Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1865 Personar i alt: 4073 (kvinner: 2080, menn: 1993) Bustader: 391 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 4073 (kvinner: 2080, menn: 1993) Bustader i krinsen: 391 Leil. i krinsen: 0 Krins: 000 Tromsø Kjøbstad Prestegjeld: Tromsø Herred/by: Tromsø Stranden 3, Nils Nilsen m g hf Arbeidsmand 55 (alder) Aadland Bergens Stift Huse Præsteg. 002 Elen Eriksdatter k g Kone 47 (alder) Lyngen Tromsø Præsteg. 003 Arne Mensen m g hf Tranbrænder 70 (alder) Lurø Helgeland 004 Ane Gurine Eriksdatter k g Kone 57 (alder) Oldren Lenvig Sogn 005 Ludvig Christian Drevesen m e Logerende Fisker 43 (alder) Tromsø 006 Leonore Bergitte Husbye k ug Logerende 46 (alder) Tromsø Merknad: Logerende i samme værelse 007 Elen Christine Christensdatter k ug Logerende 57 (alder) Oldervig Tromsø Sogn Merknad: Logerende i eget Værelse Stranden 4, Johan Erik Bergstrøm m g hf Fisker og comagskomager 47 (alder) Sverige Sjukdom:?? Etnisitet: Qvæn, 9 Aar i Norge Språk: forstaar nogenlunde Norsk 002 Brita Lise Johannesdatter k g Kone 54 (alder) Sverige Sjukdom:?? Etnisitet: Qvæn, 29 Aar i Norge Språk: forstaar nogenlunde Norsk 003 Salamond Salamonsen Lahti m ug Logerende Mursvend 21 (alder) Tromsø Sjukdom:?? Språk: Taler godt Norsk 004 Nils Andersen m g hf Fisker og Daglønner 36 (alder) Andersdahl Tromsø Sogn 005 Ane Chrstine Larsdatter k g Kone 37 (alder) Kalfjord Tromsø Sogn 006 Johan Adrian Nilsen m s 11 (alder) Andersdahl Tromsø Sogn 007 Lorentine Nilsdatter k d 3 (alder) Andersdahl Tromsø Sogn 008 Marta Gurine Styrvold k e hm Logerende Arbeider med Vask og Søm 35 (alder) Trondhjem 009 Julie Berntine Lorentzdatter k d 13 (alder) Tromsø 010 Carl Vincent Fredrik m s 11 (alder) Tromsø Lorentzen 011 Ingebrigtine Lorentzdatter k d 5 (alder) Tromsø 012 Christiane Taraldsen k ug Logerende Arbeide med spinding 68 (alder) Tromsøen Stranden 5, Ole Larsen m g hf Logerer Daglønner 62 (alder) Anne til Waage i Christiania Stift 002 Martha Sophie Sørensdatter k g Kone 49 (alder) Mallangens?? Præstegj. 003 Lorentz Ibert Olsen m ug s 26 (alder) Mallangens?? Præstegj. 004 Marianne Christine Olsdatter k d 13 (alder) Mallangens?? Præstegj. 005 Randi Olsdatter k d 10 (alder) Mallangens?? Præstegj. 006 Alet Sophia Olsdatter k d 7 (alder) Mallangens?? Præstegj. 007 Eilert Johan Pedersen m ug Logerende Fisker og indenskjærs Matros 24 (alder) Trondenæs Præstegjæld Stranden 6, Johan Christian Hansen m g hf Dampskibsflytmand 42 (alder) Engevig Tromsøsundets Sogn 002 Ane Johannesdatter k g Kone 53 (alder) Værdalen Stiklestad 003 Johan Martin Edvard Pedersen m ug s Sømand Matros 30 (alder) Tromsø Merknad: Har været til søes i 4 1/2 Aar 004 Johan Martin Edevard m Pleiesøn Krøbling 14 (alder) Tromsø Pedersen 005 Oluf Isaksen m ug Pleiesøn 10 (alder) Tromsø Etnisitet: Quen Etnisitet mor: Quen Språk: taler norsk 006 Rasmus Ludvig Henningsen m ug Logerer Matros Sømand og Daglønner 18 (alder) Tromsø 007 Fredrik Fredriksen Haave m ug Logerer Daglønner 48 (alder) Aamodt Østerdalen Stranden 7, Carl Johan Degermark m g hf Farver 46 (alder) Piteå Sverige Registreringssentral for historiske data Side 9

10 1902 Tromsø Etnisitet: 23 Aar i Norge Språk: forstaar nogenlunde norsk 002 Eva Chatarina Salamensdatter k g hans Kone 46?? (alder) Piteå Sverige Etnisitet: 23 Aar i Norge Språk: forstaar nogenlunde norsk 003 August Degermark m ug deres Søn 12 (alder) Tromsø Språk: tale godt Norsk 004 Carl Martin Degermark m ug deres Søn 10 (alder) Tromsø Språk: tale godt Norsk 005 Johan Peter Sundqvist m g hf Tømmermand 43 (alder) Luleå Sverige Etnisitet: 14 Aar i Norge Språk: tale godt Norsk 006 Marie Magdelene Larsdatter k g hans Kone 42 (alder) Luleå Sverige Etnisitet: 35 Aar i Norge Språk: tale godt Norsk 007 Marie Josephine Sundqvist k ug Deres Datter 11 (alder) Wadsø Språk: tale godt Norsk 008 Johanne Sophie Sundqvist k ug Deres Datter 6 (alder) Thanen Språk: tale godt Norsk 009 Johan Theodor Sundqvist m ug Deres Søn 1 (alder) Tromsø 010 Carl Jacobsen Hohta m g hf Daglønner 36 (alder) Sverige Etnisitet: 1 Aar i Norge 011 Marie Johansdatter k g Hans Kone 30 (alder) Sverige 012 Julianne Carlsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Sverige Språk: Forstaar ikke Norsk 013 Isak Jernberg m e hf Tømmermand 47 (alder) Sverige Etnisitet: 15 Aar i Norge Språk: Forstaat norsk 014 Brita Johanne Isaksdatter k ug Hans Datter 18 (alder) Sverige Språk: Forstaat norsk 015 Isabelle Isaksdatter k ug Hans Datter 10 (alder) Tromsø Språk: Forstaat norsk 016 Hendrik Andersen Dorfi m g hf Daglønner 30 (alder) Sverige Etnisitet: 1 Aar i Norge 017 Marie Erikka Jansdatter k g Hans Kone 30 (alder) Sverige Etnisitet: 1 Aar i Norge 018 Johan Hendriksen m ug Deres Søn 4 (alder) Sverige Språk: Forstaar ikke Norsk 019 Albert Hendriksen m ug Deres Søn 2 (alder) Sverige Stranden 8, Karen Ovedia Christensdatter k e hm Kaarkone 71 (alder) Tranø Præstegjæld 002 Beret Nilsdatter Sundsæt k e Logerende Fattigunderstøttelse 72 (alder) Ytterøens Præstegjæld 003 Ane Andrea Johansdatter k ug Hendes 6 (alder) Tromsø Pleiebarn 004 Sigvard Christian Martinsen m ug Logerende Fisker og Daglønner 24 (alder) Loseng Tromsøsundets Præstegjæld Stranden 9, Nicolai Sørensen m g hf Fisker 61 (alder) Tromsøsundets Præstegjæld 002 Hanne Emilie Jacobsen k g Hans Kone 46 (alder) Tromsø 003 Mical Nicolaisen m ug Deres Søn Fisker 25 (alder) Tromsø 004 Nicolai Nicolaisen m ug Deres Søn Murarbeider 23 (alder) Tromsø 005 Søren Nicolaisen m ug Deres Søn Daglønner 21 (alder) Tromsø 006 Adolph Berherd Nicolaisen m ug Deres Søn 14 (alder) Tromsø 007 Constance Nicolaisdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Tromsø 008 Albert Lavisius Nicolaisen m ug Deres Søn 1 (alder) Tromsø Stranden 10, Diedrik Olsen m g hf Arbeidsmand med lossning 35 (alder) Tromsø aaf Fartøier 002 Brita Katrine Johannesdatter k g Kone 36 (alder) Sverig Etnisitet: Qvæn, har været i Norge 29 Aar Språk: tale Norsk 003 Anton Teodor Diedriksen* m ug s 4 (alder) Tromsø Etnisitet: Blandet herkomst Språk: tale Norsk Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Christine Elvine k ug d 6 (alder) Tromsø Diedriksdatter* Etnisitet: Blandet herkomst Språk: tale Norsk 005 Karl Andersen m g hf Dagarbeider med lossning af 39 (alder) Tromsøsundet Fartøyer 006 Seremine Andrea Nilsdatter k g Kone 39 (alder) Tromsø 007 Nikolai Marinius Karlsen* m ug s 1 (alder) Tromsø 008 Gunder Nielssen m g hf Dagarbeider med lossning af 49 (alder) Aasen præstegjæld Fartøier Vægter?? 009 Serianne Halvorsdatter k g Kona 44 (alder) Levanger?? 010 Sefanias Gundersen* m ug s 18?? (alder) Aasen 011 Nils Martin Gundersen* m ug s 12 (alder) Tromsø 012 Hansine Margrethe k ug d 15 (alder) Levanger Gundersdatter* 013 Mina Margrethe k ug d 9 (alder) Tromsø Gundersdatter* 014 Elias Olsen m g hf Dagarbeider Fisker 40 (alder) Tromsø 015 Marta Hansdatter k g Kone 42 (alder) Tromsø 016 Hans Olai Eliasen* m ug s 9 (alder) Tromsø 017 Olufine Eliasdatter* k ug d 11 (alder) Tromsø 018 Elise Sofie Eliasdatter* k ug d 3 (alder) Tromsø 019 Cacper Tomassen m ug Logerende Fattiglem 37 (alder) Tromsøsundet Etnisitet: Kvæn Språk: taler Norsk 020 Herman Arne Norby m g hf Skipper 43 (alder) Lødingens Præstegjæld 021 Sofie Karoline Johannesdatter k g Kona 44 (alder) Sverig Etnisitet: Har været i Norge 34 Aar Språk: Taler Norsk 022 Nils Andreas Hermansen* m ug s 18 (alder) Karlsø Sogn Språk: Taler Norsk 023 Peder Christian Hermansen* m ug s 16 (alder) Karlsø Sogn Språk: Taler Norsk 024 Johannes Edvard Hermansen* m ug s 10 (alder) Karlsø Sogn Språk: Taler Norsk 025 Karl Marinus Hermansen* m ug s 7 (alder) Tromsø Språk: Taler Norsk 026 Anne Marie Hermansdatter* k ug d 4 (alder) Tromsø Etnisitet: Blandet herkomst Språk: Taler Norsk Stranden 11, Johannes Corneliusen m g hf Fisker 63 (alder) Tromsøsundets Præstegjæld 002 Golla Haagensdatter k g Hans Kone 66 (alder) Tromsøsundets Præstegjæld 003 Johanne Caroline k ug Deres Datter 33 (alder) Vaagen Præstegjæld Johannesdatter* 004 Jonette Boldine k ug Deres Datter 23 (alder) Tromsø Johannesdatter* 005 Christian Otter?? Hansen m ug Logerende Fisker 30 (alder) Brønø Helgeland 006 Josephine Henriette k Hans Barn 1 (alder) Tromsø Christiansdatter* Datter 007 Johan Martin Danielsen m Pleiesøn til Joh. Corn 10 (alder) Tromsø Stranden 12, 349 Eigar: Dagarbeider Mechal Hendriksen Stelander Utsæd:, kreaturhald: sv1 001 Mechal Hendriksen Stelander m g hf Dagarbeider 46 (alder) Lenvig Sogn 002 Jørgine Margrethe Arntzdatter k g Hans Kone 43 (alder) Haasvig S. Ytterø P. 003 Johannes Michalsen m ug Deres Søn 20 (alder) Tromsø 004 Petrine Margrethe k ug Deres Datter 13 (alder) Tromsø Michalsdatter 005 Jensine Marie Michalsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Tromsø 006 Anne Sophie Michalsdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Tromsø 007 Jørgen Chr. Edevind Michalsen m ug Deres Søn 4 (alder) Tromsø Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1902 Tromsø 008 Johan Danielsen m e Logerende Dagarbeider 49 (alder) Hitteren Filland Sogn 009 Hans Benjamen Thomasen m ug Logerende Fisker 48 (alder) Helgeland Stranden 13, 348 Eigar: Lods. Fisker Hans Gabrielsen Utsæd:, kreaturhald: sv2 Eigar: Fisker Søren Andreasen Utsæd:, kreaturhald: sv1 001 Hans Gabrielsen m g hf Lods. Fisker 44 (alder) Balsfjords Præstegj 002 Beret Pedersdatter k g Hans Kone 36 (alder) Selbo Trondhjems Stift 003 Hansine Albine Amalie k ug Deres Datter 11 (alder) Tromsø Hansdatter* 004 Anne Lovise Petrine k ug Deres Datter 8 (alder) Tromsø Hansdatter* 005 Christen?? Gabriel Hansen* m ug Deres Søn 6 (alder) Tromsø 006 Ingeborg Berntine Hansdatter* k ug Deres Datter 3 (alder) Tromsø 007 Arentine Gabrielle k ug Deres Datter 2 (alder) Tromsø Hansdatter* 008 Anton Edevard Didriksen m ug Fostersøn Tjenestedreng eller Fisker 26?? (alder) Tromsøsundets Sogn 009 Søren Andreasen m g hf Fisker 30 (alder) Tromsøsundets Sogn 010 Hanne Andrea Berteusdatter k g Hans Kone 24 (alder) Tromsøsundets Sogn 011 Carl Anton Sørensen* m ug Deres Søn 1 (alder) Tromsø 012 Hans Simeon Nilsen m g hf Daglønner. Fisker 29 (alder) Malangens Sogn 013 Ane Magrethe Hendriksdatter k g Hans Kone 29 (alder) Lenvigs Sogn 014 Hansine Albertine Hansdatter* k ug Deres Datter 3 (alder) Lenvigs Sogn 015 Henriette Nicoline Hansdatter* k ug Deres Datter 1 (alder) Tromsø Stranden 14, 347 Eigar: Daglønner. Fisker Mons Nilsen Utsæd:, kreaturhald: sv1 001 Mons Nilsen m g hf Daglønner. Fisker 54 (alder) Lervig ved Trondhjem 002 Helene Catrine Moaksdatter k g Hans Kone 36 (alder) Sverige Etnisitet: 30 Aar i Norge Språk: taler Norsk 003 Nils Johan Monsen* m ug Deres Søn 16 (alder) Tromsø Språk: taler Norsk 004 Elen Margrethe Monsdatter* k ug Deres Datter 14 (alder) Tromsø Språk: taler Norsk 005 Edevard Andreas Monsen* m ug Deres Søn 12 (alder) Tromsø Språk: taler Norsk 006 Marie Christine Monsdatter* k ug Deres Datter 8 (alder) Tromsø Etnisitet: Blandet herkomst Språk: taler Norsk 007 Erik Nilsen Lian m g hf Daglønner 56 (alder) Lervig ved Trondhjem 008 Andrea Christine Pedersdatter k g Hans Kone 51 (alder) Tromsøsundets Sogn 009 Johan Jacob Christian m ug Deres Søn 18 (alder) Tromsø Eriksen* 010 Nils Eriksen Lian m ug s Søfarende 24 (alder) Tromsø 011 Johan Peder Pedersen m g hf Daglønner 33 (alder) Trondenæs Sogn 012 Oldine Bergitte Pedersdatter k g Hans Kone 35 (alder) Tranø Sogn 013 Olufine Gerhardine k ug Deres Datter 2 (alder) Tromsø Johansdatter 014 Hans Jensen m ug hf Søfarende 40 (alder) Holmdahls Præstegj 015 Dorthea Jensen k e Søster Tjenestetyende 42 (alder) Holmdahls Præstegj 016 Torbjørn Samullsen Heggebø m ug Logerende Søfarende 21 (alder) Fjældbergs Præstegjæld 017 Mathias Peder Jacobsen m g hf Tranbrænder 48 (alder) Balsfjords P. G 018 Jacobine Bergitte k g Hans Kone 39 (alder) Lenvigs Sogn Efraheimsdatter 019 Edvard Anton Mathiasen* m ug Deres Børn 8 (alder) Tromsø 020 Mathilde Jensine k ug Deres Børn 4 (alder) Tromsø Mathiasdatter* 021 Sivert Bernhard Mathiasen* m ug Deres Børn 2 (alder) Tromsø Stranden 15, Nils Angelmann m g hf Daglønner. Fisker 30 (alder) Bergen Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Elise Wilhelmine k g Hans Kone 24 (alder) Tromsø Thomasdatter Etnisitet: Qvæn 003 Hans Theodor Nilsen* m ug Deres Børn 7 (alder) Tromsø Etnisitet: Blandet herkomst 004 Sophie Ingeborg Andrea k ug Deres Børn 5 (alder) Tromsø Nilsdatter* Etnisitet: Blandet herkomst 005 Thomas Matthiesen m e Logerende 73 (alder) Sverige Etnisitet: 51 Aar i Norge Språk: taler Norsk Stranden 16, Ane Gustava Johannsdatter k e hm Ud-Arbeidskone 42 (alder) Sverige Etnisitet: Kvæn, 35 Aar i Norge 002 Isak Nils Isaksen m ug Logerende Skipper, Sømand 24 (alder) Tromsø Etnisitet: Qvæn Etnisitet mor: Qvæn 003 Alexander Isaksen m ug Logerende Pleiesøn for endeel 17 (alder) Tromsø Etnisitet: Qvæn Etnisitet mor: Qvæn 004 Johannes Matthiessen m g hf Fattigunderstøttels. 80 (alder) Sverige Etnisitet: Kvæn, 35 Aar i Norge Språk: taler Norsk 005 Abelone Johannesdatter k g hans Kone Fattigunderstøttels. 80 (alder) Sverige Etnisitet: Kvæn, 35 Aar i Norge Språk: taler Norsk 006 Lars Peter Sødelund m g hf Matros 50 (alder) Sverige Etnisitet: Kvæn, 22 Aar i Norge Språk: taler Norsk med Herkomst af Johannes Matthissen og Abelone Johannesd. 007 Marie Fredrikke Jacobsdatter k g hans Kone 39 (alder) Sverige Etnisitet: Kvæn, 37 Aar i Norge Språk: taler Norsk med Herkomst af Johannes Matthissen og Abelone Johannesd. 008 Johan Petter Larsen* m ug Deres Børn 15 (alder) Tromsø Etnisitet: Kvæn Språk: taler Norsk med Herkomst af Johannes Matthissen og Abelone Johannesd. 009 Sophie Fredrikke Larsdatter* k ug Deres Børn 6 (alder) Tromsø Etnisitet: Kvæn Språk: taler Norsk med Herkomst af Johannes Matthissen og Abelone Johannesd. 010 Christine Edvardine Jacobine k ug Deres Børn 1 (alder) Tromsø Larsdatter* Etnisitet: Kvæn Språk: taler Norsk med Herkomst af Johannes Matthissen og Abelone Johannesd. 011 Lauritz Øjen m g hf Bogbindersvend 38 (alder) Trondhjem 012 Christianne Martine Sørnsdatter k g hans Kone 37 (alder) Tromsøsundets Præste Gjæld 013 Søren Martin Sørnsen m ug Logerende Fisker 31 (alder) Tromsøsundets Præste Gjæld 014 Martha Johnsdatter k e Disses Moder Fisker 80 (alder) Malangens Pg Stranden 17, Hans Andersen m g hf Fisker 45 (alder) Tromsøsundets Præstegj 002 Hendrikke Carine Hansdatter k g hans Kone 41 (alder) Tromsøsundets Præstegj 003 Johan Peder Bertheusen m e Logerende Fisker 67 (alder) Tromsøsundets Præstegj Stranden 18, 344 Eigar: Fløtmand og Fisker Benoni Jacobsen Utsæd:, kreaturhald: ku1 sv1 001 Benoni Jacobsen m g hf Fløtmand og Fisker 40 (alder) Bodø 002 Eline Henriette Hensbek k g Kone 39 (alder) Trondhjem 003 Hans Anton Jacobsen m ug s 10 (alder) Tromsø 004 Johanna Andrea Jacobsen* k ug d 7 (alder) Tromsø 005 Emelie Josephine Jacobsen* k ug d 4 (alder) Tromsø 006 Ellen Marie Jacobsen* k ug d 2 (alder) Tromsø Stranden 19, Berte Johnsen k e hm Kone 63 (alder) Østerdalen 002 Anne Marie Johnsen k ug d 31 (alder) Trondenæs 003 Johan Johnsen m ug s Søfarende 26 (alder) Tromsø 004 Anders Persen m g hf Arbeidsmand 30 (alder) Brønø Præstegjæld 005 Oline Persen f Einarsdatter k g Kone 33 (alder) Brønø Præstegjæld Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1902 Tromsø Stranden 20, Johan And. Eriksen m g hf Lods 37 (alder) Tromsø 002 Jørgine Thomasdatter k g Kone 35 (alder) Tromsø 003 Anne Dorthea k e Logerende 75 (alder) Søndmøre 004 Gurine Hammer k ug Pleiebarn 14 (alder) Tromsø 005 Hans Olsen m g hf Lods 51 (alder) Trondhjem 006 Hanna Olsen k g Kone 51 (alder) Trondhjem 007 Olaus Hansen m ug s Søfarende 19 (alder) Tromsø 008 Edevard Hansen m ug s 15 (alder) Tromsø Stranden 21, Dina Andersdatter k ug Arbeidskone 62 (alder) Tromsø Landsogn 002 Anne Liva Andersdatter k e Søster Arbeider 73 (alder) Tromsø Landsogn 003 Lisa Joachimsdatter k ug Pleiebarn 15 (alder) Tromsø Stranden 22, Isak Nilsen Raudio m e hf Timmermand 43 (alder) Sverige Etnisitet: Qvæn, 33 Aar i Norge Språk: taler Norsk 002 Isak Wilh. Isaksen m ug hans Søn 12 (alder) Tromsø Etnisitet: Qvæn Språk: taler Norsk 003 Simon Isaksen m ug Logerende Arbeider 30 (alder) Alten Etnisitet: Qvæn Språk: taler Norsk Stranden 23, Jan Nilsen m g hf Arbmand 37 (alder) Bergen 002 Nella Marie Johannesdatter k g hans Kone 37 (alder) Løddingen Præstegj 003 Nils Cornelius Jansen* m ug Deres Søn 8 (alder) Tromsø 004 Richarda Josephine k ug Deres Datter 4 (alder) Tromsø Jansdatter* 005 Terese Marie Jansdatter* k ug Deres Datter 1 (alder) Tromsø 006 Lars Andreassen m ug Logerende Søfarende 28 (alder) Kins Præstegjæld Stranden 24, Jens Johan Pedersen m g hf Murer og Fisker 34 (alder) Tromsø 002 Emelie Marie Pedersen k g Kone 27 (alder) Tromsø Landsogn 003 Eduard M. Pedersen m ug s 4 (alder) Tromsø 004 Hanna Marcelia Pedersen k ug d 6 (alder) Tromsø 005 Albert Martin Pedersen m ug s 1 (alder) Tromsø 006 Alette Horn k e Logerende 45 (alder) Talvig Sogn 007 Johan Chr. Horn m ug s 13 (alder) Tromsø 008 Hans R. Horn m ug s Søfarende 21 (alder) Tromsø Stranden 339 Eigar: Lods Nicolai Andersen Utsæd:, kreaturhald: sv1 001 Nicolai Andersen m g hf Lods 67 (alder) Tromsø Landsogn 002 Hartine Hartonsdatter k g Kone 47 (alder) Talvig 003 Genia Carolina Nicolaisdatter* k ug d 8 (alder) Tromsø 004 Emelie Olufine Christine Nicolaisdatter* k ug d 4 (alder) Tromsø Stranden 25, Isak Latti m g hf Handelsborger 45 (alder) Sverig Etnisitet: Har været i Norge 35 Aar 002 Magdalena Henriksdatter k g Kone 49 (alder) Sverig Etnisitet: Har været i Norge 26 Aar 003 Magdalena Vetanimi k e Konens Moder 74 (alder) Sverig Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga 1865 Etnisitet: Har været i Norge 2 Aar 004 Isak Henriksen m ug Logerende Dagarbeider. Grøftegravning 32 (alder) Reias?? Finland Etnisitet: Har været i Norge 3 Aar 005 Erik Hansen?? m g Logerende Dagarbeider. Grøftegravning 46 (alder) Sverig Etnisitet: 1 Aar i Norge Språk: taler Norsk 006 Sara Elise Hansdatter k g Kone 43 (alder) Sverig Etnisitet: 1 Aar i Norge Språk: taler Norsk 007 Johan Eriksen* m ug s 15 (alder) Sverig Etnisitet: 1 Aar i Norge 008 Ole Eriksen* m ug s 10 (alder) Sverig Etnisitet: 1 Aar i Norge 009 Anna Catherine Eriksdatter* k ug d 11 (alder) Sverig Etnisitet: 1 Aar i Norge 010 Sara Amanda Eriksdatter* k ug d 11 (alder) Sverig Etnisitet: 1 Aar i Norge Stranden 26, 337 Eigar: Fisker Ole Alexander Jaklin Utsæd:, kreaturhald: sv1 Eigar: Kjører Per Persen Gardine Utsæd:, kreaturhald: he1 001 Margrete Nilsdatter Jaklin k e hfs Moder 76 (alder) Sverrig Etnisitet: 40 Aar i Norge Språk: Forstaar lidt Norsk 002 Ole Alexander Jaklin m g hf Fisker 31 (alder) Tromsø Etnisitet: Blandet Herkomst Språk: Taler godt Norsk 003 Nille Kirstine Hansdatter k g Kone 26 (alder) Malangen Etnisitet: Blandet Herkomst Språk: Taler godt Norsk 004 Nils Carl Jaklin* m ug s 2 (alder) Tromsø Etnisitet: Blandet Herkomst Språk: Taler godt Norsk 005 Eva Katrina Nilsdatter k ug hm Fattiglæm 67 (alder) Sverrig Etnisitet: 40 Aar i Norge Språk: Forstår taler Norsk 006 Per Persen Gardine m g hf Kjører 42 (alder) Sverrig Etnisitet: 20 Aar i Norge, deraf 9 Aar i Byen Språk: taler ikkun lidt Norsk 007 Tina Kaisa Gardine* k g hans Kone 42 (alder) Sverrig Etnisitet: 20 Aar i Norge, deraf 9 Aar i Byen 008 Johan Petter Gardine m ug s 21 (alder) Sverrig Etnisitet: 20 Aar i Norge, deraf 9 Aar i Byen 009 Henrik Gardine m ug s 13 (alder) Kaafjord i Alten 010 Maria Johanna Gardine* k ug d 4 (alder) Tromsø 011 Olufina Gardine* k ug d 1 (alder) Tromsø 012 Carl Henriksen Sjorsa m ug Logerende Søfarende 20 (alder) Sverrig Etnisitet: 2 Aar i Norge Språk: Tale Norsk Stranden 27, Ane Margrete Kræmer k e Kone 76 (alder) Tromsø Landsogn 002 Johanne Christoffersdatter k ug Pleierske?? 60 (alder) Tromsø Landsogn Stranden 28, Nicolai P. Johannessen m g hf Handelsborger 47 (alder) Balsfjorden 002 Hanna Johannessen k g hans Kone 44 (alder) Balsfjorden 003 Antona k ug Datterdatter 3 (alder) Tromsø 004 Johan Sudman m g Logerende Vognmand?? 49 (alder) Bergen 005 Marte Sudman k g hans Kone 46 (alder) Bergen 006 Fredrikke Joh. M. Sudman k ug deres Datter 6 (alder) Tromsø 007 Anna Fredriksen k ug Logerende 24 (alder) Tromsø 008 Anna Christiansen k ug Logerende 25 (alder) Ibestad Sogn 009 John Johnsen Raski m ug Logerende Dagarbeider 78 (alder) Finland Etnisitet: omtr.30 aar i Landet Språk: taler ikkun endel Norsk Stranden 29, Martin Thomessen m g hf Fisker 34 (alder) Tromsø Landssogn 002 Beret Marie Thomessen k g Kone 44 (alder) Tromsø Landssogn Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1902 Tromsø 003 Lorents Hansen m ug Logerende Fisker 35 (alder) Tromsø Landssogn Stranden 30, Anne Bergitte Jeremiasdatter k ug Logerende 43 (alder) Ibestad Sogn Stranden 31, Petter Lorentsen Corneliussen m g hf Fisker 64 (alder) Tromsø Landssogn 002 Karen Olsdatter k g Kona 65 (alder) Tromsø Landssogn 003 Anne B. Pedersdatter k e Logerende 35 (alder) Tromsø Landssogn Stranden 32, 331a 001 Gustav Larssen m g hf Skomager 71 (alder) Nedre Torneå Etnisitet: Ankom til Norge for 25 aar siden Språk: Qvænsktalende, forstaar og taler noget Norsk 002 Eva Andersdatter k g Hans Hustru 60 (alder) Øvre Torneå i Finland Språk: Qvænsktalende Stranden 33, Rasmus Olai Alexandersen m g hf Fisker 43 (alder) Hillesø Lenvig Præstegj.?? 002 Jonette Gabrielsdatter k g hans Kone 34 (alder) Tromsøsundets Prgj. 003 Martin Gerhard Edvard m ug Deres Børn 10 (alder) Tromsø Rasmusen* 004 Anton Bernhard Rasmusen* m ug Deres Børn 8 (alder) Tromsø Stranden 34, Anton Andersen m g hf Skipper 33 (alder) Hillerens?? 002 Karen Ingebrigtsen k g hans Kone 30 (alder) Tromsø Merknad: For tiden frav. paa et besøg hos Peder Helgesen i Molselv, hvorfra hun nogen tid ventes tilbage til Tromsø. 003 Petrine Andrea Antonsdatter* k ug deres Barn 10 (alder) Tromsø 004 Anne Ingebrigtsen f Svendsdatter k e Har hat tilhold i dette hjem 64 (alder) Røraas Stranden 35, Randi Andersdatter k e hm og alene Nyder Understøttelse af Fattigvæsenet og arbeider lidt med Plukning af Fjær. 82 (alder) Aamodts Præstegj Stranden 37, 327 Eigar: Fisker Arnt Skjønning Norum Utsæd:, kreaturhald: ku1 001 Arnt Skjønning Norum m e hf Fisker 64 (alder) Bunæs Præstegj. 002 Maren Christine Christensdatter k ug Husholderske 62 (alder) Lyngens Præstegjeld Stranden 38, 326 Eigar: Fisker Theodor Christian Brox Utsæd:, kreaturhald: få4 001 Theodor Christian Brox m g hf Fisker 40 (alder) Tromsøsundets Prestegj. 002 Martine Johannesdatter k g hans Kone 29 (alder) Tromsøsundets Prestegj. 003 Berthe Christine Brox* k ug Deres Børn 3 (alder) Tromsø 004 Oldine Elise Brox* k ug Deres Børn 1 (alder) Tromsø 005 Lorentine Brox f Lorck?? k e Husfaderens Moder 59 (alder) Tromsø Stranden 39, 325 Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Olaus Sørum m g hf Kulsjauer, S Arbeidsmand?? 39 (alder) Trondhjem 002 Hanna Sørum* f Dahl k g hans Kone 37 (alder) Tromsø 003 Hanna Geburta Sørum* k ug deres Børn Tvillinger 11 (alder) Tromsø 004 Olufine Marie Sørum* k ug deres Børn Tvillinger 11 (alder) Tromsø 005 Petter Andreas Irgens?? m ug deres Børn 8 (alder) Tromsø Sørum* 006 Albert Fredr. Sørum m ug deres Børn 4 (alder) Tromsø 007 Hans Sørum m ug deres Børn 1 (alder) Tromsø 008 Johanne Larsdatter k e Husfaderens 70 (alder) Balsfjordens Pr.gjeld Moder 009 David Asbjørnsen m g hf Arbeidsmand?? 39 (alder)?? 010 Anne Cathrine Asbjørnsen* f k g hans Kone 29 (alder) Tromsø Dahl 011 Andreas Martin Davidsen* m ug deres Børn 5 (alder) Tromsø 012 Anne Marie Svabo?? Davidsdatter* k ug deres Børn 2 (alder) Tromsø Stranden 40, Ole Lind m e hf Ringer for Byen og 66 (alder) Trondhjem Baadbryggen.?? 002 Karen Ovedia Lind* k ug hans datter 17 (alder) Bodø Præstegjeld Stranden 40, Anders Martin Andersen m ug Bror Fisker 35 (alder) Brokskar i Mallangens Sogn Balsfjordens Pr.gjeld Merknad: Har husholdningen i fællesskab. 002 Bertheus Andersen m ug Bror Fisker 34 (alder) Brokskar i Mallangens Sogn Balsfjordens Pr.gjeld Merknad: Har husholdningen i fællesskab. 003 Elen Andrea Andersdatter k ug Søster Husholdning 27 (alder) Brokskar i Mallangens Sogn Balsfjordens Pr.gjeld Merknad: Har husholdningen i fællesskab Stranden 42, Ole Nicolai Olsen m g hf Arbeidsmand og Fisker?? 65 (alder) Alstadhaug pr.geld i Helgeland 002 Alava Anna Jacobsdatter k g hans Kone 53 (alder) Tromsøsundets Præstegjeld 003 Jørgen Christian Olsen* m ug deres Søn 12 (alder) Tromsø Stranden 43, Christian Olsen m g hf Handlender?? forhen.?? skomager 29 (alder) Nærø Præstegjeld Namdalen 002 Anne Petronelle Thomasdatter k g hm 27 (alder) Tromsø 003 Oluf Edvin Christiansen* m ug deres Barn 1 (alder) Tromsø 004 Sivert Martin Jonassen m ug Pleiebarn, søn af Jonas Nilsen der er udvandret til America 5 (alder) Tromsø Stranden 44, Anne Bergithe Dahl f Leck k e hm Enke efter avdøde Johan?? 68 (alder) Trondhjem Dahl 002 Oluf Dahl m ug Færgemand og Fisker, ærnærer Moderen 33 (alder) Tromsø Stranden 45, 319 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1902 Tromsø 001 Zerine Zæther f Larsdatter k e hm Nyder understøttelse af 90 (alder) Trondhjem Fattigkassen. Enke efter kjører Lars Zæther 002 Lars Larsen m g Husfader, Fisker 53 (alder) Helgeland Nor Svigersøn til den Gamle 003 Petrikke Zæther k g Datter til den Gamle og 50 (alder) Mallangens Sogn, Balsfjordens Pr.gjeld gift med Lars Larsen 004 Lars Bernhard Larsen* m ug s Søfarende 18 (alder) Tromsø 005 Laura Christine Larsdatter* k ug deres Datter 16 (alder) Tromsø 006 Elling Andreas Larsen* m ug deres Søn 11 (alder) Tromsø 007 Larina Sofie Larsdatter* k ug deres Datter 8 (alder) Tromsø Stranden 46, Elen Johanna Haagensdatter k e hm Enke efter en fisker, nyder understøttelse af Fattigvæsenet Merknad: Begge de Gamle koger og steller deres Mad hver for Sig 002 Malene Pedersdatter k e Logerende Enke efter en Tømmermand, nyder understøttelse af Fattigvæsenet Merknad: Begge de Gamle koger og steller deres Mad hver for Sig 80 (alder) Tromsøsundets Præstegjeld 60 (alder) Størdalens Præstegjeld Th.jems Stift Stranden 47, Ulrik Martin Sørensen m g hf Fisker 27 (alder) Tromsøsundets Præstegjeld 002 Ingeborg Hansdatter k g hans Kone 25 (alder) Tromsøsundets Præstegjeld 003 Hans Edvard Bernt Ulriksen* m ug deres Søn 1 (alder) Tromsø 004 Bereth Petrikke Larsdatter k e Bedstemoder til Ingeborg Hansdatter 87 (alder) Mallangens Sogn, Balsfjordens Præstegjeld , Petter Johnsen Melby m g Færgemand og Fisker 57 (alder) Trondhjem 002 Martha Oldine Andersdatter k g hans hustru 48 (alder) Mallangens Sogn, Balsfjordens Præstegjeld Stranden 49, 315? 001 Andreas Skrøder m g Handlende?? Skrædder 41 (alder) Tromsø 002 Else Marn Jensdatter k g hans Kone 45 (alder) Bodø 003 Andr. Edvind Andreasen* m ug deres Børn 11 (alder) Tromsø 004 Marie Charlotte k ug deres Børn 5 (alder) Tromsø Andreasdatter* 005 Bergethon Christian m ug deres Børn 1 (alder) Tromsø Andreasen* 006 Ricarda Pettersen k ug Datter af Skrædder Bødker P. Pedersen. Opholder sig for tiden i huset til Skrøder 14 (alder) Tromsø Stranden 50, Salamon Lathi m g hf Murermester 63 (alder) Sverige Etnisitet: Qvæn, 32 Aar her i Landet Språk: taler Norsk 002 Brithe Lathi k g hans Kone 68 (alder) Sverige Etnisitet: Qvæn, 27 Aar i Landet Språk: taler ikke Norsk Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Johan G. Johannesen m g hf Skomager 44 (alder) Sverige Etnisitet: Qvæn, 36 Aar i Landet Språk: taler Norsk 004 Anne Kath. Johannesen f Lund k g hans Kone 43 (alder) Røraas 005 Johan Adolph Johannesen m ug deres Søn 19 (alder) Tromsø Etnisitet: Blandet herkomst 006 Hilmar Johannesen m ug deres Søn 17 (alder) Vadsø Etnisitet: Blandet herkomst 007 Fritz Johannesen m ug deres Søn 14 (alder) Vadsø Etnisitet: Blandet herkomst 008 Marianne Johannesen k ug Deres Datter 12 (alder) Vadsø Etnisitet: Blandet herkomst 009 Laura Johannesen k ug Deres Datter 2 (alder) Tromsø Etnisitet: Blandet herkomst 010 Isack Nilsen m e hf Arbeidsmand 50 (alder) Sverige Etnisitet: Qven, 27?? Aar i Landet Språk: taler Norsk nogenlunde 011 Christian Isacksen m ug hans Søn 12 (alder) Tromsø Språk: taler Norsk nogenlunde Stranden 51, Hans H. Johannesen m g hf Fisker 39 (alder) Brønnø Pgjæld 002 Bergithe Johannesen f k g hans Kone 34 (alder) Øxfjord Pgjeld Pettersen 003 Marie Dorthea Johannesen k ug deres Datter 4 (alder) Tromsø 004 Ove Chr. Johannesen m ug deres Søn 2 (alder) Tromsø 005 Bolette Marie Johannesen k ug deres Datter 1 (alder) Tromsø 006 Johan Chr. Michalsen m g hf Søfarende 33 (alder) Lurø Prgjeld 007 Karen Hansdatter k g hans Kone 29 (alder) Tromsøsundets Pr. 008 Karl Johansen m ug deres Søn 4 (alder) Tromsø 009 Jørgine Johansen k ug deres Datter 1 (alder) Tromsø 010 Hendrik Kojoerlo?? m g hf Tømermand 60 (alder) Finland Etnisitet: Qven her i Landet 34 Aar Språk: taler Norsk 011 Nille Nilsdatter k g hm 49 (alder) Hitteren 012 Hansine Hendriksdatter k ug d 22 (alder) Hamerfest 013 Peter Andreas Olsen m ug Barnebarn 1 (alder) Tromsø Etnisitet: blandet herkomst 014 Ole Iver Trulsen m ug Logerende Søfarende 29 (alder) Haranes?? Pgjeld Stranden 52, 362 Eigar: Eva Brønnik Utsæd:, kreaturhald: få1 001 Eva Brønnik k e hm 58 (alder) Tromsø Sundets Pgd 002 Hans Brønnik m ug Hændes Søn 18 (alder) Tromsø 003 Christian Brønnik m ug Hændes Søn Sømand 25 (alder) Tromsø 004 Olaus Solberg m g hf Søfarende 39 (alder) Trondhjem 005 Elen M. Solberg f Lian k g hans Kone 23 (alder) Tromsø 006 Peder G. Solberg m ug deres Søn 2 (alder) Tromsø 007 Carl Valeur m g hf Skrædder 51 (alder) Inderøens Pst.gjæld 008 Elen Anna Valeur f Langaas k g hans Kone 45 (alder) Levanger 009 Elling Alfred Valeur m ug deres Søn Søfarende 21 (alder) Levanger 010 Wilhelm Valeur m ug deres Søn Søfarende 19 (alder) Levanger 011 Martin Valeur m ug deres Søn Søfarende 18 (alder) Levanger 012 Conrad Valeur m ug deres Søn 16 (alder) Levanger 013 Oscar Valeur m ug deres Søn 15 (alder) Levanger 014 Anne Sophie Valeur k ug deres Datter 12 (alder) Levanger 015 Thom Valeur m ug deres Søn 2 (alder) Tromsø 016 Oluf Mæle m g hf Søfarende 28 (alder) Trondhjem 017 Anne Mæle f Larsen k g hans Kone 24 (alder) Tromsø 018 Amanda Mæle k ug deres Datter 1 (alder) Tromsø Stranden 53, 361 Eigar: Tranbrænder Christian M. Jacobsen Utsæd: po1, kreaturhald: 001 Christen Gabrielsen m g hf Fisker 31 (alder) Tromsø Sundets Pgjæld Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1902 Tromsø 002 Maren Johannesdatter k g hans Kone 40 (alder) Tromsø Sundets Pgjæld 003 Martha Kiil Christensdatter k ug deres Datter 11 (alder) Tromsø Sundets Pgjæld 004 Elen M. Christensdatter k ug deres Datter 7 (alder) Tromsø 005 Lovise Christensdatter k ug deres Datter 4 (alder) Tromsø 006 Christine Christensdatter k ug deres Datter 2 (alder) Tromsø 007 Christian M. Jacobsen m g hf Tranbrænder 46 (alder) Tromsø Sundets Pgjeld 008 Helene Olsdatter k g hans Kone 50 (alder) Tromsø Sundets Pgjeld 009 Hanna C. Christiansdatter k ug deres Datter 20 (alder) Tromsø Sundets Pgjeld 010 Nils Christiansen m ug deres Søn 17 (alder) Tromsø Sundets Pgjeld 011 Ingboranna Christiansdatter k ug deres Datter 14 (alder) Tromsø Sundets Pgjeld 012 Christopher Jensen m ug Logerende Skomagerdreng 28 (alder) Malangens Pgjæld 013 Johan Terrager m g hf Fisker 66 (alder) Trondhjæm 014 Lava Terrager k g hans Kone 67 (alder) Trondhjæm 015 Christian A. Rasmussen m g Logerende Fisker 34 (alder) Berg og Torskens Pgjæld 016 Everine Terrager k g hans Kone 27 (alder) Tromsø 017 Petter Christensen m ug deres Søn 3 (alder) Tromsø 018 Wilhelmine Christensdatter k ug deres Datter 1 (alder) Tromsø 019 Wilhelm Terrager m ug Søn af Johan Søfarende 25 (alder) Tromsø T. 020 Jens Sophus Terrager m ug Søn af Johan Søfarende 22 (alder) Tromsø T. 021 Jens Andersen m g hf Fisker 59 (alder) Tromsø Sundets Pgjæld 022 Lavine Jacobsdatter k g hans Kone 49 (alder) Malangens Pgjæld Stranden 54, 361a 001 Hansine Olsdatter Vide k e hm Dagarbeide 29 (alder) Tromsøsund 002 Joachime Vide k ug d 7 (alder) Tromsø 003 Benthine Vide k ug d 6 (alder) Tromsø 004 Emelie Vide k ug d 4 (alder) Tromsø 005 Johanne Vide k ug d 1 (alder) Tromsø 006 Christen Henningsen m ug Logerene Søfarende 21 (alder) Tromsø 007 Sofie Johanne Laur k ug Logerende Dagardeide 43 (alder) Finland Etnisitet: 35 Aar her i Landet Språk: taler godt Norsk 008 Mariane Torstensdatter k ug d 2 (alder) Tromsø Etnisitet: Blandet hærkomst 009 Anne Lise Paden?? k e Dagarbeiderske 60 (alder) Tromsøsund 010 Anne Johanne Norgren k g hm Fattiglæm 49 (alder) Tromsø Merknad: Manden bortreist for 14 Aar siden 011 Marie Josefine Torbersen?? k ug d 13 (alder) Tromsø 012 Bernhard Andreas Joachimsen m ug Logerende Sømand 23 (alder) Tromsø Storgaden 55, Erick Thoresen m g hf Fisker 35 (alder) Renbo Pgjæld 002 Eli Arnsdatter k g hans Kone 41 (alder) Renbo Pgjæld 003 Edevard Sivertsen m g hf Fisker 42 (alder) Trondhjem 004 Johanna Tølløvsdatter k g hans Kone 32 (alder) Tromsø 005 Eliva Olufine Edevardsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Tromsø 006 Emilie Johanne Edevardsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Tromsø 007 Christian Bernhard m ug deres Søn 5 (alder) Tromsø Edevardsen 008 Antone Theodora k ug deres Datter 1 (alder) Tromsø Edevardsdatter 009 Tølløv Moe m g hf Dagarbeider 50 (alder) Trondhjæm 010 Idde M. Johannesdatter k g hans Kone 50 (alder) Vardø 011 Hans M. Jørgensen m g hf Fisker 31 (alder) Malangens Pgjæld 012 Johanna B. Kiil Jensdatter k g hans Kone 20 (alder) Tromsø 013 Jens Leonhard Hanssen m ug deres Søn 1 (alder) Tromsø 014 Jens Leonh. Jensen m ug Pleiesøn 16 (alder) Tromsø Stranden 56, Gjermund Olsen m g hf Dagarbeider 56 (alder) Rendals Præstgjæld Side 20 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING l FOLKETÆLLING KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN Juulskov Hovedgaard. Hans Peter Langkilde Bodil Egelökke Marie Kristine Lollesgaard Cornelie Nielsine Engelsted Christopher Langkilde Jørgen

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2025 Tanen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2025 Tanen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2025 Tanen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1860 Buksnæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1860 Buksnæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1860 Buksnæs prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2020 Kistrand prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2020 Kistrand prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2020 Kistrand prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0712 Skouger prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0712 Skouger prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0712 Skouger prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1853 Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1853 Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1853 Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1936 Carlsø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1936 Carlsø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1936 Carlsø prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2001 Hammerfest. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2001 Hammerfest. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2001 Hammerfest Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0711 Strømmen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0711 Strømmen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0711 Strømmen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1868 Øxnæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1868 Øxnæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1868 Øxnæs prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0814 Bamble prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0814 Bamble prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0814 Bamble prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg Fornavn Pikenavn Tittel Bosted Føds elsda to Får Død dato Død år Etternavn Fødested Dødsted Begra velse dato Beg rave lses år Kj øn n Merknad Re kk e Gr av nr Anne Marie Johannesdatter Holmen Gaardman

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1917 Ibestad prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1917 Ibestad prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1917 Ibestad prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer