Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Harstad, UNN Ass. klinikksjef, Nevro.- Ortopedi og Rehab. klinikken, UNN Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk, UNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Harstad, UNN Ass. klinikksjef, Nevro.- Ortopedi og Rehab. klinikken, UNN Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk, UNN"

Transkript

1 Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 5. februar 2015 Sted: Store auditorium i 1. etasje på Sykehuset, UNN Harstad Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:45 Tilstede Merete Hessen Trond Brattland Inger Linaker Alf Lorentzen Elin Gullhav Per Christian Valle Kari Holthe Jon H. Mathisen Ann- Karin Furskognes Åshild Vangen Administrasjonssjef, Kvæfjord kommune. Sør-Troms regionråd Kommuneoverlege, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd Enhetsleder, Helse, omsorg og barnevern, Bardu kommune, Midt-Troms regionråd Helse og sosialsjef, Karlsøy kommune. Tromsø- områdets regionråd Viseadministrerende direktør, UNN Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Harstad, UNN Ass. klinikksjef, Nevro.- Ortopedi og Rehab. klinikken, UNN Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk, UNN Seksjonsleder, Samhandlingsavdelingen, UNN Avdelingsleder, Allmennpsykiatrisk klinikk og DPS, UNN Medlemmer med møte- og talerett Svein R. Steinert Fylkeslege Troms, Fylkesmannens helseavdeling Guri Moen Lajord Rådgiver, Kommunesektorens organisasjon, Helse og velferd, KS Nord-Norge Jon Arne Østvik Brukerrepresentant, Brukerutvalget, UNN Øvrige som møtte Magnus Hall Klinikksjef, Rus- og psykisk helse klinikken (sak 3/15)VK Frode Risdal Kommuneoverlege, Harstad kommune, (sak 4/15) Vivi Ann Johnsen Prosjektleder, Helsehus i Tromsø kommune, (sak 5/15) Janne Hessen Barnekoordinator, Fag- og forskningssenteret, UNN (sak 9/15) Bjørn Engum Seniorrådgiver, NST, UNN (sak 10/15) Kjetil Jørgensen Konsulent, Samhandlingsavdelingen, NST, UNN Beate Nyheim Seniorrådgiver, OSO- sekretariatet, Samhandlingsavdelingen, UNN Jan Arve Skarstad Regional koordinator for samhandlingsreformen, Fylkesmannens Helseavdeling Forfall Tor Ingebrigtsen Magne Nicolaisen Tor Kristian Grimeland Wenche Folberg Karin Friborg Berger Anne- Marie Gaino Cissel Samuelsen Eva T. Olsen Steinar Sørensen Administrerende direktør, UNN Avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen, UNN Rådgiver i ledelsen, Senter for psykisk helse Ofoten, Narvik, UNN Kommunalsjef, Narvik kommune, Ofoten regionråd og Lødingen Kommunalsjef, Balsfjord kommune, Tromsø-områdets regionråd Rådmann, Nordreisa kommune, Nord-Troms regionråd Rådmann, Skjervøy kommune, Nord-Troms regionråd (vara for Anne- Marie Gaino) Kommunalsjef, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd Rådmann, Evenes Kommune, Ofoten regionråd ( vara for Wenche Folberg)

2 2 Leder for OSO, Merete Hessen ønsket velkommen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 1/15 Tittel: Referat fra møte Referatet godkjent uten merknader. Sak: 2/15 Tittel: Orientering fra OSO- representantene om aktuelle saker i egen region/ klinikk Kommunerepresentanter orienterte om aktuelle saker i egen region. Viseadministrerende direktør i UNN Elin Gullhav orienterte om at aktuelle saker i UNN er på sakslisten og vil bli belyst i løpet av møtet. 1. OSO tar orienteringen til orientering. Sak: 3/15 Tittel: Omstillingsutfordringer i UNN, plan og prosess for disse endringene med særlig fokus på endringen innen psykisk helse og rus. Klinikksjef Magnus Hall orienterte om omstillingsutforinger i rus og psykisk helseklinikken. Budsjettsituasjonen er bedre enn antatt og nedleggelse av sengeposter effektueres ikke nå. Det arbeides imidlertid med ny struktur og organisasjonsplan. En del av omstillingen er at tilbudet dreies fra døgnbehandling til dag og poliklinisk behandling. Det opprettes samtidig flere fagspesialiserte stillinger (legespesialister og psykologspesialister). En av utfordringene er rekruttering av ønskede fagstillinger. 1. OSO tar orienteringen om omstillingsprosessen til orientering. Sak: 4/15 Tittel: Helsehus i Harstad. Informasjon om framdrift og planer Kommuneoverlege Frode Risdal orienterte, se vedlagt presentasjon. Sak: 5/15 Tittel: Helsehus i Tromsø. Informasjon om framdrift og planer Prosjektleder Vivi Ann Johnsen orienterte. Sak 4/15 og sak 5/15 ble presentert fortløpende. Det ble stilt spørsmål angående hvordan Harstad og Tromsø kommune jobber sammen, og hvordan omkringliggende kommuner blir involvert i prosessen. Følgende vedtak ble fattet:

3 3 1. OSO tar sak 4/15 og sak 5/15 til orientering, og ber om ny orientering i løpet av Sak: 6/15 Tittel: Utredning av ambulanseberedskapen Klinikksjef Jon Mathisen orienterte. 1. OSO ber om at høringsfristen forlenges til slutten i april slik at kommunene får mulighet til å avgi politisk behandlede høringsuttalelser. Merknad: Det ble avklart med administrerende direktør Tor Ingebrigtsen at høringsfristen kan forlenges til slutten i april. Høringsfristen er dermed forlenget ut april. Sak: 7/15 Tittel: Status Digitalt nødnett, oppfølging av sak 35/14 Klinikksjef Jon Mathisen orienterte. OSO foreslo følgende mandatendring som er tilføyd mandatet. OSO ber om at KSU ivaretar hensynet til den samisk språklige kompetansen. Det er også ønskelig med et brett sammensatt utvalg fra kommunene. Tilbakemelding på valgte kommunerepresentanter vil foreligge om 3-6 uker. Navn på det kliniske samarbeidsutvalget KSU Felles prosedyrer med felles nødnett Utvalgets sammensetning UNN bør være representert ved: AMK leder Akuttmottak leder Nødnett områdeinstruktør Prosjektleder nødnett og alternativt AMK-lege eller medisinsk ansvarlig fra akuttmottak. Leder (eller lege) fra Rus og psykisk helse klinikken Kommunene bør være representert med minimum tre representanter. 1. En leder fra en legevaktsentral 2. En legevaktlege 3. En leder fra hjemmetjeneste og pleie/omsorg Helsedirektoratets områdeleder inviteres til å delta i gruppen som rådgivings- og koordinerings - ressurs. Seniorrådgiver Beate Nyheim ivaretar sekretariatsfunksjon. Leder velges på første møte i utvalget.

4 4 Mandat: Basert på tjenesteavtale 11 pkt 5; Samarbeid innfor krise- og katastrofeberedskap og pkt 6; Samarbeid om planer og samarbeid i den akuttmedisinske kjede, og «Operative prosedyrer Nødnett Helse» foreslås følgende mandat: KSU skal bidra til: at planer, prosedyrer og rutiner for bruk av nødnett helse er koordinerte og omforente sørge for så langt det er mulig at kommunene har likelydende prosedyrer for samme type hendelser og oppdrag avstemme prosedyrer i vårt HF med de andre HF i regionen ivareta hensynet til den samisk språklige kompetansen 1. KSU Felles prosedyrer med felles nødnett får i oppdrag å utarbeide forslag til løsninger i henhold til mandat, som legges fram for OSO for godkjenning september Sak: 8/15 Tittel: Finansiering av fellesaktiviteter, oppfølging av sak 3/14 og 22/14 Leder av OSO Merete Hessen orienterte. Følgende forslag til vedtak forelå: 1. OSO ber partene opprette en felleskonto til formålet 2. Partene setter inn kr.xx på kontoen 1. Saken utsettes til OSO møte 16. april 2015, og nytt forslag til vedtak vil foreligge. Sak: 9/15 Tittel: Forslag til opprettelse av KSU ; Trygg og sikker overføring av ansvar mellom UNN og lokalsykehuskommunene for barn som pårørende Barnekoordinator orienterte og følgende mandat ble vedtatt. Hovedmål Utarbeide og anbefale konkrete løsninger som skal bidra til god og sikker informasjonsutveksling mellom UNN og samarbeidsinstanser i lokalsykehuskommunene. Mandat: Identifisere kommunenes og UNN sitt behov for informasjon, og sikre at relevante opplysninger blir videreformidlet i henvisninger, epikriser, sykepleienotater og pleie - og omsorgsmeldinger

5 5 Se på gjeldende prosedyrer i UNN og lokalsykehuskommunene hvorvidt de ivaretar barn som pårørende i samhandling på tvers Omforent forståelse av lovverket mellom partene Tidsfrist Det er ønskelig at KSU oppnevnes snarest og leverer ferdig utarbeidet forslag til OSO i løpet av Det planlegges 4 møter i perioden. Følgende forslag til vedtak forelå: 1. OSO nedsetter et Klinisk samarbeidsutvalg som benevnes KSU ; Trygg og sikker overføring av ansvar mellom UNN og lokalsykehuskommunene for barn som pårørende. 2. KSU får i oppdrag å utarbeide forslag til løsninger i henhold til mandat. 3. Saken legges frem for OSO for godkjenning senest desember Fagrådgiver Janne Hessen, koordinator for barneansvarlige i UNN ivaretar ledelsen av utvalget og Samhandlingsavdelingen sekretariat. 1. OSO nedsetter et Klinisk samarbeidsutvalg som benevnes KSU ; Trygg og sikker overføring av ansvar mellom UNN og lokalsykehuskommunene for barn som pårørende. 2. KSU får i oppdrag å utarbeide forslag til løsninger i henhold til mandat. 3. Saken legges frem for OSO for godkjenning senest desember Fagrådgiver Janne Hessen, koordinator for barneansvarlige i UNN ivaretar ledelsen av utvalget og Samhandlingsavdelingen sekretariat. 5. OSO ber om at OSO barnevern blir forespurt om deltakelse som observatør i utvalget. 6. OSO ber om at Fylkesmannen oppnevner en observatør til utvalget. Sak: 10/15 Tittel: Status Samhandlingsbarometeret Bjørn Engum orienterte. Forslag til vedtak er likelydende med vedtaket. Saksframlegg med vedlegg er tilgjengelig i innkallingen. 1. OSO støtter forslaget om en felles løsning for samhandlingsbarometeret mellom foretak og kommuner på tvers av foretaks- og regiongrenser og gir sin tilslutning til utkast til samarbeidsavtale. 2. OSO ber om forslag til organisering, finansiering og styring av det videre arbeid så snart samarbeidsavtalen er klar. OSO ber spesielt om at kommunenes ansvar og bidrag tydeliggjøres.

6 6 Sak: 11/15 Tittel: Andre orienteringer: Helsetjenesteplanlegging, oppfølging av sak 21/14,30/14 og 45/14 Saken utsettes til neste møte. Status for etablering av ø-hjelpssenger / Kad-senger, oppfølging av sak 31/14 Seksjonsleder Ann Karin Furskognes orienterte. et er likelydende med forslag til vedtak. OSO er bekymret for framdriften når det gjelder planlegging av KAD-senger i de kommunene som ikke har igangsatt dette tiltaket, og anbefaler disse kommunene å prioritere dette arbeidet i tråd med OSO s tidligere anbefaling. Det bør være et mål at søknaden er sendt innen søknadsfristen 1. mars Hva kan UNN tilby av lærlingeplasser og hva er kommunenes behov Orienteringen utsettes til neste møte. Bekymringsmelding. Fare for mangel på turnusleger. Orientering ved fylkeslege Svein R Steinert om at Fylkesmannen mottok 26. januar en bekymringsmelding fra kommuneoverlegen i Balsfjord fordi 5 av 10 kommuner som sokner til UNN Tromsø kanskje vil stå uten turnuslege våren Dette gjelder kommunene; Karlsøy, Storfjord, Lyngen, Kåfjord og Balsfjord. Kommuneoverlegene i Troms har drøftet saken, og den vil bli fulgt opp på kommuneoverlegemøtet til våren. Problemene med ansettelse av turnusleger i kommunehelsetjenesten er alvorlig. Guri Lajord viste til Samarbeidsavtalen mellom partene om tilsetting av turnusleger. Avtalen skal evalueres og KS følger saken videre opp. Saken settes opp på neste OSO møte.

7 7 Sak: 12/15 Tittel: Neste møte Neste møte arrangeres i Tromsø på LINKEN i Forskningsparken, Sykehusveien 23 Tid: Torsdag 16. april kl. 11:00-15:30. Sted: Møterom Tromsdalstinden, Formøte kommunerepresentantene: Formøte UNN sine representanter møter: LINKEN, møterom Tromsdalstinden, Møterom Rio, på NST 3. etg. i Forskningsparken.

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Rådhuset, møterommet 1.etg, Lyngseidet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Liv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 15.oktober 2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 21. februar 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 9 Tid Torsdag 6. november 2014 kl. 10.00 til 14.00 Sted Møterom Borregaard, Kalnes Sarpsborg Tilstede fra kommunene: Faste medlemmer: Varamedlemmer: Kjersti Gjøsund (leder) Nina Mikkelsen Jon

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-17/305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT 040612 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 Medlemer som er innkalla til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer