Se hele bildet. Hva er målet? Samhandling og symtomlindring. Hvordan sikre god pasientbehandling? Hva karakteriserer pasientene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se hele bildet. Hva er målet? Samhandling og symtomlindring. Hvordan sikre god pasientbehandling? Hva karakteriserer pasientene?"

Transkript

1 Samhandling og symtomlindring. Hvordan sikre god pasientbehandling? Hva karakteriserer pasientene? Hva er målet? Målet=Palliasjon Palliativ behandling, pleie og omsorg er en tilnærmingsma te som har til hensikt a forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring av lidelse, ved hjelp av tidlig identifisering, grundig kartlegging, vurdering og behandling av smerte og andre problemer av fysisk, psykososial og a ndelig art. Se hele bildet Et komplekst symptombilde varierer over tid endres ofte raskt Betydelig redusert fysisk funksjon organsvikt pleiebehov Samtidig innsats fra pårørende flere profesjoner flere nivåer Bakitas et al 2009: Bedre livskvalitet, lavere symptomskår, mindre depresjon Hanks et al 2002: Bedre livskvalitet, lavere symptomskår Cummings et al 1990: Kontinuitet, høyere kostnader i hjemmet men tilsvarende større besparelse i forhold til sykehusinnleggelser Jordhøy et al 2001: Høyere andel hjemmedød, mindre tid på sykehjem Kane et al 1984: Mindre kvalme og andre symptomer Temel et al 2010: Bedre livskvalitet, mindre depresjon, mindre tumorrettet behandling i livets sluttfase, men bedre overlevelse (Lungekreftpasienter) Zimmer et al 1985: Færre innleggelser i sykehus og sykehjem, mer hjemmedød. Dyrere hjemmetjenester men større besparelser mtp sykehusinnleggelser Palliativt team på sykehus reduserer kostnaden ved sykehusopphold Samarbeid sykehus-kommunalt palliativt tilbud reduserer sjansen for reinnleggelse

2 Palliativ behandling i 1. linjetjenester. Utfordringer og muligheter vurdert av deltakere fra primærhelsetjenesten (leger og sykepleiere) på Sykehus Innlandets Kreftkurs 2012 Utfordringer i dag Hva med ikke-kreftpasientene, barna og de gamle? Sømløse behandlingskjeder? Samhandlingsreformen (kommune-)økonomi Tilbud døgnet rundt? Kompetanse, forskning. Holdninger? Eldrebølgen Tilbake til dette?

3 Samhandlingsregime ved utskrivningsklar pasient Samhandlingsreformen status 69 % oppgir at det har vært en økning i antall pasienter som kommer fra sykehus til deres tjeneste. Økningen størst i hjemmesykepleien. Flere pasienter med kreft og/eller behov for palliasjon. 4/10 sier samarbeidet med sykehuset er godt 1/4 sier samarbeidet er dårlig Manglende epikrise, medikamentliste, utstyr Pasienten er ikke ferdigbehandlet Pasientene kommer til alle døgnets tider. Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak Kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp fra Informasjon og kunnskapsoverføring Faglige nettverk Hospiteringsordninger Felles møteplasser Ambulerende team Praksiskonsulentordning Utdanningsbehovet i kommunen og spesialisthelsetjenesten må sees i sammenheng Praksisplasser og praksisopplæring - samarbeid med definerte utdanningsinstitusjoner. Samarbeid om etterutdanning, internopplæring og tilbud til lærlinger. Forventninger til sykehjemmet Potentially Avoidable Hospitalization of Nursing Home Residents, Frequency, Causes and Cost (JG Ouslander et al, JAGS 2010) RESULTS: Of the 200 hospitalizations, 134 (67.0%) were rated as potentially avoidable. Identifiserte årsaker: Dårlig legetilgang Manglende mulighet for labtester og iv medisinering Manglende evne til å forutse akutte hendelser Manglende vurdering av fordeler ved innleggelse. SYKEHJEM Velfungerende sykehjem? Sykehus sykehjem/ hjemme Akutte innleggelser fra sykehjem til sykehus i livets sluttfase (Hofacker et al, Tidsskr Nor Legeforen 2010) 26 pasienter ble inkludert. (Pasienter som døde under to døgn etter innleggelse) 12 pasienter var tilsett av lege før innleggelse. I 14 tilfeller fulgte det et legeskriv med I 18 et sykepleienotat. Bestilling til sykehuset manglet i åtte tilfeller, Medikamentliste manglet i fire tilfeller Det forelå ingen dokumentert muntlig kontakt mellom institusjonene forut for innleggelsen. I sykehus ble diagnostikk igangsatt hos 24 pasienter og potensielt livsforlengende behandling ble startet hos 23. Morfin ordinert til 18 pasienter Drillet på rask diagnostikk og hurtige tiltak Høyere komfort? En god plan kompenserer for manglende hurtighet Eva Gravdahl

4 63 palliative cancer patients referred to home care in Hamar died 2011 Characteristics Hospital (n=28) Nursing home (n=30) Home (n=5) Mean age Male Female Distanse from home 72 yrs (48-89 yrs) 16 57% 12 43% 7,9 km (range 1-50) 10 36% 18 64% 78 yrs (50-90 yrs) 16 54% 14 46% 4,3 km (range 0-15) 20 71% 10 29% 66 yrs (51-75 yrs) km 17,4 1, Living alone Living with spouse Mean days last month - in hospital - in nursing home - in home 1 3 8,4 0 22,1 Tiltak for å strukturere/standardisere behandling og omsorg Opplæring i terminalbehandling. Bruk av palliative tilbud/hospicetjenester Planlegging av behandling i lives sluttfase (ACP, IP) Standardisert pasientforløp Geriatriske spesialistteam på sykehjemmene Organisering av palliativ enhet i sykehjem Klare inntakskriterier Pleiefaktor 1:2 Sykepleier på alle vakter Fysioterapi Lege 2-3 timer per uke per pasient Lege tilgjengelig på telefon Strukturert formalisert samarbeid med palliativt senter på sykehus Palliativt senter bidra i kvalitetssikring, undervisningsprogram, forskning, tellende tjeneste til Kompetanseområde palliativ medisin Deltakelse i sykepleienettverket Lege fra palliativt senter skal ha konsulentfunksjon ved enheten. 25 % 41 % 34 % Vide

5 Hverdagstips om samhandling og symptomlindring Ha en velbrukt perm for sentrale dokumenter Handlingsprogrammet, lindring i nord, samhandlingsreform, LCP, ACP, IP, etikk Finn ut om din enhet/arbeidsplass følger etablerte retningslinjer? Bemanningsnorm Tverrfaglighet Samarbeidsavtaler. Ambulerende tjenester ESAS/kartleggingsverktøy Behandlingsplaner LCP Individuell plan Internundervisning Sammenlign med andre som gir tilsvarende behandlingstilbud Hospiter med en plan for hospiteringen Snakk om mangler og avvik fra normen på din arbeidsplass. - Let etter løsninger Samle på telefonnummer til gode kollegaer fra nettverket, fra C-nivåkurs, fra nabokommunen/sykehuset. Etabler rutiner for samarbeid med spesialisert palliativt tilbud Har kommunen egen delavtale for samhandling rundt palliative pasienter? Kan du og dine kollegaer bidra? kan du og dine kollegaer bidra? Innføring av retningslinjer/ sjekklister? Internundervisning Faste møtepunkter mellom 1. og 2.linjetjenesten? Internundervisning, kasuistikk Felles internundervisning med 1. og 2.linjetjenesten? Samarbeid høyskole, kompetansesenteret, andre.. Midler til kompetanseheving? Hverdagstips i pasientarbeidet Tenk fremover. Håpe det beste, planlegge for det verste Bruk kartleggingsverktøy og sjekklister Advance care planning? HLR? Døgnet har 24 timer Åpen retur til sykehus?..til sykehjem? Telefontilgjengelighet? (Hjemmespl, sykehjem, sykehus) Hvem har behandlingsansvar? Ikke lov masse på vegne av andre! Unngå soloprestasjoner 1. Where would you like to be cared for if you are no longer able to care for yourself? 2. Bearing in mind that your circumstances may change, where would you prefer to be cared for when you are dying? e.g. home, care home, hospital, or hospice. 3. Who knows you well and understands what is important to you? 4. Who do you view as your next of kin? 5. Who or what supports you when things are difficult? 6. Do you have a particular faith or belief system that is important to you? Please give details: 7. What concerns you most about your health, now and for the future? 8. Are there discussions with family and /or friends you feel would be helpful? 9. Have you made a will?

6 ..hverdagstips i pasientarbeidet Snakk med pasienten Hvordan oppfatter du situasjonen din nå? Er du bekymret, hva er du bekymret for? sykdom, familie, fremtid Hvordan takler du og familien behandlingen? Hva har vært vanskelig så langt? Hvilke tanker har du om tiden fremover, hva forventer du, håper du på, hva er du redd for? Hva er det viktigste for deg nå? Når har du det best? Gjenkjenne vendepunkter Turning points ved utskrivelse/reinnleggelse pga komplikasjoner/forverring blir du overrasket om pasienten er død innen et a r? kurativ behandling palliativ pasientens prognose er svært da rlig (ECOG, Karnofsky) Redefiner behandlingsmål sammen med pasient og pårørende og personalet: Hva er realistisk å forvente? Hva gjør vi hvis? Eva Gravdahl, Palliativt team OUS - Planlegge fremover.. Median overlevelse: 3 mnd 7 uker 2 uker Glare et al: Clinical predictors of Survival in Advanced Cancer J Support Oncol 2005 Lykke til videre! Lord, grant me the strength to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. (Frans av Assissi) Presenter noe fra C-nivåkurs som var særlig relevant for deg og din arbeidsplass for dine kollegaer når du kommer hjem

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Hva er den «gode død»?

Hva er den «gode død»? PLEIE AV DØENDE Hva er den «gode død»? Av Beate André, RN, RMN, Master of Nursing Science, PhD. Avdeling for sykepleieutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim, Norge Introduksjon I Norge dør 46

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding Bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak En oversikt, vurdering og tilråding Helsebygg Midt-norge Trondheim, mars 2002 Samarbeid 1

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb Kvinners behov Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital Av Evelyn Dyb 2 Innhold Forord...4 Sammendrag...5 Summary...7 1 Innledning... 10 1.1 Resultater fra evalueringen...10 1.2

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer