarlig har gjort, og vi foreslår å kjøpe tjenesten fra Takk til alle instruktørene som har vært med på å gjøre en viktig og god jobb for Tromsø Svømmeskole. En spesiell takk til Rita, som har vært svømmeskoleansvarlig, og i samarbeid med Vårin har gjort mesteparten av jobben med å administrere aktiviteten. Takk til alle i styret som har vært med å drive klubben. Tromsø Svømmeskole 22. februar 2011 Trond Tove Eriksen Hanne Stenbakk Ole-Andreas Ulriksen Kristoffersen Heen Leder Nestleder Styremedlem Varamedlem 10

11 Innkomne saker a. 6a Fra styret: Drift av klubben, kjøp av tjenester som svømmeskoleansvarlig. Styrets innstilling: Styret har vært i dialog med Rita, som til nå har ivaretatt funksjonen. Det er et tidsforbruk tilsvarende ca 1/3 årsverk. Styret innstiller at det settes av ei ramme på til svømmeskoleansvarlig. Ordningen evalueres ved neste årsmøte. Her er oversikt over oppgaver/ tjenester styret kan tenke seg å kjøpe av svømmeskoleansvarlig I forbindelse med barn og foresatte på svømmegruppene: Organisering av barn på svømmegrupper Kontakt med foresatte i forbindelse med påmelding og spørsmål (sms/telefon/mail) Produsere kvitteringer og diplomer (legge ved svømmemerker) for hvert barn på svømmegruppene. Beskjed til foresatte dersom bassenget blir stengt en dag, eller svømmegrupper avlyst av andre grunner I forbindelse med instruktørene: Sjekke med instruktørene hvilke dager, og hvor mange dager de ønsker svømmegrupper hver høst/ vår. Kreve politiattest fra nye instruktører Få inn merkeoversikt av instruktørene Organisering av instruktører på svømmegrupper Annet: Bestilling av varer og utstyr (klær, bøker, svømmeutstyr, badebleier, badesko, kontorrekvisita med mer) Kontakt med bassengansvarlige ved Mortensnes, Kvaløysletta og St. Elisabethsenteret Delta på trener- og lederkonferanse som svømmeskoleansvarlig Svare på mailer/ videresender mailer 11

12 6b Fra Knut Heen, økning av lønn: FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2011 TSS FRA KNUT HEEN På årsmøtet i 2007 fremsatte jeg muntlig forslag om reorganisering av utbetaling av godtgjørelse til klubbens trenere og tillitsvalgte. Bakgrunnen for forslaget var både revisors kommentarer og min egen vurdering av omfanget av fremtidig aktivitet av TSS virksomhet. Det ble ikke votert over forslaget og styret har heller ikke, etter det jeg kan se, endret praksis. Jeg tar derfor opp igjen forslaget og fremsetter det skriftlig for behandling på årsmøtet. I tillegg vil jeg komme med noen forslag om kurs porteføljen og håndtering av betalinger for kursene. De spørsmål jeg reiser er blitt aktualisert gjennom det faktum at omsetningen i TSS har øket kraftig og er i dag på over 1 million kr. Dessuten er det akkumulerte overskuddet også på over 1 million kr uten at det er noe mål for hvordan midlene skal anvendes. Etter min vurdering trenger ikke TSS en egenkapital på over kr for å drive sin virksomhet og TSS bør derfor planmessig bygge ned egenkapitalen. Dette gjøres hovedsakelig på to måter: a) Økte utbetalinger til instruktørene og evt. andre som gjør en innsats for klubben b) Kjøp av tjenester som i dag gjøres på frivillig basis. Konsekvensen for budsjettet av det første forslaget blir en økning i lønn instruktører fra kr til kr. Kjøre godtgjørelse og kost godtgjørelses holdes på samme nivå som 2010 (eller økes dersom aktiviteten eller satsene kan økes). Det er en arbeidskrevende oppgave å føre samt innberette lønn til ligningsmyndighetene. Denne tjenesten bør kjøpes inn fra et firma med kompetanse på området. I tillegg bør selskapet få i oppgave innkreve deltaker avgift for kursdeltakerne. Denne aktivitet gjøres i dag kontant mot kvittering. Dette er en arbeidskrevende innbetalingsform og egentlig en antikvert innbetalingsform. Dessuten bør kurs porteføljen halveres ved at et kurs går over ett halv år (høst og vår). De fleste deltakerne ønsker å fortsette og det er derfor ikke hensiktsmessig å organisere to kurs per semester. Dette vil redusere arbeidsmengden betydelig ved organisering av kurs. Det er vanskelig å foreslå den budsjettmessige konsekvens av dette forslaget før en har kontakt med evt. selskaper som kan yte denne tjenesten. Som et første forslag kan vi avsette kr til denne tjenesten. Knut Heen 7 Februar

13 6c a) Fra Knut Heen: Kjøp av tjenester som i dag gjøres på frivillig basis. Det er en arbeidskrevende oppgave å føre samt innberette lønn til ligningsmyndighetene. Denne tjenesten bør kjøpes inn fra et firma med kompetanse på området. I tillegg bør selskapet få i oppgave innkreve deltaker avgift for kursdeltakerne. Denne aktivitet gjøres i dag kontant mot kvittering. Dette er en arbeidskrevende innbetalingsform og egentlig en antikvert innbetalingsform. Dessuten bør kurs porteføljen halveres ved at et kurs går over ett halv år (høst og vår). De fleste deltakerne ønsker å fortsette og det er derfor ikke hensiktsmessig å organisere to kurs per semester. Dette vil redusere arbeidsmengden betydelig ved organisering av kurs. Det er vanskelig å foreslå den budsjettmessige konsekvens av dette forslaget før en har kontakt med evt. selskaper som kan yte denne tjenesten. Som et første forslag kan vi avsette kr til denne tjenesten. Knut Heen 7 Februar

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB Revidert 25.05.2014 Lover og organisasjonsplan for Jarlsberg Rideklubb 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL-

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Organisering og drift Revidert pr mars 2015 Organisering og drift av S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL. Dette dokumentet er ment som en veiledning

Detaljer

Vedtekter for UllensakerSvømmerne

Vedtekter for UllensakerSvømmerne Vedtekter for UllensakerSvømmerne Lov for UllensakerSvømmerne 1, stiftet 28. februar 1964, med senere endringer, senest av 27. februar 2014 godkjent av Akershus idrettskrets den (dato/år). I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB Lov for Holmen Tennisklubb, stiftet 24. april 1998, ble endret på ekstraordinært årsmøte 9. februar 2015. Endringene ble godkjent av Akershus idrettskrets den? mars 2015. I.

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 1, stiftet 21. august 1952, med senere endringer, senest av 6. november 2012

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer